Historische Vereniging Arnemuiden

Ingekomen stukken 1582-1749

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 51

Selectie van belangrijke gegevens

 

Een afschrift van een brief van Willem van Oranje aan de Ghecommitteerde Raden van Zeeland

 

De Prince van Oraengien Grave van Nassau etc Marquis vander Vere

 

Edele erentfeste, eersame hoochgeleerde discrete lieve besundere wij seynden ulieden hier inne besloten zekere requeste aen ons ghepresenteert by de ghemeene Schiptimmerlieden poortersende burghers synde tot Armuyden daer by versoeckende de vryheyt, om voor eenighen vreemdelinghen aldaer woonactich, te moghen wercken ende arbeyden als coopvaerders in de vrijheyt van Armuyden ende Welsinghen legghende ende anckerende , Ende hoe wel die van Armuyden het versouck der supplianten redelyck bevonden ende ons daerop heurlieder advis hier by ghevoucht scriftelyck overgesonden hebben, nochtans nijet wetende oft in dese tyden sonder yemants achterdeel den supplianten hun versouck voorn soude moghen geaccordeert worden

Soo hebben wy voor ende aleer hierinne eyntelick te disponeren u de voorn Requeste ende advis wel willen communicerenVersouckende dat ghijlieden de selve oversien ende daerop naer behooren ghelet hebbende , ons eerst sdaechswederom seyndet , met ulieder advis van tgene ons inder saecke te doen sal staen, om tselve ghesien, by ons alsdan ghedaente wordene , Soo wy sullen inder redelicheyt bevinden te behooren, hier mede

Edele etc zyt Gode bevolen, Gescreven tot Antwerpen den IX en dach Juny 1582

 

Aende Ghecommitteerde RaedenUlieder goede vrient

Van ZeelantEnde gheteeckent

Guillaume de Nassau

 

Aan de achterzijde van het bovenstaande extract staat geschreven

Missive aende Prince van Orangien

 

Versoek van Schiptimmerluijden aan de prins van Orangien

 

Hieronder de verantwoording van de baljuw Rombouts aan de regeringe over het ontslaan van een gevangene.

 

Ghesien bij mij Symon Romboudts bailliu deser stadt Arnemuyden d’acte ende resolutie by uwer Eers als gisteren in mijnen respecte genomen Segge met oprechte gemoede dat wel waer is dat ick de compositie daer in vermelt gedaen hebbe/ dan verclaere die gedaen te hebben opt groot bidden ende schreyen van des gevangens vrienden/ Oock met Intentie en zulcx gedaen te hebben met voorwete ende kennisse vande burchmrs dewelcke ten dien dage by my ontbodenende nyet thuys wesende hebbe my vervoordert ophet Importuyn ? versoucken ende bidden der voorss gevangens vriende de zaecke aff te doennyet meenende daer mede yet onbehoorlicx gedaen te hebben Dan de wyle zulcx nu en quade genomen wort ende dat een gedaen zaecke is/ Zoo moet tselve nu ? zulcx blyven ende voorder getracht worden om in toecommenden tyden zulcx te doene als tot bewaringhe van myn ampt ende officie zal dienen ende behooren daer inne ick my geerne bereyt zyn te quyten ende Imployeren naer myne middelen ende wetenschap die my Godt verleent heeft / dwelcke in confermiters ? / conformiteit ? van alle anderen officieren behoorde te geschieden sonder mynen coste scade oft vuite(s)rlicken bederve/ dan alzoo Incommen van mynen officie notoirlickenzoo sober zyn dat ick mydaerop nijet alleenlyck nyet can onthouden maer dat ic veel min alle costen die tot laste van mynen officiein cas van executien oft anderssins vallen behoorden te draghen

Sooverclaere tot volcommynghe van tvoorder inhouden van Uwer Eerw ? Resolutie dat ic tegens myn gemoet de Iusticie ende executie van dyennyet can hanthaven sonder vande Gravelyckheyt van Zeelant oft van Uwer Eerw geassisteert te wesen / ten welcken eynde ick in Hollant aen Camer van rekenijnge ende oock aende Staten ende Raden van Zeellant langhe by requestvervolch ?gedaen hebbe ende tot noch toe nyet en hebbe connen obtineren Sulcx dat eyntelinghe van Iusticie gehanthaeft te worden volghens uwre Eerw resolutie ten mijne goeden ijver ende meyninghe van noode wesen zal dat ick geassisteert worde tzy bij de Gravelyckheyt van Zeelant deur uwer Eerw: interpositie ende authoriteyt ofte deure Uwer Eer: zelfs met zulcken middel ende ordere als die zelve uwer Er: daer op zal believen te stellen enderamen daer inne Ic bereyt ben met Eer: zulcx correspondentie vrientschap ende eenigheijt te houden als tot welvaren vande stadtburgers ende inwoonders van dyen ende oock tot bewarynghe vandes Graven recht zal dienen ende behooren//

 

Hierboven :verantwoordinge van den Balliu Rombouts aen de regeringe over het ontslaan van een gevangene

 

Hieronder hetverzoek van Isaack Jacobsz om na het ontslag van de stadsbode Abram Waelpoel deze te mogen opvolgen.

 

Aende Eerwaerdige Heeren Burgemrs: Schepenen ende Raden der stadt Arnemuyden.

 

Geeft reverentelick ende eerbiedelick te kenne Isaack Jacobszen U Eerw; dienaer hoe dat hij suppliant verstaen heeft dat den bode Abram Waelpoel bij U Eerw: om sijn quaet comportement gedeporteert van sijnen diens affgeset is ende alsoo U Eerw: door een ander bequaem persoon als bode moet worden gedient; versoeckt derhalven ootmoedelick datt U Eerw: hem suppliant het vacerend boodschap gelieven te vergunnen verhopende sich inde voorss bedieninge soodanich te comporteren dat U Eerw: daer inne een goet genougen ende contentement sullen nemen welck doende etc:

 

IsbijWet ende Raet den suppliant sijnen versoeck provisionelick vergunt ende toegestaenActum ter vergaderinge van Wet ende Raet den XXI Augusti1645

Mij presentJ. Van Swieten

 

Schriftelijcke remonstrantie(van) Abraham Fentzelle Bailliu deser stede nopende de schandelycke ....... Injurien daer mede den remonstrant en sijn huijsvrouwedoor de huijsvrouwe ende de dochter van Adriaen Beaumont wort beticht ende beschuldicht blijckende bij de attestatie daer van sijnde tenderende de vilipendentie(bezoedeling) van des remonstrants ende desselfe huijsvrouw en sijn gantsch geslaegen naem ende faem ende dat ende dat noch te raden is als balliu deser Stede soude niet waerdich zyn sulcken ampt te bekledenwaer over hij remonstrant sich voelende ? opt hoochste in sijn eere gequetst .....dat tot vijtvindinghe vande waerheijt vande saecke te willen namptiseren in de handen vande Wet ende Raet 250 ponden vlaems mits dat de huijsvrauwvande voorn Beaumontgehouden zal wesen van gelijcke te doen Om daer voor gedeputeerdensuijt de W+R te kiesen ofte bij de voorss W+R daer toe geordonneert te werden om de waerheijt vande saecke volgens de attesttatie te mogen ondersoecken ende alsdan an die sijde te procederen soo naer exigentie van zaecken sal bevonden werden te behooren ende bij wijgerighe vandienprotesteert den voorss Bailliu geen naklaegen te sullen willenverwachten waermede hij sijn eer verder sal soecken te repareren.

 

Is bijW+R geordonneert op de clachte van dhr Baillui Fentsel als dat de huijsvrouwevan Adriaen Beaumont sal hebbenhaer in Iniureijen / beledigingen vanden voornoemden bailliu ofte de huijvrouwe sal hebben in te brengen tussen heden en veertien dagen ende stellen vorder partie tegen partije.

 

Anno 1665

 

Vrees van een aantal burgers van Arnemuiden dat door toelating van een verzoek tot afbraak van bouwvallige huizen het hek van de dam is en het afbreken van die huizen niet niet te stoppen zal zijn

 

Aende Eerwaerde heeren Burgmeesters en schepenen ende Raden der stadt Arnemuijden

 

Geeft reverentelick te kennen wij onderschreven borghers ende inwoonders van deser steede hoe datUwe achtbaereijt op het versoeckvan den Hr advocaet Nachtegael hebt toegestaen om sijn bouvallige huijsen af te breeken het welcke wij versoeckenaen Ue Eerwaerdyhe dat het nijet zoude mogen geschijedenom dat er eenighe borgers ben gekeusteregeer ?? gheweest om haer bouvallige op te maken ende het selfde hebben ghedaen omdat de stat nijet ontbloot en sou wordenvan huijsen ende tavont ofte morghen tot een steenhoop soude gemaeckt worden dan soot Ue Achtbaerheijt het selfde belyeft dat de voornomde huijsen sal af ghebroocken worden Zoo salder meer versocht worden om huijsen af te breecken nijet twijffelende ofte Ue Achtbareijt en sal den borger nijet meer consteregeeren (constringeren ?)als den vremdelinckwant wij vertrouwen datter noch wel bij UeAchtbaerheijt sijn dije haer Consensie daer in quijten sullen dat de huijsen inde stadt souden afghebrooken worden ende stadt tot een blynde(blinde) muer ghemaeckt worde daerom versoecken wij ae Ue Achtbaere eer en daer in te vesien dyt doende belijeven Ue dyenstwyllege borgersActe

 

Handtekeningen:

............ Fockeel

Adriaen van Savoeye

Dit is merk van Chrijs ??Denijsz

Cornelys IJsbersen ?Jan van Savel ?

Job WillemsAndries Duivekot ?

Janneken GillisDit is het merck van Cornelis Cornelisz

Daniel van der Caserie ?? Isaac BommeGheleyn Jansz

  

Verzoek van Pieter van Pantegem om “stadswijnkelder” te mogen houden

 

Boven het verzoek staat het stads clein segel gestempeld.

Met een soort waarmerk dJanszaande linkerkant en het jaartal 1670 aan de rechterkant.

 

Aghtbare Wijse voorsienige Heeren Burgemrs Schepnen ende Raden der stadt Arnemuyden n Zeelandt

 

Verthoont reverentelyck Pieter van Pantegem hoe dat wel genegen soude zijn stdswijnkelder alhier te houden/ ende sijne wijnen tot gerie van de borgerenmet groote ende kleijne mate te mogen vijttappen mits aen de stadt betalende aght schellingen vier groten voor yeder oxhooft dat hij salvijttappen volgens de conditien op welcken U E: Aghtb het selve aen den proueur de Jonge nu overleden hadden gelieven te vergunnen; versoeckt derhalven gedienstelyck dat U: E: Aghtb: het selve faveur aen hem gelieven toe te staen gelovendehij suppliant sigh in desen te sullen reguleren naer de ordonnantienvan haer Ed: Mog: op de consumptie der wijnen geemaneert. Dit doende

 

Pieter van Pantegem

 

Ook weer het stads clein segel gestempelt met dezelfde waarmerken

 

Achtbare Wijse voorsienige Heeren Burgemrs Schepenen ende Raden der stad Arnemuijden.

 

Vethoont met schuldige eerbiedigheijt Joos Lievensen hoe dat met het overljden van Adriaen Jorissen de grofsoutmate is comen te vaceren en gemerckt hij suppliant sigh geerne daer toe sage vervordert/ keert sigh ootmoedighlyck tot U: E: Aghtb: gedienstighlyk versoeckende dat U: E: Aghtb: hem suppliant daer mede gelieven te begunstigen / gelovende hij suppliant sigh daer in volgens den plight van een getrouwGrofsoutmeter tot contentementvan U:E: Aghtb: en anderen sijnen dienst hier in van noode hebbende wel ende getrouwelyck te sullen gedragen dit doende Etc

 

Opnieuw het stadskleinzegel met waarmerk d Jans en jaartal 1671

 

Aghtbare Wijse Voorsienige Heeren BurgemrsSchepenen ende Radender stadt Arnemuijden in Zeelandt

 

Verthoont met schuldige eerbiedigheijt Daniel van der Leije inwoonende borger deser stadt hoe dat vertrouwende dat U:E: Aghtbaerheden bij overlijden van den procureurde Jonge die onder faveur van U: E: Aghtb: alhier stadswijkelder hielde metden eersten een ander mochten stellen, die sijn wijnen met de groote ende cleijne mate tot gerief van de borgeren soude vuijttappen, te rade is geworden sijnen dienst hier toe aen te bieden, versoeckende ootmoedighlyck dat U: E: Aghtb: hem suppliant hier mede gelieven te begunstighen onder soodanighe conditien als deselve by den procureur de Jonge onder goetvinden van U:E: Achtb: is gehouden geweest, mits aen de stadtbetalendeaght shellingen vier grotenvoor yeder oxhooften voor sigh regulerende naer de ordonnantien bij haer Ed: Mog: op de stadswijnkelders alreets gestelt ofte noch te stellen dit doende etc.

 

Bij mij Daniel vander Leije

 

Een verzoekschrift van een persoon met een lichamelijke beperking

 

Achtbare Wijse Voorsienige Heeren Burgemrs Schepenen ende Raden der stadt Arnemuyden in Zeelandt

 

Verthoont met schuldige eerbiedigheijtCornelis van Ameren inwoonende borger deser stadt hoe dat verstaen hebbende dat U:E: Aghtb: bij overlijden van den procureur de Jonge dien U:E: Aghb: hadden verguntstadswijnkelder te houden ende sijne wijnen tot gerief van de borgeren met groote ende leijne mate vijt te tappen mts aen de stadt betalende aght schellingen vier grootevoor elck oxhooft, geresolveert moghtenzijn met den eersten een ander daer toe aen te biedengemerckt door seker accident in sijn handt sijn vorighe handwerck niet connende oeffenen sigh genootsaect vind yet anders bij der hand te nemen waer mede sijn huijshuden met eeren can vvorstaen, versoect derhalven gedienstelyckdat U:E: Aghtb: gunstighlyck daer op gelieven te letten en tot sijnen voordeele daer in disponerende het selve op de vorige onditien hem suppliant te vergunnen twelck doende etc

 

Dit is het merk van Cornelis van Ameren

 

Sebastiaen van der Koecx solliciteert naar de positie van procureur die vacant is na het overlijden van Hr: Willem Janse de Jonge

 

Aghtbare Wijse Voorsienige Heeren BurgemrsSchepenen ende Raden der stadt Arnemuijden

 

Verthoont met volle respect ende eerbiedigheijt Sylvester Vereenoogh , hoe dat hij verstaen heeft dat U:E: Aghtb: genegen zijn, het stadhouder ende schoutschap deser stadt, twelck hij suppliant van den jare 1664 tot den jare 1669 door U:E: Aghtb: goede gunste hadde bedienten ten dier tijt ter oorsaecke van eenige voorgevallen moeijlijckheden gequiteert, weder met een bequaem persoon te voorsien ; En gemerckt hij suppliant sigh ( onberoemt gesproken ) daer toe bequaem is aghtende , en sigh geerne daer toe sage bevordert, indien U:E: Aghtb: het salaris van dien wat geliefden te verbeteren, keert sigh derhalven hij suppliant ootmoedighlycktot U:E: Aggtb; gedienstelyck versoeckendedat U: E: Aghtb: met voorgaende verhooginge van tractement deselve bedieninge hem gelieven te vergunnen,gelovende hij suppliant sigh in desen tot volle contentement van U:E: Aghtb: in alle getrouwigheijt te sullen gedragen twelck doende etc.

 

Ook Adriaen Jansen Jongman solliciteert naar het stadwijnkelderschap

 

Aghtbare Heeren

 

Burgemrs Schepenen ende Raden der Stadt Arnemuijden

 

Geven met schuldige eerbiedigheijtte kennenJob Willemsen Sylvester Vereenoogh ende Maria Abrahams alle herberge houdende binne deser stadt, dat hare neeringe door Adriaen Jansen Jongman stadskelder ende herberge te gelijk in sijn huijs houdende tot een geheel verval wert gebraght , connendesij suppliantenvan hem als pachter van sLandswijnen geen afslagh van hare pacht becomen en oversulcx ook niet mogelijk met hem hare wijnen tot vier stuijvers de pinte te tappen: Ende gemerct sij supplianten als borgers gelijcke lasten nevens hen moeten dragenen daerom niet redelyck dat hij gelijcke neeringe nevens hun doende alle de voordeelen alleen soude genieten zijnde bij haer Ed: Mog: d/Heeren Staten van Zeelt om dietgelijke redenen in het 14e Artijckel vande Ordonnantie op de wijnen den wijnvercoopers verboden Herberge ofte tafel te houden ofte gelagen te setten versoecken gedienstelyck U: E: Aghtb: gelieven te ordonnerendat genegem zijnde sijn stadskelder te blijven houden, deselve buiten sijn huijs moge houdenen voorts hem en andere Herbergiers gelast op gelijcke prijs bi U: E: Achtb: daer op te stellen hunne wijnen te vercoopenende sulcx naer luijdenvan U:E: Aghtb: ordinarisse voorboden op de also te slaene blicken voor een yegelyck kenbaer te maecken twelck doende Etc.

 

Hieronder de handtekeningen

 

Verzoek van Adriaen Cautzijn om na het overlijden van Carel Jacobsz gewesen grofzoutmeter in diens plaats benoemd te mogen worden..

 

Verzoekschriftm.b.t. de opvolging van een grofsoutmeter

 

Het Cleijn segel van Arnemuyden met waarmerk

 

Aghtbare Wijse Voorsienige Heeren Burgemrs Shepenen ende Raden der Stede Arnemuijden

 

Geeft met schuldige eerbiedigheijt te kennenCarel Scroeversinwoonende borger deser stadt hoe dat Daniel Danielsz vanBelsen gewesen grofsoutmeter zijnde overleden hij suppliant sigh geerne tot het bedienen van voorss vervallen grofsoutmate onder U:E: Aghtb: goede gunste sage gevordertverhoopt hij suppliant U:E: Aghtb: in aghtinge sullen gelieven te nemen sijn lastigh huijshpuden zijnde nu lange uijt het werck geweest en met langduijrige siete besogt; keert sighderhalven gedienstelijck tot U: E: Ahtb: hem daedr mede te willen begunstigen gelovende sigh in het bedienen van deselve soodanig te gedragen als een getrouw grofsoutmeter schuldich is twelck doende etc

  

Extract uijtte Notulen vande Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant Rade ofte van de Magistraet van

Den 14e Novembris 1678

 

Nochmaels wesende gedelibereert op het overbrengen vande Cohieren van de losse goederenen familiegelt is goetgevonden en verstaen dat de overgebrachte Cohieren van het Familiegelt over den Jare 1676 ter rekencamer sullen worden overgebracht en voorts gecontinueert en aengenomen over de volgende jaren 1677en 1678 om dat middel in conformite van deselve te doen inneen vervolgens verrekenen. Dat wijders de Cohieren van de losse goederen over den jare 1677, noch staende dese vergaderinge sullen moeten worden overgebracht bij de Steden en quartieren die daer van alsnoch in gebreecke sijn gebleven / ofte hetselve niet doende Immers uijtterlijck binnen 14 dagen na het scheijden van hoochgemelte vergaderinge dat als dan soodanigen Stadt ofte quartier sal worden gehouden voor aegeslagen met het Cohier van het voorn: Middel vanden Jare 1676 en werden de Cohieren over den Jare 1676 en werden de Cohieren ovet den Jare 1677 ( ofte die nu in plaets van dien sullen worden gehouden) oock by desen aengenomen voor en ovet den Jare 1678, Sonder dat ijmant daer op sal vermogen verminderinge ofte geheel afgeschreven te worden, als nae voorgaende gepresteerden eedt te doen in handen vande Heeren vanden Rade ofte vande Magistraet van hare Residentie bij die gene die sustineren mochten die verminderinge ofte afschrijvinge na de gestaetheijt van hare goederen te moeten genieten/ Wordende wijders de ontfangers van het voorss Middel bij desen geordonneert het selve vlitige en prompter als voor desen te inne n en vervolgens de ontfangene penningen te brengen tenComptoire Generael, oock de Oficieren en Magistraten en vande Steden gelast de voorn: ontfangers daerin getrouwelijk de behulpsame oock de stercke handt des versocht sijnde te bieden, sonder daer van in gebreecke te blijven. En dat oock Generalijck alle de penningen en het beloop vande Cohieren van de losse goederen en familiegelt tot dit looende jaer incluijs mitsgaders alle andere restanten sullen moeten sijn ontfangen en voldaen voor de aenstaende Maert van artii 1679 daertoe de heren vande Rade onophoudelijck sullen arbeijden

 

Accordeert mette voors notulen

 

Justus.............................secr

 

 

Aen de Aghbare Heeren

Burgemrs Schepenen ende Raden der Stede Arnemuijden.

 

Geeft reverentelijck te kennen den Luijtenant Kempe , woonaghtigh binnen der Vere hoe dat verstaen hebbende dat by U:E: Aghtb: des Balliuws plaetse vacant was gestelt , sigh genegen heeft gevonden sijn persoon aen U: E: Aghtb: tot bekleedinge van dien te presenteren versoeckende gedienstelijck U: E: Aght: gunstige reflexie op sijn persoon nemende hem tot de bedieninge van voorss Ampt sullen gelieven te nomineren verhopende onder beneficie van dien tot voorss bedieninge te werden gevordert twelck doende etc

 

 

Eersame discrete lieve bijsondere

Wij senden Ul: hier nevens extract van onse resolutie ten fijne als daerinne vermelt.

Waermede

Eersame discrete lieve bijsondereZijt gode bevolen int hoff van Zeelant tot Middelburch den 2 Junij 1679

 

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Justusde.........

 

Extract uijtte notulen vande Ed: Mo: Heeren Staten van Zeelant

Den 2e Junij 1679

 

Hieronder aanmaningenmet betrekking tot de lakse gang van zaken m.b.t.tot inning van bepaalde belastingen

 

Gehoort het raport vande Heeren Gedeputeerde tot de finantie en vervolgens gedelibereert op het Innen van de restanten is bij gemeene toesegginge en beloften van alle de steden sessie hebbende in dese vergaderinge goetgevonden de Magistraten van de gemelte steden als mede van alle andre steden ende plaetsen deser Provincie bij desen te gelasten ijder inden sijnen die voorsieninge te doen dat het middel vande losse goeden vanden jaere 1677 effectivelijck sullen moeten gesuijvert sijn Jegens den 15 Augustij naestcomendedat de cohieren van het voorn: middel dato1678 aen den raet sullen moeten overgebracht werden 14 dage naer dato deses, en daer van gereeckent en gesuijvert, Jegens halff September daer aen volgende dat oock de cohieren van dat selve middel over dit loopende jaer 1679 sullen moeten overgebrocht worden jegens den 1e September en gesuijvert voor halff december beijde deses Jaer= Dat het middel vant familie gelt over den Jaere 1676 en 1677 voor den 1e September naestkomendesal moeten verreckent en gesuijvert sijn. Dat de cohieren van het selve middel over den Jaere 1678 en 1679 sullen moeten overgebrocht sijn voor den 1e september en van dat middel over den Jaere 1678 verrekent en gesuijvert voor halff december beijde naestcomendeen dat van 1679verrekent en gesuijvert voor den 1e Maertij 1680 sonder dat door het stellen van dese termijnen tot overbrenginge vande Cohieren Soo van het een als het ander middel wort affgegaen van Haer Ed: Mo: resolutie van den 12e november 1678 alsoo het voorss overbrengen alleene hierin bestaet om daeruijt te sien wort vermeerderinge oft verminderinge daer in gevallen door affschrijvinge oft verhoogen van eenige persoonen : dat voorts de gemelte Magistraten sonder ophoudens de ontfangers van de voorss middelen niet alleene daer oe sullen biedende behulpsullen gehouden wesen reeckenschapte geven same oock de stercke handt desnoots ende versocht sijnde om de gebreeckigeen refractaireingesetenen tot betalinge vande voorss middelen te bedwingen ofte te executeren maer oock siendedat de de voorssontfangersdaer inslack / slap ?en nalatich mochten sijn haer daer toe aen te maenen en te houden inquirerende tot dien eijnde doorgaenswat divoiren sij des aengaende toebrengen en daer van van deselve reeckenschap vorderen om vervolgens daer van in absentievanden vergaderinge kennissete geven aen de Heeren van den Radedie bij desen wel expresselijck worden aenbevolen om te letten en haer doorgaens te informeren wat in dese soo bij de respectiveMagistraten als bij de voorn: ontfangers vande voorss: middelen gedaen en verricht om met alle vigeure en sonder intermissie d’een ende d’ander aen te maenen om te houden tot precijseen neerstige naercomingevan al hetgeen voors : is als waer vande Heeren van de Rade ter eerster bijeenkomste van dese vergaderinge van Haer Ed: Mo: sullen gehouden wesen reeckenschap te even en in gevallehet overbrengen van de voorss Cohieren mocht worden getardeert dat alsdan volgens de voorgemelte resolutie van den 12e November voornt: de voorss Cohieren niet sullen mogen vermindert worden maer gehouden voor soo vol en compleet als de Cohieren vande Jaere 1676 sijn geweest en soo echter daer op schademochte vallen dat die door de gebreeckige magistraet tot haeren Costen sal moeten worden gesuppleert ter oorsaecke bij haer geen Cohier op sijn behoorlycke Geprefigeerden tijt sal wesen overgebracht/ Ende belangende de Cohieren vande voorss: middelen ten plattenlande soo wort verstaen dat de steden onder wiens besorginge die sijn gestelt ijder in sijn quartier alle de Magistraten van de dorpen tijdelijck sullen aen schrijven en haer een competenten tijt geven om de voorss Cohieren ijder in den sijnen te formeren en wel en behoorlijck geformeert sijndete leveren in handen van de Magistraten van de Steden om meten nevens de stedelijcke Cohieren binnen den tijt en termijnen hier boven geprefigeert en de Heerenvanden Rade toe te senden En in cas eenich magistraet van een dorp mocht blijven in gebreecken haere Cohierenbinnen den tijt in de steden te stellen ende selveover te brengen soo sal soodanige dorpgehouden en aengeslaegen worden en blijven met de selve sommeals haer laeste Cohieren op te brengen op pene van daerover in persoon en goeden te sullen worden geexecuteert en in de eerste plaetsen de schouten en Secretarissen en vervolgens de schepenen. Doch om de voorss: Magistraten wederomtot haer devoir te beteranimeren soo sullen de selve voor haere moeijte genieten een stuijver te ponde van het beloop van de cohieren die hondert ponden vls : en daer en boven sullen comen te monteren en van de mindere vier gulden van ijder

 

Accordeert mette voorss: notulen

Justus de Huijbersch ??

 

Eersame lieve bijsondere

 

Dese dient andermael ten eijnde El niet en late eersdaeghs uijterlijck tegensden 25e deser hier ter Camer in te senden de openstaende reeckeninghe van ’t familiegelt over Ulieder stad dato 1676 en 1677op pene van andesttt’uwer laste daerinne voorsien te worden als naer behooren zullende niet te min d’oncosten deser beschrijvinge t’uwen lstewerden geextendeert. Waer mede sij’t Gode bevolen. In Middelburch den 5e Julij 1679

 

Dignus Nollens(was getekent ?)

Ter ordonnantie vande rekencamer van Zeelant

 

Corn: Moggre

Gg

 

Eersame discrete lieve Bijsondere

 

Wij hebben Uwe Ed: voor desen toegesonden de resolutie van de Heeren Staten van Zeelant vanden 3e Junij laestleden in verwachtinge dat deselve volgens de gemeene toesegginge en belofte van alle de steden sessie hebbende in HaerEd: Mo: Vergaderinghe en vervolgens de schuldicheijt van andere aen ons binnen den tijt van 14 dagen naer datum vande voorn: resolutie souden hebben overgesondenhet cohier vanden 200e Penninckvan de losse goederen over de stede Arnemuijden en district van dien voor den jaere 1678 tot voldoeninge ende bereijckinge van de goede Intentie en ooghmerck vande hooghgemelte Heeren Staten; Dan alsoo wij het voorn: quohier tot noch toe niet hebben vernoomen en dat den geprefigueerden tijt soo lange verstreecken sijnde – gedacht moet werden tot prompte invorderinge vant voorn: Middel,Soo hebben wij goetgevondenU L nochmael bij desen te ordonneren en aen te maenen dat de selve sonder eenich verder tijtverlies het vooreng: quohier aen ons willen oversenden sonder daervan langer te blijven in gebreecke alsoo het Mijne Heeren de Staten ten hoochsten ernst en voor de de finantien van de Provincie niet minder nootsaeckelijck isen wij ons bij Haer EdL Mo: niet en souden konnen dechargeren in gevalle wij hier in onsen Ernst niet en quaemen te betoonen ende sullen U: L: ns metten brenger deses devoorn: Cohieren ofte wel derselve antwoorde laeten toekomen

Waermede

Eersame discrete lieve bijsondere zijt Godt bevoolen.

Int hof van Zeelant tot Middelburch den 11 e Julij 1679

 

Ter Ordonnantie vande Gecommitteerde Raden vande Staten an Zeelant

 

Hr de Huijberst

 

Aende Ed: Achtbare Heeren Balliu Burgemeesters Schepenen ende Raden der stadt Vlissinge.

 

Een moeder doet pogingen om haar zoon die in slavernij in Algiers in de gevangenis zit te lossen

 

Vertoont reverentelijck Anna van Dort moeder van Cornelis Fockeel hoe dat denselven haren zoon op den 7e november `1678 met het schip gent St Jorisschipper Joris de Coster is genomen ende in slavernij opgebracht tot Algiersconform de annexe attestatie ende aldaer noch is sittendeende gemerckt de supplte bij bij haer onvermogen.......harensoon niet en kan lossen soo keert sij haer tot Ued: Achtb: ootmoedelijck biddende ende versoeckendemet een teder en moederlijck herte geneijght tot haren soons vrijheijt dat Ued: Acht: goede geliefte sij de suppliante te vergonnen previlegie om uijt te gaen met een boeckje sonder busse om op hett selve te laten teijckenen soo vele als barmhertig persooen sullen gelieven tot lossinge te teeckenen om deselve teijckeninge gedaen sijnde tselve boeckje ter hant te stellenaen Commissarissen bij UED: Achtb: daer toe te commiteren ende de geteijckendePenningen ingesamelt te werden volgens gemelte commissaris ordre

Dat doendeetc

 

Burgemrs Schepenen ende Raden der Stede Arnemuijden in Zeeland oirconden en certificeren een yegelijck bij desen dat wij hebben ontfangen de oodmoedige supplicatie van Anna van Dorth geboortigh binnen deser stadt over haren soon Cornelis Fockeel oudt 17 jaren die sij binnen deser stadtheeft geprocreeert (voortgebracht)in haer huwelijck met Frans Fockeel en dit op den 7e November 1678 met het schip gent. St Jorisde Coster in het varen naer Suriname met eenen schipper genaemt Joris de Coster is genomen ende in slavernie opgebraght tot Algiers alwaer alsnogh is sittende ten eijnde wij haer voor denselven verleenen dese letterenvan recommandatie wij geconsidereert het onvermogen van de suppliante tot het lossen van haer soon uijt dese ellendigee slavernye hebben bij desen allen ende een yegelijck wille(n) versocht en gebeden hebben de ongelegentheijt deses jongelings soodanigh te harte te nemen dat haer bewoge mogen vinden uijt haer middelen yets tot lossinge van denselvente willen uijtreijcken teijckende in dit boeckjen tgeen tot becominge van desselfs vrijheijt uijt die harde slavernye geraden sullen vinden te contribuerensullende de teijckening gedaen zijnde het boeckje ter hand gestelt werde aen Commissarissen bij ons te committerenbij welcke de geteijkende penningen sullen werden ingesamelten voorts goede sorge gedragen datde ingesamelde penningen tot bevorderinge vandeselfs vrijheijtbehooren sullen werden geimployeert t’oirconde hebben wij desen bij onsen secretaris doen schrijven ende onderteijckenen ende met stadszegel doen zegelen op den 25e Septembris 1680.

 

Ter ordonnantie van Burgemrs schepenenen Raden voornt

Als secretaris der voorssstede

 

NB Het betreft hierboven een reactie op het request van Anna van Dortover de slavernij van haar zoonCornelis Fockeel

  

Eersame discrete lieve bijsondere

 

Wij senden UL hier nevens twee distincte resolutien byonsopden 18 en 20 deser loopende maent noch nader genomen over den ontfanck en invoorderinge van het Familiegeltmet last en ordre om U selven preciselyck daer naer te reguleren.

 

Waermede

 

Eersame discrete lieve bysondere Zijt Gode bevoolen Int Hoff van Zeelandt tot Middelburch den 20e October 1679

Ter ordonnantie vande Staten van Zeelandt

 

Justus de .Huijberst?

 

 

Aan de achterkant van de twee distincte resolutien staat vermeld:

Eersame discrete lieve bysondere

Bailliu, BurgemeestersSchepenen en Raden der stedeArnemuyden

 

Extract uijt de notulen van de Ed: Mo: Heeren Staten van Zeelant

 

Den 20e October 1679

 

Over problemen m.b.t. de inning etcvan het Familiegeld

 

Is tot ampliatie en nader interpretatie van Haer Ed: Mo: resolutie vanden27 der voorleden maent raeckende het familiegelt goetgevonden en verstaen de magistraten van de respective steden te ontheffen van het maecken en redresseren van de cohieren van het Familiegelt als niet noodich sijnde aende selve die moijte te laten, overmitshaer Ed: Mo: verstaen dat de Cohieren van het voorn: middel in den Jaere 1676 door gedeputeerde van dese vergaederinge gemaeckt sullen sijn en blijven in haer geheel tot eene regul en Sijnofure ??/sinecure om dat middel daernae te ontfangen en te verantwoorden in conformite en nae den draet vande voorgem; resolutie vanden 27e der voorleden maent voors; en overmits door afsterven, vertreck en afgaen van middelen, van tijt tot tijt inde voors; cohieren posten openvallen, die dan moeten worden gesuppleert met soo veel andre familien ofte persoone als men daertoe in ijder stadt en quartier vinden kan, soo wort bij desen verstaen dat ijder Stadt twee persoonen uijt haere magistraet sullen noemenen aen dese vergaderinge ofte in afwesen van Haer Ed: Mo: aenden Raet presenteren om vande selve te worden geauthoriseert om met en nevens den Ontfanger van dat middel ijder in sijn Stadt en district, die daertoe mede bij desen wort ggeauthoriseert de deficierende familien en Persoonen met haere Erfgenamenofte andere nieuw op en aencomende Persoonen en familien te vervullen en alsoo de voorss Cohieren , soo veel doendelijck compleet te houden, daertoe de voorn: magistraets Persoonen sullen blijven gecontinueert, en niet telckens mogen veranderen om met des te beter kennisse van saeckenmet den voorn: Ontfanger te konnen doen en verrichten hetgeene tot bereijckinge van Haer Ed:Mo: in het staende houden en beneficieren van de voorss: Cohieren, noodich en dienstich sal sijn en sullen soodanige te presenteren en aen te nemenmagistraets Persoonen en Ontfanger bij Eede moeten belooven haer daerin wel en getrouwelyck sullen quijten sonder aende Stadt van haere residentie ofte aende Borgerije en ingesetenenofte aen eenige vande selve door verminderinge afschrijvinge ofte aflatinge eenigh faveur ofte gunstete bewijsen in wat maniere het oock soude mogen wesen, en in cas hier over tuschen de voorn: Magistraets Persoonen en Ontfangersijder in sijn Stadt en disrtrict eenich dispuijt ofte discrepantie soude mogen ontstaen dat het selve sal worden gebracht aende heeren vanden Rade om dien aengaende de decisiete doen aende welcke de voorn: Magistraets Persoone en Ontfangers van tijt tot tjt oock reeckenschap van haer doen en laten sullen geven, sonder dat eenige magistraet sich daermede sal hebben te bemoijen veel min eenich verbot ofte inhibitie aende ontfangers te geven, maer de clagende luijden aende voorn: drij Persoonen te renvoijeren, die dan vande selve sullen mogen comen aende heeren vanden Rade om, de voorn: drij persoonen daerop door monden ofte geschrifte gehoort, daerover nae gelegentheijt van saecken te disponeren, sullende de heeren vande Reeckencamer aen geene Ontfangerseenige afschrijvinge ofte verhael geven ofte toestaen als op bondige valable attestatien, bij de voorn: drij persoonen mede geconfirmeert; wordende de voorn: Ontfangers oock bij desen gelast bij haer over te brengen reeckeningen alle afgaende , deficierende en verminderde Persoonen en familien telckens achter aen bij memorie en op een waerachtige lijste te brengen, met behoorlijck bewijs en attestatie daer nevens als mede gelijcke lijste van alle lijste van alle aencomende Persoonen en familien en daer bij een verclaringevan de voorn: twee Persoonenen vande Ontfanger ijder in sijn Stadt en quartier , dat sij nae alle aengevende devoiren en neerstich ondersouck geen meer Persoonen en familien hebben connen vinden om op de voorn: Cohieren te hebben connen gebracht worden. Sullende aende voorn; twee te presenteren en aan te nemenMagistraets persoone een stuijver te ponde van het beloop vande Cohieren ijder in sijn Stadt en quartier daer onder geassigneert wort toegelecht. Blijvende voorts de resolutie vanden 27e der voorleden maent dit middel aeckende in sij geheel voor soo veel die bij desen niet en is verandert.

 

Accordeert met de voors: notulen

Justus de Huijberst ?secr

 

Extract uijtte Notulen vande Ed: Mog:

Heeren Staten van Zeelant

 

Den 18 October 1679

 

Nochmaels wesende gedelibereert op het suijveren vande restanten vanden 200e Penninck vande Losse goederen en Famillie-gelt; is goetgevonden en verstaen dat de ontfangers vande voorn: twee Middelen, alle mogelijcke Vigilantie en neersticheijt sullen hebben aen te wenden, om de restanten van de voorss twee Middelen tot dit loopende jaer incluijs, te innen en inde Casse vant Lant te brengen, Namentlijck een derde halff december daeraen volgende en het laeste derde den eersten Februarij van,het aenstaende jaer 1680 onder het genut /genottot een premie van acht ten honderde voor het Famillie-gelt, doch dit niet presterende, alleene onder het het Ordinaris Salaris. En soo de voorn: Ontfangers daer in gebreeckige en slordige mochten gevonden worden dat haer Ed:Mo: dan genootsaeckt sullen sijn, tegens haer te voorsien, alsoo sij geene excuse ter Werelt voor haer sullen connen hebben alsoo de magistraeten vande respective Steden volgens gedaen belofte en nae haer devoir de voorn; Ontfangers allesints de behulpsame, oock is het noot ( desnoods), de stercke handt sullen bieden; en dat haer oock bij de Reeckencaemer affschrijvinge en verhael sal worden gegeven van sulcke persoonen en huijsgesinnen die met wettige en valable attestatien sullen bewesen worden met recht te deficieren.

En belangende den Ontfanck vande voorn: twee Middelen over den aenstaenden jaere 1680 om niet wederom in sulcke restanten en tachterheijt te vervallen, soo sal daer van door de Ontfangers van de voorss Middelen over alle de Steden en quartieren, geen stadt daervan uijtgesondert onder het genut/ genot van het Ordinaris Salaris van tijt tot tijt en soo haest eenige penningen sullen in casse sijn, betalinge moeten worden gedaen ten comptoire Generael in baeren gelde en niet door rescontre van assignatien oft andersints, in voegen dat alles afgereeckent en voldaen sal moeten sijn, voor den eersten Martij 1681. En sal den Heer Ontfanger Generael, de Ontfangers die vandes te doen sullen blijven in gebreecke, gehouden sijn in haere persoonen en borgen te executeren; Sullende van dese resolutie extract werden gesonden aende Heeren van de Reeckencaemer, om haer daer naer te reguleeren in het opneemen van de reeckeninge vande voors ntfangers en die tot prompte verantwoordinge te houden.

 

Accordeert mette voorss Notulen

Justus des Huijbert ??

 

Aan de voorzijde van het volgende stuk, worden de geaddresseerden genoemd:

Eersame discrete lieve bijsondere : Balliu BurgemeestersSchepenen Raden der Stede Arnemuijden.

 

 

Eersame discrete, lieve bysondere.

 

De Roosendaalse turf zou minder belast zijn dan de Friese turf: egalisatie is vereist

Want de Zeeuwse zoutproducenten profiteren van dit voordeel omdat zij geen Friese turf gebruiken in de zoutketen

 

Wy worden geinformeert, dat de Heeren Staten van Hollant op voorleden Saterdach eenige resolutie hebben genomen, om de belastinge op het gerafineert Zout, aldaer uijt dese provincie komende, te continueren en egaliseren met de lasten die in Hollandt vande Turff werden geheven, op voorgeven dat het Zout inde Provincie van Zeelant meest geprepareert wert met Roosendaelschen Turff en dat de selve niet ofte weynich soude belast wesen; en alsoo wij niet en weten of het waer is, dat inde keeten binnen dese Provincie meest Roosendaelschen, en geen oft weynich Vriesschen turffsoude worden gebruyckt; Soo dient desen ULte gelasten en ordonneren, dat de selve int sekere by de panneluijden to Arnemuijden sult laten vernemen, wat voor Turffaldaer inde Zoutkeeten wert gebruijckt, en ons het bericht van dien , met de attestatien en bewysen daertoe dienende, soo haest doenelyck, sult hebben toe te dienen.

Waermede

 

Eersame, discrete, lieve bysondere, zyt Gode bevoolen.

Int hoff van Zeelandt tot Middelburgh den 19 december 1679

 

Ter ordonnantie vande Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelant

 

Justus de .Huijberts ?

 

 

Aanhef van het volgende stuk:

 

Eersame lieve bijsondere

Balliu Burgemeesters Schepenen en Raden der Stede Arnemuyden

 

Ontvangstbewijs

 

Ontfangen by my ondergeschreven als Ontfanger Generael over Zeelandt uyt handen van dhren Thesauriers der Stadt Arnemuijden de somme van Vijffendertig pondenVls in minderinge vant Familliegelt bij d’ingesetenen der voorss Stadt gecontribueert d’anno 1675 anno domini in Middelb; den 28 decembris 1679 in Contantendoor dhr Appeldoorn.

 

Ontfangen bij my ondergescreven als Ontfanger Generael over Zeelandt uyt handen van de stadt Arnemuijden dhr Petrus Appeldoorn de somme van elff ponden achthien schellingen: seven grooten Vlaems in minderinge vant familiegelt bij d’ingesetenen der voorss Stad gecontribueerende d’anno 1676 en 1677 anno dominiMiddelb: den 1e Februarij 1680 in contant

 

Handtekening

 

 

Eersame lieve bysondere

 

Dese dient nochmaels ten eijnde UL niet en late eerdaeghs uijterlijck tegens den 12 sept: naestcommende hier ter camer in te brengen UL openstaende rekeninge van ’t familie:gelt over UL Stad d’anno 1676 en 1677.—op de verbeurte van vijff ponden Vls sullende niet te min d’oncosten deser en voorgaende beschrijvingen t’uwen laste werden geextendeert. Waermede sijt Gode bevolen. In Middelburch den 26 Augustij 1679

 

Handtekening onleesbaar

 

Ter ordonnantie van die vande rekencamer van Zeelandt

 

Cornelis Moggre .

 

Extract uijt de Notulen vande Ed; Heeren Gecommitteerde Raden vande Ed: Mo; Heeren Staten van Zeelant

 

Den 2 Martii 1685

 

Verbod van afbreken van gebouwen

 

Is ter vergaderinge lecture gedaen van sekere resolutieden 17 deser bij Wett en Raet der Stadt Arnemuyden houdende verbot jegenshet affbreecken der gebouwen aldaer; waer op gedelibereert sijnde, is goetgevonden en verstaen, de selve resolutie te brengen ter deliberatie van de Heeren Staten van Zeelant : werdende inmiddels allen en een yder wel expresselyck geinterdiceert sich te vervorderen eenige huysingen gestaen binnen den selven Stede aff te breecken, veel minder te ondernemen eenige matrialen van soodanige huijsingen, van daer te vervoeren en tot synen proffyte te beneficeren oft elders buyten te gebruycken, noch oock sulcx door andere te laten doen, waer op den Officier en Magistraet aldaer allommegoede toeversicht (toevoorsicht)sullen doen houden, en hier van kennisse laten toecomen aen alle de inwoonders aldaer, ten eynde t’selve effectivelyck en metter daet mogen werden belett en voorgecomen, aertoe de selve by aenschrijvinge dese resolutie sal werden toegesonden om haer daer naer te reguleren:

Accofrdeert mette voorss Notulen :

 

Handtekening onleesbaar.

 

In binnenblad : Eersame discrete lieve besondere

 

Wij senden Uwe L: hier nevens extract van onse resolutie omme ten fine als daerinne vermelt .

Waermede

Eersame discrete lieve besondereSijt Gode bevoolen

Int Hoff van Zeelandt tot Middelb; den 19e Januari 1685

Ter Ordonnantie vande Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeelant

 

Handtekening : onleesbaar

 

Request: 1693zegel.Secr: vander Burcht

 

Opvolgingen van een overleden bierdrager etc.

 

Aan de achb: Heeren Bmrs Schepenen en Raden der stad Arn: in Zeelt

 

Geeft met schuldige Eerbiedigheijt te kennen Adriaen Kerckhove hoe dat bij overlijden van Marinus Adriaensz gewesen bierdrager de selve bedieninge is opengevallen en hij geerne sig daar toe sage gequalificeert/ zoo keert hij suppliantsig tot U:E: achb: ootmoedelyck versoeckende U:E: hem daarmede geliefde te begunstigen geloovende sig trouwelijck daar in te gedragen volgens den Eed daar toe staende twelck doende

 

1694 : Hr vander Burcht

Aande Achtb; Heeren Burghmrs Schepenen en Raden der Stadt Arnmuyden in Zeelt

 

In 1694 is de gewesen stadbode Jan Goewijn metter woon vertrokken: Jannes van Hoorn enJacobus de Roij, Ismael van der Leije willen hem opvolgen

 

1694 R: van der Burcht

 

Aande Achb: Heeren Bmrs Schepenen en Raden der stede Arnemuiden in Zeelant

 

Geeft met schuldige Eerbiedicheijten respect te kenne Adriaen vander Vest kleermaker binnen deser stadt hoe dat in consideratie vande vermeerderinge van zijn huijshouden en met zijn ambacht jegenwoordig seer slecht en van tijt meer vervalt daermede naeulycx zijn huijshouden can onderhouden te rade is gewordenbij vertreck van Joh; Goewijn gewesen stadsbodehemselven tot voorss dienst aan U:E: Achb: oodmoedelyck te recommanderengedienstelyck verseekerende U:E: Achb: gunstig gelieve te reflecteren op zijn persoon en zwaar huishouden u hem suppliantmet voorssbedieninge te begunstigen gelovende sig zoo getrouwelyck vlijtig en gedienstigin deser dienst te gedragen als den getrouwe stadsbode schuldig is twelck doendeEtc

Adriaen vander Vest.

Ook Jannos van Hoorn meester cleermaker binne Middelb; wil bovenstaand ambt als stadsbode nastreven .

Ook Jacob de Roij inwoonder deser stede

Ook Israel vander Leije.

 

 

Hieronder : Brief van 12 maart 1695 over verlopen renten

 

Erentfesten discrete voorsienige Heeren

 

Het is UL: buijten twijffel noch wel bekent dat wij meermalen voordesenhebben aengehouden om voldoeningete erlangen van soo veele jaeren verlopene Renten ons tot last van UL:Stadt deughdelijck competerende uijt crachte van seeckere ouwe Erff Rentebrief daervan sijnde in dato den 2e Julij 1611: Het gemeen verloop van den

Tijdtheeftoock onse financien in dier vougengedruckt dat wij ons tegenwoordigh nu eer als oeijt te voren geperst ?/gepersisteerdvinden om onse voorgaende Instantien met nadruck te koomenrestaureren ; en moeten wij derhalven UL; nochmael op het krachtighstevermaenen ons gedult dienaengaende niet langer te willen misbruijcken; maer veel eer op middelen bedacht te wesen om ons op d’eene of dandre wijse te voldoen; opdat wij bij ontstentenis of langer uijtstel niet selfs genootsaeckt werden om tot Recouvere van onse gerechticheijt, soodanige procedueren int werck te stellen die UL: lichtelyck niet aengenaeme souden mogen wesen.

Wij kunnen wel gelooven dat Uwe finantien mogelijck in geen Staet en sijn om alle achterstallen te gelijck opte brengen; maer wij moeten ons oock seer verwonderen dat UL: noeijt eenige de minste betaelinge daerop hebben gedaen; ja selfs noeijt eenige voorslagen aan de hant gegeven om met een gedeelte te mogen volstaen; waertoe wij des versocht sijnde mogelijck wel souden kunnen laeten bewegen; indien het UL: andersernst is, om in redelijckheijt met ons een afkomste van dese saecke te maecken ten welcken zijnde wij UE: geern occasie willen geven ; om door wedersijds Gedeputeerdens daer over in conferentie te koomen op soodanigen bequaemen tijdt en plaetse als UE: per missive aen ons sullen gelieven bekent te maecken

Waerop

 

Erentfeste discrete voorsienige Heereneen spoedige Antwoort te gemoet siende sullen UE: in de protectie Godes bevoolen laeten

 

Uwe goede vrienden

Bailliu, Burgemrs Schepenen en Raeden der Stadt Vlissingen

Uyter ordonnantie van de selve

 

Gasper le Lion

 

In Vlissinge

Den 12 Maert 1695

 

Bovenaan het Clein Segel van de Stad Arnemuijdenmet vermoedelijk het jaartal 1700

 

Request van alle eijgenaers van hunne zoutkeeten over een gesloten accoord

 

Geven oodmoedelijk te kennen de ondergetekende persoonen alle eijgenaers van hunne zoutkeeten staende t’endeden Havendijck der stadt Middelburg in Zeelandhoe sij supplianten met de respectieve hooftluijden oft regenten vant pannemansgilde vande keeten staende op den dijk van Arnemuijden ben overeengekomen en geaccordeert ( ingevolge vanden annexen contracte ) en daer toe benoodigt hebbende U: Agtbare approbatie/ Soo keeren sij supplianten sigh tot U:Ed: Agtbare oodmoedelijk versoekende dat U Agtbare het voorss aengegane en gemaeckte accoord believen te approberen ende suppliantendaervan in manquns/ ontbreken deses te verleene acte in forma

Welk doende

Lourens de PotterFloris Bedloo

Pieter Kappeijne

Albertus Macquet ?paraaf

 

De witzoutmaaten soo heel als alf vaaten sullen werden geijkt en soo vervolgens alle jaareprompt op het stadhuijs tot Arnemuijden door de regeeringe aldaer in presentis van deekens en beleeders vande pannebaasen onder Arnemuijden.

 

De heele vaaten sullen altijt berusten in een huijsken daartoe op den dijck te maken en noijt moogen sijn in de magt van de zoutrafaneerders/raffineerdersonder de stadt Middelburg aende havendijk.

 

Niemand anders sal aende voorss keeten onder Middelb: mogen meeten met een heel vat als de beeedigde meeters van Arnemuijden en haer werck gedaen hebbende sullen sij telkenstvoorss: vat moeten brengen int voorss; huijsken en toesluijten en de sleutel wedreom overleveren aende deken van d’arbeijdersonder Arnemuijden op pene van contrarie doende sal den soodanigen in veertien dagen niet mogen smakken.

 

De witzoutrafaneerders op en ontrent den Havendijk sullen den coopman wie het soude mogen wesen geen ander wit zout mogen leverenals met het geheel vat door de voorss; meeters gemeten ten waar tot het quartier in een schip en niet anders in soodanigen geval sullen sij door haer eijgen volk met een half vat mogen laaten meeten dogh boven een quartier met een half vat latende meten sal soodanigen pannebaas soo wel tot Arnemuijden als aen den havendijck verbeuren tien schellingen Vls en soo vervolgens voor ijder vat tgeen meerder wert gelevert tien schellingen ten behouve van de gemeene meeters den armen van Middelburch en Arnemuijden ijder een derde welke boeten prom(p)tsullen werden betaelt al eersoodanigen pannebaas meerder zout sal mogen afleveren.

 

Ook sullen de turftonnen moeten werden gemaakt gelijck als aende keeten onder Arnemuijden welk tonnen mede int voorn: huijsken sullen moeten berusten en sullen de keetbaasen onder Middelburch en Arnemuijden geen andere turf mogen ontfangen als met de voorss tonne en ook een beedigde tonder vande keeten onder Arnemuijden op de boet van vijftigh guldens ijder schip d’een helft voor den armen tot Middelburch ende dander helft aen den armen tot Arnemuijden mede prompt te betalen al eer soodanigen pannebaas sijn werk sal mogenwerden gedaen .

 

Wanneer een schip op zaate voor de keeten op den Havendijk is daar van sal door den pannebaas kennisse werden gesonden aenden deeken tot Arnemuijden met welke kennisse en niet eerder sal werden geconsidereert als oft de schepen op zaate onder Arnemuijden lagen en sal den voorss: deekenversurgen eene tonder oft twee meeters soo alst vereijscht opde beurte gelijk altijt en vervolgens int gebruijk is aen de keeten onder Arnemuijden waar voor den selven deen vande pannebaasenopden Havendijk jaarlijx

Sal genieten een pond Vlaems.

 

De meeters off tonders ontboden sijndeen aende keeten sijnde gekomen en souden werken te rugge gesonden werdendesoo sal ijder voor wagten twee schellingen betaelt werden.

 

De meeters sullen de pannebaasen onder Middel: gehouden sijn prompt te bedienenen op aenklagte dat sij dronckig off haer ergens anders te buijten gaen met den pannebaas off coopman qualijk t’ontmoeten sullen deeken en beleeders deselve in soodanigenCensurebrengen als off het waer geschiet onder Arnemujden.

 

En sal door de pannebaasen onder Middelb: aan deekens en beleeders vande panneeringe nu betaelt werden vijffentwintich guldens en soo vervolgens van jaar tot jaar prompt voor hunne moeijte.

 

Alsmede sal door deselve pannebaasen jaarlijx aenden armen tot Arnemuijden van ijder zoutpanne twee schellingen vls betaelt werden.

 

Alle oncosten ter oirsake deses vallende tot laste vande pannebaasen onder Middelb:

 

Alle tgeen voorn: sal voor altijt soo lange als de keeten sullen staen onverbrekelijk standgrijpen bij de pannebaasen vande keeten alreets zijnde en die in tijt en wijlen nog sullen werden gemaekt en sal soodanigen pannebaas die uijt desen Contracte quame te scheijden int geheel off ten deele deselve sal verbeuren vijffentwintich ponden Vlaems ten behouve vande gemeene neeringe den armen van Middelburg en Arnemuijden ijder een derde onder onwillige condemnatie vanden Hoogen Rade werdende tot dien eijnde bij desen onwederroupelijk geconsitueert de twee oudste procureurs die dan voor den Hoogen Raade sullen postuleren d’eene om de condemnatie te versoucken en d’ander om te consenteren.

 

En sal dese moeten werden geapprobeert bij de regeringe van de steden Middelburgh en Arnemuijden.

 

 

Verzoek in 1696 van Guillaume Jansz om vanwege de dood van Carel Jacobsz gewesen grofzoutmeter in diens bediening diens opvolger te mogen worden

 

1700 Aan de achb: Heeren Bmrs Schepenen ende Raden der stad Arnemuijden in Zeelant

 

Geeft met schuldige Eerbiedicheijt en respectte kennen Huijbrecht Jansz hoe dat Laurens SteenbackerStadsbode deser stad van de meijninge is met der woon na Middelb: te vertrecken waardoor desselfs platse comt open te vallen /.. dewijle hij suppliant onder faveur van U:E: Achb: daer toe geerne ware gevordert; zoo keert hij sig tot U:E: Achb: hem daar mede geliefdet te begiftigen geloovende met alle subjectie en gehoorsaemheijt U:E: Achb: dienst te volbrengenen bevelen op te volgen t’welck doende

 

Zegel

R: van der Burcht

Circa1700

 

 

Hieronder klacht van een aantal lantsaten over de heffing van stadsimpost op bieren

 

Aende Achb: Heeren Burchmrs

Schepenen en Raden der Stad

Arnemuyden in Zeelt.

 

Vertoonen met behoorl: respect Maximiliaen Cae.... en Isaacq Wanjoi en in heuren naem alle de lantsaten en ingesetenen van Nieuwerkercke onder dese Jurisdictie gelijck uijt donderteijkeninge deses klaarlijck blijckt hoe dat Zij Supplianten sig ten hoochstevinden beswaert inden impost vande bieren die zij moeten betaelen evenals de borgers en Ingesetenen deser Stad daer nochtans alle Ingesetenen van deser Eijlande buijten de steden van sulcken lasten worden gesuuvert en dewijle zij in alle voorvallende saecken werden gerekent als lantsaten van deser Eijlande zoo in tocht en wacht als arbeyden aenden lande Etc en niet als borgers deser Stede zoo keren sij supplianten sig tot U:E: Achb: ootmoedelijckversoeckende dat zo dan zoo oock int eene ent andere mocht gerekent worden als alle landzaten van desen Eijlande mitsgrs jouisseren en genietenzodanige voorrechten als zijlieden alle genieteten ? buijten de Steden onachgesien zij onder der selver Iurisdictie comen te behooren by gevolge oock bevrijt mochte zijn van Stadtsimposten op de bieren en int betaelen van Impositie als Lantsaten mochten erkent werden en niet als borgers deser Stede , twelck doende

 

Hieronder zouden 19 handtekeningen of “mercken” van de landzaten moeten staan

Te raadplegen in het origineel

 

In 1703 wordt de magistraat van Arnemuiden versochtdat zo spoedig mogelijkeen bedrag van ruim 7 pondals restbedrag over 1702 moetworden voldaan op pene van .......omdat“ reeckeninge aande lande” moet worden gedaan.

 

 

Hieronder een opvallend exempel van omkoping om in het ambt van secretaris van Arnemuiden benoemd te worden na het overlijden van Rogerus vander Burcht,

Meestal was men zo handig om dat “in het verborgen te doen”

Waarschijnlijkheeft men deze persoon aan de kaak willen stellen of een lesje willen leren door deze brief te bewaren of de inhoud bekend te maken ?

 

1709 clein segel IJsenbaart

 

Achtbare discrete voorsienige Heeren

Burgemeesters Schepenen ende Raden der Stede Arnemuijden in Zeelandt.

 

Geeft met alle behoorlijcke reverencie en schuldige eerbiedicheijt te kennen Jacob van der Leije hoe dat dhr Rogerus vander Burgt ( in sijn leven gewesen secr. Deser stadt) is overleden ende alsoo de voorss stadt en U:Ed: achtbaarheden van secretaris vacant sijnde ben ick ondergeschr: suppliant bedagt ende te rade geworden mij in den voorss: dienst aan U: Ed: achtbaarheden ootmoedelijcken te presenteren verhopende ende versouckende curieuselijcken U:Ed: achtbaarheden haar gunstige reflectie op mijn persoon te sullen nemen ende mij met het voorss; officie te begunstigen sal U:Ed: achtbaarheden tot erkentenisse ende danckbaarheijt ten proffijtte van de Stadt vereeren met eene recognitie van een hondert silvere ducatons ( mits tractement ontfangerien en verder emolumenten sullen sijn en blijven niet min maar wel meer als ten tijde van den overledene) mitsgaders bij aldien U:Ed: achtbaarheden goetvinden de vendue deser stadt ( uijterpagt sijnde) te brengen annex de secretaris plaats en den suppliant daar insgelijcx mede te begunstigen , belooft den suppliant boven het gene voorss nog eene somme van veertien pondt 3 schellingen 4 groten ( ten proffijte als boven ) ende voorders U:E: achtbaarheden tot haar volle contentement ende met behoorlijcke discretie en Onderdanigheijt ( als soo officie is vereijschende ) te gedragen.

T’Welck doende etc

 

Blijve U: Ed: achtbaarheden

Verpligten Dienaer

 

Jacob vander Leije

 

Hieronder solliciteren op vacatures

 

Anno 1704Aan de Achtbare Heeren Burcmrs etc

 

Jacob Keest ? solliciteert naar de vacature vande stadtsbode. Hij woont niet in Arnemuiden, maar wil daar zo spoedig mogelijk (hij noemt de maand mei ) daar gaan wonen bij aanname.

 

Pieter Tijdgadt wil na het vertrek van stadsbode Jacobus Miers hem opvolgen.

Ook Geleijn Eduwaerse wil na het vertrek van Jacob Miers deze opvolgen.

 

Hieronder volgt een voorbeeld van een zodanig request:

 

Aan de Achtbare Heeren Burgemrs Schepenen en Raaden der Stadt Arnemuijden in Zeelant

 

Geeft met schuldige onderdanigheijt en behoorlijck respect te kenne Geleijn Eduwaarse hoe dat door het vertreck van jacobus Miers uwe Achtb: stadtsbode desselfs plaatse vacant is , en gemerckt den suppliant grote genegenheijt heeft tot de selve bedieninge, soo ist dat den selven hem keerttot Uwe Achtbare ootmoediglijck versoeckende dat uwe Achtbaarheden den suppliant met deselve bedieninge gelieve te begunstigen, beloove hem in sijn ampt getrouwelijck te dragen , Soo dat hij hoopt hare Achtbare noijt reden te geven om over hem in desen te moeten beklagen. Versoeckende hier van acte twelc doende

 

Uwe Achtbare ootmoedige

Dienaar.

 

Ook Anthonij Noom solliciteert naar de vacature van stadsbode.

 

In 1704 solliciteert G.M. van Bergen naar het ambt van de overleden secretaris Rogier van der Burgh

 

Een introductie van een “ taux” op het ondertrouwen of trouwen etc.

 

Alsoo haar Ed: Mo: D’heeren Staaten van Zeeland volgens resolutien vanden 13 decembris & 19 novembris 1703hebben gelieven te introducere een taux op het ondertrouwen of trouwe, idem een 100e Penning over alle publijcquen verkoopingen van meubilen vrugten te velde beesten hout en andere roerende goederen alsmede op schepen, schuijten en jagten ’t eerste begonnen prima januarij 1704en ‘Tander prima decembris 1703. Zoo dient dezen ten eijnden UE: nieet en late eerstdaags uijtterlijck tegns den 6e aanstaande maand Augustiialhier ter kamer in te brengen de rekeningenvan de voorz: middelen over UE: stad en resortzullende bij inobedientie aan dezen den onkosten ende bodeloonen van volgende bescrijvinge tuwenlaste werden geextendeert. Waarmede wij UE: Gode bevelen. Inmiddels den 23 Julij 1705

 

Handtekening : Adr: van........

 

Ter ordonnantie van die vanden

Rekencamer van Zeeland

 

Handtek: onleesbaar

 

Over dienstbode carosse en wagengelt

 

“Ontfange wegens hett dienstbode carosse & wagengelt” over 1702& 1703 volgens extracten vande Reekenkamer ter somma van ruim 8 pond vls eerstdaags aan de executeu in den boedelvan de Heer Ontfanger Generaal vander Stringe? saliger voldaan wordt op pene vanpond: ....... in verwachtinge deses sal altoos sijn.

Mijne Heeren

 

Ue dienaar

Jan van Beek .....

Mede executeur(s) inden

Boedel vande secr Joan

Van der Stringe saliger

 

Middelbburg den11 : maart1705

 

Hier volgt een gedrukte Ordonnantie van de Staten van Zeeland van 18 januari 1706 m.b.t. hoge kosten van de oorlog en de nodige belastingen

 

De Staten vanden Lande ende Graeffelijckheyt van Zeelant / allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen/ Saluyt; doen te weten/ dat Wy: genootsaeckt werdende / by continuatie van desen swaren Oorlogh/ sonderlinge tot support der kosten tot het werven en overnemen van Crijs-volck/ en het vervallen der extraordinaris Equipage/ voor de securiteyt van Onse goede Ingesetenen/ de defentie van Onse lieve Vaderlant/ / dier verkregene vryheyt en Religie/ op de Onderdanen daer toe te halen de noodige Schattingen; naer rijpe deliberatie/ hier over gehouden/ hebben geconsenteert/ bewillicht en geordonneert/ soo als Wij consenteren by desen/ dat/ over en tot laste vanden loopende Jare 1706/ soo innen dese Provincie/ als in de Quartieren Axel/ Neusen en Biervliet/ mitsgaders Lillo en Liefkenshoeck/ by continuatie/ als over den voorleden jare 1705/ vier mael sal geheven werden eenen tweehondersten Penninck / over de Goederen/ hier naer breeder gespecificeert; en namentlijck over de Landeryen/ die ten advenante van thien stuyvers yder Gemet/ generalijck/ en tot voldoeninge vande voorss 20e Penninck/ vier mael/ met twee gulden per gemet/ over den loopende Jare 106 sullen aengeslagen werden.De Oost-Indische Actien werden in desen 20e Penninck belast tot vier tegens een/ invoegen dat een Origineele Capitael van hondert guldens sal moeten betalen voor vier hondert guldens / en sulckstot voldoeninge van desen 200e Penninck/ vier mael/ van yder hondert ponden Vlaems Origineel Capitael/ 8 ponden Vlaems.

Vand Losse en ongetauxeerde Goederen sal insgelijcx desen 200e Penninck vier mael werden geheven/ en daer by gedaen/ voor Ampt en Beroep-gelt/ twee ponden Vlaemseenmael/ endat naer de Verhooginge soo als deselve twee Ponden Vlaems / volgens Resolutie vanden 24 September des Jaers 1703/ is geconsenteert en geintroduceert. De Obligatien en Erf-renten/ staende tot laste vanden Lande/ Steden/ Oost-Indische Compagnie / Dijckagien en andere Corporatien/ sullen desen 200 Penninck mede vier mael betaelen/ende de Lijfrenten twee mael/ yder Obligatie/ Rente en Lijf-rente gerekent naer sijn iuste Capitael ; des soo sal/ al het gene de voornoemde Obligatien / Erf-en Lijf-renten/ over den Jare 1706/ in ’t geheel/to voldoeninge van desen 200 Penninck/ vier mael sullen moeten betalen/ ’t effens en gelijckelijck werden gekort en ingehouden vande Interseten en Renten/ verschenen t’sedert den laesten December dese jaers1705/en ontfangen werdende.

Van de Actien op de West-Indische Compagnie sal desen 200e Penninck alhier mede vier mael werden geheven/ onder deselve proportie/ als de Obligatien op de Provincie hier vooren aengeslagen zijn yder hondert gulden Origineele Capitael gereeckent tot veertigh. Boven en behalven de Ordinaire Huysschattinge/ soo binne de Steden als ten Platten Land/ sal noch gelijck somme/ voor extraordinaire Huysschattinge/ en oversulcx dubbel/ voor den Jare 1706 moeten werden betaelt. Gelijck oock de Thienden Molens / Gors en Dijckettingen over den Jare 1700boven en behalven den OrdinairenDobbelen Hondersten Penninck voor Extraordinaris/ desen 200e Penninck vier mael sullen moeten betalen/ het gunt over de Thienden ten hondert bedraecht 14 pond Vlaemsover de Molens 6 pond Vlaems en over de Gors en Dijckettingen 16 pond Vlaems/ zijnde de helft van ‘tgene yder van die specien in den Ordinairen obbelen Hondersten Penninck komt te bedragenBelangende de Termijnen waer naer de betalinge deser geconsenteerde Middelen sal werden gedaen/ sal den 200e Penninck over de landen moeten werden voldaen en betaelt zijn/ de eene helft voor den 1e Juni en de andre helft voor den 1e November 1706 beyde naetskomende . De verdubbelde Huysschattinge soo Ordinair als Extraordinair in twee termijnen het eerst op den 1e Mey en het tweede voor den 1e September naestkomende Den Dobbelen Hondersten Penninck van de Thiende MolensGorsen Dijckettingen met het extraordinaris sal moeten betaelt en voldaen zijn voor den 1e October naestkomende. Den 200e Penninck vande Oost en West-Indische Actien mitsgaders van de Losse en ongetauxeerde Goederen sal moeten voldaen en betaelt zijn voor den 1e Augusti naestkomendeGelijck Wy mede wders hebben geconsenteert en bewillight over en ten laste vande Jare 1706om redenen/ in Ons voorich Placcaedt vanden 6 Martii 1694 breeder vermelt voor den tijt van twaelf maende op de gronden by Onse Resolutie vanden 25e Februarii des Jaers 1694 breeder aengehaelt de Gulden per gemet doenmaels tot een preuve extraordinair geconsenteert over yder Gemet hemelbreete soo binne den Quartiere van de Provincie als het Zeeuws Vlaenderen gelegen geheel ten laste van bruyckers die daer en tegensvoor gelijck tjt van een jaer blijven ontheven van de Middelen dar by breeder geenumereert ingaende met den 1e April 1706 en sullende expireren ultimo Martii aer aen volgende; en sal de betalinge van dese Gulden nochblijven gedaen voor deselve tijt onder reele en parate executie op de Bruyckershaer Meubilaire Goederen Beestialen en Vruchten sonder dat de Landen van de Eygenaers daer vooren sullen mogen werden geconvenieert alsoo de Middelen tot welckers remplacement dese gulden nu tot een preuve noch blijft geintroduceert noyt op de Landerien der Eygenaers en is geaffecteert geweest of nader op de minste realiteyt en en heeft gehadt en voorts op de Termijnen en Comptoiren als die nu wert gevordert. Werdende by desen over den loopende Jare 1706 by continuatie mede geconsenteert in den Opheve van Hooft-gelt soo als het selve nu is geredresseert en onder den naem van een Familie-gelt sal werden geintroduceert; de Impositien op het Coffy en Thee-gelt/ den Ondertrouw met den Hondersten Penninck op de Verkoopingen der Roerende Goederen; het Carosse Dienstbode en Wagen-gelt op de voorige Ordonnatien daer van zijnde genomen ofte noch te nemen te vorderenover en tot laste vanden Jare 1706. En op dat niemant van al ‘tgene voorschreven is eenige ignorantie soude mogen pretenderen soo lasten en bevelen Wy dat desen Onsen Placcate nietalomme sal werden gepubliceert en geaffigeert daerman gewoon is publicatie en affixie te doen maer ordonneren oock alle Onse Officieren Justicieren en Magistraten de behulpsame en des noots de stercke hant aen de executie van deselve in ’t generaelen van yder Middel daerinne vermelt in ‘tparticulier toe te brengen en alle die het behoort daer toe te houden opdat door manquementvan dien de Gemeene Saecke daer by in geen groote verlegentheyt en kome te vervallen en Wy in soodanigen geval niet genootsaeckt en mogen werden andere naerdruckelijck middelen van executie te adhiberen alsoo aen de betalinge vande voorss Middelen ‘Lants behout en dienst is dependerende. Aldus gedaen en geresolveert ter Vergaderinge van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelant in ‘Hoff aldaertot Middelburch den 18e januarii 1706

 

 

Ter Ordonnantie van de Hooghgemelte Heeren Staten

Ende was geteyckent

Pieter Duvelaer

 

Tot Middelb; by Bartholemeusde Later. Ordinaris Drucker an de EdMog. Heeren Staten ‘sLants ende Graeffelijckheyt van Zeelant

 

Jacobus Schroevers solliciteert op de vacature van stadbodeschap : zonder jaartal.

 

1711

 

Kosten kerkenraad i.v.m. het beroep op ds. Du Marchie

 

Aan de agtbare wyse discrete heeren burgemeesters Scheepenen en Raden der stadt Arnemuyden

 

Geven reverentelijk te kenne de kerkenraad va Arnemuijden datse in hare laest gedane beroepinge van Mr N: Du Marchie onvermijdelijk hebben moeten doen sestien pond een schellinck ses groten vlaams onkosten en overmits diergelijcke van oudsher uijt stads kasse sijn betaalt versoeke de supplianten dat haar agtbaarheden goede geliefte sy haren thresorier te ordineren welk doende etc.

 

Uijt last ende name des kerckenraads

N: Du Marchie

 

Syne drii p.t: scriba

 

1712

 

Wiltschut wil na 9 jaar ontslag van het ambt van baljuw

 

Agtbare Heeren Burgemrs

Schepenen en Raden deser

Stad Arnemuyden

 

Den ondergeschrevene: nu negen Jaren aan den anderen de Eer gehad hebbende Balliu van Uw Agtbare geweest te sijn; Ende van tyd tot tijd ondervonden hebbende dat sijnen inborst te sagt was, omme de Iustitie in die Qualiteijt in volstrektheijd dienst te konne doen;

Als ook omme meer andere Redenen bij sig selven hebbende : vind sig genooddrukt hem selven van die Weerdigheijt te ontslaan:

In hoop en verwachting dat sig t’Eeniger tijd een bekwamer persoon sal aanbieden tot het bekleeden van dit ampt.Betuijgende verder sijne dankbaarheijd voor die genotene Eer, van dus lange in afgemelte QualiteijtUw Agtbaarhedens tegenwoordigheijd bijgewoond te hebben. Met presentatie (nogtans)van sijnen dienst, daar Uw Agtbaarheden deselve bekwaam sullen gelieven te oordelen.

Geeve mij d’Eer te teyckenen gelijk ik ben.

 

Aagtbaare Heeren

Uw gantsch toegen: Dienaar

 

....... Wiltschut

 

171220 februari.

 

Vacatures

 

Adriaen Kerckhove wil graag de opvolger worden van Cornelis Willemsz grofzoutmeter, die onlangs is overleden.. Op 13 Junij 1713 is hij benoemd.

Simon de Meijer, Jacob Pinte en Cornelis Carelszwillen dat ook, maar worden afgewezen.

Pieter Bastiaensz wil de opvolger worden van Adriaen Paulusz, saliger, grofzoutmeter (zonder jaartal)

 

1713klein segel

 

Enkele hofsteden zijn niet in het Cohier van het Dienstbodegeld opgenomen

 

Ik onderschreve geweest zijnde ontfanger van het dienstbode caros en paardegeld binnen dese stad Middelburg en Ressort van dien verklaren bij desen ten versoecke van d’heer Cornelis Andriessen waarachtig te wesen dat ten tijde als ik gemelte officie van ontfang hebbe bedient onder dese stadsMiddelburgs Iurisdictie wel zijn geweest diverse buijten plaatsen van Heeren die binnen dese stad woonagtich zijn dewelke werden bewoondbij

Casteleijnen te weten de hofstede van dhr: Raatheer de Mauregnault onder Poppendamme en de hofstede van Monsr: Vlasvelt onder Buttinge: dog dat geen vande voorn: Casteleijnen oit zijn gebragt geweest op het Cohier vant dienstbode geld.

Twelck ik bereit ben desnoots nader te affirmeren. Actum Middelburg den 13 Julij 1714

Handtekening: onleesbaar: Bevenaege ??

 

Ik ondergeschrevenjegenwoordig ontfanger van het voorss middel verclare/verclaart ? ter requisitie als boven het selve over den Jaare 1712 t’geen nu werd ontfangen vanden voorss Heer raadsheer Mouregnault of monsr Vlasvalt over het dienstbodegelt van hunne casteleijnen niet te hebben ingevordert ofdat deselve dienaangaande op geene Cohieren sijn aengeslagen actum dato ut supra

 

S: Radermacher.

 

Wiltschut geeft ook zijn “Raatsplaats”op

 

Agtbaare Heeren

 

Dewijl het van UW Agtbr is dat ick aangestelt ben geweest tot Raad deser Stad en dat Ik( als sijnde een Militair ) door Haar Ed: Moogende On-eligibel ben verklaart en dus mijn persoonmaar belemmering in UW Agtbr; te makene nominatie soude geven; soo geef mijne Raatsplaats wederom aan UW Agtbr over met versoek een Ander mede gebeneficeert wert; naar UW Agtbr: bedanckt te hebben voor d’eer mij aangedaan en een vreedsame langduurige regeringe onder Gods Zegen teogewenst te hebben soo teyken dat ben.

Agtbr: Heeren

Arnemuijden den 19e Junij 1714UW: Agtb: DW Dienaer

.......Wilschut

 

Vacatures

 

Adriaen Paulusz is overleden en Carel Carelsz solliciteert naar de vakante plaats.

 

7 juli 1716

 

2 stukken over de persoon van Jacobus Kreke ingesetene van Veere onder de parochie van Cleverskercke . De magistraat van Veere komt voor hem op en protesteert over het verbod gedurende 2 jaarvan de kant van het bestuur van Arnemuiden om met paard en wagen dienst te doen in Arnemuiden . Deze bezit of pacht land “ onder de jurisdictie van Arnemuiden gelegen “

N.B. Mogelijk heeft dit te maken met concurrentie m.b.t burgers /ingezeten van Arnemuiden omdat er gebrek aan werkgelegenheid was. Of is er een conflict geweest ?

 

 

Henderick Berck solliciteert naar de vakature van stadsbode

Ondertekend door Jannh ? Jaspers bij absentie van haar man.

Ook Huijbertus Berck solliciteert naar deze vakature

 

Dd12 september 1718

 

Eerste waarschuwing met betrekking tot de dreiging van veepest en preventiemaatregelen

 

Eerwaarde Heeren

 

Dewijl het God Almachtig behaegt heeft de ziekte en sterfte onder het Rundvee te brengen in de nabuerige Eijlanden deser Provincie/ En men met reden bedugt is dat dezelve wellicht in dit Eijland mogt werden overgebragt: zoo hebben de Heeren vande drij stemmen de Steden dezes Eijlands door der zelver gedeputeerde met Eenparigheijt beraamt en vastgesteld ider inden haren te publiceren de waarschouwing waar van copie hier nevens gaat; wij komen derhalven zoo van onsent wegen als uijt naam vande Heeren van Vlissingen en VereUEerw: bij dezen verzoecken dat inden haren mede die voorziening willen doen van diergelijke waarschouwing binnen Ueerw: Stad te publiceeren immers dat zorgvuldig gelieven te waken en beletten dat geenderleij Rund vee contrarie dese waarschouwinge binnen Ueerw: Stad of Iurisdictie mag werden ontscheept en aan land gebracht: waarop wij ons vastelijk verlatende .

 

Eerwaarde Heeren

 

Zullen wij Ueerw: hier mede in Godes Bescherming bevelen en blijven.

 

UW: goede vrienden

 

Burgemeesters Schepenen

En Raden der Stad Middelburg in Zeeland

Ter ordonnantie van de zelve

 

Middelburg den

12 septembris 1718

 

Pro Deo Extract uijt de acte des Kerckenraads den 17e September ? 1719

Art. 8

Den predicant heeft aan de vergaderinge voorgedragen dat de heer Liefbroer bij hem hadde geweest en bekent gemaaktdat de agtb; magistraat gecommitteert haddede Heren Liefbroer en Plot om met gedeputeerde des kerckenraads enige van de bequaamste personen te nomineren uijt die haar gaven hebben laten horen en haar dienst gepresenteert tot schoolmr en voorsangerhet welke van de vergadering overwogen synde heeft den predicant en den ouderling BlaseClaas geduputeert om daar over met gecommitteerde van de agtb: magistraat te handelen.

 

Accordeert met de acte des Kerckenraads

Quod attestor ( bevestiging)

N: du Marchie

 

 

Circa 1720

 

Verzoek van een weduwe tot alleenrecht van het blijven onderhoudenvan de “bodedienst”van haar overleden man.

 

Aen de Agtbr : heeren Burgemrs Schepenen en Raden der stadt Arnemuijden

 

Geeft ootmoediglijck en met behoorlijck respect te kennen ClasinneClaas Wed van Abraham Haak dat sij lange jaren in het leven van haar man en nog tegenwoordig haar wagen en paarden heeft ten dienst vande ingesetene gebruijckt om hare persoonen goederen en koopmanschappen van en na Middelb; en elders te voeren en gemerckt de Supplianten mede persoonen goederen en koopmanschappen etc. Soo wel vande ingesetenen als van vremdelingen komen te vrachte te voeren ; tot groote schade en prejuditie vande suppliante en soo doende niet en soude konnen bestaen maar genoo tsaakt sijn haar Wagen en Paarden te moeten verkoopen het welcke sij niet geerne en soude doen, als moetende met de selve haar nooddruft voor haar Huijsgesin winnen; derhalven keert sij haar tot Uwe Agtb: ootmoediglijck versoeckende dat Uwe Agtb: de suppliante gelieven te begunstigendat voortaan niemand en sal vermogen eenige persoonen goederen en koopmanschappen naer Middelb: of elders te vragte te voeren als mede geen goederen van het Hooft oft Schuitvlotdie uijt de schuiten schepen alhier werden gelost en aen land geslagen, voor eenige Ingesetene en vremdelingen met hunne Wagens en sleden te mogen halen oft slepen haar eijgen goederen en koopmanschap uijtgenomen als alleen de suppliante endat op soodange penenals Uachtbr sullen vinden te behooren—belovende sij suppliante de Burgers en Ingesetene met alle besceijdenheijt te dienen en sorge dragen dat niemandt sal reden hebben om overhaar sig te beklagen

 

Handtekening: Claasijne Claes twelck doende etc

 

1721

Voorstel tot verbetering van de “slegten toeganck van dese stadt na Middelburg””

 

Aan de Agtbare Heeren Burgemrs Schepenen en Raden der Stadt Arnemuijden

 

Geeft met behoorlijke Eerbied en schuldige onderdanigheijt te kennen de ondergeschreven in en opgesetenen deser stede Arnemuijden hoe dat de selve door den slegten toeganck van dese Stadtna Middelburg buijten staat werden gestelt om hare Graanen ter mart te konnen bringentot seer groote preiuditie niet alleen van hare ondergeschrevenenmaar oock selfs tot groote schade van de Eijgenaars der Landen –om Arnemuijden--gelegen ; En geconsidereert sijnde dat de Weg vande Stadt aff langs de soudtkeeten tot even voorbij het Hoffie daar Gillis Geldoff op woond een seer korte distantie is/ die voor een geringe somme per roede kan gemaakt werden ; Soo versoecken de ondergeschrevenen dat Uwe Agtbaresoo goed willen wesen van opgemelte Wegsoodra ‘tsaijsoen sulx kan toelaten te laten spooren oft meteen Sponde ?? aen de Noordwest kant besetten ter hoogte ofte diepte en soo breed als Uwe Agtbare sullen oordeelen te behooren En verder aen te wijsen waar de supplianten het sandt sullen halen; presenterende sij supplianten het aengewesen Sandt inde Weg met hare wagens en paarden te bringen oftedoen bringenmits dat Uwe Agtb: voor hare Rekeningeneme het Laden en Slegtenvan het Sandt.

Edoch oft het quame te gebeuren dat eenige van Uwe Agtb: op ofte ingesetenen wagen en paarden houdende onwillich waren om dese Algemeene Last te helpen verligten en dus ten gemeene nutte hunnen dienst quamen te ontrecken de selve daar te constringeren (dwingen) Soo als UweAgtbr Raad sal gedragen. Twelck doende etc

Was geteijkent door deondergeschrevenen:

H: Wiltschut

Cornelis de Mol

Philippus Leijnsen

Jan Jansen Harthoorn

Gillis Geldoff

Cornelis de Smit

Johannis Faasse

Accordeert met het Originele

 

Handtekeningonleesbaar : vermoedelijkmet de naam Verhage

 

 

Voor den Armen

 

Agtbare heren Burgemrs schepenen en raden der stede Arnemuyden

Versoeken die vande kerkenraad deser stede dat hare Agtbare gecommitteerde tot het aanstaande Collegium qualificatum ( het welke in maart 1724 tot het nomineren van ouderlingen deser gemeynte staat te vergaderen ) gelieven te senden ledematen der gemeynte welke niet onder suspensie en syn volgens kerckenraad ordre en de constante practyk daar van synde

Uijt name des kerckenraads

N: du Marchie

 

Plakkaat m.b.t.Alle oude en versleten munten zowel inlandse als buiten landse

 

Eersame Discrete Lieve Bijsonder

 

Wij zenden hier nevens aan UE: eenige gedrukte exemplarenvan het placcaat den 14 deeser lopende lopende maand bij Haer Hoog Mog: gearresteert tot billioeneringe van alle soorten soo van oude versleetene inlandse als vreemde buijtenlandse Stuijvers / met last en ordere dat UE: deselve placcaten alomme sult laten publiceren en affigeren ter plaetse daar sulks gewoon is te geschieden.

Waar Meede

Erzame discrete Lieve Bijsondere zijt Gode bevolen int Hoff van Zeelant tot Middelburg den 23e Junij 1728

 

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeeland

 

Handtekening onleesbaar

 

Relatief notulen 7 november 1731

 

Over een getrouwd man die het met een andere vrouw houdt etc

 

Achtbaare Heeren

 

Seker Persoon hem uijtgevende en latende noemen met de naem van Jannis Petrus Vrijbourg geboortig uijt het Graefschap Zel, heeftmet een vrouw haer noemende Elisabeth Willems als man en vrouw geleeft niet jegenstaende hem kennelijck was dat deselve met eenen Adriaen Baexter getrout was en dus met den anderen eenigen tijd inde herberge gent. De Vrijman van Batavia staende op den den Grooten Abeele gewoont geduirende welken tijd sij aldaer een seer onordentelijcken buijtenspoorigh leven hebben gehoudenhetgeen soo verre is gegaen, dat op(reciterende) herhaaldelijke klachten den Heer Officier van dese Stad dese twee persoonenhad doen prehenderen en brengen op het gevangenhuijs alhier, en onsvan het voorn. Quart ? leven en gedraggebleken sijnde hebben wij aen beijde dese stad ende iurisdictievandien ontsegt met ver bot daerinne te mogen retourneren op pene van swaerder correctie. Wij sijn althans geinformeert dat voorss Vrijbourgh hem is onthoudende binnen UEAchtb: Stad en dat denselven sig net ontsien heeft, van over eenige dagen geleden Schipper Cornelis Engelsz die des tijds met sijn schip binnenU achtbr: Stad was leggende !! op de straet seer onbehoorlijk te insulterende en dreijgementen aen te doen apparentelyck over sekere rencontre en voorval die voorn Engelsen op den Abeele ten huijse van hem Vrijbourg gehad heeft. En dewijle het soude kunnen gebeuren dat andere persoonen in en opgesetenen van dese stad en jurisdictiekomende binne UeAchtb: stad en voorn Vrijbough ontmoetende mogelijk van diergelijke insultes niet sullen bevrijd sijn ten waere Ue Achtb: daer tegens geliefden te voorsien, hebben wij niet kunnen afzijn van UwAchtb: bij desen vriendelijck te versoeken van soodanige ordres te willen stellen dat wanneer het mogt gebeuren dat eenige van Onse In- of Opgesetenen binnen UwAchtbr: Stat komen dat deselve Uw Achtbr: Stad mogten frequenteren haere saeken en affairen verrigten sonder aen eenige insulten van meergemelden Vrijbough geexponeert te wesen hetgeen wij in diergelijke of andere gevallen op aenschrijvens van UwAchtbr: wel willen verschuldigt sijn te doen. Wij besluijten dese met UwAchtbr in Godes protectie te beveelen en blijven.

Achtbaare Heeren

Uwe Achtbr:

Goede vrunden

Bailliu Borgermeesters en schepenen der Stad Vlissingen

Der ordonnantie van deselve

M Bosschaert( handtekening)

 

Over de vrije vaart op de kust van Africa

 

Een ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van Zeelant

 

Enige gedrukte exemplaren van het nader Reglement bij Haar Ho: Mog: den 6e deezer maant 1734 gearresteert op het subject van de vrije vaart op de kust van Africa voor de onderdaanen der Vereenigde Nederlanden onder betaalinge van Recognitie opengesteldt bij het Rglement van Haar Ho: Mog: vande 8e Augustus 1730 met Last en Ordre dat Ul: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren alomme daar men gewoon is publicatie en affixie te doen

Waarmede Eerzaame discreete Lieve Bijzonder zijt Gode bevolen

 

16e Decembris 1735: er mogen voortaan geen confiscatien van goederen in ’t geheel of ten deele bij de Hoven van Justitie of bij eenige regtbanken in deze provintie zal mogen werden gedecerneert ten fine als daer in vermelt.

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelant.

Handtekening.

 

Over het opgeven van de Ëxtraordinaris Middelen

 

Eerzaame discreteLieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan Ul eenige gedrukte exemplaaren van ‘tplaccaat bij ons op huijden gearresteert tot den opheve van de Extraord: Middelen geconsenteert voor den aanstaanden Jaare 1737 met last en ordere dat UL: dezelve niet alleen laaten publiceren en affigeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden maar ook die voorzieninge te doen dat de zelve middelen voor zoo veel die den ontfang van Ul: Stadt betreffen op de gestelde termijnen mogen werden ingevordert enten compre ? van den Heer Ontfanger-Generaal overgebragt

Waarmede

Eerzaame, Discrete Lieve Bijzondere zijt Gode bevolen den 10e Decemb: 1736

 

Ter Ordonnantie vande Staaten van Zeelandt

 

Handtekening

 

Bovenstaande missive wordt in de jaren 1738/1739 herhaald

 

Hieronder een belangrijk stukken over aerd-appelen, aerd-peren en aerdnoten en Tabak rooken !!

 

Eerzame Discrete Lieve Bezondere

 

Wij zenden hier nevens aan Ul; eenige gedrukte Exemplaren van ’t placcaet bij Ons op huiden gearresteert, waer bij Wij goetgevonden hebben de aerd-appelen, aerd-peren en aerdnoten onder het Tiende Regt te brengen, in te gaen met den aenstaenden Jare 1737 met last en ordre dat Ul: dezelve placcaten zult doen publiceeren enaffigeeren ter plaatze daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Waermede

Eerzame Discrete Lieve Bezondere zijt Gode bevolen. In t Hof van Zeelandt tot Middelburg den 10e December 1736 .

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan Ul: eenige gedrukte Exemplaren vant placcaat bij ons op huijden gearresteert tegens het meenigvuldige Tabak rooken bij de Landtluijden en arbeiders ten platten Lande in de Schuuren , op de Mist-putten etc: met last en ordre dat Ul: dezelve placcaaten zult laaten publiceeren en affigeeren ter plaatze daar en gewoon is publicatie en affixie te doen.

Waarmeede

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere:

Zijt Gode bevolen . In’t Hof van Zeeland tot Middelburg den 10e December 1736.

Ter Ordonnatie van de Staaten van Zeelandt

 

Handtekening

 

 

Een Dank-, Vast- en Bededach op 20 maart 1737 “uitgeschreven”

 

Er worden gedrukte exemplaren vanwege de Staten van Zeeland verspreid tot “ uitschrijvinge tot het celebreren van eenen Algemeenen Dank-, Vast en Bededach tegens woensdag dat wezen zal den 20e deezer loopende maent Maart 1737 zoo als Ul; uit den inhouden van den zelven zullen komen zien; met last en ordre dat Ul dien conform de noodige voorzieninge zullen doen etc

 

Ter ordonnantie vande Staaten van Zeelant

Handtekening

 

N.B. Wordt er van de nu ook nog gebruikelijke Biddag mede gebruik gemaakt i.v.m. bijvoorbeeld het uitbreken van een besmettelijke ziekte onder mensen of een andere epidemie b.v. runderpest ??

 

 

Het volgende stuk betreft een placcaet van de Staten vanZeeland m.b.t. tot het voorkomen etc van “ een besmettelijke ziekte “

 

Eersame Discrete Lieve Bysondere—

 

Wy zenden hier nevens aan Ul eenie gedrukte Exemplaren van het placcaet van 31 Decemb: laestleden by Haer Hog: Mog: gearresteert om zoo veel mogelyke te Voorsien en Voorkomen dat de besmettelyke ziekte Welke zedert eenigen tijds opper Hongarijen, Sevenbergen Semeswar, en andere plaetsen daer omtrentonstooken en nog grasserende(wassende ) is voor persoonen en goederen uyt de besmette landen en plaetzen komende niet mogen werden overgebracht met last en ordre daertoe : deselve placcaeten alomme te laten publiceren ende affigeren ter plaetse daer zulks gewoon is te geschieden.

Waar mede

Eersame Discrete Lieve bysonderebzyt Gode bevolen in t’Hof van Zeelant tot middelb: den10e Januarij 1739

Ter Ordonnantie vande Gecommitteerde Raaden van Zeelant

 

Handtekening

 

Namaken en vervalsen van indigo ( een blauwe plantaardige verfsoort)

 

Eerzaame discreteetc

 

Wij zenden hier nevens aan Ul: eenge gedrukte exemplaren van et placcaet op den11juni laastleden bij Haar Ho: Mog: gearresteert tegens het bedrog dat zedert eenigen tijd door baatzuchtige Menschen is gepleegt met het naamaaken en vervalschen van den Indigo en het vermengen van dezelve met alle slegte en te zamen vermengde stoffen dezelve voor oprete indigo debiteerende tot groote naadeel van de verwerijen deezer Landen; met last en ordre dat UL: dezelve placaaten alomme te laaten publiceeren en affigeeren ter plaatze daar zulks gewoon is te geschieden.

Waermede

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondre Zijt Gode bevolen . Int Hof van Zeelant tot Middelburgh den 7 juli 1739.

Ter ordonnantie vande Heeren Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Eerzame discrete Lieve Bijzondere

 

Over de verkoop van hop in te kleine hoeveelheden

 

Wij zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaren van ‘tplaccaet bij ons op hujden gearresteert tegens het inbrengen koopen en verkoopen van Hoppe met minder quantiteijt dan een bael: met last en ordre dat UL: dezelve placcaten zult laten affigeren ter plaetzse daer zulks gewoon is te geschieden

Waermede

Eerzame discrete LievenBijzondere zijt Gode bevolen: In ‘tHof van Zeelant tot Middelb: den 17 en 21 Septembre 1739

Ter Ordonnantie vande Staten

Van Zeelandt

Handtekening

 

N.B. Een merkwaardig stuk treffen wij hieronder aan met betrekking tot brouwerstonnen

 

Eerzaame discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren vant Placaat bij ons op huijden gearresteert tegens het in stukken slaan schenden en vervreemdenvande Brouwers Tonnen: met last en ordre dat Ul: devoorss placaaten laat publiceeren en affigeeren, daar men gewoon is publicatieen affixie te doene.

Waarmede: Eerzaame , discreet, Lieve, Bijzondere, zijt Gode bevolen: Int Hof van Zeelant tot Middelburgh, den 19e en 21e Septemb: 1739.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Eerzame discrete etc verder onleesbaar

 

Plakkaat tegen de uitvoer van lompen, viswant en afgesleten touwwerk ten nadele van de papiermakerijen hier te Lande

 

Wij zenden UL: hiernevenseenige gedrukte Exemplaren van ‘tPlaccaet bij Haer Hoog Mog; opden 20e November 1739 vernieuwt en gearresteert tegens den uitvoer uit deze Landen van Lompen Vischwant out en afgesleeten Touw-werck ten voordeele van de papier-Makerijen hier te Lande: met last en ordre dat UL: devoorsz Exemplaren zult laten publiceren en affigeren alomme daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Waarmede

Eersame Discrete Lieve Besondere zijt Gode bevolen. In’t Hof van Zeelant tot Middelburghden 3e Decemb: 1739

 

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

 

Handtekening

 

Een Ordonnantie van de Staaten van Zeelant 8e Februarij 1740.

 

Een nieuw Tractaat met Frankrijk

 

Eersame Discrete Lieve Bijsondere

Wij senden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaren van het nieuwe Tractaat van Commercie- en Tariefopden 21e Decemb: jongstleden tusschen den koning van Vrankrijk en deesen Staat geslooten; om UL: daar van te konnen bedienen als meede vande acte van Publicatiebij Haar Hog: gearresteert met last en ordre dat UL: de voorss acte van Publicatie te doen publiceeren en affigeren ter plaatse daar sulks gewoon is te geschieden.

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelant.

Handtekening

 

Eersame Discrete Lieve Bysondere

 

Dezen dient omaan UL : te addreseren de nevensgaende gedrukte Exemplaren van onse missive en uytschryvinge tot het celebreren van een algemeenen Dank Vast-en Bededag, tegens Woonsdag die wezen den 9e der aanstaende maent Maert, zoo als UL: uyt den inhoude van dezelve zullen konnen zien: met last en ordre, dat UL: dien conform de noodige Voorzieninge zullen doen dat den voorn; Dank Vast en bededag in Haren naar behooren werde onderhoudenden

 

Waarmede

Eersame Discrete Lieve Bysondere Bevelen UL: Godes in t’Hof van Zeeland tot Middelb: den 8e februari 1740

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere.

 

Weer verbod van het gebruik van oude munten

 

Wij addresseeren hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van het nader Placcaat bij haare Ho: Mo: opden 25e januari 1740 gearresteert tot billioeneeringe van de oude afgezette inlandsche en andere uitlandsche Stuivers ; dewelke niettegenstaande reeds bij Placcaat van den 12e Juni 1738 voor Billioen verklaart en verboden zijnin sommige Provincien en steden nog gevonden ingebragt en in den cours getolereert worden. Met last en ordere dat UL: het voorn: Placcaet doen publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden,

Waarmede:

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere zijt Gode bevolen ! Int Hof van Zeelandt tot Middeburg den 15e februari 1740

 

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Eerzame Discrete Lieve Bezondere

Een Extract van onze resolutie van 31 Meert 1740 In’t Hoff van Zeeland tot Middelburg

 

N.B. Geen nadere bijzonderheden ten aanzien van bovenstaande.

 

Zie beneden: een Generaal Pardon onder voorwaarden voor alle ruiters, dragonders en soldaten zonder paspoort die gedeserteerd zijn

 

Eersame Discrete Lieve Bysondere

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaren van t Placcaet op den voorleden maent by haar Ho: Mo: gearresteert; houdende een generael Pardon voor alle Ruyters, dragonders en soldaten die zonder behoorlyk pasport haare Comp(agnie) verlaten hebben, en uyt den dienst van den Staat verloopen ene gedeserteert zyn of uyt het eene Regiment of comp(agnie) overgegaen zijn tot een andre mits datzy voor den eerrsten vande aanstaende Maent Maert wederom komen en haar begeven onder de Comp(agnie) waar (zy) onder gedient hebben: met last en order dat UL: deselve Placaaten alomme doet publiceren en affigeeren ter plaetze daar zulks gewoon is te geschieden

 

10 September 1740

Ter ordonnantie vande Gecommitteerde Raaden van Zeelant

Handtekening

 

Plakkaat met last en order tot het opgeven van de Extraordinaire Middelen voor 1741

 

Eerzaame Discreet Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren vant Placcaat bij ons op huiden gearresteert tot den opheve vande Extraordinaire Middelen geconsenteert voor den aanstaanden jaare 1741. met last en ordere dat UL: dezelve zult laaten publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden op dat dezelve middelen voor zoo veel die den ontfang van UL: Stad betreffen op de gestelde termijnen worden ingevordert en ten comptoire van den heer Ontfanger-Generaal overgebragt.

Den 1e December 1740

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland

Handtekening

 

Impost op gerst haver en bonen die tot meel worden gemalen ter consumptie.

Gerst voor mesting mag niet gemalen maar wel gebroken worden

 

Eerzame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: gedrukte exemplarenvan de waarschouwinge bij ons op huyden gearresteert over het betalen vanden Impost opde Garste Haver en Boonen ter consumtie gemalen werdende en ordre aan de molenaers geen Garste welke voor Mesting word aangegeven tot Meel te mogen malen, maer deselve alleen te breeken: Met last en ordre dat UL: deselve waarschouwingen sult laten publiceeren en affigeeren ter plaatse daar sulks gewoon is te geschieden.

 

Waar Meede

 

Eerzame Discrete Lieve Bysondere zyt g (G)oode bevolen int Hoff van Zeeland tot Middelburg den 8e December 1740.

 

Ter Ordonnantie vande Staten van Zeelant

Handtekening.

 

Dank-Vast-en Bededag ook wegens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748)

 

Er wordt ook een Algemeenen Dank Vast en Bededag uitgeschreven tegen Woensdag dat wezen zal den 15e van de aanstaende Maent February1741: zooals UL: uijt den inhoude van deselve zullen konnen zien met last en ordere dat UL: dien conform de nodige voorzieninge zullen doen, dat den voorss Dank Vast en bede dag in den Haren na behooren werde onderhouden.

 

23e January 1741.

 

Exportverbod van kalveren en rundvee om de prijzen te drukken in tijd van oorlog

 

Eerzame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van ’t placcaet by ons op huyden gearresteert tot verbod van den uytvoer van kalveren en mager runtvee buyten de provincie voor den tyd van een jaer als meede voor gelyken tyd: geen andere dan stierkalveren te mogen mesten en slagten: met last en ordere dat UL: deselve sult doen publiceeren en affigeeren ter plaetse daar men gewoon is publicatie en affixie te doen.

Eerzame Discrete Lieve Bysonder zyt ode bevolen int Hoff van Zeeland tot Middelburg den 17e February 1741.

 

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeeland.

 

Handtekening.

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van de waarschouwinge bij ons op huiden gearesteert ten einde een iegelijk, die ter lossinge van de daar bij gespecificeerde Leenen mogten oordeelengeregtigdt te zijn; voor den 17e april aanstaende de lossinge daar van koomen doen, ten comptoire van de Domeinen waar onder die zijn gelegen; op peene dat naa verloop van den zelven tijd de voorss leenen ten profijte van den lande zullen worden verkogt.

Met last en ordre dat UL: deselve waarschouwingen alomme doen publiceeren en affigeren ter plaats daar zulks gevonden is te geschieden.

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere zijt Gode bevoolen! Int Hof van Zeeland tot Middelburg den 22e Maert 1741.

 

Op 28 Maert 1741 eennieuwe Resolutie in Extract waarvan de inhoud niet wordt aangegeven. !!

 

Nogmaals uitvaardiging van het exportverbod van levend en geslacht rundvee

 

Eerzaame discreet Lieve Bijsondere

 

Wij addresseeren hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van ’t Placcaat bij haar Ho: Mo: den 19e September 1741 gearresteert tot verbodt van den uitvoere naar buiten van levendt rundvee als mede van geslagt Vleesch tot den 1e Januarij van het aanstaande jaar 1742 met last en ordre dat UL: het voorn: Placcaat doen publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Waermede:

Eerzaame discreete lieve Bijzondre zijt Gode bevolen ! Int Hof van Zeeland tot Middelburg den 9e November 1741.

 

Ter Ordonnantie van de gecomm. Raaden van Zeeland:

Handtekening

 

Extraordinaire middelen in tijd van oorlog

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van’t Placcaatbij ons op huiden gearresteert tot den opheve vande Extraordinaire middelen geconsenteert voor den aanstaanden jaare 1742 met last en ordre dat UL: dedzelve net alleen zult laaten publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden: maar ook die voorzieninge doen dat dezelve middelen voor zooveel die den ontfang van UL: district betreffende op de gestelde termijnen worden ingevorderdt en ten comptoire van den Heere Ontfanger-Generaal overgebragt.

 

Den 23e November 1741.

 

Verbod van buitenlandse Loterijen

 

Eersame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van ‘tPlaccaaet by ons op huyden gearresteert tegens het Collecteren binnen deze Provincie voor vreemde Loteryen en particulier voor die vande Hooge Vryheyt Velden, de Cleefsche en Ravesteynsche Loteryen: met last en ordere dat UL: de voorss: Exemplaaren zult doen publiceren en affigeren daar zuks gewoon is te geschieden.

Eersame Discrete Lieve Bysondere

Ter Ordonnantie van: Gecommitteerde Raeden van Zeelandt

Handtekening.

 

Eersame Discrete Lieve Bysondere

 

Voor de 3e maal exportverbod van diverse soorten rundvee

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van t’Placcaetby haer Ho: Mog:gearresteert den 18e dezer loopende maendt , zynde continuatie van het placcaet van den 19e Septemb: dezes jaars tot verbot van den uytvoer na buyten van levendig runtvee en geslagt vleesch tot den 1e Juny van’t aanstaande Jaar 1742. Met last en ordere dat UL: het Voorn: placcaet zult doen publiceren en aff daar zulks gewoon is te geschieden.

Waarmede

Eersame Discrete Lieve Bysondere zyt Gode Bevolen; Int’ Hof van Zeelandt tot Middelurg den 28e December1741

 

Eersame Discrete Lieve Bysondere

 

Wy Zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaaren vande pulicatie by haar Hoog Mogende den 25 Decemer 1741 gearresteert tot prolongatie van het Octroij voor de Oostyndise Comp(agnie) deser Landen met het eynde van gemelde Jaar geexpireert voor den tyt van een Jaar met last en orfdere dat UL: dseselve publicatie zult doen publiceren en affigeren ter plaatse daar zulks gewoon is te geschieden..

 

Den 19e Januarij 1742

 

Ter ordonnantie vande Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Er wordt door de Staaten van Zeelandt eenen Algemeenen Dank- Vast en Bede uitgeschreven tegens Woensdag die weesen zal den 14e der aanstaende Maant Februarij 1742

 

Ook exportverbod van paarden

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UE: eenige gedrukte exemplaren vant Placcaet den 13e deezer maant bij Haar Hoog Mog: gearresteert om te verbieden den uitvoer van Paarden tot den eersten Juli aanstaande met last en ordre dat UL: het zelve placcaet zult laaten publiceeren en affigeren ter plaatse daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Eerzaame, discrete lieve Bijzondere zijt Gode bevolen den 29 Januarij 1742

Ter ordonnantie vande Gecommitteerde Raaden van Zeelant

 

De Personele Cohieren worden ingevorderd;achterstanden moeten aangezuiverd worden

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondre

 

Dezen dient om aen UL: te ordonneeren alle de personele Cohieren ( die van het familiegelt uytgezondert) egael tot en met het Jaer 1741 ingeslooten in te vorderen;en tot meerder faciliteijt de agterstallen in twee termijnen met den laesten Junij; en den laesten December van dit jaer, ten comptoire Generael van Zeelandtte zuyveren voldoen en betalen: En de voorss Cohieren jaerlyks tegen onze vergaderinghe in de maant September aen deze tafelover te brengen om door Heeren Onze Commissarissen overzien en geexamineert te werden of wel en naer behooren zyn gemaekt

Waermede

Eerzame Discreet Lieve Byzondre zijt Gode bevolen: in ‘tHof van Zeelandt tot Middelburg den 24e April 1742.

 

Ter Ordonnantie van de Staten van Zeelandt

 

Handtekening

 

Eerzame Discreete Lieve Bijzondre

 

Impost op Engelse, Schotse, Luikse en andere Kolen; ook op boter, kaas en brandhout die geimporteerd wordt; de collecte ervan moet goed georganiseerd worden. Daarom ontvangloon van 4%

 

Wy zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaren van de Waerschouwinge bij Ons op heden gearresteert tot het heffen van den Impost op de Engelsche of Scotsche Luijksche en andre Koolen dewelke in deeze provintie ter consumtie verkogt zullen werden; voorts op de Boter, Kaes en branthout welk van buyten ingebragt en ter consumtie verkogt zal werden in te gaen met den 1edezer loopende Maent Meij; met last en ordere dat UL: de voorss: Waerschouwinge zult doen publiceren en affigeren ter plaetse daer zulks gewoon iste geschieden:

Wy lasten en ordonneren UL verder in den haren door Collecteurs ten dien eynde onder den Eedt te brengen prompte en spoedige ordre op het collecteren van de voorss: Middelen zoo als die by de resolutien zyn gearresteert te doen stellen ook pertinente notitien te doen houden van wien en tot wat sommen de penningen zyn ontfangen en alle Maende doen overbrengen ten Comtoire Generael van Zeelandt: tot ontvangloon en voor de moeijte aen zoodanige Collecteurs toegelegt werdendevier per cento.

Eynd: lyk werden UL: gelast in den haren over UL: district alomme de handt te houden dat de introductie van deeze middelen zonder conniventie in alle getrouwigheijt geschiede en daer toe des gerequireert hulpe en assistentie toebrengen.

Waermede

Eerzame discreet Lieve Byzondere zyt Gode bevolen. In ’t Hof van Zeelandt tot Middelburg den 30 April 1742.

 

Ter Ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening.

 

Cohieren van het Dienstbodegeld; boeten op verzwijgen: 200 gulden

 

EerzameDiscrete Lieve Bysondere

 

Dezen dient om aen UL: te ordonneren zorge te dragen dat de Cohieren van het Dienstbode gelt in den uwen conform de ordonnantie op dat Middel gearesteert beter werden gedresseert dan tot nu toe is gedaan en ten dien eynde den ontfanger ordonneeren door den Collecteurof deurwaerder aen die dienstboden houden doen afvragen hoe veel er hebben op de boete van twee hondert guldensvoor elk die verzwegen en niet opgegeven zullen zyn en het Cohier jaerlijks tegens onse vergaderinge in de Maent September aen deze tafel(belastingtafel) over te doen brengen om door Heeren Commissarissen overzien en geexamineert te werden of wel en conform de ordonnantie is gedresseert

Waermede

Eerzame discrete Lieve Bysodere zyt Gode bevolen int Hoff van Zeelandt tot Middelburgh den 30e April 1742

Ter Ordonnantie van de Staeten van Zeelandt

Handtekening

 

Moeilijkheden m.b.t. de invoer van tabak uit de rijken van Spanje en Portugal ?

 

Eersame Discreete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaren van’t Placcaet bij Haer Ho: Mog: den 25e Augustuslaastleden gearresteert tot voorkominge der moeijelijkheeden prevenierende uit den invoer van Taback, inde Rijken van Spangnen en Portugal: met last en ordere dat UL: het voorn: Placcaet doen publiceren en affigeren

 

Den 3e September 1742(zie verder supra)

 

Gevallen van fraude bij het opgeven van de “Gemeene Middelen”: soms lijfstraffen nodig

 

Wy zenden hier nevens eenige gedrukte exemplaren vant placcaet by ons op huyden gearresteert tegens de fraudateurs ende quade practijquen ontrent den ophef vande gemeene Middelen gepleegt werdende en om dezelve daar van overtuygt zynde en geen gelt tot betalinge van de boeten hebbende na exigentie van zaeken aan den Lijve te straffen: Met Last en ordere d UL: deselve zult doen publiceren ende affigern ter plaetse daer zulks gewoon is te geschieden

Zyt Gode Bevolen Int Hof van Zeelandt tot Middelburg den 21e September 1742

(zie verder supra)

Handtekening

Dignus Kee ....... ?

 

Ordonnantie op het Familie-Dienstbode-Karos-Wagen en Paardegeld

En er is sprake van Cohieren van Amptgelt

 

Gedrukte exemplaren van de Ordonnantie op het Familie- Dienstbode- Karos- Wagen en Paardegelt gedresseert conform de Resolutie van de heeren Staaten van Zeelandt van den 20e September laastleden met last en ordre dat UL: dezelve ordonnantien laat publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden.

Wy voegen hier bij Extract van de Resolutie der Heeren Staaten van Zeelandt van den 20e Septemb: 1742 om UL: in het dresseren der Cohieren van het Amptgelt daar van te konnen bedienen.

(zie supra: hiervoor)

 

Voorkomen en verhinderen van particuliere handel ten nadele van de Oostindische Compagnie

 

Eersame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL; eenige gedrukte exemplaaren van de publicatie den 1e deser maent by Haar Ho: Mo: gearresteert tot observatie van het van het Octroy voor de Oostynd(ische) Comp(agnie) en eenige pointen rakende het Voorkomen en Verhinderen van den particulieren handel tot nadeel van gem: Compagnie met last en ordere dat UL: de voorss exemplaren zult doen publiceren en affigeren daar zulks gewon is te geschieden.

 

Waarmede

Eerzame Discrete Lieve Bysondere zyt Gode Bevolen In t’Hof Van Zeelandt tot Middelburg den 18e January 1743.

 

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

 

Handtekening

 

Weer een Algemeene DankVast en Bede dag in deze tijd van oorlog

Deze moet naar behoren onderhouden worden.

 

Eerzame Discrete Lieve Bysondere

 

Deezen dient om UL te addresseren de nevengaende gedrukte exemplaeren van onse Missivetot het celebreeren van eenen Algemeenen Dank Vast en Bede-Dag tegen Woonsdag die wezen zal den 20e van de aenstaende Maent February zoo als UL: uyt den inhoude van dezelve zullen konnen zien: Met last en ordre dat UL: dien conform de nodige Voorke(n)ninge ? zullen doen dat den voorss: Dank Vast en Bede-Dag in den Haren na behooren werde onderhouden.

Waer mede

Datum: 24 januarij 1743

Ter Ordonnantie van de Staeten van Zeelandt

Handtekening (onleesbaar)

 

 

Problemen en bezwaren t.a.v. de collecte van het Amt-Dienstbode-Karos-Wagen en Paerdegelt

 

Eerzaame Discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: de Cohieren van het Familie-geldt over het jaar 1741 als mede die van het Amt-Dienstbode-Karos-Wagen en Paerdegeldt over 1742 benevens copijen van de lijsten der veranderingen in dezelve gemaakt en bij ons gearresteert met last en ordre dat UL: zig precijslijk: daar naar zult reguleeren; en de ontfangersvan die middelen in den uwen te ordonneeren de invorderingendien conform te doen: mits de gene die zig daarmede bezwaardt meenen en daar over koomen doleeren op te hooren en te doen agtervogens de resolutien ordonnantien en placcaaten daar op gemaneert en genoomen: En worden UL: gelast de Lijsten der Doleanten tegens onze naaste vergaderinge alhier ter Tafel over te zenden. En dewijl de tijd tot de invorderinge van het Familie-geldt zoo verre verloopen is, hebben wij goedgevonden nog voor deeze reize dezelve voor eene maand te prolongeeren naamentlijktotden 1e Mei aanstaande onder de praemien en paenaliteitenals in voorige Jaaren: Waar van wij de ontfangers van dat middel kennis hebben gegeeven.

 

Datum: 11 februari 1743verder : ut supra (als te voren)

 

Overlast/ plaag? van kraaien,eksters en vlaamse gaaien

 

Eersame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van het Placcaet bij ons op heden gerenoveert tot weeringe van de kraeijen, Exters en Vlaemsche Gaeijen met last en ordre dat UL: deselve Zeelt doen publiceren en affigeren alomme daer zulks gewoon is te geschieden.

Datum: 12 Maert 1743

 

Er is sprake van een besmettelijke ziekte ( de pokken ?) die . te Messina , Calabrie en Noord-Afrikaanse kusten woedt: voorkomen dat die overwaait naar deze landen.

 

Eerzaame DiscreeteLieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren vant Placcaet bij Haar Ho: Mo: den 1e dezer maand gearresteert om onder Godes zegen voor te koomen dat de besmettelijke ziekte die te Messina grasseert ( woedt ) en op eenige andere plaatsen zig heeft geopenbaardt niet in deeze Landen mooge worden overgebragt: met last en ordre dat UL: dezelve zult laaten publiceeren en affigeeren ter plaatse daar zulks gewoon is te geschieden.

Datum: 15 Augustus 1743 verder (zie hiervoor)

 

Eerzame Discrete Lieve Bijsondere

 

Eenige gedrukte exemplaeren van de waerschouwinge by ons op huyden gearresteert tot voorkoominge dat de besmettelyke ziekte te Messina grasserende (woedende) en zig in Calabrien mitsgaders op de kusten van Barbayen geopenbaert hebbende in deze Landen overgebragt werde met last en ordre dat UL: devoorss waerschouwinge laet publiceeren en affigeeren daer sulcx gewoon is te geschieden.

Datum: 21e Augustus 1743 (zie verder hiervoor)

 

19 november 1743 : vermaning om behulpzaam te zijn bij de invordering van de Extra Ordinaire Middelen ( h.l. heffingen/belastingen)

 

Idem dito de dato 3 december 1743 (ut supra)

 

Verbod van het grazan van schapen in bossen,boomgaarden, plantsoenen weiden, landbouwgronden.

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier neevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren vant Placcaat bij ons op huiden gearresteert tegens het weiden of laaten graazen van schaapen in eenige Bosschen Boomgaarden Plantagien Weijen bezaaide of onbezaaide Landen ‘tzij onder wat voorwenden het zoude mogen weezen: met last ende ordre dat UL: de voorss: Exemplaren laaten Publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden .

Datum: 5 December 1743.

 

Er wordt door de Staten van Zeeland een Dank Vast en Bededag die wezen zal den 4e Maart 1744.

 

Weer waarschuwing voor de besmettelijke ziekte die in Sicilie en Calabrie woedt.

 

Wij zenden hiernevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren vande Publicatie bij Haar Ho: Mo: dn 20e Januari tot polongatie van de precautien tegens het overbrengen van de besmettelijke ziekte uit Messina en andere plaatsenvan het Eilandt Sicilien en Calabrien en van elders in deeze Landen tot den 1e Augustus van dit loopende Jaar: met last en ordere dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden.

Datum: 3 Februarij 1744

 

Verbod van stelen van hout rijs staken en gaarden van de Hoofden en Zeewerken

Strenge winter : veel armoede in deze oorlogstijd ?

 

Eerzame Discrete Lieve Byzondere

 

Wij zenden hiernevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van’t placcaet by ons op huyden gearresteert tegens het weghalen van Hout Rys staeken en gaerden van Hoofden en zeewerken: met last en ordre dat UL: den zelve zult publiceeren en affigeeren ter plaetze daar zulks gewoon is te geschieden.

Middelburg den 30e Maart 1744

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Er is ook dd 2 juli 1744 een Extract van een resolutie van de Staaten van Zeelant toegezonden.

 

In verband met de besmettelijke ziekte voorzorgen bij het ontladen van schepen uit Noord-Afrika

 

Eerzaame Discreet Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier neevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van’t Placcaet bij Haar Ho: Mo; den 19e deezer gearresteert den 1e Aug: 1743 en op den 20e Januari dezes jaars voor zes maanden gecontinueert als nog wordt geprolongeert tot den 1e Januari1745 maar ook goedgevonden dat de praecautien daar bij geordonneert zulen wrden vermeerdert ten opzigte van de scheepen koomende van de kust van Barbarijen onder het Rijk van Marocco sorteerende: met last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren ter plaatse daar zulks gewoon is te geschieden.

Middelburg den 24e Aug: 1744

Ter ordonnantie van de Gecomm: Raaden van Zeelandt

Handtekening

 

Last van runderpest

 

Idem : Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaren van’t placaat bij ons op huiden gearresteert tot voorkoominge van de besmettelijke ziekte onder het Runtvee; met last en ordre dat UL: de voorsz: placaten zult laaten publiceeren en affigeren daar zulks gewoon is te geschieden.

Tot Middelburg den 12e November 1744

 

Verbod van loslopen van honden en hetonbegraven laten van dieren gestorven wegens de besmettelijke ziekte

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere

 

Eenige gedrukte exemplaren van’t Placcaet bij ons op huijden gearresteert, tegens het losloopen van Honden; en precautien, tegens het niet begraven van Beesten aen de besmettelijke ziekte gestorven: met Last en ordre dat UL: dezelvezult doen publiceren en affigeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Middelburg den 6e December 1744 .

 

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Verbod van uitvoer van slachtvee (van runderen)

 

Eenige gedrukte Exemplaren van’t placaet op huyden gearresteert tot verbod van den uitvoer van Vet en Mager Runtvee ( slacht- en melkvee ??)als mede het slagten van Vaarskalveren met last en ordre dat UL: dezelve sult laten publiceeren en affigeeren, alomme daer zulx gewoon is te geschieden.

Middelburgh den 23e December1744.

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening

 

Weer een Dank-Vast-en Bededag

 

Er wordt weer “eenen algemeenen Dank-Vast-en Bededag tegens woensdag die wezen zalden 24e der aanstaande maandt februari; zoo als UL: uit den inhoude van de zelve zullen konnen zien met last en ordre dat UL: dien conform de nodige voorzieninge zullen den, dat den voorn: Dank-Vast- en Bededag in den haren naer behoren werde onderhouden.

Middelburgh, den 26 Januari 1745.

 

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt.

Handtekening.

 

Nog steeds voorzieningen nodig wegens de besmettelijke ziekte die rond de Middellandse Zee woedt

 

Eerzame Discrete Lieve Bijsondere

 

Wy zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaeren van het placaet by haar Hog: Mog: den 19e der voorleden Maent January gearresteert behelsende nadere ordres en precautien als die vervat syn in dat van den 19e Augustus des voorleden jaers tot afweeringe van de besmettelyke ziekte welke zedert eenigen tyd sig geopenbaert hadde op verscheide plaetsen in de Middelantsche Zee geleegen: met last en ordre dat UL: dezelve sult doen publiceeren en affigeeren ter plaetse daar sulx gewoon is te geschieden.

Eerzame Discrete Lieve Bysondere zyt Gode bevoolen int Hoffvan Zeelandttot Middelburgh den 1e February 1745

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Op 8 februari 1745 publicatie van het arrest tot “den opheve van de Extraordaire Middelen geconsenteert voor deezen loopenden Jaare 1745” Er moeten gedrukte exemplaren worden verspreid op de daarvoor geeeigende plaatsen.

 

 

Missive tot het onderhouden van de “Avont Bede Uuren”

 

Eerzame Discreete Lieve Bysonder

 

Deezen dient om aan UL: te addresseren de nevengaende gedrukte exemplaeren van onse missive en uytschryvinge tot het onderhouden van de Avont Bede Uuren, eenmaal ter Weeke, met last en ofrdre dat UL: in den haren dien conform daer toe de nodige ordres zult stellen .

Middelburgh den 23e July 1745.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt.

Handtekening.

 

Weer een plakkaat wegens de dreiging van de besmettelijke ziekte

 

Eerzame Discreete Lieve Bysondere

 

Wy zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaeren van’t placaet den 17e deeser bij haar Hoog Mogende gearresteert tot prolongatie van dat van den 19e Januari laestleden, rakende de besmettelijke ziekte zedert eenigen tijd op verscheide plaatsen in de Middelantsche Zee zig hebbende geopenbaart tot den 1e January 1746

Tot Middelburgh den 27e July 1745

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Eerzame Discrete Lieve Byzondere

 

Wy zenden hier nevens(hieronder) aan UL: Extract van onze resolutie( benevens) de daarin gementioneerde Cohieren ten fine als daar by vermeldt. Tot Middelburg den 12e Augustus 1745.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Extract uit het register vande Resolutien der Heeren Staaten van Zeelandt

Tot revisie van de Cohieren van Familie_Amt-Dienstbode-Karos-Wagen-en Paardegelt

 

Den 12e Augustus 1745.

 

By resumtie gedelibereert zynde op het rapport van het besoigne ter revisie van de Cohieren zoo van het Famliegelt als het Ampt-gelt , Dienstboden-Karos-Wagen- en Paarde geldt; is goedgevonden en verstaan: dat ten fine van revisie, en invorderinge aan de Magistraaten van de Steeden en Ressortenwederom te rugge gezonden en uitgegeeven zullen worden, omme de invorderinge te doen.

En is, met gemeene bewilliginge goed gevonden en verstaan: dat de tijt , tot invorderinge van hetFamilie-geldt, zoo verre verloopen zynde geprolongeert zal wordentot den 1e October aanstaande onder de gewoone praemien en paenaliteiten

Accordeert met ’t Voors: Register

Handtekening

 

Hieronder Extract van de Resolutie van 30 November 1745

De rundveepest neemt steeds erger vormen aan.

 

Den 30e November 1745.

 

De Heeren Gedeputeerde van Middelburgh hebben uit naeme en last van de Heeren hunnen Committenten voorgedragen dat ingevolge hunne Ed: Mog: Reslutie van den 1e December des voorledenen jaars daer bij de Heeren Burgemeesters en Regeerders der Stemmende Steden vande Provintie, geauthoriseert en gequalificeert zijn, om ieder in den zijnen, tegens het toeneemen vande besmettelijke ziekte onder het runtvee zoodaenige ordres te stellen en voorsiening te mogen doen, als zullen oordeelen de efficiente en juste ?? en meest bequaem te zijn om de sterfte onder het runtvee voor te koomen; de Heeren Hunne Committenten met de Heerenvan Vlissingen en Veere waaren over eengekomen, om, bij waarschouwinge elk in den zijnen gelijke precautien tegens de besmettelijke ziekte onder het runtvee te statueeren om in het Eiland Walcheren geobserveert en naegekoomen te werden verzoekende dat die vande Wet van Domburgh van Westcapelle ende Arnemuijden gelast mogen werden ook aldaer dezelve ordres te doen observeeren en naekomen. Waarop zijnde gedelibereerd, is goedgevonden en verstaen die vanden gerechten van Domburgh, Westcappelle ende Arnemuyde te ordonneeren en gelasten bij desen ieder in den zijnen, dezelve orders ende op gelijken voet tot voorkoominge van de besmettelijke ziekte onder het runtvee te doen observeeren en naekomen etc.

Accordeert met voors: Register

 

Handtekening

 

Weer een Generaal Pardon voor alle ruiters, dragonders en soldaten zonder paspoort

 

Eerzaame discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenge gedrukte exemplaaren vande publicatie bij Haar Ho: Mo: gearresteert den 8e deezer lopende maat zijnde generael pardon voor alle Ruijters, dragonders en soldaaten die zonder behoorlijk paspoort haare compagnien hebben verlaaten en uit den dienst van den Staat verloopen en gedeserteert zijn, of uit het eene Regiment of Compagnie tot een ander vergegaan; met last en ordre dat UL: dezelve doen publiceeren en affigeeren daar zulks gewoon is te geschieden,

 

Int Hof van Zeelant tot Middelburgh, den 21 Februari 1746.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Vermaning aan Arnemuiden m.b.t. de collecte van de Extraordinaire Middelen

 

Voor de zoveelste keer krijgt het stadsbestuur van Arnemuiden de vermaning te horen “ tot den opheve van de Extraordinaire Middelen geconsenteert voor 1746 met last en ordre dat UL: dezelve niet alleen zult doen publiceren en affigeren alomme daer zulks gewoon is te geschieden; maer ook die voorzieninge doen dat dezelve Middelen voor zoo veel die den ontfang van UL: Stadt betreffen op de gestelde termijnen mogen werden ingevordert en ten Comptoire van den Heer Ontfanger-Generael overgebracht

 

Eerzame Discrete Lieve Byzondre zijt Gode bevolen: In ’t Hof van Zeelandt den 6e Meij 1746.

Ter Ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening.

 

Het plakkaat tot wering van kraaien, eksters en Vlaamse gaaien wordt slecht nageleefd

 

Aan ons klagten zijnde gedaen dat het Placcaat door Hun Ed: Mog: de Heeren Staaten van Zeelandt tot het weeren van kraaijen, Exters, en Vlaasche Gaaijen, den 12e Maart 1743 gearresteert, binnen Walcheren niet naa behooren word geobserveert; hebben wij goedgevonden, het voorss Placcaat nogmaal ten fine van publicatieen affixie, alomme daer gewoon is binnen Walcheren te geschieden ; af te zenden, met lasten ordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeere en die ordre stellen , dat het bij vervolg, conform de meeninge der Hoog gemelte Heeren Staaten , punctuelijk werden agtervolgt en naagekoomen.

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere zijt Gode bevoolen. Int Hof van Zeelandt tot Middeburg den 1e meij 1746.

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van Zeelandt

Handtekening

 

De stadhouder wil weer een goede harmonie tussen de regenten en de in-en opgezetenen na de pachtersoproeren etc

 

Eerzame Discrete Lieve Bijzondre

 

Wij zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaren van de publicatie, welke Zijn Hoogheijt den Heere Prince van Orange en Nassaaau, goetgevonden heeft te arresteren om in de Steden en ten platten Lande in de districten van Zeelandt gepubliceert en geaffigeert te werden tot herstelling van de goede harmonie tusschen de regenten en de in-en opgezetenen: Met last en ordre dat UL: dezelve zult doen publiceren en affigeren alomme daer zulks gewoon is te geschieden.

 

Int Hof van Zeelant tot Middelb: den 11 Meij 1747

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening

 

Generaal Pardon voor alle bootsgezellen, matrozen enz die gedeserteerd zijn

 

Wy zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaren van het generael Pardonvoor alle Bootsgezellen, Matroosen en andre uyt den dienst te Water der Vereenigde Nederlanden, gedeserteert zynde , den 11e dezer maent bij haer Hoog: Mog: gearr: met last en ordre dat UL: dezelve alomme zult doen publiceren en affigeren daer zulks gewoon is te geschieden.

 

Int Hof van Zeelandt tot Middelburgden 20e Meij 1747

Ter ordonnantie van de Staten van Zeelandt

Handtekening.

 

De Landzaaten moeten zich wapenen op eigen kosten met minstens 24 suffisante schoten met scherp in verband met de gevaarlijke toestand op het platteland

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van de Publicatie bij ons op huiden gearresteert ten einde alle de Landzaatennaa de Publicatie deezeszig zullen hebben te voorzien ten haaren koste van zoo veel kruid en loodals ten minsten tot vierentwintich suffisante schoten met scherp wordt vereischt; en altoos van zulkenquantiteit voorzien blijven: met last en ordre, dat UL:dezelve doe publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Int Hof van Zeelandt tot Middelburg den 27e Mei 1747.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Uitvoerverbod van granen en levensmiddelen, brandhout hooi, stro etc naar buiten

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaeren van de publicatie by ons op huyden gearresteert tot provisioneel verbot voor veertien daee na de publicatie, van den uitvoer van graenenofte andre soorten van leevensmiddelen hoe genaemt Als mede van branthout, hooij stroo en verder vouragie buyten deese Provintie , met last en ordre dat UL deselve sult doen publiceeren en affigeeren alomme daar sulx gewoon is te geschieden.

 

Zyt Gode bevolen, int Hoff van Zeelandt Middelburgh den 27e meij 1747.

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening.

 

Er is nog een Resolutie geweest op 13 Julij 1747.

 

Eerzame Discrete Lieve Bysondere

 

Verbod van vervoer door schippers van militairen zonder paspoort

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaeren van de publicatie bij ons op huiden gearesteert waer bij aan alle schippers, schuitvoerders en veerlieden wordt verboden eenige militaire persoonen te vervoeren oft transporteren van de eene Stad tot de andreof van het een Eilandt naer het andere ofte naer elders ten zij deselve alvoorens vertoont zullen hebben een paspoort van hunne Capiteinen of Commandeerende officieren etc met last en ordere dat UL: deselve sult laeten publiceeren en affigeeren alomme daar zulx gewoon is te geschieden.

 

Zijt Gode bevoolen . Int Hoffvan Zeelandt tot Middelburghden 20e July 1747.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening,

 

Verbod van uitvoer van paarden en schapenen diverse specien aan buitenlanders uit deze landen

 

Eerzame Discrete Lieve Byzondere

 

Wy zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaaren van ’t Placcaet by hunne Hoog Mogende den 15edezer gearresteert tegen den uytvoer van Paarden uit deze landen buyten het gebied van den staat. Met last en orfdere, dat UL: ‘tzelve placcaet zult doen publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

In’t Hof van Zeelandt

Tot Middelburg den 22e July 1747

P.S. Wij voegen hier bij eenige gedrukte exemplaaren van het placcaet van haare Ho: Mo: Heeren dezer maandt July gearresteert waar by boven den uytvoer van verscheyde specien in het placcaet van den 1e July 1747 gemelt; nog werd verboden het verkoopen en uytvoeren van volwassen ? schapen aan andren als inwoonder van den staat. Met last en rdere dat UL: dezelve zult den publiceren en affigeren daar zulks gewoon is te geschieden.

 

Eerzame discrete Lieve Bijsondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenge gedrukte Exemplaeren van ‘tplacaet by ns op huyden gearresteert tot het dubbel invorderen van het Nieuw Familiegeldt over den jaere 1745 onder de praemien en paenalen daerby breeder vermelt: Als mede van alle andere personeele Cohieren over het jaer 1746 met last en ordre dat UL: de voorss Exemplaeren tot yders narigtinge aenstonts sult laeten publiceeren en affigeeren, alomme daar zulks gewoon is te geschieden.

Zijt Gode bevolen Int Hof van Zeelandt tot Middelburgh

Den 14e Augustus 1747.

Ter Ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Eerzame discreete Lieve Bysondere

 

Plakkaat m.b.t.tot ongemunt goud en zilver

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte Exemplaerenan tplacaet by ons op huijden gearresteert om het ongemunt gout en zilver in de munte van Zeeland te moogen brengen en daar voor ontfangen obligatien in de negotiatie den 11e Julij deeses jaers geconsenteert tot den interest van vier ten hondert int jaer vry van alle belasting met last en ordre dat UL: deselve sult laeten publiceeren en affigeeren daar sulcx gewoon is te geschieden

Zijt Gode bevolen Int Hoff van Zeeland tot Middeburgh

Den 24e Augustus 1747

Staaten van Zeelandt

Handtekening

 

Hier volgt een aankondiging van een extract van een resolutie van 25 augustus 1747.

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaaren van het Placcaat bij ons op huiden gearresteert tot den opheve van de extraordaere middelen geconsenteert voor den aanstaanden jaare 1748 met last en ordre dat UL: niet alleen dezelve laat publiceeren en affigeeren alomme daar zulks gewoon is te geschieden: maar ook die voorzieninge doen dat dezelve middelen voor zoo veel die den ontfang van UL: Stadt betreffen op de gestelde Termijnenworden ingevordert en ten comptoire van den heer Ontfanger-Generaal overgebragt.

 

Eerzaame discreet Lieve Bijzondere zijt Gode bevolen ! In ’t Hof van Zeelandt tot Middelburg den8e December 1747.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

 

Handtekening

 

Eerzaame discreete Lieve Bijzondere

 

Verbod van handelsactiviteiten met Frankrijk etc

 

Wij zenden hier nevens aen UL: eenige gedrukte exemplaerenvant Placcaet bij Haar Ho: Mog: den 5e deeser maend gearresteert waar bij aen alle onderdaenen en Ingezeetenen werd verboden haare scheepen te emploijeeren tot het af en aenvoeren en transporteren van eenige goederen waeren of koopmanschappen voor Fransche reekeningeof den Koning van Vrankrijk, of deszelfs onderdaenen toe behoorende : met last enordre dat UL: dezelve zult doen publiceeren en affigeeren alomme daer zulks gewoon is te geschieden.

 

Int Hof van Zeelandttot Middelburg den 28e December 1747

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raaden van Zeelandt

Handtekening.

 

Eerzame Discrete Lieve Bijzondere

 

Inkwartiering van een compagnie dragonders 60 man in Arnemuiden en Kleverskerke

 

Bij onze Missive van den 17e dezer hebben wij UL: gelast de inquartiering van een compagnie dragonderssterk omtrent zestig man en paerden tot Arnemuyden te bezorgen ; Wij werden op heeden geinformeert dat bij gebrek van stalling en anders dezelve aldaer niet in’t geheelkan werden geplaetst; derhalven hebben wij goetgevonden de helft daer van te doen cantonneren op Cleverskerke, waer van by deen aen UL: kennis geven , ten eynde UL: het quartier vuur, Ligten en nodige rations voor de helft van de Compagnie op Arnemuyden doet bezorgen: Wij hebben die van Cleverskerke aengeschreven voor de inquartiering van de wederhelft der Compagnie zorg te dragen.

 

Eerzame discrete lieve Bijzondere zyt Gode bevolen: In ‘ tHof van Zeelandt tot Middelburg den 18e Decembre 1747.

Int Hof van Zeelandt tot Middelburg .

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeelandt.

Handtekening

 

Eerzame discreete Lieve Bijsondere

 

Verbod van invoer van brandewijnen en Wijnen en andere waren uit Frankrijk

 

Wij zenden hier nevens aan UL eenige Exemplaren van het placaet den 5e deeser maent bij Haar Hoog Mog gearresteert waar by verboden werdt den invoer in deese Landen van koele of gebrande Wijnen en andre Waeren en producten onder het gebied van den koning van Vrankrijk gevallen of gemaekt: Met last en ordre dat UL deselve sult doen publiceeren en affigeeren daar sulks gewoon is te geschieden.

Waar mede

Eerzame Discrete Lieve Bijsondre zijt Gode bevolen Int Hoff van Zeeland tot Middelburgh den 18e December 1747

Ter ordonnantie vande Gecommitteerde Raden van Zeelandt

Handtekening.

 

Een liberale gift: de 50e Penning wordt ingevoerd i.v.m. de oorlogstoestand

 

Eerzame discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden aen UL: hier nevens eenige gedrukte exemplaren van het Placaet by Hunne Edele Mogende de Heeren Staten van Zeelandt den 5e dezer Maendt gearresteert behelzendede ordres tot betalinge van den Vijftigsten Penning bij wijzevan eene bepaelde liberale gifte door alle de Ingezetenen van deze provintie op eenen egaelen voet en naer proportie van yders vermogen te doen voor ens; en zonder eenige consequentie voor het toekomende; tot afweeringe van een gedugten vyandt ; reddinge van het verlegen Vaderlandt en behoudenis van Godsdienst en Vrijheijt: met last en ordre dat UL: in naem van Hunne Edele Mogende, en Zyne Hoogheyt den Heere Prince van Orange en Nassau, Stadthouder, dien conform , Commissarissen in den Uwen en over derzelfer district tot den ontfang van dezen vijftigsten Penning bij wijze van liberale gifte , aenstelt: daer toe de gerequireerde Eeden volgens de gearresteerde Instructie ende het formulier van dezelve afnemen; met ordreom te vacerenop zoodanige plaetzen dagen en uuren als bequaemst oordeelen; en bij publicatie ofte anderzints zullen denuncieren; om op de gestelde termijnen ingevordert te werden: mitsgaders tot het overbrengen van de contante penningen ten comptoire van de Heere Ontfanger Generael MrJohan Assueris Schorer en het gewerkt gout en zilver aen den Muntmeester van Zeelandt: en voorts alles te doene wat tot uytvoeringe van Haer Edele Mogende Salutair oogmerk ingevolge het zelve placaet werd gerequireerd

Waermede

Eerzame Discrete Lieve Bijzondre zyt Gode bevolen: In’ t Hof van Zeelandt tot Middelburg den 23e Decembre 1747

Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeelandt

 

Handtekening

 

Eerzame Discrete Lieve Bijzondere

 

Wij zenden hier nevens aan UL: eenige gedrukte exemplaeren van drie placaeten den 11e deeser maendt bij Haar Hooh: Mog: gearresteert het eene rakende de premien voor de Commissievaerders deeser Landen: het tweede houdende verbot tegens den uitvoer van contrabande na Vrankrijk en het derde tegens het inloopen van Fransche Capers oft Commissievaerders binne de zeegaeten deser Landen.

Met last en ordre dat UL deselve sult doen publiceeren en affigeeren alomme daer sulcx gewoon is te geschieden.

 

Waarmede

Eerzame Discrete lieve Bijsondere zyt Gode bevoolen Int Hoff van Zeeland tot Middelburg den 26e december 1747.

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raeden van Zeelandt

Handtekening.

 

Eerzame Discreete Lieve Bijzondere

 

 

Gelast de Compagnie dragonders van goed logement en voedsel te voorzien; ook de paarden : genoeg haver en hooi

 

Alzoo wij goedgevonden hebben een Compagnie Dragonders , sterk ontrent 60 man en paerden uit het Regiment van den Brigadier Grave van Schlippenbach na Arnemuijden te zenden, om aldaer te cantonneren tot nadere ordere; en welke op morgen den 18e deeser aldaer zullen aenkomen, zoo werd UL: geordonneert de gemelde manschap en paerden aldaer aengekomen zijnde van behoorlijk Logement te voorzien; en te besorgen de noodige fornituren, vuer en ligt ( alsmeede bij provisie onder behoorlijke recepissen aen haer te leveeren; de rations (rantsoenen) vourage iederration bestaendein 15 liter ? hooij en 8 liter ? haver)en zulks gedaen zijnde op te stellen een pertinente Lijst van het billietteeren der zelve onder UL: district met specificatievan de naemen en het getal der manschappen en paerden, hoe en waer die gelogeert zijn en dezelve Lijst ten spoedigsten

Doenelijk aen ons te doen laten toekoomen, zon der daer van te blijven in gebreeken.

Waermede

Den 21e December1747

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeelandt

Dignus Keetlaer

 

“Eenige gedrukte Exemplaren van de Publicatie van 19 December 1748 tot observantie van het Octroij aen de Oostyndische Compagnie deeser Lande verleent en op den 13e deeser wederom geprolongeert voor den tijd van 20 jaaren

d.d 28 september 1748

Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van Zeelandt

Handtekening

 

Weer fraude geconstateerd m.b.t. tot het opgeven van de Gemeene Middelen

 

Wij zenden UL: eenige gedrukte Exemplaaren van onse nadere publicatie tegens de fraudateurs en de kwaade practiquem/ practicum/ practijkontrent den ophef van de gemeene middelen van consumtie

11 October 1748.

Ter ordonnantie van de Staaten van Zeelandt

 

De Nederlandse Standpenning ?

 

Placcaet bij Hunne Ho: Mo: den 31e Maart gearresteert tegen de ligte Goude Specien en het versmelten van den Nederlandschen Standpenning:

d.d. 10 April 1749.

 

Ook een Extract van de resolutie van de Staaten van Zeelandt van 16 Meij 1749

N.B. De inhoud daarvan is onbekend.

Ga naar boven