Historische Vereniging Arnemuiden

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden/voorheen Kleverskerke
Inventarisnummer 1629
Ingekomen stukken van 1811t/m 1820
Inventarisnummer 1642
Uitgegane stukken van 1812 tot 1820

Digitalisering en samenvatting van P.J. Feij

DEPARTEMENT DES BOUCHES DE L’ESCAUT
Extract de Registre aux Arrêts de la Préfecture
o.a. over de nieuwe maten en gewichten

Middelbourg le 3 Janvier 1811
Het betreft informatie van nieuwe paspoorten om toegang te verkrijgen in het Keizerrijk

De Gendarmerie, douaneambtenaren verder alle “overheidsdienaren “ bekomen 25 francs bij iedere arrestatie van refractaires of deserteurs.

De maire van Kleverskerke krijgt het verzoek om zijn handtekening te verschaffen ter controle van de echtheid

Middelburg 26 fevrier 1811
Oproep van de prefect om de burgelijke stand op orde te brengen in overeenstemming met de laatst genomen besluiten

Middelburg 28 fevrier 1811
Een stuk over een goede administratie en handhaving van de sinds 1808 bestaande conscriptie

Middelbourg le 5 Mars 1811
Vaststelling van het contingent dat ieder canton moet opleveren ten aanzien van de conscriptie “dans la Lévée de 120 Conscrits de la Classe de 1808 volgens de repartitie ingesteld tussen de Arrondissementen en de grondslag van de bevolking
PYCKE

Middelbourg le 8 Mars 1811
De maires worden opgeroepen ten strengste te controleren in de herbergen e.a. of er vreemdelingen of verdachte personen aanwezig zijn die mogelijk als spionnen hun werk doen.
Controleren op hun Passes-partout of te wel Paspoorten.
Ook de veerschipper, de koetsiers e.a. zijn “verplicht “ daarvan melding te doen aan de autoriteiten.
PIJCKE

Middelbourg le 9 mars 181
Bureau de la Concription
Gelieve een staat te leveren van de te registreren conscrits

Het volgende stuk gaat ook weer over de conscriptie van jongelieden voor de Armee van Napoleon.
w.g. PYCKE

Middelbourg, le 15 mars 1811
Het gaat niet alleen over de conscriptie van de landstrijdkrachten, maar niet minder over het werven van :”marins “ voor de keizerlijke vloot.

Middelbourg le 4 Mars 1811
Hat gaat er om dat er een tableau, een overzicht wordt aangemaakt van alle beschikbare vaartuigen die voldoende zeewaardig zijn/ of slechts bevaarbaar zijn in weinig diepe stromen of rivieren

Middelbourg 26 Mars 1811
Registratie van het aantal bomen in de gemeente hospices des fabriques d ‘ Eglise et autres établissements publies. Opwekking om dat zo snel mogelijk te doen

Antwoord van de maire van Kleverskerke. De bomen die er in Kleverskerke aanwezig zijn worden niet het slachtoffer van kap en worden niet aangetast.

Voor het gebruik van papier moet de gemeente betalen een som van 2 franc 20 centimes

Middelbourg 15 avril 1811
De Prefect verzoekt de opgave van het precieze aantal inwoners van Kleverskerke

Middelbourg 17 avril 1811
Declaratie van kosten moet gespecificeerd worden op een degelijke manier. A nders worden er uitgaven opgegeven die niet werkelijk zijn gedaan.

Middelbourg 25 Avril 1811
Er is een tekort aan paarden en andere dieren; wilt U er zorg voor dragen dat door verbetering van fokmethoden dit aantal wordt vermeerderd.

Middelbourg 27 Avril 1811
Policice des Sepultures.
Binnen 48 uur dient een begrafenis plaats te vinden; daar wordt meestal niet de hand aangehouden.
Daar moet tegen worden opgetreden.s
PYCKE
Bij besluit van 19 Januarij ll is het verboden geworden in de besloten gebouwen te begraven daarbijgelast geworden tot inzenden van een beraming van verplaatsing der kerkhoven die binnen den omtrek der communes gelegd zijn.
En voorts verboden is om niet langer dan 48 uuren na het overlijden te vertoeven? Wachten, hier als in verscheidene communes niet voldaan, en ik zie met moeite/ongenoegen dat niet eenige Maire de beramingen van de verplaatsing van kerkhoven heeft opgezonden, ik heb vast besloten een order/bevel van zaaken te doen opzenden, die zoozeer de ongezondheid van ’t land veroorzaakt, en ik verzoek Uw Mijn Heer mij te doen weeten welke maatregelen gij genomen hebt tot uitvoering van het besluit van 19 Januarij

Extrait du Registre aux Arrêtés over de vroegere weeskamers etc

Middelbourg 22 Aout 1811
Onderwerp: Bureau Militaire
Over aanvulling van de nodige aantallen tirailleurs en voltigeurs

Middelbourg le 31 aout 1811
Bureau de la conscription
Gaarne aanvulling van de benodigde aantallen

Middelbourg le 7 Septembere 1811
Departement des Bouches de l’ Escaut
Onderwerp: Liquidation des Comptes des villes et des communes
Diverse missives hierover

Middelburg 9 October 1811
Over het uitgeven van paspoorten aan ouvriers/werklieden om in het Franse Keizerrijk wettig te kunnen arbeiden.

Over gevonden kinderen, vondelingen en wezen ter regeling van hun opvang ?

Middelburg le 12 Novembre 1811
Bureau de la conscription

1812
Middelburg, le 12 Mai 1812
2e Division
Bureau de la conscription
Verzoek om lijst in alfabetische volgorde van de conscrits van 1810
Middelburg le 18 Mai 1812
Bureau particulier
Verzoek dat alle besluiten naar de letter worden uitgevoerd.

Veere le 23 Mai 1812

C.D. Baars was o.a. vrederechter in Veere in de Franse tijd en functionneert als zodanig en brengt rapport uit over de door hem behandelde zaken

Middelbourg,le 22 Mai 1812
Correspondentie over het gebruik en de resultaten van de koepok-vaccinatie.
Soms hebben die resultaat,soms niet, al tijdens de periode dat Lodewijk Napoleon koning van Holland was werd de vaccinatie gepropageerd.

Middelbourg, le 30 Mai 1812
Klacht van de Prefect dat bedelaars en deserteurs zich ophouden op het platteland.
Deze mensen moeten worden opgespoord en gearresteerd.

Middelbourg le 11 Juin 1812
Klacht over onregelmatigheden m.b.t de conscriptie en verzoek om goede registratie van de concrits

Middelbourg,le 15 juin 1812
De maire van Kleverskerke moet zorg dragen dat de rekeningen en begrotingen van 1811 en 1812 in orde worden gebracht.

Middelbourg le 26 Juin 1812
De Maires van het 1e Arrondissement worden er op gewezen dat zij de burgerlijke stand en andere statuaire zaken goed moet bijhouden en registeren t.b.v.een centraal overzicht.

Le 29 Juin 1812
Goed omspringen met de beperkte geldmiddelen en tekorten zo veel mogelijk te voorkomen.

Middelbourg le 18 juillet 1812
De Gendarmerie moet zo goed mogelijk ondersteund worden door de andere overheidspersonen waar onder de Gardes-champêtres. Overtreders van de wetten op het gebied van de jacht en de visserij moeten na arrestatie naar het Tribunaal worden overgebracht.

Middelbourg le 2 Juillet 1812
Zeer nodig een goede controle over de binnenlandse paspoorten en nagaan of die goed geregistreerd zijn. Laat ieder commune daar zijn uiterste best voor doen.
Le Préfet

De verkoop van b,v bomen en houtkap van plantsoenen en andere natuurlijke producten wordt door de overheid gestimuleerd.

Extrait du Registre aux Arrêtes de la Préfecture du Département des Bouches- de l ‘
Escaut
Het gaat o.a. over wezen die , wanneer zij meer dan 16 jaar oud zijn en nog niet geregistreerd zijn voor de conscriptie zich moeten aanmelden bij de Sous-prefecture de 20e Augustus 1812.
N.B. Waarschijnlijk zijn deze onder pressie gedwongen dienst te nemen in de Armee

Middelbourg, le 3 Aout 1812
De Prefect vermaant de maires en andere verantwoordelijk personen er naar te streven dat “de verduisteringsmaatregelen “ nauwgezet worden toegepast.

Middelbourg, le 9 Aout 1812
Oproep om het feest van de herdenking van de keizerskroning van Napoleon publiekelijk van harte te stimuleren
Pijcke

Middelbourg, le 11 Aout 1812
De licht alcoholische en sterke dranken worden zwaarder belast

Middelbourg le 19 Aout 1812
Bericht dat de Britten in de nacht van 15 en 16 Augustus aan land zijn gegaan bij fort den Haak. 3 mannen zijn opgepakt. Verzoek de uiterste waakzaamheid te betrachten en alert te zijn op het opsporen van spionnen en deze over te leveren aan het bestuur als ze “gegrepen “zijn

Klacht van de Vrederechter dat de “gardes de champêtre “wel erg zwaar belast worden bij de opsporing van spionnen e.a.

Middelbourg le 7 Septembre 1812.
Voor Napoleon was de registratie van jongelieden voor de conscriptie van het hoogste belang en voortdurend werden er lijsten van geregistreerden opgevraagd om eventuele deserteurs of voortvluchtigen te kunnen opsporen.

Middelbourg le 5 Septembre 1812
Weer over het afkappen van bomen zowel van de commune als van particulieren voor als wij het begrijpen , ook voor de vloot bijzonder nodig waren.
Dus Napoleon e.a. zijn verantwoordelijk voor de kaalslag in zowel Arnemuiden als Kleverskerke.
Pijcke

Middelbourg le 8 Septembre 1812
Het betreft het vorderen van benodigde manschappen en materialen
16 Septembre 1812: tekort aan vaartuigen voor troepentransporten etc

Middelbourg le 23 Septembre 1812
Monsieur Martens, geodeet van het kadaster dient alle mogelijke steun te ontvangen bij het afbakenen en vaststellen van eigendommen;dit in verband met de oorlogstoestand en daarmede gepaard gaande “onteigeningen “ van grond en duinen ??

Middelbourg le 25 Septembre 1812
Voorzichtig zijn met de uitgaven van paspoorten i.v.m des droits réunis: accijnzen op tabak etc

Middelbourg, le 1 Octobre 1812
Het betreft weer de concriptie; uiterst streng op te treden en streng zijn bij vrijstellingen en eventuele doktersverklaringen.

Tot hiertoe correctie

Middelbourg le 30 Septembre 1812.
Verzoek tot toezending van de lijst van dienaren des Woords met opgave van hun tractementen die ze vroeger genoten in het vroegere goevernement

Middelbourg le 7 Octobre 1812
Weer voor de zoveelste maal over de “situation des concrits “ waar een alfabetische registratie zou moeten bestaan . Aan de oproeping van de concrits werd niet altijd gevolg gegeven, hoewel de lijst publiekelijk werd aangekondigd.

Middelbourg 1812
Vaststelling van het percentgage/ bedrag dat de commune van Kleverskerke moet bijdragen in de grondbelasting, de personele belasting, de belasting op roerend goed, havenbelasting vensterbelasting. En patentbelasting

Middelbourg le 12 Novembre 1812
Oproep tot hulpbetoning bij brand en andere calamiteiten als overstromingen

Middelburg le 19 Novembre
Onderwerp: Politie verordening “municipale et rurale ‘
Le Baron Pycke

Middelbourg le 24 Novembre 1812
Autorisations sur les depenses imprevues./onvoorziene uitgaven

Middelbourg le 12 Janvier 1813
Gaat over het vorderen van paarden ten behoeve van de Armee.
En zorg voor de repartitie/ de verdeling over de diverse gemeenten.

Ongenummerd 1812

Middelbourg 3 janvier 1812
Het betreft de conscrits van 1809. Deze lijst dient geactiveerd te worden in de archieven op de juiste plaats
Handtekening

Veere le 30 Decembre 1811
Gaat over opsporing en berechting van voortvluchtigen en deserteurs in dit district

4 janvier 1812
Pogingen om kinderen/wezen/of halfwezen die gezond zijn van welk ras ook en van welke “couleur “in te lijven in de Armee.
De curatoren of andere gemachtigde personen dienen wel toestemming te verlenen

Wat de opschrijving der jongelieden betreft deden zich wel eens problemen voor met betrekking tot de inwoning en ook als de burgerlijke stand niet helemaal op orde was

Middelbourg le 17 Janvier 1812
Een goede registratie van de juiste hoeveelheden hooi, haver, granen etc en ook het aantal koebeesten, varkens en ander veeteelt.

Middelbourg le 25 Janvier 1812
Over een goede registratie van de z.g. paspoorten en zorgvuldigheid wat de uitgifte ervan betreft

Middebourg le 18 fevrier 1812
Alle militairen/deserteurs die gevangengenomen zijn door de gendarmerie zullen in ieder geval na arrestatie moeten voorzien zijn van levensmiddelen/behoefte op de plaats waar zij gearresteerd zijn als ze nog niet definitief zijn opgesloten in een geschikt gevang. Dat moet zo snel mogelijk binnen de aangegeven tijd geschieden.
Verder: paille/stro en foin/haver dient op de daarvoor bestemde plaatsen in voldoende voorraad aanwezig te zijn.
De oorlogscommissaris bepaalt dat dat op ieder gîte d étape de juiste hoeveelheden levensmiddelen/benodigdheden aanwezig zullen zijn en voldoende karren voortgetrokken door paarden en bemand met bekwame wagenbestuurders

Middelbourg 24 Fevrier 1812.
Zeelieden die zich reeds in dienst hebben begeven , komen in mindering van het contingent dat voor de zeelieden is bepaald.
Zeelieden die sedert hun laatste oproeping toevallen of ongemakken hebben bekomen moeten zich bij de prefect melden.

Volgende stuk: de jaarrekening van het jaar 1811

Middelbourg le 27 Juillet 1812
Sur des droits réunis.
Genoemd worden: Boissons: vins, Bières et vinaigres
Comestibles:Boeufs;vaches Genisses,veaux, moutons, agneaux, cochons, cochons de lait et viandes dépeceés par kilogram.
Fourages? : foin, paille, avoin et orge
Combustibles: Bois de chauffage; fagots, charbon bdeterre les 100 Kilo; Coubes les 220 quint metriques
Materériaux: Bois de construction; Planches etc.

Aan de Maire van Cleverskerke
Daar de tijd tot het overzenden van Uwe ……Rekeningen bestaande voor 1811 verstreken is, verzoek ik U den Ontvanger te willen waargeven?? dat wij te zijnen koste een speciale commissaris ten zijnen koste zullen afzenden om die te haalen indien dezelve ons voor den den 5 November niet zijn geworden. Wij hebben nodig volgens Arreté van 6 Maij artikel 2
Eenige hebben gemeend dat er volstaan zou zijn met toezending van de Rekeninge van 1810 maar bovengemelde aanhaling zal die dwaling doen ophouden.
!! En aanbelangende het tweede moeten wij onder ’t oog brengen dat het zeer ongeplaast! Is ons te willen doen begrijpen dat er communes zijn alwaar nog(ch) inkomsten nog(ch) uitgaven zouden zijn.
Wij zijn belast om aan den Heer Prefect de algemeene Staat der Rekeningen van alle de communes over te brengen- en wij zullen alle zoortgelijke bovenstaande uitvlugten als weigeringen aanmerken, en zullen een commissaris zenden ten koste van de Maire die daarbij mogt volhouden
Fokker

Middelbourg le 8 janvier 1813
Over de contingentering van het aantal manschappen in de diverse gemeenten.
Verder wordt gesproken over de vergoeding van het aantal gevorderde paarden en de vergoeding die daarvoor wordt geheven

Vere le 10 janvier 1813
Le Receveur de l ‘Enregistrement et des Domaines
Samenvatting.
Verzoek om nauwkeurige veranderingen die plaatsvinden op het het gebied van de domeinen en gebouwd en ongebouwd. etc
Le Receveur
Westplate

Middelbourg le 12 Janvier 1813
Samenvatting
Het betreft 2 decreten/beslissingen/besluiten met betrekking van de dienst van paarden ten behoeve van de Armee . Deze paarden moeten niet naar Middelburg getransporteerd worden, maar op een andere wijze ?

Departement des Bouches de l ‘Escaut
Extrait du Registre aux Arrétes de la Préfacture etc
Het betreft de vordering van paarden van het leger van Napoleon ten behoeve van de Cavalerie het toenmaals meest dodelijke wapen in de strijd .
Repartitie van 30 paarden tussen de communes van het 1e Arrondissement.
Kleverskerke dient 1 paard te leveren.
Daartoe dient de plaatselijke overheid de nodige maatregelen te nemen etc
Le Secretaire General de la Prefecture
Handtekening

Middelbourg le 8 Janvier 1813
samenvatting
Verscheidene malen is verzocht tot het noodzakelijk aanvullen van het contingent “hommes “ in de compagnieën van de Kannoniers/Artillerie.
Diverse aanmaningen en zelfs bedreigingen stuiten ook toen al op passieve weerstand. Etc

Middelbourg le 14 Janvier 1813
Het betreft de vergoedingen voor het beschikbaar stellen/vorderen van paarden voor de chevalrie de som voor meer dan 70 francs bij goede uitvoering van goed gedrag van het paard.. Ook zorgen voor een goede “conducteur “ etc.
Handtekening

Middelbourg le 21 Janvier 1813
À Messieurs Les Maires Canton Veere
Monsieur Le Maires Monsieurs le Préfet m’aijant chargé de Réunir sans delai tous les Maires du Canton Veere, vous deliberer sur des affaires de la plus grande importance, je vous prie de vous trouver à cette fin à la mairie, de Veer demain à deux heures precices. Je compte sur vôtre exactitude à cet egard.
Recevez, Monsieur Le Maire l ‘assurance de ma consideration.
Fokker

Middelbourg le 23 janvier 1813

Een verslag van de boven aangemelde bijeenkomxst

Middelbourg le 25 Janvier 1813
Vrijwilligers voor het wapen van de artillerie die daarvoor niet geschikt blijken, dienen naar andere onderdelen van de Armee te worden verwezen, waar ze meer geschikt voor zijn.
!! is het wapen van de artillerie zo ingewikkeld of is het veiliger tot dat wapen te behoren dan als voetvolk/de infanterie als kannonvlees het slachtoffer te zijn.
Handtekening

Middelbourg, le 26 janvier 1813
In verband met de oorlogstoestand
Een opsl;ag van 10 % op de voortbrengselen en verbruik van levensmiddelen om de uitgaven
“tegemoet te komen “

Veere den 1 Februarie 1813
De Vrede Regter van het Canton Veere en Arnemuiden ?
Aan de Heer Maire vanden Commune van Kleverskerke
Missive van een Resolutie ?? Welke??

Bruxelles le 9 Decembre 1812
Volgens mij geen urgente aanschrijving.

Middelbourg le 29 janvier 1813
Aan de Maires van het 1e Arrondissement
Het betreft betalingen van abonnementen van zg. Keizerlijke Bulletins etc.
Handtekening

Middelburg le 9 Fevrier 1813
Het gaat volgens mij over de inzet van hulparbeiders? Charpentiers en ruiters te paard ten behoeve van de cavalerie
Vergoedingen
700 frans par cheval pour la cavalerie legère & 300 francs pour & ?? cheval & de curssiers etc
Hierna volgen minder belangrijke bijzonderheden
Handtekening

Middelbourg le 8 Fevrier 1813
De keizer wil 100,00 hommes oproepen , die moeten voldoen aan de daarbij bepaalde maten en grootte, nauwkeurig daargesteld.

Middelburg den 12 Februarij 1813
Aan de Heer Maire der commune van Cleverskerke
Mijn Heer de Maire
Ik heb de Eer Ued te verzoeken mij te willen opgeven welke den middelbaren koopprijs en huurwaarde zij voor den landen in UEd Communes gelegen en ten dien einde te willen beantwoorden de navolgende vragen
Welke de middelbare/gemiddelde koopprijs van een gemet Weiland
Welke die van en gemet bouwland
De opgave hiervan is van groot belang voor de situatie elders. Etc.
Handtekening

Middelbourg le 20 mars 1813
Optreden vereist tegen de ongehoorzame concrits; ook remplacanten blijven weg; simulatie van de “denkbeeldige ziekten “
!! NB. In deze periode worden wanhopige/ of slappe pogingen aangewend om de concrits te behoeden voor afslachting in dienst van dictator/keizer Napoleon.!!
Handtekening

Middelburg le 22 March 1813
Gaarne opgaven van de opbrengst van de oogst van koolzaad gedurende het jaar 1812
Handtekening

Middelbourg le 1 March 1813
Subject: Comptibilité des Communes
9 pagina’s die niet verdienen vertaald te worden.
Kijkt U uit bij belangstelling naar de originalia

Middelbourg le 5 apvril 1813
Betreft de benoeming “des répartiteurs “de 1814 “later : de Zetters “ en hiervoor aangeven een lijst van 5 kandidaten met de nodige bekwaamheid . etc
Handtekening

Middelbourg le 5 Avril 1813
Over de vordering van paarden voor de artillerie. 15 paarden in dit Arrondissement die moeten “ingezet “worden in Maastricht.
Het contingent is in samenwerking met Veere en Arnemuiden. En is gefixeerd op 1 paard
Er zijn veel moeilijkheden met betrekking tot de vordering , vertraging of obstructie. De minst geschikte paarden worden aangeleverd m.b.t. de cavalerie.
Kwaliteiten waaraan de paarden moeten voldoen: moeten geen last hebben van een eventuele castratie
De paarden moeten minstens 5 jaar oud zijn en niet ouder dan 9 jaar.
De paarden moeten beantwoorden aan de voorhet leger geschikte maten
Zij moeten in staat zijn zonder “nukken “en andere gebreken dienst te doen in het leger.
Zij moeten in goede conditie aangeleverd worden.
De prijs voor een paard zal de 400 francs niet te boven gaan

Middelbourg le 7 Aout 1813
Aan Monsieur le maire de Cleverskerke
Daar het tot hiertoe de gewoonte is geweest dat door de Directie des Eilands op voorstel der gemeentebesturen jaarlijks permissien wierden afgegeven om koebeesten langs de wegen te mogen leiden en deze directie van oordeel is dat het wenschelijk zoude zijn dat dit wederom op gelijke wijze wierd behandeld, zoo om daardoor minvermogende lieden te bevoordelen, als om van den anderen kant te verhoeden dat zulk een weiden langs de wegen geen misbruik worde gemaakt, heb ik de eer UE voor te stellen, en in geval het door UEd word goedgekeurd, waaraan ik niet twijffele UE te verzoeken mij eene lijst te willen toezenden der lieden aan welke het geschikt zoude voorkomen dat diergelijken permissie werde verleend , met bijvoeging van het getal koebeesten die men ieder hunner zoude kunnen toestaan te weiden en specificatie der wegen op welke zulks zoude behooren te geschieden etc etc
Handtekening

Middelbourg le 9 Avril 1813
Ter aanvulling van het afgeslachte kannonnenvlees in Rusland krijgen de Prefecten van de diverse departementen de opdracht zoveel mogelijk jonge mannen in de bevolkingsregisters aan te treffen
Die dienst zouden kunnen doen in de z.g. Volkerenslag van Leipzig.
Alle gezonde jonge mannen vanaf minimaal 18 ? jaar, zowel als oude, waarschijnlijk tot boven de 40 jaar moeten het grote getal gesneuvelden, vermisten en gewonden zo snel mogelijk aanvullen.
Selectie en commentaar !

Middelbourg, le 6 Avril 1813
Le Baron PYCKE doet toekeomen 16 Cartes de Sureté voor een nuttig gebruik in de nadagen van Napoleon !!

Middelbourg le 10 Avril 1813
Een Extrait du Registre aux Arrêtés de la Préfecture des Bouches de l Éscaut.
Een groot aantal administratieve handelingen t.b.v. het keizerrijk

Middelbourg le 16 Avril 1813
Aanmaning om zoveel mogelijk zowel jonge als oude mannen op te sporen om de afgeslachte kolonnes van het keizerlijke leger aan te vullen. Gelieve een lijst daartoe op te stellen
Etc

Middelbourg le 21 Avril 1813
Een overzicht van de toegekende budgetten van diverse jaren.
Le Préfet
Pour le Préfet absent
Le Secrétaire général de legué
Handtekening

PREFECTURE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DE L’ESCAUT
De maires der gemeentens zullen bij den ontvangst van dit besluit, hunne onderhoorige bekend maken dat het Fransche leger op den 2 dezer maand EENE GROOTE OVERWINNING heeft behaald op de Russische en Pruissische legers onder bevel van Keizer Alexander en den Koning van Pruissen.
De inwoners zullen door het luiden der klokken worden te zamengeroepen, en na de afkondiging van dit besluit, zullen dezelve ten teeken van vreugde over deze gebeurtenis, andermaal geluid worden.
Gedaan in het hotel van de Prefecure, te Middelburg den 9 mei 1813.
Geteekend DE BARON PYCKE
Van wegens de Prefect
De Secretaris-generaal van de Prefecture
Du BOSCH

Middelbourg le 3 Juin 1813
Onderwerp: Comptabilité des communes.
De communes/gemeenten schijnen volgens de Sous-Prefet niet op de juiste wijze gebruik te maken van de hen toegwezen budgetten.
Fokker

Middelbourg le 25 Juin 1813
Correspondentie m.b.t de gegevens van het bevolkingsregister.
Fokker

 

Een aantal stukken die geen betrekking hebben met de situatie in Kleverskerke

Middelbourg le 10 Juin 1813
Diverse gemeenten zijn traag in het leveren van exacte bevolkingsoverzichten. Dat zou beter kunnen door het gebruik van de mogelijkheden van opsporing/razzia ?
Daar is niets vanterechtgekomen in de nadagen van Napoleon.

EEN OVERZICHT VAN DE CONTRIBUTION FONCIERE DE 1814

260,101,38

CONTRIBUTION PERSONELLE ET MOBILIERE
46,522,29

Middelbourg le 30 Juin 1813
Het betreft mutaties in de compagnie de gardes côtes
Het betreft hetzelfde probleem waar Arnemuiden mee had te maken.

Middelbourg, le 1 juillet 1813
Over welke kinderen wel en welke niet zouden kunnen worden opgenomen in een hospice/ Weeshuis??
Hierover gaat een Register van besluiten.aan de Maire van Cleverskerke gedaan

Middelbourg le 7 Juillet
Verzocht een staat van alle runderen qua aantallenleeftijd/ geslacht/wel of niet gcastreerd etc

De onderstaande Vragen worden door de Heer Sous Prefet bij deszelfs missive van den 7 Julij 1813
Gedaan
Hoeveel stieren van 1 jaar etc etc
Hiervoor het origineel
Van dit Beestiaal wordt door de diverse landlieden een opgave verstrekt.

In Origineel : Tableau de la Statistique bovine pendant l’année 18

Middelbourg les 10 Juillet 1813
Over de opbrengst van koolzaad in uw commune
Hierbij ook een TABLEAU des Produits des plantes et Fruits oleagineux pendant l ‘année 1813
In origineel te vinden.

Middelbourg le 16 Juillet 1813
Opsporing verzocht van de persoon Charles Denis natif d’hostelle Departement de la Meuse? Inferieure être un agent Britanique etc

Middelbourg le 1 Juillet
Verzoek om de registers van de Burgelijke stand bij te houden ten voordele van verlichting van de taken van de politie.

Middelbourg le 18 Juillet
De Prefect is niet tevreden over de wijze waarop de regels van het kadaster worden toegepast.

Middelbourg, le 20 Juillet
De Prefect wijst op de aanstaande jaarlijkse feestdagen, nl. de 15e Augustus de geboortedatum van ZM de Keizer en Koning; dan de eerste zondag van december , ter herinnering van de wijding van kroning van Napoleon tot Keizer.
Daartoe dienen de nodige voorbereidingen te worden getroffen.

De staat van de vastgestelde schuld van de Gemeente

Le Sous-Prefet

De paardeknechten moeten goed zorg dragen voor de gezondheid van de paarden en behoeden en beschermen tegen ziekten.

Middelbourg, le 7 aout 1813
Departement des Bouches de l ‘Escaut
Extrait du Register aux arrêtes
Waarschuwing tegen met vertraging betalen van rekeningen, waardoor de gang van zaken wordt verstoord.
De maires zijn volgens de sous-prefét Fokker zeer traag in het uitvoeren van de besluiten.

Middelbourg les 10 Aout 1813
Het gaat niet goed met de organisatie van de “Garde nationale “; bij gebrek aan plaatsvervangers schijnt er een groot gebrek aan inzetbare mensen te ontstaan. De daartoe aangewezen personen kunnen door familieomstandigheden niet functionneren.
!! blijk van passief gedrag!!

PREFECTURE DU DEPARTEMEN DES BOUCHES DE L ÉSCAUT
Geeft daar blijk van.
In de Nederlandse tekst wordt gereageerd tegen de onregelmatigheden die worden geconstateerd .
De lijsten van oproepbare mannen voor de Nationale Garde moet gezuiverd worden van ten onrechte fouten/gebreken.
Een overzicht dient overgeleverd te worden van diegene die op een of andere manier vrijstelling hebben gekregen of om een ander reden b.v door ziekte niet inzetbaar zijn.
De Maires moeten op de nieuwe lijsten de personen stellen die eene wettige woonplaats in hunne Gemeente hebben of tussentijds in een andere gemeente hun domicilie hebben
Etc
Voor de prefect afwezig,
De Secretaris-Generaal gedelegeerd
Du Bosch

CONTRIBUTION des Deuren en Vensters
Opbrengst in totaal fr. 55,082. 50

Middelbourg le 20 Aout 1813
Extract uit het Registervan Besluiten van de Prefecture der Monden van de Schelde
De jagt zal geopend worden in dit Departement van 10 September 1813 tot de eersten maart 1814
Het is verboden te jagen of snaphaan-schoten te doen, ten minsten een half uur afstand van de kusten op het land, gelegen tusschen Veere en Vlissingen etc.
Bij overtreding wordt streng gstraft

Le Sous-Préfet

Over de oogst van oliehoudende planten, zoals koolzaad

EEN STUK VAN MINISTÈRE DE LA GUERRE
Paris, le 10 Aout 1813
Er dienen vrijwilligers geworven te worden voor de diverse legeronderdelen.
Etc. Het origineel bevind zich in het Zeeuws Archief.

Middelbourg le 18 Aout 1813
Dringende oproep tot het repareren van de kapotgegaande wegen

Opgave van de aanwezige oorlogswapens en hun kaliber etc

SOUS-PREFECTURE
DU PREMIER ARRONDISSEMENT
EXTRAIT DES MINUTES DE LA SECRETAIRERIE D ÉTAT
REQUARD IMP DE DRESDE,LE 12 AOUT 1813
NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANCAIS ROI D’Italie, protecteur de la confederation du Rhin

Meditateur de la Confederation Suisse
Over de waarde van de assignaten na de veranderingen vanaf de nederlaag in Rusland

Middelbourg le 9 Septembre 1813
De concrits zullen een gunstige regeling tegemoet kunnen zien in overeenstemming met de regeling van 1812. Ook zal rekening worden gehouden met mannen die de leeftijd van 35 jaar hebben bereikt

SOUS-PRÉFECTURE
DU PREMIER ARRONDISSMENT
Extrait du Registre de la Préfecture etc.
Het betreft de dienst van tombereaux/ stortkarren van vordering. Ondanks de de bevelen, blijven eigenaren in gebreke om te voldoen aan de requisitie van paarden en karren.
Strafmaatregelen, zelfs tot onteigening zijn niet onmogelijk.

Middelbourg, le 18 septembre 1813
Er is sprake van desertie in de omgeving van Antwerpen die zich meer en meer uitbreidt ook tot deze regio; zij wijten dit o.a het feit dat de remplacanten zonder betaling blijven. !!

Middelbourg, le 21 Septembre 1813
Over de moeilijke zaak van de nieuwe maten en gewichten.

Middelbourg le 4 Novembre 1813
Over de problemen met betrekking tot het functioneren van de “gardes des côtes “ dus de kustwacht.

Middelbourg december 1813
De geboortedatum van de Keizer is met de nodige plechtigheid gevierd. Etc

Extract uit het Registervan Besluiten der Prefecture van het Departement der Monden van de Schelde
Enorme belastingverhogingen als gevolg van de diverse nederlagen van de keizerlijke legers en als gevolg daarvan een nieuwe conscriptie die veel kosten met zich meebrengt omdat er niet een ontelbaar aantal mensenlevens zijn te betreuren, maar ook een grote hoeveelheid wapentuig moet worden aangeschaft.

Middelbourg le 22 Novembere 1813
Extract uit het Register van Besluiten der Prefecture
Overwegende dat ieder Departement dat in oproer is als een vijandelijk land moet beschouwd worden
Dat men niet te veel voorzorg nemen kan, om te beletten dat de wanordes die in Holland heerschen, niet in het vreedzaam Departement der Monden van de Schelde uitbreiden etc etc
Besluit het navolgende:
Alle gemeenschap met de Departementen der Monden va de Maas en de Zuiderzee, wordt provisioneel verboden.
Het is verboden naar “Holland “ passen af te geven zonder autorisatie.
Iedere inwoner van dit Departement, die zich zonder veiligheids-kaartje buiten zijne gemeente zal begeven, zal aangehouden om verantwoording van zijn gedrag te doen; zal de Maire wanneer zulks noodzakelijk is, de aangehoudene gebragt worden voor de Maire der plaats waar de aanhouding geschied, om aldaar overgebracht worden aan de heer Commissaris-Generaal van policie of naar de Onderprefect
Iedere vreemdeling moet zich binnen 24 uur bij de Commissaris van Policie vervoegen.
Ieder logement-of kroeghouder welke vreemdelingen herbergt die dienen een veiligheidskaart te ontvangen.
Ieder persoon, afkomstig uit een oproerig Departement zal voor de Commissaris van policie te Vlissingen gebracht worden.
Samenrottingen in koffij-of ander publieke huizen worden verboden.
Ten minste 2 maal per week dient er visitatie worden gehouden om controle op bovenstaande te houden. Etc etc
22 November 1813
PYcke

Middelbourg le 1 Decembre 1813
Le Baron Pycke roept op om de nodige rust te bewaren na de berichten van de onrustige toestand vanuit andere departementen

Middelbourg le 4 decembre 1813
Erzijn veel zieken in deze tijd die de nodige medicijnen ontberen. In ieder departement zal un medecin des épidémies benoemd worden om deze ziekten te bestrijden etc

1814

Middelbourg le 5 janvier 1814

Weer een klacht van de sous-préfet dat de gemeenten niet de vereiste karren met paarden leveren die gestationeerd worden in parken(parkeerplaatsen) om ingezet te worden voor troepenverplaatsingen en vervoer van andere benodigdheden
Handekening

Middelbourg, le 7 jamvier 1814
De communes zijn verplicht bepaalde hoeveelheden levensmiddelen als groenten, graan, kaas etc te leveren ook voor de commune Vlissingen
Handtekening.

Extract uit de minuten der secretarij van Staat
Het betreft verhogingen o.a. van de grondbelasting; het verdubbelen der personeele en mobilaire contributie
Het verdubbelen zoals in 1813 plaatsvond der contributie op de deuren en vensters
Etc.

Middelbourg le 15 janvier 1814.
De tabellen van de aanlevering van levensmiddelen laten onregelmatigheden zien en kloppen niet met het werkelijk geleverde. Bovendien wordt niet voldaan aan de hoeveelheid vereiste levensmiddelen. O.a. froment/kaas.

Middelbourg le 18 Janvier 1814
Benoeming van een nieuwe Commissaris van Politie, ook Auditeur. Etc
Handtekening

Middelbourg le 19 janvier 1814
Verzoek tot het verschaffen van tomberaux? Grafkisten ?? voor de fortificaties in Vlissingen.
Wordt daar houtwerk voor bedoeld??
Fokker
Sous-Préfet

Middelbourg le 21 Janvier 1814
Weer verzoek om tombereaux/stortkarren voor de “travailles “te Vlissingen
Handtekening

Middelbourg le 27 janvier 1814
De commune Kleverskerke kreeg behoorlijke vorderingen m. b.t. to leveringen van legumes, froment aan de Marine te Vlissingen.
Fokker.

Middelbourg le 10 fevrier 1814
Aanmerkingen over een aantal onvolkomenheden in de administratie van de Commune Kleverskerke.

Dit herhaalt zich enige malen.
Fokker

Extract uit het Register van Besluiten van de Prefecture der Monden van de Schelde
De Prefect doet dit op verzoek van de Gouverneur van Walcheren ingevolge de volmacht hem gegeven.
Besluit
Artikel 1
De zetel van de Prefecture zal voor een tijdlang naar Vlissingen overgebragt worden

Art 2
De Maire der stad Vlissingen is belast om te zorgen dat de nodige lokalen voor ons verblijf, dat van de Secretaris-generaal, en die voor de Bureaux van de Préfecture, in gereedheid gebragt worden.

Art 3 ook andere instanties moeten de zetel van de Prefecture volgen en zich voor de 20e dezer maand te Vlissingen bevinden

Art 4 De Raad als dit wekelijks etc nodig is vergaderen in 1 van de zalen van het hotel? /verblijf/ onderkomen van de Prefect.

Alle ander ambtenaren blijven in Middelburg resideren.
De onder-prefect zal gedurende de afwezigheid van de Prefect het hotel innemen/ betrekken ?

13 Februarij 1814

Middelbourg le 21 fevrier 1814
Uitnodiging aan de Maire van Kleverskerke om zich te begeven naar de grote op de bepaalde tijd naar “la grande salle de la Prefecture om te confereren met de gespecialiseerde commissarissen m.b.t tot de fourage .
Fokker

Prefecture du departement des bouches de l éscaut.
Oproep tot het vieren van de laatste overwinning van Napoleon met een Te DEUM.
Het vereiste ceremonieel zal moeten plaatsvinden in de Kerk, waarbij de klokken zullen moet worden geluid.
Fait en l ‘Hôtel de la Préfecture à Flessingue le 25 Fevrier 1814
Pycke
Le Secretaire-general
Du Bosch

Flessingue le 22 Fevrier 1814
De omstandigheden waarin wij ons bevinden hebben de tijdelijke verplaatsing van de zetel van de Prefecture naar de vesting Vlissingen noodzakelijk gemaakt en alle bureaux zijn daartoe verplaatst
, Dat vereist voor de onderhoorigen groote opofferingen en wij zijn tegens dank genoodzaakt om alles in het land te vorderen, en wij zijn geweldig aangedaan over de lasten die op dit eiland drukken; maar gij weet het, Mijne Heeren, de verdediging van het land is de opperste wet, alle bijzondere belangens moeten voor hetzelve zwigten.Dus: de Contributien bij anticipatie te doen betalen, vanwege de staat van blokkade waarin wij verkeren.
Wij zijn ondanks de beperkte middelen in staat om degenen die ons hebben bijgestaan te belonen en die gemeenten of personen die zich tegen de requisitien zouden durven verzetten of de uitvoering daarvan te vertragen strengelijk te straffen.
Etc
De Baron PYCKE

Sous-Prefecture du premier Arrondissement
Extrait du Registre aux arrêtes de la Prefecture du Departement des bouches de l Éscaut.
Het gaat over het leveren van de stammen van o.a 190 gekapte bomen voor de werkzaamheden van de Genie en de nodige karren om dit materiaal naar o.a. Vlissingen te vervoeren met daartoe benodigd personeel.
Etc Fokker

Vlissingen de 7 Maart 1814.
Het lukt om meer dan de helft van de leveringen te vergoeden.
Handtekening

Middelbourg 22 Mars 1814
Een gedeelte van haver en hooi moest naar Vlissingen, de rest naar Veere getransporteerd worden.

 

Ongenummerdde stukken 1814

Veere le 28 Janvier 1814
Hierbij de rollen van contribution foncier, portes et fenêtres et personnel et mobilier de cette commune pour 1814 gepubliceerd en aangekondigd.
Le Maire
A. Arendse

ORDRE DU JOUR

Aan het paleis van het Gouvernement te Vlissingen den 13 February 1814

SOLDATEN !!
Lieden uit de Gemeentens van Serooskerke, St. Laurens en Brigdamme, de roekeloosheid gehad de eerste Cohorte van de Pas-de Calais in hunne kwartieren aante vallen; schoon die troupen zich voor zoo eene misdadige aanranding niet konden wachten, wierden de aanvallers spoedig teruggedreven, en verscheiden onder hen zyn op de plaats dood blyven leggen, en andren zyn in handen gevallen van die dappere Nationale Gardes, die in deze omstandigheden zoo veel bescheidenheid als moed, aan den dag hebben gelegd.
Gedurende dien oploop, door dit geval veroorzaakt, zyn de inwoonders van Middelburg, uitgezonderd een zeer klein getal, die bekend zyn, stil gebleven; de Heer Maire heeft zich waardig getoond van het ambt dat hy bekleed.
Reeds hadden de oproerlingen die gevat zyn, hunne straf ondergaan, indien ik niet ter harte had, om te onderscheiden die geen die zich enkel mede heeft laten slepen van die geenen die werkelijk schuldig zyn, maar indien er een van u, indien er een Franschman, welke hy ook mag hebben, of welke zyne functien ook zyn, in ’t eiland Walcheren mishandelt of gedreigt wierd, zullen alle die persoonen die den 11, en ten gevolge van dat voorval, gevat zyn, gefussilleerd worden, en de gemeentens daar het oproer begonnen is, zullen ook dadelyk in den brand worden gestoken.
Soldaten! Gaat voort U wel te gedragen en een goede discipline in acht te nemen, vergeet nimmer dat gy de personen en eigendommen eerbied en protectie schuldig zyt, en maakt er staat op dat ik in alle gevallen regt zal doen.
De Generaal van Divisie, Gouverneur
GILLY

FEUILLE EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWOON DAGBLAD

Proclamatie
In het Paleis van het Gouvernement te Vlissingen den 17 April 1814
De Generaal van Divisie, Groot-Officier van het legioen van Eer, Gouverneur van het Eiland Walcheren.
Aan de Inwoners van Walcheren
Het Keizerlyk Bestuur is in Frankrijk afgeschaft; het Volk heeft zyne oude Koningen terug geroepen. Het eerste uitwerksel van deze groote gebeurtenis zal buiten twyffel de VREDE van de geheele wereld zyn. Intuschen zult gylieden onderworpen moeten blyven aan het Tusschen-Bestuur hetwelke Frankryk in naam van zyne Majesteit Lodewyk den XVIII regeert, en alle daad die van uwentwege daartegen inloopt zouden eene misdaad zyn.
Ik heb aan den Admiraal, kommanderende de Britsche Zeemagt, op de beide armen van de Schelde voorgeslagen overeen te komen wegens eenen Wapenstilstand. Ik twyfel niet of hy zal mynen voorslag aannemen.
Van dat oogenblik af aan zullen alle gemeenschappen vry zyn als voorheen,
De Gouverneur-Generaal
Gilly

Tot hiertoe correctie

UJItgegane stukken van Kleverskerke
Inventarisnummer 1642

Aan de Heer Prefect van het Departement van de Monden van de Schelde
4 Meij 1812
Een copie van de redevoering of aanspraak door mij gehouden bij de opening van de zitting van de Communalen Raad door dewelke tot President is benoemd bij met opnemen van mijn Rekening het Lid Ingel Baaijens en tot secretaris Cornelis Daniel Baars.
De maire van Cleverskerke
A. Arentsen

4 meij 1812
5 leden voor het Bestuur van Kleverskerke:
A.Arentsen
I. Baaijens
P.Bogaard
M. Midavaine
B.Blok

Opgave van de te produceren hoeveel landbouwproducten
Mai 1812

Aan den Kerkenraad van Cleverskerke
Eerwaardige en Geachte Broederen !
Ik heb eene Missive op heden ontvangen van de Heer Prefect van dit Departement van de vorige maand, waarbij ZE mij te kennen geeft met aandoening vernomen te hebben dat de kinderziekte in dit Dept. verwoesting aanrigt dat toegekend worden door ZE aan het niet algemeen gebruik van de weldadige ontdekking der Vaccine of koepokinenting en aan de onkunde en tegenstand die tegen dat heilzaam middel hetzij door inenting of vaccine nog niet heeft ondergaan, door de zodanige te verzekeren van en te ver binden om van die bij den gemeenen man heerscht en ontmoet.
De Heer Prefect wilt mijn aandagt daarbij bepalen, en schrijft mij voor, hoe en op welke eene wijs ik een ieder daartoe behoor op te wekken door te onderzoeken wie de kinderziekte hetzij natuurlijk
Hetzij door inenting of vaccine nog niet heeft ondergaan door de zodanige te verzekeren van en te verbinden om van die schoone ontdekking en van dat weldadige middel gebruik te maken door berigt aan het Publiek te doen, dat iedere maandag en donderdag in 1 der zalen van de Prefectuur t die kunstbewerking aan alle Personen en kinderen van wat jaren zij ook zijn en die geen middelen bezitten, om die operatie te bekostigen, om niet word verrigt, en door de hand te houden dat geen Personen welke of hunne kinderen , de kinderziekte niet hebben ondergaan, eenig onderstand van het armwezen ontvangen—terwijl ik mij gelast zie om van het verrigte in dezen Prefet rapport te doen., of nog niet gevaccineerd zijn daartoe
Uwe Eerw den zakelijken inhoud van die Missive mededeelende verzoeke ik Uw Eerw. Zeer vriendelijk
1 om te informeeren wie van de door den Armen bedoeld of besteed wordende personen of kinderen al dan niet de kinderziekte hebben ondergaan, en die welke dezelve nog niet gehad hebben
Of nog niet gevaccineerd zijn daartoe met voorhouding van het weldadige dat zig daarin opdoet, en met allen aandrang van redenen die UWE daartoe nuttig zullen oordeelen aan te sporen op te wekken en alzoo allen tegenstand te overwinnen
2de zodanige welke halsstarrig weigeren gehoor daaraan te verleenen, dadelijk, allen onderstand of bedeeling te weigeren en in te houden , totdat zij daaraan gehoorzamen
3 de kinderen die door UE besteed worden zonder uitstel die kunstbewerking te doen ondergaan.
4 geen personen of kinderen in het vervolg te bedeelen of besteeden dan die welke de kinderziekte hebben gehad of zich hebben laten vaccineren of aannemen ter bekwamer tijd het te laten verrigten en eijndelijk
5 om zo veel doenelijk van den inhoud dezes de Gemeente te onderrigten en door UE
Invloed bij dezelve mede werkzaam te zijn door aanprijzing UItnoding en opwekking van dit gezegend aangeboden wordend middel gebruik te maken en alzo behulpzaam te zijn ter voldoening van de Intentie van de heer Prefect

Etc UWEW toegenegen Maire
A. Arendsen

Le 13 juin 1812
Tableau of overzicht van de daartoe aangewezen conscrits van de jaargangen 1808.1809 en 1810
Idem van de beschikbare paarden die beschikbaar zijn.

Le 30 juin 1812
Tableau of over zicht van de personen die geregistreerd zij n bij strafzaken bij de Arr, rechtbank

Er worden steeds meer overzichten geeist met getallen van opgebrachte personen, deserteurs, bedelaars , stropers en andere personen die de orde verstoren

6 Juli 1812
Over de verwachtingen en mogelijke opbrengsten ten aanzien van graanoogsten

13 Julij 1812
Aan de Vrederechter
Circa 4 weken geleden is tusschen de Zaturdag en Zondagnagt een Lam van mij weggenomen uit een weide tegenover de Orange Polder gelegen aan mij behoorende van welk lam de ingewanden wel 12 dagen daarna zijn gevonden in eene weide van de Erven van de Heer van Citters, zonder dat ik na alle aangewende moeijten den dader heb kunnen ontdekken
Tusschen Zaturdag en Zondag nagt jongstleden zijn mij weder twee Lammers uit een weide naast de voorgemelde ontvreemd geworden, en waarvan de ingewanden in de sloot zijn gevonden en zonder nog iets nader dienaangaande ontdekt te hebben.
Ik heb gemeend UE daarvan te moeten kennis geven ten einde bij een of andere voorkomende gelegenheid daarvan gebruik te kunnen maken, terwijl ik iets nader dienaangaande verneemende UE dadelijk zal berigten etc
UED Dienaar
A. Arense

Augustus 1812
Over de overbrenging van het archief van de Weeskamer naar een rechterlijk archief.

Augustus 1812
Over de opsporing van vreemdelingen en deserteurs met behulp van le garde champêtre
Etc.

Le 15 Sept 1812
Correspondentie over de problemen met de concrits, vreemdelingen en deserteurs.

Le 17 Sept 1812
Klachten over de bittere armoede door slechte visvangst, de vrouwen hebben grote moeite om als leurders en oogsten van zeegroenten en mosselen aan de kost te komen.

De 2 December 1812

Aan de Eerwaarde Kerkenraad van Cleverskerke
De Heer Prefect van dit Departement begeerd dat de attentie van de Maires in zijn Departement bijzonder bij de aannaderende winter gevestigd is op de behoeftige en de vreemdelingen zonder middelen van bestaan en dezelve zich verzekeren dat de Armen het noodzakelijke bekomen met opgaaf aan Ze in geval de inkomsten niet voldoende zijn voor den winter van de Extra middelen die de Maires ter hunner dispositie mogten hebben.
Zeer genegen om aan dit heilzame doel , zoveel mij doenelijk is mede te werken heb ik gedacht UE te moeten uitnoodigen ten einde mij op te geven of de gewone revenuen toereikend zijn om in de behoeften der Armen in deze winter te voorzien en welke extra middelen UE geschikt zoude voorkomen om ter zelver einde aan te wenden.
Etc.
De Maire van Cleverskerke
A. Arendse

Nota van de Maire van Cleverskerke wegens onkosten bij het vieren vande publieke feesten in den jare 1812 gedaan door Albert de Rijke
2 Augustus bij de viering van de verjaaring van ZM den Keizer & Koning voor het luijden der klok uitsteken der Vlag fr. 5—
Voor “vertering “aan de Luiders 1,36
Oct 4 bij de viering van de Bataille van ??? fr. 5- voor het luiden der klok en uitsteken der vlag
Voor drank aan de Luiders 1,12
December 6 Bij de viering van de Kroondag van ZM den Keizer voor het luiden der klok & uitsteken der vlag fr. 5 en fr. 1,12
Fr. 18 -60

April 1813
Aan Mijnheer de President van Walcheren
Met een bijzonder genoegen heb ik de eer bij UEd het verlangen gezien om aan de minvermogende lieden mijner gemeente volgens een aloud gebruik consent te verleenen tot et weiden van koebeesten langs de publieke wegen.
De lieden mijner gemeente moeten gewoon zijn koebeesten langs de wegen te weiden.
Cand. Janna Maartense 2 koebeesten; Hendrik Dommisse 1 koebeest; Krijn Roelse 2 koeien

11 Junij 1813
Getrouwde manspersonen 32
Weduwenaars 2
Weduwen 6
Jongens 62
Meisjes 66
In den dienst 4

14 juin 1813
Opgave van het aantal inwoners

20 juin 1813
Toesturen van een aantal certificaten.

30 juin 1813
Stuk m.b.t. de diverse belastingen: grond-, personele-, belastingen roerend goed

2 juillet 1813
Stuk over voor binnenlands gebruik bestemde paspoorten.

30 Juin 1813
Politierapport

13 Julij 1813
Aan den Kerkeraad van Cleverskerke
Geachte Broeders!
Een besluit van den Heer Préfet van den 24 Junij laatsleden ontvangende waarin opgegeven worden wie al en wie niet het regt heeft om onderhoud van het Armbestuur te worden doe ik UE een copie toekomen met verzoek om bij voorkomende gelegenheid zich conform te gedragen,
UEerw DW Dienaar
A. Arends

23 juillet 1813
Toezending een statistique bovine, dus m.b.t. tot de veestapel

27 juillet 1813
Stukken met betrekking tot het kadaster en het organiseren van de burgerlijke stand

3 Aout 1813 weer over de veestapel en niet alleen over het aantal runderen.

Een geval van bureaucratie in de Franse tijd
De navolgende vragen gelieft Hubregt de Smidt te beantwoorden om aan d’Heer Préfet te berigten
1 de Plaats en Datum van Uw geboorte te ter Neuzen - den 14 December 1755
2 den tijd wanneer gij ter dezer Plaats Uw hebt neergezet
Den 29 Maart 1794
3 den datum wanneer gij in een Leerschool zijt gekomen-en den datum dat gij die verlaten hebt.
Geleerd bij zijn Vader
4den datum van Uw acte van aanstelling die gij bekomen hebt

16 Aout 1813
Over de nodige zorgvuldigheid bij het beheren van de Burgerlijke Stand
Idem over de staat van schulden , uitgaven en inkomsten

19 Aout 1813
o.a over het illegaal aanplanten van tabaksplanten ten koste van de productie van granen, bonen etc etc. Als dat niet geregistreerd wordt en aangemeld bij de Prefect blijft dit illegaal en in strijd met de
voorschriften.

Aout 1813
Regelmatig moet opgave worden gedaan over de mutaties in de Burgerlijke Stand.

Le 25 Aout 1813
Stuk over de belasting op “ des portes & fenêtres “ : dus deur- en venster belastingen etc.

Tussenligend stuk
Beraming der Olijfachtige zaden in Uw Gemeente gezaaid
Hoeveel gemeten in Uw gemeente met koolzaad is bezaaid geweest.
Hoeveel met ander olijfachtig zaad
Hoeveel zakken hebben ieder opgebragt te weten over de gantsche gemeente
Hoeveel is het overschot van den oogst van die zaden boven het benoodigde
Aan de achterkant beantwoording: 29 pond / mud ?? 10 zakken / 34 pond koolzaad
Cleverskerke

Arense

NB Bovenstaand stuk is nauwelijks te ontcijferen

Le 30 Aout 1813
Stuk over de conscriptie
Idem over de opbrengst van de olijfachtige producten als koolzaad. Deze productie is belangrijk vanwege het gebrek optredend vanwege het Continentaal Stelsel.

Le 6 Septembre 1813
Over het onderhoud van de rij- en voetwegen in Cleverskerke. De wegen moesten zoveel mogelijk begaanbaar blijven zowel uit economische als militair standpunt.

Idem
In die tijd was de Franse overheid beducht voor de aanwezigheid van “armes de guerre “
Echter in Cleverskerke waren er volgens opgave geen wapens te vinden.

Le 16 Septembre 1813
Een stuk over de ter aardebestelling van gestorven mensen.
De voorschriften van Napoleon waren daartoe duidelijk.

Le 24 Sept 1813
Aanvraag van diverse formulieren van allerlei aard: geboorte, overlijden, huwelijk etc.

Le 30 Sept. “aucun jugement de police “ Er hebben geen “vervolgingen “en ook geen veroordelingen plaats gehad.bij aantreffen

Le 2 Octobre 18 13
De staat van de paspoorten gedurende het laatste kwartaal.

Le 7 oct;1813
Over de bijstand die zou kunnen voortvloeien uit de Weeskamer.
Aangezien de baten van de Weeskamer door de diverse gemeenten waren geleend tegen een bepaald percentage, moesten de schulden daarvan jaarlijks worden afgelost.

Le 12 Oct: 1813
De zoveelste oproep om deserteurs etc. onmiddellijk bij aantreffen moeten worden opgebracht en worden in handen gesteld van de garde champêtre

Le 13Novemb: 1813
Inlichtingen over het voortbrengen van de hoeveelheden boer en kaas uit de gewone melk

Le 25 Novemb: 1813
Bericht dat gedurende deze tijd niet de rust is verstoord in deze gemeente.
Terwijl in die tijd vanuit Engeland de latere koning Willem I aan wal kwam in Scheveningen.

26 Novembre 1813
Iedere keer dienden de diverse gemeenen verslag te doen van de situatie in hun gemeente.
Het is opvallend dat in het merendeel van de gevallen, er gesproken wordt van een rustige situatie.
Er heerste een stemming van voorzichtige afwachting.

Le 1 decembre 1813
Klacht dat in de gemeente Cleverskerke er geen chirurgijn of heelmeester aanwezig was.

Le 16 Decembre 1813
Een proces verbaal over de inzet en de werkzaamheden van de werklieden die te Veere werden ingezet en over de betaling van hun verrichte diensten.
A. Arense

Le 22 decembre 1813
Vordering van karren en manschappen op verscheidenen dagen: minstens 10 karren vanuit Middelburg.

Cleverskerke den 20 Januarij 1813
Mijn heer
er is besaaijd geweest onder Cleverskerke aan tarwe in het jaar 1813 146 gemeten tarwe en aan drooge groentens of erwten en Boonen 60 gemeten bij den hactaris/hectaren kan ik het niet wel bepaalen
Blijvende voorts UED DW Dienaar
J: Baaijens
23 ½ Erwten & Boonen
146 57 28 Tarwe

Le 5 janvier 1814
Slechts 1 paspoort voor binnenlands gebruik aan Lourens Ingelsen fr. 2

Le 20 Januarij 1814
Ik heb de eer U te informeren “dans ma commune il a été en semenai en 1813
Du froment 57 hectares
Des legumes secs 23 ½ hectares

Le 20 janvier 1814
De vorderingen op paarden en karren met bemanning ziin zo stringent dat daaraan nauwelijks voldaan kan worden. Er wordt een verzachtend alternatief voorgesteld.

Le 21 janvier 1814
Opgave van het aantal inwoners

Le 30 janvier 1814
Cleverskerke heeft te maken met inkwartiering van een detachement Franse soldaten in de boerderij van Jacob Poppe. Er zijn klachten van overlast .

Le 4 fevrier 1814
Groot gebrek aan levensmiddelen zowel voor mensen als paarden. Stro, haver, hooi.
De wegen zijn ook onbegaanbaar geweest door ijsvorming en slecht onderhoud.

Le 8 fevrier 1814.
De voorraden voedsel voor mens en dier slechts voor korte tijd “suffisant “. Als daarin geen verandering komt, zal de uitkomst niet gunstig uitvallen.

Cleverskerke den 20 Januarij 1814
Mijn heer er is besaaijd geweest onder Cleverskerke aan tarwe in het jaar 1813 146 gemeten tarwe en aan drooge groentens of erten en boonen 60 gemeten bij den hactaris kan ik het niet wel bepalen.
Blijvende voortd naar groetenis Uw Dienaar
J. Baaijens

Le 5 janvier 1814
Er is 1 binnenlands paspoort uitgegeven namelijk de 26 November aan Lourens Ingelsen f.2-
Ingezaaid in 1813
Du froment 57 ? hectaren
Drooge groenten 23 ½ hectare
De secretaris A. Arense

Le 20 janvier 1814
Klachten over de grote requisities aan vervoermiddelen met paarden. Er gaat van alles mis.
Landlieden plegen passief verzet.

Le 31 janvier 1841.
Inkwartiering van Franse troepen onder andere bij Jacob Poppe
Last van het omhakken van bomen en struikgewas om het hout aan te wenden voor verwarming.
Daar moet iets tegen gedaan worden, vergoeding en zorgen dat dit ophoudt.

Le 4 fevrier 1814
Klachten over de requities van alle mogelijke aard. Hooi , stro, haver voor de paarden.
De Franse troepen gaan met willekeur te werk en wat de vergoedingen betreft. Ho maar !!

De meeste klachten worden gericht aan Monsieur le Sous Préfet

Le 8 fevrier 1814.
Mededeling dat in Kleverskerke slechts een kleine voorraad levensmiddelen en bestaansmiddelen zijn voor ongeveer 6 maanden. Bovendien missen wij door het Continentaal Stelsel producten die anders ingevoerd zouden kunnen worden.

Le 14 fevrier 1814.
Er is een groot gebrek aan financiele middelen door een groot gebrek aan middelen om de bevolking te voeden. Wel is waar bestaat een groot deel van de bevolking uit landlieden, maar vooral de “ouvriers “ en ander arbeiders die tot werkloosheid gedoemd zijn, hebben grote problemen..

!! Bovenstaande samenvattingen zijn ten dele respons op de verzoeken van de sous-préfet van regelmatige rapportage.

Le 22 fevrier 1814
De voortdurende onmogelijke eisen van de sous-préfet ten aanzien van de vorderingen zowel van karren, paarden, hooi, haver etc. is er de oorzaak van dat sommige landlieden weigerachtig worden en zelfs zonodig verder gaan.
!! Wij zien hier dat de bevolking het zat wordt , nu het einde van het bewind van Napoleon zich aftekent !!

Le 28 Fevrier 1814
Voor zijn val als grote verliezer, behaalt Napoleon nog een kleine overwinning. En deze dient in het “ bezette “gebied nog gevierd worden als een eclantante overwinning op “les Armés alliees “ met klokgelui en publieke uitingen van vreugde door vlagvertoon. En een soort Te Deum : dankdienst niet ter ere van God maar van de Keizer.

Le 15 mars 1814
Er zijn in het afgelopen trimester geen vreemdelingen aangetroffen in onze regio

Le 17 maart 1814
Er is bijna geen contant geld aanwezig om de noodzakelijk uitgaven te doen.Zelfs le garde champêtre kan niet op tijd betaald worden. Grote tekorten. Leveringen aan de Fransen worden pas vereffend als door het nieuwe bewind van Lodewijk XVIII een program van schadeloosstellingen onder dwang van de Geallieerden moet worden opgezet.

Le 25 mars 1814
De terugbetaling van schade van vernield houtgewas etc door de Franse inkwartierders aangericht in de omgeving van Kleverskerke wordt pas vereffend door het bewind van Lodewijk VIII, naar wij hopen. Wij hebben daarvan tot nu toe geen bewijs van gezien.

Le 13 Avril 1814 et le 21 Avril over de moeiten om bepaalde uitgaven te doen in verband met de weinige inkomsten

Aan Heeren Commissarissen Generaal in het Departement der monden van de Schelde
Hoog Edel Gestrenge Heeren
Ik had mij gevleid van in staat te zijn om mij op den 16 dezer maand voor UEG te sisteeren tot het doen van den Eedt van getrouwheid aan Zijne Koninklijke Hoogheid onzen geEerbiedigde Souverein, maar ook, om tevens te verzoeken, om ontslag van die post waartoe ik mij meermalen aan het voormalig Fransch bewind heb geadresseerd, ,daar mijn hooge jaren en aanhoudende gesteldheid, mij buiten staat stellen om die post na behooren waar te nemen, dan daar ik tot heden mij in de onmogelijkheid bevinde. Om mij bij Uw Hoog Edele Gestrenge te vervoegen, zo neem ik bij dezen de vrijheid om bovengemelde reden mijn ontslag als schout dezer Gemeente Uw HEG eerbiedig te solliciteren, terwijl ik UEG informeer dat dat de gemelde adjunct maire nu eerste lid van den Raad is genaamd Ingel Baaijens in mijn plaats temogen treden en dat UEG daarvan gelieve gebruik te maken
De Prov. Schout van Cleverskerke
Arendse

Den 26 Meij 1814
Aan den Heer Ontvanger van het Enregistrement te Veere

Er worden in deze Gemeente geene Veeren gevonden

Den 1 Julij 1814
Er zijn in de afgelopen 3 maanden geen jugementen van politie waarbij gevangenis is bepaald door mij geprononceerd geworden.
Ik teeken mij met verschuldigde Eerbied
De Schout van Cleverskerke
I. Baaijens

Den 5 Julij 1814
Er heeft voor het jaar 1810 geene betaling uit de plaatselijke kas aan hervormde Predikanten plaatsgevonden.
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 15 Julij 1814
Aan de Heer District Commissaris van Walcheren
Te Uwer voldoening Mijn Heer van UEG circulaire van den 7 dezer maand, heb ik de eer aan UEG te doen toekomen, de lijst der manspersonen in mijne Gemeente van 17 tot 50 jaren, hopende dat dezelve aan de Intentie voldoende mag bevonden worden.
Met verschuldigde Eerbied teeken ik mij
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Idem
Den 3 Augustus 1814
Het gebruik van clandestiene handmolens om tarwe te malen tot meel, is verboden.
Opsporing daarvan wordt verzocht, omdat bij gebruik daarvan de belasting op het gemaal wordt ontdoken.

Idem
Den 15 Augustus 1814.
Tot zetters tot vaststelling van de hoogte van een belasting worden voor den dienst van 1815voorgedragen.
Bartel Blok, Pieter Boogert, Wm. Midavaine, Jacobus Bliek en Andries Louwerse Wisse
Alle contribuabelen der Gemeente waarvan de twee laatstgenoemden niet in dezelve woonagtig zijn.
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens.

Den 5 Sept. 1814
Er worden absoluut geen ontvangsten genoten noch uitgaven gedaan buiten die welke jaarlijks op de budgets zijn gebragt.

Idem
Den 14 September 1814
Een staat van begroting in Ontvang en Uitgaaf voor den dienst van 1815 met de stukken daarbij behoorende conform de circulaire van den Heer Gouverneur der Provincie in dato 2 September 1814,
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens.

Den 30 September 1814
Gedurende de laatste 3 maanden hebben er geen jugementen van Politie plaatsgevonden waarbij gevangenen zijn gepronuntieerd.
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 1 October 1814
Zover mij bekend zijn alle wetten op de Indirecte belastingen in mijne gemeente in alle deelen geobserveerd. Etc zonder dat er contraventien hebben plaats gehad en dat er geen personen in mijne gemeente gevonden worden die verpligt zijn eed te doen.
I Baaijens

Den 7 oct:1814
Aan den Heer Districts Commissaris van Walcheren
Aanbieding van de rekening van de Ontvanger over den jare 1813 met alle stukken. Etc
UEDW Dienaar
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 8 October 1841
In het jaar 1812 bedroeg het aantal koeien 120.
En dat getal blijft voor de eerstvolgende jaren constant.
De quantiteit boter als wordende in deze Gemeente geen kaas gemaakt welke in het jaar 1805? Gemaakt : Elfduizend twee honderd ponden
En in 1812 Twaalf duizend ponden.
En dat ieder goede melkkoe jaarlijks kan opleveren de de quantiteit van Één honderd ponden.
Met verschuldigde Eerbied heb ik de eer te zijn
UEDW Cleverskerke
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 19 Oct.1814
Er zijn geen gelden gestort in de dienst of amortisatie kas. Etc
I Baaijens

Den 24 October 1814
Idem
In verband met de prijs van het brood: er wordt hier geen bakker gevonden in deze plaats.

Den 5 November 1814
Een missive m.b.t. het contingent der gemeente in de grond-. Personeel en mobilaire belasting, benevens het regt op deuren en vengsters van den Jare 1815.
Handtekening van de schout
I. Baaijens

Den 6 November 1814
Aan de Heer Districts Commissaris van Walcheren.
Er heeft een goede observatie plaatsgehad m.b.t. de wetten op de Indirecte belastingen in mijne Gemeente in alle opzichten.

Den 9 November 1814
Idem
Verzoek om voldoende vellen tot het invullen van de Modelstaat t.b.v. van de Burgerlijke Stand benodigd.
Handtekening

Den 30 November 1814
Idem er is maar 1 persoon uit Cleverskerke die gediend heeft in het Franse leger: namelijk Evert de Vogel en 15 October 1811 als consart/ courant ?? in dienst gekomen etc.
Handtekening van de schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 31 December 1814
Idem
Gedurende de nu verloopene drie maanden zijn door mij geen vonnissen geslagen , in zaken van Politie waarbij gevangenis word bepaald. Daarvan rapport.
Handtekening van de schout

Den 17 Jan 1815
Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Het bestuur van de gemeente Cleverskerke wordt ervan beschuldigd nalatig te zijn geweest in het door haar verschuldigde van de Staatscourant.
Daar wordt ten spoedigste werk van gemaakt.
Handtekening

Den 21 Jan: 1815
Aan Heeren GS van Zeeland
Bericht terug: dat in deze Gemeente onder de Fransche overheersching geen verandering in het Armbestuur heeft plaatsgevonden en mitsdien zodanige Commissie van Weldadigheid niet heeft bestaan dat het Armbestuur als van ouds door de Diaconie word waargenomen en door hun jaarlijks ten overstaan van den Ambachtsheer dezer Gemeente of deszelfs gemagtigde Rekening en Verantwoording word gedaan. Etc etc.
Handtekening van de schout van Cleverskerke
I.Baaijens

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Den 13 Februarij 1815
Beantwoording van de vragen door de Gouverneur gesteld
Handtekening van de schout

Idem
Den 24 Maart 1815
In voldoening aan Uwe Excie aanschrijving van den 10 dezer maand betrekkelijk de geremoveerde beambten bij de omwenteling van 1795 heb ik de eer Uwe Excie te informeren dat in deze gemeente bij die Omwenteling geene personen van hun post of ambt zijn ontzet of verlaten .
Handtekening van de schout
I. Baaijens

Idem
Den 30 Maart 1815
Heden ontvange ik eene missive van de Heer van de Velde, als gemagtigde van den Heer Vermanden Ambachtsheer dezer Plaats, mij verzoekende het daarbij gevoegde afgeteekende wapen van die Ambachtsheerlijkheid aan Uwe Excie op te zenden, en mij meldende dat de herkomst daarvan niet kan gevonden worden, dog dat het zelven van ouds bij aanhoudendheid is gebruikt en deszelfs bestaan bewezen word, door de kaart in Smallegang Cronijk te vinden..
Ik voldoe bij dezen aan het verzoek etc
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Idem
Den 8 April 1815
Hier volgt een opgave van weerbare mannen in onze gemeente volgens het daarbij voorgeschreven model.
Handtekening

Idem
den 17 April 1815
Het betreft de uitgifte van Patentvergunningen voor vreemde kooplieden, Kramers etc.
Door ons zijn niet zodanige prov: patenten afgegeven geworden
Etc.
Handtekening

Idem
Den 24 April 1815
Bericht: geen militairen dezer Gemeente in Rusland krijgsgevangen geweest zijnde , zijn teruggekeerd of dat van dezelve eenig berigt is ingekomen.
Verontschuldiging: er zou alleen bericht moeten worden gedaan als daar sprake van zou zijn.
Prov: Schout
I Baaijens

Den 11 Nov: 1815
Aan den Gouverneur van Zeeland
Hoog Edel Gestrenge Heer !
De collecte behoeve de Ingezetenen van de Gemeenten Den Ham, Vriesenveen en Wanapperveen in mijne gemeente gedaan ten gevolge van Uwe Excie aanschrijven van den 18e der vorige maand
‘’ welke penningen ik de eer heb hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen “ etc.
De Schout
I.Baaijens.

Den 12 Meij 1815
Er zijn voor de bedrijven in Cleverskerke een aantal Patentbladen benodigd.

Den 2 Meij 1815
Aan de Gouverneur.
Er hebben zich geen vrijwilligers aangeboden tot de formatie van een Ponton???
Handtekening Prov: Burgemeester
I Baaijens

Den 22 Meij 1815
Idem
Er is geen buskruit aangetroffen in deze gemeente bij niemand ook niet op herhaaldelijk verzoek onzerzijds.
De Prov.Schout van Kleverskerke
I. Baaijens.

Den 24 Junij 1815
Aan den Kerkenraad van Cleverskerke,
UEA predikant zal, morgen met blijden harte den God den Heerscharen dankend Verheerlijken en de Gemeente daartoe opwekken.
Dit naar aanleiding van de overwinning : de slag bij Waterloo.
Handtekening

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
Hoog Edel Gestrenge Heer ! Ik heb de eer Uwe Excie te berigten dat gedurende de nu verloopenen drie maanden geen militairen in Rusland krijgsgevangen geweest zijnde in deze Gemeente zijn geretourneerd of dat eenig berigt is ingekomen
Handtekening Prov: Schout
I. Baaijens

Den 1 Julij 1815
Er zijn in de afgelopen 3 maanden geen vonnissen geslagen.
De Prov. Schout van Cleverskerke.
I.Baaijens

Den 14 Julij 1815
Instelling van een fonds t.b.v. van de weduwen en wezen der dappere verdedigers des Vaderlands, welke of gesneuveld of verminkt zijn in dezen in dezen gedenkwaardige veldtocht tegen den overheerscher, hulp en ondersteuning te doen erlangen.
De weldadigheid vande Nederlanders wordt ingeroepen en er wordt verzocht in de volgende eredienst de gemeente op te roepen to milddadigheid.

 

Aan de Heer Officier bij de Regtbank der stad Middelburg
WEGH
Er zijn de verloopene drie maanden door mij geen vonnissen geslagen en zaken van Policie waarbij gevangenis word bepaald. etc

Aan de Heer President van Walcheren
De Persoon van Evert Perduijn heeft voor het invoeren van de Franse administratie als schutter gediend en is geschikt kan worden voorgedragen
De schout van Cleverskerke
I Baaijens
6 Julij 1815

Aan de Heer de Koe Predikant dezer Gemeente
Wel Eerwaardig Heer!
Bij eenen aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 12 dezer maand betrekkelijk benoemen van eene Commissie tot het bijeenbrengen van fondsen om daar uit de weduwen en Weezen der dappere verdedigers des Vaderlands welke of gesneuveld of verminkt zijn in dezen gedenkwaardige veldtocht tegen den overheerscher hulp en ondersteuning te doen erlangen, is gevoegd den bijgaanden brief van Zijne Excie den Heer Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken van 4e te voren, dienende om de weldadigheid der Nederlanders ten vorengemelde einde in te roepen met verzoek die door Uw Eerw op zondag aanstaande den Gemeente voor te lezen ( met verzoek die door Uw Eerw ), met zodanige aandrang en aansporing tot milddadigheid als Uw eerw: zult begrijpen van den meesten invloed op de harten van deszelfs toehoorders te zullen zijn.
Ik vertrouwe dat dit verzoek Uw Eerw: welkom zij en mitsdien daaraan met alle bereidvaardigheid zal worden voldaan.
Waarmede ik de eer heb, met ware hoogachting te noemen
De Prov. Schout
I Baaijens

Aan de Centrale Directie van Walcheren
Mijne Heeren!
Daar de gewone weg van deze Gemeente na Middelburg door de werkzaamheden aan de nieuw gelegd wordende Haven, word doorgesneden, en over de daardoor gelegd wordende watergang, zo ik meen onderrigt te zijn door den Aannemer Willemse: een brug moet worden gelegd, zo neem ik de vrijheid UE bij dezen te verzoeken dat die brug mag geplaatst worden aan den zogenaamde Bergweg, benoorden deze gemeente, die ik daar over heb onderhouden , en dat ook kan geschieden zonder dat de aannemer daardoor eenige meerdere kosten behoeft te maken
De schout
I Baaijens
Den 27e Julij 1815

Aan de Gouverneur
De gemeente heeft geen schulden over 1814 en vorige jaren
De schout
I Baaijens

Aan de Heer controleur Westplate te Vere
Den 20 Julij 1815
In deze gemeente worden geen derrijgronden gevonden waaruit derrij of turf gestoken word
De schout
I Baaijens

Aan de Gouverneur
Den 11 Augustus 1815
Voordracht van zetters voor den dienst van 1816: Willem Midavaine, Pieter Bogaart, Bartel Blok, Jan Bliek en Andries Wisse etc
I Baaijens

Aan de Gouverneur van Zeeland
Den 12 Augustus 1815
Ten gevolge van Uwe Excie aanschrijving van den 12e der vorige maand heb ik dadelijk een commissie benoemd, die met mij werkzaam heeft geweest tot het bijeenzamelen van penningen behoeve de weduwen en weezen der gesneuvelden in dezen gedenkwaardigen veldtocht, en ik heb de eer Uwe Excie te informeren dat ten dien einde bijeen is gebragt en onder mij berust de somma van f.11 waarover ik Uwe Excie nadere dispositie waar en aan wie de gelden moeten worden overgemaakt zal inwagten. Etc
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Aan HEGA van Zeeland
Den 23 Aug: 1815
Edele Groot Achtbare Heeren !
Hierbij ter approbatie de Lijst van den Personeelen Omslag door het Bestuur dezer Gemeente op heden opgemaakt ten gevolge van de missive van Uw vorige missive. Etc
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Aan den Gouverneur
Verzoek om nieuwe gedrukte vellen voor de Burgerlijke Stand.
De schout

Idem
Aan Zijne Excie: Hoog Edel Gestrenge Heer !
Daar de gewone weg van deze Gemeente naar Middelburg door de werkzaamheden aan de nieuw gelegd wordende Haven, word doorgesneden en over de gelegd wordende Watergang door den aannemer Willemse een aan het begin der vierde besteding waartoe een Brug moet worden gelegd , heb ik bij eene missive den 19e Julij dezes jaars aan de Centrale Directie van Walcheren verzogt dat die Brug mag geplaatst worden aan de zogenaamde Bergweg benoorden deze gemeente aan het begin der vierde besteding waartoe gemelde Centrale Directie bij misive van den 7 dezer maand als geene bedenkingen daartegen hebbende consent heeft verleend in hope van autorisatie etc.
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Aan de Heer Gouverneur
Daar in deze Gemeente geen Doctor nog Chirurgijn woonachtig is, vinde ik mij buiten staat om aan Uwe Excie een staat van de gevaccineerde personen in mijne gemeente te laten toekomen.
Verwijzing daartoe naar Middelburg !?
De schout van Cleverskerke
I Baaijens
Den 26 September 1815

Idem
Er zijn in de verloopene drie maanden geen militairen in Rusland krijgsgevangen geweest in deze gemeente zijn geretourneerd of bericht is ingekomen etc
De schout
I Baaijens

Aan den Officier bij de Regtbank der stad Middelburg
In de nu verloopene drie maande geen vonnissen van policie zaken geslagen waarbij gevangenis word bepaald, daarvan kennisgeving
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Aan HGS van Zeeland
Den 26e Oct: 1815
Het rekwest door Jan Jille Schoolonderwijzer dezer gemeente aan UEG gepresenteerd om even als in de andere Gemeenten van dit district geschied uit de plaatselijke kas eenige toelage te genieten, in onze handen ten fine van berigt consideratie en advijs gesteld zijnde , hebben wij de eer in voldoening daaraan UEGA te berigten:
Dat deze Gemeente gering in bevolking zijnde, door den aanleg van de nieuwe haven , nog zal verminderen , en mitsdien maar en kleen getal scholieren opleverd, en in ’t vervolg nog min opleveren zal, waardoor het bestaan van den Rekwestrant zeer sober is..Dat over dit jaar deswegens geen voorstel heeft plaatsgevonden, is daaraan toe te schrijven dat men veronderstelde de Schoolonderwijzer ten platte Lande als Voorzanger in de Gemeente evenals in vroegere jaren van den Lande zouden worden gesalieerd en dit geen plaatsvindende heeft men voor 1816 f.50 voor den Rekwestrant voorgedragen.
Dat mitsdien het Bestuur geen zwarigheid maakt om aan UEGA voor te dragen aan den Rekwestrant ook voor dit jaar f.50 te accorderen te vinden uit de Post van onvoorziene uitgaven voor 1815 gealloueerd echter de nadere dispositie van UEGA etc.
De Schout
I Baaijens

Aan den Eerw Heer de Koe Predikant dezer Gemeente
Bij eene Missive in dato 8e dezer maand geeft den Heer Gouverneur dezer Provincie mij kennis dat ZM bij Besluit van den 25e afgeloopene maand heeft goedgevonden te bepalen dat de maandelijksche Bedestonden van nu voortaan zullen ophouden, zich nietemin voorbehoudende , om na het sluiten en publiek maken van het algemeene vredestractaat, ten bewijze van dankbaarheid voor die grote weldaad eene algemeene Godsdienst oeffening te bevelen. Etc.
De Prov. Schout
I Baaijens

Als Boven
Wel Eerwaarde Heer !
Het heeft ZM den Koning behaagd bij hoogstdeszelfs Besluit van den 5e dezer maand te bepalen dat op Woensdag den 20 December aanstaande ’s middags ten 12 uuren een plegtig Dankuur zal gehouden worden wegens den gesloten Vrede.
Uw Eerw met toezending van den UItschrijfings brief mij van ZE de Heer Gouverneur dezer Provincie op heden toegekomen daarvan kennis gevende, houde ik mij verzekerd, dat Uw Eerw. als Voorganger dezer Gemeente daarvan met blijden harte zult voldoen, en wel de goedheid hebben zult de Gemeente daarvan berigt te doen, en dezelve ten genoemde Einde met gepasten Ernst zult uitnoodigen.
Etc.
De Prov. Schout
I Baaijens

Aan den Kerkenraad dezer Gemeente
Verzoek aan den Kerkenraad om de tabellen zo nauwkeurig mogelijk in te vullen
De schout van Cleverskerke
I Baaijens

Die tabellen hebben betrekking op de bedeeld wordende armen of behoefigen behoorlijk ingevuld, dog de anderen ten opzigte van Publieke weldadige gestichten hebben wij oningevuld gelaten daar de zoodanige alhier niet bestaan. Etc.
De Prov.Schout
I Baaijens
8 april 1816

Aan de Gouverneur van Zeeland
Betreft het Kohier van Hoofdelijken omslag ter voorziening in de Plaatselijke behoeften voor dit jaar.
Bezwaren mogen worden ingebracht.
Den 1 Meij 1816.

Idem
Den 31 Meij 1816
Verzoek om een suppl.Register van de Huwelijks Voltrekkingen van een vel houdende drie acten.
Het betreft een herhaald verzoek.
De Prov. Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Idem
Den 29 Junij 1816
De rekening van de Ontvanger Boddaert zonder aanmerkingen aanvaard

Idem
Den 6 Julij 1816
Betreft de Recipissen van de Oorlogsbelasting van 1815, zijn alle afgehaald en door mij zijn afgegeven geworden. Etc.
De Prov. Schout
I Baaijens

Idem
15 augustus 1816
Het betreft een stuk van verrekening van Patent Zegels over 1815 etc.
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Idem
Den 30 Augustus 1816
Een aantal Zetters wordt voorgedragen voor het jaar 1817 etc
De Prov. schout
I Baaijens

Aan HEGA van Zeeland
De staat van begrooting voor de dienst van 1817.
Weinig mutaties.
Het Gemeentebestuur
I Baaijens
P Bogert
C, de Vogel
W. Midavaine

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
10 stuks patentbladen schijnt niet genoeg te zijn voor het gebruik daarvan. Etc.
De schout
I Baaijens

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
HEG Heer
Door den Heer J.C. de Bruijn is aan ZM een Rekest gepresenteerd waarin word verzogt om in de Wilhelmina Polder onder deze Gemeente een kruidmolen te stigten en waaromtrent Uwe Excie onze gevoelens verlangd te weten bij ons ontvangen zijnde , hebben wij daarover gedelibereerd en zowel het nadeel dat bij voorkomende ongelukken, waaraan zodanige fabrieken boven andere onderhevig zijn waaromtrent het naburige Arnemuiden in 1802 door het springen van eenstoof zo een schrikwekkend voorbeeld heeft opgeleverd, in aanmerking genomen even zowel als de voordeelige uitwerking die dezelve voor de Gemeente hebben kan.
En het is dientengevolge, dat wij vermeenen dat ingeval die kruidmolen word gestigt in de Wilhelmina Polder, in den blok bij het veer, welke zo wij denken circa 16 gemeten groot bestaat er geen bijzondere bedenkingen tegen het stigten derzelve bestaan.
Etc.
De Prov. Schout
I Baaijens
Den 3 maart 1817

Aan de Heer de Koe
Predikant te Cleverskerke
Betreft de dankzegging voor de gelukkige verlossing van HKH Mevrouwe de Princesse van Oranje van een Prins t.b.v. het voorspoedig herstel en welzijn van moeder en kind/zoon
De Prov. schout
I Baaijens
Den 6 maart 1817

Aan den Heer Gouverneur
P.Boogert en Cornelis de Vogel bevoegdheid om attesten af te geven op grond van de wet op de Nat. Landmilitie nevens de schout
De Prov. Schout
I.Baaijens
Den 12 Maart 1817

De 3 maandelijksche Rapporten aan den Heer Gouverneur nopend die van den Gemeente in Rusland krijgsgevangenen en aan den Heer Officier nopens de policie vonnissen zijn bij de gewone missiven gedaan den 31 Maart 1817

Aan den Gouverneur
Een Alphabetische Lijst van Inschijving Registers voor de ligting van dit jaar. Niet nalatig gebleken.
De Prov. Schout

Idem
Het Kohier van Hoofdelijken Omslag ter voorziening in de Plaatselijke behoeften voor dit jaar opgemaakt door het Gemeente Bestuur, en welke den tijd van veertien dagen voor een ieder heeft ter lering gelegd, zonder dat er iemand tegen den aanslag eenig bezwaar heeft ingebragt, heb ik de Eer hierbij in duplo aan Uwe Excie ter Executoir verklaring te doen toekomen.etc
De Prov. Schout
I.Baaijens

Aan de Heer Officier van Justitie te Middelburg
Wel Edel Gestrenge Heer !
In den vorigen nagt een diefstal met brake gepleegd zijnde in deze Gemeente op de Hofstede van Bartel Huijssen? , heb ik daarvan een PB opgemaakt. Etc.
De Prov. Schout
I.Baaijens

Aan de Heer Gouverneur
Opgave van de ingeleverde stukken m.b.t. eventuele vrijstelling.

Aan den Heer G. van M.----- ??
Lid der Staten van Zeeland
Bij het openen van de nieuwe haven van de stad Middelburg vier Gelande/ Ingelanden?? te paard uit deze Gemeente bij den trein tegenwoordig zijn; de tijd en plaats wanneer en waar bij een te komen, bepaald wordende zal ik daarvan nader berigt verwagten. Etc
De schout van Cleverskerke
I.Baaijens
Den 23 Junij 1817

Aan den Heer Gouverneur
De Rekening over den Jare 1816 bij voor raad opgenomen zijnde wordt hierbij met “bewijzen “ bevestigd.
De Schout

Den 30 Junij 1817
Aan de Heer Officier bij den Regtbank der Stad Middelburg
Gedurende het tweede kwartaal dit jaar geen vonnissen van policie zijn geslagen, waarbij gevangenis is bepaald.
Den 30 Junij 1817

Verloren (grond) ? in de haven
Bartel Blok 18
Aarnout Arense 3 ½
I.Baaijens 16 m:
J.Bliek 18 m:
I. Boudewijnse 4
I.T. Brouwer 14-
C.de Bree 1-
Jacobus van Ouwerkerke 4-
Leijn Ingelsen 20
Jacobus Koolaard 2 ½
Elisabeth van Vlaanderen 1 – 13 ?
Margaretha Melis 18-

Zamen zwarte & witte boone Erwten & koolzaad
2/3 laage wegen
1/3 laage zaaijland

De drie maandelijksche Rapporten nopens de afwezige militairen aan den Heer Gouverneur en wegens de Policie Vonnissen aan den Heer Officier, zijn bij de gewone missiven gedaan.

Aan HEGA van Zeeland
Over de tabellen nopens de gebouwde en ongebouwde Eigendommen met alle naauwkeurigheid ingevuld etc
Er schijnt een waarschuwing nodig te zijn geweest ter bespoediging van een goede gang van zaken.
30 Junij 1817 en 19 Julij 1817

A an den Eerw. Kerkenraad van Cleverskerke
Ten spoedigste aan te voeren het getal dergenen der Ingezetenen welke uit de Armen Kas eenige onderstand genieten
Getal dergenen welke zelven voor wezen voor? de helft in derzelver behoefte voorzien.
Idem voor minder dan de helft
Getal der gene die buiten staat zijn zich eenige hunner behoeften hoegenaamd aan te schaffen.
De schout voornoemd
I.Baaijens.
Den 5 Aug: 1817

Aan de Gouverneur van Zeeland
De Staat betrekkelijk het getal Ingezetenen dezer Gemeente welke uit de Armekas bedeeld worden als mede de onderscheidene Klassen van bedeelingen door mij overeenkomstig Uwe aanschrijving van den 3e dezer maand ingevuld zijnde , heb ik de eer etc.
De schout van Cleverskerke
I.Baaijens

Aan HEGA van Zeeland
Den 20 Aug: 1817
De Staat van begrooting voor 1818
Bijzonderheid: Men vindt zich gedrongen een uitgaf van f. 9—voor te stellen tot aankoop van een nieuwe vlag voor den Thoorn, daar de oude zodanig is gesteld dat men dezelve niet meer kan gebruiken. Etc.
I.Baaijens
C. de Vogel
C.Bogert
Wm. Midavaine Hofstede Konijnenburg

Aan HEGA van Zeeland
Ik heb de eer hierbij aan UEGA te doen geworden de staat der dagloonen binnen deze Ge meente betaald wordende , door mij ingevuld conform UEGA aanschrijving van den 21e dezer maand.
Den 29 Aug: 1817

Aan den Gouverneur.
De benoeming van de bovengenoemde Zetters.
De Schout
I.Baaijens.

Regelmatig wordt verzocht om vellen voor registratie van de Burgerlijke stand .Dat brengt wel de nodige kosten met zich mee.
Ook het verzoek op de post van onvoorziene uitgaven voor dit lopende jaar f.1,95 ½ voor 1816 en 1817 te mogen mandateren.

De drie maandsche berigten aan den Heer Gouverneur over de afwezige conscrits, en aan de Heer Officier nopens de policie vonnissen, zijn bij de gewone missives gedaan.

Aan den Gouverneur
Er is sprake van 9 ordonnanties van betaling ontvangen van de Heer Ontvanger Boddaert voor 1816 met de benodigde zegelkosten.
De Schout
I.Baaijens.
Over gebouwde of ongebouwde eigendommen zijn er problemen met het oog op de vroegere geschiedenis mogelijk problemen o.a. met bepaalde vrijstellingen.
Over de gedesigneerde voor de Schutterij en hun ontslag zijn er volgens de schout niet voldoende gegevens.
Den 20 October 1817

Den 18e November 1817
Aan den GOuverneur
Weer over de kosten en het contingent voor de schutterlijke dienst.
Er wordt melding gemaakt van boeten . Die zouden moeten worden gesteld ten behoeve van de schutterlijken dienst.
Daartoe moet de begroting worden aangepast. Etc.

Aan den Heer Gouverneur
Wij hebben ons geformeerd tot een Raad voor de gecombineerde Gemeenten voor de Nat: Militie. Etc

Idem
Tot het toekennen en afgeven van attesten bij de wet op den Landmilitie benoemd: P. Bogert en M. Midavaine.
Den 17 December 1817

Aan den Gouverneur van Zeeland
Den 19 Jan; 1818
Mededeling van de schout Ingel Baaijens dat hij geen andere post bekleed dan van schout van de Gemeente.

Aan HEGA
Den 21 Jan.1818
Verzoek om een Instructie voor den te benoemen secretaris en 1 voor den Ontvanger dezer gemeente.
I.Baaijens.

Aan den Heer Gouverneur
Toegezonden een Alphabetische Inschrijvingslijst gediend hebbende om de jongelingen in 1799 geboren te doen inschrijven. Er zijn er geen van dat jaar. Er hebben zich ook geen vrijwilligers gemeld.
De schout
I.Baaijens.

Aan de Heer Griffier der Staten van Zeeland
In antwoord op UEG Missive van den 22 dezer maand diend, dat door deze Gemeente nog Huis nog Schoollocaal aan den Schoolmeester gratis word bezorgd, daar dit alhier nimmer in gebruik is geweest, doch dat aan hem uit de Plaatselijke Kas nu jaarlijks word goedgedaan f.75, dat te voren mede geen plaats vond, en zo men meend dit tot schadeloosstelling daar voor verstrekt, terwijl hij thans volgens Informatie nog eenig tractement van den Lande geniet.
Den Armen geen subsidie uit de Gemeente kas genietende, en ook geen gemeente werken zijnde voorgedragen, is de reden er geen begrootingen bij den staat van de Gemeente voor 1820 zijn gevoegd.
En met betrekking tot de Haardasch en vuilnis moet men berigten, alhier geen bakken daarvoor worden gevonden; ieder Ingezetene mitsdien zijn haardasch en vuilnis zelve bewaard, en op zijn Erve gebruikt.!!
Den 27 Januarij 1818
De Schout
I.Baaijens

Aan den Heer Gouverneur van Zeeland
HEGA
Bij mijne Missive van 13 Dec: 1817 heb ik Uwe Excie berigt, dat de verlofgangers van de Nat. Militie dezer gecombineerde Gemeenten door mij zijn voorzien van een attest etc.
De schout dezer Gemeente
I.Baaijens

Aan de Heer Ritter controleur der Directe Belastingen
Den 6 Febr. 1818
Hierbij op verzoek van den Gouverneur een staat van de veehouders dezer Gemeente nevens het getal Runderen, Paarden en Schapen bij elk hunner gevonden.
De schout van Cleverskerke
I.Baaijens

Aan de Gouverneur
Toezending van de handtekening van mij en en Plaatsbekleeder, nevens die van de twee leden van den Raad tot de teekening van de attesten voor de Nat. Militie gequalificeerd en in voldoening van Uwe aanschrijving van den 8e dezer Maand.
Den 10 Febr. 1818
De Schout van Cleverskerke
I.Baaijens

Idem
Geen verandering zedert mijn laatste Rapport nopens den Verlofgangers der Nationale Militie van deze Gecombineerde Gemeenten etc.
De Schout van Cleverskerke
I.Baaijens

Idem
In voldoening van art.22 van het Reglement: Alphabetische Lijst der Personen welk in deze gemeente boven in de grondlasten betalen aan Uwe Excie tevens dat het getal Stemgeregtigden alhier bedraagd 14
De 15 April 1818

Aan HEGA
Met betrekking tot het maalloon der Koornmolenaars moet ik UEGA berigten dat binnen deze Gemeente geen Koornmolen word gevonden en men zich laat bedienen door die van het naburige Arnemuiden.
UEDWDienaar
I.Baaijens
Schout van Cleverskerke

Aan Heeren GS van Zeeland.
Den 24 April 1818
De verificatie van de maten, gewigten etc, vindt alher geen plaatsvind, maar dat de Ingezetenen dezer Gemeente voor het meerderdeel hunne maten en gewigten te Veere doen ijken. Etc
De Schout
I.Baaijens

Aan de Heer Gouverneur
Er wordt niet meer aan legesrechten geeischt dan is voorgeschreven.
!! Deze gang van zaken zou bevordelijk zijn voor de inkomsten van de gemeente !!
Dit betreft de Burgerlijke Stand.
De Schout van Cleverskerke

Aan de Heer ????
Mijn Heer!!\Hoezeer ik het PB van de scheiding met de aangrenzende heb geteekend, zo vinde ik mij evenwel verpligt, zoals ik UEd reeds mondeling heb te kennen gegeven, bij deze bij vernieuwing te melden, dat ik meende een volkomen regt te hebben op de Oranje en Wilhelmina Polder doe voormaals aan en onder deze Gemeente behoord hebben, dan welken zonder regt zedert 1795 door die van den Vrouwen Polder van deze Gemeente zijn afgetrokken, terwijl evenwel het Provinciaal Gouvernement ook in de gedagten verkeerd, dat die Polders aan deze Gemeente behooren, en ten blijke daarvan heb ik van Zijne Excie den voorm: Heer Gouverneur dezer Provincie in het vorig jaar voor de stigting van de Kruidmolen in de Wilhelmina Polder nog eene missive ontvangen, waarbij ik verzogt werd mijne gedagten over het bouwen van die fabriek Zijne Excie mede te deelen.
IK heb gemeend Uwe Excie deze reclamatie te doen toekomen met verzoek daaromtrent datgeen verder te verrigten, dat dienstbaar zijn kan, om mij regt te doen wedervaren.
De Schout van Cleverskerke
I.Baaijens
Den 18 Meij 1818

Aan de Heer Gouverneur
Het Kohier van den Hoofdelijken Omslag wordt aan Zijne Excie aangeboden.

Aan de Eerw: Kerkenraad van Cleverskerke
Wel Eerwaarde Heer en Broederen !
Verlangen het verzoek bijgaande Staat der Armen derzelver behoeften de oorzaken hunner Armoede de middelen welke hun nog overblijven,om in hunne behoeften te voorzien in alle zodanigen wordende onderrigt en mij mede te deelen welke tot nadere opheldering van de in den Staat vermelde inlichtingen nuttig kunnen geacht worden .
De Schout van Cleverskerke
I. Baaijens

Aan den Gouverneur
Hierbij doen wij Uwe Excie toekomen de verlofpassen van de verlofgangers. Etc

Aan den Gouverneur
Den 22 Aug.1818
Opgave van Trekpaarden en Voertuigen
Het getal trekpaarden bedraagt 40
Dat van wagens of karren van 2 paarden 20
En dat van wagens of karren voor 1 paard 16

Den 1 September 1818
Aan den Gouverneur
Zetters voor den dienst van 1819
B. Blok
W. Midavaine
P.Bogert alle te Cleverskerke
A.L. Wisse te Brigdamme
C.Arense te Vrouwenpolder
etc

Aan HEGA van Zeeland
Hierbij de tabel betrekkelijk het inkomen der Landen van Elken Polder binnen onze gemeente gelegen, zo naauwkeurig ons doenelijk was ingevuld etc.
UEDWDienaar
J.Baaijens
Ter ordonnantie van dezelve
Corn .Dan. Baars
Secretaris

Aan den Ambachts Heer van Cleverskerke
Wel Edel Gestrenge Heer!
Ingevolge art.3 van het Regelement voor de Besturen ten platte Lande van Zeeland in dato 21 Julij 1816 heeft den Raad dezer Gemeente bij haare Eerste Zetting bij loting de aftreding welke jaarlijks moet plaatshebben bepaald ; hebbende die Loting dezen uitslag gehad dat met Nov. 1818 zoude aftreden W.Midavaine nov. 1819; C. de Vogel en Nov. 1820 P. Boogert.
En daar volgens art. 2 van dat zelfde Reglement door UEG voor de aftredende een dubbeltal kandidaten aan HEGA van Zeeland jaarlijks behoord te worden voorgedragen, heb ik gemeend UEG hiervan te moeten informeren, terwijl het den Raad aangenaam zijn zal wanneer UEG kan goedvinden om den zelven aftredende W. Midavaine en daar nevens B. Blok als kandidaten voor te dragen etc. Handtekening
I.Baaijens
October 1818

Aan de Gouverneur wordt het getal geborenen, gestorvenen en gehuwden behoorlijk ingevuld toegezonden.
Ook betrekkelijk de tegenwoordige bevolking dezer gemeente
De Staat der Plaatselijke kas op Ultimo September dezes jaars opgemaakt zijnde met het op dien tijd voorhanden zijnde fransche geld en de berekening van het daar op te lijdenen verlies, heb ik daarvan een verbaal in duplo opgesteld: 1 exemplaar hierbij. Etc
Uwe Excie DWDienaar
I.Baaijens
Den 28 October 1818

Aan de Kommissie tot Verificatie der Pretensien ten laste het Engelsch Gouvernement te Middelburg
Den staat der Pretensien dezer Gemeente ten laste het Engelsch Gouvernement gevoegd bij UEA missive van den 23e Novb. Jongstleden door mij ingezien zijnde, en daarop geen bedenking hebbende, heb ik de eer die hierbij aan UEG te retourneren
De Schout van Cleverskerke
I.Baaijens
Den 22 December 1818

Aan de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek te Middelburg
Ik heb de Eer in antwoord op UE. Missive van den 11 e dezer maand UE te berigten:
Dat ik niet wetende ben in mijne Gemeente lieden aanwezig zijn, die niet zijn gevaccineerd en zulks zouden begeren gedaan te worden.
Dat door het vertrek van den Schoolhouder thans alhier geen school word gehouden.
En dat er geene worden gealimenteerd, welke de kinderziekte niet hebben gehad, of aan wien den koepokinenting niet is verrigt.
De Schout van Cleverskerke
Baaijens
Den 25 december 1818

Aan de Gouverneur van Zeeland
Aan Zijne Excie
Conform art. 34 der wet op de Nat.Militie ons geformeerd hebben tot een Raad voor de gecombineerde Gemeenten voor de werkzaamheden ons bij die Wet opgelegd en tot President daarvan benoemd den ondergeteekende Pieter Kakebedeke
De schouten voornoemd
P Kakebeeke
I Baaijens
Den 28 December 1818

Aan den Gouverneur van Zeeland
Ter tekening van attesten ten behoeve van de Nat. Militie, worden hierbij de namen en handtekeningen genoemd van :
Leden uit de Raad: Pieter Boogert & W. Midavaine etc.
De schout van Cleverskerke
Baaijens

Idem
Den 30 December 1818
Toegevoegde tabellen betrekkelijk de uitvoering van het Reglement van den 20 Oct. 1817 op de Springstieren, behoorlijk ingevuld etc
De schout
Baaijens

Idem
Den 15 Jan: 1819
Een staat van de geboorenen en overledene in deze Gemeente gedurende het afgeloopene jaar; 3 huwelijken zijn in die tijd alhier voltrokken.
De schout
Baaijens

Idem
Den 19 Jan: 1819
Het Domein aan geenerleij gestichten binnen deze Gemeente ?? hoe ook genaamd verschuldigd is, nog ook dat de Kerk Toorn, Pastorie of schoole aan dezelve toebehoord. Etc
De schout
Baaijens

Idem
Den 28 Jan: 1819
Toelevering van de Alphabetische Lijst van de Manspersonen in 1800 geboren in deze gemeente.
Er hebben zich geen vrijwilligers voor de Nat. Militie aangemeld etc.
De schout
Baaijens

Idem
Den 29 Jan: 1819
Er zijn geen gepensioneerden van den Staat hier woonachtig. etc

Aan de Prov.Commissie van Geneeskundig Onderzoek te Middelburg
In deze Geeente is geen chirurgijn woonachtig, en ik dus onbewust ben of door anderen gedurende het afgeloopenen jaar de kunstbewerking der vaccine alhier is verrigt , terwijl ik ook niet weet de kinderziekte in dat jaar in deze Gemeente heeft geheerscht. Etc.
De schout van Cleverskerke
Baaijens
Den 19 Jan. 1819

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
HOGH
Krachtens de verleenden autorisatie door ZE den Min: voor het Publiek Onderwijs der Nat: nijverheid en de Kolonien van den 8 Januarij jl mij medegedeeld heeft de Gemeente Raad in overeenstemming van den Ambachtsheer dezer Gemeente op heden tot schoolonderwijzer alhier benoemd en aangesteld Klaas Jan Gerrit van de Wal ? ,die dadelijk voorz; bediening heeft aangenomen, terwijl denzelven ook door den den Kerkenraad dezer Gemeente op heden tot voorlezer, voorzanger en koster is aangesteld geworden.
Etc
De schout
Baaijens
Den 8 maart 1819

Bovengenoemde persoon van de Wal heeft deze benoeming aanvaard.

Aan HEGA van Zeeland
EGA Heeren!
De Persoon van Cornelis Daniel Baars bij dispositie van UEGA van den 30 Oct 1818? tot secretaris en Ontvanger dezer Gemeente benoemd en bij Koninglijk Resolutie van den 20 Jan 1819 dispensatie van Inwoning in de Gemeente verleend zijnde, zo hebben wij denzelven als de vereischten bij het Reglement van den 21 Junij 1816 bezittende als zodanig op heden beëedigd en geinstalleerd, waarvan wij de eer hebben het door ons daarvan opgemaakt verbaal aan Uwe Excie te doen toekomen. Etc.
De schout
Baaijens
Den 19 Maart 1819

Aan de Heer Ontvanger F. Boddaart te Vere
Mijn Heer !
Bij dispositie van HEGA van Zeeland van den 30 oct 1818 den Persoon van C.D. Baars tot Ontvanger dezer Gemeente benoemd en bij ZM Besluit van den 28 Jan dezes jaars den zelven dispensatie van Inwoning in deze Gemeente verleend zijnde geve ik UE daarvan kennis, met verzoek daar geen Ontvanger door den Raad als zodanig is beedigd, en conform ZM Besluit van den 28e September 1816 ten genoegen van het Bestuur de nodige cautie voor zijn administratie heeft gesteld, UE zo goed geliefd te zijn om ingevolge art.3 zijnen Instructie bij het Ged. Bestuur den 8 Jan: ll gearresteerd onder behoorlijk Inventaris in triplo te fourneren, aan hem te extraheren, alle Registers, Papieren en documenten tot de comptabiliteit der Gemeente behoorende, zomede die gelden welke zullen blijken het batig saldo van 1818 uit te maken.
Ik moet UEd bij deze meede verzoeken ingevolge de uitnooding van den Heer Griffier der Staten van Zeeland , het doen van de Rekening over 1818 zodanig te bespoedigen, dat ik die voor den 1 Meij aanstaande bij het Ged: Bestuur kan inzenden.
De Schout
Baaijens
Den 22 maart 1819

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Het Kohier van de Hoofdelijke Omslag voor dit loopende jaar kan ter executie gesteld worden aangezien er geen bezwaren zijn ingebracht.
De schout
I.Baaijens

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Den 7 April 1819
Op verzoek van de Gouverneur of er ook bosschen in Kleverskerke aanwezig zijn, wordt dit ontkennend beantwoord.
De Schout
I.Baaijens
Idem
Opgave van de personen die meer dan f.200- en daarboven in de grondlasten betalen.
Het getal stemgeregtigden alhier bedraagt 17. Waarvan 12 in de gemeente woonachtig zijn.
De Schout
I Baaijens

Aan de Heer Officier bij de Regtbank te Middelburg
Den 29 April 1819

Aan mij is heden kennis gedaan dat op de Hofstede Klein ? 11 j ?? no 16 bewoond wordende door Hendrik Ingelse in den verloopen nacht in den Kelder waarschijnlijk door middel van een bijtel of ander breekinstrument, is ingebroken geworden en daar uitgenomen eenig brood , zijnde niet veel anders voorhanden geweest, aangezien de bewoners zedert eenige tijd de gewoonte hebben gehad door gerugten van dieverij des avonds alles uit de kelder in huis te nemen, zonder dat deze aangaande door hen tot heden de daders zijn ontdekt of eenige presumtie kunnen opgeven.
Ik heb gemeend UEG hiervan te moeten berigt doen etc.
De schout
I Baaijens

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
HEGH
De rekening van 1818 heden door den Heer Ontvanger Boddaert gedaan en door den Raad bij voorraad opgenomen zijnde, heb ik de Eer dezelve in triplo met de nodige bescheiden aan Uwe Excie te doen toekomen.
Uit dezelve zal Uwe Excie consteren die Rekening een batig saldo opleverd van f.301 ?
Waarvan afgetrokken wordende de
Nog te ontvange Restanten van 1813 & 1814 ter somma van f, 60 ?
Dus te samen ? F. 315 960 ?
Onder die contante gelden is nog aan fransche muntspecie f.206, waarop nog te verliezen staat f 1:80 dat ik verzoeke te mogen verwisselen tegen Hollandsche specie , en dat verlies op de onvoorziene uigaven van dit jaar mogen vinden.
Ik heb de Eer met verschuldigden Eerbied mij te noemen
UEDW Dienaar
I Baaijens

Aan de Heer Gouverneur van Zeeland
Met betrekking tot het dubbeltal tot benoeming van notabel voor de Herv. Gemeente, worden de navolgende personen voorgedragen :
C. Blok, A Arense, I ? de Hamer, Is ? Ingelse , C. de Vogel. I.Poppe , S. Maartense en L. Ingelse.
Bij deze gelegenheid meene ik Uwe Excie te moeten informeren dat hier geen bijzonder Kerkbestuur nog afzonderlijke Kas bestaat, maar den Kerkenraad het opzicht over het gebouw heeft, en met de armdirectie gemeenschappelijk uit een kas word geadministreerd en onderhouden dat er geen schulden zijn en zo uit het Zitgeld als collecten beide dat is Kerkgebouw en armen kunnen onderhouden worden waarvan jaarlijks eene gemeene Rekening geschied, en gebeurd het al eens dat er iets te kort komt, zulks gewillig door de Leden der Gemeente word gesupplierd, zijnde ook die administratie zo gering , dat word die van den armen gerepareerd, dezelve niet beduidend zijn zal, waarom men algemeen wensch zulks op den tegenwoordige wet mogt worden gelaten.
Met Verschuldigden Eerbied
I Baaijens
Den 3 Meij 1819

Idem
Den 13 Meij 1819
Hierbij P.B. van het resultaat van de stemming van Kiezers voor dit district etc
Baaijens

Idem
Den 31 Julij 1819
Het kohier van de personeele belasting is gereed ter executie.
De schout
I Baaijens

Idem
Er is geen chirurgijn woonachtig alhider en mij onbekend is iemand in deze Gemeente het Eerste halfjaar van 1819 gevaccineerd is.
Met verschuldigde Eerbied
I Baaijens

Aan HEGA van Zeeland
Betreffende ter inzage van het Kohier van den Hoofdelijken Omslag een Kopie.
Er zijn daartoe geen klachten binnengekomen
De Schout
I Baaijens

Idem
In antwoord op Uwe Excie Missive van den 28e der vorige maand houdende de vraag of wij zonder het Nieuwland in de meerdere kosten met Arnemuiden genoegen kunnen nemen; diend dat deze gemeente in geen meerderen daarin dragen kan, en wij geen meerderen daarin dragen kan, en wij geen bijzondere redenen kunnen bevatten waarom het Nieuwland, die even zo min als deze Gemeente voor het Beheer van het fransche Bewind een veldwagter had, nu een afzonderlijke veldwagter zoude benoodigd hebben,-liever zagen wij dat voor de drie Gemeenten in de noodzakelijk behoefte van een kundig chirurgijn mogt kunnen voorzien worden, waartoe men genegen is, volgens een afspraak voorslag te doen, om door de drie gemeenten ieder eenig tractement op den staat van begrooting voor 1820 voor te dragen en dit geapprobeerd wordende, alsdan dadelijk werkzaam te zijn tot het bekomen van een Heelmeester.
Indien het Nieuwland alleen ook verkoos in de kosten van een Veldwagter te voorzien, moeten wij nog observeren , dat hoezeere wij er dan minder tegen zoude hebben, zodanig persoon van het hem toegelegd wordende tractement niet kan bestaan, dat hij nu zo door de grootere voordeelen als anders vind. Etc
De schout
I Baaijens
C .d. Baars secretaris.

Aan HEGA van Zeeland
De Staat van Begrooting in Ontvang en Uitgaaf voor deze Gemeente voor den dienst van 1820 .
Opmerkingen:
Daar deze gemeente zit over gemis van een heelmeester en wil samen met Arnemiden een aanvulling op het tractement om in staat te worden gesteld een kundig en geschikt chirurgijn te bekomen.
Door den aanleg van de Nieuwe haven voor Middelburg de school dezer Gemeente in opkomst van kinderen verminderd zijnde en genegen om den Schoolhouder die tot dus ver aan de Verwagting beantwoord , zo veel doenelijk tegemoed te komen, draagd den Raad behalven de f.75 als schoolhouder nog f.15- voor en dat wel voor Huur van het Locaal zijner School.
Etc
De Schout
I Baaijens
Oct/nov. 1819

Idem
Er zijn de laatste maanden geen kinderen gevaccineerd
Ook geen veranderingen in het personeel

Idem
14 Nov.1819
Over de nominatieve staat van de Verlofgangers der Nat. Militie
Johan van Hoekekok ? op die staat gemeld niet na deze Plaats maar na Rotterdam is vertrokken
Dat Abraham Dourleijn zo ik geinformeerd ben zich in de Gemeente van Nieuw en St. Joosland bevind
De schout
I Baaijens

Aan HEGA van Zeeland
Den 12 Nov. 1819
De Loting van aftreding:
W.Midavaine 1819 en gecontinueerd tot 1820
C. de Vogel in 1820
P.Bogert in 1821
De Schout
I Baaijens

Den 22 November 1819
Aan de Kapitein van de 5 Komp. 2 Batt. Schutterij te Serooskerke
Een nominative opgave der Personen in deze Gemeente welke in de termen der Schutterij vallen.
De Schout van Cleverskerke

Den 30 Novb. 1819
Aan den Gouverneur
Besluit houdende bepalingen en voorschriften bij het stranden van vaartuigen, daarbij zijnde manschappen of goederen, bij mij ontvangen zijnde etc.
De Schout van Cleverskerke
I Baaijens

Den 3 December 1819
Voor Arnemuiden en Cleverskerke is er een gemeenschappelijk stierhouder.

Den 6e December 1818
Aan HEGA van Zeeland
Er zijn alhier geen Godshuizen, alleen een Diakonie Armbestuur van de Herv. Gemeente waarvoor geen reglementen voorhanden zijn etc,
De Schout van Cleverskerke

Den 14 December 1819
Aan de Gouverneur
Wat de Nat.Militie betreft is er gecombineerd met de gemeente Arnemuiden.
De schout
I Baaijens

Ga naar boven