Historische Vereniging Arnemuiden

Zeeuws Archief

Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200 / Inventarisnr: 134

Digitalisering van P.J.Feij

 

Middelburg, den 2 Januarij 1857

Onderwerp: Nieuwjaarsbedeeling

De maatregel in deze stad genomen om het vragen van zoogenaamde nieuwjaarscenten aan de huizen der Ingezetenen op dien dag door eene buitegewone bedeeling aan bekende armen te vervangen heeft eenen  bijzondergunstigen uitslag ten gevolge gehad .

Vermits  van uwe zijde daartoe  zoo krachtdadig is medegewerkt en de Ingezetenen zulks in ruime mate hebben toegejuicht blijkens de giften die door hen,  voor de armen uwer gemeente zijn afgezonden achten wij het ons ten pligt U deswege erkentelijkheid  te betuigen, wat ons tot een waar  genoegen zal doen bijdragen.

De Burgemeester van Middelburg

Paspoort

De secretaris

De Stoppelaar

Arnemuiden 9 Januarij 1857

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: stranding van goederen

In voldoening aan art. 19 der wet op de strandvonderij heb ik de eer UE te berigten dat dit niet heeft plaatsgehad. Enz.

De Burgemeester

C.J.Baars

Heden den 10 Januarij 1857

Comp. Voor mij burgemeester van Arnemuiden den persoon van Jacobus van Belzen

Mij te kennengevende  dat op gisteren avond bij zijn schoonzoon Job Schroevers  uit deszelfs winkel staande in de Westdijkstraat dezer gemeente was ontvreemd  naar gissing  vijftig Ned. Ponden spek en 3 ½  pond boter.

Dat hij gisterenavond om 9 uur het pand heeft verlaten. Geertje de Nooijer heeft het pand toegesloten.

Dat Lena de Ridder een der bewaaksters   om half elf ontdekte  dat de deur der woning door de eerder gemelde Geertje de Nooijer niet door een grendel was afgesloten

Dat Lena de Ridder een der bewaakster om half elf uur ontdekte dat de deur der woning op een kier open stond.

!!Het gaat waarschijnlijk om een insluiping/ inbraak met voorbedachten rade.

Dit PB is als kladschrift bijna niet te ontcijferen.

NB Voor algemeen toezigt zijn dagwachten en nachtwachten ingezet.

Als bekend 2 aanrandingen met een geldwaarde van f.4.19

Aan Jannetje Ciebrandt weduwe van H.W.Hogerheijde wegens ernstige ziekte is moeten worden verstrekt geneeskundige hulp. Dom. van onderstand  te Middelburg

Besluit geneeskundige hulp te verstrekken.

C.J.Baars

Arnemuiden 22 Januarij 57

Aan de Hoofdadministrateur van het 1 Regiment Infanterie te Utrecht.

Verzoek om een attest van Pieter van Kampen plaatsvervanger voor David Filius. Voor zijn broeder

Aan de Hoofdadminstrateur   van het 8 regiment Infanterie te Groningen:

Attest voor Pieter de Nooijer milicien lichting 1853 i.v.m. met broederdienst.

De Burgemeester

C.J.Baars

Aan de hoofdadministratie van het 5e Reg. Te Leijden

Attest van volbragte dienst van Blaas Grootjans als plaatsvervanger voor A. Van Eennennaam van de ligting van 1850.

Idem hoofdadministratie 4e Reg. Infanterie te Gouda.

Idem:Hubert te Mange? Plaatsvervanger ook  van A. van Eenenaam

Arnemuiden 22 Januarij 1857

Aan ZE de Minister van Marine te den Haag

Attest voor Marinus de Nooijer dienende als vrijwillig matroos op ZM Kanonneerboot liggende voor Bath ten einde dit stuk als voor een jaar  vrijgestelde dienspligttigheid als loteling bij de Militie raad in deze Provincie te overleggen.

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 23 Januarij 1857

Ik ben zoo vrij UEA beleefdelijk te verzoeken aan Jan Tramper oud 74 jaren te willen doen aanzeggen  dat hij zich  op aanstaande zaterdag den 24 dezer des avonds naar 6 uur bij den Directeur van het huis van Arrest alhier  moet aanmelden ten einde een straf van 7 dagen  gevangenis  waartoe hij bij vonnis  van het Kantongeregt te Middelburg dd 29 April 1856 ter zake van overtreding op de wet  der jagt  en vischerij is veroordeeld geworden te ondergaan.

Van der Pluijm

Bericht van het Diaconie Armbestuur minderjarige kinderen, waarvan 1 zeer gebrekkig en door hem tot heden uitbesteed doch wegens zijne klimmende jaren daartoe voortdurend buiten staat is moeten worden verstrekt eene wekelijksche bedeeling van 1 gulden en de helft in de voor hun benoodigde kleeding

Willem Louwerse geb, te Meliskerke t.b.v. zijne twee minderjarige kinderen

Onderstand dom. Meliskerke.

Middelburg den 23 Januarij 1857

Ik heb de eer UEA  te berigten dat Zijne Excie den Heer Minister van Justitie geene termen heeft gevonden om Adriana de Ridder vrij te stellen van overbrenging naar het bedelaarsgesticht en het daartoe strekkende verzoek afgewezen bij beschikking van 19 Januarij 1857

De Officier van Justitie

Van Son

Pl.v

Jan de Zeeuw uit Zaamslag :voldaan aan de dienstplicht: hierbij certificaat.

De secretaris van Zaamslag

Handtekening

Arnemuiden 29 Jan 57

Aan de Heer Commissaris in Zeeland.

Inzending register alfabetisch van de jongelingen geboren in 1838

Middelburg den29 Januarij 1857

Ik ben zoo vrij UEA te verzoeken  aan Boudewijn Marinisse Grootjans oud 56 jaren en Blaas Klaas de Nooijer  oud 48 jaren, schippers woonachtig in Uwe gemeente te willen doen aanzeggen zich op aanstaande Zaturdag of Maandag bij den Concierge van het huis van arrest alhier te willen vervoegen ten einde te ondergaan 1 dag gevangenisstraf waartoe zij ter zake  van het vischen op garnalen zonder het vereischte consent aan boord te hebben en zonder hunne hoogaartsen van een nummer voorzien waren, zijn veroordeeld te ondergaan.

De Ambt, van het OM bij het kantongeregt  te Middelburg

Van der Pluijm

Den Haag den 23e Januarij 1857

Het Kabinet wil in Rotterdam een nationaal gedenkteken ter eere van de dichter Tollens middels gezamelde gelden via intekenlijsten per gemeente.

KENNISGEVING

Herziening der Kiezerslijsten voor 1857 voor hen die elders zijn aangeslagen in de belastingen.

Middelburg den 2e Februarij 1857

Ik heb de eer onder toezending van een PB opgemaakt ten laste van J. Poortvliet wonende te Arnemuiden UEA te verzoeken dien persoon te willen hooren omtrent de bezwaren tegen hem gerezen en van dat verhoor PB op te maken, tevens zal het mij aangenaam zijn van UEA te vernemen, hoe die persoon in uwe gemeente bekend staat.

De Officier van Justitie

Van Son

Heden den 3 Februarij 57

Heb ik burgemeester van Arnemuiden  ten verzoeke van den Heer Officier voor mij ontboden Jacob Poortvliet van beroep arbeider alhier wonende en hem gehoord betrekkelijk het door de velden van Nieuw-en St.Joosland ten zijne laste gelegde feiten geconstateerd bij zijn proces verbaal van den 31 Januarij van dit jaar hebbende hij ons te kennen gegeven dat hij van huis gaande  wist zijne vrouw hoegenaamd geen stooksel had, dat hij dat ook niet kan bekomen, daar hij buiten zijne vrouw nog 5 kinders tot zijne laste had, dat hij uit een doornhaag twee  doode  houtjes had genomen  en die aan de veldwachter had afgegeven   etc.

!!Verder onleesbaar klad!!

De Burgemeester

C .J.Baars

Hierbij ontvangt UEA het door mij opgemaakte PB van verhoor van J. Poortvliet.

Zoo het mij voorkomt is het een zeer geringe zaak, waarmede dien veldwachter bij aanhoudendheid de regtbank lastig valt te minsten als men de  “ontvreemding “ van slechts dood hout in aanmerking neemt.

Wat nu het gedrag van dien  man betreft, kan ik  UEAchtbare  weinig melden daar hij vroeger te Nieuwland heeft gewoond en daar nog steeds zijn werk zoekt, dan zoover mij bekend is, hoor ik niets als dat het gezin doodarm is. Doch  in mijne Gemeente zich aan geen diefstal schuldigmaakt, maar stil en ordentelijk leeft.

De Burgemeester

C.J.Baars

4 Februarij  57

Dordrecht 2 Februarij 1857

SPOORWEG

VAN VLISSINGEN TOT VENLO

Onderwerp: richting des Wegs

Ik heb de eer UEA beleefdelijk te  vragen  mij  omtrent het navolgende naauwkeurig in te lichten.

Volgens  de uitgebakende rigting zal het ontwerp des spoorwegs strekken over de haven van Arnemuiden , en zal men voor de scheepvaart zoowel in het belang van Arnemuiden als van  Nieuw-en St.Joosland moeten voorzien.

In het geval zulks geschieden moet?, door eene beweegbare brug dan moet ik vragen

1 welke is de grootste wijdte en diepgang der schepen die de haven van Arnemuiden bevaren.

2Hoe groot is het aantal der schepen dat te Arnemuiden en te Nieuw en St.Joostland te huis behoordt, en hoe groot is het aantal der schepen die op deze beide plaatsen varen.

In het geval het Sloe niet worde  afgedamd, maar dat men aldaar eene beweegbare brug maken moet, zou alsdan

3 de haven van Arnemuiden langs en ten zuiden van den Spoorweg tot het Sloe kunnen verlangd worden.

Ik vlei mij UEA mij deze inlichtingen gaarne zult willen mededeelen en heb de eer U de gevoelens mijner achting aan te bieden.

De Ingenieur Directeur

Handtekening

 Arnemuiden 7 Februarij 1857

In beantwoording  der vragen  mij gedaan bij Uw schrijven van deze maand, heb ik de eer UEA te berichten

1 de grootste wijdte en diepgang der schepen, geladen met opperlast zoo bestemd voor Arnemuiden en Nieuwland als van de Zaagmolens welke onze haven bevaren is 8 ½  Nederl breedte en 3 ½ Ned. El diepte.

2 Het aantal schepen op dit oogenblik te Arnemuiden bedraagt 34 stuks zoo groote als kleine  te Nieuw-en St.Joosland geen, terwijl voor deze gemeente bestemd in 1846 de haven hebben bevaren 147 schepen en 46 voor de zaagmolens  te samen 193 stuks, waarvan enkelde ook naar Nieuw en St.Joosland zijn heengevaren, laatstgemelde getal buiten die te Arnemuiden te huis behoorende, welke dagelijksch op en neder varen.

3 Voor het geval het Sloe niet worde afgedamd, maar de passage der spoortrein langs eene beweegbare brug zal plaats hebben, kan onze tegenwoordige haven ten zuiden van de spoorweg niet verlengd worden dan groot bezwaar en nadeel  van onzen visschers, welke in dat geval geheel van hunne tij zouden leggen, daar de te makene  verlenging uitgestrekter ??? zoude zijn dan de tegenwoordige haven en zij alzoo waarschijnlijk nog achter het tegenwoodige Sloesch Veerhuis zoude uitkomen, terwijl twee visschers ons haven die grootendeels  uitgevaren zijnde  spoedig het Veergat bereikt hebben de Noordzee kunnen invaren.

Voor het geval dat men  tot de afdamming van het Sloe mogt overgaan moet ik bij deze gelegendheid ons belang dringend aanbevelen, alzoo ons  Kanaal alsdan in korte jaren gedaan zal zijn.

Toen men in de jare 1846 het voornemen had het Sloe in verband met de spoorweg te digten was alstoen in de concessie gezorgd  zoo voor Arnemuiden, Nieuwland etc als de Zaagmolens daar in dezelve bepaald was  dat aan de oostzijde  van onze Keersluis een havenkanaal mocht worden, uitkomende aan het eind van de tegenwoordige haven van Middelburg, hetwelk voor onze visschers nog doelmatiger zoude zijn dan onze tegenwoordige haven.

Dan daar het digtmaken van het Sloe tot heden wegens bezwaren door het Belgische Gouvernement gerezen niet is verwezentlijkt  en het ons onbekend is, of die bezwaren zijn opgeruimd of opgeruimd zullen worden en het Sloe nu of later zal gedigt worden zoo stel ik mij echter de mogelijkheid voor

Waarom ik UEA beleefdelijk verzoek mij wel te willen mededeelen voor het geval men daartoe mogt overgaan, of daar het hierboven gemelde  belang ook in het oog is gehouden en zal gehouden worden en mijn gemeente, Nieuw-en St.Joosland en Zaagmolens daarbij niet geheel zal worden opgeofferd.

Bijzonder aangenaam zal mij Uwe mededeeling of beschouwing in dezen zaak zijn, terwijl ik mij bereid verklaar UEA steeds die inlichting te verleenen welke UEA in het belang der geprojecteerde  ??? mij zoude verlangen  te vernemen.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 5 Februarij 1857

Ik heb de eer UEA te verzoeken de persoon van Neeltje Leendertse en Jannetje Joose te doen zeggen dat zij zich voor of uiterlijk op de 10 dezer in het het huis van verzekering hebben te begeven tot het ondergaan der gevangenisstraf door mijne regtbank opgelegd  en voor het geval  zij daaraan niet mogten voldoen dezelven alsdan den 12 daaraanvolgende door den veldwachter uwer gemeente in gezegd huis te doen overbrengen.

De Officier van Justitie

Van Son.

De Burgemeester van Arnemuiden

Het feit: Adriana Brouwer, geb.te St.Laurens wegens ziekte geneeskundige verpleging nodig.

Dom. van onderstand te St.Laurens.

Arnemuiden den 4 Febr. 1857.

De Burgemeester van Arnemuiden

Het feit: Tannetje Baak, wed. Adr.Joosse wegens ziekte: eene wekelijksche bediening van 60 cents.

Dom.  Van Onderstand te Middelburg.

De Burgemeester van Arnemuiden

Het feit: Leuntje Bosschaart geboren te Middelburg in 1840 als ouderloos kind is moeten worden verstrekt tot het uitbesteden derzelve wekelijksch 60 cent.

Dom. Van onderstand  Middelburg.

Middelburg den 7 Februarij 1857

Boete t.b.v. Adriaan Trampe te Kleverskerke: magtiging tot vrijwillige  betaling

 Middelburg den 9 Febr. 1857

De Off.van Justitie vraagt hoeveel Rijksveldwachters in Arnemuiden zijn aangesteld.

Arnemuiden 10 Febr.1857

Feit: twee kinderen van Jan Jasperse : Florus oud 10 jaren en Adriaan 4 jaren wegens ziekte geneeskundige hulp.

Dom. Van onderstand : Veere

Handtekening.

Arnemuiden 11 Februarij 1857

Aan de Heer Hoofdingenieur van de ??

Ik heb op gisteren den pachters van het schor  waarop de afbraak der kerk zoude gelegd kunnen worden gesproken en die heeft mij te kennen gegeven, dat hij bereid is eene strook tegen de havenzijde af te teekenen, zolang het daar  bleef liggen 25 guldens in het jaar verleende , zoo voor schadevergoeding voor het  gras als  voor  het kapotrijden der overige grasetting.

In het geval UEG zich met dit aanbod kunt vereenigen is deze zwarigheid  uit den weg geruimd en zoude dit in de aanbesteding verwerkt kunnen worden.

Ook zag ik gaarne dat in de zelve bepaald werd, dat het uurwerck klokkenspel en en maandbord er mogt worden uitgenomen onder het toezigt der tegenwoordigen opzichter Hubregt van de Pelle ?, welke zooals ik UEG heb medegedeeld daarvoor  f.10- in het jaar genooten..

Daardoor dit een behoeftig man is, moet hij daarvoor door de aannemer beloond worden, daarvan door de aannemer beloond worden, daar hij dit niet kan doen voor de gestelde som van f.10, waartoe de aannemer gereedelijk kan overgaan, alzoo hij smit van beroep en zeer bekwaam man is, welke  het  instellen van het uurwerk zeer goed kan worden toevertrouwd etc.

Verder onleesbaar !

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 11 Februarij 1857

Ik ben zoo vrij UEG te verzoeken aan

1 Leendert Vader 2 Lieve Meulmeester 3 Frans Geldhof, arbeiders woonachtig in uwe gemeente te willen doen aanzeggen zich op aanstaande Zaturdag of Maandag bij den Concierge van het huis van arrest alhier te willen vervoegen ten einde de gevangenisstraf waartoe zij wegens overtreding der wet op de Jagt en Visscherij zijn veroordeeld  tot 7 à 1 dag te ondergaan.

De Ambt van het OM bij voornoemd Kantongeregt

Van derPluijm

Antwoord van de burgemeester: personen daarvan in kennis gesteld. Opmerking: Vader heeft zijn straf reeds ondergaan.

Middelburg den 11 Februarij 1857

Ik heb de eer in antwoord op UEA missive van gisteren te kennen te geven dat het in de bedoeling  van ZE den Heer Minister van Justitie schijnt te leggen om aan alle rijksveldwachters de bekende signalementlijsten te doen geworden, terwijl aan sommigen reeds de toezending plaats vindt  en voor anderen  daar weer aanvragen zijn gedaan, van daar het verzoek  vervat in mijne misive van 9 dezer no 155 die hier nevens geteekend terug gaat.

Ten aanzien van de persoon Prina De Nooijer te Arnemuiden  heb ik de eer UEA mede te deelen dat zij ter zake van het feit van bedelarij geconstateerd bij PB van den rijksveldwachter Walraven door mij is gedagvaard, het is eene algemeene en zeer wenschelijke maatregel van zoo veel mogelijk het bedelen te weeren. Walraven voornoemd zoude aan zijne verpligting te kort hebben gedaan door geen verbaal op te maken, en ook ik zoude niet verantwoord zijn indien ik geen verder gevolg aan hetzelve had gegeven bij behandeling des zaak zal ik echter de regtbank in kennis stellen met hetgeen UEA ten haren opzigte mededeelt.

De Officier van Justitie

Van Son

Nieuwland den 10 Februarij 1857

Onderwerp: Belastingschulden

Ter voldoening aan de resolutie van den 26 Julij 1850 etc heb ik de eer UEA te doen toekomen lijsten van de belastingschuldigen voorkomende op de kohieren der Directe Belastingen over het Dienstjaar 1856/57 van Arnemuiden.

De Ontvanger

Handtekening

Dordrecht 21 Februarij 1857

Onderwerp: Rigting des wegs en  daaraan vereenigde belangens

Het gaat om de Spoorweg van Vlissingen tot Venlo.

Zie hiervoor het origineel en de reactie daarop van de Burgemeester ook in origineel kladschrift.

Middelburg 25 Februarij 1857

Verzoek van de ontvanger der Registratie aan de Burgemeester om aan te geven of de personen van Jan Tramper, Lieven Meulmeester en Jan Geldhof i.v.m. insolvabiliteit een certificaat van onvermogen dienen te ontvangen .

Middelburg den 26 Febr 1857

Onderwerp; Machtiging tot vrijwillige betaling van boete ten behoeve van J. Jobse, J. Meulmeester en en A. Meulmeester in uwe gemeente woonachtig. Kennisgeving en waarschuwing van gevolgen bij weigering etc

In de meeste gevallen is er sprake van insolvabiliteit

Middelburg den 16 maart 1857

Op den 12e Maart zijn  uit de bakkeet van Cornelis Kasse wonende te Zandijk gemeente Veer en wel in den morgen tusschen 10 en 11 uure een paar boeren strikschoenen  met nieuwe halve zoolen ontvreemd daarvan wordt verdacht eene zekere vrouw wonende te Arnemuiden, doch wier naam niet bekend is en van wie mij ook niet eenen nadere bijzonderheid wordt medegedeeld, evenwel heb ik vermeend UEA hiervan te moeten onderrigten,mij vleijende dat mij welligt daaromtrent  door U eenige nadere inlichtingen zullen kunnen in het werk gesteld worden, ten einde de verdachte op te sporen,-- het zoude mogelijk kunnen zijn, dat de schoenen zelf het spoor aanwijzen.

De Officier van Justitie

Van Son

Middelburg den 17 Maart 1857

Ter aanvulling van mijne missive van gisteren kan ik UEA nog melden dat de daarbij bedoelde vrouw mogelijk kan zijn de vrouw van Marinus van Belzen in de wandeling  Ka genaamd, zij moet omstreeks 40 jaren zijn, knap van uiterlijk, gewone lengte, armoedig gekleed en hoog van buik,-het ware welligt wenschelijk dat deze vrouw door UEA werd gehoord en opgaf  waar zij zich den 12 dezer in den morgen heeft bevonden,, mogt zij de diefstal der schoenen bekennen, dan verzoek ik UEA dat verhoor en die bekentenis PB op te maken.

De Officier van Justitie

Van Son plv

Heden den 17e Maart 1857

Heb ik Burgemeester van Arnemuiden voor mij ontboden Catharina Grootjans huisvrouw van Marinus van Belzen, visleurster alhier woonachig , haar afgevraagd of zij op Donderdag den 12 dezer maand, niet had geweest onder Zanddijk bij zekere Cornelis Kasse landman aldaar; daarop mededeelende  zij op dien dag aldaar geweest had echter dien man niet kende en op het verdere onderzoek ik deswegen instelde met veel angst en benaauwdheid verklaarde, dat zij uit de bakkeet had medegenomen de bij dien landman vermiste schoenenç en tot hare verschoning inbragt zij zulks gedaan had uit gebrek om hare zieke man eenige  laafenis toe te brengen, dat zij de schoenen had vekocht aan de knecht van Brande aan de St Geertspoort te Middelburg voor eene gulden en dat geld ten zijnen behoeve had bestemd.

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden 26 Maart 1857

Incident waarbij schipper Leendert Grootjans betrokken is  voor Westkapelle etc

Zie hiervoor het klad origineel

Middelburg 21 Maart 1857

Ik heb de eer UEA te verzoeken de personen van Leendert Vader, Frans  de Nooijer en Jacob Poortvliet te doen aanzeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den25 dezer maand in het huis van verzekering alhier hebben te begeven tot het ondergaan der gevangenisstraf hen door mijne regtbank opgelegd en voor het geval zij zich daaraan mochten onttrekken alsdan den 26 daaraanvolgende  door den veldwachter dezer gemeente worden overgebracht.

De Officier van Justitie

Van Nispen

 Middelburg den 18 Maart 1857

Van Nispen is tot Officier van Justitie te Middelburg benoemd. Hij verzoekt de Hulpofficieren om bijstand en wederzijdse ondersteuning om de daders van gepleegde misdrijven op te sporen en om orde en Wet te handhaven.

De Officier van Justitie te Middelburg

Van Nispen

Arnemuiden 28 Maart 57

PB wegens het ontvreemden door L. Vader arbeider in deze gemeente.

Deze persoon heeft ook elders diefstal gepleegd en heeft een gevangenisstraf ondergaan en moet uit schrikwerking nogmaals in het gevang.

Heden den 25 Maart 57

Veldwachter Teerlinck van Nieuw-en St.Joosland arbeider L. Vader  betrapt op de diefstal van 3 Mutsaards etc

De Burgemeester van Arnemuiden :Cornelis Matthijs Rademaker uit Cortgene lijdende aan eene hevige longontsteking is moeten verstrekt geworden geneeskundige verpleging.

Dom. van onderstand Cortgene

Handtekening

C.J. Baars

Klaas Schroevers milicien der ligting 1857 voor deze gemeente, bakkersknecht te Middelburg moet z op 4 April a.s verschijnen voor den Militie Raad om zijn reclame te doen gelden.

De  Wethouder Ambtenaar belast met de zaken der Nat. Militie

Snouck Hurgronje

Consulaat der Nederlanden

Oostende 25 Maart 1857Bericht over het overzeilen van een Marineschip van de visschuit van schipper Leendert Grootjans  en gerechtelijk onderzoek van de Maatschappij der  no 61 voor den gezeiden Kommissaris etc

De Consul der Nederlanden

Handtekening

Zee rapport daarvan : zie het  origineel

Daarna een verordening op het weren van schadelijk gevogelte. Zie hiervoor website Arnehistorie

Klachten over het feit dat maatrelen hun doel voorbijschieten bij het weren van nuttige vorgels

Arnemuiden 6 April 1857

Aan de Commissaris van Zeeland

Onderwerp:Armlastigheid W. Lauwerse

Meermalen  heeft men bij mij aangemeld zeker W. Lauwerse weduwnaar van Cath. Hollebrandse arbeider thans woonachtig in deze gemeente tot het bekomen van gedeeltelijke ondersteuning van twee door hem te Domburg besteed wordende kinderen bij zijn bovengemelde huisvrouw verwekt.

Bij de hand gewezen.Deze persoon heeft zich weer aangemeld. Deze persoon verdient te weinig om die kinderen te onderhouden; verdient niet meer dan f.70 per jaar etc

De Burgemeester

C.J. Baars

Het schor gelegen tegen de Bastiaan de Langepolder waarvan de eigenaar voornemens is die te bedijken overstroomd op diverse tijden bij springvloed etc.

Maatregelen nodig

23 April 1857

Zij nevens gaande eerste aangifte wegens bedijking van schorren in handen gesteld van het College van Zetters der gemeente Arnemuiden om berigt:

Of de bedijking valt in de termen der wet van 6 Junij 1840; onder welke Land sectie de schorren voorkomen.

Etc.

Vlissingen 21 April 1857

Controleur der DB  Kant Zeeland

Handtekening

Middelburg den 7 Mei 1857

Ik heb de eer UEA te verzoeken de persone van Catharine Adriaanse Grootjans te doen aanzeggen dat zij zich voor of uiterlijk op den11 dezer maand in het huis van verzekering alhier hebbe te begeven tot het ondergaan der gevangeisstraaf haar door mijne regtbank opgelegd en voor het geval zij daaraan niet mogt voldoen dezelve de volgende dag door den veldwachter uwer gemeente te doen overbrengen

De Officier van Justitie

 Van Nispen

Vlissingen den 13 Mei 1857

Mijnheer

In het begin dezer maand is te Oostende eene jonge vrouw verdronken wiens lichaam tot heden nog niet gevonden is geweest.

Indien op den grond uwer gemeente of  dien der nabij zijnde plaatsen het lijk eener vrouw kwam aan te spoelen die de hieronder vermelde kenmerken draagt: etc

PB der Executie der Brandspuit van Arnemuiden den 14 April 1857

Samenvatting: de Brandspuit nog in goed ode bevonden.

Zonder voorkennis hebben de personen van Marien Meulmeester, Adriaan Grootjans en Cornelis Huiszoon zich aan de exercitie onttrokken

Arnemuiden 18 Mei 57

Aan den Heer Officier van Justitie  te Middelburg

Ik heb van het werkvolk aan de Bastiaan de Lange polder tegenwoordig des Zondags veel verdriet.

In den morgen komen zij door de Gemeente om naar de R.C. kerk te Middelburg te gaan en vele van hen komen beschonken van daar terug, als wanneer zij veel spectakel maken door de straaten en loopen schreeuwen.

Ik heb tot heden dit zooveel doenlijk tegengegaan en de veldwachcter gelast het schreeuwen te beletten , dan hoezeer met allen ijver door hen aan de bevelen word voldaan, zoo is hij als slechts alleen ongenoegzaam om dit met kracht te beletten

Het zoude mij dierhalve aangenaam zijn, als UEA des Zondags  nademiddag wij een paar geregtsdienaars ter adsistentie geliefde toe te zenden ten einde de overtrederd der wet van de 1 Maart 1815 SB 21 voor zooveel nodig is in hechtenis te nemen, en tegen hun PB op te maken.

Bij de vorige indijking van den eersten polder is door uwen  voorganger op den Pinksterdag mij mede adsistentie verleend ook zoude  het mij op dien dag tot bewaring der rust  en persoonlijke veiligheid wenschelijk voorkomen , dat ik die alsdan ook verkreeg, terwijl op dien dag toen alles en visscherij is veroordeeld, blijvende rustig is afgeloopen.

De Burgemeester

C.J. Baars

In Mei 1857

Wordt een Nationaal Gedenktekken opgericht voor de toen beroemde dichter Tollens.

Ter bekostiging daarvan worden overal intekenlijsten verspreid om dit alles financieel mogelij te maken.

Commissie voor de oprigting te Rotterdam van een Nationaal Gedenkteken ter eere van Tollens

Handtekeningen

20 Mei dat geschiedt ook voor Arnemuiden, Kleverskerke en ingesloten voor Nieuw-& St.Joosland.

Middelburg den 19e Mei 1857

Ik ben zoo vrij UEA beleefdelijk te verzoeken Jacobus Schoonenboom wonende in uwe gemeente te willen doen in kennis stellendat ZM den koning bij besluit van 30 April jl heeft goedgevonden en verstaan: te verminderen tot op 1 gulden de boete van tien gulden en tot op drie dagen de subsidiaire gevangenisstraf van 7 dagen , mitsgaders kwijtschelding te verleenen van de verbeurdverklaring.

Waartoe hij bij vonnis van het kantongeregt te Middelburg dd 28 Januarij jl ter zake van overtreding der wet op de Jagt

Blijvende het vonnis overigens in zijn geheel.

De Ambt. Van het OM

 Van der Pluijm

Middelburg den 19e Mei 1857

Naar aanleiding van Uw Schrijven van den 18e dezer heb ik de eer  U te berigten dat ik reeds aanstaande Donderdag zijnde Hemelvaatsdag, aan de vieing van de Christelijke godsdienst gewijd en even als de Zondag bij de wet van 1 Maart 1815 bedoeld, twee geregtsdienaars uit Middelburg ter Uwer beschikking zal stellen en dat bovendien de geregtsdienaar Baart die te Veere gestationeerd is, eveneens last heeft ontvangen dien dag Uwe bevelen te komen vernemen.

Ik heb aan de bedoelde agenten aanbevolen  met de meeste gematigdheid te werk te gaan en niet dan in nood gebruik te maken van de wapens maar tevens om desgevorderd geweld met geweld te keeren en zoo door de arrestatie bevolen wordt van 1 of meer overtreders der wet, die verschooning

 En desnoods met de wapenen  ten uitvoer te leggen.

Het is daarom dat ik U verzoek in deze zaak zelf wel eenige toezigt te willen houden opdat er zonder overijling maar tevens met nadruk  gehandeld worde. Inzonderheid verzoek ik U wel te willen toezien dat arrestatie alleen geschiede van personen die de wet overtreden.

Uit Uw schrijven blijkt b.v. niet dat er op bepaalde uren godsdienstoefeningen plaatsvinden.

Alleen dan kan er wetsbetrachting plaatsvinden. Maar niet buiten die uren etc etc.

De Officier van Justitie te Middelburg

Van Nispen

Arnemuiden den 20 Mei 1857

Aan de Officier van Justitie te Middelburg

Jongstleden zondag de beweging in de gemeente plaats heeft gehad des nademiddags ten 3 Uur op het oogenblik dat de godsdienst niet geeindigd was, ik heb in persoon hun in derzelver woest  geschreeuw gestuit, doordien ik niet (ver)dragen kon dat zoowel de wereldsche  als Goddelijke  wet als met voeten vertreden  word, en hadden wij hunne namen bekend  gemaakt, voorzeker had ik hen voor Uwe regtbank gebragt , dan dit niet doende  en slechts met mijn veldwachter alleen zijnde beloofde zij mij onmiddellijk de gemeente te zullen verlaten en zich naar Middelburg te gaan waaraan door hen voldaan is.

Wat nu echter de bepaling van art. 5 betreft ben ik met UEA eens dat dit slechts kan worden belet tijdens de uitoefening van de openbare Godsdienst, doch de gemeenteraad heeft een policie verordening   vastgesteld omdat dat woeste gezang  door de visschers jongens, welke hier vroeger groot was zoo veel mogelijk te beteugelen.

Ik wensch handhaving daarvan te blijven doen ook voor vreemden.

In art. 26 wordt ten strengste geschreeuw en verboden etc. etc

De Burgemeester van Arnemuiden

C.J.Baars

Arnemuiden 21 Mei 57

Ten gevolge UEA order hebben zich bij mij 3 geregte dienaars aangemeld welke met den veldwachter in de gemeente dienst hebben gedaan zoo ik vertrouw het gezigt derzelve reeds dadelijk ontzag ingeboezemd; alles is rustig afgeloopen, en een ieder hunner zijn vreedzaam naar derzelver bediening teruggekeerd.

Daar zij nu echter op gisteren gelijk op zaturdag geen geld ontvangen hebben, zou ook dit oorzaak zijn  alzoo ik thans geen hunner beschonken gezien heb, ik zoude  het dierhalve raadzaam vinden, dat zij des zondag ook volgens UEA schrijven zich alhier tot behoud der rust in mijne gemeente mogt bevinden.

De Burgemeester

C.J.Baars.

Arnemuiden, den 22 Mei 1857

Aan den Heer Commissaris des Konings

Onderwerp: Kennisgeving ontstaan van brand

Wij werden in den verloopen nacht ten 11/2 uur  zeer verontrust door de mededeeling dat bij den          bakker Laurens van EEnennaam brand was ontstaan op zijn zaagselzolder,.

Bij dien mededeeling hiervan spoeden wij ons in allerijl daarheen en vernamen dat het uitgebrande zaagsel dan waarschijnlijk niet volkomen moet uitgedroogd  geworden zijn, dien dag aldaar was geplaatst, doordien de bergplaats  hetzelve niet meer kon bevatten.

Het dak zijner woning hetwelk 3 à 4 el daarboven  aan het ??/ open venster??, zoodat bij de minste wind , de ont vlamming dadelijk zoude plaats gehad hebben, hetwelk dank zij de Voorzienigheid op dat oogenblijk dood stil was onze brandspuit heeft in dezen weder uitneemend gewerkt,daar mogelijk dat uitgebrande zaagsel in zoo eene hoeveelheid met  rouw/vers zaagsel  vermengd, zich laat uitdooven waarom voor geen vonk meer te vinden.

De rest onleesbaar !!

Arnemuiden 22 Mei 57

Aan den Heer van Justitie

De brand van het zaagsel die onvoorzien was, wordt gemeld aan de Officier van Justitie

Omdat er van onvoorzichtigheid sprake is geweest. Mengsel van uitgebrand en vers zaagsel

De Burgemeester

C.J.Baars

Arnemuiden  23 Mei 57

Onderwerp: Verordening schadelijk gevogelte

Aan het Bestuur der vereeniging van Burg & secretaris te Middelburg

Zie voor de maatregelen de website van Arnehistorie

 Westdijk den 22 Mei 1857

De persoon van Charles Vervaet inwoner dezer gemeente welke zich volgens opgave zijner vrouw thans aan de nieuwe bedijkte Oranjepolder onder uwe gemeente bevind  zou zich op aanstaande dingsdag den dezer ter Gemeente Kamer alhier moeten bevinden om te worden gehoord op zijne al of niet bezwaren tegen de oprigting eener bakkerij nevens zijne woning—.

Wij verzoeken hen daartoe te verwittigen etc etc.

Handtekening

4 Junij 57

Aangifte van de Controleur der Dir. Belastingen t.a.v. J.B. Thomaes te Biervliet wegens bedijking van schorren in handen van het College van Zetters van Arnemuiden.

Wanneer zal de bedijking voltooid zijn en wanneer de eerste  schoof of andere eerste vruchten?

Middelburg den 3 Junij 57

3 relazen, opgemaakt door den veldwachter van Arn. dd 19 April jl ter zake van het zoeken van eijeren met verzoek de daarin vermelde personen voor UEA te laten verschijnen en hun pertinent af te vragen of zij op de in de relazen  of zij kievits eijeren of eijeren van water of eenig ander wild hebben gezocht daarvan PB op te maken en mij de 3 relazen toe te zenden.

De Ambt. Van het OM  bij het kantongergt  te Middelburg

Van der Pluijm

Vervolg: Marinus Meulmeester, Frans  le Mahieu, Lourens Ventevogel, Jan van Belzen, Klaas van Belzen, Marinus van Belzen, Adriaan Theune, Cornelis Beekman, Laurens Jasperse en hun afgevraagd of zij op zodag 19 April in het veld hadden gezocht kievitseijeren of eijeren van water of eenig ander wild zonder voorzien te zijn van eene schriftelijke permissie van de eigenaar der grond.

Drie eerstgenoemde hebben ontkend: hebben alleen gewandeld en hadden zaadstroo in oogenschouw genomen. De laatste drie hadden allen kleine vogeleitjes gezocht, doch geensints kievits of eenig ander waterwild.

Handtekening

C,J.Baars

9 Junij 57

Het volgende stuk gaat over de Patentbelasting

6 Junij 57

De vrouw van J.La Soe wegens ziekte  verstrekt geneeskundige verpleging etc. Dom. van onderstand Kleverskerke

29 Mei 1857

De Directie der Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering betaalt de manschappen der spuit van Arnemuiden wegens betoonde ijver bij de brand bij L. van Eenennaam een premie van 13 gulden.

Goes den 9 Junij 1857

Onderwerp: Armzaken

Ten vervolge op de deswegens gevoerde correspondentie hebben wij de eer UEA te informeren M.J. Le Mahieu  overleden is

 B & W van Goes

Handtekeningen

Middelburg 12 Junij 1857

Onderwerp: Verpleging Politie gevangenen

Hierbij ontvangt UEA voor kwitantie geteekend terug, het bevelschrift tot betaling voor verpleging van Politiegevangenen in 1856 hetwelk ons door uwe afgevaardigde ter hand gesteld met eene som van f,1,52

De  Commissie van administratie over het huis van verzekerdheid

Van Reigersberg Versluijs

Arnemuiden 16 Junij 57

Aan de Heer Noom Heelmeester en Verloskundige te Arnemuiden

WelEdele Heer

Aangezien de Heer Oversluijs voor dit oogenblik buiten staat verkeert om het zoontje B, de Quelerij in behandeling te nemen, gelieve UE de goedheid te hebben dit in zijne plaats op UE te willen nemen, de kosten dier behandeling welke ik naar zijn herstel van UE zal tegemoet zien, zullen UE worden voldaan geliefd bij de opmaking daarvan in overweging te nemen zulks door het Armbestuur geschied.

Aangenaam zal het mij wezen van UE te mogen onderrigt worden of deszelfs beentje is gebroken dan of zulks maar zwaar gekneusd is

De Burgemeester

C.J. Baars

Aan de Heer Oversluijs

Arnemuiden 16 Junij 57

Ik heb van het Armbestuur kennis gekregen UEheden geroepen zijt om het zoontje van B. de Quelerij dat gevallen is, bij te staan , maar dat UEbuiten staat bent dat kind in behandeling te nemen.

Dit kind kan in deze staat niet aan zijn noodlot worden overgelaten, zoodat in uwe plaats de behandeling van hetzelve dhr Noom is opgedragen.

Het spreekt van zelf aangezien de reden waarom UEA daartoe niet in staat was aan uzelf te wijten is en dierhalve onverschoonbaar dat de kosten daar op vallende van UE salaris wordt afgetrokken.

De Burgemeester

C,J. Baars

Spoorweg   Vlissingen- Venlo

Dordrecht 19 Junij 57

Brief over de schade bij de ontwikkeling van de spoorweg  zou kunnen ontstaan en de afwikkeling daarvan: dus de schadevordering en onteigening

Arnemuiden 26 Junij 1857

Aan den Heer Ingenieur Directeur Spoorweg Vlissingen- Venlo

Onderwerp: opgave schadevergoeding spoorwegen

Klagten door Geertje Rijkse wed. Salomon van  Eenennaam. Onpartijdige personen verzocht voor de schadebeoordeling van de afbakening etc in haar tuin, afhakken van takken van o,a. Pereboomen : schade op het revenu geschat f.25; Op den duur een schadepost van f.300.

Bij fam.J.L. de Troije waar drie  tronkboomen zijn afgehakt een schade van f.3.

Ook het rooien van 4 bomen op de wallen f.3,20 etc

Onder de vele belangen welke deze gemeente daarbij heeft, mag wel genoemd worden een station alwaar de gelegendheid zal bestaan de opbrengst harer nijverheid en dat wat door hun uit zee zal aangebragt worden naar alle oorden des Vaderlands als andersints zal vervoerd kunnen worden

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 23 Junij 1857

Onderwerp kosteloze vergunningen om te visschen: 14 stuks

De Commissaris des Konings

Arnemuiden 25 Junij 57

Onderwerp: Jagt

Tengevolge van circulaire van den 19e Junij jl de personen van J. Bliek & W. de Troije welke een groote Jagt Acte hebben verzocht, afgevraagd of zij eene groote Jagt Akte begeven van f.15. tot uitoefening van alle geoorloofde Jagtbedrijf, met uitzondering van de lange Jagt en Valkenjagt, den eene van f.30- tot uitoefening van al geoorloofd Jagtbedrijf, hebbende beide mij te kennen gegeven dat den Acte van f.15- voldoende is

De Burgemeester

C.J. Baars

Dordrecht 30 Junij 1857

Door de Directeur van de spoorweg Vlissingen-Venlo wordt totaal een schadevergoeding toegekend  van f.68,20 aan de wed. van Eenennaam etc.

Samenvatting

De burgemeester stuurt een kwitantie van voldaan te hebben

Middelburg den 3 Julij 1857

Onder mededeeling dat de Milicien Francois Le Mahieu met groot verlof van het 8e Regiment Infanterie uit UEA gemeente zich op heden heeft aangeboden om ingevolge art. 171 der wet van 8 Januarij 1817 bij het korps  Mariniers  over te gaan , heb ik de eer UEA te verzoeken om de hierbij gevoegde toestemming door den vader van de betrokken Milicien te willen doen onderteekenen die handteekening voor legalisatie met die van UEA te bekrachtigen en dezelve daarna zoo mogelijk met eenige spoed te retourneren.

Op last van de Garnizoensommandant te Middelburg

Handtekening

De Burgemeester voldoet aan bovenstaand verzoek.

Middelburg den 4 Julij 1857

Onderwerp: Brand

Uit een schrijven van B & W van Middelburg heb ik vernomen dat de brandspuiten uwer gemeente tot blussching van de brand aldaar krachtig hebben medegewerkt.

Ik heb de eer U te verzoeken de brandweer mijnen dank deswege te betuigen.

De commissaris des Konings in Zeeland

Middelburg den 15 Julij 1857

Naar aanleiding van het hiernevens gaand PB heb ik de eer UEA te verzoeken plaatselijk opneming te doen van het land onder Arnemuiden waarvan af de diefstal van erwten  heeft plaatsgehad en van uwe bevinding PB op te maken opdat daaruit blijke of gezegd land van alle kanten behoorlijk is afgesloten, dan wel of op hetzelve zonder klimmen of breken kan worden gekomen.

De Officier van Justitie

Van Son plt.

Heden den 16 Julij 57

Heb ik Burgemeester der Gemeente Arnemuiden ten verzoeke van de Officier van Justitie mij begeven naar de plaats waar Rijksveldwachter Glerum PB heeft opgemaakt tegen Marinus en Pieter Ventevogel van de aldaar te velde staande blaauwe erwten eenige stuks zijn afgekapt.

 Land is omgeven door een sloot, die door de droogte  geen water bevat. Verder afgesloten met 3 ongesloten houten hekken

Land toekomende aan Jonkheer Schorer van Nieuwerkerk in pacht bij de erven van wijlen Jan Louis de Troije

Gelegen zijnde op 15 minuten afstand ten oosten van Arnemuiden verwijderd

Arnemuiden 21 Julij 57

Onderwerp: Aanvrage Jagtacte

Aan den Heer Commissaris

Ik heb de eer hierbij aan Uwe Excie te doen toekomen eene aanvraag tot het bekomen eener Jagt Acte voor F. van Eenennaam  tegen de uitgifte daarvan ik geen bezwaar heb

C.J. Baars

Middelburg den 21 Julij 1857

Zeker Augustinus Tas polderjongen wonende te Hoofdplaat moet volgens bekomen informatie thans werkzaam zijn aan het schor van  Bastiaan de Lange  en zoude zijn putbaas genaamd zijn J. Poortvliet. Deze persoon is bij vonnis door de regtbank tot gevangenisstraf veroordeeld en heb dientengevolge de eer UEA te verzoeken deze persoon  door den veldwachter uwer gemeente te doen opsporen en te doen overbrengen in het huis van vezekering,

De Officier van Justitie

Van Son

21 Julij 1857

Een mondeling onderhoud met de Commissaris des Konings over een zaak op 23 Julij

Middelburg den 27 Julij 1857

RIJKSPOLITIE

Parket  Zeeland

Van U niet ontvangen hebbende het driemaandelijks berigt omtrent het verkeer van vreemdelingen in Uwe Gemeente heb ik de eer U uit te noodigen om daaraan alsnog ten spoedigste te voldoen: alsmede om mij te willen in kennis stellen met de door U genomen maatregelen tot het bewaken Van zoo groote menigte volks als thans gezegd wordt in uwe gemeente ter zake van inpoldering van schorren zich op te houden; en of U eenig overleg is geweest met andere Hoofden van Politie, om bij mogelijke stormen de orde elkaar bij te staan etc etc

De Procureur Generaal

Directeur van Politie in Zeeland

Verbrugge

Arnemuiden 28 Julij 57

Antwoord daarop van de Burgemeester

Middelburg den 28 Julij 1857

Model van aanvraag van Jagt en Vischacten

12 Exemplaren van  het nieuw model van aanvraag

Nieuwland 1 Julij 1857

Onderwerp: Staten van oninbare posten Personeel & Patent

Colijnsplaat 8 Augustus 1857

Onderwerp: Informatie Pieter Sporte

Omstreeks 14 dagen geleden naar Colijnsplaat vertrokken, is oud 51 jaar, weduwnaar met 5 kinderen.

Het doel zijner komst in deze gemeente alwaar hij is geboren was volgens zijn zeggen om door het Armbestuur in onderstand te worden opgenomen, terwijl zijne kinderen als in het bezit zijnde ven eenige middelen à costij zouden worden uitbesteed.

Ofschoon ik het wel wat vreemd vond dat een vader van zijne kinderen werd gescheiden om alleen op de plaats van zijn onderstandsdomicilie troost en steun te gaan zoeken, zoo helderde dit zich vrij spoedig op toen ik bemerkte dat de verstandelijke vermogens van Sporte zeer gekrenkt waren  en men het welligt om die reden wenschelijk achtte dat hij zich in eene andere gemeente met der woon vestigde. Ik had echter mogen verwachten  te voren met den toestand van dien ongelukkigen bekend gemaakt te worden, daar zulks ongetwijfeld noodig was om de meest doelmatige maatregelen te kunnen verordenen

Hoe dit zij het blijkt mij thans al meer en meer dat Sporte in eenen toestand verkeert die het hoogst bezwaarlijk zoo niet onmogelijk maakt om hem in deze gemeente doetreffend te verzorgen.

Ik heb daarom het voornemen om hem in een gesticht te doen opnemen, waartoe door mij reeds de noodige demarsches zijn geschiedt.

Het zou mij echter zeer aangenaam zijn van UEA te mogen vernemen hoe Sporte zich in de laatste tijd te Arnemuiden gedragen heeft en of hij daar ook reeds blijken heeft gegeven van eene krankzinnigheid die gedurende den korten tijd dat hij hieris zich al zoo duidelijk heeft geopenbaard.

UEA zult mij met een spoedig antwoord zeer verpligten

De Burgemeester van Colijnsplaat

Handtekening

Arnemuiden den 10 Aug. 57

Ter beantwoording UEA missive 8 dezer maand heb ik de eer UE aangaande de toestand van P. Sporte  dezer dagen naar Uwe Gemeente vertrokken mede te deelen dat gemelde persoon sinds onderscheiden jaren reeds zeer zwak van vermogen heeft geweest hetwelk zoo ik soms in hevige boosheid op zijne kinderen oversloeg, waarom ik mij nog eens verpligt heb gevonden daarvan aan de Heer Officier van Justitie kennis te geven aangezien geen gevolg aan de benoeming van een curator voor dien persoon, nadat den eerste benoemde  reeds door het kantongeregt was ontslagen en ik vreesde dat nimmer men over hem geen opzigter stelde  en spoedig verongelukken zoude, maar hij heeft voor zoover ik weet niemand in de gemeente last bezorgd en met stoelmatten verschafte hij zich eenig inkomen te weinig om geheel voor hem en zijne kinderen de kost te verdienen maar men ophield om hem ondersteuning te verleenen daar de gelden welke hij nog te goed had  volgens verklaring van zijnen zwager aan hem waren besteed

Het zal UEA welligt niet onbekend zijn hij wegens krankzinnigheid over eenige jaren in het gesticht te Middelburg is geplaatst geweest dan eenigermate hersteld is hij al spoedig ontslagen waarin ik hem  toen gevonden heb in dien staat, waarin etc

Arnemuiden 24 Augustus 57

Bij de nieuwe wet op het lager onderwijs is bepaald geworden dat den onderwijzer vrije woning zal genieten of ingeval de woning aan den onderwijzer behoort eene billijke vergoeding voor hem zal worden verleend.

Bij de stichting van een nieuw schoolgebouw is de woning door ons aan UE overgelaten  en door wijlen Hoogerheijde aangekocht voor f.800-.

Het komt mij verkieslijker voor een gebouw voor de onderwijzer in eigendom te hebben dan hem voor een kamer?? Schadeloos te stellen, alzoo ik meen dat geen Bestuur afhankelijk mag zijn van den onderwijzer, dat in deze niet gansch uitgesloten zoude zijn.

Tot de verkrijging van dat doel wendt ik mij in de eersteplaats tot UE, alzoo ik meen UE het aanbod tot den verkoop der woning, waarin thans onzen onderwijzer woont, eerst moet gedaan worden, alvorens men zich tot een ander wend

Ik dierhalve heb de eer mij door deze tot uE te vervoegen UE beleefdelijk af te vragen of gij U genegen gevoeld de bedoelde woning aan de Gemeente over te laten.

Ik stel prijs daarop zoo spoedig mogelijk UE antwoord te mogen ontvangen en twijfel geensints, wanneer door UE in overweging wordt genomen wat in der tijd door de regering altoos aan onze kinderen in den persoon van Kwekkeboom is gedaan of UE zult zich wel ??? betoonen etc etc

Moeilijk leesbaar !!

De Burgemeester

C.J. Baars

Westkapelle den 29 Augustus 1857

Wel Ed Heer !

In antwoord op UE missive van den 25 dezer berigt ik UE dat ik bereid ben om mijn Huis en erf staande te Arnemuiden aan de Gemeente over te laten mits zij mij behoorlijk schadeloos stellen voor de kosten door mij aan hetzelve besteed te weten a  voor de koopsom f.800- en de onkosten der overdragt f.52,52 en  de gelden welke ik besteed heb voor de herstelling en in bewoonbaren staat brenging van het zelve in het jaar 1847 ter somme van f.729,72 bedragende en alles te zamen eene somma van f.1582,24 met bij bepaling dat de onkosten van deze overdragt geheel door de gemeente zullen moeten voldaan worden; onder deze som is echter niet begrepen de nieuwe steenen muur aan de straat welke tijdens de bouwing der nieuwe  school door mijn behuwdzoon Kwekkeboom is betaald geworden.

Hier mede zoo kort mogelijk mijn antwoord overeenkomstig UE beleefdelijke aanvraag zoo in mijne welwillendheid tot deze overlating etc etc

Heb de eer te zijn

UEDW Dienaar

Van Borne

Arnemuiden 31 Augustus 57

Een verontwaardigde brief in klad die practisch onleesbaar is.

Het komt er op neer dat de gemeente  de optelling van de herstelling in bewoonbaren staat van f.729, 72  in 1847 niet  “normaal “vindt en niet accepteert.

Westkapelle den 5 November 1857

Wel Edel Heer !

Ik geef UE bij dezen kennis dat ik in het aanbod van f.1000- voor mijn Huis en Erf geen genoegen kan nemen om dat het verlies hetwelk ik alsdan zoude moeten dragen te groot is.

Doch daar ik mij van gemelde huis wensch te ontdoen en gaarne ten genoegen van mijn schoonzoon Kwekkeboom die alsdan in het huis konde blijven won en aan de gemeente die voordeelen te verzekeren, welke in den aankoop van dit huis voor haar gelegen zijn ook het mijne re  te willen toebrengen, zal ik gemelde huis etc aan de gemeente afstaan voor de som van f. 1250 te betalen bij het teekenen der acte van  overdragt aan en in handen van mij verkoopen of mijne wettige ac ten hebbende in goed gangbaar Ned. Geld zonder eenige korting en verder onder de gewone voorwaarden van verkoop te weten de overdragt geschied door mij vrij ?? en onbelast un dien staat, ligging en uitgestrektheid zooals al hetzelve zich jegenswoordig actueel bevindt met alle zoodanige servituten vrij en onvrij als aan hetzelve subject zijn etc etc

De gemeente komt aan den eigendom met het tekenen der koopacte betaald al derzelve lasten vanaf 1 Januarij 1858 en vervolgens, en betaald al de kosten welke op deze koop en verkoop vallen geene uithgezonderd .

Ik verzoek UEA vriendelijk om dit mijn voorstel aan de gemeenteraad te willen mededeelen en mij van derzelver besluit vóór of op den 20e deer schriftelijk kennis te geven, dewijl ik voornemens ben om na dien dag mijn voorstel niet mogt worden aangenomen het noodig tot eene openbare veiling in gereedheid te brengen.

UEDwillige Dienaar

Van Borne

Arnemuiden 11 November 57

Aan de Heer van Borne

Ik zal den inhoud van UE missive van den 5 dezer maand aan de gemeenteraad mededeelen, doch ik kan UE  niet verzekeren dit voor den 20e dezer zal plaats hebben.

Ik twijfel echter zeer of zij wel tot het aanbod zal toetreden.

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden 17 November 57

Aan den Heer van Borne

Namens de Gemeenteraad heb ik de  eer UE ter kennis te brengen, hij ongenegen is om de onderwijzerswoning het door U gestelde aanbod van f.1250- in eigendom overleveren.

Hij is overtuigd daarvoor volkomne fr waarde te hebben aangeboden, en aan welk aanbod zij van meening is hier te moeten houden.

Ik heb de eer te zijn

UEDW

  1. J. Baars

Hier tussen nog stukken

Middelburg den 14 November November 1857

Onderwerp: Opening Patenten

De Controleur

Handtekening

Voor de opneming der patenten  is gemachtigd  de persoon van P. Joosse Gemeente-bode alhier

De Burgemeester

C.J.Baars

Middeburg den 19 November 1857

Extract van een Vonnis gewezen en gepronuntieerd bij den Krijgsraad in het Provinciaal Kommandement van Zeeland

Le Mahieu Francois  ouderdom 21 jaren, marinier 3e klasse 5e korps Mariniers

Misdaad:

1 Desertie in tijd van vrede gepaard met ontvreemding van goed van een zijner kameraden

2 verkoop immers moedwillige te zoekmaking van groot en klein equipementsgoed

Voor de Krijgsraad vonnis volgens 3 artikelen

Korte omschrijving van de straf: vervallen verklaring van den militairen stand en drie jaren hiervoor gestraft

Middelburg den 17 November 1857

Ik heb de eer UEA beleefdelijk te verzoeken Marinus Ventevogel, woonachtig in uwe gemeente te willen doen aanzeggen dat hij zich voor of op den 22e dezer moet vervoegen bij den Heer Directeur van het huis arrest alhier ten einde  de gevangenisstraf  van 1 dag waartoe hij ter zake van diefstal   van te veldstaande  veldvruchten door het Kantongeregt alhier  20 October jl is veroordeeld te ondergaan.

De Ambt van het OM bij het Kantongergt voornoemd

 Van der Pluijm

Adriana Brouwer een erkend dom. hebbende te St. Laurens is verstrekt eene wekelijksche  bedeeling van zestig cent     Dit is onvermijdelijk  etc

Gedaan te Arnemuiden den 24 November 1857

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 24 November 1857

Bericht over successierechten : betreft het overlijden op den 26 Februarij 1857 van Magdalena de Quelerij in leven ongehuwd van bedrijf dienstbode dom. te den Haag.

Van de erfgenamen is niets bekend.

Deze persoon den 17 October 1819 te Arnemuiden geboren. Verzoek inlichtingen over eventele erfgenamen etc

De Ontvanger van het regt van successie

Van Sonsbeeck

Middelburg  den 28 November 1857

Officier van Justitie verzoekt de geboorteextracten van Joos de Nooijer, zoon van Jacob, oud 18 jaren  en van Laurens Jasperse , oud 15 jaren beiden volgens opgaaf geboren te Arnemuiden.

De Officier van Justitie

Middelburg den 30 November 1857

De personen Joost de Nooijer oud 18 Jaren en Gerard de Nooijer oud 15 jaren beide wonende te Arnemuiden bij vonnis van het Kantongergt  te Middelburg  op 9 November  jl ter zake van diefstal van te velde staande veldvruchten ieder tot eene gevangenisstraf van 1 dag veroordeeld zijnde , ben ik zoo vrij UEA te verzoeken genoemde personen te willen doen aanzeggen dat zij zich voor op op den 5 december aanstaande moeten vervoegen bij den Heer Directeur van het huis van Arrest alhier, ten einde  hunne gevangenisstraf te ondergaan.

De Ambt. Van het OM bij voorn. Kantongeregt

Van  der Pluijm

Middelburg den 3 December 1857

95 kennisgevingen van de veranderingen in de kadastrale  stukken ten gevolge de vereenigving  der gemeente Kleverskerke met Arnemuiden.

De Bewaarder van de Hypotheken en het kadaster

Handtekening

Westkapelle 23 nov 57

Deze persoon is ongenegen om de onderwijzerswoning over te nemen tegen de som van  f.1250.

Ik heb een ander  bedrag aangeboden

UEA dienaar

Handtekening    

Arnemuiden 5 December

Over de prijs van het schoolhuis  wordt correspondentie gevoerd

Middelburg den 7 December 1857

Verlangende voor mijn aftreden aan het einde dezes jaars  alle ter mijner verantwoording loopende zaken  te vereffenen, zoo verzoek ik UEA om mij wel te willen toezenden de gebruikelijke verklaring dat over 1857 het bepaalde getal kinderen van minvermogende niet bedeelden onderwijs heeft genoten in de scholen te Arnemuiden en te Kleverskerke, waarvoor uit de Provinciale kas  zijn toegestaan respectivelijk f.75- en f.36-

Na ontvangst daarvan zal ik die sommem aan de onderwijzers uitbetalen en mijn rapport  aan GS uitbrengen.

De Schoolopziener

Vaillant het hiernevensgaande  adres  van A. Filius

Middelburg den 10 December 1857

Onderwerp: Nieuwjaarsgiften

De Directie der Vereeniging tot het bezoeken der Armen stelt zich voor  om tegen den aanstaanden Nieuwjaarsdag evenals in 1856 eene collecte aan de huizen der Ingezetenen te doen waarvan de opbrengst zal strekken voor eene buitengewoone bedeling.

De behulpzame hand welke UE bij die gelegendheid   hebt gelieven te verleenen daarvoor dank !!

Oproep te Middelburg en Arnemuiden om hun  “natuurgenooten  te gedenken en ruimhartig te voorzien in giften in voeding en brandstoffen etc.

Het ujitdeelen aan geld  kan beter besteed  worden als het omgezet wordt in natura

De Burgemeester van Middelburg

Middelburg den 24 December 1857

Onderwerp: Klagte  over den veldwachter

Bij het   hiernevensgaande adres van A. Filius c.s wordt mij de verplaatsing verzocht  van den veldwachter uwer gemeente M:Glerum.

Ik heb de eer U te verzoeken aan de adressanten te kennen te geven dat zij hetgeen zij tegen den veldwachter hebben in te brengen, bepaaldelijk en schriftelijk dienen te vermelden etc.

De Commissaris des Konings

Van Tets

 Arnemuiden 27 December 57

Onderwerp: KLagte veldwachter

Onder terugzending van het aan mij adres van A. Filius houdende verzoek van overplaatsing van den veldwachter Glerum hoofdzakelijk  om reden hij aan Zijne verpligting zoo zij meenen niet voldoet.

Vergun mij aan Uwe Excie niet alle namen bekend te maken

Wat de eerstgemelde Adriaan Filius betreft is een man die nooit tevreden is en altijd onvergenoegd en welke wel zoude verlangen dat de veldwachter ten allen tijde  alleen zich op zijn landerijen bevond  etc  etc

Zie het bijna onleesbare kladschrift in originale

De Burgemeester van Arnemuiden

Sara Bakker geboren te Koudekerke  heeft geneeskundige hulp nodig benevens eene wekelijksche bedeeling voor haar en haar kind toegekend 1 gulden en 80 cents en zulks tot haar herstel.

Dom. Van onderstand : Koudekerke

29 december 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 29 December 1857

De kosten van bijwerking derkadastrale registers over het boekjaar 1857 bedragen f.6,58

De Bewaarder van de Hijpotheken en het Kadaster te Middelburg

Handtekening

Middelburg den 30 Decmber 1857

Onderwerp: KLagten over den veldwachter

Ten vervolge op mijnen brief van den 24 dezer heb ik de eer  U hiernevens te doen toekomen een ongeteekend stuk van ingezetenen uwer gemeente  houdende klagten over de veldwachter.

Wil mij omtrent dit stuk dat ik terugwacht uw gevoelen mededeelen

De Commissaris des Konings

Van Tets

Arnemuiden Januarij 1858

Onder terugzending van ongeteekende brief van zoogenaamd eenige burgers uit deze Gemeente heb ik de eer Uwe Excie te kennen te geven dat ik beschouw deze door niemand anders is opgemaakt als door een kind van een der onderteekenaars van een vorige missive??

Ik moet Uwe Excie betuigen dat niemand der Burgers mij over den veldwachter geklaagd, noch  wel geroemd hebben dat hij weet te beteugelen gelijk nu mij op nieuwjaarsavond mij zoo tot genoegen is gebleken dat hij het Goddelooze leven zoo krachtdadig weet te beteugelen en dat deze zijne handeling, hetwelk hij steeds op mijn order doet als  een volslagen vijand  van   hen  bij de overtreders van policie reglementen in  brengt, gelijk elk policie dieners  die zijn pligt doet, al Uwe Excie niet verwonderen

Dat ik den veldwachter in alles zoude geloven en hij boeren & burgers plaagt, en  vooral  zij welke hem geen fooijtjes geven, is volstrekt onwaar, daar ik van geen der landlieden vernomen heb, hij hem om fooijtgjes  vraagd , wel is waar dat  hij gelijk dit meestal de veldwachters doen, de landlieden een Almanak bezorgd en deze hem dan een Nieuwjaar ter hand stellen als een aloud gebruik, niet alleen hier maar meest in alle andere gemeenten doch dit gebruik dat ik zal trachten af te schaffen, door hem voortaan daarvoor schadeloos te stellen, geeft bij hem echter de minste voorwaarde die te ontzien , gelijk mij van sommige zeer goed bekend is .

Dat de ?? van middelen?? moet kunnen van de houtdieven te vangen is een bespottelijk bewijs, want al die tijd dat zij gelijk in andere Gemeenten ook naar deze door den Off. Van Justitie ten S……? zijn gezonden geworden hebben zij een PB opgemaakt tegen de vele waaronder twee kinderen die met sprokkelhout en doode doorens in een sloot zochten en waartoe geen permissie hadden en de landman J. van’t Westende, zulke dieven kan men te Middelburg ook wel vangen als daarop gelet werd, te minste, ik ben uit stad gaande wel arme menschen sprokkelhout zoekende  en dezelve tegenkomende  zonder dat zij die in mijne Gemeente behooren te komen opzoeken.

Dat F. van Eenennaam zijne verplaatsing aan de Gemeenteraad zoude voorgesteld hebben is geheel onwaar dit zoude tenminste in strijd zijn met het door hem geteekende jaarverslag dat B &W in April jl aan de Gemeenteraad   gedaan hebben, ook is niet? waar  dat ik hem aan geld geholpen heb om een huis te koopen zoowel als dat hij brieven zoude bezorgen en boodschappen doen, want de  brieven gaan met de postbode , kortom de de gansche inhoud zeer partijdig geschreven en behelst  niet dan onwaarheid om kracht bij te zetten aan het ander adres .

Ik verzoek Uwe Excie daartoe daarop geen regard te slaan zoo min als op dat adres  en laatsgemelde verzoek te wijzen van de hand, daar ik en de gansche regeering nier overtuigd ben gelijk ons weder op den eersten des  Heeren is gebleken op welke dag vele veldwachters zoo dit hun opzettelijk gelast wordt wel gaan surveilleren, terwijl hij zonder mijne last geheel uit zichzelf de belangen der gemeente behartigende  een aanslag heeft gedaan van een frauduleus invoeren  ter 80 ponden brood uit Middelburg terwijl hij iemand als handelende binnen de gemeente dit kwaad met kracht tegengaat  en het zodoende wel zoude blijken dat een goede veldwachter  tegen kwaadwilligheid  van enkelde  deze zijn gestraft etc etc

Etc etc

Slecht leesbaar !!

De Burgemeester van Arnemuiden

C.J.Baars

Ga naar boven