Historische Vereniging Arnemuiden

1. INLEIDING
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Historische Vereniging Arnemuiden (HVA). Binnen het bestuur is de afgelopen twee jaar vaak gesproken over de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen voor onze vereniging, de zogenaamde SWOT-analyse. Deze analyse en het bepalen van een strategie voor de toekomst is een logische uitkomst van de discussie. Het bestuur heeft dan ook besloten om een beleidsplan vast te stellen om de koers te bepalen voor de komende vier jaar, rekening houdend met allerlei ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor bestuur en leden maar ook voor externe(n) organisaties die actuele informatie willen over de beleidsvoornemens voor de periode waarvoor het beleidsplan geldt.

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald

2. DOELSTELLING
De HVA is opgericht op 22 januari 1996.
De statuten zijn notarieel vastgelegd op 26 januari 2006. De doelstelling van de vereniging luidt als volgt:

Het verzamelen van kennis over en het bestuderen van de geschiedenis van Arnemuiden en Kleverskerke, alsmede het bevorderen van de verspreiding van deze kennis en alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

3. BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit acht leden. Naast een voorzitter en een vicevoorzitter zijn er een secretaris en een penningmeester. In de regel vergadert het bestuur vier keer per jaar.

3.2 De leden
Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2017 ca. 600. Zij worden één keer per jaar uitgenodigd voor de ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag. Verder worden er leden van het bestuur benoemd of herbenoemd. Na het behandelen van het huishoudelijk gedeelte vindt er een presentatie plaats over een historisch onderwerp. De leden ontvangen vier keer per jaar het blad ‘Arneklanken’, het periodiek van de HVA.

3.3 Uitvoering
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit:

 • Het vier keer per jaar uitgeven van het blad ‘Arneklanken’ dat bestaat uit artikelen over lokale historische onderwerpen en afbeeldingen;
 • Het beheren van de website www.arnehistorie.com met informatie over de vereniging, artikelen over lokale historische onderwerpen en een beeldbank met een groot aantal afbeeldingen.

Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit:

 • Het meewerken aan de conservering van historische objecten zodat deze als onderdeel van het cultureel erfgoed veiliggesteld worden;
 • Het (mede) organiseren van presentaties en lezingen over lokale historische onderwerpen;
 • Het (mede) documenteren en beschikbaar stellen van boeken, artikelen, foto’s e.d. in samenwerking met het plaatselijk museum;
 • Het stimuleren van publieksuitingen zoals lokale publicaties door deze (financieel) te ondersteunen.

4. VISIE
De HVA is een gezonde vereniging die goed in staat is de taken die in de vorige paragraaf genoemd zijn uit te voeren. Toch is uit de SWOT-analyse naar voren gekomen dat het goed is om de bestaande samenwerking met andere organisaties te intensiveren om op een efficiëntere en effectievere manier de doelstelling te behalen. Een structurele samenwerking bestaat er reeds met het plaatselijke museum en de Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman. Een ander belangrijk punt is het doorvoeren van een verjonging binnen het bestuur en het enthousiasmeren van jongeren voor het lokale culturele erfgoed van Arnemuiden en Kleverskerke. Dit betekent dat in de planperiode extra ingezet wordt op het nog aantrekkelijker maken van de website en vaker gebruik te maken van digitale uitingsvormen zoals facebook en andere social media.

5. FINANCIEN
De inkomsten van de HVA bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Contributie blad ‘Arneklanken’ (€ 10,- per jaar)
 • Giften
 • Rente spaargeld

De vereniging ontvangt geen subsidies.

Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd:

 • Uitgave blad ‘Arneklanken’
 • Beheren website
 • Uitnodigen van sprekers voor presentaties
 • Financieel bijdragen aan conservering van historische objecten
 • Beheren van bibliotheek inclusief aanschaf publicaties (in samenwerking met het
 • plaatselijk museum)
 • Financieel bijdragen aan totstandkoming publicaties door derden

 

Zie voor de ANBI-gegevens:  ANBI

IMAGE Kroniek van Arnemuiden
In de jaren 1992 tot en met 1998 verschenen van de hand van de auteur Joost Adriaanse vier delen van de Kroniek van Arnemuiden over de jaren 1695 tot en met 1996. Omdat de Kronieken van Arnemuiden al geruime tijd niet meer verkrijgbaar zijn, zijn de teksten met illustraties op een eigen website geplaatst. Tevens zijn artikelen van zijn hand opgenomen over de grijze oudheid van Arnemuiden, zoals deze eerder zijn verschenen in ons kwartaalblad Arneklanken. Zie http://www.kroniek.arnehistorie.com of "Kroniek" in het menu    
IMAGE Rabobank Clubkas Campagne 2018
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campgne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We kwamen deze keer uit op 65ste plaats met 194 uitgebrachte stemmen en het mooie bedrag van € 645,43. Vorig jaar was het bedrag € 725,23 dankzij 235 uitgebrachte stemmen. Het gestarte bibliotheek- en documentatiecentrum over geschiedenis en erfgoed van Arnemuiden heeft hiermee een mooie impuls gekregen. We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Boek Van Crucq tot Lantsheer
 Onlangs verscheen een boek, geschreven door Piet Feij, waarin hij uitgebreid vertelt over de geschiedenis van Arnemuiden in de negentiende eeuw aan de hand van de opeenvolgende burgemeesters. Het eerste exemplaar werd in de trouwzaal van het stadhuis overhandigt aan de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Het boek is uitgegeven door: uitgeverij de Drvkkery | Schrijverspodium.
IMAGE Nieuwe nummer Arneklanken
Het december-nummer van  Arneklanken is uitgekomen.  Dit nummer bevat o.a de volgende artikelen: Zo was de decembermaand in Arnemuiden 1900-1955 - Janneke Lindenbergh Arnemuiden in de tijd van koning Willem II - Piet Feij. Museumbericht - Leen Schouls. De klokken van Arnemuiden - Joost Adriaanse. Kwartierstaat van Gerard en Mientje de Nooijer - Piet Baaijens. De ambachtsheren en -vrouwen van Kleverskerke - Jaco Simons Siereveld Terug in de tijd met ... Mientje Timmerman - Kees de Ridder Archeologierubriek - Joost Adriaanse.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven