Historische Vereniging Arnemuiden

Introductie

ANBI-gegevens

De Historische Vereniging Arnemuidenis is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekend dat alle giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Veel leden betalen een hoger bedrag dan de contributie. De ANBI-status is voor die leden aantrekkelijk omdat het gedeelte dat boven het contributiebedrag uitkomt fiscaal aftrekbaar is.

Naam:
Historische Vereniging Arnemuiden HVA

Bankgegevens:
IBAN: NL62RABO0128472820

RSIN nummer:
815875496

Kamer van Koophandel nummer:
22059994

Contactgegevens:
Tel. 0118-603351

Bestuurssamenstelling:
Hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling

Beleidsplan:
Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend Beleidsplan Historische Vereniging Arnemuiden

Beloningsbeleid:
De HVA kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.

Doelstelling:
het bestuderen van de rijke historie van Arnemuiden en Kleverskerke
het bevorderen van de kennis van deze historie
het houden van thema-avonden (lezingen, dia-filmavonden) over historische onderwerpen
het uitgeven van een historisch kwartaalblad (Arneklanken)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Onze vereniging telde aan het einde van het jaar 2016 ongeveer 600 leden. Het blad ‘Arneklanken’ verscheen het afgelopen jaar vier keer.
Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen.
De ledenvergadering vond plaats op 21 april 2016 in De Arne en werd bijgewoond door ongeveer 35 leden. In deze vergadering werden onder meer de aftredende bestuursleden C. de Ridder, M.P. de Ridder en R.M. Rijkse herkozen. Penningmeester J.J. Schroevers trad af, werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 14 jaar en kreeg als blijk van waardering hiervoor een bon en een bloemetje.
Na de pauze verzorgde dr. A.P. de Klerk een presentatie over het vervoer en transport op Walcheren over een stelsel van watergangen.

In het voorjaar werd meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne.
In de bestuursvergadering van 21 september werd mevrouw A.F.T. (Agnes) de Hamer benoemd tot penningmeester.
Samen met het museumbestuur werd een bibliotheek/documentatiecentrum opgericht. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor de bestudering van de geschiedenis van Arnemuiden.

Financiële verantwoording:

jaarrek16

1. INLEIDING
Voor u ligt het eerste beleidsplan van de Historische Vereniging Arnemuiden (HVA). Binnen het bestuur is de afgelopen twee jaar vaak gesproken over de sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen voor onze vereniging, de zogenaamde SWOT-analyse. Deze analyse en het bepalen van een strategie voor de toekomst is een logische uitkomst van de discussie. Het bestuur heeft dan ook besloten om een beleidsplan vast te stellen om de koers te bepalen voor de komende vier jaar, rekening houdend met allerlei ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor bestuur en leden maar ook voor externe(n) organisaties die actuele informatie willen over de beleidsvoornemens voor de periode waarvoor het beleidsplan geldt.

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald

2. DOELSTELLING
De HVA is opgericht op 22 januari 1996.
De statuten zijn notarieel vastgelegd op 26 januari 2006. De doelstelling van de vereniging luidt als volgt:

Het verzamelen van kennis over en het bestuderen van de geschiedenis van Arnemuiden en Kleverskerke, alsmede het bevorderen van de verspreiding van deze kennis en alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

3. BESTUUR EN ORGANISATIE

3.1 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit acht leden. Naast een voorzitter en een vicevoorzitter zijn er een secretaris en een penningmeester. In de regel vergadert het bestuur vier keer per jaar.

3.2 De leden
Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2017 ca. 600. Zij worden één keer per jaar uitgenodigd voor de ledenvergadering. In deze vergadering worden de begroting en de jaarrekening vastgesteld evenals het jaarverslag. Verder worden er leden van het bestuur benoemd of herbenoemd. Na het behandelen van het huishoudelijk gedeelte vindt er een presentatie plaats over een historisch onderwerp. De leden ontvangen vier keer per jaar het blad ‘Arneklanken’, het periodiek van de HVA.

3.3 Uitvoering
Om aan de doelstelling van de vereniging te voldoen voert het bestuur de volgende taken uit:

 • Het vier keer per jaar uitgeven van het blad ‘Arneklanken’ dat bestaat uit artikelen over lokale historische onderwerpen en afbeeldingen;
 • Het beheren van de website www.arnehistorie.com met informatie over de vereniging, artikelen over lokale historische onderwerpen en een beeldbank met een groot aantal afbeeldingen.

Naast deze structurele hoofdtaken voert het bestuur ook de volgende taken uit:

 • Het meewerken aan de conservering van historische objecten zodat deze als onderdeel van het cultureel erfgoed veiliggesteld worden;
 • Het (mede) organiseren van presentaties en lezingen over lokale historische onderwerpen;
 • Het (mede) documenteren en beschikbaar stellen van boeken, artikelen, foto’s e.d. in samenwerking met het plaatselijk museum;
 • Het stimuleren van publieksuitingen zoals lokale publicaties door deze (financieel) te ondersteunen.

4. VISIE
De HVA is een gezonde vereniging die goed in staat is de taken die in de vorige paragraaf genoemd zijn uit te voeren. Toch is uit de SWOT-analyse naar voren gekomen dat het goed is om de bestaande samenwerking met andere organisaties te intensiveren om op een efficiëntere en effectievere manier de doelstelling te behalen. Een structurele samenwerking bestaat er reeds met het plaatselijke museum en de Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman. Een ander belangrijk punt is het doorvoeren van een verjonging binnen het bestuur en het enthousiasmeren van jongeren voor het lokale culturele erfgoed van Arnemuiden en Kleverskerke. Dit betekent dat in de planperiode extra ingezet wordt op het nog aantrekkelijker maken van de website en vaker gebruik te maken van digitale uitingsvormen zoals facebook en andere social media.

5. FINANCIEN
De inkomsten van de HVA bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Contributie blad ‘Arneklanken’ (€ 10,- per jaar)
 • Giften
 • Rente spaargeld

De vereniging ontvangt geen subsidies.

Met genoemde inkomsten worden onder meer de volgende activiteiten bekostigd:

 • Uitgave blad ‘Arneklanken’
 • Beheren website
 • Uitnodigen van sprekers voor presentaties
 • Financieel bijdragen aan conservering van historische objecten
 • Beheren van bibliotheek inclusief aanschaf publicaties (in samenwerking met het
 • plaatselijk museum)
 • Financieel bijdragen aan totstandkoming publicaties door derden

 

Zie voor de ANBI-gegevens:  ANBI

Op verzoek van de toenmalige burgemeester van Arnemuiden, drs. H. Visser, kwamen begin 1991 een aantal mensen op het stadhuis bijeen om de mogelijkheden te bekijken de historie van Arnemuiden toegankelijk en inzichtelijk te maken. Dit resulteerde in een werkgroep van vier personen die doelstellingen formuleerde en een inventarisatie voorbereidde van de oude voorwerpen van de gemeente. Daarnaast werd er gewerkt aan het herinrichten van de oude raadszaal en het realiseren van een vitrine voor de waardevolle voorwerpen. In 1993 werd de bestaande werkgroep uitgebreid met nog eens vier personen en in 1994 met nog een, zodat het historisch onderzoek in breder verband uitgevoerd kon worden; te denken viel aan de geschiedenis van de zoutwinning en de huizen- en bewoningsgeschiedenis.

Om een solidere basis te krijgen voor dit alles werden er in 1995 ideeen geopperd om te komen tot de oprichting van een historische vereniging. In het najaar van 1995 werden er concept-statuten opgesteld. Besloten werd om de negen bestuursleden (tot dusver werkgroepleden) te benoemen en een oproep te doen aan de inwoners van Arnemuiden en oud-Arnemuidenaars die elders woonachtig zijn, om lid te worden van de op te richten Historische Vereniging Arnemuiden. Op 22 januari 1996 werd tot de oprichting hiervan overgegaan. Momenteel bestaat het bestuur uit acht leden en het ledental bedraagt ongeveer 650. Opmerkelijk is dat veel leden buiten Arnemuiden wonen. Er zijn zelfs leden in Duitsland, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Doelstellingen van de HVA:

 • het bestuderen van de rijke historie van Arnemuiden en Kleverskerke
 • het bevorderen van de kennis van deze historie
 • het houden van thema-avonden (lezingen, dia-filmavonden) over historische onderwerpen
 • het uitgeven van een historisch kwartaalblad (Arneklanken)

 Samenstelling bestuur:

 • Joost Adriaanse
 • Chris Feij
 • Piet Feij
 • Kees de Ridder (secretaris)
 • Rien de Ridder (voorzitter)
 • Ronald Rijkse
 • Agnes de Hamer (penningmeester)
 • Aad Verouden

Welkom bij de Historische Vereniging Arnemuiden

U vindt op onze site veel informatie over de rijke geschiedenis van ons stadje. Bijvoorbeeld een beeldbank met oude foto's en prentbriefkaarten, historische films, artikelen uit ons kwartaalblad "Arneklanken", gegevens over de bewoningsgeschiedenis en veel transcripties van documenten uit het oude stadsarchief. 
De rubriek Arneklanken bevat artikelen over de visserij, de zoutketen, Arnemuidse familienamen, kerkgeschiedenis, genealogie en bekende inwoners uit ons stadje. In de rubriek Onderzoek zijn veel gegevens te vinden uit het oude archief van onze gemeente, dat vanaf 1572 vrijwel compleet bewaard is gebleven: ordinanties, resoluties en notulen van het stadsbestuur, brievenboeken, informatie over de gilden, etc.

 

Ga naar boven