Historische Vereniging Arnemuiden

Proces betreffende het overtreden van het privilege van de lijndraaiers van Arnemuiden - 1565

Stukken over het proces van de baljuw van Middelburg en Willem Ravenszoon, lijndraaier te Arnemuiden, over het overtreden van het privilege van de lijndraaiers te Arnemuiden 1565 !!

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1013

Tusschen myn heere den Bailliu nomine officii h re (eiser) van boete ter eendre zyde ende Willem Ravens b re ( beklaagde) ter andere contenderende den voorss h re alzoe den b re gedaen hadde wegens het tweede het tweede derde vyfde ende achste articulen van ordonnantie op lyndrayerie gemaekt ende gepubliceert ende dat hy contrarie het vyfde art. opgedaen hadde de nombre van thien schyven gaerens ongecuert was midts dien concluderende tot de boeten ende penen inde voorss ordonnantie begrepen over d’eerste reyse Ende den b re present wesende occuperende by Mr Nicolaes Hebschap ? zyne procureur was heysschende dat den Bailliu overgheven zoude zynen heysch by gescrifte omme die gesien te dienen van andtwoirde / waer wegens den voorss Bailliu was allegerende dat hy tzelve zoude kennen ofte ontkennen maeckende tfeyt tzelfde te doen blycken Welcken by Burchmrs ende Schepenen ghehoort hebben geweesen voor recht dat den b re zoude zoude andtwoirden illico ende zonder vertreck of dilay op kennen of ontkennen / Tegens welcken appoinctemente den b re present wesende nyet en was zeggende dan versochte darticulen by geschyfte ende dach van tantwoirde/ Waernaer devoorss h re was manende Burchmrs ende Scepenen omme sentencie te hebben te principaele alzoe de b re in dilay was van tvoorss kennen ofte ontkennen employerende tot verificatie van zynen heysch trapport vande gesworen kuermr / Alle welck ghehoort by Burchmrs ende Scepenen voorss ende gelet hebbende op trappoert vanden cuermr voorss ende op alles daer hemlieden oppe te letten stondt hebben den den voorss b re (beklaagde) gecondemneert in een pondt groote vls over deerste boete van contraventie van twee art. van de voorss ordonnantie al noch in een pondt thien schellingen groot over de boete van derde art. alnoch in drie ponden ses schellingen ende acht groote over de boete van thien schyven garens contrarie het vyfde art. der voorss ordonnantie opgedaen Alsnoch in een pondt groote vls over de boete van achtste art. dervoorss ordonnantie Bedraegende de voorss boeten tsamen ter somme van ses ponden sesthien schellinghen ende acht grooten vlaems//

Van welcken voorss appoinctement den voorss b re illico et pede stante was appelerende/ Actum opden elfften octobris anno XVc ende vyfentzestich mij present

Handtekening

 

Copie

Op huyden den derthiensten Octobris XVc vyffende tzestich compareerde persoonlycken voor mij Willem van Duinburch bijden grooten Raide des Co Ma tot Mechelen ? ende mij Jan de Ridder byden Secrete Raide des Co Ma: respectivelyck tot executie vant notariaetschip geadmitteert ende geapprobeert deersame ende discrete mannen Jan van Wesele oudt omtrent tzestich jaren Jacop Poortere procureur postuleerde voorden wet van Middelburch oudt omtrent vier ende tzeventich jaren Raes Livensz oudt omtrent sesendertich jaren Joos Magnus ? duerweerder des Co Maj: vande Residentie van Middelburch oudt omtrent een ende vijfftich jaren Herman Govertsz apoteker oudt omtrent seven ende dertich jaren poorters ende inwoonders deser stede van Middelburch Jaques de Vriese oudt omtrent drie ende veertich jaren Lenaert Dirricxz oudt omtrent veertich jaren woenende op Arnemuijden Ende selven ten versoucke van Willem Ravensz op Arnemuijden by hemluyder Manne van waerheyt in plaetse van eede verclaert ende geattesteert dat zijluijden nu Donderdaghe lestleden den Sesten deser jegenwoirdiger maent staende binnen der vierschare camer deser stede van Middelburch hoirende ……oft …….hebben gehoirt dat mijn heere den balliu van Middelburch zeker aensprake gedaen heeft tot laste vanden voorss Willem Ravensz ende doen lesen diversche Articulen tot vier vijff ofte meer in getale van zekere ordonnancie gemaeckt opde Lyndraeijers Ende hebben alsdoen Mr Alpert Stock ende Nicolaus Hebschap ? procureurs vande voorss Willem voir eenighe antwoorde versocht heysch ende geschrifte ende Copie vande Articulen dier veel in getale waren Om alsdan daerop te antwoorden waer op Burchmrs ende Schepenen te Raide …… zijnde ordonneerde den zelven Willem voetstaend te moeten kennen oft onkennen de zelve Articulen gecontravenieert te hebben oft niet Ende dat niet min de kuermeesters vande Lyndraijers zoude gehoirt worden opde zelve contraventie Waer naer versochten de voorss procureurs dat ten alderminsten hemluyden zoude geconsenteert ende geiont worden copie vande zelve Articulen alleene/ Om die hebbende ten naesten dage te antwoirden verbalicken by kenne oft ontkennen vande zelve gepretendeerde contraventie daer op die voorss wethouders weder te raide geweest zynde hebben de zelven willich gecondemneert in de geheyste peijne vande voorss Articulen zonder den zelven voorder te hebben willen hooren inzyn defensie / Alle dwelck voorss is die voorss Attestanten bereet zijn te verclaeren by eede op des noot zij ende rechtelyck daer toe versocht worden /Aldus gedaen binnen der voorss stede van Middelburch in Zeelandt ten dage maende ende Jare alsboven Mij present ende was onderteyckent Domburch notus De Ridder …..

Gecollationeert zynde dese Copie mettet prothocol van my Jan de Ridder boven genoemt is bevonden mettet zelve accorderende Quod attestor

Handtekening van Jan de Ridder met het jaartal 1565

Ga naar boven