Historische Vereniging Arnemuiden

Sauveguarde ter bescherming van de veldvruchten van landbouwers

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1377

sauveguarde(n) ter bescherming van veldvruchten van de landbouwers.

Er wordt geput uit cohieren van omstreeks 1645 : “lantsaten;”bezitters van  landbouwbedrijven, boomgaarden etc.

Verder stukken over geleverde goederen aan ingekwartierde soldaten op het grondgebied van Arnemuiden,

Hierbij worden een groot aantal namen genoemd van “Lantluyden” etc. in de jurisdictie van Nieuwerkerke, Kleverskerke de De Hayman/ Noordmonster en de Oranje polder.

Ick ondergeschreven vendrich over sestich soldaten die hier geordonneert sijn als sauveguarde tot preservatie van de lantsaten hare vruchten te velde bekenne met twee a drie van ons compagnie verteert te hebbe de somme van thien ponde achtien schellingen vier groote wegens verteerde montcosten dranck als anders ‘twelcke de lantsaten vanden vanden Orangien polder , Cleverskercke , Nieuwerkercke ende Haaymans polder als interest daer bij lijdende sullen hebben te betalen

Actum in Arnemuyden den  Ve Junij 1645

Johan van Wanroij

Opt vertreck vande sauveguarden heeft den sergeant met sijn volck noch verteert acht schellingen vls.

Pond 10  : 18  : 4

Pond   0  :   8  :  0

Somma  pond  11  :  6  : 4

Gelevert aen Waelpoel voor de soldaten

Aen boter en Caes pond  0  : 4   :   0

Noch 2 pont boter                                                  pond   0 :  2    :   2

Noch 2 pont boter en heijijers (eieren ?)               pond   0  :  2    :  7

Noch geaelt 2 pont boter en speck pond   0  :  3    : 10

Noch geaelt aen speck pond   0 :   2    :  9

Somma                                                                    pond   0  : 15  : 4

Grijetye Iorys anno 1645

Rekenijnge van het broodt dat ick Joannis Woutermans gelevert hebbe door  last van de cappeteijn Jan Luenissen aen de sauvegaerden voor eerst

Den 28e Meij voor 5 schelling broodt

Den 29e dito voor 8 schelling en 10 groot

Den 31e dito voor 11 schelling en 8 groot

Den  2e Junij voor 12 schelling en 8 groot

Den 4e dito voor 10 schelling

Den 5e dito voor 10 schelling en 6 groot

Somma comt samen         pond 2  :  18  : 8

Ick Janneken van Dort hebbe gelevert aen wijnckel ware aen de sauvegaerden van wegen Cappeteijn Jan Luenissen dat hij daer voorgeschoten

Voor eerst den 28 Meij geaelt een Gouwe  caes wegende 10 pont in een vyerendeel

Pond 0  : 5 : 6 ¼

Noch den 29 geaelt 2 Gouwe casen wegende samen 18 pont het pont 7 groote : pond 0:10:6

Noch den selven debijt een pot delfse boter weght 4 pont 7 in een ¼ pont : pond 0:4:10

Noch denselve debijt een pot van 3 pont :pond 0:3:7 ¼

Noch twee cannen potten samen  pond 0: 0: 6

Noch den 31 dyto geaelt 2 Gouwe casen wegende samen 18 pont samen compt pond 0: 10 : 6

Noch den selven dyto een amme weegt 5 pont tot 5 stuvers het pont compt: pond 0:4 :2

Noch den selven dijto een pot boter wegt 6 pont het pont 7  in een ¼ compt pond 0:7:3

Noch den selven debijt een pot von vyer pont pond 0: 4: 10

Den eersten Junis 2 Gouwe Casen wegende samen 17 pont 3 een alf compt samen

Pond 0:10:3

Noch den selven debyt een pot delfse boter van 5 pont compt samen  Pond 0:6: 0 ¼

Noch den selven debyt een pot van 4 pont  pond 0:5:0

Noch een cleine potije compt pond 0:0:6

Noch een pot                             pond 0:0:4

Noch geaelt den 4 Junis 3 Gouwe casen tot 7 groote het pont compt samen pond 0:18:4 ¼

Noch den selven dyto 2 potten boter wegende 10 pont tot 7 in een ½ het pont compt

Pond 0:12:6

Noch den selven dijto een pot van 10 pont pond 0: 12: 6

Noch den selven dyto 2 stooppotten  pond 0:0:8

Noch den 5 Juijs geaelt 3 gouwe casen wegt samen 25 pont compt pond0:15:0

Noch 5 groote aen asijn pond 0:0:5

Noch den 5 dijte een amme van 7 pont en een alf a 5 stuij compt samen pond 0:6:3

Noch 3 casen debijt 29 pont compt samen pond 0:17:0

Somma Totalis

Pond 7 : : 16 : 0 ¼

Rekeninghe van het gene dat Abraham Waelpoel verdient heeft op ? de sauvegarde eerst over het maken ende versoecken op de requeste aen het Hof  over dienst ende reysen te passeren ? aan ? de gecommyterde Rade comt pond 1 : 10 : 0

Item  noch enen dach wt geweest met de sauvegaerde Pond 0 : 3 : 4

Noch in ’t harynge geleyt ende verdachvart Pond  0 : 3 : 4

Noch tweemael in St Jooslant geweest met de schutvragt Pond  0: 2 : 0

Noch dry soldaten gelogeert negen dagen comt Pond  0 : 9 : 0

Noch gehaelt in diversche reysen in den Orange polder

Aen byer ende brandewyn door Gert  Pankeras ende

Ander  tot 60 kannen tot 2 stuvers de kanne comt Pond  1 :  0 : 0

Noch hebben beyde serianten verteert  met onttrent

40 soldaten 105 kannen byers comt door order van Jan Luenis pond 1  : 15  : 0

noch hebben de sauvegaerden in diversche reysen

van het Oude Gadt ende de soldaten die in de voorss

stadt verteert in de negen dagen 140 kannen byer comt Pond   2  : 13  : 4

Pond 7  : 16  : 0

Noch aen broot tot Woutermans gehaelt Pond  0  : 6  :  0

Noch tot Griettge Jooris aen wynckel ware                       -------------------

Somma      Pond  8 :   2 :  0

Rekeninghe van dat ghehaelt is voor de savegherde tot Jan Jaspersen van Winckel

Voor eerst den 28 meije ¾  faro                                        Pond 0 :  18  :9

Noch den 29 dyto 2/2 moeselaer Pond 0  :  10  :8

Noch den 31 dyto 2/2 moeselaer Pond 0  :  10  : 8

Noch den 2 Junij 2/2/ moeselaer Pond 0  :  10  : 8

Noch den 2 dijto 2/4  faro                                                Pond  0  :  12  : 6

Noch den 4 dijto 5/4  faro                                                Pond 1  :  11  : 3

Noch den selden een half pondt sousysen Pond  0  :    0  : 8

Noch den 5 dyto ¾  faro                                                 Pond  0  :  18  : 9

Noch den selden 6 teskens ?                                              Pond  0  :     0  :9

Noch den selden ½ dobbel bier                                         Pond  0  :  14  :6

Noch den 6 dijto ½ faro                                                     Pond  0  : 12   : 6

Noch den selden 3 vierendeel toeback Pond  0  :   2   : 0

Noch van 2 halfaten bier te draghen Pond  0  :   0   : 8

Noch den 6 dijto 1/8 faro                                                 Pond  0  :   3   :  1 ½

Noch den selden Haen ? ghelde ghelendt Pond  0  :    6  :  4

Rest noch van verleden jaer Pond  0  :  17  :  6

Dese Somme kompt same Pond  8  ---

Rekenijnge van tgeene dat Capeteijn Jan Leunesen Onderdick afgesproken heeft voor de savegaerde van tgeene dat Ick verschooten hebbe----

Voor eerst van tijen gleuschooven om de soldaten op te liggen

Comdt ider een braspenninck comdt Pond 0  :  2   :    1

Item de steboomet ? den soldat doen

Sij om gelt gijnge verteert een stoop bijer comt Pond  0  :  1   :     0

Item den Capeteijn met Lowijs Couterman

Met de soldaten verteert 16 cannen bijer Pond  0  :   8   :    0

Item den vaendrager een stoop comdt Pond   0  :   1   :    0

Item den Capeteijn met den vaendrager

Vijer pinten wijn voor de soldaten 14 cannen

Bijer doen de soldaten naer Rammekes gijnge Pond   0   :   9   :    8

Item van overseetten van de soldaten

Over te seetten tot nomber van twee  hondert

Soo als sij om haer coost gijnge ende als

Sij wech trocke comdt Pond   0    :  16  :    8

Comdt tsamen de somme van                                            Pond 1     :    18  :    5

Boudewijn Leijnsen

Memorie vant tghene Ick Cornelis Jopssen door last van Capiteijn Jan  Leunijssen bij de savegaerde van dheer van Brederoede hebbe tot mijnnen huijsse verteert soo bij den sergant als meer andere als volcht

Verteert bijden voorss sargant ende andere

Door last als boven de Somme van  2 Pond 14 schelling 6 groote

Rekeninge voor de huyslyeden vanden ecxsys vant bier dat de savegarde gehadt hebbe als volcht 1645.

Meije

Den 29 dijto ¾ faro 2/2 moeselaer Pond    0   :   14    : 9 ¾

Den 31 dijto 2/2 moeselaer Pond   0   :      6    :  6

Den   1 Junij ½   moeselaer Pond    0   :      3    :  6

Den   2 Junij 2/2 moes.  2/4 faro        Pond    0    :   12    :   0 ½

Den   3 Junij 8/4 faro        Pond    1    :   15    :   6

Den   6 dijto 2/2 faro ?      Pond    0    :   11    :   1

Somma                                                Pond    4    :      3    : 5 ¼

Voor de Lantsaten van Nieuwerkercken Hayman ende Cleverskercke

Voor een compromis te schrijven                         Pond  0 :  2  :  8

D’rolle vander namen der Lantsaten Pond   0  :  1   :  0

Voor een request ende 1 zegel  waerbi

De lantsaten aen haer Ed: Mog: versochten

nieuwe saveguarden Pond    0  :   3   :  0

Pond     0   :  6   :  8

Oncosten van dit extract beloopen van yder name IIII groote vls over de tsestich namen

XXXIII schellingen IIII groote

Het St. Jooslant is groot     617 gemeten 261  roeden

Nieuwerkerken

Claes Lenaerts XXXVII schell CI  groote

Cornelis Flips                                                                       XXXV schell CXI  groote

Gillis van Maldegem XLV schell LIII  groote

Jan du Pre                                                                             XXXII schell CXXXI groote

Abraham Coster XLIII schell. LXIIgroote

Jan Wilms ter Hooftkercke ?                                                XIIIschell LcXVIII ? groote

Pascher Saelens XXXIXschell XVIII groote

Jacob Gerits XIIIschell [xc] VII groote ?

Cornelis Coster L schell [Xc] XXVII groote

Dirck Claesen XLIIIIschell XCIIII groote

Joris Ryckxsen VI schell CVII groote

Gillis Loijijs Vschell C groote

Jan Wilms Onder dyck XLIIII schell LVI groote

Phlip Wilmsen nu Wilm Duijvecot XXXVIIIschell xcxVII groote ?

Peter Jansen                                                                              VIschell

Jacob Rijckxsen XXI schell LXXVII groote

Matheus Geleijnsen XCIIIIschell XXIII groote

Cleverskerken Dese landen hebben dess boven de landen die zij hebben in den

Oranigen Polder waer van dat yders cavels zyn bekent.

Den tgantschen polder is groot  97 gemeten  111 roeden

Capteijn Jan Leunissen CV schell CXI groote

Harman int Velt                                                                        XXVIIIschell XXXVII groote

IIIcV schell CXC groote

Piter Jaspers                                                                             XXIIIschell LIII groote

Leijn Leenders LVIschell CIII groote

Jacob Jacobs                                                                             XXXIXschell IICL groote

Jacob Jaspers                                                                            XXV schell XIIII groote

Rommer Cornelis XIIIIschell IIcLXIII groote

Andries Ingelsen LI schell XCVII groote

Jacob Marinus Duyvecot XLVIII schell [x c] LIII groote ?

Andries Herboorts ?                                                                  XLVIIIschell

Jan Pancras XLschell CVIII groote

Phlip Leunis XXXVIIIschell LVIII groote

Jacob Adriaens Coster LXIX schell C groote

Christiaen Antonissen LXIIIschell

Cornelis Piter Ommars XXXVschell XCVIII groote

Piter de Grondel                                                                         LIIIschell

Jan de Smit                                                                                 XLIIschell LXXXV groote

Claes Piters Cole                                                                        XXIIIIschell XXVIII groote

Dirck Dircksen Xschell C groote

Jan Christiaenss VII schell CXC groote

N.B. de laatste 4 zijn verbonden door een accolade

Jacob Spirinck VI  gemeten

Onderstond:

42 gemeten   85

7               1.90

49  :           275

Sijmon Meijnders XLV schell XL groote

Adriaen Cornelis XXXII schelling

Piter Leunissen IIIIschell XXIIIIgroote

Lucas Gillis                                                                                  LII schell

Adriaen Leunis weduwe                                                              XXXIschell xc XIII groote ?

Gerart van Daelen LV schell XIIIgroote

Claes Pancras XXIIII schell xc XXXVII

Inden Haijman en Noortmonster

Bouwen Leijnsen………………………………………… onbekend

Davit Mallgarts geen bauinge op zyn naem dan heeft eenige

Bauinge op een ander name. H.l. landbouwbedrijf

/boerderij

Jan van Lokeren op Jooris Brassers        onbekend

D’heer Jan Luxe                                    geen bauinge

Piter Ingelsen ……………………..   VI schelling

Piter Siberts geen bauinge

D’heer Somer in een ander wateringhe

Marten Croone onbekend

Jan Dootselink onbekend

Den haefs ? Bogart ende anders             XIII schelling  CII groote

Marinus Lenarts XIIIschell XXXIIII groote

Symon Reygers VII schell XIX groote

Cornelis Blondeel II schelling (xc)  XX groote

Jan Stove onbekend

Christiaen Claesen III schell III groote

Piter de Cleermaker

Op Ian Corn: Timmermans hofste geen bauinge

Jan Roelans XV schell XLIX groote

Abacuck vuyt den Dale X schellinge XIII groote

Andries Haeckx hofstede

Nu Piter Syberts XI schell

Marten Abrahams                                    onbekend

Huijbrecht Piters XVII schell

Laurijs de Bruijne onbekent genomen op XII gemeten

Gilliam Vervaet ?

Opde hoffe van Adriaen Veth XIII schell

Pieter Boutens XV schell CXI groote ?

Jan Daniels wed:                                        XXXI schellC groote

Paschir Boutens XLIIII schell XXXIX groote

Marinus Lenarts nu Carl XXXIII schell

Jasper Jansen                                              XLIII schell XXXII groote

Ed:Heer Johan de Looper UE gelieve eens wt te trecken wat landen dese navolgende Lantluyden baeuen ? inden Haijman ende daarontrent beoosten de haven van Middelburg

Claes Lenarts X schell IIc XV IX groote

Bouwen Leijnsen XIII schell XVIIII groote

Davit Maillarts staende op

Een anders mans name                                 XXXIX schell IC XLV groote

Jan van Lokeren op de hofstede

Van Aert Brassers                                        XII schell XLI groote

D’Heer Jan Luxe                                          XIIIIschell IIcLV groote

Piter Ingelsen op Jan Persoons

Hofstede                                                           XLII schelling

Piter Syberts XXX schell IcXXV groote

D’Heer Somer XXXII schell XXV groote

Marten Croonen                                               XXXIIIschell XXXVII groote

Jan Dooselinck staet niet bekent

Marinus Lenarts VIIIschell [Xc] IIII ? groote

Sijmon Reijgers staet niet bekent

Cornelis Blondeel niet bekent

Jan Stove niet bekent

Christiaen Claesen XXVI schell Ic XXVI groote

Piter de Cleermaker op de ste

Van Jan Corn; Timmerman                             XXVI schell

Marten Abraham                niet bekent

Laureijs de Bruijne niet bekent

Schade gedaen by het chryhs volck van den foules ? in Niewerkercke

Cohier der Boomgaarde

Jean Willems Flijpsen

Roelant Desyn erffgenamen

Aldus geextraheert vuijt den voorss ontfanck boeck ende daer jegens gecollationeert is bevonden met de voorss naemen van woorde tot woorde, te accorderen

In Middelbb: desen XXIen Junij anno XVIc ende vijffenveertich

Quod attestor

Handtekeningen

Jean du Vroe

Marinus Duijvecot

Abraham Adriaenssen Coster

Jean Willemsen

Paschier Salens

Joris Bresse weduwe

Cornelis Adriaen Coster

Dierck Claessen

Jean Geijnssen weduwe

De Bewinthebber Haeses weduwe

Cornelis Bakelant weduwe

Gillis Coeij

Burgem Jacob Ingelssen

Polderken vander Haijman :

Davit Maelgaert

D’Heer Luijckx

D’Heer Luijckx noch een huijs

D’heer Heijndert Somer

Jan Persoon

Jean Persoon noch een huis ?

Hr. Johan de Looper

Lion de Maecht

In Nieuwerkercke

Nicolaes Leendertssen

Cornelis Flijpssen

Gillis van Maldegem

Cornelis Heerken nu d’Hr bewinthebber Haijman

Cornelis Cost    erffgenaemen

Johannis Roulleau

D’heer bewinthebber Jacob Claessen Haijman

D’heer bewinthebber Jacob Claessen Haijman

David Mailliart

D’heer Hender: Rogiers

Thomas Michelssen ?

Meester Macxfelt

Willem Pieterssen

D’hr David Arentsen

Bouwen ? Kockx

D’heer Heijnderick Rogiers

Cornelis Claessen

Lauwerijns Janssen Verdiest 2 maal

Cornelis Leijnssen Poppe

Willem Leunissen Langebeecke

Jean Mortiers weduwe

Marinis Janssen de Wijse

Hr. Vanden Heuvel

Dhr. Adriaen Buijlstraete

Jacob de Brune

Castiaen Thoemas

Jooris van Essen

Dhr.bewinthebber Jacob Claessen Haijman

Dhr Johan Vijsser

Ed: Vermeere

Ed: Pijeter Hansen van Savelpoel ?

Dhr Herman vande Putte

Dhr Reckenmr. Johan vander Strijnge

T’hilroeij Ghertsen

Pijeter Cornelissen

Hr La  Goossij

Joos Taets

De weduwe van Isack de Waelle

Melfior Fleedijcx

Dhr Floris van Grijpskercke

Jean Jannijck weduwe

Dhr van Jarsvelt 2 maal

Sr. Abraham Rosebecke

Aernouldt Segers

De weduwe van dhr Samuel Bischop

Sr Andries Jacobs de Jonghe

Jacob Joosen Lammens

Jacob Adriaenssen T’apper

Adriaen Ravesteijn 2 maal

Wallaeve Moeijer

Charel Hardeman

Abraham de Kuiser

Adriaen Adamsen de Meij

De weduwe van Leunis Schouwenaere

Pijeter Pijetersen Bouwens

Abraham Snouck

Jean Lauwerijs

Raphael vande Veldes weesen

Cornelis Janssen Hollander  2 maal

Adriaen Adamsen de Meij

Adam Lauwerijs

Dhr Gillis Schillemans

De Weduwe van Laureijs Laureijs

Extracxt vuijt den Ontfanck bouck van Sijmon Rijswercker ,ontfanger vanden dobbelen Hondertste Pennvande huijssen, molens, tienden, boomgaerden ende gelegen onder ’t Resort van Middelb: ten platten (lande ) alwaer inden Haijman, polder vanden Haijman Ende in Nieuwerkercke staen dese naervolgende huijssen, te weten eerst:

Inden Haijman :

Joos vande Steene huijs

Lauwerijns Jansen  Verdiest

Jan Thomas

Jaco Ente

Abraham Rogierssen

Cornelis Andrijessen

Jaspaer van Vlaanderen

Jean Slabbert

Daneel Weens

Ga naar boven