Historische Vereniging Arnemuiden

Toegangsnummer 1200. Inventarisnummer 1638 vanaf 1822 september
Digitalisering van P.J.Feij

Modelformulier met verzoek om een premie van 3 gulden voor het vangen van iedere zeehond die gevangen wordt in de Zeeuwse Stromen.
Die zeehonden moeten aan het hoofd van de gemeente getoond worden. In diens tegenwoordigheid dient de snuit van ieder dier te worden afgehouwen. Als bewijs voor het verkrijgen van een certificaat. Ambtenaren van de Provinciale Griffie zullen na voldoende examinatie de snuite(n) vernietigen
De goeverneur van Zeeland
14 september 1822

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Gezien de Missive der Kommissie van bestuur van het Provinciaal Werkhuis te Veere van den 11e dezer.
In dit Gesticht worden alle personen opgenomen die in de provincie bedelend of vagabonderend aangetroffen worden en ook “werklozen “die geen werk kunnen vinden en daartoe hun verlangen uitspreken. Alleen als daartoe voldoende capaciteit is.
De Gouverneur heeft het oppertoezicht van het gesticht.
Het Gesticht wordt de 1e October 1822 geopend en de burgemeesters worden opgeroepen van deze gelegenheid gebruik te maken. Etc.
Middelburg den 18 September 1822
Hierbij gaat een openbare Publicatie

Een Publicatie betreffende de overzetveren in Zeeland
GS van Zeeland
Handtekening Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 2 October 1822
Onderwerp: Over het formeren van eenen gemeenen Legger voor de gebouwde en Ongebouwde Eigendommen uit de Relevés.
NB Stellig bedoeld tot een goed overzicht van de diverse verschillen tussen de gemeenten.

Extract uit het Register van Besluiten van de Gouverneur van Zeeland.
Middelburg 14 October 1822
Onderwerp: Weer een opgave nopens de instellingen van Weldadigheid

Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur van Zeeland.
Benoeming tot Zetters voor de Belastingen over den jare 1823.
Voor Kleverskerke
Willem Midavaine; Jacob Poppe; P.G. Bak?; Andr: Louwerse Wisse en Cornelis Arendse.
Etc
Gedaan te Middelburg den 11 October 1822
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Kadastrale tauxatie der Landen in de Gemeenten van Aagtekerke en Kleverskerke gelegen in het Kanton Vere
Zal worden verrigt in eerstgemelde gemeente door den tauxateur Jan Trimpe vergezeld door den Controleur Kiers, in de laatsgenoemde gemeente door den tauxateur A.L.Wisse vergezeld door den Controleur Dominicus
En eenen aanvang zal nemen op dingsdag den 22 e October 1822
Handtekening
Van Doorn

Ongenummerd 1822

De gouverneur van Zeeland
Over de sluiting der VISSCHERIJ uitgezonderd die van Paling van 1 April tot 31 Mei 1822
Middelburg den 23 Februarij 1822
De gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 1 Maart 1822
Het executoir verklaarde kohier van de hoofdelijken omslag over 1822 etc.
De Gouverneur

Veere 8 Maart 1822.
De Ontvanger der Directe Belastingen Boddaert zendt een lijst van personen die meer als f.30- en f 200 in de Beschreven Middelen over 1821 betalen ten eijnde van het nodige gebruijk te maken.
Handtekening

Regelmatig worden kohieren van diverse belastingen executoir verklaard, zodat daarna publicatie kan volgen en eventuele bezwaren kunnen worden ingediend.
De Controleur der directe Belastingen district Middelburg
C.J. Ritter

Middelburg den 26 Junij 1822
De Verlofganger Uwer Gemeente Hubert van der Walle zich op den 7 dezer te Veere op de Inspectie niet hebbende gepresenteert zonder dat ik met de redenen daarvan bekend ben, heb ik de eer UEd te verzoeken mij met den meesten spoed te informeren of en in hoeverre hij daarvoor wettige en door UEd op grond van artL 183 der Wet van 8 Januarij 1801? Aangenomen redenen kan inbrengen.
De Lt. Kolonel Militie Kommissaris in de Provincie Zeeland
Eekhout

NOTIFICATIE
Opening van de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen op 1 Augustus a.s.
Gesloten langs Bosschen, Bouw-en Weilanden tot het gewone Jagtveld behoorende.
Middelburg den 28 Junij 1822
Van Doorn

NOTIFICATIE
Opening van de Groote Jagt zal plaatsvinden op 1 September a.s..
Middelburg den 14 Augustus 1822
Bij afwezigheid Gouverneur
A.C. van Citters lid GS

PUBLICATIE
Reglement op het weren van schadelijk Gevogelte etc
GS 30 Augustus 1822

Middelburg den 16 October 1822
Betreft de aangifte van overlijden en het sucessierecht daarbij behorende.
De schout van Kleverskerke moet bij onvermogen van de overledenen en die van de Erfgenamen een certificaat van Behoefte aanleveren.
Deze erfgenamen kunnen de kosten van vervolging niet betalen als ze geen aangifte doen.
De Ontvanger der Registratie te Middelburg.
Handtekening

Inventaris nummer 1639
Middelburg den 3 Januarij 1823
Onderwerp: samenstelling van de Kommissien voor het Personeel

Idem : Onderwerp: Bevolking. In de ruimste zin de samenstelling daarvan, wil het Gouvernement in kaart brengen.

AFKONDIGING
Betreft de wet op het Personeel: de grondslagen daarvan:
De huurwaarde; de deuren en vensters; de haardsteden; het mobilair; de dienstboden en de paarden
Het Bestuur der gemeente van Cleverskerke,
De schout: J.Baaijens

Middelburg den 3 Januarij 1823
Bedelende personen kunnen door de plaatselijke Besturen onmiddellijk naar de Ommerschans worden opgezonden, zonder dat het noodig zij dezelve eerst naar het Provinciaal Werkhuis te Veere te doen overbrengen
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 10 Januarij 1823
Onderwerp: verantwoording ontvangene f.33,67 pretensie op den franschen achterstand, aan het Provinciaal Bestuur.
Handtekening Gouverneur van Doorn.

Middelburg den 14 Januarij 1823
Onderwerp: Verbetering van drinkwater voor het Vee, bij gebrek aan goed en zuiver water.
De wijze van verbetering bestaat hier in om o.a. diarree te vermijden vanwege het vuile en brakke water, waarmee het vee gedrenkt wordt dit water in opene vaten of kuipen storten en laten stilstaan en weer overgieten en laten stilstaan, ten einde daardoor de zuivere lucht zich te beter met het water kan vermengen en de onaangename modderige lucht zoo veel mogelijk te verminderen en vervolgens met eene zekere hoeveelheid zemelen gemengd aan het vee toe te dienen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 22 Januarij 1823
Onderwerp: Opneming van Bedelaars enz. in de kolonien der Maatschappij der Weldadigheid.
De Maatschappij kan alleen personen plaatsen die bekwaam zijn tot arbeid. Vrouwen en kinderen die tot den arbeid ongeschikt mogten worden bevonden, dienen samen met de Man naar het Werkhuis te Veere worden opgezonden, omdat het niet de bedoeling is om Mannen van hunnen Vrouwen, of Kinderen van hunnen Ouders af te scheiden.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Model AFKONDIGING van de grondslagen der voornoemde belasting van het Personeel:
De huurwaarde; de deuren en vensters; de haardsteden; het mobilair; de dienstboden, en de paarden.

Middelburg den 30 Januarij 1823
Een stuk over het aanstellen van de schatters en bijschatters met het oog op de taxatie van eigendommen etc.
De controleur en Ontvanger der Directe belastingen over de gemeente Cleverskerke
Handtekening

Vrijdag den 24 Januarij 1823
KB verbod van het gebruik der afgeschafte Maten en Gewigten 18 December 1822
Handtekening

Middelburg den 17 Februarij 1823
Onderwerp: uitbetaling pretensie fransche achterstand
B.Huijssen en J. de Kamer hebben geen recht op uitbetaling omdat anderen in hun plaats de bepaalde hoeveelheden hooi hebben gepresteerd en gerechtigd zijn tot die uitbetaling van f.33,67.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid.
F.Ermerins lid GS

Middelburg den 15 Februarij 1823
Onderwerp: Kosten van Vervoer Bedelaars
Deze kosten komen ten last van de gemeenten.
50 centen per uur gaans afstands bepaald voor een enkel naar de kolonien der Maatschappij
Met meerdere personen te verminderen naar billijkheid.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins
Lid GS

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Voorlopig: het bevisschen der Zeeuwsche Stroomen wat de Oester-Visscherij betreft, mag niet aanvangen vóór den 16e October en op den laatsten Februarij van ieder jaar zal moeten zijn gesloten
De Gouverneur
Handtekening

NATIONALE MILITIE
NOMINATIVE STAAT der Manschappen tot de reserve van 1822 behoorende, welk den 1e Maart 1823 zich onder de wapenen zullen moeten vervoegen
J. Roelse Kleverskerke

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 14 Februarij 1823
Stuk over de herijk van de nieuwe maten en gewichten
Handtekening

Middelburg den 25 Februarij 1823
Onderwerp: Aanmaning om geen Militie-pligtigen zonder vooraf overlegd bewijs van voldoening ten Huwelijk aan te teekenen
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Tractement van de secretaris over 1822 f. 25 met surplus van f.8-
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 28 Februarij 1823
Onderwerp: Toezending eener Circulaire betrekkelijk eene Kollecte voor verminkte Krijgslieden
Ook voor de hulpelooze Weduwen en Weezen. Opwekking tot milddadigheid.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 4 Maart 1823
Onderwerp: Belooning der Schatters van het personeel daartoe.
De Gouverneur van de Provincie
Van Doorn

Middelburg den 4.Maart 1823
Onderwerp: geen contingent bepaald voor de ligting van 1823 voor Kleverskerke

Middelburg den 11 Maart 1823
Onderwerp: Om informate nopens Doofstommen.
Er zijn geen doofstommen in Kleverskerke

Middelburg den 28 Februarij 1823
Onderwerp: Reglement omtrent de inrigting van scholen, ter aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen
De Griffier der Staten

Extract Verbaal HEGA van Zeeland
Middelburg den 17 Maart 1823
Onderwerp: Deelneming in de Maatschappij van Weldadigheid.
In dit stuk is toegevoegd een Publicatie houdende bepalingen omtrent de gedaante en inhouden der maten , geschikt tot het meten van granen, zaden, boonen erwten en dergelijke grutterswaren, alsmede van meel en Zout.

Middelburg den 15 April 1823
Ter vervanging van de door de Krijgsraad van de 5e Kompagnie van het 2e Bataillon Schutterij, ontslagen manschappen , de volgende personen: Jan Perduijn en Pieter Ventevogel
De Luitenant Kolonel
Miitie Kommissaris in de Provincie Zeeland
Eekhout

Middelburg den 21 Junij 1823,
Onderwerp: Voorziening en opgave der Brandbluschmiddelen
Emmers,Ladders Haken. Formulier is blanco gelaten.
De Griffier der Staten
Hurgronje

Extract verbaal HEGA
Vrijdag den 6 JUnij 1823
Geenzins de Veldwachters, maar dat de Burgemeesters , Schouten en Kommissarissen van Politie de bevoegdheid hebben om zich in de winkels , opene magazijnen, verkoop en werkplaatsen te begeven, ten einde zich te verzekeren dat daarin geene afgeschafte maten en gewigten voorhanden zijn etc.
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 28. Juni 1823
Onderwerp: pretentie op den franschen achterstand ten name van J. Andriessen groot fr.9.11.
Richtlijn wordt gegeven op welke wijze men over dat bedrag zal kunnen beschikken.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 30 Junij 1823
Onderwerp: Schulden der instellingen van Weldadigheid, onverminderd de gedane liquidatien der schulden over Armen in Godshuizen, schijnen nog verscheidene instellingen van Weldadigheden met schulden te zijn belast.
De Griffier van de Provincie Zeeland
Hurgronje

Middelburg den 21 Julij 1823
Een Request van Jozef Hendrik Van Opdorp, Heel-en Vroedmeester te Arnemuiden daarbij verzoekende dat hem door de Gemeente Kleverskerke bij voortduring eene som van f.25-jaarlijks moge worden voldaan.
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 25 JUlij 1823
Onderwerp: Kennisgeving dat het Werkhuis te Vere voor gebrekkige bedelaars is opengesteld.
De invalide bedelaars naar het Werkhuis te Vere, de validen naar de Ommerschans.
De bedelaars: het zij bedelende zijn opgevat, of zich vrijwillig hebben opgegeven om in eenig Gesticht te worden opgenomen.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middelburg den 31 Julij 1823
Onderwerp: Opgave van krankzinnigen

Middelburg, den 1 Augustus 1823
Onderwerp: Aanmaning tot bevordering en surveillance van het uitsluitend gebruik der nieuwe maten en gewigten

Middelburg den 2 Augustus 1823
Onderwerp: Opneming van behoeftigen in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid.
Veel gemeenten werken niet mee of slechts met tegenzin, omdat daardoor de gemeentelijke lasten vooral voor “arme “gemeenten veel groter worden.
De koning vindt het van groot belang dat het van groot maatschappelijk belang is dat kanslozen, bedaars, doodarme, vaak a-sociale gezinnen in de instellingen van de Maatschappij van Weldadigheid een “heropvoedingsproces “ondergaan en uit de misère worden opgetrokken.
Zo krijgt men nuttige Ingezetenen en Landbouwers in de kolonien van Weldadigheid.
Namens de Koning
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 6 Augustus 1823
Onderwerp: Opgave registers overlijden.
Belangrijk volgens de ordonnantie op het regt van successie van den 4 October 1805. Daarvan zijn registers gehouden.
De Gouverneur

Vrijdag den 1 Augustus 1823
De Armbestuurders worden uitgenodigd, dus de regenten van Godshuizen schikkingen te maken omtrent het aannemen in den Militairen dienst van zoodanig aantal jongelieden van 14 tot 16 jaren als door hunne reeds verkregene kunde in het lezen en schrijven als geschikt en genegen zullen bevonden worden om in den voorn. Dienst te worden opgenomen. Ook bedeelden in de gemeenten met de bedoelde ouderdom etc.
De Griffier van Zeeland
M.C. Paspoort

Middelburg den 14 Augustus 1823
Onderwerp: Opgave der schulden van instellingen van Weldadigheid

Middelburg den 28 Augustus 1823
Onderwerp: Gemeente-secretarissen adsisteren de Zetters in derzelver werkzaamheden.
Vooral in het schrijfwerk, als dit verzocht wordt.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje
Lid GS

Middelburg den 26 Augustus 1823
De weduwe van wijlen Hendrik de Koe verzoekt met een pensioen te worden begiftigd.
Hurgronje

Middelburg den 31 Augustus 1823
Onderwerp: Oproeping der Verlofgangers voor de Najaars-Exercitien.
Een blanco Nominative Staat.

Extract verbaal HEGA van Zeeland
Onderwerp: Voordragt der Zetters.
Personen van de voordracht:
Willem Midavaine; Jacob Poppe; N.G. Bak ??;C. Arense; Pieter Zwigtman.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje. Lid GS

Middelburg den 14 September 1823
Onderwerp: Verpligting der Plaatselijke Besturen om de Beambten der belasting bescherming en hulp te verleenen.
Dat is van alle tijden. In de Romeinse tijd werden zelfs ambtenaren/Publicani genoemd vermoord.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje
Lid GS.

Middelburg den 16 September 1823
Onderwerp: Gemaal, wering der misbruiken , welke gemaakt worden van de vrijstelling van de belasting op het Gemaal, voor de tot mesting en voeding van Vee, vermengde tarwe, spelt en rogge.
Misbruiken tegengaan werd niet altijd optimaal nageleefd. Handhaving en controle is 1 van de zwakke kanten van ieder regelgeving. Consenten werden soms vervalst of misbruikt. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 11 September 1823
Onderwerp: Vaccine
De onderwijzers worden verplicht geen enkel kind toe te laten in de school, dat niet gevaccineerd is. Etc etc.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Hurgronje

Middelburg den 7 October 1823
Onderwerp: Aanvaarding Legaten.
Bij testament van Aarnout Arendse is aan den armen uwer Gemeente bemaakt een legaat van f. 1,50. Er is niet gehandeld volgens de voorschriften door autorisatie of renuntiatie van de aanvaarding.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Extract Register Besluiten van den Gouverneur van Zeeland.
Tot zetters voor de grondbelastingen en het Patent over den jare 1824
Voor Kleverskerke
De Heeren: Willem Midavaine, Jacob Poppe; Petrus Guelmus Bak; Cornelis Arense; Pieter Zwigtman
Handtekening

Middelburg den 15 October 1823
Onderwerp: schatting van Slagvee.
De slager mag niet meer zijn eigen vlees keuren en opgave doen van de schatting van het Slagtvee.
Voortaan worden speciaal benoemde Rijks schatters benoemd.
De Directeur der Directe belastingen, In-en uitgaande Regten en Accijnzen in Zeeland
A. Van Citters.

Middelburg den 18e October 1823
Onderwerp: Bijdrage aan den chirurgijn.
De Gemeente Kleverskerke is verplicht voor de gratis geneeskundige behandeling van de Armen een passende bijdrage te leveren aan de Heelmeester van Opdorp. Deze heeft f.25 geeist, niet bekend is of dit bedrag verminderd is.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 21 October 1823
Onderwerp: Accijns op het Geslacht, vervanging der eigene aangifte door waardering der Schatters

Middelburg den 23 October 1823
Onderwerp: Fonds Veldwachters
Volgens mijne bevinding wordt door onderscheidene gemeenten in Walcheren niet voorzien in de geregelde overstorting ten kantore van den Heer Ontvanger Generaal der quotens welke door dezelve aan het fonds der Veldwachters verschuldigd zijn waardoor de gemelde bedienden aan een vertraagde uitbetaling hunner tractementen worden blootgesteld.
Dringend verzoek om spoedig een voorschot van het aandeel te verschaffen.
De Gouverneur
Van Doorn

J. UIterschout ligting 1821 was in die tijd verlofganger behoorde bij 2e Afd.Infanterie

Middelburg den 5 November 1823
Onderwerp: Zegel der Attestatiën de Vita.
Dit in verband met het ontvangen van Lijfrenten of Pensioenen.
Deze worden verschaft op zegel van 7 ½ stuivers en zijn ook aan het regt van Registratie onderworpen.

Middelburg den 6 November 1823
Onderwerp: Rijks-Ambtenaren voor de Commisie van het Personeel
A Kiers Controleur en J. Boddaert Ontvanger.

Er moeten bijschatters benoemd worden i.v.m met de vele werkzaamheden.
Maar deze hebben slechts een aanvullende taak. Zij mogen geen hertauxatien of hertellingen doen
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.

Middelburg den 13 November 1823
Onderwerp: Bijschatters voor de Personele belasting uit de Schatters te benoemen.
De Gouverneur
Van Doorn

Extract uit het Verbaal van HEGA GS van Zeeland
De oprigting van een Weduwen-fonds voor de Schoolmeesters Weduwen. De Schoolmeesters aan te moedigen van deze hun aangebodene gelegenheid om voor het lot hunner Vrouwen te zorgen, gebruik te maken.
De Griffier der Staten
M.C. Paspoort
Hierbij gaat een reglement ter oprigting en beheering eener Weduwenbeurs voor Schoolonderwijzers in de Provincie Zeeland.
Zowel de gemeenten als de deelnemerrs dragen daartoe bij.
Origineel van het Reglement is aanwezig.

Middelburg den 22 November 1823
De gemeenten worden verplicht de grondslag van de zg hoofdelijke omslag te regelen.
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 25 November 1823
Onderwerp: Bepaling omtrent het Beestenvoeder
Nadere bepaling welke hoeveelheid tarwe, spelt en rogge vermengd mag worden tot voeding en mesting van vee en op consent-biljetten zal mogen worden gemalen etc.
De Gouverneur der Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 28 November 1823
Onderwerp: toelage chirurgijn van Opdorp
Van Opdorp heeft een toelage van resp. f.75- en f.25- van Arnemuiden en Kleverskerke
Etc. De gouverneur van Doorn.

Middelburg den 3 December 1823
Onderwerp: over vermindering waarde der Schellingen en zeshalven.
Deze kunnen ingewisseld worden tegen andere muntspecien uit de Gemeentekas die later dit compenseert met den Ontvanger-Particulier.
De Rijksontvangers van de gemeenten dienen bereid te zijn zoveel mogelijk mede te werken m.b.t. de inwisseling.
Van Doorn
Gouverneur van Zeeland.

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Middelburg den 6 December 1823
Verzoek om informatie m.b.t. tot de aanwezige Fabrieken, Trafieken en Werkwinkeld wat betreft aantal, soort, omvang en werkzaamheid , te vermelden voortaan jaarlijks in de maand Januarij te beginnen met 1825.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Wetten en Instructien omtrent de Nationale Militie van de Liigting van 1824
Dit exemplaar in origineel aanwezig.

Middelburg 18 december 1823
Onderwerp: Om Schippers enz. dadelijk na de betaling van het Patentregt van Patentbladen te voorzien

Ongenummerde stukken

NOTIFICATIE
Sluiting der Visscherij is bepaald te beginnen op den 1 April en te eindigen op den 31 Mei dezes Jaars etc etc
Middelburg den 28 Februarij 1823
Van Doorn

Vere den 31 Augustus 1823
DEPARTEMENT DER ONTVANGSTEN VAN GS
Onderwerp: Nopens de afgifte van patenten voor beroepen waarvoor speciale concessie of admissie der Administratie vereischt wordt wat betreft het vereenigd bedrijf van koren en pel of mout molenaar willende uitoefenen, de nieuwe winkeliers of neringdoenden bij art.186 der Wet over de heffing der Regten etc etc.
De controleur der 3e divisie
Handtekening

BEKENDMAKING
Over de gewone verloting der visscherijen etc etc

PUBLICATIE VAN GS
Over de z.g. holle-maten bestemd tot het meten van granen, erwten, boonen etc zijn ter ijking aangeboden. Deze zijn afkomstig uit Bergen op Zoom en worden niet geaccepteerd ter ijking.
20 November 1823
GS
Van Doorn

NOTIFICATIE
De sluiting der Groote Jagt is bepaald op den 10e December; zullende die van de Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen nader worden vastgesteld etc
Middelburg den 1e December 1823
Van Doorn

Inventarisnummer 1640 1824
Middelburg den 6 Jan. 1824
Alzoo door het ten voorige jare verleend ontslag aan den sergant de Berk, den Korporaal Goedbloed en den schutter Geldof drie vacatures in den Krijgsraad mijner Kompagnie zijn veroorzaakt, zoo neem ik de vrijheid ter vervulling daarvan UEA het volgende dubbeltal ter electie voor te dragen
Als serganten 1. Leendert Wisse. 2 Aarnout de Hamer
Korporaal: 1. Joos Baaijens. 2. Jan Buis
Schutter: 1 Jacob Maartense 2. Cornelis Huize .
De Kapitein der 5e Komp. 2 Batt.
Handtekening

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland.
Onderwerp: Formulieren van Attestatien de Vita verkrijgbaar gesteld
Taux van vijf en twintig cents voor elk Formulier
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 30 Januarij 1824
Onderwerp: Over restitutie van betaalden Rijksaccijns op het Geslagt voor een afgekeurd en voor de consumtie onbruikbaar geworden stuk vee.
De schatter moet duidelijk op het schatbiljet aangeven van eventueel bederf etc
De Gouverneur van Zeeland.
Van Doorn

 

Middelburg den 31 Januarij 1824
Onderwerp: Schadeloosstelling schatters van het Personeel
Boven de perceels- en-percents gewijze belooning ; vergoeding voor de door hen te maken reis-en verblijfkosten en bij veergelden twintig cents voor eene Nederlandsche mijl, de terugreis daaronder begrepen. Voor verblijfkosten één gulden en vijftig cents voor afwezigheid uit de eigen gemeente etc etc.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 12 Februarij 1824
Onderwerp: Betalingen door de Gemeenten te doen aan bijzondere Fondsen
Voorbeelden : het fonds der Veldwachters en t.a.v. Bedelaarsgestichten. Een nauwkeurige administratie en tijdige betaling van groot belang.
Handtekening

Legaten, meestal ten bedrage van 1 gld en 50 cent ten gunste van het Armbestuur van Kleverskerke dienen geautoriseerd te worden door GS van Zeeland. Het legaat was van Aarnout Arentse.
De Griffier

Ingekomen de Alphabetische Lijst voor de Ligting der Nationale Militie.
Het kontingent voor Kleverskerke betreft 1 persoon te leveren in 1824.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 20 Februarij 1824
Onderwerp: Over Patentregt van Makelaars en Ondernemers van openbare verkoopingen.
Deze personen dienen aan een afzonderlijk Patentregt worden onderworpen, onverschillig of zij alleen op gezette tijden dan wel op daartoe bestemde plaatsen veilingen houden, of ook beide etc
Op tot handhaving van de bepaling.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland.
Van Doorn

Middelburg den 20 Februarij 1824
Onderwerp: Inhouds-maten door Koren-molenaars aan te schaffen.
De nieuwe maten: en wel ten minste één schepel en één kop.
De gouverneur constateert vertraging in de bereidwilligheid van de molenaars.
Op grond daarvan verzoekt de gouverneur binnen 6 weken het vervolg/resultaat “ uwer verrigtinge “
De Gouverneur
Van Doorn

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Donderdag den 12 Februarij 1824
Na een voorgaande missive, voorts gehoord hebbende etc
Is besloten: de Plaatselijke Besturen in deze Provincie te kennen te geven dat bij voortduring aan jongelingen welke worden gealimenteerd , de gelegenheid zal worden gegeven om zich vrijwillig tot den Miltairen dienst te engageren; verder uitnoodiging de administratiën op te roepen aan het verlangen van zoodanige jongelingen gehoor te geven en te provoceren de plaatsing van bedoelde jongelingen bij één der Korpsen in ’s Rijks dienst.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Extract uit Verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 13 Februarij 1824
Besluit:3/5 gedeelte van het bedrag der 2 percent over het jaar 1822 op de begrooting der Gemeente uitgetrokken heeft aangewezen tot goedmaking der kosten van eerste inrigting van het Provinciaal Werkhuis te Veere en tot voldoening der daggelden over het jaar 1822 voor aldaar geplaatste bedelaars, welker domicilie van onderstand niet heeft kunnen vastgesteld. Alle gemeenten worden daarmede belast.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 24 Februarij 1824
Onderwerp: Proces Verbaal tegen ouders , voogden en Regenten wegens verzuim van inschrijving voor de Nationale Militie van het loopende jaar.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 26 Februarij 1824
Onderwerp: Opsporing van achtergebleve Lotelingen der Nationale Militie heeft resultaat gehad.
10 personen uit de provincie Zeeland e.a. als Luik, West-Vlaanderen, Vriesland, Over-Ijssel en Groningen.

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Het tractement van de secretarissen ten platten Land:
Kleverskerke : f.25- en het surplus f.8

Middelburg den 8 Maart 1824
Onderwerp: Collecte-fonds gewapenden dienst.
Voor de verminkte verdedigers van het Vaderland of derzelver hulpelooze Weduwen en Weezen.
Oproep aan de Geestelijken tijdens de predicatie op te wekken tot liefdadigheid.

Nominative Staat van manschappen die hun Verlofpassen hebben bekomen:
Te Kleverskerke J. Roelse 1 maart 1824 2e Afd. INf.
Van der Heim

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 5 Maart 1824.
Zg. Oliekoopers loopen rond onder het mom olieteiten te verkoopen, geheime geneesmiddelen uitventen en het vertrouwen van ligtgeloovigen misbruiken.
Dit misbruik moet uit de weg genomen worden en er moet voor gezorgd worden dat zij zich binnen de gemeenten niet meer met de uitoefening der Genees-of Heelkunde inlaten.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Middelburg den 23 Maart 1824
Onderwerp: verlofgangers mogen zich niet Buitenlands of op Zeereis begeven om zich op deze wijze aan de dienstplicht te onttrekken .
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 23e Maart 1824
Onderwerp: onkosten Registers Burgerlijke Stand.
Bedraagt in totaal f. 23,35.
Zo spoedig mogelijk dit bedrag ter Griffie van het Gouvernement te doen overbrengen.
De Gouverneur
Van Doorn.

Middelburg den 24 Maart 1824
Wegens het kontingent voor Kleverskerke is geen loteling van de 1e Klasse beschikbaar, wel van de 2e klasse: Daniel Leinse Boone loteling no 2 en Jacobus de Hamer loteling no 3.
Bij geen vrijstelling zal 1 van beide dienen te compareren. Etc.
De Militie Raad van Zeeland
Handtekening

Extract uit het Verbaal van HEGA GS van Zeeland
Maandag den 22 Maart 1824
De Registers van overlijden oftewel de wettige Sterfregisters dienen onder de bewaring van den Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente worden gesteld tot zoonoodig gebruik. Etc.
De Griffier der Staten.
Van der Heim

Middelburg den 8 April 1824
Onderwerp: Verantwoordelijkheid wegens afgifte van Attestatiën de Vita.
Bij onnauwkeurigheid kan dat schadelijk zijn voor de schatkist van het Rijk; het plaatselijk bestuur zal deze schade worden verhaald. Etc
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 10e April 1824
Onderwerp: Overstorting alimentatiegelden en Veldwachters Fonds.
Dat geldt vooral voor het Bedelaarsgesticht en het fonds van de Veldwachters.
Door de ontvanger zal op de vastgestelde termijnen het geld moeten worden overgestort.
De Gouverneur.
Van Doorn

Middelburg den 14e April 1824
De staat der thuiszittende Armen heeft aanleiding gegeven tot aanmerkingen.
Onder andere de inkomsten en het vermogen zo dat dit aanwezig is dient precies opgegeven te worden. E.a.

Middelburg den 21 April 1824
Terugzending van het executoir verklaarde kohier van den hoofdelijken omslag etc.
De Gouverneur voornoemd.
Van Doorn

Middelburg den 22 April 1824
Onderwerp: Certificaten aan visschers van beroep
Deze mogen slechts worden afgegeven door het Plaatselijk bestuur en niet aan onbekende personen met de zekerheid dat zij werkelijk waren visschers van beroep en zich daar mede geneerden , maar ook dit kunnen aantoonen door pacht, eigendom of vergunning tot het uitoefenen der visscherij geregtigd zijn volgens de Opperhoutvester.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Van Doorn.

Over het onderwijs aan de armen.
1.Op welke wijze wordt voor het onderwijs der armen uwer Stad of Gemeente gezorgd.
2.Hoe groot is het gemiddeld getal armen, dat binnen de Stad of Gemeente onderwijs geniet?
3 Hoe groot was dat getal op den 31e December 1823? m/v apart
4 Door wien worden de kosten van onderwijs, zoowel voor de belooning der Schoolonderwijzers als voor de schoolbehoeften gedragen ?
5 Bestaan er eenige bijzondere voorzieningen ten opzigte van het onderwijs van armen, in uwe Stad of Gemeente, welke nopens dit onderwerp eenige verdere inlichtingen zouden kunne opleveren ?
De Gouverneur
Van Doorn

 

Middelburg den 29e April 1824
Onderwerp: Pensioen, Wed.de Koe, weduwe van Hendrik de Koe in leven predikant van Kleverskerke.

Middelburg den 9 Mei 1824.
Bourjé zal als Arrondissementsijker vaceren te Arnemuiden op 17 en 18 Mei.
Verzoek om alle bepalingen daartoe bekend te maken aan de belanghebbende ingezetenen.

Middelburg den 10 Meij 1824
Onderwerp: Bedrag der Patent-zegels.

Middelburg den 17 Meij 1824
Er zijn bedenkingen betrekkelijk de pretensien ten laste van het Engelsch Gpuvernement
Verzoek over deze zaak te delibereren omtrent de meest geschikte wijze om aan het verlangen van van den Heer Gouverneur te voldoen.
B en W van Middelburg
Afwezig: van Visvliet wethouder.

Middelburg den 27 Meij 1824
Voordragt van den Ambachtsheer van Kleverskerke ter vervulling van de vacature in den Gemeenteraad van Kleverskerke wegens het overlijden van Jacob Poppe.
De Gouverneur
Van Doorn

Goes den 28 Mei 1824
Betreft de designatie der ontbrekende manschappen voor de vijfde Kompagnie Rustende Schutterij van het halve Bataillon

Middelburg den 24e Meij 1824
Verzoek om een naamlijst van personen die zaailanden hebben in het terrein dat door het aanleggen van het kanaal richting Vere compensatie behoren te verkrijgen.
B en W van Middelburg
Bij afwezigheid
Van Visvliet wethouder.

Middelburg den 3 Junij 1824
Toezending der publicatie van nieuwe bepalingen ten aanzien van de zegelbelasting.
Deze belasting met zegelregten was een behoorlijke bron van inkomsten voor de overheid , maar had negatieve gevolgen voor de minder-draagkrachtigen.
De Gouver neur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
A.C. van Citters.

Middelburg den Junij 1824
Onderwerp: Zegels der repertoiren en akten van den Burgerlijken Stand
Zonder deze zegels en de bijgaande kosten werd elke registratie onmogelijk.
De Gouverneur van de Provincie
Bij deszelfs afwezigheid
A,C. van Citters

Extract uit het Verbaal van HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 28 Mei 1824
Vreemde bedelaars, welke in dit Rijk geen domicilie van onderstand hebben, voortaan dadelijk bij derzelver opvatting en zonder vooraf na eenig bedelaarswerkhuis te worden vervoerd, over de grenzen van het Rijk zullen moeten worden gebragt.
Dit KB wordt te kennis gebracht van alle belanghebbenden.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract verbaal van HEGA GS van Zeeland
Vrijdag 28 Mei 1824
Voor de pretensie van Kleverskerke e.a o.a. het eiland Walcheren. gericht tot het Engelsch Gouvernement wordt het aandeel van f.1,10 toegekend. Dit naar aanleiding van de Engelse Raid van 1809 en de aangebrachte schade en requisities
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 10 Junij 1824
De gemeenten worden verzocht zoveel mogelijk originele bewijzen uit de archieven op te sporen om kracht bij te zetten t.a.v. de pretensien aan Engeland gericht.
Namens de Commissie
Van Visvliet

Middelburg den 21 Junij 1824
Verzoek om ordonnantie van betaling tot het doen van betaling van de Engelsche pretensie.
B en W van Middelburg
Handtekening

Extract verbaal van HEGA GS van Zeeland
Maandag den 21 Juni 1824
Opgave van de Armadministratie tot onderhoud van Weezen
Het getal der Weezen en het gedag der kosten, welke jaarlijks ten behoeve dier Weezen dooreen genomen worden besteed.
Op wat wijze in derzelver onderhoud en opvoeding wordt voorzien etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 8 Julij 1824
Onderwerp: Inspectie der Verlofgangers
Ten aanzien van deze zaak zijn vele gemeenten nalatig, als sommige personen verhinderd zijn, bij voorbeeld door ziekte. Daarbij behoortt een attest door “eenen Geneesheer of Heelmeester afgegeven en door het Plaatselijk bestuur gelegaliseerd.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND

Over de ingewikkelde regeling van het Patentregt van vaste beurten en veren, schepen wel-of niet door stoomgedreven(dubbel). Eigen aangifte verplicht.
De Gouverneur

Middelburg den 10 Julij 1824
De Inspecteur van het kadaster is door ziekte aan huis gebonden en verzoekt belanghebbende zich op Donderdag den 15 dezer zich ten mijnen huize te vervoege.
De Inspecteur voor het kadaster in Zeeland
Exrik ?

Extract Verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 16 Julij 1824
Waarschuwing tegen frauduleus handelen van personen zogenaamd namens Zwitserse gestichten:
ST.Bernard,St Gothard en st Maarten.
Niet al die gestichten bestaan nog
De Griffier der Staten

Extract Verbaal HEGA GS van Zeeland
Een grote uitslaande brand in het dorp Waalwijk: 51 huizen, 14 schuren en de winkelwaren en het huisraad van 120 huisgezinnen in vlammen opgegaan.
In Zeeland een Collecte toegestaan op grond van gunstige ervaring.
De gecollecteerde gelden doen toekomen aan de Commissaris van het district etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 30 Julij 1824
Onvoorziene uitgaven zijn niet toegestaan voor posten welke bij de begrooting niet zijn toegestaan, behalve bij een onverwijlde voorziening tot het voorkomen van gevaar of grootere schaden onvermijdelijk. Wel met opgaaf van redenen.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Middelburg den 9 Augustud 1824
Onderwerp: Patentbladen voor Schippers

Middelburg den 12 Augustus 1824
A. Midavaine is voor de werkelijke dienst van de schutterij goedgekeurd.
Deze persoon te doen dagvaarden tegen aanstaande zondag de voormiddags ten zeven uren op de Markt te Arnemuiden ten einde in mijne kompagnie te worden ingelijfd.
De Kaptein der 5e Komp 2e Bataillon Schutterij
Balsnijders

Extract Verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 6 Augustus 1824
Bij plaatsing in de Kolonien der Maatschappij van Weldadigheid van 8 vondelingen, verlatene Kinderen of Weezen , tegen een jaargeld van f.360, 3 Bedelaars en een huisgezin van 5 hoofden gratis zullen worden overgenomen.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Extract Verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 6 Augustus 1824
De transportkosten van Bedelaars, welke naar de Werkhuizen worden overgebragt, even als de kosten van derzelver onderhoud, door de gemeenten moeten worden gedagen, waar zij hun domicilie van onderstand hebben.
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Middelburg den 20 Augustus 1824
Onderwerp: Personeel Schoolgebouwen
Zie hiervoor het origineel.

Middelburg den 30 Augustus 1824
Onderwerp: Oproeping der Verlofgangers voor de Najaars-Exercitien, afrekening der Ligting van 1820:
I.Roelse moet worden opgezonden naar Middelburg.

Extract Verbaal HEGA GS an Zeeland
Vrijdag den 20 Augustus 1824
Vervulling der vaceerende raadsplaatsen:
Van Steven Maartense tot Lid van den Gemeenteraad in plaats van Jacob Poppe overleden.
Verzoek deze te installeren en te beëedigen volgens de richtlijnen en akte van aanstelling
Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Extract uit het Verbaal van HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 20 Augustus 1824
Onderwerp: over vaceerende Raadsplaatsen
Steven Maartense tot lid benoemd in plaats van Jacob Poppe overleden.
Beëdiging na onderzoek of alles in overeenstemming is met het Reglement van Bestuur ten platten Lande.
Etc
Accordeert met voorschr: Verbaal
De Griffier

Middelburg den 31 Augustus 1824
Onderwerp: Zetters en de voordragt daarvan.Een voordracht van 5 personen, waarvan 2 zoo mogelijk buiten, doch 2 in de nabuurschap van de gemeente.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 7 September 1824
Onderwerp: Bepalingen ten opzigte van Kerkelijke administratie, het bouwen van Kerken, het stichten van Gemeenten etc.
De Koning wil graag dat het Centraal Gezag nauwkeurig op de hoogte is van veranderingen ten aanzien hiervan.
Etc.
De Gouverneur van Zeeland.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Het betreft de zg. opcenten op de Kohieren der Grondbelasting en van het Patent-Regt t.b.v. Provincien en Gemeenten . Deze zullen worden uitbetaald en oninbare posten zullen zo veel mogelijk worden bestreden. Voor de Grondbelasting uit het voor die Belasting bestaande fonds van kwade posten etc etc.
De Gouverneur
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN ZEELAND
De eeds-aflegging van de bedoelde Schatters behoort niet kosteloos te geschieden, en dat dezelve aan het Regt van Registratie en Zegel is onderworpen.
Gedaan te Middelburg, den 11e September 1824.
Van Doorn
De Griffier der Staten
Van der Heim.

Middelburg den 1 October 1824
Onderwerp: Collecte voor geleden hebbenden in Luxemburg.
Een zwaar onweder heeft op den 18e Julij ll in een groot gedeelte van het Groot Hertogdom van Luxemburg gewoed.
Dien tengevolge is door de Koning een collecte binnen alle de Provincien geautoriseerd.
Verzoek: in Uw gemeente de tweede helft van Juli een collecte te organiseren ter bereiking van ’s Konings menschlievende bedoeling. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 14 October 1824
Onderwerp: Opgaven betrekkelijk de Instellingen van Weldadigheid voor zover van toepassing

Extract verbaal HEGA van Zeeland
Vrijdag 8 October 1824
Arrestatie van Begroting van 1825.

 

Middelburg den 27 October 1824
Onderwerp: Tentoonstelling van voortbrengselen der volksvlijt
Er worden zg. ereprijzen toegekend voor innovaties op het gebied van producten qua deugdzaamheid , algemeen gebruik , fraaije bewerking. Ook worden nieuwe of verbeteringen van bestaande uitvindingen.
Voorbeeld: het model eener verbeterde kaarnmolen
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE ZEELAND
Zetters voor de gemeente Kleverskerke benoemd:
Willem Midavaine;Petrus G. Baak; Steven Maartense; Cornelis Arense en Pieter Zwigtman.
NB in dit stuk wordt de functie van Schout vervangen door Hoofd van de platte Landsgemeenten.
Van Doorn
De Griffier der Staten
Van der Heim

De Gouverneur
Middelburg 2 november 1824
Een patent afgegeven aan de eigenaar van een vaartuig is ook geldig voor de eventuele huurder mits dat op administratieve wijze geregistreerd wordt.
Van Doorn

Middelburg den 11 November 1824
Onderwerp: Beschrijving voor het Patentrecht 1825.
Hoe te handelen bij de registratie: vooral t.a.v. schippers, marskramers, kermis-en circusondernemers. De standplaats is hier van belang.
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 13 November 1824
Onderwerp: Om informatie nopens Krankzinnigen.
Hierbij is in origineel een formulier aanwezig waarin kan worden geregistreerd op welke wijze de zorgplicht in acht wordt genomen en vooral welke kosten hiermee zijn gemoeid.

De Gouverneur
Van Doorn

De Gouverneur van Zeeland
Nopens de aanwijzing van Ambtenaren voor de Commissiën ingesteld bij art.58 der Wet op de Personele Belastingen van den 28e Junij 1822.
Te Kleverskerke:
Engel Baaijens
Willem Midavaine leden van den Raad
A.Kiers Controleur
A. Boddaert Ontvanger

Extract Verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 19 November 1824
De strekking van dit extract is gericht op de beperkte mogelijkheden om provinciaal/locaal bevoegde regelingen te treffen. Alles hangt af van de beperkingen die de Grondwet oplegt en ook van wel/of niet toestemming van de Koning middels Koninklijke Besluiten.
Commentaar: het komt er op neer dat bijna niets mogelijk was zonder daarin de wil van de Koning te betreffen.
Handtekening van de Gouverneur

De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Over de reiskosten van de schatters : een ingewikkelde regeling.
Middelburg den 25e November 1824
Van Doorn gouverneur
Van der Heim griffier

Middelburg den 2 December 1824
Onderwerp: over het doen van aanhalingen en constateren van fraudes door Ambtenaren.
Niet stil toekijken , maar bij constatering aan de bel te trekken en er werk van laten maken.
Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 20 November 1824
Onderwerp: Kennisgeving goedkeuring beroep van J.A.Hanewinkel ?
Dit moest door de Gouverneur geautoriseerd worden.

Middelburg den 6 December 1824
Onderwerp: Opening der kweekschool voor de Heelmeesters en Vroedvrouwen.
Mogelijkheid tegen f.150 ‘s jaars vrouwelijke leerlingen hiervoor van de gemeente aan te wijzen.
De opleiding duurde 2 jaar.
Vereisten:16 jaar oud voor de leerlingen in de Heel-Vroed- en Artsenijmengkunde, en dien van tusschen de twintig en dertig jaren voor de Vrouwelijke leerlingen in de Vroedkunde.
Een gezond en voor de uitoefening van het beroep geschikt lighaamsgestel.
Behoorlijk kunnen lezen en schrijven.
Van onbesproken gedrag zijn
De Gouverneur van de Provincie Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid.
A.C. van Citters
Lid GS

Middelburg den 6 December 1824
Autorisatie van het legaat van de overleden Jacob Pieterse Poppe.
A.C. van Citters
Lid GS

Extract verbaal HEGA GS van Zeeland
Vrijdag den 17 December 1824
Oproep aan de belanghebbenden tot inzending van voorwerpen van hun Nijverheid ter inzending naar de tentoonstelling te Gent.
Schroom niet om producten in te zenden en acht uzelf niet te gering in dit opzicht. Etc.
De Griffier der Staten
Van der Heim

Ongenummerd 1824
Aan den Heere I. Baaijens
Schout der Gemeente Kleverskerke
Ik heb de Eer Ued op te geeven dat gedurende de laatste drie maanden van het afgeloopen jaar door mij in de gemeente Kleverskerke zijn gevaccineert 4 personen beneden de 10 jaar.
Geen beneden 15 jaar.
Geen volwassenen.
Allen zijn gratis behandeld.
3 zijn geregeld afgelopen
1 is niet geregeld afgelopen
Een heeft dit opmerkelijk opgeleverd dat de pokken omtrent drie weken hebben ge??????
Kinderziekte is niet onder behandeling geweest..
Met respect heb ik de eer te zijn.
UEDWDienaar
Van Opdorp
Heel- en vroedmeester
Arnemuiden 22 Januarij 1824

NOTIFICATIE
De sluiting der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen is bepaald op den 15e Maart 1824
Middelburg den26 Januarij 1824
Van Doorn

Een stuk over de herijk en de nodige maatregelen daartoe

Notificatie
Sluiting der Visscherij, Paling uitgezonderd te beginnen op den 15 Maart en te eindigen op de 31e Mei
Middelburg den 1 maart1824

Middelburg den 1 April 1824.
De jaarlijkse afgifte van permissiebiljetten voor de beweiding der koebeesten op de wegen enz.
Voor 15 april opgave van gequalificeerde armlastigen.
J.H.Schorer

Veere den 16 April 1824
Onderwerp: In en Uitgaande Regten en Accijnsen
Nopens het bestaan van Rosmolens.
Vraag of zoo ja op welke hofsteden onder Uwe Gemeente zich rosmolens bevinden met welke haver, boonen, boekweit en ander onbelast graan kunnen worden gebezigd tot voeding van het vee mits gemalen, maar het zou ook kunnen worden gebezigd tot het malen van belast graan.
Ook opgave eventueel van de hoeveelheid mudden die gemalen worden.
Zonder verzuim opgave op den 22e April. Etc. etc.
De Controleur van de 3e divisie
Handtekening

Julij 1824
Wordt gewezen zowel op het handhaven van het Regt van Registratie als het Zegelrecht

NOTIFICATIE
Opening van de Jagt op Ganzen, Eenden en watersnippen met ingang van 1 Augustus .
Jagt in de bosschen enz. verboden.
Middelburg den 15 Julij 1824.

De Groote Jagt zal op den 15e September aanstaand geopend.
Middelburg den 3 September 1824

Middelburg den 8 November 1824
J.Roelse van de ligting 1822 1e Bat: 2e Afd. Inf. Is verlofganger

NOTIFICATIE
Sluiting van de Groote Jagt is bepaald op den 31e December a.s.

Ga naar boven