Historische Vereniging Arnemuiden

Zeeuws Archief - Archieven van de Gemeente Arnemuiden

Toegangsnummer 1200 / Inventarisnr 133

Digitalisering van P.J.Feij

 

Middelburg den 31 December 1856

Onderwerp: Afzondering runderen

Adriaan Filius landbouwer heeft uit Zuid-Beveland naar zijn stal  vervoerd de vaalbonte koe bij zijne ander  vee verzocht te  mogen plaatsen.

De opheffing der afzondering  kan naar den geest van Art.6 van het bedoelde reglement t.a. v. de runderpest geschieden etc,

Verzoek over dat verzoek te mogen beschikken

De Commissaris des Konings

Van Tets

Middelburg den 6 Januarij 1857

Onderwerp: Schadeloosstelling aan J. van Belzen

Het heeft ZM behaagd aan den schipper J. van Belzen in uwe gemeente eene som die hij geleden heeft door het vasthaken van zijn schip op het zogenaamd Leugenaarshoofd nabij Vlissingen. Etc

De Commissaris des Konings

Van Tets

Middelburg den 8 Januarij 1857

Onderwerp: Statistiek

Opcenten op de Rijksaccijns van het Gemaal.

Verantwoording: Gemaal: f.608,66 ½ ; gedisteleerd f.439.

Wat het gemaal betreft: onderscheid te maken op tarwe rogge binnenlandsch gedisteleerd en buitenlandsche likeuren etc.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Arnemuiden 9 Januarij 1857

Er heeft geene landverhuizing plaatsgevonden en ook geen vreemdelingen geconstateerd.

Ook geen verandering  in de lijst van de instelling van weldadigheid.

Arnemuiden 9 Januarij 57

Onderwerp: Zorg voor de openbare gezondheid

De burgemeester verklaart dat aan de hygiene in de stad alle zorg wordt besteed.

Gemeente Arnemuiden

Momenteel bevindt zich in de Kas van de Gemeente een som van f.211,90 

In het Archief van 1857 bevindt zich een lijst van de Hoofdelijken Omslag : totaal f.444,50

1e klasse f.18,60; 2e klasse f.13,60 ; 3e klasse f.10,55;  4e klasse f.10,05; 5e klasse f.8,30; 6e klasse f.5,80; 7e klasse f.4,80; 8e klasse f.4,15; 8e klasse f.4,15; 9e klasse f.3,05; 10e klasse f.2--; 11e klasse f. 1,30;  12e klasse  f.0,60; 13e Klasse f 0,32.

Aldus voorloopig vastgesteld door ons B & W dd 12 Januarij 1857

De Burgemeester

C.J. Baars

De secretaris

 1. van Eenennaam

PUBLICATIE van bovengemeld kohier.

Arnemuiden den 12 Januarij 1857

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen drie declaratien wegens verschuldigde verplegingskosten van armen hier geen domicilie van onderstand  hebbende personen, voor het laatste half jaar van 1856

1 van Willem Kuiper (Middelburg)                  f.18.

2 weduwe Adriaan Theune ( Nieuw & St. Joosland)   f.7,20

3 de vrouw van Jacobse (Kleverskerke)                        f.9,20

UEA dringend verzoekende , dat deze aan belanghebbende Besturen worden afgezonden en spoedig mogen worden gerestitueerd.

Namens het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A Buijs adm.

Als gevolg hiervan worden de declaraties opgezonden

Hierna volgt de STAAT van den maandelijkschen loop der bevolkingin 1856

Verder STAAT van bevolking op den 31e December 1856

Veere den 14 Januarij 1857

De Gemeente Veere staat garant voor het bedrag van 60 cent ’s weeks voor huishuur van Jan Jasperse vermeld in uwe missive van 22 September 1856

B & W van Veere

Handtekeningen

Rotterdam 13 Januarij 1857

De gemeente verstuurt declaratien over de laatst afgeloopen zes maanden, wegens gedane verschotten t.b.v. alhier wonende armlastigen. Gaarne betaling binnen 3 maanden.

De Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur

Handtekeningen

Als gevolg daarvan een storting groot  f.5,35.

De Burgemeester

C.J. Baars

VERSLAG VOORTBRENGSELEN VAN DE LANDBOUW OOGST 1856

Mitsgaders omtrent de toestand van het Vee etc

Tarwe: de oogst leverde dit jaar een tamelijke oogst op heeft weinig van het natte weer geleden; opbrengst gemiddeld 25 mudden per bunder.

Rogge: wordt hier weinig gezaaid en heeft ook geen ruim schot opgeleverd; 20 mudden per bunder.

Gerst: winter en zomergerst zeer goed gegroeid maar de droogte haar wasdom eenigzins belet waardoor  dezelve  heel grof van korrel is geweest.

Haver: den haver word hier meest geteeld  voor de beesten. Etc

Koolzaad: het koolzaad is tamelijk wel gegroeid maar heeft door koren dauw veel geleden

Opbrengst 15 mudden van 1 bunder

Erwten: zeer  voordeelig gegroeid opbrengst 30 mudden per bunder

Paardeboonen: eerst goed gegroeid, maar door de droogte geleden; opbrengst 23 mudden per bunder

Witte en bruine boonen: door het koude voorjaar zeer geleden; respectivelijk 16 en 14 mudden  en de middelprijs van de witte f.9,00 en van de bruine  f.11-

Aardappelen: waren zeer goed maar de late ingevallen regen heeft het bederf veel vermeerderd.

Opbrenst 170 mudden per bunder en de middelprijs op f.1,80

Wortelgewassen : de mangelwortels  waren dit jaar zeer goed en groot van stuk alsmede de paarde peeën , beide vruchten worden in kleine hoeveelheden van het land gebragt en aan de beesten gevoerd.

De Klaver: waren zeer goed en bragten 7 voer per bunder op

Graslanden en hooi: niet zeer voordeelig en leverden weinig op: 4 voer per bunder .

Rundvee, boter en kaas : rundvee tamelijk goed , doch door weinig groei van de weilanden, minder melk en boter dan zou verwacht kunnen worden.

Paarden: lieten niets te wenschen over en worden veele jonge paarden aangefokt, het inlands ras blijft geprefereerd. Van buitengewoone ziekte vernemen wij niets .

Schapen en wol: In onze gemeente bevindt zich 1 kudde en de meeste landlieden hebben er slechts enkele voor eigen gebruik.C.J.Baars.

De varkens waren zeer goed, ziekte heeft zig onder dezelve niet plaatsgevonden.

Gevogelte: liet niets te wenschen over, leverde eenen goeden opbrengst.

Vruchtboomen: leverden dit jaar zeer weinig op.

Opgaande woudboomen: de boomen groeijen in deze gemeente  zeer goed en laten niets te wenschen over.

Mest en Bemesting: de meeste mest bestaat uit uitwerpselen  hunner beesten  met strooi vermengd ; alle ander mestspecie wordt hier niet gebruikt.

Toestand en verbetering van Wegen en Vaarten: deze zijn in behoorlijke staat; alleen des winters zijn er problemen door te weinig fondsen; wij zijn ten deele afhankelijk van subsidies.

Het weer was afwisselend over het algemeen zeer  goed voor den oogst.

Algemeene beschouwingen

Over het algemeen  was den oogst van dit jaar niet onvoordeelig de landlieden hadden bovendien een hooge prijs voor hunne granen.

Het weder was hun ook niet tot schade  daar bij de vele regens het grootste gedeelte van den oogst weggehaald kon worden.

19 Januarij 1857

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden 19 Januarij 1857

Aan UEGA  GS van Zeeland

Door Neeltje Siereveld wed. van Kl. Klaasse is ons ter hand gesteld  met bijlagen houdende verzoek om door UEGA geauthoriseerd te worden tot het doen eener Collecte in de steden Middelburg ? Vlissingen  en  voor zoover de opbrengst nog geen ondersteuning uit die fondsen heeft die  toereikend mogt zijn ter voorziening in de kosten  van herstel van den hoogaarts in de vorige  gemeente in ons eiland. Slecht leesbaar!!

Wij kunnen niet anders als dat verzoek  bij UEGA gunstig  ondersteunen , de weduwe is een zeer oppassende vrouw welke  alles in het werk stelt door noeste vlijt aan de kost te geraken, terwijl zij in alle  hare  bekrompenen omstandigheid tot heden sints den door van hare echtgenoot nog te eergierig is geweest om met haren nood bij het Armbestuur te vermelden en dierhalven nog geene ondersteuning uit die fondsen heeft genoten.

Door deze  ??? is zij schier van alles beroofd, et eenigste middel van haar bestaan hetwelk haar zoovele jaren brood verschafte, ziet zij in een oogenblik verdwenen en daar zij buiten staat is om door eigen middelen in die ramp te voorzien schiet haar niet over dan hare toevlugt tot UEGA te nemen.

Aangenaam zal het ons dierhalve zijn dat UEGA het verzoek zult gelieven te accorderen etc.

De Burgemeester

C.J.Baars

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, Neeltje Siereveld, wed. van R.Kl. ? vischleurster wonende te Arnemuiden.

Dat deszelfs zoon Hubrecht Klaasse op ????? de 10 Jan jl etc

Onleesbaar: het gaat over het aan de grond raken van een hoogaarts .

Nota der schade aan het Visschersvaartuig hetwelk jl Zaturdag in den mond der haven aan den grond is geraakt.

Volgens opgave van den timmerman J Kloprogge is het vaartuig te herstellen voor f.25-  à f.30-

Opgave der visschers zelve

Een vlieger                                                       f.16-

Een kluiver                                                       f.  4-

Touwwerk                                                        f.  6-

Kleederen                                                         f. 50-

Schelvisch                                                         f.  60-

Zamen                                                              f.166-

En veronderstel dat de beide laatste posten zeer overdreven zijn

Arnemuiden den 21 Januarij 1857

Wij hebben de eer terkennis van UEA te brengen, dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Tannetje Ciebrandt, weduwe van wijlen den onderwijzer H.Hoogerheijde geboren te Middelburg den 29 December 1782, ten einde geneeskundige hulp te mogen erlangen.

Deze 74 jarige gebrekkige weduwe die met hare dochter in armoedige omstandigheden den avond haars levens doorbrengt, is voor eenige dagen ernstig ziek ggeworden, waarom wij niet konden nalaten haar op kosten van haar onderstandsdomicilie terstond geneeskundige hulp te verleenen, waarvan wij UEA door deze kennis geven.

Namens het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A Buijs adm

Bericht hiervan aan B & W van Middelburg

Arnemuiden den 24 Januarij 1857

Wij hebben de eer ter kennis van UEA te brengen dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Willem Louwerse  geboren den 22e Maart 1800 te Meliskerke, ten einde voor zijn  kinderen onderstand te mogen ontvangen.

Deze man, weduwnaar zijnde en vader van twee kinderen, reeds voor eenige jaren besteede kinderen waarvan het eene met name David, oud 16 jaren in gebrekkelijke yoestand verkeert, is alhier landmansknegt, heeft tot heden meer aan hen ter verpleging opgeofferd dan zijn gezin hem toeliet;doch kan, daar zijn verdiensten wegens klimmende jaren thans veel minder zijn dan vroeger, de noodige verpleging niet meer verschaffen, waarvoor hij ons thans ten vriendelijkste verzocht, hun een bedrag van 1 gulden per week en de helft in de kleederen voor genoemde twee kinderen toe te kennen.

Voor een gelijk bedrag in geld en klederen, zoude hij in de besteding zijner kinderen door eene zuinige levenswijze trachten te zorgen.

Onmogelijk is het hem, minder daartoe bij te dragen.

Het Armbestuur vermeent aan het billijke verzoek dezes mans echter op kosten van zijn onderstandsdomicilie gehoor te moeten geven en geeft hiervan door deze aan UEA kennis, vriendelijk verzoekende voor de goede zaak krachtdadig te willen medewerken.

Namens het Armbestuur

Joh: Odding

A Buijs adm.

Bericht door de burgemeester hiervan aan B & W van Meliskerke

Bericht van de burgemeester van Middelburg van ontvangst van verzoek tot verstrekking van geneeskundige hulp aan tannetje Ciebrandt weduwe van H.W. Hoogerheijde.

Extract uit het verbaal van GS van Zeeland

Vrijdag den 23 Januarij 1857

Daarna gelezen den brief van burgemeester en wethouders van Arnemuiden van den 19 Januarij jl en beschikkende op het daarbij overlegd en ondersteund adres van Neeltje Siereveld, wed. van K, Klaasse, vischventster aldaar strekkende om vergunning tot het doen eener Collecte te Middelburg en Vlissingen en zoo noodig in de overige gemeenten van Walcheren tot voorziening in de kosten van herstel van den hoogaarts die bij den vervoer van visch in de monding der haven van Vlissingen is vastgeraakt en ontredderd

Is goedgevonden

De adressante te magtigen om tot en met den laatsten februarij aanstaande eene collecte te doen, aan de huizen der ingezetenen van de gemeenten in het eiland Walcheren, onder de navolgende  bepalingen

 1. Dat zij met die Collecte zal moeten aanvangen in de gemeente harer inwoning
 2. Dat zij zal gehouden zijn voor in eene gemeente te collecteren, zich bij den burgemeester te vervoegen en denzelven de bij deze beschikking verleende magtging te vertoonen
 3. Dat zij zich bij het doen der collecte zal moeten doen vergezellen van een door den burgemeester daartoe aangewezen ambtenaar of bediende van het gemeentebestuur.
 4. Dat de inzameling zal moeten geschieden in een vooraf door het Gemeentebestuur verzegelde bus en dat daarbij wijders in acht zullen moeten worden de bij PB no 14 van 1830 gegevene voorschriften
 5. Dat de Collecte in iedere gemeente uiterlijk binnen drie dagen zal moeten zijn afgeloopen en eindelijk
 6. Dat de belanghebbende niet verder zal mogen inzamelen, zoodra het door haar gecollecteerde het bedrag van twee honderd zestig gulden,vijf en dertig cents mogt hebben bereikt ten welken einde door den burgemeester van elke gemeente, bij het vermelden aan den voet dezer beschikking, van het ingezamelde in zijne gemeente tevens zal worden aangeteekend het bedrag van hetgeen in de zijne en de voorgegaan zijnde gemeenten door de belanghebbende is gecollecteerd, opdat zoodra dit bedrag de hoogte van twee honderd zestig gulden vijf en dertig cent mogt hebben bereikt, zij niet verder tot de collecte worde toegelaten.
 7. van de voorschrevene beschikking kennis te geven aan B & W van Arnemuiden met verzoek om, na den afloop der Collecte van hare opbrengst aan deze vergadering opgave te doen

De Collecte heeft opgebracht de som van f.226,61 ½

De burgemeester van Meliskerke doet bericht van ontvangst van het verzoek tot het verlenen van onderstand aan de kinderen van W. Louwerse.

Middelburg den 28e Januarij 1857

Onderwerp: Kennisgeving regeling der werkzaamheden der Militieraad voor 1 jaar vrijgestelde dienstpligtige Lotelingen van de ligtingen 1853 t/m 1855 en casu quo vrijwilligers.

Militie-Commissaris Zeeland

Van der Meij

Middelburg den 31 Januarij 1857

Onderwerp: Spoorweg van Vlissingen naar Venlo

De Ingenieur-Directeur voor den spoorweg van Vlissingen naar Venlo heeft mij den wensch medegedeeld dat door Uwe vergadering eene bekendmaking aan de ingezetenen worde gerigt, waarbij zij worden uitgenoodigd zich te onthouden van het uittrekken, verplaatsen of wegnemen van bakens of pikettem.

Ik heb de eer U te verzoeken zoodanige bekendmaking te willen doen etc.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Daarvan wordt publicatie gedaan

Arnemuiden den 6 Februarij 1857

Wij hebben de eer UEA ter kennis te stellen dat bij vernieuwing bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Adriana  Brouwer weduwe geboren in het jaar 1802 te Brigdamme ten einde geneeskundige verpleging te verlangen.

         Deze arme weduwe is sedert eenige dagen lijdende aan de borst, waarom wij niet konden nalaten haar op kosten van haar onderstandsdomicilie hulp te verlenen, waarvan wij UEA kennisgeven

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A Buijs adm

Aan de burgemeester van St. Laurens wordt dit verzoek toegezonden.

Arnemuiden de 5 Febr. 1857

Wij hebben de eer ter kennis van UEA te brengen dat bij ons Armbestuur heeft aangemeld Tannetje Baak weduwe van Adriaan Joosse geboren te Middelburg (ambacht) den 24 Nov. 1795 ten einde geneeskundige verpleging en tevens eene wekelijksche bedeeling te mogen erlangen.

Deze arme weduwe in gebrekkige toestand door de jicht eenige dagen door ziekte bedlegerig geworden, waarom wij in de verpligting verkeren haar op kosten van haar onderstandsdomicilie geneeskundige verpleging en eene wekelijksche bedeeling van 60 cents toe te kennen, waarvan wij UEA doen kennis geven.

Het Armbestuur

Daarvan wordt aan de gemeente Middelburg kennisgegeven.

Arnemuiden den 5 Februarij 1857 Leuntje Bosschaart, geboren te Middelburg in het jaar 1840 tot heden door ons is verpligt alzoo haar vader alhier domicilie van onderstand had; doch nu eerst vernomen hebbende dat haar vader is overleden deze verpleging van onze zijde heeft opgehouden

Wij hebben de eer UEA ter kennis te geven dat zijn dochtertje op grond van art.32 der armewet onderstandsdomicilie heeft en dat de bedeeling zal worden voortgezet ten bedrage van 60 cent per week etc

Het Armbestuur

Bericht daarvan wordt met enige uitleg aan de gemeente Middelburg gedaan.

Arnemuiden den 5 Februarij  1857

Een declaratie  van verschuldigde kosten ten behoeve van Tannetje Ciebrand do. Van onderstand hebbend in Middelburg.

Het Armbestuur van Arnemuiden.

Deze declaratie wordt opgezonden naar Middelburg.

Meliskerke den 4 Februarij 1857

Onderwerp: Armwezen

In antwoord op uwen brief van den 24 Januarij hebben wij de eer u te berigten dat wij alhoewel Willem Louwerse in deze gemeente geboren is de verstrekking van onderstand aan zijne kinderen niet voor rekening dezer gemeente nemen.

B & W van Meliskerke

Dit bericht wordt iingezonden aan het Armbestuur van Arnemuiden.

Middelburg bericht de ontvangst van het verzoek t.b.v.Tannetje Baak wed. A.Joosse

Arnemuiden den 16 Februarij 1857

Wij hebben de de eer ter kennis te brengen dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Jan Jasperse arbeider, geboren te Veere, den 3 Februarij 1814 ten einde voor zijn kinderen met name Florus oud 10 jaren en Adriaan oud 4 jaren geneeskundige verpleging te verlangen.

Deze man onvermogend zijnde om de kosten daarvan te bestrijden voor genoemde twee kinderen, waarvan het eerstgenoemde reeds is overleden, terwijl het andere in bedenkelijken toestand verkeert, hebben wij op kosten van zijne onderstandsdomicilie geneeskundige hulp gegeven.

Het Armbestuur van Arnemuiden

Handtekeningen

PUBLICATIE met betrekking Loting Nationale Militie

St. Laurens 9 Februarij 1857

Bericht van ontvangst van het verzoek tot verstrekken van geneeskundige hulp aan Adriana Brouwer

Burgemeester

P.Melis

Arnemuiden 12 Februarij 1857

Aaan de Heer Commissaris des Konings

Onderwerp: Berigt krankzinnigen

In onze gemeente bevinden zich geen krankzinnigen

De Burgemeester

C.J. Baars

Veere den 12 Februarij 1857

Wij hebben de eer UEA den ontvangst te berigten van het besluit van den Heer voorzitter uwer vergadering van den 10e dezer houdende kennisgeving van verleende geneeskundige hulp aan de kinderen van J.Jasperse

Betrekkelijk de aamerking wegens het verstrekken van een beter verblijf aan den behoeftige moeten wij opmerken dat dit geheel buiten onze schuld is. Van onze zijde toch hebben wij het mogelijke gedaan om aan hem eene woning te bezorgen. Eerst hebben wij bij onze missive aan Uwe vergadering van 14 Januarij ll te kennen gegeven dat deze gemeente tot half April e.k. voor de huur instond toen daarmede geen genoegen werd genomen hebben wij zulks nog drie maanden verlengd, doch het schijnt dat men in de door ons gegeven waarborg of geen vertrouwen heeft gesteld of zulks ad vitam verlangd.

Wij refereren ons overigens aan het geen tot goedkeuring door het Burgerlijk Armbestuur aan den ontvanger van de Diakonie in uwe gemeente te dezer zake is berigt geworden,

B & W van Veere

Handtekeningen

Arnemuiden 13 Februarij 1857

Aaan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: Kohier hoofdelijke omslag

Verzoek tot goedkeuring van het door de Raad vastgestelde genoemde Kohier.

Middelburg den 12 Februarij 1857

Onderwerp: Armwezen

Wij hebben de eer U in antwoord op uwe missive van den 22 Januarij te berigten dat deze gemeente wordt erkend als het onderstands domicilie van Tannetje Ciebrandt weduwe van H,W. Hoogerheijde, doch dat het Burgerlijk Armbestuur zwarigheid moet maken in de aan haar voor rekening van dat bestuur verstrekt wordende geneeskundige verpleging uit hoofde zij het genot heeft van een pensioen uit het Schoolonderwijzers fonds,

Om die reden verzoeken wij U zoo zij bij ontvangst dezes nog ondersteuning behoeft en die niet kan verkrijgen van Kerkelijke of bijzonder istellingen van Weldadigheid haar naar deze Gemeente te verwijzen alwaar zij alsdan tegen afstand van haar pensioen in een gesticht zou kunnen worden opgenomen.

B & W van Middelburg

Handtekeningen

Arnemuiden den 17 Februarij 1857

Aan B &W van Middelburg

In antwoord op uw schrijven hebben wij de eer UE te kennen te geven, dat de wed. Hoogerheijde de leeftijd van 74 jaar bereikt hebbende een zeer gebrekkig en afgeleefd mensch is, welke zoogenaamd niets uit eigene bezittingen heeft, als slechts een pensioentje van honderd gulden in het jaar geniet.

Wij begrijpen dierhalve niet dat het Burgerlijk Armbestuur die voorzeker met het bedrag van haar pensioen bekend zal wezen, zwarigheid maakt, dat door ons ten hunen koste aan de oude vrouw geneeskundige verpleging is verleend, alzoo zij met ons wel overtuigd zal zijn dat zij van die honderd  wegens verplegingskosten t.b.v. C. Le Mahieu c.s.gulden pensioen niets kan missen en vooral niet voor geneeskundige verpleging die de ondervinding ons op grond van de laatste declaratie spoedig nog al iest bedraagd.

Geliefd het gemelde Bestuur daarvan te willen kennisgeven.

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg,den 12 Februarij 1857

Onderwerp: toezending declaratie

Twee declaraties van het Algemeen Armbestuur groot f.51,42

t.b.v. C.  Le Mahieu c.s.

Jacobus van Belzen.

Gaarne binnen 3 maanden te doen uitbetalen

Handtekeningen

PUBLICATIE tot het weren van rupsennesten.

Zie hiervoor het origineel of het digitaal stuk aanwezig op de website van arnehistorie.nl

Goes , den 14 Februarij 1857

Onderwerp: Alimentatiekosten

M.J. le Mahieu     f.8,56.

Restitutie met convenabelen spoed etc.

B & W van Goes

Handtekeningen

Arnemuiden, den 17 Februarij 1857.

De ondergeteekende smidsbaas alhier, door aankoop eigenaar geworden van de woning en Erve van Adriaan Trampe in de Nieuwstraat, wenscht op die Erve gelegen tusschen de woningen van J. Lasoe en de wed. A, Theune, eene smederij, tot uitoefening van zijn bedrijf op te rigten; waartoe hij, met alle bescheidenheid, de vrijheid neemt , UEA toestemming te verzoeken met verschuldigde hoogachting in afwachting zich noemend.

UEA onderdanige Dienaar

H, van de Putte

Arnemuiden den 19 Februarij 1857

Het Diakonie Armbestuur van Arnemuiden neemt beleefdelijk de vrijheid UEA te verzoeken toestemming te erlangen om den post bedeeling in geld, brood enz, art.7 op de begrooting over 1856 met f.304,20 toegestaan te verhoogen tot f.320,80; alsmede den post begrafeniskosten op die begrooting met f.40- toegestaan te verhoogen tot f.94,20, en beide verhoogingen te bestrijden met den post van onvoorziene uitgaven art,15 en uit de gelden bestemd voor het Alg. Armbestuur te Middelburg art.17 waarop een overschot bestaat van f.13,74.

Het Diakonie Armbestuur

Handtekeningen

Arnemuiden 24  Februarij 57

De verlangde overschrijving verlangd door het Diakonie Armbestuur wordt geaccordeerd.

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg  den 20 Februarij 1857

Goedkeuring van GS m.b.t. het kohier van de hoofdelijke omslag.

Van Tets

Voorzitter

Bericht over zaken m.b.t. de onderstands domicilide

Middelburg den 23 Februarij 1857

Alvorens deze gemeente te erkennen als het onderstands domicilie van Tannetje Baak die alhier op den 10 November 1793 en niet zooals in het Besluit van den Burgemeester is  dit verschil in de geboorte nadere inlichtingen te ontvangen als mede of zij nimmer opgegeven op den 24 November 1795 is geboren, zal het noodig zijn omtrent het verschil in geboorte nadere inlichtingen te ontvangen, alsmede of zij  gewone of buitengewone onderstand heeft genoten en zoo ja in welke tijdvak en wanneer voor het laatst terwijl het ter beoordeeling in hoeverre het belang onzer administratie mogt vorderen ten haren aanzien artikel ? der Armenwet toe te passen het ons aangenaam zou zijn te worden ingelicht

1 wanneer haar man is overleden

2 welk bedrijf zij/hij uitoefent en

3  zij kinderen ten haren laste heeft zoo ja welke, waar en wanneer die zijn geboren.

Wij nemen  de vrijheid de tusschenkomst  uwer vergadering tot het erlangen van bovengemelde inlichtingen in te roepen.

Middelburg den17 Februarij 1857

Het Burgerlijk Armbestuur

En B & W

Paspoort

De secretaris

De Stoppelaar

Middelburg den 22e Februarij 1857

Onderwerp: Tweede en derde Ztiting Militie-Raad

Zie hiervoor de digitaliseringen van hier aan  voorafgaande jaren.

Vermits leuntje Bosschaart onder de werking der wet van 18 November 1818 SB onderstands domicilie  zonder het genot van onderstand is geweest heeft zij in deze gemeente  op grond van artikel 36 der wet van 28 Junij 1854 (SB no 100 geen onderstands domicilie kunnen verkrijgen.

Dat artikel beheerscht ?  toch blijkens het opschrift waartoe het behoort, al de bepalingen der beide voorafgaande afdeelingen en dus ook ook het  ? lid van a rtikel 32 der wet, welk artikel 38alleen kan werken voor hen der niet vallen in de termen van artikel 36 der wet. Kan worden

Wij hebben mitsdien U te verzoeken aan het gemeentebestuur van Arnemuiden te berigten dat deze gemeente niet als het onderstands domicilie van Leuntje Bosschaart kan worden erkend

!! Dit gegeven kan niet door ons beoordeeld worden  !!

Handtekeningen zowel van Het Burgelijk Armbestuur als van B & W van de Gemeente Middelburg

 Middelburg den 22e Februarij 1857

Onderwerp: Tweede en Derde Zitting Militie Raad

Arnemuiden den 2 Maart 1857

W ij hebben de eer hie rbij aan UEA  te doen  toekomen een declaratie wegens verplegingkosten van een hier geen domicilie van onderstand hebbende persoon  over het einde van 1856 en het begin van 1857, als van

Jan Trampe    te zamen f.7,20

Verzoekende dringend UEA medewerking dat deze door ons verschoten gelden ten spoedigste door het belanghebbend Bestuur mogen gerestitueerd worden.

Het Armbestuur van Arnemuiden

                 Joh:Odding

                  Arnemuiden den  ? Maart 1857

                  Betaling van f.7,10  van f.7,10 van verpleging van Jan Tramper aan ge meente Wolphaartsdijk 

            

                  Middelburg den 7 Maart 1857

Onderwerp: Buskruid

Ik heb de eer U te melden dat den 12 Maart aanstaande het rijkswerkvaartuig  “de Griet “zich moet bevinden ter Muiden 0m aldaar te laden 10000 ponden buskruid en die naar Rammekens te vervoeren.

Dat vaartuig zal in dit gewest den weg nemen langs de Zeeuwsche stroomen door de Zadkreek en het Sloe.

Ik verzoek U de bij art.58 der wett van den 26 Januarij 1815 SB no 7 voorgeschreven maatregelen van voorzorg te doen in acht nemen bij het vervoer langs of voorbij het grondgebied uwer gemeente.

De Commissaris de Konings in de provincie Zeeland

Van Tets

PUBLICATIE viering Zon & feestdagen

Zie hiervoor de website van Arnehistorie

Middelburg den 7e Maart 1857

Onderwerp: Benoeming Officier van Justitie

Tot Officier van Justitie benoemd bij de Arr.Regtbank te Middelburg Jonkheer Mr Carel Jozef van Nispen tot Pannerden tans substituut van Justtie bij Arr. Regtbank te ’s-Hertogenbosch in plaats van Jonkheer Mr.A.W. Snoeck Hurgronje, benoemd tot raadsheer in het Provinciaal Geregtshof in Zeeland.

De Commissaris des Konings in de provincie Zeeland

Van Tets

Middelburg den 13 Maart 1857

Mededeling van onderstand verstrekt aan Johanna Maartens, geboren te Arnemuiden den 23 Maart 1832 te verstrekken verpleging in het Gasthuis lijdende aan Sijphilis tegen 50 cent daags.

Voor rekening van de Gemeente Arnemuiden.

De Burgemeester voornoemd

Paspoort

Arnemuiden 16 Maart 57

Onderwerp: Ontslag Gasthuis

Bij de mededeeling van den ontvangst van de missive van den 13e dezer houdende opname va Johanna Maartens wegens syphilis in het gasthuis zoo hebben wij de eer te melden onze arme gemeente buiten staat is , om voor zulke schandalen als zij is overkomen? En derhalve verzoeken haar ten onze koste geene geneeskundige verpleging voor die ziekte te verleenen, alzoo wij de kosten daarvoor besteed wordende  niet zullen restitueren—

Zoveel als in ons vermogen is bedelen wij de gemeentelijke armen door ziekte geslagen ten onzen koste te laten verplegen , maar zij , wien  door slecht gedrag moedwillig zich dat kwaad berokkenen wenschen? Wij aan haar noodlot over te laten.

Gelieft het Burgerlijk Armbestuur daarvan kennis te geven, en haar ontslag uit het gasthuis te bevorderen etc.

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden den 17e Maart 1857

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen twee declaratien wegens verschuldigde verplegingskosten van arme alhier geen Dom. van onderstand hebbende personen over het eerste kwartaal dezes jaars 1857 als:

1 van Adriana Brouwer    f.10,70

2 kinderen van Jan Jasperse    F. 5,40

Verzoekende UEA dat aan het belanghebbend Bestuur zoo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A.Buijs adm.

Arnemuiden 20 Maart 1857

Bericht van bovenstaande missive aan B & W van  St.Laurens.

Middelburg 19 Maart 1857

Verzoek van de Centrale Directie van Walcheren een opgave te doen aan behoeftigen in de gemeente tot “ het erlangen eener vergunning tot het afmaaijen der zijkanten van de aardewegen in uwe gemeente.

Gaarne antwoord voor 6 April aanstaande.

De Centrale Directie Walcheren

Caland president

Handtekening Loco griffier

Namen en huiselijke omstandigheden

J.Schets: de voorgedragene heeft vele kinderen waarvoor hij alles in het werk stelt om op een eerlijke wijs aan den kost te geraken zoodat hem de vergunning hem zou kunnen worden verleend

Plaats: Het wegeling uitkomende aan pannemans of Kuiperswegje; Zaagmolens en Doeleweg.

 1. Meulmeester; is mede behoeftig hebbende ook met 2 à 3 kinders niet dan een arbeidersdaggeld

Plaats: Nieuwerkerksche weg.

Andries Buijs  Veersche weg: voorzoover ons bekend is verkeren zij in behoeftige toestanden zijnde hij arbeider van beroep

Plaats: Kraaijenholsche weg aan de noordzijde der Middelburgsche haven

P.Wondergem wonende onder Middelburg: ook armlastig volgens informatie

Plaats: de “oude “Veersche Weg

 1. Rooze: de voorgedragene komt in de plaats van zijn schoonvader Jan Tramper welk deze gemeente heeft verlaten is een zeerbehoeftig doch oppassende arbeider aan wie de vergunning zeer goed besteed is.

Plaats: ander gedeelte van de Kraaijenholsche weg; Kleverkerksche weg; van Cittersweg

P.Boone : de voorgedragene is mede van beroep arbeider met een talrijk kroost voor wien hij als oppassend man steeds alles in het werk stelt om voor hun de kost te winnen.

Plaats: Wegeling

Arnemuiden 1 April 1857

De Burgemeester

C.J. Burgemeester

Hierna volgen rekeningen van het Armbestuur in gestructureerde formulieren.

Zonder bijzondere persoonlijke aantekeningen.

Arnemuiden  den 25 Maart 1857

Door het Armbestuur aangemeld Cornelis Rademaker, geboren 4 September 1821, te Cortgene in Noord-Beveland, ten einde geneeskundige verpleging te mogen erlangen.

Deze man, echtgenoot, en vader zijnde van 5 nog zeer jonge kinderen, is door een hevige borstziekte zoodanig aangetast, dat hij in verontrustende omstandigheden verkeert, terwijl hij met  de zijnen in groote armoede gedompeld is, waarom wij niet kunnen nalaten hem, op kosten van zijn onderhouds domicilie geneeskundige hulp te verschaffen etc.

Het Armbestuur van Arnemuiden

Handtekeningen

Veere den 25 Maart 1857

In voldoening van bijgaande declaratie voor verpleegkosten van de kinderen van J.Jasperse hebben wij de eer hiernevens toe te zenden eene kwitantie van storting à  f.5,40 waarvoor wij de gequiteerde declaratie zullen tegemoet zien.

B & W van Veere

Handtekeningen

Middelburg den 24 Maart 1857

Onderwerp: Verpleging Johanna Maartense

In antwoord op Uw schrijven van den 16e dezer houdende bezwaren ter verpleging van J.Maartense in het Gasthuis alhier hebben wij de eer U te berigten dat wij deswegens het gevoelen hebben ingewonnenvan het burgerlijk Armbestuur met afschrift

In verband met de infectie t.a.v. ander plaatsgenoten stellen wij alle middelen beschikbaar met het doel de verpleegde hersteld in deze gemeente mag terugkeren.

Paspoort burgemeester.

N.B. Het afschrift van het Burgerlijk Armbestuur van Middelburg t.a.v. van deze zaak vinden wij niet terug in het Archief. Vermoedelijk is dit stuk niet in het voordeel van de burgemeester van de burgemeester Baars etc. opgesteld en daarom in het archief opzettelijk niet opgenomen.

Arnemuiden  30 Maart 1857

In antwoord op de missive  moeten wij UEA     etc

De noodzakelijkheid  harer verpleging  in een Gasthuis  vind  allen haren verpligting in de door UEA vastgestelde verordening op de publieke vrouwen in uwe gemeente, doch geensints  dat  de werkelijke   toestand van haar lighaam , dit gebiedend  voordeel, zij is  derhalve als een maatregel van policie voor Uwe  Gemeente  zeer doelmatig, maar of zulks  in verband  met de Armenwet toepasselijk gemaakt kan worden  op onze Gemeente   zoo betwijfelen wij zeer en hoezeer wij in dezen kunnen falen in het geval van Johana Maartense, wij hebben het belang onzer  Gemeente  op het oog , deze  Johanna Maartense 

Is  sints  hare kindsche jaren , inwoonster uwer gemeente , hare ziekte  behoort niet tot de deugdelijkste of gewoone  ongesteldheid , maar wegens  hare slecht gedrag in uwe Gemeente opgedaan, beschouwen wij ook het niet dan billijk zij, dar deze  verordening tot welzijn der ingezetenen uwer gemeente  is vastgesteld en zij ook tot dat einde  in hey Gasthuis  is opgenomen ook ten koste dezer Gemeente worde hersteld en dit toch wel niet, voordat/omdat  nu in de armenwet daartoe termen meent te vinden, op heden zoo door de arme gemeente , als Arnemuiden is,dat zoeken te  verwerpen??

De omstandigheden hoedanig waartoe en waarom zij in het gasthuis is opgenomen ten overtuiging waarmede  mogen wij dezelve geensints  toestaan dat zij ten onzen koste  worde verpleegd , wij wenschen  ons tot het uiterste  toe te laten verdedigen en worden  wij eindelijk  gecondemneerd , dan zullen wij zorgen ,maar moeten van de regtvaardigheid dezer zaak overtuigd zijn..

Wat hare  overtuiging krachtens art 44 der Armen wet  betreft, deze word door ons niet gevorderd , wij erkennen haar niet als ziek ook niet als hulpbehoevende , zij heeft geene aanvraag tot  onderstand gedaan, maar door de policie  aangehouden, waarom  art. 41  der Armenwet  door het  Burgerlijk Armbestuur  aangehaald  alhier aangehaald.

Wilt UEA maatregelen  aanwenden etc.

NB !Verder onleesbaar: het gaat volgens mij over zaken m. b.t. publieke vrouwen. Die toen voor Arnemuiden onbespreekbaar waren i.v.m.de haar inziens Bijbelse normen en waarden.

Middelburg den 20 Maart 1857

Met terugzending der bij beschikking uwer vergadering van 17 Maart houdende besluit dat de kosten niet zouden worden  vergoed t.a.v. Johanna Maartense  in het Gasthuis.

Dit bericht/besluit is in strijd met de wet  van 28 Junij 1854 etc etc

Daarom wordt Arnemuiden gewezen op hare verplichtingen.

Gelukkig wordt door de gemeente Middelburg rekening gehouden met de armzalige toestand van de Armenkas in de gemeente Arnemuiden.

Handtekeningen

Middelburg Maart 57

EA Heeren

Aanbieding van 2 certificaten van oorsprong van calicots.

Verzending voor particulaire rekening.

Gaarne ondertekend retour.

Handtekening

Hiervan bericht aan de Minister van Kolonien

Middelburg 31 Maart 1857

Namens de Minister van Justitie verzoek de CdK opgave van de kosten van policie over het jaar  1856.

Jaarwedde f.200-; Kleding f.68-

Middelburg den 3 April 1857

Betreft onderstand van Willem Petiet geneesmiddelen voor zijn vrouw.

Hij verkeert in behoeftige omstandigheden.

Dit voor rekening van Arnemuiden

De  Burgemeester

Paspoort

Arnemuiden den 6 April 57

Antwoord: Burgemeester van Arnemuiden.

Zoo hebben wij de eer UE te kennen te geven dat wij dit niet ten koste dezer gemeente kunnen toestaan om reden dat nimmer in onze gemeente dergelijke ambachtslieden als hij zijnde  Blokmaker van beroep op de Commissie ????? die waarschijnlijk meer dan f.8-??  des weeks verdient ten koste van het Armbestuur geneesmiddelen worden verstrekt.

Verder onleesbaar. Wel wordt aangegeven dat voor dergelijke gevallen het Ziekenfonds bestaat !!

Gemeentekas bij de ontvanger over het dientjaar zes en zeven en vijftig

f.5120,22. Uitgaaf f.4729,39.  Meer ontvangen dan uitgegeven f.391,43.

Het kwaad slot van 1855 bedraagt f.226,53 ½

In kas f.164,89 ½

De Heer Thomas van Biervliet is eigenaar van de Sebastiaan de Langepolder en annexe schorren  doet aangifte.tot indijking van schorren.

Centrale Directie Walcheren

Caland

Deze wordt doorgestuurd  aan GS van Zeeland

Arnemuiden 11 April 1857

Onderwerp: Inzending exemplaren Jaarverslag over 1856

Jaarverslag

Bevolking 1332 zielen     623 mannen 709 vrouwen.

Meer sterfte dan geboren.

2 bedelaars werden veroordeeld naar de Kolonien

Enkele plaatselijke verordeningen: o.a. wering schadelijk gedierte; zondagsrust

Belastingen op Binnen-en buitenlands gedisteleerd

Gemaal

Straten en pleinen: f.299-uitgegeven aan herstel van straten en pleinen

Het Kanaal : gestadige schuring, ook van de Keersluis tot het op diepte houden

Haven: gedeelte van het kanaal; slikken die niet worden weggespoeld worden door de spuitsluis  door vletters weggehaald en derhalve op diepte gehouden

Ziekte

Tot begin 1856 heeft de  kinderziekte gewoed. Dit jaar slechts 2 kinderen.

Vee kende geen bijzondere ziektes

Nationale Militie

5 man moet worden bestemd tot de dienst

4 lotelingen en 1 plaatsvervanger

Schutterij 27 man actief;25 reserve

Sterkte van de 1 Ban der Schutterij: 18 actief; 17 reserve.

Kerk

Ten gevolge het overlijden van dominee Hasebroeck is van het annus gratias volbragt te zijn, door de Kerkenraad onderscheidene beroepen uitgebragt waarvan 1 dezer Leraren zijnde dominee  B.L.Wallis? van Wierden tot ons genoegen het op hem herhaalde  beroep heeft aangenomen.

De vreugde was echter van korten duur daar het de Voorzienigheid behaagde hem tot Zich te nemen, alvorens wij het genoegen mochten smaken ZE in ons midden te mogen zien.

Onderwijs

De onderwijzer is zeer bekwaam bezit den 2e rang, bijgestaan door 2 kwekelingen.

Het onderwijs gaat geregeld voort, gebrek aan fondsen verhindert dat meer kinderen van niet-bedeelde ouders worden toegelaten,

Subsidie van Provincie  en gemeente totaal f.125 voor de onderwijzer t.b.v. kosteloos onderwijs

Armwezen

Geen verandering t.o.v vorig jaar. Weinig collecten door vakature predikant

Ontvangst diaconie F.1224,73 ½

Het aantal wezen hetzelfde gebleven

Gemeentepolicie

De rust niet verstoord. De veldwachter e.a. (on)bezoldigd Rijksveldwachter

De oefeningen van de brandweer succesvol verlopen

Landbouw

De oogst over het algemeen voordeelig. De landlieden zeer hooge prijzen van hunne granen.

Het weer gunstig tijdens de oogsttijd. Geen last van de regen die volgde.

Over het algemeen is de koop en huurwaarde der landen zeer hoog ten gevolge de hoge prijzen der granen.

Geen verlies van oogst door onweder , hagelslag als diergelijke hadden wij niet, met schadelijke insekten geen last.

Vee geen buitegewone ziektes.

159 bunders bouwland bezaaid.

Hoofdgewassen:tarwe en koolzaad tweede vruchten worden hier niet gezaaid

45 bunders tarwe; 3 bunders rogge;9 bunders zomergerst;3 bunders wintergerst; 1 bunder haver; 53 bunders winterkoolzaad; 18 bunders paardeboonen; 4 bunders witte boonen; 6 bunders groene erwten; 8 bunders aardappelen; 3 bunders Moesland; 3 bunders Klavers; 1 bunder mangelwortel; 2 bunder Paardepeen

Veeteelt

De middelprijs van het vleesch was

Rundvleesch 60  cents Ned. Pond

Kalfvleesch     68    cents

Lamsvleesch   50    cents

Varkenvleesch  75 cents

Boter                 f.1,02

Er is 1 herder  van een schaapskooi

Pluimvee: 170 hanen en kippen

73 Inlandsche & Kaapsche eenden & gansen en voorts een aantal duiven.

Bijen niet

Jagt

De Jagt behoort , behalve de grienden, toe aan de Heer Schorer van Nieuwerkerk.

Deze levert niets dan klein wild op: hazen, patrijzen en konijnen en was dit jaar zeer voordeelig mitsgaders ????? met valduiven

Toezigt: de veldwachter, door Rijksambtenaren en heeft men wegens overtreding der wet niets te klagen.

Schadelijke gedoode dieren: twee bunzingen. Een belooning van f.60-van de ontvanger der Registratie te Middelburg.

Visscherij: binnenwateren dit jaar voordeliger wat betreft bot en garnalen.

Nog steeds een schadelijk bericht dat oesters ongezond zijn om te eten.Schardijn en panharing vertoont zich niet scharretjes weinig.

Visscherij  buitengaats

13 korderschuiten slechts , matige vangst.

De schipbreuk van Meerman is is reeds beschreven in de ingekomen stukken van 1856.

Door medewerking van een groot aantal geachte ingezetenen van Middelburg werd een inschrijving gedaan van f.800-terwijl een collecte op mijn voordracht door HH GS in de provincie toegestaan nagenoegd eene gelijke som opbragt waardoor dien visscherman weder in staat gesteld zal worden in zijne behoeften te voorzien.

Er werd een korte tijd schol gevangen. Rog wordt niet meer aangetroffen.

Handel grotendeels in Antwerpen aan de groothandel en hier aan de leursters door de visschers zelf welke daarvan geene aantekening houden.

Ambachts- en Fabriek-nijverheid

De calicots fabrijken werden dit jaar tot op drie verminderd alle behoorden tot particulieren en waarin voor rekening van den Heeren Salomonson werd gewerkt

Door de kwijnende staat waarin zij verkeren zijn een aantal wevers bedankt en hebben door de uiterst zeer geringe belooning zichzelf  bedankt welke alle langs een andere weg hun bestaan zoeken.

Doordien het loon der wevers steeds van tijd tot tijd wordt verminderd, en de arbeiders daardoor schamel brood hebben en niets dan verarming ten gevolge heeft, vinden wij geene vrijheid de bovenkamers van het stadhuis nu eenmaal ledig zijnde daar verder voor af te staan, alzoo wij het nog beschouwen dan het bestaan der visschers ??

Op die fabrijken zijn 93 arbeiders werkzaam

Als volwassen personen

18 mans

63 vrouwen boven de 18 jaar

Kinderen

5 jongelingen

7 meisjes van 11  tot 18 jaar

De verdiensten zijn per week

Minimum    f.1-

Maximum   f.2,25

Binnenlandsche scheepvaart

Er bestaat in deze gemeente een scheepswef voorzien van twee sleden toebehoorende aan de gebroeders Meerman aangezien de bouwmeesters zeer knappe vaklieden zijn wordt de werf bezocht door veel schippers .

Gedurende dat jaar werden 2 nieuwe hoogaartsen van 16 tot 20 ton en drie roeibooten gemaakt en 26 schepen zoo groote als kleindere opgezonden?  tot verrichting der noodige herstelling

Geen overtredingen t.a.v. maten en gewichten

Middelburg den 13e April

Aankondiging van de jaarlijkse collecte tot instandhouding van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden.

De District-Comm.

Handtekeningen

Snouck Hurgronje en de Stoppelaar

Arnemuiden den 15 April 1857

De jaarlijkse collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden ( vooral met het oog op de oorlogsslachtoffers in de vorige oorlogen) wordt van harte aanbevolen in de publicatie , maar levert  in de regel een matig bedrag op .

Middelburg den 21 april 1857

Ik heb de eer U te melden dat den 23 dezer een rijks of particulier vaartuig zich moet bevinden te Muiden om aldaar 10000 ponden buskruid in te nemen en die naar Rammekens te vervoeren.

Gelijke maatregelen te nemen als bij ander vervoer van buskruid.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Aan de Gemeenteraad van Arnemuiden

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Laurens van Eenennaam Az broodbakker wonende te Arnemuiden

Daar de rekwestrant zich billijk bezwaard gevoeld, wegens den stedelijken impost op het gemaal, en wel voornamelijk om de ongenoegzame surveillance tegen de ontduiking derzelve, want dat het tegenwoordig groot gaat is zeer zigtbaar bewijs voorledene week was er niets te leuren?  En heb ???? wel een mud meer verbakken, als deze week dus is het immers onbtwistbaar  bij de drukste leuring  er het meest wordt ingebracht.

Rekwestrant zijn bedoeling is niet om te veronderstellen de stedelijke ambtenaren niets anders te doen hebben, maar mijn meening is EA Heeren als men een belasting daarsteld, dat dezelve alsdan gelijkelijk gedragen zal worden, dit ademt den Geest der wet.

En het is uit dien hoofde dat hij zich verootmoedigd dit zijn bezwaar op een gepaste wijze UEA in handen te stellen, met een eerbiedig verzoek hier aan een een meer naauwkeurige surveillance worde gegeven:

Het lijd wel geen tegenspraak en het is UEA ook zeer goed bekend, bijaldien de schippers buiten verdienste zijn, en door ons niet aan brood geholpen werden het meerendeel zoude kunnen blijken liggen.

En rekwestrant voert zulks te meer aan, om daarmede te betoonen het algemeen welzijn niet uit het oog te verliezen, doch het moeielijk en smartelijk valt, terwijl wij voor onze hulpbetoon, in stede van beantwoording aan vreemde zien prijs geven: dat ons billijk toekwam.

En rekwestrant ziet tot zijn leedwezen menigmaal zakken en  korven Brood dragen, van lieden die in grote schuld bij hem staan, nu vraag ik  UEA wanneer UE zulks eens te beurt viel hoe gij te moede zoude aantoonen, dat door den plaatselijken ontvanger op sommige dagen meer dan 23 billetjes ten dien einde wordt ?? onleesbaar !

Doch EA Heeren als hier geen verandering in kan worden gebracht, is rekwestrant zijn verzoek om op grond van dit aangevorde de stedelijke opcenten op het gemaal te doen wegvallen, ten einde te kunnen concurreren met andere broodbakkers buiten deze gemeente

’t Welk doende

Arnemuiden den 23e April 1857

 1. van Eenennaam Az

Van Eenennaam

Ik zal uw verzoek bij adres van heden aan de Gemeenteraad in de eerstvolgende zitting mededeelen, doch voorloopig kan ik UE te kennen geven dat den invoer van brood hetwelk ik beken zeer onaangenaam is voor de bakkers gelijk alle andere handelingen waardoor men de ingezetenen voorbijgaat, weder bedroevend is voor hun, welke daardoor lijden, niet kan worden belet daar voor eerstgemelde bij de gedurige surveillance welke daarop plaats vind, de invoer dus van billettjes van betaalde belasting zijn voorzien, het bewijs hiervan kan ik aantoonen, dat door den plaatselijken ontvanger op sommige dagen meer dan 23 billetjes ten dien einde worden afgegeven.

Als u dat in overweging neemt dan kan zulks op eene geheelen week bij  u wel een  mud schelen.

O verigens meen ik dat de belasting op het gemaal in deze gemeente hetwelk slechts een halve cent per NP bedraagt van geen belang is, UE met andere bakkers niet zoude kunnen concurreeren.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 17/24 April 1857

Onderwerp: Bezwaren tegen de verordening op het verkoopen van visch te Middelburg

Uwe vergadering ontvangt hierbij een door ons genomen beschikking op een adres van J. van Belzen en andere zeevisschers in uwe gemeente

Gelief die beschikking na daarvan kennis te hebben genomen aan de belanghebbenden uit te reiken.

GS van Zeeland

Voorzitter

Van Tets

Griffier

Middelburg den 24 April 1857

Onderstand aan Adriana Toupet Roomsch Catholijk geboren te Arnemuiden aldaar onderstands domicilie : een wekelijksche onderstand van 20 cent

Burgemeester

Paspoort

Middelburg 27 April 1857

Certificaat van oorsprong over 2000st 6/4 calicots met eedverklaring.

Voor particuliere rekening.

Gaarne spoedig  retour

Salomonson

Hiervan bericht aan de Minister van Kolonien.

PU BLICATIE

Aangiften of verklaringen ter verkrijging van patent

PUBLICATIE

Primitieve beschrijvingswerk voor de Personele belasting 

Tegenschatters zijn benoemd.

B & W

 Weerdt en Marinus Meulmeester, ieder hunner wegens invoer van aan impost subjecte voorwerpen binnen Arnemuiden van den 25 tot den 27 September 1856 in het huis van bewaring alhier zijn opgenomen .

Opgave van de namen van de tegenschatters aan de Commissaris des Konings.

Namen: F. Joosse en M.Kraamer

De Directeur der registratie  en domeinen meldt dat weer de sterflijsten niet heel nauwkeurig zijn ingevuld.

De CdK

Van Tets

Middelburg den 2 Mei 1857

Onderwerp: Politie gevangenen

Wij hebben de eer Ued kennis te geven dat naar aanleiding van een door de Regtbank alhier geslagen vonnis, de tot uwe gemeente behoorende persoonen van Johannes van van Weerdt en Marinus Meulmeester ieder hunner wegens invoer van een aan impost subjecte voorwerpen binnen Arnemuiden in 1856 in het Huis van bewaring zijn opgenomen en verpleegd geweest.

Gaarne de kosten dier verpleging : de som van f.1,52 aan ons te willen doen toekomen voor storting in ‘s Rijks kas.

De Commissie van Administratie

Van Reigersberg Versluijs

PUBLICATIE INSCHRIJVING SCHUTTERIJ

PUBLICATIE  WAARSCHUWING te handelen volgens het reglement op wering van nesten van schadelijke vogels.

Middelburg den 8 Mei 1857

Onderstand ten behoeve van Johannis de Priester.

Leeft in behoeftige omstandigheden. Nodig geneesmiddelen voor hemzelf.

Onderstandsdomicilie   Arnemuiden

Arnemuiden den 11 Mei 57

Aan B & W van Middelburg.

Vraag: of Johannis de Priester gehuwd is en kinderen heeft en derzelver ouderdom.

Welk beroep hij uitoefend en wat geacht word hij wekelijksch verdiend.

Of hij geen onderstand kan verkrijgen van de diaconie zijner gemeente alzoo hij volgens uwe schrijven van den 22e November 1855 hervormd en lidmaat is.

Onze Gemeente die zelf in armoedige staat verkeert, kan zoomaar niet elke aanvraag geredelijk toestaan , doordien wij dit zelf niet aan onze eigen bewoners doen, het zal ons derhalve aangenaam zijn eenigsints spoedig ons de gevraagde inlichting mede te deelen ten einde naar omstandigheden te kunnen handelen.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg 12 Mei 1857

Onderwerp: Herijk

Herijk te Arnemuiden, Kleverskerke en Nieuw & ST. Joosland op dingsdag, woensdag den 26 en 27 Mei van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur.

Gaarne een geschikt lokaal en bekendmaking van de herijk.

Handtekening Arr.IJker te Middelburg

Daarvan wordt mededeling gedaan aan B & W van Nieuw-en St.Joosland etc

De Burgemeester & Wethouders van Arnemuiden als met de directie van den Molenpolder belast, verklaren dat zij met alle naauwkeurigheid hebben onderzocht en doen onderzoeken het dijkje van den Molenpolder en bevonden dat hetzelve is in goeden staat, zoodat in den loop van dit jaar, buiten onvoorziene rampen, daaraan geen onderhoud og eenig herstel vereischt zal worden

Arnemuiden 15 Mei 1857

B & W van Arnemuiden

CJ.Baars

Middelburg 14 Mei 1837

Onderwerp: Uitreiking permissiebiljetten voor het afmaaijen der wegen

Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen de permissiebiljetten voor het afmaaijen  van de zijkanten der wegen, met verzoek die aan de belanghebbenden te willen doen uitreiken.

De President der Centrale Directie van Walcheren.

Caland

Goes den 16 Mei 1857

 Meerder Onderstand ten behoeve M.J. Le Mahieu te verstrekken:

Eene verhooging van bedeeling van zeventig  en dus f.1- sweeks

De Wethouder voornoemd

Handtekening

Nota van inlichtingen

M.J. le Mahieu is sinds jaren voor uwe rekening verpleegd

Ziek geworden zijnde, was het noodzakelijk hem beter te verplegen en zou men hem tegen f.3,50 ’s weeks in het Gasthuis hebben besteld, ware het niet dat ons bekend was hoe zeer de finantien uwer reeds bezwaarde gemeente zoude drukken.

Het is hem van zijne hooge jaren door ons vergund gratis in het oude mannenhuis te verblijven, doch de verhooging zijner bedeeling was volstrekt onvermijdelijk

Arnemuiden 18 Mei 57

Bericht van ontvangst van bovenstaande brief

Arnemuiden 25 Mei 1857

Aan B & W van Goes

In antwoord op uwe missive van 16 december hebben wij de eer UE te berigten dat onze fondsen bij de vele aanvragen van elders woonachtige personen niet toelaten  om de persoon van M.J. le Mahieu de door UE voorgestelde bedeeling van f.1- ‘s weeks te verleenen, doch hebben wij uit aanmerking van zijn ouderdom, hem eene wekelijksche bedeeling van f.0.75 toe te kennen, zonder meer, zoodat alle andere bedeeling van soep, brood en dergelijke hieronder begrepen is.

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden 19 Mei 57

Aan  B & W van Middelburg

Onderwerp: verpleging van W.Kuiper

Meer dan eens hebben wij met den Heer Verhulst getracht eene openstaande rekening declaratie wegens door UE gedane verplegingskosten van alhier? onderstand hebbende personen? met de door ons ten uwen behoeve van W, Kuiper gedane verschotten te verrekenen, dan hebben vruchteloos, doordien er zwarigheid word gemaakt van laatstgemelde uitschotten,  welke wij op uwe magtiging 13 Junij 1856 hebben gedaan te restitueren.

Intusschen word het meer dan tijd dat die verrekening van dezelve nog van 1856 te kunnen verantwoorden plaats hebben, wij verzoeken dierhalve uwe tusschenkomst in deze en vragen UE andermaal of U voortdurend bereid blijft de door ons verleend wordende bedeeling van W. Kuiper ad 60 cents des weeks voor Uwe rekening blijft nemen,, daar wij anders daarmede  ?????? en dezelve naar uwe gemeente zullen verwijzen.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg. Den 19 Mei 1857

Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid

De verschuldigde kosten van vestiging, onderhoud en vervanging van personen  van UE gemeente in de koloniale gestichten; de reeds betaalde en nog te betalen kosten.

Eventuele bedenkingen worden ingewacht.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Bedelaars   Gemeente Arnemuiden 18556 : Meerman Maatje dag van aankomst Meerman Maatje: 25 April  1856

Verschuldigde  wegens bekostiging van  Vestiging en Verpleging  f.24,09 ; kosten van vervanging f.15-

Arnemuiden 4 Junij 57

Aan den Heer Commissaris

Restant via kwitantie van nog verschuldigde verplegingskosten van bedelaars in de Kolonien  van 1856

 De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 22 Mei 1857

Onderwerp: Armwezen

De verpleging van de vrouw van Willem Petiet was onvermijdelijk, kunnende hij zich die niet zelf aanschaffen of van andere instellingen van weldadigheid .

De verpleging duurde veel langer dan 6 weken: hij kon dat niet meer bekostigen wegens zijn talrijk gezin met een weekgeld van f.6-.

Hij had reeds verscheidene goed(er)en moeten verkopen of verpanden.

Overeenkomstig de wet op het Armbestuur is de nodige onderstand verstrekt en mogt uw Bestuur nog van meening zijn dat de bewuste persoon tot teruggaf in staat is: volgens art. 52 der wet de bevoegdheid  om den onderstand op hem te verhalen.

B & W van Middelbrg

Paspoort van Grijpskerke

De secetaris

De Stoppelaar

Arnemuiden 25 Mei 57

Onderwerp: wegens voortdurende verpleging van de vrouw van Petiet

Samenvatting: wij kunnen toch de verpleging niet ten onzen koste toestaan, aangezien dit aan ambachtslieden in onze gemeente niet  wordt toegestaan noch gevraagd wordt uit schaamte .

Deze personen verdienen in de winter  ongeveer f.1-, maar des zomers  f.1,30.

Daarom kunnen wij niet tot deze maatregel overgaan. Etc etc.

C.J. Baars

Middelburg den22e Mei 1857

Onderwerp: Armwezen

Inlichtingen betrekkelijk de in verpleging opgenomen Johannes de Priester

Handtekening

Paspoort   

Nota van Inlichtingen betrekkelijk den persoon van Johannis de Priester

Gehuwd met Catarina Poppe , heeft geen kinderen ten zijnen laste, maar deze kunnen hem ook niet ondersteunen, zijn vrouw gaat slechts   twee dagen per week uit werken en verdient niet meer dan 80 cents ’s weeks , terwijl de man als lijdende aan waterzucht niets kan verdienen.

In gezonde dagen is hij van tijd tot tijd als boerenarbeider werkzaam. Hij verdient,vooral door zijn zwak gestel nauwelijks f.4-

Ofschoon hij in 1856 en 1857 van de Diakonie der Hervormde Gemeente herhaaldelijk  door geneesmiddelen ondesteund is, kan hij aldaar  dien onderstand niet meer erlangen op grond dat de Diakonie met Mei jl van deze geneeskundige verpleging is afgezien,

Arnemuiden 26 Mei 57

Aan B & W van Middelburg

 Onderwerp: Verpleging Priester

Hoezeer ook deze klasse van lieden als Priester bij ons over het algemeen in het Ziekenfonds zijn, zoo zullen wij echter ten gevolge van de zwakke toestand waarin hij wegens waterzucht verkeert, berusten zijne verpleging ten onzen koste hoe drukkend en moeijlijk ten gevolge de vele armen waarmede wij te maken hebben..

De Burgemeester

C.J.Baars

Arnemuiden 25 Mei 57

Aan Heeren GS

Onderwerp: Bedijking polder

Twee aangiften.

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 15/22 Mei 1857

Onderwerp: Provinciale toelage

Wij hebben de eer U kennis te geven, dat door ons voor dit jaar uit de provinciale fondsen aan den Heer districts-schoolopziener  is verstrekt eene som van f.75- als toelage   voor het onderwijs  van kinderen van mindervermogenden niet bedeelden in Uwe gemeente

Samenvatting: stimulering van bestendiging van deze zaak.

GS van Zeeland

Becius Loco-Voorzitter

Griffier

Arnemuiden 25 Mei 1857

Aan de Heer Commissaris in Zeeland

Onderwerp: Wering rupsennesten

!! Zie hiervoor digitaal dit stuk op de website van Arnehistorie !!

Middelburg den 22/25 Mei 1857

Onderwerp: Armwezen

De gemeente Middelburg blijft volharden bij haar standpuint dat de weduwe Hoogerheijde  van wie het pensioen 100 gulden bedraagt, met afstand van haar pensioen in het gesticht no 2 oud mannen en vrouwenhuis alhier op te nemen waarin alle hare behoeften ook in geval van ziekte wordt voorzien.

Blijven volharden bij ons standpunt op grond van art. 44 der wet gedane vordering en verzoeken U zoo zij nieuwe verpleging behoeft haar alsdan naar deze gemeente  te verwijzen om in een gesticht te worden opgenomen.

B & W van Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

G.N. de Stoppelaar

Arnemuiden  1 Junij 1857

Aan B & W van Goes

Toekomen het paspoort van Pieter Proos

Volgens ons woonachtig in Uwe Gemeente met verzoek dit aan de gemelde te overhandigen.

De Burgemeester

Goes den 30 Mei 1857

Bekend zijnde met den ongunstigen finantieelen toesttand der Gemeentefondsen, om die reden le Mahieu niet in het gasthuis hebben besteld tegen f.3,50 ’s weeks hetgeen in ieder ander geval zou zijn geschied .

Dat hij zonder huisvesting of verzorging zijnde, uit medelijden met zijne hooge jaren & ziekelijken toestand is opgenomen in het oude  mannenhuis & daar zonder uwe kosten wordt opgepast.

Dat hij aan alles gebrek heeft en in zijne drigendste behoeften bij volstrekt gemis van eenige andere hulpbron niet minder kan worden voorzien dan voor f.1,50  ’s weeks

Dat zodra hij hersteld zal zijn de bedeeling zal worden verminderd.

B & W van Goes

Goes den 30 Mei 1857

Bericht van bovenstaande

Arnemuiden den 6 Junij 1857

Eene declaratie ten behoeve van Cornelis Rademaker geboren te Cortgene groot f.4,90, UEA vriendelijk  verzoekende  zoo spoedig mogelijk te restitueren,

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A Buis adm

Arnemuiden 7 Junij 57

Aan B & W van Cortgene

Over hulp aan C. Rademaker met verzoek voor de voldoening daarvan.

C.J.Baars Burgemeester

 Arnemuiden den 6 Junij 1857

Bij verniewing heeft zich aangemeld Jacobus Lasou geboren te Kleverskerke 3 Dec.1788 ten einde voor zijne vrouw geneeskundige verpleging te mogen erlangen.

Deze gebrekkige man, buiten staat het noodige te verdienen, kan onmogelijk zijn zieke vrouw Grietje Siereveld, geb, 18 Nov. 1787 op zijne kosten  doen verplegen, waarom wij hem, op kosten  van zijn onderstands domiciie, geneeskundige hulp hebben verleend, waarvan wij UEA door deze kennis geven.

Namens het Armbestuur van Arnemuiden

Odding en Buijs

Arnemuiden 9 Junij 1857

Aan het Bestuur van Kleverskerke

Aan dat bestuur wordt daarvan mededeeling gedaan.

De Burgemeester

C.J.Baars

PUBLICATIE  VOOR DE SCHUTTERIJ VOOR DE LOTING

Bericht van de goeden ontvangst van bovenstaande missives

Middelburg den 12 Junij 1857

Het vermoedelijk verschuldigde wegens verplegingskosten van bedelaars in de gestichten der  Maatschappij van Weldadigheid gedurende het 1e halfjaar 1857  f.17,50.

Gelieve dit over te storten.

De CdK  in Zeeland

Van Tets

Middelburg den 15 Junij 1857

18 Junij a.s  vanuit Muiden te laden 9000 ponden buskruid  en die naar Rammekens te vervoeren langs de Zeeuwsche Stroomen en voorts door de Zandkreek en het Sloe.

In deze zaak goed toezicht te houden volgens de voorschrifen.

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets

Arnemuiden 17 Junij 57

Aan GS van Zeeland

Onderwerp: Besluit onderhandschen verpachting gras begraafplaats.

Daarvoor is autorisatie van GS vereist.

Middelburg 19 Junij  1857

Ik heb de eer UEA hiernevens ter gewone behandeling aan te bieden 4 certificaten van oorsprong over 750 5/4  & 3750 5/4 onder bereidverklaring desgevorderd den eed.

Voor particuliere rekening.

Gaarne spoedig retour.

UEA DW Dienaar

 1. Salomonson

Abr, Hendrix

Arnemuiden den 22 Junij 1857

Wij hebben de eer ter kennis van UEA te brengen dat de verzonden declaratien in 1856 van de navolgende personen onvoldaan zijn gebleven, als van

1 Adriaan Theune geb. te Nieuw & ST. Joosland van geneeskundige verpleging ( F.49,80 en bed. 21,75 zamen f.71,55

2 Willemina Kuiper geb, te Middelburg wegens bedeeling van Junij 56 tot Ult. Dec.1856    f.18-

3 Elizabeth Marijs, geb, te Middelburg wegens genees.hulp in Oct.56                f.7,30

UEA dringend verzoekende  dat daarvan aan de belanghebbende Besturen worde kennis gegeven en tot spoedige voldoening worde aangedrongen.

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

Buijs adm

Arnemuiden 23 Junij 57

Onderwerp: Herinnering aan voldoening op grond van art.55 en 56 der wet van 1854. Verzoek to voldoening binnen 14 dagen

Afschrift daarvan aan Heeren GS van Zeeland.

PUBLICATIE

Van verpachting van bouw- en weiland behorende aan de gemeente.

Conditien of voorwaarden vastgesteld bij den gemeenteraad van Arnemuiden, waarop aan de meestbiedende zal worden verpacht voor een termijn van zeven jaren de hierna te meldene grasetting en zaailand zal? behoorende aan de gemeente ingaande  H. Catharina 1857 en zullende eindigen H.Catharina  1864, voor de weiden  en dat voor grasetting word gebruikt, doch dat voor zaailand gebruikt wordt  ?? het rooien?/ van de oogst van evengemelde jaar 1864.

Art 1

De pachters zullen hunne beloofde pacht moeten betalen in goede gangbare Nederl: muntspecie aan den plaatselijken ontvanger of die in der tijd daartoe door den raad mogt worden gekwalificeerd en wel ieder half jaar den gerechten helft van de beloofde pachtsom, op paene dat de verschuldigde pacht  met tien ten honderd zal vermeerderd worden

Art 2

 De pachters zullen behalven de toegezegde pacht binnen acht dagen in de approbatie hunner pacht nog contant moeten betalen voor het schrijven dezer conditien en verbaal van verpachting met den copien het bedrag der leges vastgesteld bij ons besluit van de 19e  Mei 1854 den ???? van dat jaar (1838)? Door den Koning goedgekeurd, zoo mede de zegels en registratie regten daartoe benoodigd en verschuldigd zijnde, mitsgaders zestig cents crieerdercent voor ieder perceel

Art 3

De pachters zullen ieder hun gepachte voor eigene rekening moeten afschutten en ?????   de hekkens aan Land & weiden laten zetten en onderhouden, verder hun gepachte voor het vijfde jaar van hunnen pacht behoorlijk moeten mesten, zoo mede delven of dit in gemeenschap moeten doen, met diegene welke een gemeene sloot tot scheiding hebben, zullende de sloot den Molenpolder geheel voor rekening blijven voor den pachter;terwijl de daaruit voortgekomen grond behoorlijk over het land of weiden gespreid moeten worden en de wegen voorzoover dit tot heden gebrujikelijk is, volgens ’s lands order op zijn tijd onderhouden moeten op paene dat de  boeten daarop vallende ter hunner laste zullen zijn en  blijven

Art 4

De pachters zullen hun gepachte gebruiken met zoodanige vrijheid? als die daaraan behooren ??, voorts blijft voor hunne rekening zoodanige  personele lasten als van hun gepachte in der tijd mogten gevorderd worden, blijvende de grondlasten water & dijkpenningen voor rekening der gemeente en wijders geenerlei hout, noch doorens mogen kappen, snoeijen of uitdoen op straffe van de  vierdubbelde waarde daarvan te moeten betalen.

Art 5

De Gemeente raad bekend aan zich de vrijheid om ten allen tijde op het verpachte te plukken, snoeijen en uitdoen, wanneer zij zulks nuttig en noodig zal oordeelen, alsmede daartoe? te laten doen, wat zij tot nut van wegen als andersints zal goedvinden zonder de pacht iets daar voor van zijne pachtpenningen zal mogen kosten

Art 6

De pachters zullen hun gepachte goederen jaarlijks van tijd tot tijd zuiveren, zoo van uitloop van boomen, van doorns van braam en brandnetels, als verder van al ander schadelijk onkruid en zal ten einde hiervan en aan het bepaalde behoorlijk worden voldaan, van onzen t wege van tijd tot tijd inspectie worden genomen, en bevonden dat aan den inhoud dezer conditien niet is of word voldaan den nalatige pachters tot hunne verpligting vermanen en bij verder verzuim al datgeene voor hunne rekening doen ??????, waarin een of ander pachter nalatig mogt zijn gebleven, conform den inhoud dezer conditien.

Art 7

De pachters van de weiden, zullen moeten etten met ten minsten zooveel koeibeesten als paarden en die van dezelve veulen welke het boomgewas is ???, zij zullen niet vermogen de weiden tot zaailand te scheuren en gehouden zijn dezelve het eene paard te laten etten en het andere jaar de koeijen, geen varkens, geiten of ander schadelijk vee op eenig gepachte mogen laten grazen, mitsgaders  niet mogen toestaan dat daarop schapen van anderen worden geweid.

Art 8

De pachters van het klein eilandje bij welk perceel het zeedijkje is toegevoegd, zal tot voorkoming van schade op dit dijktje geenerlei vee mogen laten grazen, maar gehouden zijn, het gras te laten snijden of maaijen.

De pachters van het klein eilandbij welk perceel het zeedijkje is toegdeevolgd, zal tot voorkoming van schade op dit dijkje geenerlei vee mogen laten grazen, maar gehouden zijn hdet gras te laten snijden of maaijen

Art 9

De pachters van het Molenpoldertje, het Kleine eiland, de Galgenberg en het zoogenaamde Kerkhof alle welke  thans voor perceelen thans voor zaailand gebruiken? worden, behouden de vrijheid van dezelve als zoodanig bij voortduring te blijven gebruiken, niet te delven en mesten, zooals in art 3 is bepaald, geen wit op wit of ook niet dezelfde vrucht twee achtereenvlgdende jaren daarin zetten of zaaijen en steeds eens gedurende deze pachttijd voor eigen gebruik , daarin ver???? geen aardappelen te poten  ten dien einde zonder  toestemming van B & W aan geen ander mogen worden verpacht en gehouden wezen hetzelfde land voor het zesde pachtjar behoorlijk te braken?? Op straffe van de dubbelden pacht dat jaar te moeten betalen, zullende indien de pachter met verlangen hetzelve tot weide te brengen dit moeten doen twee jaars voor het einde der pacht, terwijl de pachter van den dijk de schuttershofweide in gemeen gebruik met drinkput, gezamentlijk gehouden zijn, de kosten welke daarop  bij het uitdiepen en afsluiten mogten vallen te dragen de gelegden dam benevens de buis of pomp voor zijne rekening moeten onderhouden en het uit -en intrekken van schuiten door het kanaal beneden langs den dijk moeten toestaan, zonder daarvoor iets van de trekkers te mogen vorderen of van zijne pachtpenningen te korten, terwijl den dam of hek vanafsluiting, aldaar nu zijnde, niet moet oncderhouden daar dit voor rekening van de trekkers blijft, hij zal met den pachter der schuttersweide    

  

!! Hier lopen in dit kladschrift enige zaken dooreen

 

 

Art 10

De pachter van den Cingel zal gehouden wezen voor zijne rekening te onderhouden de daar overloopende rijweg, bestaande in het aanvullen der putten en slegten derzelve zoo dikwijls als hij daartoe door B & W word uitgenoodigd, hij zal moeten toestaan dat op dezelve eene plaats worde aangewezen, tot berging van mestspecien voorkomende uit de ???? bakken welke gedurende den winter niet vervoerd mogten kunnen worden, zonder dat deze vergunning hem eenige vrijheid verleend eigene mest als bewaarplaats daarop te brengen.

Art.11

De pachter van den Keetdijk zal zoo dikwijls zulks door B &W gevorderd word verpligt wezen, zonder daarvoor iets in rekening te kunnen brengen gemelden weg behoorlijk te slegten mitsgaders op gelijke voet gehouden zijn, het daarvoor loopende steenen voetpadje, voortdurend naar behooren van aarde ontbloot te houden, zoodanig dat het aan weerszijden minstens tien decimeter? ontbloot en boven den grondslag legd, zullende de daarvan afkomstige grond in de laag der beesten, zoo mede totte op dien dijk moeten gevoerd worden, daarbij nalatigheid een  & ander voor zijne rekening zal komen.

Art.12

De pachters der beide dokweiden zullen elkander verstaan, betrekkelijk de gezamentlijke jaarlijksche etting en hooijing en zal de pachters der verste weiden een uitweg moeten toestaan zoo tot het wegvoeren van zijn hooi, als het doordrijven langs dezelve de beesten,  als het doordrijven langs dezelve der beesten, zoo mede tot het melken derzelve terwijl de beide dammen & hekkens en drinkput voor gemeenschappelijk koste moet onderhouden worden.

In geval van geen regt verstand betrekkelijk het eerste jaar etten of hooijen zal B&W in dezen beslissen.

Art.13

De Gemeenteraad behoud aan zich de vrijheid om wanneer ter uitvoering van werken, het verpachte daarin moget begrepen zijn, dit ten allen tijde te kunnen doen.

De voldoening der bedongen pacht zal in dat geval zich niet(daartoe uitstrekken)?? En de pachter in beide opzigten niet geregtigd zijn eenige schadeloosstelling te mogen vorderen.

Art 14

De pachters zullen tot zekerheid van de beloofde pachtsom en de voldoening van den inhoudder conditien ten genoegen van het Bestuur moeten stellen twee solide borgen, welke bij de teekening? van het verbaal van verpachting gehouden worden afstand gedaan te hebben van de uitzondering van uitwinning en schuldsplitsing en andere voorregten de borgen vergund en alzoo hun te hebben gesteld als principale schuldenaars van de pachter behalve deze gemeente, zoodat zij zullen verpligt wezen, op eene enkelde aanmaning door den Plaatselijke ontvanger hun gedaan, het verschuldigde te moeten zonder betalen, behoudens hun regt op den pachters alles in der verband? als naar regten

Art.15

De pachters zullen hun gepachte aan geen ander mogen overlaten, dan met consent van B &W-in welk geval zij echter voor de geheele  pachttijd met hunne borgen voor de bedongen pachtsom aansprakelijk  blijven, en in gebreke van voldoening verpligt zijn, niettegenstaande deze door B&W verleende toestemming dezelve  ten hunnen koste aan te zuiveren en voorts deze  conditien stiptelijk moeten nakomen op paene van pachtbreuke in welk geval  het nu verpachte wel tot schade van den eersten pachter doch zonder bate? Andermaal zal worden verpacht.

Op deze  conditien zal door B & W onder nader goedkeuring van de Gemeenteraad, publiekelijk worden verpacht de navolgende bouw- en weilanden te weten

De Molenpolder

Het endje zaagmolensdijk

Het klein eilandje

De cingel

De voorste dokweide

De achterste dokweide

De Noord Westwal

De Zuid &Westwal en het schuttershof

De Galgenberg

Het Kerkhof

De Schuttershofweide

De dijk ten zuiden der Schuttershofweide tegen tegen het Arnemuidsche Kanaal

De Noord-oostwal

Het groote eiland en de opgevoerde grond achter de Keetdijk

De Keetdijk zonder den zoogenaamden ouwer met het dwarsdijkje bij de Molen tot aan het zeedijkje

De kerkhof? Gracht

Aldus den condit: van verpachting vastgesteld in de vergadering van den Raad der gemeente Arnemuiden den 1e Junij 1857

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 24 Junij 1857

Onderwerp: Mutatie personeel bedelaarsgestichten

In April ll is M. Meerman ontslagen

De Commissaris des Konings in Zeeland

Middelburg den 24 Junij 1857

Onderwerp: Onderstands domicilie veroordeelde bedelaars

IK heb de eer U te doen toekomen twee staten van inlichtingen betrekkelijk Ida Blom Harthoorn en Adriana de Ridder die tengevolge van regterlijke veroordeeling den 27 April in de Ommerschans zijn opgenomen.

Blijkens die staten schijnen die personen in uwe gemeente onderstands domicilie te bezitten. Gelieft mij voor den 20 JUlij aanstaande te berigten of uwe gemeente als zoodanig kan worden erkend, zoo neen, mij dan de bedenkingen mede te deelen die daartegen mogten bestaan.

De staten zal ik terugverwachten.

De Commissaris d. K. in Zeeland

Van Tets

Arnemuiden 25 Junij 57

Alhoewel het ons onbekend is of Ida Blom Harthoorn sedert hare laatste verpleging in het bedelaarsgesticht te Middelburg voor rekening dier stad verder geen onderstand meer heeft genoten, zoo kunnen wij desniettegenstaande het domicilium van onderstand dier persoon voor onze Gemeente niet erkennen, en wel om reden dat sedert haar ontslag uit het bedelaarsgesticht te Middelburg op den 14 December 1855 tot haar overbrenging op den 10 Februarij 1857 naar de Ommerschans dezelve ingevolge de bepaling van art 36 der wet van den 28 JUnij 54 niet gedurende 14 achtereenvolgende maanden  beschouwd kan worden geen onderstand verkregen te hebben als dit reeds benoodigd gehad hebbende van het oogenblik van haar ontslag af op gemelden 10 Febr,jl, hetwelk daar dit nog geen 14 maanden bedraagt, volgens evengemelde art 36 & 66 voor rekening komt van Middelburg alwaar zij jaren lang onderstand genoten heeft.

Wij moeten dierhalve zwarigheid maken die persone voor onze rekening aldaar te laten verplegen.

Wat de overige persone van Adriana de Ridder betreft, erkennen wij onze gemeente als haar onderstands domicilie, doch verzoeken wij beleefdelijk haar ontslag bij ZE den Minister van BiZ te willen bevorderen, alzoo wij de kosten van verpleging moeilijk kunnen dragen,

De beide staten van inlichtingen gaan hierbij terug.

De Burgemeester

C.J. Baars1857

Middelburg den 25 Junij 1857

Onderwerp: Vervoer buskruid

Op den 18e heeft het vervoer van buskruid niet kunnen plaatshebben, maar zal wel plaats hebben op morgen den 26e met het werkvaartuig de Trekvogel.

Gaarne te handelen volgens de bestaande voorschriften

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets

Middelburg 26 Junij 1857

Goedkeuring van onderhandse verpachting van het gras der begraafplaats

GS van Zeeland

Middelburg den 26 Junij 1857

Bericht van ontvangst van de brief tot aanmaning tot voldoening van verplegingskosten

Van Middelburg en Nieuw-& ST. Joosland.

GS van Zeeland

Van Tets

Middelburg den 26 Junij 1857

ARMWEZEN

Binnen veertien dagen gaarne te voldoen de vorderingen wegens verstrekte onderstand ten laste Uwer Gemeente

Job Klaasen

 1. Wisse wed. P. Maartense

Johannis Priester

Alida Wijn wed. L.P. Almijn

 1. de Gruiter wed Kramer

Hendrik Blans?

 1. le Mahieu wed. Toupet
 2. Wisse wed. P.Maartense

Job Klaassen

Adriana Toupet

Jacobus van Belzen

Samen f.115,85

Arnemuiden den 30 Junij 1857

Aan B & W van Middelburg

Uwen brief van den 26 dezer maand bevattende ter voldoening van vorderingen wegens verschuldigde verplegingskosten over 1855 & 1856  kunnen wij niet nalaten UE ons leedwezen over te betuigen die te moeten ontvangen.

Op den 17 Februarij dezes jaars zijn reeds door ons de ordonnantien opgemaakt voor de declaratien op den 7 bevorens het Burg. Armbestuur afgegeven van de schuld over 1856, alzoo die voor 1855 in de in het jaar ingeschreven in het grootboek der pensioenen Financien onder no 75 89

De begrooting van het Armbestuur staat vermeld zij uit hunne fondsen moeten gekweten worden, en

C.J. Baars eerst op den 27 Junij jl heeft het Burgerlijk Armbestuur op de derde uitnoodiging kunnen  goedvinden die gelden in ontvang te nemen, omdat zij weigerachtig zijn te voldoen eene  op uwe last bij uwe missive van de 13 Junij 1856 door ons Armbestuur aan Willem Kuiper verleende bedeeling van 60 cents ’s weeks, en wel omdat zoogenaamd die declaratie niet door ons maar door het Armbestuur was afgegeven, welke die bedeeling als bij ons geen Alg. Aembestuur bestaande op onze last doch?, alzoo zij geen fondsen hebben, om nieuwe opkomende bedeelingen aan personen elders

!!Deze kladbrief is zeer slecht te lezen !!

Daarom is het niet  helemaal duidelijk waarom er zo een achterstand van betaling van vorderingen t.a.v. het Armbestuur van Middelburg was ontstaan

Arnemuiden 29 Junij 57

Aan de Commissaris des Konings

Onderwerp: overlijden gepensioneerd

Onder toezending eener attest van overlijden, hebben wij de eer Uwe Excie kennis te geven dat op gisteravond alhier is overleden Abraham Kraamer op den 22 Oct 1845 gepensioneerd met f.92-

De Burgemeester

C.J.  Baars

Middelburg den 30 Junij 1857

Onderwerp: Dankbetuiging verleende hulp bij de brand

 Bij de vele hulp die ter blusching van den brand welke Zondagavond deze stad heeft geteisterd, is aangewend geworden, rekenen wij ook die der aan uwe gemeente toebehoorende spuit.

Het strekt ons tot eenen aangenamen pligt U onzen erkentelijke dank te betuigen voor de bereidvaardigheid waarmede U die ter onzen beschikking hebt willen stellen en wij aannemen dat U hiervoor de meeste voldoening zult vinden in de verzekering onzerzijds dat daardoor zeer veel is toegebragt tot het stuiten der vlammen die bij de uitbarsting onoverwinnelijk schenen.

Zeer veel dank zijn wij dan ook verschuldigd aan hen, aan wie de leiding der aan te wenden pogingen was opgedragen, en voornamelijk ook aan de manschappen die zich door het aanbrengen der bluschmiddelen zeer verdienstelijk hebben gemaakt en door eene krachtdadige hulp met het personeel der overige brandspuiten hebben gewedijverd  en alzoo ruimschoots medegewerkt aan onder bijstand der Goddelijke Voorzienigheid deze stad voor verder vernieling bewaren.

Wij verzoeken U hen daarom namens ons bekend te willen maken van de mededeeling dat het Gemeentebestuur zeer erkentelijk is voor zoveel vermogende medewerking en de burgerij die te allen tijde zal weten te waarderen, onder verzekering dat zoo als uwe gemeente eenmaal dergelijke ramp mogt overkomen hetgeen God verhoede; zij ook op onze ?? hulp zal kunnen staat maken.

Mogte er eenige degradatie aan genoemde brandmiddelen zijn teweeg gebragt dat zullen wij inwachten en ook het vervoer.

De Burgemeester en Wethouders van Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

Secretaris

Paspoort

Het Gemeentebestuur van Arnemuiden

Aan C: van Eenennaam debet

Voor het vervoeren der Brabdspuit en toebehooren van Arnemuiden naar den Brand te Middelburg op den 28 Junij 1857 f.2, 50

Voldaan den 1 September 1857

 1. van Eenennaam

Tien Brandemmers  ?????? en eenige gerepareerd & nieuwe bodems ingemaakt;

Een lantaren gerepareerd & twee nieuwe horens? Ingemaakt.

Een nieuwe lantaren geleverd.

Een zuigbuis gerepareerd & de schroeven pas gemaakt

Twee nieuwe ledere Brandemmers

Voldaan f,17,10 aan de gebr. Piek

Nota voor het Gemeentebestuur van Middelburg

Van de Branddirectie van Arnemuiden

Aan de wed: J.T Frederiks jenever f.3-

Aan F. van Eenennaam jenever     f.1,22 ½

Aan J.Schets brandmatrialen van stad f. 0,10

Aan C. van Eenennaam voerloon          f.2,50

                                                                  f.7,37 ½

verder kosten voor herstel slangen en emmertje P.Joosse   f.1,87 ½

Aan gebr.Piek  f.17,10

Arnemuiden den 7 Augustus 57

Het strekte ons tot niet weinig genoegen uit uwe missive van den 29/30 JUnij  te mogen vernemen dat onder de voorzienigheid God de brandspuit dezer Gemeente ook ruimschoots heeft medegewerkt in den noodlottigen brand welke uwe stad zoo het toescheen met geheelen ondergang bedreigde krachtdadig te helpen blussen.

Tengevolge deze door ons  verleende hulp, hebben eenige herstellingen aan brandemmers lantaarns, slangen & zuigbuis welke wegens gebruik voor een andere brandspuit de draad was verloopen, plaats gehad  mitsgaders aan geschaft geworden twee brandemmers, welke bij brand zijn geraakt.

De kosten voor den herstel aan den brandspuitmaker Peek/Piek? en voor werkloon als voor eenige verversching aan de manschappen bedragen blijkens bijgevoegde nota de som van f.24,43. Waarvan wij u krachtens door uwe bestuur ten jare 18?? Gesloten overeenkomst de voldoening verwachten.

De Burgemeester

C.J.Baars

In de kas van den Ontvanger van de gemeente Arnemuiden bevindt zich het bedrag van f.346,03 ½

B & W van Arnemuiden

C.J. Baars

Secretaris

 1. van Eenennaam Lz

Middelburg 9 Julij 1857

3 certificaten van oorsprong over 350 7/4 Calicots, bereid tot eed.

Voor particuliere rekening.

Het schip van vervoer ligt zeilree . Verzoek de documenten na visering direct aan den Heer Thomas Wilson te Haarlem zenden. Etc

UEDW dienaar

 1. Salomonson

Alex Hendrix

Bericht daar van aan ZE de Minister van Kolonien

Arnemuiden 14 Julij 57

Aan B & W van Middelburg

Onderwerp: Declaratie bedeeling W. Kuiper groot f.15,60 voor het eerste halfjaar

De burgemeester

C.J. Baars

Aan het EAchtbaar Bestuur der stad Arnemuiden

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekende Jan Christiaan Kraamer dat mijnen vader Abraham Kraamer den 28e JUnij jl is overleden die in zijn leven de post van Lijkdienaar in deze gemeente heeft waargenomen.

Dat ik die in hem zoo veel heb verloren: Eerbiedig verzoekt om met die betrekking voortdurend te worden begunstigd om de bovengenoemde post ten voordeele van Mijne Moeder weduwe van genoemde A. Kraamer waar te nemen, ten einde hierdoor voor ons zoo talrijk gezin eenige verdiensten te kunnen vinden.

Arnemujiden den 15.Julij 1857

’t Welk doende

 1. Kraamer

Arnemuiden den 14 Julij 1857

Ik heb de eer UEA te doen toekomen de Gemeente rekening over het dienstjaar 1957  voorzien met al haar nodige staten en bescheiden overeenkomstig art 115 der wet van 29 Julij 1851 SB no 85 met verzoek dezelve ter examinatie bij de gemeenteraad  over te leggen

De Plaatselijke ontvanger der gemeente Arnemuiden

C.J.Crucq

Bekendmaking daarvan aan de Ingezetenen.

Middelburg den 10e Julij 1857

Onderwerp: voldoening onderstand W. Kuijper

Naar aanleiding der achtereenvolgens bij ons ingekomen missives betrekkelijk de verpleging van Willemina Kuijpers en de restitutie dier kosten hebben wij deswegens nader het berigt van het Burgerlijk Armbestuur ingewonnen waarvan wij een afschrift hiernevens voegen.

Ten einde deze zaak voor eenige schikking vatbaar te maken, hebben wij de eer  U in overweging te geven, de declaratie dier verpleging te wijzigen en meer in verband te brengen overeenkomstig het genomen besluit van den Burgemeester tot het verstrekken dier ondersteuning

B & W van Middelburg

Paspoort van Grijpskerke

De secretaris

De Stoppelaar

Middelburg den 5 Julij 1857

Afschrift

Onderwerp: voldoening vordering onderstand W. Kuijper

Bij de beschikking Uwer Vergadering van den 20 Mei en 2 Julij jl , zijn in onze handen gesteld twee missives van het Gemeente bestuur van Arnemuiden, betrekkelijk de terugvordering van verplegingskosten over 1856 van de alhier domicilie van onderstand hebbende Willemina Kuijpers, en het vragen van magtiging om met de bedeeling te kunnen voortgaan.

De voldoening dezer verplegingskosten heeft bij ons bezwaren ontmoet omdat de verstrekking heeft plaats gehad in strijd met het door den Burgemeester van Arnemuiden volgens art.41 der Armenwet genomen besluit, immers in dat besluit wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bedoelde Willemina Kuijpers geen onderstand kon erlangen van kerkelijke en bijzondere instellingen van Weldadigheid en uit de door de Diakonie der Hervormde gemeente ingezonden declaratie blijkt dat zij werkelijk door deeze kerkelijke instelling is ondersteund en dat wel door eene zoodanige als bedoeld is bij litt 6 van art 2 der Wet aan welke geen regt van verhaal is toegekend.

Door de voldoening van zoodanige vorderingen zouden wij alzoo zelf aanleiding geven, dat het onderzoek onzer verantwoording bij den Gemeenteraad bezwaren ontmoette en de gedane uitgaven als in strijd met de wet voor onze rekening bleven, en wij nemen diensvolgens de vrijheid U te verzoeken hiervan aan het Gemeente Bestuur van Arnemuiden kennis  te geven, onder mededeeling dat wij in de teruggave geen bezwaar zouden gehad hebben, indien de verstrekking en terugvordering was geschied door de Burgerlijke Gemeente of eene der bij litt a en d van art 2 der armenwet bedoelde instellingen.

Wij achten het overbodig om in verdere wederlegging te treden van het in beide aangehaalde missives aangevoerde , evenmin als wij het noodig rekenen te antwoorden op de vraag om magtiging voor de voortdurende bedeeling van W. Kuijpers;- de Wet tot regeling van het armbestuur geeft te dien aanzien aan de Gemeente, waar de arme verblijft volkomen bevoegdheid tot handelen, maar zij geeft geene bevoegdheid tot het opzenden van armen naar het onderstandsdomicilie, indien dit niet door hetzelve is  verlangd.

Tenslotte hebben wij de eer te berigten  dat onze vorderingen  op Arnemuiden over 1856 den 27e Junij jl zijn voldaan, en dat nu nog onvoldaan zijn gebleven die over 1855 tot een bedrag van f.64,43, waaromtrent eene verrekening is voorgesteld  met de bij missive van Arnemuiden dd 23 Junij 1857 vermelde vorderingen, maar om redenen als bovenvermeld nog is moeten worden aangehouden.

Het Burgerlijk Armbestuur

Handtekeningen

Arnemuiden 16 Julij 57

Overeenkomstig UE schrijven van den10e hebben wij de eer hierbij aan UE te doen toekomen  de door ons? gewijzigde declaratie wegens verpleging van W. Kuijpers en erkend onderstands

Domicilie hebbende in UE Gemeente.

Wij stellen UE alzoo voor de lang verlangde verrekening met de oude schuld over 1855 ad f. 64,40 te doen plaats hebben.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg 15 Julij 1857

Niemand heeft binnen dit District de volstrekte meerderheid van stemmen tot lid van de Prov, Staten nekomen, daarom moet herstemming volgen.

Hierbij gaat een Lijst van 2 personen, waaruit keuze etc.

Het Bureau van Stemopneming te Middelburg

Paspoort van Grijpskerke  etc

Mr  M.F. Lantsheer

H.J. van Deinse

Middelburg den 16 Julij 1857

Onderwerp: Onderstands domicilie  J.  Blom Harthoorn

Middelburg meent dat bovenstaande vrouw onderstands domicilie heeft in Arnemuiden

Brief van de Commissaris des Konings

Arnemuiden den 17 Julij 1857

Aan de Commissaris des Konings

Onder terugzending der bijlagen gevoegd geweest bij Uwe missive van den 16 Julij jl hebben wij de eer UE te kennen geven, dat wij niettegenstaande door B & W van Middelburg word beweerd dat de daarin vermelde  Ida Blom Harthoorn reeds op eigen verzoek op den 18 December 1854 uit het bedelaarsgesticht aldaar is ontslagen, wij ons moeten houden aan de staat van inlichting opgemaakt op den 14 April dezes jaars door den Heer Directeur van het huis van verzekering waaruit blijkt dat gemelde persoon van den 4 Januarij 1852 tot den 14 December 1855 in het gemelde gesticht is verpleegd geworden waarmede afgaande op dat voor ons legaal bewijs geene vrijheid vinden onze gemeente als haar onderstands domicilie te erkennen

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 15 Julij 1857

Onderwerp: Indeeling vrijwillig dienende militiepligtigen

Ik heb de eer U kennis te geven dat, de bij Z.M. Marine vrijwillig dienende militiepligtige Marinus de Nooijer behoorende tot uwe gemeente in de ligting van het loopende jaar verkozen heeft zijnen militiediensttijd bij de Marine te volbrengen, en dat door het departement van oorlog de noodige bevelen zijn gegeven, om hem in voege voorschreven, op de stamboeken van het korps, waaraan hij zal worden toegewezen, als milicien in mindering van het kontingent uwer gemeente van dit jaar voor gedetacheerd te doen voeren.

Ik verzoek U, ten einde zijne indeeling bij een korps te kunnen bewerkstelligen, mij met eenigen spoed, zooveel voornoemden persoon aangaat, te doen geworden den staat model litt DD in triplo, en het exract daaruit behoorlijk ingevuld en geteekend.

De Commissaris des Konings in Zeeland.

Van Tets

Middelburg den 17 Julij 1857

Onderwerp: Vereeniging van gemeenten

Het staatsblad no 70 zal U hebben bekend gemaakt met de wet van den 13e Junij jl, waarbij de gemeente Kleverskerke met de uwe is vereenigd.

Naar art. 4 dier wet, hebben wij bepaald dat de eerstekeuze van leden van den raad der vereenigde gemeente op Dingsdag den 4e Augustus eerstkomende en de herstemming, voorzooveel die noodig mogt zijn, op Dingsdag den 18e daaraanvolgende zal plaats hebben.

Wij hebben de eer het vorenstaande aan U mede te deelen, alsmede dat, naar ons oordeel, de verkiezing ter vervanging van het een derde gedeelte der raadsleden, hetwelk had de vereeniging niet plaatsgehad met den eersten Dingsdag van september aanstaande zou hebben moeten aftreden, thans als onnoodig kan worden beschouwd.

Wij verzoeken U te willen zorgen dat de werkzaamheden voor deze verkiezing overeenkomstig de bij de wet gegeven voorschriften plaats hebben, en zullende mededeeling van het PB van stemopneming van het al of niet aanvaarden der benoemingen en van den uitslag van het onderzoek der geloofsbrieven ter bekwamer tijd tegemoet zien.

GS van Zeeland

Voorzitter

Van Tets

Middelburg den 24 Julij 1857

Onderwerp: Nominale inlijving bij de Nationale Militie

Ik heb de eer U terug te zenden, het triplicaat van den door U ingezonden staat, model litt DD van den op den 23 dezer aan den provincialen kommandant nominaal overgegeven loteling Marinus de Nooijer die ter geheele  voldoening van het kontingent voor de ligting der Nationale Militie van het loopende jaar uwer gemeente zijn ingedeeld.

Verzoek tot aanteekening.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Middelburg den 24 Julij 1857

Onderwerp: verhaal verpleging sijphilis

Wij hebben de eer U te berigten dat wij vooralsnog aan de terugvordering der verplegingskosten van Johanna Maartense geen gevolg zullen geven, doch daartoe zullen moeten overgaan wanneer op eene wettige wijze  mogt worden uitgemaakt dat verplegingskosten, als waarvan hier sprake is, op het onderstands domicilie der verpleegden kunnen worden verhaald.

Tot deze zaak had betrekking Uw schrijven van den 30 Maart jl no 793

B & W van Middelburg

Paspoort

Secretaris

L.N. de Stoppelaar

Middelburg den 28 Julij 1857

Ik heb de eer U te melden dat den 31 dezer maand een vaartuig zich moet bevinden te Muiden om aldaar te laden 6000 ponden buskruid  en die naar Rammekens te vervoeren.

Dat vaartuig zal in dit gewest den weg nemen langs de Zeeuwsche stroomen voorts door de Zandkreek en het Sloe.

Verzoek de voorgeschreven maatregelen te doen uitvoeren etc.

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets

Middelburg den 24/31 Julij 1857

Onderwerp: Belegging legaat door het Diakonie Armbestuur

De zaak betreffende het niet voldoen door de hervormde diaconie in uwe gemeente aan de voorwaarde waaronder zij bij KB  van de 18 november 1852 no 36 is gemagtigd  ter aanvaarding van een legaat, groot f.150- reeds behandeld bij Uwen brief van den 30 April 1855 no 133 is ter kennis van den Minister van BiZ gebragt.

Bij een schrijven van den 3 dezer merkt die Minister op dat wat daartegen ook moge zijn aangevoerd, het legaat of niet had moeten worden aanvaard of aan de gestelde voorwaarde behooren te zijn voldaan, terwijl indien men had gemeend dat er termen waren om de opheffing der voorwaarde te vragen, het verzoek daartoe aan den Koning had behooren te worden gerigt, zonder zich eigendunkelijk aan de naleving te onttrekken.

De Minister geeft wijders te kennen dat daar hij als met de uitvoering van gemeld KB belast er moet op aandringen dat de de belegging van het bedoelde legaat alsnog plaats hebbe.

Het is naar aanleiding van dit schrijven dat wij Uwe vergadering verzoeken om te bevorderen dat door de diaconie alsnog zoo spoedig mogelijk aan hare verpligting wordt voldaan en het daartoe bij gebreke van eigene fondsen door het verstrekken van een subsidie uit de gemeentekas worde in staat gesteld.

Uwe vergadering gelieve bij overweging van de onderwerpelijke zaak onder de aandacht te houden dat de raad uwer gemeente zelf tot de verkeerde handelwijze van het diaconie armbestuur aanleiding heeft gegeven, door op de begrooting van die administratie over 1853 het bedrag van het legaat in ontvang te brengen, alvorens tot de aanvaarding van dat legaat de bij art.947 van het burgerlijk wetboek gevorderde magtiging was verkregen een handeling die dus geheel in strijd met dat wetsartikel is geweest.

Mogt er intusschen een overwegend bezwaar bestaan om aan de disconie voor de bedoelde belegging een subsidie uit de gemeentekas te verstrekken en de diaconie op geene andere wijze in staat zijn om aan hare verpligting te voldoen, dan zal zij door u behooren te worden uitgenoodigd om  zoo op grond daarvan als uit aanmerking dat zij nog geene inschrijving op het grootboek heeft, zich bij een adres tot den Koning wenden met verzoek dat het van de verpligting tot belegging van het meer bedoelde legaat worde ontheven.

Gelieft ons vóór den 15e Augustus aanstaande mede te deelen welke gevolgen uwe tusschenkomst heeft gehad.

GS van Zeeland

Voorzitter

Van Tets

Arnemuiden den 3 Augustus 1857

Aan het diaconie Armbestuur

Onderwerp: Belegging legaat door het Diaconie Armbestuur.

Wijhebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen een uittreksel van een bij ons ontvangen missive van GS van Zeeland

Mogt UE in gebreke zijn van door eigene fondsen aan deze verpligting te voldoen dan kunt UE zich tot de gemeenteraad wenden met een verzoek om een subsidie te verleenen uit de gemeentekas.

Gelieft ons voor den 10e dezer maand te willen mededeelen wat door UE in dezen zal worden verrigt.

De Burgemeester

C.J.Baars

Arnemuiden 11 Augustus 57

Aan GS van Zeeland

Onderwerp: Beleggen legaat door het Armbestuur.

In voldoening aan UE missive van 24/31 JUlij jl hebben wij de eer UE kennis te geven dat wij de diaconie hebben in kennis gesteld met het gevoelen van ZE de Minister van BiZ betreffende de niet belegging van het legaat van f.150- waarvoor zij bij KB van 1852 tot de aanvaarding is gemagtigd.

En dat voor zoover  zij wegens gebrek aan fondsen buiten staat mogt verkeeren  (te functioneren) subsidie te verschaffen

VOORLOOPIG VERSLAG  omtrent de uitkomsten van den oogst van 1857

Tarwe tamelijk goed met uitzondering van enkele stukken; niet heel zwaar van stroo maar zeer goed schot heeft van honingdauw. Schatting 30 mud per bunder.

Rogge: weinig geteeld, maar wel een goede oogst

Gerst: door de droogte niet heel welig gegroeid : geen overvloedige oogst

Haver: weinig verbouwd: alleen voor  voeder der beesten

Koolzaad: niet voordeelig, met uitzondering van enkele stukken, last van honingdauw en schot

Paardeboonen hebben door de droogte veel geleden: opbrengst matig

Witte-en bruine boonen staan hier zeer goed en hebben van geen onheilen geleden

Erwten: zeer goed gegroeid: goeden opbrengst

Aardappelen staan met uitzondering van enkele stukken niet zeer mooi; door de droogte en zullen  volgens gedagten geen rujim beschot opleveren: 150 mudden per bunder

Graslanden: een tamelijken opbrengst van hooi, maar den hooitijd veel door droogte te lijden: weinig opbrengst.

Klaver en wortelgewassen: deze planen hebbe door de droogte  en hitte veel geleden maar staan anders tamelijk vgoed

Vee: geen ziekte; laat niets te wenschen over.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN

De oogst is over het algemeen zeer goed en beloofd eene rijke opbrengst, zij zal door de dienst?? der granen?? overvloedig in de behoeften van den landman kunnen voorzien.

Aldus opgemaakt door B & W van Arnemuiden

den 27 Augustus 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

De secetaris

 1. van Eenennaam

Middelburg den 14 Augustus  1857

Onderstand aan Johannis Priester, Hervormd ,geboren te Arnemuiden, domicilie van onderstand; onderstand f.0,75 per week  gedurende zijne ziekte  en tot voorkoming van verpleging in het Gasthuis; verkeert in behoeftige omstandigheden.

De Burgemeester

Na mens deze  

Handtekening

Arnemuiden  18 augustus 57

Berigt van ontvangst van bovenstaand missive

Baars

Arnemuiden den 19 Augustus 1857

PB van de stemopnemers van de verkiezing een lid van den Gemeente-Raad van Arnemuiden.

Bureau

C.J.Baars

Stemopnemers: J.Schoonenboom en J. Meerman

Hierna volgt het Proces Verbaal

Het getal der geldige uitgebragte stemmen is mitsdien geweest : dertig

Van dit getal zijn uitgebrfagt op

Leijn Maas                          21 stemmen

Francois van Eenennaam  9 stemmen

Hebben alzoo de meeste stemmen verkregen

Leijn  Maas

Terwijl er geen verschil tusschen het getal gevonden briefjes en dat der kiezers die gestemd hebben bestaat, hetwelk op de stemming van invloed zoude kunnen zijn.

Arnemuiden 19 Augustus 1857

Bekendmaking

Procesverbaal opening stembriefjes

Aan GS van Zeeland

Arnemuiden den 21 Augustus 57

Het Diakonie Armbestuur van Arnemuden door aankoop eigenaar geworden zijnde van het huis op den hoek van het St. Jan Leeuwerstraatje thans dienende tot weverij en ten doel hebbende hetzelve tot een armhuis in te rigten om van de talrijke aanzoeken van armen om gratis eene woning van ons te erlangen

Verschoond te blijven- neemt door deze met eerbied de vrijheid UEA te verzoeken om tot dat einde uit de gemeentekas eene renteloos  voorschot van twee honderd en twintig gulden te mogen erlangen UEA de verzekering gevende , deze som bij gedeelten tot  de geheele voldoening toe, getrouwelijk weder te geven

Namens het Diakonie Armbestuur

Odding en Buijs

Arnemuiden 21 October 57

Aan de ontvanger der gemeente Arnemuiden

Onderwerp: Voorschot voldoening kosten armhuis.

Wij hebben de eer  UE te verzoeken aan het diaconie Armbestuur bij voorschot te verstrekken een som van twee honderd twintig gulden tot voldoening der kosten gevallen zijnde voor koop van het gemelde bestuur aangekochte armhuis in de Noordstraat alhier en deze met aflossing van hunne subsidie ter van 3 gulden des weeks in te korten.

De Burgemeester

C.J.Baars

Goes den 22 Aug. 1857

Declaratie van het algemeen armbestuur voor alimentatie aan

Matthijs le Mahieu

Met verzoek tot restitutie met allen convenabelen spoed.

B & W van Goes

Arnemuiden den 24 Augustus 57

Aan B & W van Goes

Verzoek tot een gespecificeerde declaratie

Arnemuiden 24 Augustus 57

Bij uwe missive van den 22 ? dezer maand: de declaratie van M.J.le Mahieu groot f.26,70.

Het bedrag dier declaratie geeft ons aanleiding daarop aanmerking te moeten maken, weshalve wij in verband met hetgeen door ons is toegestaan . eene gespecificeerde declaratie verzoeken, wat of wekelijks vanaf 1 Januarij tot den dag van zijn overlijden, zijnde den 8 of 9 Junij aan hem is verleend.

Volgens uwen brief van den 27 december 1856, is de winterbedeeling begonnen, bedragende tesamen 61 cens des weeks, gelieft ons mede te deelen, wanneer door UE met de zomerbedeeling een aanvang is genomen.

Voorts is door ons den 25 Mei jl op uwe uitnoodiging  van 16 bevorens toegestaan eene wekelijksche bedeeling van 75 cents, daaronder alles begrepen en op den 9 Junij jl tengevolge uwe missive van 30  Mei etc etc.

Gelieve de goedheid te hebben ons het verlangde stuk te willen inzenden.

De burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 25 Augustus  1857

Onderwerp; PB stemopneming

Verzoek tot toezending van een afschrift van deze stemopneming, tot nu daargelaten.

GS van Zeeland

Becius lid/voorzitter

Griffier

Goes  den 29 Augustus 1857

Aan B &W van Arnemuiden

Er is volgens de gegeven documenten geen sprake van overschrijding van toegelaten onkosten.

Uit uwe missive maken wij op dat UEA vermeent dat wij toestemming zouden hebben verzocht om Mahieu verhooging van bedeeling te verstrekken doch daarin vergist UEA zich.

Navolgens art 41 en 42 der arme wet wordt het bedrag bepaald door den B of Wethouder waar de arme verblijft, en heeft het Bestuur van het domicilie van onderstand de keus om  volgens art 44 de overkomst te vorderen of te berusten in de verstrekking, doch geenzins om het Bestuur der verblijfplaats zoodanig te beperken, dat daardoor aan de wenschelijkheid zou te kort gedaan worden.

Mahieu behoefde tijdens zijne ziekte alles; versterkend voedsel, verpleging, bewassching, woning: die hem door ons gratis is verschaft,geneeskundige  hulp, in een woord aldat geene waaraan een oud geheel hulpeloos mensch  in zoodanig geval behoefte heeft.

Had de verpleging in eene ander gemeente plaats gehad, wij houden ons verzekerd dat alleen de geneesmiddelen: waarvan indien UEA dit verlangt  de specificatie worden toegezonden meer zouden hebben bedragen  dan het beloop der geheele declaratie om de ons bekende bekrompene finantien uwer gemeente dat wij hem niet voor 50 cents in het Gasthuis hebben doen opgenomen.

Wij vertrouwen daarmede in het belang uwer gemeente gehandeld te hebben etc.

B & W van Goes

Arnemuiden  den 31 Augustus  1857

Verzoek van den Kerkeraad/Diaconie de approbatie van de staten van begrooting voor 1858

Het Bestuur der Diaconie

J: Odding pres.

A Buijs adm

Goedkeuring daarvan  door B & W van Arnemuiden verleend

Middelburg den 5 September 1857

Onderwerp: Ontslag bedelaars kolonist.

De bedelaarskolonist A. de Ridder wiens ontslag bij UE brief van den 17 Julij jl is gevraagd, ontbreekt het noodige reisgeld om zich naar uwe gemeente te begeven.

Ik heb de eer U te verzoeken mij te melden of dat reisgeld voor rekening van uwe gemeente kan worden verstrekt.

De Commissaris des Konings

Bijafwezendheid

Becius

Lid van GS.

Middelburg den 10 September 1857

Onderwerp: Rekening 1856.

Een stuk wegens presentiegeld raadsleden is niet op zegel gesteld.

Opmerkingen over het presentiegeld van F.van Eeenennaam en A.Boogert een mix van raadslid/wethouder.

Sommige stukken zijn niet door de juiste personen ondertekend.

Van Tets voorzitter van GS.

Bericht uit Vlissingen wegens  verleenden onderstand aan J. Klaassen.

Burgemeester van Vlissingen

Handtekening

Middelburg  den 10 September 1857

Onderwerp: Vereeniging van gemeenten.

De eerste vergadering van den nieuwen gemeenteraad zal plaats hebben op vrijdag den 2 October aanstaande met vedrzoek tot de noodige zorg te verleenen.

GS van Zeeland

Van Tets

Extract uit het verbaal van GS

Donderdag den 10 September 1857

Vaststelling van de vereniging van beide plaatsen; 2 october eerstste vergadering

Arnemuiden den 21 September 1857

Wij hebben de eer hierbij aan UEA te doen toekomen eene declaratie wegens verschuldigde  verplegingskosten  ten behoeve van Jacobus Lasoe en zijn vrouw Grietje Siereveld Dom. Van onderstand hebbende te Kleverskerke gedurende md.Junij, Julij & Aug. 1857, ten bedrage van f.14,85 UEA verzoekende dat deze declaratie spoedig aan belanghebbend Bestuur worde ingezonden.

Namens het Armbestuur  van Arnemuiden

Joh: Odding pres.

A.Buijs adm.

Arnemuiden 26 September 57

Deze declaratie wordt aan Kleverskerke gezonden.

Baars

Middelburg den 19 September 1857

Onderwerp: Toezending declaratie

Verplegingskosten  Adriana Toupet & Cat. Wisse wed. P. Maartense

Handtekeningen B & W van Middelburg.

Amsterdam den 5 September 57

Aan den Heer H. van Deinse afgegeven eene traite van de Maatschappij ven Weldadigheid  t.b.v, van M.Meerman wegens verstrekt reisgeld in 1857 ontslagen uit de bedelaarskolonie

Handtekening

Middelburg den 29 September 1857

Onderwerp: Beroeping predikant.

Ik heb de eer UEA mede te deelen dat J. van der Meulen candidaat en als predikant der Herv.gemeente te Arnemuiden beroepen erkend is als geregtigd tot het genot van het landstractement en andere voordeelen van ’s landswege te rekenen van den dag zijner bevestiging in de genoemde gemeente.

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets

Middelburg den 1 October 1857

Onderwerp: Rijkssubsidie tot herstelling der pastorij

Daartoe wordt een subsidie verleend van f.1000. Voorwaarden: onder toezigt van het Provinciaal Collegie van Toezigt etc. in Zeeland. Verder: zuinig beheer en niet voor andere doeleinden.Behoorlijke rekening en verantwoording. Verzekering tegen brandschade etc.etc.

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets.

Middelburg den 25 September 1857

Onderwerp: Rekening 1856

Goedgekeurd behoudens eenige opmerkingen

Hierna volgt de Rekening wegens de

INKOMSTEN  EN UITGAVEN over de dienst 1856

Samenvattend: het goed slot op f.262,42 ½

B & W

C.J.Baars

De secretaris : F. van Eenennaam

Middelburg den 3 October 1857

Onderwerp: Kiezers

Gaarne Arnemuiden in dit geval te scheiden van Kleverskerke.

De Commissaris des Konings

Van Tets.

Middelburg den 9 October 1857

Onderwerp: Herstel voetpad

Het Arnemuidsche voetpad is voor 1/3 gedeelte geheel vernieuwd en hiermede zal in het volgende jaar zal  worden voortgegaan.

B & W van Middelburg

Paspoort

Secretaris

De Stoppelaar

Arnemuiden 13 October 57

Onderwerp: Besluit vereenigd huishouden.

Stuk over de komende organisatie van de gemeenten Arnemuiden en Kleverskerke

Arnemuiden, 13 October 57

Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland

Onderwerp: Besluit benoeming secretaris

C.J. Baars wordt daartoe benoemd.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg 13 October 1857

Hierbij 3 certificaten van oorsprong over 250 5/4  2000 6/4 7 250 7/4 Calicots, waarvan de verzending geschiedt voor particuliere rekening en de bereidverklaring daarvoor desgevorderd  den eed af te leggen.

Gaarne spoedige terugzending. Etc

Salomonson

Hendrix

Heden October 1857 in kas f.3307,71 ½

B & W

C.J. Baars

De secretaris

J: Meerman L:S:

PUBLICATIE

Ter herinnering aan de bepalingen der Wet voor de belasting op het personeel etc.

PUBLICATIE

Onderwerp: benoemingen

Tot wethouders in het midden van den Raad benoemd de Heeren J.Meerman Gz  & A. Boogert; secretaris C.J.Baars en tot Plaatselijke Ontvanger de heer C.J. Crucq. Verzoek tot erkenning van hunne betrekkingen.

Afkondiging 15 October 1857

 Middelburg den 9 October 1857

Onderwerp: Regeling van gemeenschappelijke belangen

Wij hebben de eer de door den uwer gemeente bij zijn besluit  van den 6 dezer gevraagde raad

                 Magtiging  verleenen om met de overige besturen van den voormalige plattelands gemeenten  in het

                  Eiland Walcheren , gemeenschappelijk vast te stellen  eener verordening op het weren van schadelijk    

         Gevogelte etc.

        GS van Zeeland

       Van Tets 

       Commissaris des Konings

      

       Rotterdam 12 October 1857

       Betreft onderstand aan Blaas Grootjans etc

      Arnemuiden 14 October 57

      Bevestiging van ontvangst

      De Burgemeester

     C.J.Baars

    De Gemeenteraad  van Arnemuiden

    Overwegende dat tot dekking der plaatselijke uitgaven o.a. de heffing van eene hoofdelijken omslag vereischt word

       Besluit daartoe over te gaan tot een maximum van f,700-‘s jaars.

      Grondslag is gemiddelde van het bestaan der burgerij etc etc.

     Verder besluit tot het heffen eener belasting op het gemaal in de beide gemeenten.

     En  de heffing van een havengeld van de schepen en houtvlotten welke in de havens van Arnemuiden aanliggen, lossen laden  of meren

    

    Ook andere belastingen gaan op de schop bij de samenvoeging der beide gemeenten

Afkondiging van de belasting op het gemaal voor de beide gmeenten

Memorie van Toelichting bij de begrooting der Gemeente Arnemuiden voor den jare 1858

BEGROOTING DER INKOMSTEN  EN UITGAVEN DIENST 1858

Arnemuiden den 21 Octobeer 1857

Onderwerp: Voordragt  van 5 Zetters

J.van der Weele Joos Hoefsmid

Crucq Jacobus Timmerman

Kousemaker Dingeman wagenmaker

Polderdijk Cornelis Nieuw en St. Joosland  Landman

Janse Cornelis     Middelburg idem

Middelburg den 22 October 1857

Onderstand: Catharina Poppe wed, Joh: Priester onderstand : wekelijkschen onderstand van 40 cent voor huishuur.

Arnemuiden 24 October 57

Aan B &W van Middelburg.

De Burgemeester meldt de ont vangst van bovenstaand bericht.

De Burgemeester

C.J. Baars

Aan de Commissaris des Konings diende opgave gedaan te worden van de bij KB 23 September 1857 toegelegd pensioen aan C. Schroevers wed. A. Kraamer.

C.J.Baars.

Nominative opgave der Gepensioneerden op gegoeden van den Staat in de Gemeente Arnemuiden

Schroevers  Cornelia; Haren echtgenoot wijlen gemelden Kraamer

Kraamer, wed, Abraham was gepensioneerd als matroos 2e klas bij de Ambulante recherche te water.

Burgerlijk pensioen : F.69

Arnemuiden 29 October 57

Aan de Heer Commissaris des Konings

Onderwerp: Overlijden geneeskundige

Wij hebben de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat heden morgen in deze gemeente is overleden den Heer Jan Noom Heel -en verloskundige alhier

Tot voorkoming van alle onheilen is door den Burgemeester als maatregel van policie van de weduwe

afgevraagd de sleutel van de vergifkas welke door haar dan ook is afgegeven en zoo lang zal door ons worden bewaard, totdat een bevoegd persoon de afgifte daarvan verlangd.

De Burgemeester

 Baars

J: Meerman

PUBLICATIE

Gelet op art.  74 en volgende van het reglement op het beheer en onderhoud en de policie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie van den 6 Julij 1838.

Waarschuwen bij deze de ingezetenen  van deze gemeente dat op Zaturdag den 14e November aanstaande vanwege het Gemeente Bestuur eene schouwing zal worden gedaan op de voetpaden en voetplanken binnen deze gemeente met aanmaning aan een ieder die zulks aangaat om te zorgen dat de gezegde voetpaden zich alsdan in een behoorlijken staat bevinden, ten einde daarvoor de bij voornoemd reglement  om in het voornoemde reglement te voorzien en onaangenaamheden te voorkomen .

Arnemuiden 29 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

J: Meerman

Kleverskerke den 19 October 1857

Kerkvoogden der Hervormde gemeente van Kleverskerke hebben met genoegen uwe kennisgeving van 13 October ontvangen , waarin door U voor een vierde gedeelte  in de voor dit jaar plaats gehad hebbende reparatie aan den toren zal worden gedragen.

Naar aanleiding van uwe missive van dezelfde dagteekening stellen wij UEA alsdan voor het navolgende te bepalen:

1 dat door het gemeentelijk bestuur van Arnemuiden ( Afdeling Kleverskerke )  voorrtaan een vierde gedeelte zal worden gedragen in het onderhoud van den toren, staande  op de kerk van de Hervormde gemeente van Kleverskerke.

2 dat volgens een vroeger gemaakt contract dat 9 Maart 1853 door het gemeentebestuur van Kleverskerke kerkvoogden van boven genoemde gemeente gehouden  zijn jaarlijks vóór October opgaaf te doen aan het gemeentebestuur van Arnemuiden ( afd. Kleverskerke) van de plaats gehad hebbende reparatie

3 dat het bestuur zich wil onthouden van alle beheer, mits de reparatie de som van f.100 niet zal te bovengaan zullende alsdan kerkvoogden verpligt zijn  de begrooting ook aan het oordeel van het gemeentebestuur te onderwerpen.

Met het aangaan van deze bepalingen verklaren Kerkvoogden hun brief van 11 April 1853 in te trekken.

Kerkvoogden der Herv. Gemeente van Kleverskerke

P.van Vlaanderen president

 1. Dingemanse secretaris

Arnemuiden Nov: 1857

Onderwerp: Onderhoud toren.

De gemeente Arnemuiden gaat accoord met de voorwaarden gesteld door de Kerkvoogden van Kleverskerke

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden den 4 November 57

Aan den Heer Commissaris des Konings

Wij hebben de eer Uwe Excie ter kennis te brengen dat na vertoonen zijner diploma ’s in deze Gemeente als  plattelands  Heel- en vroedmeester zich heeft ter nedergezet dhr Abraham Hendricxe  door de Prov. Geneeskundige Commissie in Zeeland als genees-en Heelmeester toegelaten den 5 November 1853 en als vroedmeester den 11 Aug. 1855 en zulks  naar aanleiding van het besluit van GS den 26 Januarij 1827

De Burgemeester

C.J.Baars

 Middelburg den 30 October 1857

Onderwerp; verlofgangers

Een nominative staat van verlofgangers  die naar hunne haardsteden zijn  vertrokken en aan wie de verlofpas is uitgereikt geworden.

De Comm. des Konings in Zeeland.

Van Tets

Middelburg den 5 November 1857

Onderstand verleend aan Jacobus van Belzen ter verpleging in het Gasthuis tegen 50 cent des daags te verstrekken wegens lijdende aan koortsen

 Verkeert in behoeftige omstandigheden en kan geen onderstand verkrijgen.

Onderstand Domicilie heeft in Arnemuiden.

Middelburg 31 October 1857

Handtekening

Arnemuiden 7 November 57

Aan Heeren B & W van Middelburg

Uwe beide missiven van den 5 dezer maand houqdende kennisgeving van verplegng in het Gasthuis van J. van Belzen en verstrekking  van geneesmiddelen aan C. Wisse  zijn bij mij ontvangen wat of die van laatsgemelde betref, gerigt aan het Gemeente bestuur van Kleverskerke, meenen wij te moen opmerken die Gemeente vereenigd is en dierhalven niet meer bestaat, het zal alzoo voldoende zijn voortaan te mogen vernemen dat de verpleging geschiede aan een inwoonder geboren in de voormalige gem: Kleverskerke.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 5 November 1857

Betreffende onderstand aan Cornelis Wisse ; aan hem worden geneesmiddelen verstrekt  en hij verkeert in behoefige omstandigheden.

Dom. van onderstand Kleverskerke

Middelburg den 1e November 1857.

Middelburg den 7e November 1857

Onderwerp: verkoop  boomen

Goedkeuring openbare verkooping van eenige opgaande olmeboomen.

GS van Zeeland

Van Tets   voorzitter

Griffier handtekening

Middelburg den 7 November 1857

Onderwerp: verkoop  boomen  der hervomde gemeente van Kleverskerke

Daarvan wordt mededeling gedaan aan de kerkvoogden  dfer Herv. Gemeente  van Kleverskerke.

Van Tets

Voorzitter

Griffier handtekening

 Middelburg den 9 November 1857

Onderwerp; Ontslag bedelaars kolonist

De bedelaarakolonist A.de Ridder heeft zich aan verkoop van kleedingstukken schuldig gemaakt ten gevolge waarvan zij thans f.2,45 schuld heeft.

De Minister van Biz verlangt te weten of uwe vergadering genegen is om evenals het benoodigd reisgeld, ook de schuld voor rekening Uwer gemeente te nemen. In dat geval zal daarover dan ook later door het beheer der Maatschappij op Uwe gemeente worden beschikt.

Gelieft mij daaromtrent het gevoelen uwer vergadering te doen kennen, onder terugzending der bijlage.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Middelburg den 9e November 1857

Onderwerp: Goedkeuring benoeming secretaris

Commissaris des Konings

Van Tets

Arnemuiden 17 November 57

Aan de Heer Commissaris des Konings in Zeeland

Onderwerp: Openbare werken

Er hebben  in de loop van het jaar hoegenaamd geen herstellingen plaatsgehad wat de Molenpolder betreft.

De Burgemeester

C.J.Baars

Arnemuiden den 23 November 1857

Heeft zich aangemeld Adriana Brouwer geboren te Brigdamme c.a. in het jaar 1802, ten einde gedurende deze wintermaanden eene wekelijksche bedeeling te mogen erlangen.

Deze arme en oppassende vrouw, welke des zomers ofschoon  in meer en min klimmende levensjaren, door veldarbeid eenigzins in hare levensbehoeften voorziet, kan in dezen winter  niets verdienen, en zoude dus met hun dochter groot gebrek moeten lijden, ware het niet, dat wij op hare aanvrage slechts voor deze wintermaanden, haar op kosten van haar onderstandsdomicilie eene wekelijksche bedeeling van zestig cents hebben toegekend .

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh: Odding    pres.

A.Buijs        adm.

Arnemuiden 24 November 57

Aan B & W van St. Laurens

Wij hebben de eer hierbij aan UE te doen toekomen een besluit van den Burgemeester  dezer  Gemeente en houdende toekenning eener wekelijksche bedeeling van zestig cents aan Adriana Brouwer.

Daar deze weduwe in den winter wegens hare meer en meer klimmende  jaren buiten staat verkeert om in hare behoeften te voorzien, zoo  is aan haar gedurende de wintermaanden tot voorkoming van volslagen gebrek, voor hare bedeeling toegelegd hetwelk zoodra zij door veldarbeid in de gelegenheid haar eigen kost te verdienen uiteindelijk zal worden gestaakt.

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 25 November 1857

Onderwerp: Ontslag Bedelaarskolonist

Ik heb de eer U te melden dat het beheer der Maatschappij van Weldadigheid door de minister van BiZ is verzocht de bedelaars kolonist A. de Ridder onverwijld te laten vertrekken en over het bedrag van het aan haar te verstrekken reisgeld zijnde f.2,45 op uwe vergadering te beschikken .

De Commissaris des Konings

Van Tets

Middelburg  den 23e November 1857

Onderwerp: Zetters Directe Belastingen

Staat van benoemde Zetters voor het jaar 1858:

Joos van der Weele

Jacobus Crucq

Dingenus Kousemaker  Arnemuiden

Cornelis Polderdijk  Nieuw-& St.Joosland Nieuw & St. Joosland

Cornelis Janse       Middelburg.

Middelburg den 23e November 1857

Van Tets

Arnemuiden 24 december 57

Besluit daarvan wordt aan de zetters gedaan

NB ongeveer een maand later.

Middelburg den  27 November 1857

Onderwerp: Regeling jaarwedde en Presentiegeld

Ten gevolge van de  wet van 13 Junij ll SB nr. 70 is het noodig  de jaarwedden van de Burgemeester, Wethouders , secretaris en de ontvanger en de leden van de Raad voor zoo ver de raad mogt hebben bepaald dat dit door zijne leden zal worden genoten opnieuw voor uwe gemeente vast te stellen.

Het is ons voorgekomen dat de volgende sommen zouden kunnen worden bepaald:>

Jaarwedde Burgemeester                                           f.185

Wethouder                                                                    f.   40

Secretaris                                                                       f.300

Ontvanger                                                                      f.220

Presentiegeld raadsleden                                           f    40

Wij hebben de eer U te verzoeken den raad uwer gemeente omtrent die sommen te hooren en ons zijne beschouwingen zoo spoedig mogelijk mede te deelen.

GS van Zeeland

 Van Tets voorzitter

Griffier: handtekening

PUBLICATIE

 Verkoop van staande olmenboomen op de Noordwal op 12 December a.s. 10 uur mitsgaders eenig Olm & willig kaphout.

Arnemuiden  2 December 1857

De Burgemeester

C.J. Baars

Middelburg den 3 December 1857

Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid 2e halfjaar 1857 = .f.30,13.

Dit bedrag bij de Ontvanger der Registratie voor de geregtelijke acten te Middelburg te doen overstorten en kwitantie vóór de laatste maand.

De Commissaris des Konings in Zeeland

Van Tets

Arnemuiden 5 December 57

Aan GS van Zeeland

Plaatselijke verordening van aftreden van den Leden der Raad en vaststelling van het rooster.

PLAATSELIJK VERORDENING ROOSTERAFTREDING LEDEN DER GEMEENTERAAD TE ARNEMUIDEN

Art.1

De aftreding der leden van den Gemeente Raad zal inde  volgende orde plaatshebben, als

In september 1859 twee leden

In september 1861 twwee leden

In september 1863 drie leden

Art.2

De volgende aftreding na verloop der jaren 1859 in 61 en 63  zal plaats hebben als volgt:

NB Deze regeling is zo ingewikkeld en niet erg interessant. Daartoe is verder te raadplegen het origineel.

Etc etc

De Burgemeester

C,J.Baars

Middelburg den 4  December 1857

Onderwerp: heffing veergeld

De overweging van het terugkeerende besluit van den Raad uwer gemeente tot heffing van veergelden heeft bij den Minister van BiZ tot de bedenkingen geleid die in zijnen hiernevens gevoegden brief zijn vervat. Etc. etc.

GS van Zeeland

Voorzitter: van Tets

 1. Deze brief hebben wij niet in originale aangetroffen. Maar wel de reactie daarop !!

De  Gem: Raad van Arnemuiden gezien hebbende de bedenking welke bij UE de Minister van BiZ gerezen zijn op het door deze vergadering genomen besluit tot heffing eener belasting op het overzetveer dezer Gemeente op het Nieuwland, zoo heeft de Raad tot nadere toelichting  op de heffing dier belasting gemeend ZE te moeten kennisgeven.

Dat het veer te Arnemuiden leggende op de afvaart op het grondgebied dezer Gemeente en waarvan de voortzetting en den aankomst plaats heeft op het grondgebied  van de gemeente op het Nieuweland , is het aloude veer hetwelk voor de daarstelling eener dam door de oude Middelburgsche  haven ook strekke tot overzetting der post, als toen de eenigste passage  om langs Arnemuiden zich te begeven naar Goes , en op welk veer na zich destijds  bediende  van een overzetpont, ter overbrugging van wagens paarden etc, doch  dat bij de digtmaking van den oude Middelburgsche haven --- waarschijnlijk wegens  het ongerief der ponte, de postweg is verlegd   voor het dorp- Nieuwland , tot schade van Arnemuiden en meer dan een half uur verder verwijderd van het Sloe als langs de oude route.

Dat korte jaren daarna , als de opbrengst van het veer, de overzetpont niets meer kunnende onderhouden, deze is verwisseld door een bootje van welk bootje men steeds tot  op heden gebruik maakt.

Dat de overzetting plaats heeft uit deze gemeente  over   het Arnemuids Kanaal op den Veerdam gelegen op het grondgebied der gemeente Nieuwland, en dit veer niet van dat belang is dat die  Gemeente, meer dan een half uur verwijderd is, op hetzelve  eenig regt zoude verlangen te doen gelden van ook van de Nieuwlandsche zijde   eene veerman te stellen, als kunnende  zulks de kosten niet opleveren, terwijl bij opruiming van het tegenwoordige veer, het zeer zoude strekken tot ongerief.

Zoowel  voor inwoonders  dezer Gemeente  als die van Nieuwland als zijnde  de landlieden in de nabijheid  aldaar, in korte oogenblikken te Arnemuiden , waartoe  zij anders  sommige kunnen tot ½ uur  zouden moeten omloopen en de visschers  welke bij stil tegenwind  aan de overzijde  langs  het Arnemuidsche  Kanaal hunne vischschuiten in en uittrekken, en dierhalve  zoo min  voor  die belangens  als vele ander niets  gemist kan worden .

Dat dit veer volgens  heugenis van de  oudtsche lieden daar ten allen tijde heeft bestaan tot het behoud van dien aldaarleggende  Veerdam aan het Nieuwland  voor  de overzetpunt  terwijl ingevolge het notuleerde in de vergadering van Weth en Raad gehouden den 13 September 1806, de Gemeente  met Mevrouw van de Perre was overeengekomen dat aan haar voor de vergunning zoude worden betaald eene som   van F,8o: terwijl verder daarbij word gestipuleerd  dat gemelde Mevrouw  immers  voor den tijd van 7 jaren geene toestemming zoude verleenen, blijkens onderscheidene onderhandelingen en laatstelijk volgens de Notulen van den Gemeenteraad dd 21 September,??? Volgens een aangegaan accoord  met den   Mr van Citters van Brfuelis door den stad en toenmalige  pachter Smout en den Heer Mr Schorer elk 100 pond is betaald geworden hebbende eerstgemelde ter verkrijging dier gelden stadsinkomsten moeten verbinden.

Het zal Zijne Excie uit dezen blijken dat het veergeld steeds allen ten behoeve van Arnemuiden  en uitkomende op de oude postweg etc 

 Dat het veergeld strekt alleen ten behoeve van Arnemuiden en de afvaart van deze zijde  op het Nieuwland zulks ingevolge eenen verkregen  regt op den Veerdam aldaar uitkomende op de oude postweg waarom de heffing alsook vallende onder de bepalingen  van art 238 der Gemeente Wet.

Meer dan 100 jaren heeft bestaan, niet geacht kan worden thans te zijn aangelegd hetwelk anders niet dan met ’s Konings toestemming zoude hebben plaats gehad terwijl het besluit waarbij de heffing  word verlangd  alleen moet aangemerkt worden als een gevolg van de vereeniging van Kleverskerke met Arnemujiden om de vroeger heffing bij voortduring te mogen doen plaatshebben.

Mogt dit desnietegenstaande worden ?????? dan verzoeken wij ZE zeer eerbiedig ‘s Konings magtiging te verzoeken voorschreve veer om de gegevene reden aldaar te mogen behouden en het besluit tot heffingvan voorschreve veergeld alsnog ‘s Konings goedkeuring te willen onderwerpen

!!Kladschrift !! Moeilijk leesbaar !!

Arnemuiden den 27 December 57

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: T oelichting veergeld

Wij hebben de bedenking van ZE de minister Biz op dat raadsbesluit tot heffing van veergeld aan denzelven medegedeeld en heeft hij gemeend ZE op die voordragt nader toe te lichten, welk wij de eer hebben onder terugzending van den brief van ZE en het daarbij gevoegde besluit der belasting, hierbij aan U:E: te doen toekomen, met eerbiedig verzoek die nog nader ter goedkeuring aan den Koning te doen inzenden.

De Burgemeester

 1. J. Baars

Middelburg den 4 December 1857

Onderwerp: Heffing belastingen

Wij hebben de eer aan U hiernevens  te doen toekomen, een extract van ZM besluit van den 25 November l.l no 63, houdende goedkeuring van de bij het daarnevens gevoegd besluit van den Raad uwer gemeente, bepaalde heffing van opcenten op de grond- en personele belasting , van een Hoofdelijke omslag van een belasting op het gemaal en het gedisteleerd, van keurloonen, leges ter?/register?? Secretarie en van havengeld.

U tevens verzoekende om van de daartoe betrekkelijke verordening houdende voorschriften  voor de invordering dier belastingen zoodra mogelijk een afschrift aan ons in te zenden.

GS van Zeeland

Van Tets voorzitter

Handtekening van de Griffier.

Behoort bij het KB besluit van den 25 November 1857

De gemeente raad van Anemuiden

Overwegende dat tot dekking der plaatselijke uitgaven onder anderen de heffing van opcenten op de grondbelastging vereischt wordt.

Gelet op de artikelen 240 en 241 der Wet van den 29 JUnij 151 SB 85

Besluit

Er zullen te beginnen met den 1 Januarij 1858 op de hoofdsom der grondbelasting geheven worden vijftien opcenten voor de gebouwde en tien opcenten op de ongebouwde eigendommen.

Vastgesteld te Arnemuiden

Den 16 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

De secretaris:

J: Meerman L.S.

De Gemeente raad van Arnemuiden

Overwegende dat tot dekking der plaatselijke uitgaven onder anderen  de heffing van eene hoofdelijken omslag vereischt word

Besluit:

Er zal te beginnen met den jare 1858 ten behoeve der gemeente worden geheven eenen Hoofdelijken omslag ten bedrage van f. 700- ’s jaars

Tot grondslag van dien omslag zal strekken het waarschijnlijk vermogen, de middelen van bestaan der ingezetenen.

De omslag zal worden gemaakt over de in de Gemeente verblijf houdende hoofdsom van huisgezinnen of die eigen middel van bestaan hebben, bij anderen inwonende.

De Onvermogenden waarvoor worden gehouden de zoodanigen die geacht worden geen jaarlijksche onzuiver inkomen van f.150- te hebben , zullen  van den aanslag worden vrijgesteld.

Vastgesteld te Arnemuiden

16 October 1857

De Burgemeester

 1. J.Baars

De secetaris:

J:Meerman  L:S:

De Gemeente raad van Arnemuiden

In aanmerking nemende dat ten gevolge de vereeniging der gemeente Kleverskerke met Arnemuiden, de tot heden in laatstgemelde Gemeente geheven wordend belasting op het gemaal opnieuw behoorlijk vastgesteld, als zijnde door hun erkend dezelve tot vinding  der uitgaven volsterkt onmisbaar is.

Besluit

Te beginnen met den 1 Januarij 1858 zal in en ten bhoeve der gemeente Arnemuiden worden geheven

50 cents per mud tarwe, berekend tegen een wigt van 75 Nederlandsche ponden

25 cents per mud rogge tegen een wigt van 70 Nederlandsche ponden, dat ter maling op de molen zal worden gebragt.

Alsmede zal er op het van elders ingevoerde  meel en gebak afkomstig van tarwe op roggemeel, eene belasting geheven worden ten bedrage van

1 van zes en zestig en eene halve cents

 1. Van 100 ponden ongebuild tarwe meel
 2. Van 86 ½ ponde gebuild tarwe meel
 3. 140 ponden week tarwe brood
 4. 99ponden hard tarwe brood
 5. 86 ½ ponden van ander tarwe gebak
 6. 180 ponden masteluin brood

Bestaande uit half tarwe en half rogge meel

2  zes en dertig cents

a.van 100 ponden gebuild roggemeel

b.van 50 ponden gebuild  roggemeel

c.van 134 ponden rogge brood

Van deze belasting word vrijgesteld

A de tarwe of rogge geheel gemouten zijnde ten dienste  der branderijen, brouwerijen en azijnmakerijen

B de Tarwe  of rogge ten dienste van gezegde fabrijken, mits de tarwe ten minste voor een derde in de rogge voor een tiende gedeelte met mout zijn gemengd,ten waar de aard der fabricage  eene  ander ,alsdan  door het Plaatselijk Bestuur  voorte schrijven vermenging noodzakelijk mogt  vereischen

C Wijders  zal geen billet van betaalde belasting zijn voor het ten malen  zenden van rogge zemelen voor koekbakken of van meel voor fabriekanten van vermicellie en semouelle, waar de  belasting van betaalden ??????

De stijfselmakers  zal teruggaaf geschonken worden na het overleggen van een door den Ambtenaar geschonken bewijs dat het gemalen graan  is gestookt en zoodanig met water gemengd dat het tot verder gebruik voor het bakken van brood geheel onbruikbaar is gemaakt.

vastgesteld te Arnemuiden

16 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

De secretaris

J.Meerman L:S:

De Gemeenteraad van Arnemuiden

In aanmerking nemende dat de heffing eener belasting op het binnen & buitenlandsch gedisteleerd en de likeuren in het eiland Walcheren , vooral de Gemeenten gezamentlijk plaats hebben, en het noodzakelijk is, dat voorschreve belasting bij  voortduring ten behoeve der Gemeente geheven worde,

 Besluit

De belasting op het binnen en buitelansch gedisteleerd en de likeuren geheven wordend  ten behoeve al de gemeenten in het eiland  Walcheren ( met uitzondering der Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere) krachtigens magtiging van Heren GS in 1851 door de onderscheidene  Gemeente raden gemeenschappelijk vastgesteld bij derzelver besluit van den 2 September 1852  en goedgekeurd  bij , Konings besluit van den 30 December 1852 no 36, zal met den 1 Januarij 1858  bij voortduring op dezelfde hoogte en grondslagen als in het evengemelde  besluit en daartoe betrekkelijke verordening op de invordering is vastgesteld , ten behoeve dezer gemeente geheven worden.

Onder toezending der verordening op invordering dezer belasting vastgesteld verzoeken wij ’s Konings magtiging daartoe te mogen ontvangen.

16 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

De secretaris

J: Meeman L:S:

Een stuk m.b.t. tot handschriftherkenning met het oog op handtekeningen.

Extract uit akten van huwelijken, adoptie en van echscheidingen  leges   f.0,40

Idem geboorten           f.0,25

Overlijden etc etc

Te beginnen met 1 Januarij 58

Keurloonen voor het ten slagting bestemde vee, afgehakt  vleesch of spek als voor iedere os vaars, koe of rund

f.0,50

Kalf f.0,25; lam/schaap f.0,10

Ingevoerd vleesch van runderen van 5 tot 50 pond f.0,25; boven de 50 pond f.0,50

Ingevoerd kalf& en varkensvleesch van 5 to 50 pond  f.0,12 ½

Boven de 50 pond                    f,0,25

Voor ingevoerd wordende lam of schapenvleesch van 5 tot 50 pond     f.0,10

Boven de  50 pond                                                                                                   20

Arnemuiden  16 Octobeber 1857

De burgemeester

C.J.Baars

Secretaris:

J.Meerman

Middelburg, den 22 October 1857

Wij hebben de eer, aan den voet dezes, U mededeeling te doen van een Besluit van den Burgemeester betrekkelijk den onderstand verstrekt aan Catharina Poppe wed. Joh: Priester

De Burgemeester en Wethouders van Middelburg

Paspoort

De secretaris

De Stoppelaar

Besluit aan haar te verstrekken voor de Gemeente Kleverskerke wekelijkschen onderstand van 40 cent voor huishuur.

Middelburg den 15 October 1857

Bericht van ontvangst van bovenstaande aan Middelburg

Arnemuiden 26 Maart 57

Onderwerp: Kennisgeving opgekomen pensioen

Opgave  van een pensioen aan C. Schroevers wed. A.Kramer een bedrag  van f.69- en wel aan de wed. van de gepensioneerde  Matroos  2e klasse bij den  Amb: Recherche te water

De Burgemeester

C.J.  Baars

Nominative opgave van de Gepensioneerden

Schroevers Cornelia Schroevers, wed. Kraamer pensioen f.69-

Arnemuiden 29 October 1857

Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland

Onderwerp: o verlijden geneeskundige

Bericht van het overlijden van de Heer Jan Noom  Heelmeester en Verloskundige.

Tot voorkoming van alle onheilen is door den Burgemeester als maatregel van policie van de weduwe afgevraagd de sleutel van de vergifkas, welke door haar dan ook is afgegeven en zoolang desnoods zal worden bewaard, totdat een bevoegd persoon de afgifte daarvan verlangd.

De Burgemeester

C.J. Baars

I: Meerman.

PU BLICATIE

Gelet op art. 74  en volgende van het reglemnet op het beheer en onderhoud en de policie  der buurtwegen  en voetpaden in deze provinc ie van den 6 Julij 1838.

Waarschuwen  bij dezen de ingezetenen van deze gemeente  dat op  zaturdag den 14 November aanstaande van wege het Gemeentebestuur  eene schouwing zal worden gedaan op de voetpaden en voetplanken binnen de gemeente met aanmaning aan een ieder die zulks aangaat om te zorgen dat de gezegde voetpaden zich alsdan in eene behoorlijken staat bevinden ten einde daardoor de bij voornoemd reglement  op het verzuim gestelde boeten en verdere onaangenaamheden voor te komen.

Arnemuiden 29 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

J:Meerman

Kleverskerke den 19 October 1857

Kerkvoogden der Hervormde gemeente van Kleverskerke hebben met genoegen uwe kennisgeving van 13. October  ontvangen waarin door UEA aan ons wordt medegedeeld, dat door U voor een vierde gedeelte in de van dit jaar plaats gehad hebbende reparatie van de tren zal worden gedragen. Naar aanleiding vanuwe missive van dezelfde dag teekening stellen wij UEA alsdan voor het navolgende te bepalen:

1 dat door het gemeentebestuur van Arnemuiden ( Afd. Kleverskerke) voortaan een vierde gedeelte zal worden gedragen  in het onderhoud van den toren staande op de kerk van de Hervormde gemeente van Kleverskerke.

2 dat volgens een vroeger gemaakt contract dato 9 Maart 1853 door het gemeentebestuur van Kleverskerke, Kerkvoogden ervan gehouden  zijn jaarlijks vóór October opgaaf te doen aan het gemeentebestuur van Arnemuiden van de plaats gehad hebbende reparatie.

3 dat volgens een verzoek van het gemeentebestuur van Kleverskerke dato 20 Maart 1853 het bestuur zich wil onthouden van alle beheer, mits de reparatie de som van f.100 niet zal te boven gaan , zullende alsdan kerkvoogden  verpligt zijn de begrooting ook aan het oordeel van het gemeentebestuur te onderwrepen.

Met het aangaan van deze bepaling verklaren kerkvoogden hun brief van 11 April 1853 in te trekken.

Kerkvoogden der Hervormde gemeente van Kleverskerke.

P.van Vlaanderen President

A.Dingemanse secretaris.

Arnemuiden  3 November 1857

Aan HH Kerkvoogden( afd. Kleverskerke) gemeente Arnemuiden

Wij hebben de eer UE mede te deelen  dat de Gemeente Raad naar aanleiding van missives van den 19 October jl alsnu berust?? in de aanneming der voorwaarden door de Gemeente Raad van Kleverskerke den 8 & 21 Maart 1853,  aangenomen ?? mitsgaders onder intrekking van missive van den 11 April van dat jaar.

Bij de herhaling der gemelde voorwaarden in uwen brief, schijnt zoo het ons voorkomt, een abuis te zijn ingeslopen alzoo UE  meld ons jaarlijks voor October opgaaf zullen doen van de plaatsgehad hebbende reparatie, ddit behoord volgens die voorwaarden te geschieden  in October van de te doene reparatie  in het volgende jaar.

Geliefd  ons deswegen nog nader uwe meening  aan te geven.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 30 October 1857 Onderwerp: Belegging legaat  door het Armbestuur

GS van Zeeland wacht de uitslag daarvan af. Zie brief van den  11e Augustgus ll no 189.

Zie verder het origineel.

Middelburg den 30 October 1857

 Onderwerp; Verlofgangers.

Hierbij eenen nominativen staat van verlofgangers van N.M. uit deze provincie die naar hunne haardsteden zijn vertrokken en aan wie de verlofpas is uitgereikt.

Verzocht daartoe aantekening te doen..

DE Commissaris des Konings in de provincie Zeeland.

Van Tets

Middelburg  den 5e November 1857.

 Besluit van den Burgemeester  betrekkelijk den onderstand verstrekt aan

Jacobus van Belzen

Hervormd: geboren te Arnemuiden, aldaar domicilie van onderstand: verpleging in het Gasthuis tegen 50 cent daags lijdende aan koortsen. Verkeert in behoeftige omstgandigheden

De Burgemeester

Middelburg den 31 October 1857

Paspoort

Arnemuiden, 7 November 57

Uwe beide missive  vanden 5 dezer maand houdende kennisgeving  verpleging in het Gasthuis van Joh: van Belzen en verstrekking van geneesmiddelen aan C. Wisse zijn bij mij ontvangen;  wat of die van laatsgemelde betreft, gerigt aan het Gemeentebestuur van Kleverskerke; UE te mogen opmerken die Gemeente vereenigd is en derhalven niet meer bestaat, het zal alzoo voldoende zijn  voortaan te mogen vernemen dat de verpleging geschied  aan eenen inwoonder  geboren inde voormalige  Gem: Kleverskerke.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg, den 5e November 1857

Over onderstand verstrekt aan Cornels Wisse. Hervormd geb. te Kleverskerke. Verkeert in behoeftige omstandigheden en kan geen onderstand verkrijgen van kerkelijke of bijzondere instellingen  van weldadigheid    Ter verstrekking van geneesmiddelen

Middelburg den 1e November 1857

De Burgemeester

Paspoort

Middelburg den 7e November 1857.

Goedkeuring van den openbaren verkoop van eenige opgaande olmenboomen.

GS van Zeeland

Van Tets voorzitter

Middelburg den 7e November 1857

Onderwerp: subsidie armbestuur.  Etc

Middelburg den 9 November 1857

Onderwerp: Ontslag bedelaarskolonist

Ten vervolge op mijnen brief van den 29 September , heb ik de eer U  te doen toekomen  een berigt vanm het beheer der Maatschappij van Weldadigheid  blijkens hetwelk de bedelaars kolonist  A. de Ridder zich aan verkoop van kleedingstukken  heeft schuldig gemaakt , ten gevolge waarvan  zij thans f. 2,45 schuld heeft.

De Minister van BiZ verlangt te weten of uwe vergadering genegen is om evenals het benoodigde reisgeld, ook die schuld voor rekening Uwer gemeente te nemen. In dat geval zal daarover dan ook later door het beheer der Maatschappij op Uwe gemeene worden beschikt.

Gelieft mij daaromtrent het gevoelen Uwer vergadering te doen kennen, onder terugzending der bijlage dezer.

De Commissaris des Konings

Van Tets.

Middelburg den 9e November 1857

Goedkeuring benoeming secretaris

Hierbij een afschrift van ZM besluit van den 2 dezer tot benoeming van de secretaris

Arnemuiden, 11 November 1857

Aan de Heer Commissaris des Konings in Zeeland

Ter beantwoording UE missive van den  brief zie boven, hebben wij de eer Uwe Excie te melden  dat hoezeer het ons leed doet dat de kolonist A. de Ridder zich schuldig heeft gemaakt van het vervreemden harer kleedingstukken, alzoo dit weder ten laste komt van de gemeente; wij echter in het belang derzelve het verpligtend achten voor dat bedrag den kosten te moeten instaan, waarvan wij Uwe Excie verzoeken Zijne Excie de Minister  van BiZ daarvan mededeeling te doen..

 Etetc.

DE Burgemeester

C.J.Baars

Arnemuiden den 16 November 1857

Onderwerp: Onderwijs

Door den Burgemeester is heden bij de vergadering van de Gemeenteraad in overweging gebragt  het ter kennis gegeven verlangen van den Heer Schoolopziener  de wet op het Lager Onderwijs  reeds met 1 Januarij 1858 in werking te brengen of toe te passen.

De Gemeenteraad is van oordeel dat  daar  de tusschentijd maar weinig ruimte aanbied het geraden is om dezelve  dit jaar toe te passen; maar met bedaardheid toe te passen;

De niet inwerkingtreding werkt niet ten nadele van de gemeente te zijn door nieuwe toestand door de Vereniging met Kleverskerke.

NB niet duidelijk is het probleem; waarschijnlijk zal het onderwijs, vooral door de salarissen van 1 of meer hulponderwijzers voor de verenigde gemeenten duurder uitkomen.

Handtekeningen.

Arnemuiden 17 November 57

Aan den Heer Commissaris des Konings in Zeeland.

Er zijn in de loop van dit jaar geene verbeteringen, vernieuwingen of herstellingen hoegenaamd aan onze Molenpolder heeft plaatsgehad, mitsgaders geene werken waarvan bereids plannen zoude zijn opgemaakt.

De Burgemeester

C.J. Baars

Arnemuiden,den 23 November 1857

Wij hebben de eer ter kennis van UEA te brengen, dat bij ons Armbestuur zich heeft aangemeld Adriana Brouwer , geboren te Btrigdammec.a.  in het jaar 1802 , ten einde gedurende deze wintermaanden eene wekelijksche bedeeling te mogen erlangen.

Deze arme en oppassende vrouw, welke des zomers  ofschoon in meer en meer klimmende levensjaren, door veldarbeid eenigszins in haar levensbehoeften voorziet, kan in dezen winter niets verdienen, en zoude dus met hun dochter groot gebrek moeten lijden, ware het niet, dat wij op hare aanvrage, slechts voor deze wintermaanden, haar op kosten van haar onderstandsdomicilie, eene wekelijksche  bedeeling van 60 cents hebben toegekend etc.

Het Armbestuur van Arnemuiden

Joh; Odding pres.

A .Buijs adm.

 Arnemujiden 24 November 57

Aan B & W van St.Laurens

Dit bericht wordt doorgestuurd aan B & W van St.Laurens, daar domicilie van onderstand hebbende.

Handtekening

Middelburg den 25 November 1857

Onderwerp: Ontslag Bedelaars kolonist : A . de Ridder no 5450 o nverwijld te laten vertrekken en over het bedrag van het aan haar te verstrekken reisgeld zijnde f.2,45 op uwe vergadering te beschikken. Etc.

De Commissaris des Konings

Van Tets

Arnemuiden 2 December 57

Aan den Heer Zetter naam

Op voordragt van den Commissaris benoemd

Middelburg den 27 November 1857

Onderwerp: Regeling jaarwedde en Presentiegeld.

De volgende jaarwedden worden vastgesteld:

Jaarwedde Burgemeester                                    f.185

Wethouder                                                                  40

Secretaris                                                                   300

Ontvanger                                                                  220

Presentiegeld raadsleden                                          48

Wij hebben de eer U te verzoeken, den raad uwer gemeente omtrent die sommen te hooren, en ons zijne beschouwingen zoo spoedig mogelijk mede te deelen.

GS van Zeeland.

Van Tets  voorzitter

Griffier

PUBLICATIE

Afgekondigd den 3 December 57

Op 12 December aanstaande des voormiddags  ten tien uren, publiek te verkoopen eenige op stam staande olmeboomen op de Noordwal dezer Gemeente mitsgaders eenig Olm & willig Kaphout.

Arnemuiden 2 December 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg den 3 December 1857

Onderwerp: Verplegingskosten Maatschappij van Weldadigheid van bedelaars

Gedurende het 2e halfjaar, zal bedragen f.30,13.

Over te maken bij den Ontvanger der Registratie voor de geregtelijke acten te Middelburg en mij de quitantie daarvan voor den laatsten dezer maand te doen toekomen.

Deb Commissaris in de provincie Zeeland

Van Tets

Dit bedrag wordt voldaan.

PLAATSELIJKE VERORDENING VASTSTELLENDE DEN ROOSTER VAN AFTREDING DERLEDEN VAN DEN Gemeente Raad te Arnemuiden

Art. 1 De aftreding derleden van den Gemeente raad zal in de volgende orde plaats hebben als

In september 1859 twee leden

In september 1861 twee leden

In september 1863 vier leden.

Art 2

De volgende aftreding na verloop der jaren 1859, in 1861 en 1863 zal plaats hebben als volgt.

Van de leden benoemd of late te benoemen en zitting hebbende  tot september 1859 en september van 1865 t/m 1895.

Voor die in september 1861 afreden in september 1867 t/m 1897.

En voor de leden  afredend in september 1863, in september 1869-1875 t/m 1899.

Art.3

In het jaar 1900 zal den rooster volgens de dan in werking  zijnde wet  worden herfzien en voorgesteld.

Aldus vastgesteld in de Gemeenteraad.

De Burgemeester

C.J. Baars.

Middelburg den 4 December 1857

Onderwerp: heffing veergeld

De overweging van het terugkeerend besluit van den raad uwer gemeente  tot heffing  van veergelden heeft  hetbij den Minister van BiZ tot de bedenkingen geleid die in zijnnen hiernevens gevoegden brief zijn vervat.

Wij verzoeken U den gemeenteraad daarmede in kennis te stellen en hem, naar aanleiding daarvan uitte noodigen zijn besluit in nadere overweging te nemen.Gelieft ons den uitslag dier overweging met terugzending van den brief mede te deelen.

GS van Zeeland

Van Tets voorzitter

Griffier handtekening

De Gemeente raad van Arnemuiden gezien hebbende de bedenking welke bij ZE de Minister van BiZ gerezen zijn, op het door deze vergadering genomen beslissing tot heffing eener belasting op het overzetveer der gemeente  op het Nieuwland , zoo heeft de Raad tot nadere toelichting op de heffing dier belasting gemeend ZE te moeten kennis te geven.

Dat het veer te Arnemuiden leggende op den afvaart op het grondgebied dezer gemeente waarvan de voortzetting en aankomst plaats heeft op het grondgebied van de Gemeente Nieuwland,is het aloude veer, hetwelk voor de daarstelling eener dam door de oude Middelburgsche haven ook strekke tot overzetting der post, als toen de eenigste passage om langs Arnemuiden zich te begeven naar Goes, en op welk veer na zich destijds bediende van een overzetpont, ter overbrenging van wagens paarden enz,, doch dat bij de digtmaking van den oude Middelburgsche haven, waarschijnlijk wegens het ongerief der ponte , de postweg is verlegd  over het dorp Nieuwland, tot groote schade van Arnemuiden en meer dan een half uur uur verder verwijderd van het Sloe als langs de oude route .

Dat korte jaren daarna , als de opbrengst van het veer, de overzetpont  niet meer kunnende onderhouden, deze is verwisseld  door een bootje van welk bootje men steeds nog gebruik maakt.

Dat de overzetting plaats heeft in deze Gemeente over het Arnemuidsch kanaal op den Veerdam gelegen op het grondgebied gemeente Nieuwland, den dit veer niet van dat belang is, dat die Gemeente  van ware hetzelve meer dan  een half uur van verwijderd is, op hetzelve eenig regt zoude verlangen te doen gelden, en ook van de Nieuwlandsche zijde  een veerman te stellen, als kunnende  zulks de kosten niets opleveren,terwijl bij opruiming van het tegenwoordige veer, het zeer zoude strekken tot ongerief zoowel voor de inwoonders  dezer gemeente, als die van Nieuwland   als zijnde  de landlieden in de nabijheid in de  nabijheid  aldaar, in korte  oogenblikken te Arnemuiden, waartoe zij zij anders sommige hunner tot 1 ½  uur zouden moeten omloopen e de visschers  welke bij stil tegenweer aan de overzijde  langs het Arnemuidsche  Kanaal hunne  vischschuiten in en uittrekken en dierhalve zoo min voor die belangens  als vele anderen niets gemist kan worden.volgens heugenis van de oude lieden daar ten allen dage heeft bestaan en tot het behoud vandien aldaar leggende veerdam aan het Nieuwland  voor den overzetpont blijkens het genotuleerde  in de vergadering van Wet en Raad gehouden dd 13 September 1806

De Gemeente  met Mevrouw vande Perre was overeengekomen dat aan haar voor de daarvoor gelegden dam voor de vergunning zoude worden betaald eene som van f.80-, terwijl verder werdgestipuleerd dat gemelde vrouw  immers  voorden tijd van zeven jaren geene toestemming zoude verleenen, dat van de zijde van Nieuwland  een overzetpont zoude worden gelegd , blijkens onderscheidenen onderhandelingen en laatstelijk volgens  de Nota van den Gemeentgeraad dd 21 Sept ??  volgens een aangegaan accorrd  met den Mr van Citters van Bruëlis door de stad en toenmalige pachter Smout en den Heer Mr Schorer elk  100 pond is betaald geworden hebbende eerstgemelde tot verkrijging dier gelden  stadsinkomsteb moeten verbinden.

Het zal ZE blijken: dat de afstand is van deze zijde op het  Nieuwland, zulks ingevolge  den verkregene regt op den Veerdam aldaar: dat het strekt ten behoeve van Arnemuiden  waarom de heffing alzoo is vallende onder de bepalingen van art.238 der Gemeentewet---- meer dan 100 heeft bestaan, niet geacht kan worden thans te zijn aangelegd,hetwelk anders niet dan met Konings toestemming zoude hebben plaatsgehad,terwijl hetbesluit waarbij de heffing nu wordt verlangd als wettig kan worden aangemerkt als ingevolge van de vereeniging van Kleverskerke met Arnemuiden.

Mogt dit desnietegenstaande worden ?????dan verzoeken wij ZE zeer eerbiedig s ‘Konings magtiging te verzoeken  voorschreve veer om de gevene reden voortdurend te mogen behouden en het besluit tot heffing van voorschreve veergeld alsnog aan ,s Konings goedkeuring te onderwerpen.

!! zeer moeilijk kladschrift en onsamenhangend !!

Arnemuiden 27 December 57

Aan GS van Zeeland.

Onderwerp: toelichting aan ZE de Minister van BiZ over de heffing op veergeld

Middelburg den 4 December 1857

Onderwerp: Heffing belastingen

Besluit : toestemming ZM van het besluit van de Gemeenteraad tot een bepaalde heffing van opcenten op de grond- enpersonele belasting van een Hoofdelijken omslag  van een belas ting op het gemaal  en het gedisteleerd , van keurfloonen, leges ter secretarie en van havengeld.

Verzoek een afschrift van de voorschriften voor de invordering dier belastingen.

GS van Zeeland

Van Tets  voorzitter

Griffier                                                         EXTRACTEN VAN BESLUITEN AAN TE TREFFEN IN ORIGINALE

De Gemeente raad van Arnemuiden

Overwegende dat tot dekking der plaatselijke uitgaven o.a. de heffing  van opcenten op de grondbelasting vereischt wordt

Gelet opde art: 240 en 241 der Wet van den 29 Junij 1851 (SB)

Besluit

Er zullen  te beginnen met den 1 Januarij 1858  op de hoofden der grondbelasting geheven worden vijftien opcenten voor de gebouwde en tien olpcengen olp de ongebouwde eigendommen.

Vastgesteld te Arnemuiden den 16 October 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

Behoort bij het verzoek aan ZE de Minister van BiZ.

Hierna volgen in extenso de besluiten van de Gemeenteraad van Arnemuiden

De hoofdelijke belasting  zal bedragen f.700- des jaars.

Wat de belasting op het gemaal betreft:

50cents per mud tarwe, tgegen een wigt van 75 Ned. Ponden

25 cents per mud rogge, tegen een wigt van 70 Ned.ponden dat ter maling op den molen zal worden gebragt.

Alsmede zal olp het van elders ingevoerde meel en gebak afkomstig van tarwe of roggemeel, eene belasting geheven worden van.

66 ½  cents

Van 100 ponden onebuild tarwe meel

Van 86 ½ ponden gebuild tarwemeel

Van 140 ponden week tarwe  brood

Van 99 ponden hard tarwe brood

Van 86 ½ ponden van ander tarwe gebak

Van 180 ponden masteluin brood. Bestaande uit half tarwe  en half rogge meel

Zes en dertig cents

Van 100 ponden ongebuild roggemeel

Van 50 ponden gebild roggemdeel

Van 134 rogge brood

Van de belasting wordt vrijgesteld

De tarwe of rogge geheel gemuten zijnde ten dienst der branderijen, brouwerijen en Azijnmakerijen

De tarwe of rogge ten dienste van gezegde fabrijken mits de tarwe ten minste  voor een derde  en de rogge voor een tiende gedeelte met mout zij gemengd, ten ware  de aard der fabricage  eene ander alsdan door het Plaatselijk Bestuur voor te schrijven vermenging noodzakelijk mogt vereischen.

Wijders zal geen billet van betaalde belasting benoodigd zijn voor het malen van rogge zemelen, koekbakken meel voor fabriekantenvan vermicellie en semouille ? , waar de belasting van betaald  is.

De stijfselmakers zal teruggaaf geschieden voor dehen betaalde belasting zoodra  zij een door de Ambtenaren  geteekend bewijs  leveren dat het gedmalen ran is gestookt en zoodanig met water gemengd dat het tot verder gebruik voor het bakken van brood geheel onbruikbaar is gemaakt.

De Gemeente raad van Arnemuiden over  de heffing  eener belasting op het binnen & buitenlandsch gedisteleerd en de likeuren in het eiland Walcheren, vooral de Gemeenten gezamenlijk plaats hebben, en het noodzakelijk is,dat voorschreve belasting bij voortduring ten behoeve de Gemeente geheven worde.

Over het Geslagt keurloonen voor het ter slagting bestemd vee, afgehakte vleesch of spek, als voor iedre os vaars,koe of rund                                  f.0,50

Kalf of varken                                              25

Lam  of schaap                                            10

Ingevoerd vleesch van 5 tot 50p.             25

Boven de 50 pond                                       50

Ingvoerd kalfs of vakensvleesch spek

Van 5 tot 50 pond                                       12 ½

Boven de 50 pond                                       25

Ingevoerd lams- of schapenvleesch

Van 5 to 50 pond                                        10

Boven de 50 pond                                       20

De Burgemeester te Arnemujiden

16 Octgober 1857

De Burgemeester

C.J.Baars

Ook heffing op schepen en houtvlotten

 PUBLICATIE

een heffing  van 15 opcenten op de gebouwde en 10 opcenten op de ongebouwde eigendommen

5 tot 25 opcenten op de personele belasting.

Een hoofdelijke omslag van f.700-

Etc

Handtekening

Middelburg den 4 December 1857

Door GS wordt berust in het laatsleden besluit van de gemeente tot het verleene van een subsidie aanhet hervormd  diaconie Armbestuur voor 1858

GS van Zeeland

Van Tets    voorzitter

Hantekening griffier.

Middelburg den 4 December 1857

Onderwerp: Vereeniging baten en lasten behoorende  tot de huishouding des vereenigde gemeente.

Samenvatting alle voor-en nadelen voor de nieuwe Gmeente.

Arnemuiden 11 October 1857

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp:Baten en lasten voor de nieuwe vereenigde gemeente.

Zie inextenso het origineel.

Middelburg den 4 December  1857

Onderwerp: Goedkeuring begrooting rustende schutterij dienst 1858.

F.21,99 ½

Middelburg  den 11 December 1857

Aanbieding van een nieuwe en volledige  KAART  VAN DEPROVINCIE ZEELAND

Middelburg den 11 December 1857

Onderwerp: Beschikking op het adres van Mr.J.C. Schorer

Zie origineel.

GS van Zeeland.

Voorzitter:

Van Tets.

PUBLICATIE OVER DE NATIONALE MILITIE

ZIE ORIGINEEL

DECEMBER 1857

Staat inhoudende de handteekening van den Burgemeester en Plaatsvervanger en twee leden uit den Gemeente Raad: Baars Cornels Jacobus; Boogert Antheunis wethouder; van de Weele Joos; van Vlaanderen Pieter.

Handteekeningen ten behoeve  van de attesten en certificaten voor de Nationale Militie.

Arnemuiden 21 December 57

Staat maximum onderhoud aan GS van Zeeland en het diaconie Armbestuur Arnemuiden en aan het Armbestuur van Kleverskerke

Arnemuiden 23 December1857

Dubbeltal van Brs. Diakenen hetwelk in de godsdienstige vefgaderingen der Gemeente is bekendgemaakt en tegen hetwelk tot na den daartoe gestekden termijn in het geheel geene bezwaren zijn ingebragt, ter electie aan te bieden:

Jacob Pieterse de Nooijer

Jacob van Eenennaam

Gillis de Nooijer

Pietr Meulmeester (Klaasz)

Namens den Kerkeraad dezer Gemeenten

J.van der Meulen

Predikant

De Gemeenteraad kiest hieruit: Jacob Pieterse de Nooijer en Jacob van Eenennaam.

Wijverzoeken UE de benoemden daarvan mededeelikng te doen en volgens  kekelijk gebruik in dien bediening te bevestigen.

De Burgemeester

C.J.Baars

Middelburg 23 December 1857

Ik heb de eerUEA hiernevens ter gewone behandeling aan te bieden 2 certificaten van Oorsprong over 2000 5/4 & 250 7/4 Calicots waarvan de  verzending geschiedt voor particuliere rekening onder bereidverklaring daarvan desgevorderd den eed af te leggen.

Met een spoedige terugzending zult UEA mij zeer verpligten.

UEADienaar

M.Salomonson

Hendrix

Arnemuiden 27 December 57

A an GS van Zeeland

Onderwerp: aankoop huis voor meester van ????? te Westkapelle

Arnemuiden 27 December 1857

Aan Heeren GS van Zeeland

Onderwerp: aanvraag renteloos voorschot van de aankoop van een schoolhuis voor de som van f.1040 van den Heer J. van Boven.

Zie het origineel.

Arnemuiden den 28 December 1857

Bij ons Armbestuur heeft zich aangemeld Sara Bakker geb.4 April 1834 te Koudekerke  ten einde in hare armoedige omstandigheden eenige ondersteuning te erlangen.

Deze arme dienstmeid die in deze gemeente sedert eenige jaren zich zeer oppassend heeft gedragen heeft voor eenigen tijd verkeering gehad met een landmansknecht, die haar op de schandelijkste wijze heeft verlaten, zoodat zij  heden van eene dochter bevallen zijnde, nu genoodzaakt is, alleen voor de gevolgen daarvan zorg te dragen.

Niets hebbende heeft zij thans bij eene arme vrouw alhier huisvesting verkregen, en hebben wij niet kunnen nalaten, haar, op kosten van haar onderstandsdom., geneeskundige hulp en eene wekelijksche bedeeling van f.1,80 toe te zeggen, tot zoolang zij instaat is, werder voor haar zelve te zorgen.

Namens het Armbestuur van Arnemuiden

A .Buijs res.

J.van Eenennaam.

Ga naar boven