Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 22 1688-1699

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Stadsresoluties van Arnemuiden vanaf maart 1688.

Condities ten aanzien van de korenmolen

Sullen de conditien van de molen op de voorgaende wijse werden opgestelt alleenelijck met eenige verandering daar van notitie op heden is aande regeringe voorgedragen en daar in contentement genomen

Over de Quotisatie met betrekking tot het Gemaal.

Is goetgevonden bij dese stadts vergaderinge aen te houden tot ontslaging van de quotisatie int gemael dat wegens de andere groote steden mocht getracteert worden inde voorss pacht/

Item tot verder reparatie van de Kercke opde beste wijse mogelijck mochte zijn daer toe dhr Dirck Tops D. van der Leije secretaris gecommitteert; den bode voor den Nieuwe jaers gifte een pond vls.

S’Lantsverpachtinge

Alzoo slantsverpachtinge aenstaende is is goetgevonden de maeltijt op de meeste menagie werde aengestelt/

Jacob vander Leije en Hubertus de Bruijne worden wegens plichtsverzuim niet meer opgeroepen voor de vergaderingen van W+R

Alzoo dhr Jacob van der Leije en Hubertus de Bruijne nu ontrent de vier jaren niet en hebben gecompareert en haere bedieninge op het stadhuis waergenomen en het stadhuijs waargenomen en t’elckens door den bode nevens d’andere heeren zijn geciteert is goetgevonden en verstaen met eenpaericheijt van stemmen den selve niet meer te laten citeren en den bode sulcx te gelasten t’selve punctuelijck te observeren/

Er wordt een “onordentelijck huijs gehouden” met brandewijn

Op de menichvuldige clachte van Jan Jacobsz en huijsvrouwe dat daer een onordentelijck huijs wert gehouden met brandewijn te schencken en de selve vermaant zijnde is goet gevonden de brandewijn neeringe voor den tijt van nu tot Meije haer te verbieden op pene indien iemant aldaer inde tijt mochte bevonden werden eenige brandewijn te drincken ofte brandewijn aldaaar bevonden wierde selve door den stadhouder de selve aen stucken geslagen wierden enboven dien twee ducatons de boete voor den Officier/

Jan Beaufort moet “zijn wislige ? uijt de waterganck weeren”

Is Jan Beaufort gelast op pene van twee ducatons zijn wislige uijt de waterganck te weeren of telcken daer bevonden werdende d’voorss twee ducatons te verbeuren en is tselve hem mondelinge aangesegt/

Is goetgevonden het bleijvelt te laten spitten en met plantsoen te beplanten/

W+R gehouden den 30 maart 1688

Bmr Regnault legt zijn ambt als burgemeester neer

Alzoo dhr C:Regnault zijn Bmr ampt en voorts zijnen bedieninge van selfs heeft afgelegt en dese E:vergaderinge bedanckt voor alles is selve bij dese vergaderinge noch gestateert tot de naaste vergaderinge wanneer door den bode ….. sal geciteert worden gehoort de andere heeren na bevint van saken dan daarover nader te deliberen/

Weth en Raad gehouden den 12e Meije 1688 den secretaris sieck

Bmr Regnault legt definitief zijn ambt neer: nadere bijzonderheden

Alsoo hr Charles Regnault is blijven persisteren bij zijn voorgaande resolutie ende naderhand nochmael door den bode aande burgemr heeft laten bekent maken als hij versocht wiert sekere Commissie in welck hij bij de Wet was gestelt te willen waarnemen dat hij sijn bedieninge hadde afgelegt ende dat hij in toecomende met de saken van de regeeringe noijt soude moeijen versoeckende dat een ander in sijn plaetse soude werden gestelt met eenen nochmael de regeringe bedanckende voor d’eere ende vrintschap van haer genoten heeft ook eenige dage daarna de sleutel vande privilegie kiste stadthuijs van sheeren bocht in de kercke door den bode laten overbrengen ende tselve daar weder bij gevoegt dat hij zijn bedieninge hadde afgelegt etc ;Soo heeft W+R met eenparicheijt van Stemmen haer geconformeert de resolutien bij de Wet daer over genomen.

In dato 17 aprilis 1688

Toestemming van de Staten voor octrooi: 3 stuiver op de stoop brandewijn. De intentie is:lijfrenten te kopen ter reparatie van de kerk.

Is bij de burgemrs rapport gedaen dat haar Ed:Mog: hebben gelieven inde laatste Stadsvergaderinge aande stadt Octroij te verleenen om te mogen heffen 3 stuijver op de stoop brandewijn die onder ons cijert ?? opgedaen ende gesleten gelijck tselve bij toctroij op heden aan dese tafel overgebragt breeder is blijckende int authorisatie om voor die penningen lijfrenten te coopen ende deselve tot reparatie vande kercke te gebruijcken;

Heeft derhalve de vergaderinge goetgevonden dit aanstonts int werck te stellen ende is selve ter peuije deser stadt gepubliceert ende voor den tijt van nu tot den laatsten Septembris / verpagt aan Jan Cornelis Knegt voor de somme van derthien pont vls/

Guilliaem Jansz wordt de nieuwe koren- en kalkmeter

Adriaen Coutsijn Coren ede Calckmeter deser stad versoeckende vant selve ontslagen te wesen ende dat Guilliaem (Willem) Jansz in zijn plaatse mochte worden gesurrogeert is hem sijn versoeck toegestaen/

Claas Crijnsz grofzoutmeter in plaats van de overleden Carel Schroevers

Claas Crijnsz is in plaats van Carel Schroevers die deser werelt is …… overleden vercoren tot grofsoutmeter mits doende den behoorlijcken Eed/

De aannemers hebben wat de aanbesteding van de reparatie aan de kerk betreft “gecomplotteert

Alsoo is ondervonden dat in de bestedinge vande reparatie van de kercke voorleden vrijdag alhier op t stadthuys gedaen bij de aannemers metter goeder trouwe is gehandelt maar datse tsamen hebben gecomplotteert waar door de prijs vant aannemen merckelijck te hooge is geloopen, ist bij coll: goetgevonden de bestedinge met voorgaande goetvinden van de Raatsheer vande Wisse als ten desen bij haar Ed: Mog; tot Commissaris over dit werck genomineert nevens de Raatsheer Hoffer die tegenwoordig uijt de stadt is op te seggen/

De Voorboden

De Verboden vande stadt sullen worden gepubliceert na ouder gewoonte

Weth en Raad gehouden den 17e Junij 1688 absent dhr Nathaniel van der Leije

Het project m.b.t. de kerk en toren is behoorlijk prijzig en daarom is men kritisch t.a.v. de aannemers.

Heeft dhr Bmr Tops bekent gemaeckt hoe dat het werck van de kercke en thooren aande eerste aennemers is opgesegt geworden en dat deselve oock contentement hebben genomen zoo dat het selve werck andermael is besteet aan Gerrit vander Leij ten overstaen van de raatsheer David van der …. En dat voor de somme van Pond 233: 6 : gr vls te betalen in drij paijementen volg : besteck en conditie daar van zijnde /

Is goetgevonden tot verdere reparatie vande kercke te negotieeren op lijfrente volg: Octroij van haer Ed: Mog: de somme van drie hondert

 

J: van der Leije en H. de Bruijne hebben in de laatste periode van 4 jaar “gene bedieninge op het stadhuys waergenomen

Alzoo Jacob van der Leije en Hubertus de Bruijne nu ontrent de vier jaren niet en hebben gecompareert enhaere bedieninge op het stadhuis waargenomen en t’Elckens door den bode nevens d’andere Heern zijn geci

Het repareren van het dak van de kerk etc

Is bij dhr Bmr Tops Rapport gedaan hoe dat de heeren Commissarissen tot repareren van het dack van de kercke mitsgrs het maken van nieuw werk publijckelijck hebben besteet voor de somme van Pond 3 : 19 : 9 vls per roede daaeronder begrepen het jaerlijckse onderhouden van het selve dack en dat voor den tijt van seven achtereenvolgende jaren waarvan het 1e jaar ingaende 1e Januarij 1689 alle welcken tijt het voorss dack en alles daaraan dependerende sal staen tot aennemers laste gelijck oock van nu af aan tot den voorss Januarij 1689/

Item als dat de voorss twee duijsent guldens en twintig persoonen hebben genegotieert / Waervan der respective namen.zijne wat dhr Balliu Hubertus Kempe drij goud guldens op zijn dochter Apollonia Cornelia Kempe out ontrent vier jaren een op den naem van Jacobsdr Cocq sone van dhr Bmr Pr de Cocq tot Zierikzee ? out ontrent dertien jaren/

Een op de naam van Adriaen Apolonii Kempe sone van dhr Nicolaes Kempe tot Vere out ontrent vier jaren/

Dhr Daniel vander Leije drij hondert gulden een op de naam van Paulus Angillis sone van Corn: Angillis Brouwers dese stad out ontrent sesse jaren ??

Een op de naam van Cornelia Tops dochter van dhr Bmr Dircx Tops out ontrent vier en half jaer/

Een op de naam van Jan Goewijn de jonge sone van Jan Goewijn daar moeder af was Martijntje de Sleijder ? out ontrent seven jaren/

Monsr Barth: de Later een hondert gulde op de naem van juffr. Lenaert ?des constituenten huijsvrouw out 29 jaren

Juffr Johanna de Later op haer eijgen naem een hondert gulden out ontrent 23 jaren daar vader af was Jan de Later

Dhr Abr: Wijckaert griffier van de admiraliteit tot Middelburg een hondert gulden op zijn dochter Catarina Cornelia Wijckaert out onternt tien jaren

Dhr Nicolaes Dag een hondert gulden op zijn dochter Catarina Dag daar moeder van was Catharina Bosschaerd out ontrent elf jaren

Dhr Henr: Berdenis twee hondert gulden eene op zijn dochter Johanna Berdenis out ontrent negen jaren

Eene op Cornelia Berdenis out ontrent vijff jaren moeder van beijde is juffr Cornelia Zuerius

Dhr Jacobus Zuerius vier hondert gulden eene op zijn dochter Catharina Zuerius out ontrent negen jaren daar moeder af was juffr Cornelia Verburgh

Een op Cornelia Berdenis boven genoemt

Eene op Hendrfick Bosschard ot vier jaren daar vader af is dhr Carel Bosschard en moeder Cornelia Cooijmans

Eene op Catharina de Lannoij out twee jaren daar vader af is Arnoldus de Lannoij en moeder juffr Johanna Bosschard

Dhr Jacob Huijgens twee hondert guldes eene op zijn dochter Jacoba Huijgesn out twaelf jaren

Eene op zijn dochter Maria Huijgens out acht jaren van beijde is moeder geweest juffr Vincemius

Dhr Nicolaes Hoornbeek twee hondert gulden eene op zijn huijsvrs juffr Clara Everts out sesendertig jaren.

Eene opPr Carel van de Putte out ontrent twaelff jaar en half daer vader af is geweest dhr Pieter van de Putte en noch moeder is juff Clara Everts

Item noch de somme van een hondert ponden vls op twee personen namel. Dhr Michiel Verhage en Janneken Boddaert desselfs huijvvrouwe out vier en acht en dertig jaren: Intrest te betalen van de twee duijsent gulden a ses peercent jaarl. En van de een hondert ponden vls acht percent jaarl. Welcke sal ingaan den achtste septebris 1688 en dat alles volgens de conditien daer van zijnde welcke luijden van woort to woort als volgt

Conditien volgens welck de regeerders der stad Arnemuijden in Zeelant sullen lichten de somme van twee duijsent Caroli guldens op lijfrenten tot reparatie van hare Kercke tot welcker bet. Haer Ed: Mog: aende voornoemde Magistraet Octrooij hebben verleent om te mogen heffen drij stuijvers op de stoop Brandewijn

1

Voor eerst wort tot fondament van dese negotiatie vast gestelt dat sal connen werden gelicht eene somme van ten minste twee duijsent Caroli gulden

2

Tot becominge van welcke somme een ider niet minder sal mogen bijbrengen als een capitael van hondert Caroli Gulden te constitueren op zodanigen persoon als hem gelieft oversulx dat tot supplement van de voorss twee duijsent Caroli gulde sullen moeten zijn zijn twintig Capitalen ider gerekent als boven daer van de respective contribuanten sullen uijtmaken een Compangie van zoo veel gelijcke persoonen die onder den anderen den intrest ofte rente van de voorss twee duijsent Caroli gulden jarel sullen verdeelen op zodanigen voet en conditie als bij dese nader wort geexpresseert.

3

iemand genegen zijnde meerder als een Capitael van hondert Caroli gulden bij voorbeeld ? twee ofte drij hondert gulden meer te contribueren sal vermogen per hondert gulden die hij contribueert te doen stellen op zoo veele onderscheijden persoonen voornoemt welc oock soo veel verscheijden Lijfrentebrieven als hij Capitalen van een hondert gulden sal hebben gefurneert tot sijnen profijte verleent sullen worden volgende het formulier hierna geinsereert

4

De voorss twee duijsent Caroli gulden ten volle uijtgevonden zijnde sal daaervan ses ten hondert betaalt werden welcke renten vrij sullen blijven van alle cortinge die zoo ordinair als extraordinair daar op in tijden en wijlen souden connen werden geheven volg: Octroij van Haer Ed:Mog: ten desen eijnde verleent

5

Welck interesten bij die genen die eenige capitalen sullen hebben gegeven zoo lang sullen werden getrocken als den persoon op wiens lijff deselve zijn gevestigt in leven sal zijn te verdeelen na advenant de Capitalen die een ider sal hebben opgebracht

6

En wanneer iemand op wiens lijff een of meer Capitalen waren gefondeert komt te sterven zoo en sal den houder uijt dien hoofde geen intrest meer genieten maer sullen de selve accresseren en comen ten profijte vande overige capitalisten weder te verdeelen na advenant als boven zoo lange de persoonen daer op hare brieven zijn gegrondigt levendig zijn en dat tot den laatsten toe incluijs.

7

Invoegen dat iemand houder zijnde van een brieff geconstitueert op een persoon die de langst levende is vande gene op welckers lijff eenig Capitael was gestelt privativelijck en alleen de voorss twee duijzentt Caroli gulde intrest sal ontv. Zoo lange de voorss persoon alleen overig sal zijn doch de selve mede comende te overlijden ,sal de voorss magistraet van die tijt af van Capitael den Intrest in het geheel zijn gedechargeert.

8

Ende alzoo pertinentelijck dient te worden geweten hoedanig de distributie van de voorss twee duijzent Caroli Gulden Intrest jaarlijcks sal moeten geschieden en hoe veel en wie daer uijt sal moeten participeren sal een ider hier inne contribueren en gehouden sijn alle jare ten tijde als de distributie onder de participanten wort gedaen, behoorlijck te doen blijcken dat de persoon op de welcke hare brieven zijn gefondeert noch levendig zijn ofte andersints sullen de selve voor doot werden gerekent.

9

Voorts om te voorcomen de disputen ? die zouden connen werden gemoveert hoelange dat imand na de doot vande persoon daerop zijn Capitael is versekert noch intrest sal conne trecken is vastgestelt bij aldien den voorss persoon was gestorven een half jaar na den laetste verschijndag vande voorss twee duijzent Caroli Gulden daat het in sulcken geval sal werden gehouden of hij het geheel jaar uijt hadde geleeft en consequentelijck sal uijt crachte van zodanigen brieff voor een geheel jaar werden getrocken maar zoo denselven was gestorven voor het halve jaer na den voorss laatste verschijndag sal alsdan werden geconsidereert even of hij dat geheele jaer doot hadde geweest bijgevolgge dat uijt cragte van zodanigen brieff niets en zoude connen werden gedeelt maer den rente van dien de resterende contribuanten moeten aangroeijen , ende wanneer den alderlaetsten op wiens leven Eenig Capitael was geconstitueert comt te sterven soo sal de Eijgenaer van dien brieff rente ontfangen na proportie dat de verschenen maenden en dagen van het defeltriese ?? jaar sullen bedragen.

10

De intresten vande voorss twee duijsent Caroli Gulden sullen ingaen en beginnen te loopen van den tijt af dat de somme ten volle sal zijn geconsequeert sullen alle mogelijcke devoiren werden aengewent dat het in corten geschiede ? en sal middelerwijle niemand geobligeert zijn het Capitael dat hij belooft heeft hier in te contribueren op te leggen voor en al eer de voorss duijzent Caroli gulden in het geheel bij inteijkeninge sal zijn bereijckt als dan gehouden zijn het selve promptelijck te furneren in handen van dien wij daer toe sullen authoriseren

11

En opdat niemand voor altoos van het geheel capitaal versekert soude blijven sal een ider vrijstaan sijnen brieff in het geheel ofte ten deele aan een ander te vercoopen alieneren ofte andersints verhandelen mits dat daer van bij SS(Schepenen) transport ofte kennisse werde gedoceert ten welcke voorss Eijnde alle lijfrente brieven sullen werden ingestelt met de clausule thoonder deses.

12

Daar sal sorge werde gedragen dat goede ordre gestelt dat de voorn. intrest t’Elcken ten verschijndag precijs werden betaalt’

Formulier vande rentebrieven

Wij Bmrs SS en Raden regeerders der stad Arnemuiden in Zeelant bij resolutie vande Ed:Mog: Heeren Staten van Zeelt in dato den XXIX Maart den VIIIen April 1688 geauthoriseert zijnde tot het negotieren van lijfrenten ten laste van onse stadt om daermede te repareren onse bouwvallige kercke verklaren en beloven ? mits desen dat wij volgens seker concept van negotientie op lijfrente ontfangen en genieten en hebben van …………. Een somme van hondert Caroli gulden voor het genot vandien wij jaerl. Daer van het eerste verschijnen sal den ………beloven aen houder ofte Thoonder brenger ofte acte deses wettelijck vercregen hebbende te betaelen lijfrente jegens ses ten hondert staande volg: den wille en begeerte van houder ……….te lijen van …………out ontrent …….. jaarl. En door dien de voorss hondert Caroli guld: aen ons zijn verstreckt tot supplemente van 2000 Caroli gulden: die wij op lijfrente jegens ses ten hondert hebben geligt van een Compaignie van 20 persoonen van ider met gel. Hondert Caroli gulde; den intrest van de afstervenden te accresseren aende overblijvende tot den laetste toe incluijs soo sal de voorss jaarl. Lijfrente bij ons betaelt werden niet alleen zoo lang de voorss ….. in leven sal zijn om geduijrende dien tijt bij voorgemelde ……. Ofte actie deses wettelijck vercregen hebbende privativelijck geprofiteert te werden, maer selfs na het sterven van gemelte …… om van dien tijt aff ten profijte vande voorss Compangie te werden geappliceert tot den laesten op wiens lijff Eenig Capitael sal zijn gestelt, overleden is, gelijck alles breeder en beter uijt het boven genoemde Concept can afgenomen werden belovende de voors interest ofte rente jaerl. Precijs te betalen ten verschijndag en …… deser Brieff door het Een ofte ander toeval int ongereede mochte geraken soo sal tot redelijcke coste van de versoeker een ander opgemaackt werden voor alle t’welcke op gemelte Magistraet verbinden alle hare stads domeijnen en Innecomen en specialijck het middel van Haer Ed:Mog: ten dien Eijnde vergunt; t’oirconde der waerheijt hebben wij desen met des stads zegel doen becrachtigen en door onsen secretaris onderteijkenen op den 8e Septembris 1688

Acto in W+R der stad Arnemuiden in Zeelt op den

Mij present

R. van der Burcht

Werden dheeren Commissarissen verder gequalificeert om tgene van de voorss genegotieerde penningen int corte sal moeten betaelt werden t’selve te doen, en de resterende penningen in Banco op haer naam te laten stellen tot tijt en wijle zulx van noode sullen hebben tot betalinge van de voorss Kercke en Thooren, blijvende altijt gehouden daer van reek; te doen aan t’Coll:

De verpachting van de Stadsdomeinen

Alzoo stads Domeijnen wijn bier en quaplacque eerstdaegs uijt der pacht gaen is goetgevonden de selve op den dag van slantsverpachting te verpachten ende maeltijt na de meeste menagie aen te stellen/

De Brandewijn verpacht “onder conditie conform stadswijnen”

Is verder goetgevonden den Brandewijn van stadswege op de selve dag te verpachten en daervan een conditie te maken conform stadswijnen

Wet en Raad gehouden sonder overnachte wete 16 novembris 1688

Weer een burgerwacht nodig “bij dese Conjuncture van tijt”

Is bij dese Conjuncture van tijt de borgerwacht weder in ordre gestelt en tot Capiteijn den Brm Tops tot Luijtenant R. van der Burcht vaandrig Jacob van der Leije serganten Joh. Bruggemans en Christiaan Mario tot schrijver dhr Michiel Verhage vercoren/

Over het Huis de Vier Heemskinderen

Heeft den secretaris R. van der Burcht aende E: Vergaderinge bekent gemaeckt dat hij speciale procuratie heeft ontfangen J: Noleth tot Amsterdam , om het huijs De Vier Heemskinderen te vercoopen en nadat dese E:Vergaderinge voormael hadde geconsenteert om de achtercamer van voorss huijs af te breken om het voorhuijs daer mede op te maken en in wesen te behouden, heeft den voorn. secretaris daer toe nader authorisatie versocht en is de selve hem bij dese E: vergaderinge toegestaen om met de vercoopinge op dien wijse voort te gaen en dat het selve tegen 1e Maij 1689 moet opgemaackt zijn off dat anders op zijn Vercoopers coste zoude gemaeckt worden

Wet en Raad gehouden den 28e Decembris 1688 absent Nathaniel van der Leije Daniel van der Leije uijt der stad

Sullen de stadswallen Schuttershoff en ……. Met uijtsettinge van billetten eerstdaegs publiqelijck werden verpacht.

Dirck Tops wordt de opvolger van wijlen J. Ketelaar als ambachtsheer van Nieuwerkerke

Bij afsterven van dhr J: Ketelaer representeerende de Ambachtsheerlijkheid van Nieuwerkercke wegens dese stad is goetgevonden t’selve te verheffen op den naem van dhr Bmr Dirck Tops out 43 jaren.

Over het Veer op Nieuwland dat “seer slecht is”

Op de clachte van Fr: Robbrecht van dat het Veer opt Nieuwelant seer slecht is en de boeren meest verloopen zijn ?? zoo dat de pacht niet opbrengen can waar op geresolveert is wegens zijn ouderdom en Catijvicheijt(ellendige lichamelijke toestand) den selven drij pond vls afslag te geven ingaande 1e Maij 1689 zoo dat als dan maar ses pond sjaars sal betalen

Den secretaris als Thesaurier zijn reek: gedaen

Weth en Raad gehouden op den 11 Maart 1689 Daniel van der Leije uijt der stad.

Nog even wachten met dure werkzaamheden aan de kerk

Op de voorstellinge van de kercke van buijten te laten metzelen en de vloer binnen effen te laten leggen is goet gevonden met het selve noch te supersederen ter oorsaake vande dierte van de calck/

Het Collegium Qualificatum

Werden tot Commissarissen gedeputeert om het Collegium Qualificatum bij te woonen in de Kercke B: van der Burcht en dhr Michiel Verhage

Daniel van der Leije vertrekt en Daniel Nachtegael geeft zijn naam aan het banktegoed waar de eerste over beschikte.

Bij vertreck van dhr Daniel vander Leije is goetgevonden het gelt in banco staande mede op desselfs naam te laten stellen op de naem van dhr Daniel Nachtegael om daer mede over te disponeren tot reparatie van de kercke/

Nieuwe Comm. Van de Weeskamer enz. :Jan Bomme

Wert tot Commissaris gestelt om de weescamer cleijne saecken etc nevens de tegenwoordige waer te nemen dhr Jan Bomme/

Wert den bode voor een Nieuwe jaar gegunt eenen ducaton

Blaes Claasz bierdrager en turftonder i.p.v. de overleden Jan van der Stijl

Wert Blaes Claasz geadmitteert tot bierdrager en turftonder inde plaetse van Jan van der Stijl nu overleden op zijn versoeck bij requeste gemelt mits doende den behoorlijcken Eed/

Weth en Raad gehouden den 29 maart 1689: absent Bomme Daniel van der Leije uijt der stad.

De wijn is in deze oorlog zeer duur; een alternatief:Mede: wordt daarom meer geconsumeert en extra belast.

Alzoo bij desen tegenwoordigen Oorlog de wijnen inde herberge zeer dier vallen zoodat in de plaatse vande wijnen veel mee( mede : door gisting uit gekruide honing bereid) aldaar wort geconsumeert waar door stadtwijnen merckelijck worden benadeelt, is goetgevonden den herbergier per stoop te doen betalen vier stijver en sal t’selve inde Ordonnantie van de wijnen worden geinsereert/

De bakkers van de stad hebben het economisch slecht en verzoeken uitsluiting van bakkers van buiten.

Is bij de gemeene backers deser stad bij request versocht dat geen backers van buijten mochten incomen, nadien zij merckelijck bij de quotisatie zijn benadeelt en naeuwel. Subsisteren, is haar versoeck toegestaen mits alle twee jaren daer omme bij request te versoecken continuatie/

Het erf van de Sleutel, Schaeckbort en het Huis De Wolsack worden onder condities door Daniel Nachtegael verkocht aan Pieter Schoonacker.

Op het versoeck van dhr Daniel Nachtegael dat hij d’erve van de Sleutel ? en Schaeckbort met het Huijs de Wolsack aan Pr Schoonacker hadde vercocht mits conditie dat den selven Pieter Schoonacker op de selve mochte stellen een schuire en wagenhuijs is na deliberatie goet gevonden dat ja ? bij aldien hij van dit jaar tselve zoude maken en hij Nachtegael met de sijne daar vooren zouden blijven verbonden dat het selve zoo werde gemaeckt van desen jare ten ? waar de schuere ofte aan de zijde van Lamootes ofte aan hem Schoonackers zijde gestelt werde hout dese E:vergaderinge onverschillig mits het behoorlijcke werde gemaeckt met een bequame hoogte van muer aende Straet, en int gesicht van vooren gedeckt met pannen /

Weth en Raad gehouden den 16e April 1689 absent Bomme

Willem III en zijn vrouw worden gekroond tot “koning “ van Engeland: vreugdevuren ontsteken wordt door de Staten “aangekondigd”

Alzoo volgens aanschrijven van de Gecomm. Raden versekert wert dat de Krooning van Haere Majesteijten van Engelant op den 21e Aprilis sekerlijck sal geschieden en daar op vreugde vieren zoude werden aangesteken is bij dese vergaderinge daer op orders gestelt als in voorg tijden in sulcken geval gebruijckelijck is daar naar sig te reguleren/

Wert d’acte van den 29 Maart laastleden rakende de mee inde herbergen in state gehouden tot nader ordre /

Weth en Raad gehouden den 9e Junij 1689.

Sullen de voorboden weder afgecondigt worden, wert dhr Nathanael van der Leije gestelt in plaetse van Zijn vader tot weesmr etc

Wert dhr Daniel vander Schilde gestelt tot Erfscheijder ende broodweger

Jacob van der Leije doet m.b.t. het clockwerk zijn taak niet goed.

Alzoo bij Jacob vander Leije seer slecht op de Clocque(werck) gepast wort is goetgevonden dat beter sal op passen ofte bij faute van dien dat hem van zijn Tractement sal gecort werden en hooger gaande tgeheele te schorten/

Werden Bmr van der Schilde de secretaris gequalificeert om bij dheeren van den Raden bericht te doen wegens t’request van Daniel Nachtegael cum suis aen Haer Ed: Mog; overgegeven wegens t’proces van C:Regnault/

De participanten (deeleigenaars) vande bouwvallige huijzen hebben tegen de afspraken in het achterhuis van Rommerswale afgebroken.

Alzoo bij de participanten van de bouwvallige Huijzen is bestaen het achterhuijs van Rommerswale af te breken sonder authorisatie is t’selve bij dese E:Vergaderinge seer qualijck genomen en bij tijt en wijle gesien sal worden wat tot redres van dien daer toe sal worden aangevoert/

Weth en Raad gehouden den 18e Aug: 1689

Is bij dhr Balliu overgebracht sekere missive van Zijne Hoogheijt de Heere Prince van Orange jegenwoordig koning van Engelant behelsende verkiesing van de nieuwe Magistraet en is tot Bmr vercooren dhr Daniel vander Schilde tot schepenen dhr Michiel Verhage Jan Bomme Nachtegael van der Leije:

Bmrs SS ende Raden hebben vercoren dese naarvolgende stads Officieren

 

Overdekens van Gildens

Dirck Tops Timmerluijden

Daniel vander Schilde Kleermakers

Michiel Verhage Tappers

Daniel Nachtegael Rhetorica Wagenaers

Jan Bomme Cramers

Nathanael van der Leije St.Jans

 

Thesaurier

B:vander Burcht

 

Weesmeesters

Beijde Bmrs en Miciel Verhage

Werden deselve mede gecommitteert tot Commissarissen in kleijne Saken lantrecht etc

 

Broodwegers

Dirck Tops

R: vander Burcht

 

Foriers en Kerckmrs

Beijde Bmrs

 

Gasthuijsmrfs en om alle voorvallende saken inde kercke waar te nemen

Daniel van den Schilde

Jan Bomme

 

Erfscheijders

Beijde Bmrs en secretaris.

Weth en Raad gehouden den 23e septembris 1689 nathanael van der Leije uijt der Stad

.

De verpachting van de stadsdomeinen

Alzoo Stadsdomeijnen eerstdaegs uijt der pacht zijn als brandewijn /wijn bier en quaplacque

Is goetgevonden deselve op den dag van slantsverpachtinge te prersenteren te verpachten en de maaltijt op de meeste menagie aan te stellen/

De stadhouder Joh. Brugman heeft voor zijn ambt “bedanckt

Heeft d’Bmr Tops bekent gemaeckt dat den stadhouder Joh: Brugman dese regering comt te bedancken wegens sijns Stadhoudersampt, waarop den selven ontboden zijnde en gecompareert tselve heeft geaggri(e)eert waarop weder van dese E:Vergaderinge voor zijne dienst bedanckt is geworden/

Weth en Raad gehouden den 16e Novembris 1689 absent dhr Balliu

Oude bomen op de wal moeten door jonge worden vervangen.

Is goetgevonden Eenige boomen op de wal te laten uijtdoen die onbequaem zijn en bij den Stocque te laten vercoopen en jonge in desselfs plaetze te setten en sal daar toe Inspectie genomen werden welcke behooren uijtgedaen te werden en daartoe gecommitteert beijde dheeren Bmrs en Thesaurier.

Steven de Swarte de zoveelste nieuwe procureur van de Vierschaar

Wort Steven de Swarte als procureur geadmitteert mits doende den behoorlijcken Eed:

De Huisschatting

Werden tot Commissarissen gestelt om de huijsschatt: op te nemen beijde Heeren Bmrs en Verhage/

Charles Regnault wil de schade verhalen die hij lijdt door het niet opbouwen van het Huis De Wolsack.

Heeft dhr C: Regnault versocht binnen te staen en gecompareert aan dese E:Vergaderinge bekent gemaeckt d’ongemacken en schade die hij lijdt door het niet opbouwen vant Huijs de Wolsack en versocht dat dese E:Vergadering doch geliefde zorg te dragen dat het selve mochte gebout werden ofte hem oock permitteren zijn huijs af te breken ende een muer aan de strate te maken waer op omvraging gedaen zijn is met eenparicheijt van stemmen geoordeelt dat de participanten vant selve verplicht zijn volgens haer contract tselve te maken en t’laaste van het zijne af te breken hem terminalijck afgeslagen/

Weth en Raad gehouden den 3e Decembris 1689

v.d. Burcht (niet de secretaris) is overleden; zijn weduwe wil van een borgtocht af

Opt versoeck van Sara Brouckers weduwe van wijlen van de Burgt om ontlast te worden van de borgtocht die haar man heeft gepresteert, secretaris alhier voor zijn broeder Rogier van de Burgt voor de somme van duijsent Caroli gulden en dat / voor Comptoir van Consignatie deser stadt/

De baljuw stemt er in toe op een koopje “dienaers van de Justitie” aan de stad te bezorgen

Wert dhr Balliu versocht om na bequame dienaers vande Justitie om te sien en in een twee en drij pond voor jaerlijcks Tractement niet gelimiteert twelck bij hem is aengenomen bij d’eerste gelegentheijt te versorgen

Weth en Raad gehouden den 3e Februarij 1690 omnibus presentibus.

Het Huis De Wolsack zal in het aanstaande seizoen opgebouwd worden: verklaring Daniel Nachtegaal uit naam van de participanten.

Dhr Daniel Nachtegael met zijne participanten verclaarde uijt hare naam dat ze het Huijs De Wolsack sullen opbouwen en dat hij hr daar vooren instonde sullende een aanvang nemen met het aenstaende Saijzoen ten respecte van dheeren deser regeringe zonder prejuditie /

W ert den bode voor een nieuwe jaersgifte toegelegt een pond vls

Heeft den Thesaurier de stadsreek; gedaen/

Jan Goewijn als stadbode de beschikking over een plaats in “het bocht in de Kercke” ?? !!

Wert den Bode Jan Goewijn het bocht inde Kercke daar dhr Ketelaar ingeseten heeft gegeven voor eenige diensten die voor de stad gedaen heeft/

Weth en Raad gehouden den 24e Februarij 1690

De korenmolen is wat het dak e.a. betreft toe aan een zeer grote onderhoudbeurt

Is goetgevonden dewijle het dack van de meulen seer slecht en rot is, hetselve te vernieuwen en de vordere nootsakelijkheden van de selve om daer over met de meulemeester te spreecken/

Het Kerkhof ter Hooftkercke moet vanwege onvermogen van Arjaantje Duijvecodt officieel verpacht worden

Is goetgevonden t’Kerckhoff ter Hooftkercke dewijle Arjaantie Duijvecodt selve niet langer is machtig te houden publiquelijck met den stocque te verpachten bij de eerste gelegentheijt/

De Rekening van de Kerk

Hebben dhr Bmr Dirck Tops en R: vander Burcht haere Reek; van de Kercke gedaen te weten den Extraordinare Ontfang en …….. die zij hebben gehad wegens de Pond 200 vls van de gegeven ende gelde op lijfrenten genegotieert en is deselve opgenomen en gesloten/

Weth en Raad gehouden den 21e Maart 1690

s’Lants verpachtinge

Alzoo sLants verpachtinge voor handen is, is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

Weth en Raad gehouden den 30e Maart 1690 omnibus presentibus : Item den 14 Junij.

Het “havenhoofd” en de Marktpoort verkeren in slechte staat en moeten nodig gerepareerd worden tegen zo laag mogelijke kosten

Dewijl het hooft in haventie mitsgrs de Martpoorte seer slecht is en noodig gerepareert te werden, is goetgevonden met ijmand hem dies verstaende daar over te spreken en tselve op de meeste menagie te laten maken indien het mogelijck is/

Daniel Nachtegael mag vrij stadswijnkoper zijn

Op het versoeck van dhr Daniel Nachtegael om vrij Stadtwijncooper te mogen zijn mitsgrs brandewijn is hem dit zijn versoeck toegestaen mits sig regulerende na stads en slants ordonnantie en sal hem daar van acte werde verleent in forma/

Weth en Raad gehouden den 30e Junij 1690 absent dhr Balliu

Het haventje moet uitgediept worden en een nieuwe kade gemaakt

Is goetgevonden t’haventie opnieuw te diepen en dan een nieuwe kaeije van het middel ofte daar ontrent tot aande voet van de stadswal na de westzijde indien het mogelijck is/

Marcus de la Palma ,”gepretendeerde” ambachtsheer van Arnemuiden,schijnt moeilijkheden te willen veroorzaken

Nadien dhr Marcus de la Palma .......... als gepretendeerde ambachtsheer van Out Arnemuiden schijnt moeijlijckheijt te wille maecken vande coopdag van Hubertus vander Meer aan het oude gat te troubleeren en de voorn de Coopdag selfs te houden is goetgevonden den Hr Balliu met de dienaers te ordonneren op den gesetten dag aldaar te verschijnen en indien door den selven iets werde gevanteert/geavontuurt ?? t’selve met rigeur tegen te gaen en alle devoir aan te wenden om de jurisdictie niet te violeren/

Weth en Raad gehouden den 14e Julij 1690 dhr Nathanael van der Leije uijt der stad

Problemen met betrekking tot de jurisdictie over Nieuwerkerke en Mortiere

Is goetgevonden om de moeijelijcheden die bij wijlen werden gemoveert over de jurisdictie zoo van Nieuwerkercke als Mortiere en onlangs daere van een preuve is voorgevallen inde Coopdag van Hubertus vander Meere om een en ander voortecomen daar jegens een mandement van maintenue ende Cantele Paenaet ? te lichten bij het Hoff: om ons daar van int toecomende te bedienen/

Over het haventje enz

Is goetgevonden omde Excessive costen van een eijnde nieuw hooft t’haventie te laten diepen en het hooft te repareren op de meeste menagie

Weth en Raad gehouden den 24e Julij 1690 absent Daniel vander Schilde Bmr

De burgerwacht wordt opnieuw ingesteld enz.

Is goetgevonden de borgerwacht aentestellen en daar van een begin te maken bij dese Conjuncture en inde plaets van J:vander Leije vaendrig als te oud van jaren gecoren dhr Daniel Nachtegael en tot sergant in plaats van Joh: Brugman met der woon vertrocken dhr Jan Bomme/

Is goetgevonden Adr: vander Leije te ordonneren het schut ? opte maken en vooren een deur van latten / of anders of bij weijgering van dien hem aan te seggen dat hij zijn hout ? zoude moeten …………. /

……………………………….stuk weggevallen

Leije uijt der stad.

Is bij dhr Bmr Tops overgebracht seker bewerp van een Ordonnantie vande borgerwacht de welcke voorgelesen en zommige art. gecorrigeert zijnde is de selve bij Weth en Raad geaggrieert en luijdt van woort tot woort als volgt

1

Dat volgens gedane opschrijvinge een ider wert geobligeert de nachtwacht waar te nemen sonder daar van vrijdom te mogen pretenderen direct ofte indirectelijck als alleen die gene die om bijsondere redenen bij speciale Acte vande magistraet wort geexcuseert

2

Op ider wacht sal moeten wesen een Officier het zij Corporaal ofte Lantspassaet opde boete van twee schellingen,

3

Item sal een ider gehouden zijn savonts ten thien uijren met behoorlijck geweer op de wacht te verschijnen op de boete van eenen schelling.

4

Zoo wie het wachtwoort vergeet sal verbeuren 2 schelling 6 grooten vls en sal oock niemant het woort gegeven worden die het niet van noode heeft om te ronden als andersints op de boete van 2 schellingen 6 grooten vls als vooren en zoo der ijmand bevonden wierde het woort te hebben sal aangehouden werden ter tijt toe dat hij verclaart wie hem dat gegeven heeft

5

Ijmant de wacht hebbende en sal vermogen zijn zijdgeweer ofte rappier af teleggen geduijrende den tijt van zijn wacht op de boete van Eene schelling en sal den Officier ofte corporaal vermogen een ider zijn geweer te visiteren en zien off hij behoorlijck van cruijt en loot versien is en diergelijcke

6

Een officier ofte corporael sal zonder hoogdringende saken niemand na zijn huijs ofte vande wacht laten gaan op verbeurte van een schelling: t’Elckens

7

Den Officier ofte Corporael ofte die desselfs plaats representeert sal gehouden zijn schiltwacht uijt te setten zoo op her stadhuijs als elders daar het noodig mochte bevonden werden, ende en sal oock niemand schiltwacht te houden voor een ander die absent is dan met speciale ordre vanden Officier nochte met eenig ander geweer als zijn eijgen op de boete van eene schelling:

8

Die opde schiltwacht slaept ofte zijn schiltwacht verlaet sal verbeuren vijff schell: vls

9

De schiltwacht en sal niemand op het stadhuijs ofte binnen de Corps de gardes vermogen te laten comen, maar sal den Officier ofte Corporael roepen om door hem het woort te laten afnemen noch imand van de wacht aflaten als met speciae consent op de boete van twee schellingen vls

10

Soo het gebeurde dat ijmand met geweld voorbij den schiltwacht wilde passeren ofte denselve te na bijcomen, sal den schiltwacht zijn Corporael ofte andere tot hulpe roepen en sulcke rebellen gevanckelijck op het stadhuijs ofte inde Corps de Gardes brengen en aldaer houden om ter discretie gestraft te werden.

11

Den Officier met zijn volck sal oock gehouden zijn in alle wijcken vande stad te ronden ten minste ten minsten tweemael des nachts ofte meer naar dat den Officier t’selve oorboir vind ende en sullen de personnen die de ronde doen niet van malkanderen scheijden maar moeten bij den anderen blijven en t’samen weder op dewacht comen op de boete van 2 schellingen vls.

12

Item de ronde omgaende en bevindende dat Eenige moedwilligheijt straatschenderije ofte diergelijcke onbehoorlijckheden werden gepleegt sullen daartegen alle mogelijcke ordre stellen en deselve op het stadhuijs ofte inde Corps de Gardes brengen om na gelegentheijt van saken gestraft te werden

13

Oock en sal niemand int doen van de ronde aen imands huijs mogen bellen ofte op de deure cloppen ofte op de vensters stooten noch langs sHeeren straten schreeuwen roepen noch oock met steenen werpen ofte diergelijcke onbehoorlijckheden plegen op de boete van 5 schelling voor 1e reijze de tweede reijze dobbel en voorts arbitralijck gecorrigeert

14

Item niemand sal na het vaendel mogen schiten met loos kruijt proppe ofte scherp op de boet van 5 schelling vls

15

Niemand sal vermogen zijn musquet ofte roer los te schieten binnen de besette wacht, noch in het doen van de ronde ofte in het aftrecken van de wacht, oock geen Trommel roeren ofte doen roeren sonder consent vanden Officier op de boete van 2 schellingen

16

Zoo wie den Name des Heeren lichveerdelijck in den mond neeme ofte Eenige andre vloecken vloeckt ofte Eenige onreijne ofte vuijle propoosten verhalen ofte inden mond nemen sal, sal verbeuren d’Eerste reijze Eene schelling de tweede reijze dobbel Etc

17

Den eene sal den andren niet mogen injurieren noch vloecken, noch oock in het doen vande ronde op de boete van 2 schelling vls.

18

Die op de wacht ofte int ronden imand tot vechten uijtdaegt sal verbeuren voor d’Eerste mael 10 schellingen en die zijn geweer met euvelen moede uijttrecken om imand te slaen ofte te quetzen sal verbeuren een pond vls en daar en boven gecorrigeert werden bij der Crijgsraet

19

Niemand sal op de wacht vermogen te spelen met caarten en Teerlingen (dobbelstenen) noch Eenige moetwil bedrijven op de boete van Eenen schelling

20

Niemand wie hij zij en sal vermogen opde wacht te comen droncken zijnde oock en sal niemand meer vermogen brandewijn ofte stercken dranck te drincken dan den Officier van de wacht sal behooren toe te laten op de boete van 2 schellingen

21

Die sig tegen den Officier ofte Corporael opposeert en wederspanning toont in het bedienen van haar last t’zij met woorden ofte wercken en weijgeren haar bevel na te comen sullen verbeuren 5 schelling vls

22

Alle welcke boeten sullen ingevordert werden bij s’Heeren Dienaars als provoosten en daarvooren genieten vier groten vls van ider boet te betalen bij de defaillant boven de voorss boete.

23

Alle boeten en pointen van arbitrale correctie in dese Ordonnantie vermelt sullen staen tot kennisse vanden Krijgsraad, behalve de gene die rake lijff ofte lithi die sullen blijven tot Kennisse van Bmrs en SS ter Calangie vanden hr Balliu deser stad en sal de Crijgsraad werden gemaeckt en bestaen uijt de Hooftofficier vande Wacht

24

Ende opdat in cas van nood brand ofte andere onsteltenisse geen disordre en geschiede sullen wij d’alarmplaatse hebben op het stadhuijs ofte voor de deure van den vaendrager

25

Eijndelinge sal oock niemand bestaen dese Ordonnantie geplackt zijnde te schenden en te quetzen in eeniger manieren op de boete 10 schellingen vls

Weth en Raad gehouden den 29e Aug: 1690 dheeren Balliu en Nathanael van der Leije uijt der stad en Pr. Blieck sieck.

Er is een hele tijd uit vrees voor de Franse Vloot in Arnemuiden een burgerwacht ingesteld; die tijd is voorbij.

Is goetgevonden dewijle de vreese van de France Vloote om te landen geweken is , de borgerwacht tot nader ordre te schorten /

Christ: Mario schijnt zich op diverse manieren ernstig misdragen te hebben

Is goetgevonden Christ; Mario om zijn profaen en hooggaande vloecken in voortijden als nu sondag laast voorgevallen mitsgrs straatschenderije aan verscheijde borgers en anders ter selven tijde gepleegt als mede zijn onordentelijcke huijshouden voor dit mael ten overvloede te waerschouwen dat indien hij meer zoo extravagantie sonder convenientie sal weg gejaagt worden ofte na bevind van saken arbitralijck gecorrigeert onvermindert den hr Bmr bij absentie vande Balliu Zijne Calangie over voorss Enorme Feijten ten selve tijde gedaen/

Idem

Wort den Hr Officier geordonneert den voorss Mario zodanige Feijten plegende ofte daarna lijckende feijtelijck zonder eenige gratie boven te brengen om met den selven als dan na bevint te handelen/

Jan Beaufort heeft als diender “ in zijne functie de regeringe ten hoogsten mishaegt”

Alzoo het gedrag van Jan Beaufort sHeeren dienaer in zijne functie de regeringe ten hoogsten mishaegt werden d’heeren Bmrs bij desen versocht den selven voor haar te ont bieden en wegens zijn plicht te vermanen en bij faute dat niet beter oppast zijn tractement te schorten en den Thesaurier te ordonneren hem niet te betalen en ter naester vergaderinge rapport te doen van haar wedervaren/

Weth en Raad gehouden den 20e Septembris 1690 absent Pieter Blieck.

De “lantsverpachting mitsgrs stadspachten”

Alzoo s’lantsverpachting aanstaande is mitsgrs stadspachten is goetgevonden dat de pachters van stadswege haarselven sullen moeten reguleren na s’lantsverpachting namelijck dat niemant Zijn Eijgen nering sal vermogen te pachten en sal de maaltijt op de meeste menagie werden aengestelt/

Geen afslag voor Herman Gerritsz wat de wijnen betreft

Op het versoeck van Herman Gerritsz om afslag van stadswege in de wijnen te mogen hebben op seker voorslag is na omvraginge dit zijn versoeck afgeslagen/

De resolutie wegens het schut

Op het versoeck van Adr: van der Leije dat de resolutie wegens het schut nochmael mochte werden geresumeert en hem van de stad int maken van de selve mochte werden toegevoegt is bij resumptie goetgevonden hem een pond vls int opmaken vant selve te consenteren mits dat den selven int corte het behoorlijcke opmaken ofte anders persisteren bij haar voorg resolutie/

Weth en Raad gehouden den 29e Septembris 1690 omnibus presentibus preter Nachtegael sieck.

Herman Gerritsz wordt grafdelver na de dood van Frederick Robbrechtsz

Wert Herman Gerritsz bij het overlijden van Frederick Robbrechtsz gegunt het grafdelven deser stad hem te reguleren int ontfangen van den loon na den overleden.

Conditien waar na den pachter vant veer opt Nieuwelant heeft te reguleren:

Van een bejaart mensch sal voor oversetten genieten twee grooten vls

Van een mager vercken vier grooten vls

Van een vett ses grooten vls

Van een schaap vet ofte mager twee grooten vls

Van een vett ofte mager kalf tot een jaare toe vier grooten vls

Van een beest tzij ofte koeije veerse ofte diergel. Acht grooten vls

Van een paert ofte cachel Een schelling

Van een sack Terve rogge etc ront ofte plat

Zal daaronder alderhande sack goet begrepen Twee grooten vls

Van ider mensche aan en van boord te halen vier grooten vls

Ende en sal niemand die een houd bestaen eenige luijden over te voeren aan ofte van boord af te halen op de boete van vijff schelling

Sal met het veer volgen het grafdelven twee borgen te stellen

Den veerman sal gehouden wesen des somers van s’morgens tenvier uijren t’savonts ten thien uijren en des winters van s’morgens ten vijff uijren tot s’avonts ten negen uijren te besorgen dat luijden zullen werden gedient

Alle schepen die inde haven comen tzij om te laden ofte te lossen sullen betaelen havengelt

Een vis ofte santschuijte en diergel. Twee grooten vls

Een volcomen schuijte Vier grooten vls

Een smal schip ofte turfponte

Ofte diergelijcke ses grooten vls

Voor den tijt van seven jaren

Den veerman sal voor den loon die hij van ider beest ontfangt gehouden wesen alle behulpsaemheijt aande luijden te bewijsen zoo int indoen als in uijtdoen uijt de schuijte

Ingaande den 1e Octobris 1699 alle 3 maanden te betalen precijs

Op alle voorss conditien pachter gebleven Herman Adriaensz voor de somme van ses en twintig pond vls toirconde geteijckent int Boeck genoemt het quohier van verpachtst gedateert den 1e April 1691

Sal oock gehouden wesen de luijden wel te besorgen en niet qualijck te bejegenen met scheldwoorden ofte diergelijcke ofte diergelijcke

Weth en Raad gehouden den 2e Decembris 1690 omnibus presentibus

De stad Middelburg heeft vonnis gewezen in de zaak betreffende de boedel van Goewijn tot “merckelijcke preiuditie” van de stad Arnemuiden

Alzoo Bmrs en Schepenen der stad Middelburg hebben sententie gewesen inde sake tussen Marcus Biers en de Curateuren in den boedel van Jan Goewijn tot merckelijcke preiuditie vanden Voorss boedel en de privilegien deser stad en daar op t’advis vanden advocaat in de selve sake gedient hebben Bmrs SS en Raden wegens nootsaeckelijckheijt geoordeelt haar selve nevens de Curateuren voorss haar te voegen in cas d’appel tot maintenue van haar privilegien/

Weth en Raad gehouden den 25e Januarij 1691

Appel van de Curatoren van de boedel van Jan Goewijn tegen het vonnis van Middelburg

Alzoo Bmrs SS in Raden in voorgaande acte haarselven hebben genomineert en verclaart te sullen stellen als gevoegde in cas d’appel wegens het proces tussen Mr Marcus Biers en de Curateuren in de boedel van Jan Goewijn en dat opt advis van den advocaat inde selve saeck de Curateuren gedient hebbende en gemerckt door den selve advocaat nader bedagt anders geoordeelt is en t’mandement alleen op de Curateuren is luijdende en niet bedenckelijck is de stad Middelb. Sig daar mede bemoeijen sal , zoo resilieren ? Bmrs SS en Raden van haar voorgaande resolutie, maar hebben goetgevonden de voorss Curateuren alle hulpmiddelen haar noodig ter hand te stellen en aan het Hoff met serieuse termen te schrijven om corte Expeditie van voorss proces te mogen vercrijgen/

Nieuwjaarsgift voor bode Goewijn

Wert den bode Goewijn voor een nieuwe jaars gift als andere diensten toegelegt de somme van een pond vls

Een verzoek om op het erf van het accijnshuisje een “huijs en wooninge te mogen maken”

Op het versoeck van Gerrit van der Leije om bij de Tolpoorte op d’Erve van het accijshuijsje een huijs en wooninge te mogen maken en dat de gront zijn Eijgen mochte zijn en vrij van schattinge, is het 1e lid van zijn versoeck toegestaen en nopende het 2e sal vrij van Schattinge zoo lamge t’zijne blijft maae overgaande tot een ander sal jaarlijcks drij schellingen betaelen en het 3e als hier niet can over gedisponeert worden maer bij den Kerckenraad als haer competerende/

Wert Cent ? Marinisz op zijn versoeck bij requeste gemelt afslag van Huijsschattinge gegeven van dhr Wouters Erve jaerlijcks drij schellingen enckel ingaende met den jare 1691/

De predikant met een afgevaardigde van de kerkenraad verzoekt maatregelen tegen vloeken, Zweren en de sabbathschenden

Is dhr predicant met Gerrit van der Leije als gedeputeerde van den Kerckenraade binnen gestaen versoeckende dat tegen de hooggaande grouwelen bij dese vergaderinge mochte voorzien wierden, en dat dese regeringe doch goede zorge geliefde aan te wenden om vloecken zweeren sabbathschenden en misbruijck van den Dag des Heeren etc inwoonderen van dien mag werden afgewent en Zijn Zegen als in voortijden genieten heeft dese vergaderinge de selve bedanckt voor hare trouwe zorge en Sucht tot het weren van grouwelen en sal dese regeringe alle zorge aenwenden om te weren alle inzwanggaende grouwelen

Ignatius Verstraate “stadhouder “ van de stad Arnemuiden.

Werd Ignatius Verstraate op zijn versoeck bij reqt tot stadhouder deser stad gestelt mits

doende den behoorlijcken eed en tractement als de vorige/

Vermindering van de Huisschatting op het Huijs de Wolsack

Wert dhr Daniel Nachtegael op zijn versoeck om verminderinge van huijsschattinge te hebben vant Huijs de Wolsack toegestaen uijt consideratie in plaats van veerthien schellingen gvl op acht schellingen vls jaarlijck ingaande met desen jare 1691/

Het kerkhof van de Hoofdkerk wordt opnieuw verpacht

Dewijle bij decadentie van Max: Caeuw als pachter van het kerckhoff ter hooftkercke t’selve is vervallen, is goetgevonden t’selve publiquelijck met den stocque op nieuwe te presenteren te verpachten/

Jan Beaufort is diender

Wert het tractement van Jan Beaufort s’Heeren dienaer gestelt in plaats van veertien pond op twaalf pond vls jaarlijcks/

Weth en Raad gehouden den 26e Maart 1691 omnibus presentibus

Het Collegium Qualificatum (betrokken bij het beroepen van een predikant)

Wert dheeren Bmr Tops gecommitteert om nevens dhr Bomme t’Gollegium Qualificatum waar te nemen/

De verpachtmaaltijd

Dewijle s’lantsverpachtinge Eerstdaegs aenstaende is, is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

De Molenpolder is “ingevloeijt”/geinundeerd; Joris Haeck wil als pachter de schade verhalen.

Dewijle Joris Haeck afslag pretendeert wegens t’invloeijen van de Molenpolder en met de presentatie hem gedaan namelijck indiender schade was dat gesien zoude moeten werden in de somer en daar na redelijckheijt met hem handelen niet is te vreden wert bij dese vergadering daar bij gepersisteert en indien t’selve niet aanneemt , t’selve dan publiquelijck met den stocque te presenteren te verpachten /

Herman Gerritsz ,de veerman, wil afslag of “ontslag”

Opt versoeck van Herman Gerritsz om afslag vant Veer te mogen hebben ofte ontslagen te mogen werden vant selve wert hetselve zoo int eene als t’andere hem ontsegt en geweijgert/

Werden tot Commissarissen gestelt om de Huijsschattinge van den jare 1689 op te nemen dheeren Tops van de Schilde Nachtegael en Nathanael vander Leije.

Weth en Raad gehouden den 26 Maart 1691

De nominatie/Voorstelling van nieuwe leden van B+S+R

Is gedaan de nieuwe voorstellinge tot Bmrs en schepenen om dese jare te regeren/

Weth en Raad gehouden den 11e Maij 1691.

De Heer Regnault klaagt over het feit dat het huis van buurman Hubertus de Bruijne op instorten staat tot grote schade van zijn eigen huis.

Is dhr Regnault binnengestaen te kennen gevende dat het Huis nevens zijn woonhuis staande aancomende Hubertus de Bruijne is begonnen te vallen de Muer en verder dreijgt den totale val waardoor hij Hr Regnault in tijt en wijle groote schade zoude connen te lijden en reets comt te lijden, is goetgevonden den selven de Bruijne door den bode te laten aanseggen dat hij gemelte Hr Regnault sal hebben te bevrijden van alle schade die door voorss bouwvallig huijs den selven mochte commen te lijden, derhalven dat hij voorss Huis behoorlijck sal hebben te repareren , en alzoo de gedreijgde schade voorcomen ofte bij gebreke van dien zoo den selven Eenige schade op hem de Bruijne sal werden verhaelt volgende speciaal aanschrijven vande Gecommitteerde Raden den 2e Maart 1685 ende verboden deser stad/

Joris Haeck geeft blijk van het feit dat hij voor de zoveelste keer niet op tijd de pacht aan de stad betaalt; er wordt met hem een regeling getroffen

Aangesien Joris Haeck een merckelijcke somme gelts van verachterde pacht aende stad ten achteren is en daar op provisioneelijck bij den Thesaurier is arrest gedaan op eenige van zijn beesten, is goetgevonden de voorss stad op versoeck van de selve Haeck hem noch dit jaar te convenieren en zijn beesten vrijelijck laten gebruijcken als zijn eijgen mits hij alle zijne beesten en goederen specialijck aan de stad comt te verbinden (* uijtgesondert twee beesten waer over met de pachters vande docque sal nader werden gecontracteert) en middelerwijle sorge draegt zijn schult te corten mits betalende aende Thesaurier en sal den selven mede voor betalinge geleden werden een halve ? vande docque voor de schade die hij doort inundern van de selve heeft geleden ter somme van Pond 9:5 grooten vls vervallen Catarina 1690 t’welck op zjn reek; sal werden afgeschreven/

Dewijle de Bruijne en Mario aanvangen brandewijn en andere wateren te stoocken van mout is goetgevonden de selve te laten aanseggen dat ze haer sullen hebben te reguleren na d’ordonnantie van de Heeren Staten van Zeelant op dat stuck geemaneert/

Het haventje wordt “gebaggerd”/gediept “op den ouden gront”? door Joris Haeck

Is het haventie aangenomen te diepen op den ouden gront bij Joris Haeck voor de somme van negen ponden grooten vls te corten op zijn pachten/

Weth en Raad gehouden den 15e Junij 1691 absent Bomme

Het Huis De Drij Koningen

Op het versoeck van Jan den Nou ?? cooper van het Huijs De Drij Coningen om het selve een stage ( etage/verdieping ) aftenemen wert ……………………?

H.de Bruijne weigert ten stelligste het huis naast C:Regnault te repareren

Dewijle bij den Bruijn het huijs nevens C:Regnault niet wert gerepareert niettegenstaande het selve bij speciale acte hem is geinjungeert tselve te repareren en tselve dagelijcks meer en meer comt te vervallen endaar over geduijrige clachten van dhr Regnault werden gedaen aende regeringe wert tselve gerenvoijeert aen dheeren Erfscheijders om t’selve te visiteren en na bevint van saken uijtsprake te doen op coste van ongelijck/

Grietje Dienders is in Arnemuiden komen wonen “en dat eenigsins tegen danck”

Dewijle Grietie Dienders hier met der woon is comen woonen en dat eenigsins tegen danck sal evenwel om redenen t’selve werden geconvenieert mits deselve den borgtochte overbrenge wegens d’alimentatie van haar jongste kint na haar doot/

Weth en Raad gehouden den 6e Julij 1691 absent Bomme ende N: van der Leije

Weer een nieuwe stadhouder(plaatsvervanger van de baljuw) Pieter Nachtegael i.p.v. Ignatius Verstrate binnen een paar maanden

Wert Pieter Nachtegael aan gestelt tot stadhouder deser stad in plaets van Ignatius Verstraate mits doende den behoorlijcken Eed: den eed op den selven dag gepresteerd/

Weth en Raad gehouden den 30e Julij 1691

Een verzoek van Mr Jean Macquet “ om eenighe schorren ? aan de keeten …. Te mogen gebruijcken”

Ophet versoeck van Monsr Jean Macquet om eenighe schorren ? aan de Keeten tot zijne profijte te mogen gebruijcken tot gemeene beste ?? van zijne keeten wert hem suppliant dit zijn versoeck toegestaen en werden tot dien eijnde gecommitteert dheeren Bmrs Daniel Nachtegael en Bomme om met zijne ? te handelen en naer bevint t’selve hem te aggreeren ende bij aldien eenige zwaricheijt bij haare Ed: wierden bevonden tselve dan verder aant’College rapport te doen./

Weth en Raad gehouden den 19e Septembris 1691 den Balliu sieck Bomme absent

S’Lantsverpachtinge ende mede stadsdomeijnen te verpachten’

Alzoo s’lants verpachtinge eerstdaechs aanstaande is, is goet gevonden ten selve dage mede stadsdomeijnen te verpachten en den hr Officier te recommanderen naeuw(keurig) acht te geven dat stadsbrandewijn etc niet gefraudeert mochte werden ende maeltijt op de meeste menagie aan te stellen/

Claas Blaes wordt de nieuwe turftonder

Opt versoeck van Claas Blaes om Turfftonder te wesen in plaets van Frederick Robbertsz , is zijn versoeck toegestaen mits doende den behoorlijcken eed/

Is goetgevonden den Hr Raadpensionaris te begroeten en te versoecken dat de keete van de Potter mochte blijven onder dess jurisdictie van imposten etc

N.B. De vraag komt op: was het voor de pannelieden voordeliger onder de jurisdictie van Arnemuiden te verblijven of zit er iets anders achter ?

Wet en Raad gehouden den 21/24e ? Septembris 1691 : de Baljuw sieck

Er is verschil van mening vanuit de adviseurs van de (nieuwe) Raadpensionaris over de grenzen van de Mortiere wat de Jurisdictie van Arnemuiden betreft: zo op het oog een juridische haarkloverij.

Hebben de Gecommitteerde(n) haar rapport gedaen wegens haare Commissie ontrent den Hr Raadpensionaris in voorige acte gementionneert: Zijne Ed: seijde veele moeijte daar toe gedaen te hebben maar hem wiert gerepliceert dat zij bekende de Mortiere te zijn de Jurisdictie van Arnemuiden, maar dat Arnemuiden de selve te verre uijtstreckte, en dat derhalve als wij Jurisdictie na onse meijninge sustineeren vande Mortiere dat we den ?? onse bewijsen zouden moeten bijbrengen hoe verre de Mortiere is streckende is goetgevonden dat de gecommitteerde geloofden zorge aan te wenden om zoo veel bescheijden te vercrijgen om de voorss jurisdictie te fonderen/

Is goetgevonden t’gewichte dewijle de Balance niet meer in gebruijck is t’selve te vercoopen ten eerste prijse.

Extraordin: vergadering gehouden den 17e Novembris 1691

Er is hier sprake van de Hofstede “den Doel”

Is gelesen seker request van Adr: Jacobsz als voogd van de weesen van Paulus Pietersz Paulus aan haar Ed: Mog: tot losmaken / vant fidei Commissie van de Hofstede “den Doel’ met de nombre van 10 a 11 gemeten lants met de apostille van Haer Ed: Mog; bij welcke geordonneert wert de Magistraet deser stad t’versoeck bij trequest gemelt nader te examineren waarop de voogd de geintresseerdens bij t’Fideicommissie ontboden en gecompareert zijnde hebben de positieven bij t’request gemelt verclaart alzoo te zijn en versocht dese E:vergaderinge in faveur van haar comparanten aen haer Ed: Mog: te willen schrijven t’welck bij haer achb: is aangenomen te doen/

Weth en Raad gehouden den 4e Januarij 1692 absent Nachtegael

Een klacht van de stad Keulen dat er slecht zout is geleverd waardoor ingezouten vlees is bedorven

Is bij dhr Bmr Tops overgebracht sekeren missive vande acbr: regering der stad Ceulen aanden / Zijn int Hoogduijts geschreven doch in Nederduijts getranslaaert bijde welcke verstaen wert den inhoude te sijn een clachte over t’soudt inde laastleden herfst bij haar gebruijckt om haer geslagt vee te zouten t’welck niet goet is geweest waer door haar geslacht vee is bedorven en alzoo haer borgers daer door groote schade geleden waar op de neringe gehoort zijnde verclaren ter selver tijt geen ofte weijnig zout van hier derwaarts is gesonden maar vertrouwen dat op haer naem trouloos eenig slecht zout van andere plaatzen derwaerts is gesonden en daerdoor de schade bij haer veroorsaeckt van haer geslacht vee , derhalven heeft de nering voornt aan dese vergaderinge haar sentiment overgebracht met versoeck t’selve bij dese vergaderinge spoedig mocht aande Heeren van Ceulen voor antwoorde overgesonden werde t’welck dese E: vergaderinge heeft aangenomen bij d’Eerste gelegentheijt te doen

Lieven Thomasz: verzoek om het huis van de weduwe Foppe op het Oosteinde tot een “bequame wooninge te maken”

Op het versoeck van Lieven Thomasz om neevens noch een ander t’huijs opt’Oosteinde aencomende de weduwe Pr Foppe tot een bequame wooninge te maken, is goetgevonden dat eenige heeren met hem sullen spreken en hooren hoe en wat en dat ten naasten aan dese E: vergaderinge rapport te doen/

Claas Blaas wordt grafdelver i.p.v. Herman Gerrtitsz

Op het versoeck van Claas Blaes om bij vertreck van Herman Gerritzen gewesen grafdelver deser stad te comen indesselfs plaats wert dit zijn versoeck geconsenteert/

Wert den bode Goewijn voor een Nieuwe jaarsgift toegelegt een pond vls/

Weth en Raad gehouden den 22e Februarij 1692

Familiegeld ingedeeld in 3 classes: hele en halve Capitalisten en Kleijne Getauxeerden

Is bij dhr Bmr Tops overgebracht seker extract uijt de notulen van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelt bij welcke wert geordonneert een quohier te formeren van alle de huijsgesinnen en Familien binnen deser stad en resord van dien om allzoo te connen introduceren eenige personeel middelen en de selve te onderscheijden in drij classes heele Capitalisten halfve Capitalisten en verder Kleijne getauxeerden en zijn tot het formeren van de selve gecommitteert d’heeren Bmrs en Michiel Verhage/

Wert dhr C: Regnault zijn versoeck om het dack van zijn Schuire int Jan Leeue straatie met stroo te decken aande straate toegestaen

Joris Haeck valt uit de pacht van de Molenpolder en de zuidzijde van de wal

Wert Joris Haeck van zijn pacht van de meule polder en de Zuijdzijde van de Wal ontslagen en sullen deselve vrijdach naestcomende ten drij uijren publ, met den stocque werden gepresenteert te verpachten/

Weth en Raad gehouden den 29e Februarij 1692 absent Blieck

Het Quohier van de Familie en Huijsgesinnen

Is bij d’heeren Commissarisen overgebracht het quohier van de Familie en Huijsgesinnen van dese stad en resort van dien bij haar opgemaeckt volgens ordre van de Heeren Staten van Zeelant en heeft de vrgadering daar in contentement genomen en is bij die gelegentheijt verpacht de meulepolder etc voor den tijt van vijff jare aen Cornelis Angillis voor negen ponde vls

Weth ende Raad gehouden den 21 Maart 1692.

Het Collegium Qualificatum

Werden tot Commissarissen gecommitteert om het Collegie Qualificatum bij te woonen en inde kercke te verrichten t’gene aldaar mocht voorvallen dheeren Michiel Verhage en den secretaris

S’Lantsverpachtinge

Alzoo s’lantsverpachtinge Eerstdaechs aanstaande is, is goetgevonden de maeltijt aan te stellen op de meeste menage

Weth en Raad gehouden den 29e Maart item den 11e April

De molen wordt weer aan Joris Haeck verpacht onder bepaalde condities

Is de molen op nieuw verpacht aan Joris Haeck voor den tijt van drij jaren ingaande den 1e Aprilis 1692 voor de somme van seven en twintich pond vls mits te betalen de dobbel Hondertsten Penninck gelijck zij nu geheven wert en bij aldien hooger mochte loopen sal de stad dat moeten bijleggen en hij hem reguleren na d’oude conditien/

Weth en Raad gehouden den 17e Junij 1692

De verpachting van de vendu “met den stocque”

Dewijle de vendue eerstdaags uijt der pacht is is goet gevonden de selve andermaal met den stocque publiquelijck te verpachten met uijtsetten van billetten/

Weth en Raad gehouden den 16e Septembris 1692 absent Bmr van der Schilde

Nadien slants verpachtinge eerstdaegs uijt der pacht valt is goet gevonden stads pachten op den selven tijt te presenteren te verpachten en de maeltijt op de meeste menagie aan te stellen/

2 verzoeken van Pieter Le Gaij Frans Schoolmeester

Opt versoeck van Pieter Le Gaij Frans schoolmeester om te mogen genieten vrijheijt van de Impost bieren van stadswege mitsgrs om alleen France Costschole te mogen houden binne deser stad is den selvent’eerste toegestaen voor den tijt van drij jaren en de nopende het tweede om alleen France Cost Schole te mogen houden binnen deser stad is hem hetselve geconsenteert met dese bepalinge dat haar Achb: t’selve gunnen tot wedersegginge/

De wijnen worden voor 5 jaar verpacht !

Is goetgevonden de wijnen dese tijt te presenteren te verpachten voor den tijt van vijff jaren

Extraord. Vergadering gehouden den 23 Septembris 1692

???

Op het vertoogh bij Monsr Jacob Caa en J: van de Claver mitsgrs Jacob de Cliever als de naaste ……… hem bestaande van seker request aan haer Ed: Mog: d’heeren Staten van Zeelant om geemancipeert te mogen zijn en daar op d’apostille van Haar Ed:Mog: aan dese vergaderinge om haar Ed: Mog: te mogen dienen van bericht heeft dese Eerw: vergaderinge na ondersoeck van saken de positiven ? bijde request gemelt, waar bevonden en int versoeck geconsenteert/

Weth en Raad gehouden den 12e Novembris 1692: d’Bmr van de Schilde niet gewaarschouwt

Is goet gevonden na voorgaande visitatie Eenige boomen aande wal publiquelijck meteen ? te presenteren te vercoopen tegens Saterdag comende agt dagen/

Jan Meertens wordt niet vergund “de const van Chijrurgie “ in Arnemuiden uit te oefenen

Heeft Jan Meertens bij request versocht om alleen de const van Chijrurgie binnen dese stede te mogen oeffenen en is hem t’selve versoeck om gewichtige redenen gerefuseert/

Weth en Raad gehouden den 27 decembris 1692 van der Schilde niet geciteert item den 29 Decembris

Isack Wanjon pachter van de Cijngel

Is goetgevonden de Cijngel in pachte te laten continueren aan Isack Wanjon/

Item goetgevonden met de huijsen van heere Robbertsz Couterman en Pieter Foppe.te handelen na goetduncken ten meesten voordeele van de stad/

Wert den secr B: vande Burcht geauthoriseert om thuijs van Carel Schroevers te transporteren

Aan den genen die pretentie op tselve maakt

Heeft den Thesaurier zijne reekeningen van de stad gedaen tot nombre van drij in getal tot 1692; den 1e Decembris /

Weth en Raad gehouden den 12e Januarij 1693 sonder wete Bomme

Over het nieuwe Familiegeld

Is bij de Bmrs Tops overgebracht seker missive van de Gecommitteerde Raden tot het betalen vant nieuwe Familiegelt te stellen en den selven aan haar Ed: over te senden gequalificeert met behoorlijcke borgtochte en is den secretaris van den Burgt daar toe gestelt geworden/

Is den bode Goewijn voor een Nieuwe jaar gifte toegelegt een pondt vls/

Weth en Raad gehouden den 31e Januarij 1693 sonder overnachte wete dhr Bmr vande Schilde absent

Middelburg schijnt door haar optreden aan de privilegies van Arnemuiden afbreuk te doen

Nadien bij d’heeren van Middelburg dagelijcks meer en meer infractie wert gedaen op stads privilegien is goetgevonden en verstaan den Hr raadpensionaris te begroeten en Zijn Ed: advis te vragen wat in dese zake te doen staet en na bevind van saken dan verder daar in voort te gaen en daar toe gecommitteert dhr Bmr Tops met den secr/

Jan Goewijn stadsbode, ontvanger van het Nieuwe Familiegeld

Wert tot het innen vanhet Nieuwe Familiegelt gestelt tot ontfanger Jan Goewijn stadsbode mits hem voorziende van behoorlijcke borgtochte en hem te addresseren aan mijn heeren de Gecommitteerde Raden/

Uitsluiting van de Weeskamer voor Abraham Wijckaert en Amelia de Moor

Op het versoeck van Abraham Wijckaert en Amelia de Moor desselfs huijsvrou bij requeste gedaen om de weescamer deser stad te secluderen gelijck zij bij Testamente hebben gedaen op het vertreck van den selve Abr: Wijckaert hebben Bmrs SS en Raden de gepleegde Seclusie bij haar int Testamente gedaen geapprobeert en houden t’selve van weerden mits betalende t’recht daer toe staande /

Weth en Raad gehouden den 7e Maart 1693 de brm . van de Schilde niet gewaarschout overnachte.

Alzoo stadswijn pacht t’eenemael onder de voet legt en Theodorus van Alles wel genegen voor desen sage ? heeft getoont om de selve te hebben voor de termijn van jaren, is goetgevonden met den selven te spreken en te zien te accorderen en indien niet op slants verpachtinge soe selve publiquelijck te presenteren

Verpachtmaaltijd

Alzoo slants verpachtinge eerstdaechs aanstaende is, is goet gevonden de maaltijt op de meeste menage aan te stellen/

Dewijle stadsveste uijt der pacht is, is goetgevonden de selve publiquelijck te presenteren te verpachten/

Bmr Tops wordt thesaurier in plaats van van de Burcht. Er is hier sprake van Schepenschuld

Is in de plaats van R: van de Burcht gewesen Thesaurier vercoren dhr bmr Tops tot Thesaurier en sal t’slott van zijn Reek: van nu voortaen tegen 5 pcts loopen op intrest ende denselven daar van verleent werden een Schepenschult ende ? met speciaelverband van de stad en werden daar gecommitteert dheeren Jacob Broeder Pieter Blieck Raden/

Weth en Raad gehouden den 13e Maart 1693 absent d bmr van der Schilde zonder overnachte wete.

Theodorus van Alles heeft onder condities de stadswijnen gepacht.

Heeft de Bmr Tops bekent gemaeckt hoe dat op gisteren tot Middelb: ? met Theod: van Alles gesproecken heeft wegens de stadswijnpachte en dat na veele redenen denselven van alle de pacht van de selve heeft aangenomen voor zeven achter eenvolgende jaren voor de somme van seventien pond vls jaarlijcks alle jare een jaar te betalen bij advantre/vooruitbetaling ? te weten seventien pond nu geheel en weder 17 pond eert jaar uijtgaet en zoo voorts van tijt tot tijt en sal dese pagt aenvang nemen met den 1e Octobris 1692 ? en onderwijle profiteren dat vande selve tot nu toe is ingecommen waarin dese E: regering contentement heeft genomen/

In marge: Compareerde in desen monsr Theod; van Alles den welcke dese nevenstaande acte is voorgelezen heeft dese selve geaccepteert in manieren voorss t’oirconde bij hem geteijkent: actum den 27e Maart 1693 Theodorius van Alles.

Het ingevoerde stelsel van het nieuwe Familiegeld moet verbeterd worden

Als mede sekere resolutie van Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant tot verbeteringe van het nieuwe geintroduceerde Familiegelt , is goetgevonden noch wat daar mede te supersederen en onderwijle te vernemen hoe hierin in de andere steden wort gehandelt en dan ons daar na te reguleren en alzoo Haar Ed: Mog: resolutie te voldoen/

Pieter Schoonacker wil van het huis en hof van Pieter Foppe op het Oosteinde een schuur maken

Dewijle Pieter Schoonacker genegentheijt toont om het huijs en hoff van Pieter Foppe op het Oosteijnde tot een schuir te maken is goetgevonden met de selven te spreken over het subject en te zien hoe veel daar vooren wilde geven en hoe zoude maken tot contentement van dese regeringe /

Weth en Raad gehouden den 21e Maart 1693

Pieter Bliek wordt een van de gedep. In het Collegium Qualificatum.

Dewijle de voorstellinge vande ouderlingen op huijden is en een van de gedeputeerde om int Collegium Qualificatum te compareeren manqueert is daer toe gedeputeert d’hr Pieter Blieck om tselve waer te nemen/

De stad geeft goedkeuring aan Pieter Schoonacker

Is bij de Bmr Tops rapport gedaen van onse onderhandelinge met Pr. Schoonacker wegens t’huijs en erve van Pr Foppe opt oosteijnde en den selven daarvooren presenteert vier ducatons boven d’oncosten heeft dese regering daar in contentement genomen/

Weth en Raad gehouden den 31e Maart omnibus presentibus.

Is de voorstelling tot Bmr gedaen voor den jare 1693 en zijn daertoe d’heeren Michiel Verhage ende Pieter Blieck/

Weth en Raad gehouden den 10e Maij 1693 absent brmr van de Schilde zonder wete.

Over het quohier van het Nieuwe Familiegeld

Werden dhr Maartens en den secretaris gestelt tot Commissarissen om het quohier vant Nieuwe Familiegelt op te stellen met de vereiste verteringe ? volgens aenschrijving van de Gecommitteerde Raden en twelck gedaen zijnde aen Haar Ed: over te brenghen /

De Huisschatting is op nieuw met een kwart verhoogd.

Dewijle d’Huijsschattinge een vierde opnieuw bij haar Ed: Mog: is verhooght sal deselven alhier werden tot Een en half ingevordert op den jare 1693/

Weth en Raad gehouden den 3e Julij 1693 dhr van der Schilde niet gewaerschouwt

Een baljuw mag voortaan geen Raad meer zijn; oude resoluties worden vernieuwd

Is goetgevonden met Eenparicheijt van Stemmen int toecomende dat geen Balliu Raad sal mogen wesen en indien het gebeurde jemant vant’Coll: daertoe wierde geeligeert sal alvooren moeten desisteren van zijn Raadsplaats volgens oude resolutien die bij desen weder werden vernieuwt en sullen in haare cracht wierden geexecuteert om gewichtige redenen dese regeringedaar toe moverende /

De secretaris van der Burcht heeft als boekhouder van de kerk “zijn rekening gedaan”

Is bij den secretaris R: van der Burcht reek: gedaen van zijn ontfang en uijtgeeft vande Kercke bedragende den Ontfang ter Somme van ses hondert drijendertig ponden ses schell: acht gr. Vls en blijft den selven tot saldo der selver noch schuldig twee pond negen schell; agt gr vls/

Secretaris was ook thesaurier

Item als Thesaurier bij welcke blijckt dat den selve bij slott van rek: comt ter somme van Een hondert vierendertig ponden seventien schellingen drij groten vls als meer uijtgegeven als ontfanghen/

In Marge: Dit voldaen in rescont ? den 27e Augusti 1696. Handtekening : R: van der Burcht

Weth en Raad gehouden den 6e Julij 1693 namen doorgestreept zonder overnachte wete

Weer over het Nieuwe familiegeld

Is bij de Bmr Tops overgebracht sekere missive van de Gecommitteerde Raden bij welcke beijde Bmrs en Secertaris wort geordonneert te compareren aende Raad op Dinsdag den 7e Julij 1693 en al daar den Eed als Commissarissen af te leggen van het Nieuwe Familiegelt waerop geresolveert Haar Ed: Mog: bij missive te laten weten dat dese vergaderinge daer in niet nalatig is gebleven en Committ hebben genomineert in dato den 12e Maij laestleden tot funderinge van die/

Adr van der Vest klokkeluider

Wert Adr: van der Vest in plaatze van Marinus Adriaensz overleden tot Clocque luijder aangestelt op den loon voorss volg: req.

Crijn Jacobsz bierdrager

Wert Crijn Jacobsz in de plaatze van Marinus Adriaensz overleden tot bierdrager aengestelt mits doende den behoorlijcken Eed volgende requeste/

Wert Pr Schoonacker geconsenteert aan de noortzijde aan de straate geconsenteert schuijre te leggen met stroodeck volg: zijn reqste/

Weth en Raad gehouden den 22e septembris 1693 omnibus presentibus

De stadsdomeinen moeten opnieuw verpacht worden

Dewijle s’lantsverpachtinge eerstdaegs aanstaande is en stads domeijnen uijt den pacht vallen als Brandewijn bier en quaplacquee , is goetgevonden de selve op den dag van slantsverpachtinge te presenteren te verpachten en de maeltijt op de meeste menagie aen te stellen/

Dewijle de Huijsschattinge bij mijn Heeren de Staten is verdubbeld is goetgevonden 6/12 ? vermindering vande Borgerije bij Ontfanger te moeten ontfangen/

Weth en Raad gehouden den 30e Decembris 1693 absent Bomme

De verpachting van de stadswallen en de Galgenberg

Alzoo stadswallen en den Galgenberg uijt den pacht zijn is goetgevonden de selvde souden met den stocque te presenteren te verpachten/

Pr.Schoonacker is erg traag m. b.t. het maken van een schuur op het erf van Foppe

Alzoo Pr Schoonackeer tot nochtoe heeft in gebreke gebleven zijne schuire op d’Erve van Pr. Foppe te maken en op heden belooft t’contract met de stad aangegaen te voldoen en sulx met het aan comen vant Zaeyzoen heeft de regeringe voor zoo verre contentement genomen/

Het Cramersgilde wil iedereen die maten en gewichten gebruiken , dwingen om lid te worden

Dewijle Deken en Beleeders vant Cramers gilde hetselve te verre uijtbreijden en yder constringeren om int selve te moeten comen onder pretext dat wichten en maeten gebruijcken en daerom genootsaeckt tselve te moeten aen…. Is goetgevonden deselve regeerders daar over aen te spreken en te recommanderen tselve zoo verre niet te extenderen en dat zonde aansien van persoonen/

Nadien Daniel Nachtegael gewesen vendrig van den borgerlijcke wacht met der woon is vertrocken is in desselfs plaats gecomen dhr Jan Moelaert met Eenparige stemmen/

Weth en Raad gehouden 17e Maart 1694 Bomme sieck

Over het Haardstedegeld, Dienstbodegeld, Karosgeld enz

Zijn bij de Bmr Tops overgebracht drij distincte Ordonn: van dheeren Staten van Zeelnt namelijck Haerdstedegelt dienstbode gelt Carossgelt en wert daer in tot Commissie gestelt om de quohieren op te maken van deselve Jan Goewij

Alzoo slantsverpachting eerstdaechs aanstaande is sal de maeltijt op de meeste menagie werden toegestelt/

Stel je voor, het is tijd van oorlog: dan: Aarde van de wal afhalen om gemakkelijk met een wagen bij je schuur te komen. Dat kan, naar mijn mening, alleen een bevoorrecht persoon als toekomstig burgemeester gebeuren.

Wert dhr Blieck op Zijn versoeck toegelaten Eenige aarde van de wal af te halen om bequamelijck met een wagen bij Zijn schuijre te comen/

Wert Jan Goewijn zijn versoeck bij requeste gemelt om de weescamer deser stad te secluderen geconsenteert en toegestaen mits betalende t’recht van een pond vls/

Informatie m.b.t. de uitsluiting van de weeskamer

Sullen int toecomende alle die weescamer versoecken te secluderen en wert toegestaen voort recht van dien in plaetze van twee ponden vls maar betaelen een pond vls gelijck oock die t’selve voordesen versocht hebben en noch in levende lijve zijn/

Wort in plaatze van Pieter Blieck gequalificeert dhr Bmrs Tops om alle voorvallende saken inde kercke waartenemen/

Wert den bode Goewijn voor een Nieuwejaarsgifte toegelegt de somme van een pond Vls.

Extraordinare vergaderinge gehouden den 15e Maij 1694

Verder is aan deze vergadering geen invulling gegeven

Weth en Raad gehouden den 29e Junij 1694

Zijne Excellentie de stadhouder Willem III wordt hier als Koning van Engeland aangemerkt: Stadhouder-Koning Willem III

Is bij den Secretaris overgebracht sekere missive van de Koninck van Engelant behelzende de verkiesing van de nieuwe magistraet op den jare 1694 en is tot Bmr vercoren dhr Michiel Verhage en tot schepenen dheeren Pieter Blieck Jan Meertens en Dirck Tops de welcke den behoorlijcken Eed respective hebben gedaen/

Bmrs SS en Raden hebben vercoren dese naarvolgende stads Officieren Overdekens van Gilde.

Daniel vander Schilde van de Timmerlieden

Michiel Verhage Kleermakers

Dirck Tops Tappers

Jan Bomme Wagenaars

Pieter Blieck Cramers

Jan Meertens St. Jans

Nathanael van der Leije Rethorica

 

Weesmeesters

Michiel Verhage

Dirck Tops

Jacob Broeder

Werdende selve mede gecommitteert tot Commissie van Cleijne Saken Lantrecht etc.

 

Broodwegers

Michiel Verhage

Jan Meertens

 

Foriers en Kerckmrs Gasthuijsmrs

Jan Bomme

Jan Meertens

 

Erfscheijders

Verhage

Bomme

Meertens

 

Thesaurier

Dirck Tops

 

Het is mogelijk op verzoek van een aantal bierdragers en grofzoutmeters om met elkaar te wisselen.

Op het versoeck van Gerrit Pietersz Grofzoutmeter en Cobus Jacobsz bierdrager, Item Blaas Claesz bierdrager en Corn; gewesen Grofzoudmeter om d’een den anderen te mogen wisselen van bedieninge, is dit versoeck bij request haar toegestaen mits doende den behoorlijcken Eed/

Weth en Raad gehouden den 7e Julij 1694 : absent Bomme Nathanael van der Leije niet gewaerschout/

Adriaen v.d. Guchte wordt de nieuwe diender.

Is tot s’Heeren dienaar aengenomen Adr: vander Guchte en heeft daar op den behoorlijcken Eed gedaen/

Lieven Thomasz wordt toegestaan de turftonne te bedienen i.p. v. de overleden Adr. Danieelsz

Wert Lieven Thomasz in plaatze vande overleden Adr: Danieelsz de Turftonne toegestaen volgens request mits doende den behoorlijcken Eed/

Weth en Raad gehouden den 17e Septembris 1694 ; absent Nathanael van der Leije zonder wete.

Dewijle slantsverpachtinge eerstdaechs aanstaende is , is goetgevonden stadsverpachtinge te doen op den selven dage en de maeltijt aan te stellen op de meeste menage als vooren/

De Staten van Walcheren zijn o.a een soort waterschap dat zorg moet dragen voor een goede waterhuishouding

Is goetgevonden de Staten van Walcheren bij request van des te versoecken dat Haer Ed: geliefden de watergang van ….: te late delven dewijle t’hoog noodig is en te meer dewijle zij maken een zijde daar mede bezig zijn/

Weth en Raad gehouden den 11e Decembris 1694

Joris Haeck ziet ook af van de bierboom: opvolger Hubertus Jacobsz.

Is gecompareert Joris Haeck en heeft gedesisteert van de bierboom en is dedselve gegeven aan Hubertus Jacobsz en heeft daar op den eed gedaan/

Bij vertreck van Jan Goewijn gewesen stadsbode is in desselfs plaatze vercoren Lauwerijns Steenbacker/

Wert Marinus Jacobsz op zijn versoeck de Corenmate gegunt/

Uitsluiting van de weeskamer

Is bij dhr Tops voorgedragen seker versoeck uijt naem van d’heer de Bruijne om de weescamer deser stad bij testamente te secluderen wert hem dit zijn versoeck geaggreert en toegestaen mits betalende het recht daar toe staande/

Gevraagd vrijstelling van “de extraordinare schattinge” van diens (de Bruijne) “lege huijzen”

Item dat mochte werden geeximeert van de extraordinare schattinge wegens zijne lege huijzen, maar bij aldien t’gebeurde dat eenige der selve zouden mogen werden verhuurt dat dan deselve de extraordinare schattinge sullen subject zijn en moeten betalen wert hem dit zijn versoeck mede geaccordeert/

Weth en Raad gehouden den 18e Maart 1695

Alzoo s’lants verpachtinge eerstdaegs aanstaande is, is goetgevonden de maeltijt op de meeste menagie aan te stellen/

De pacht van het kerkhof van de Hoofdkerk

Op het versoeck van Trijntie Schoonackers om het Kerckhoff ter Hooftkercke voor de resterende jaren van hare pacht over te laten aan dhr Joh: Bussouzins en zij ontslagen wert dit haar geconsenteert en dhr Bussouzins in haar plaatze aangenomen/

Item dat mocht het Schuttershoff overlaten aen Zacharias de iiiitt/Witt ? \voor haar noch resterende pacht indien zij ofte Matie de Plae wilt borge blijven wert dit versoeck voor zoo verre geconsenteert/

Weth en Raad gehouden den 15e April 1695 dhr Elmerhorst sieck Item den 29e ditto Meertens uijt der stad en Delmerhorst sieck

Crijn Cornelisz krijgt de “grofzoutmate”

Op het versoeck van Crijn Cornelisz om de grofzoutmate bij request van Jan Jacobsz zijn broeder is het selve hem uijt goetheijt geschoncken mits doende den behoorlijcken Eed: den Eed ilico gepresteert/

Joris Haeck opnieuw onder condities pachter van de molen

Nadien de molen den 1e deser is uijt den pacht gevallen is de selve weder op nieuws aen Joris Haeck verpacht voor de somme van sevenentwintich pondt vls jaarl. Ingaande 1e April 1695 en voorts op de conditie als vooren den 11e April 1692 en sal hem voorde drij verloopen jaren ende ?/ oock de drij volgende jaarlijcks verstercken en goetgedaen werden een Rijxdaalder jaarl. De welcke hem op zijn oude reek; zullen werden afgeschreven/

Het Huis van Job Adriaensz en Jan Cornelisz in de Nieuwstraat moet “gevisiteert” enz

Werden d’heeren Bmrs en Tops gecommitteert om het huijs van Job Adriaensz en Jan Cornelisz staande inde Nieuwstrate te visiteren en na bevint absolutelijck daar over te disponeren als haar wijzen Raad sal gedragen/

Weth en Raad gehouden den 11e Junij 1695 absent ……

Is bij dhr Bmr Daniel van der Schilde overgebracht sekere missive van den Koning van Engeland behelsende de verkiesinge van de nieuwe magistraet over den jare 1695 en is tot Bmr vercoren dhr Jan Bomme en tot schepenen d’heeren Daniel vander Schilde en Jacob Broeder dewelcke den behoorlijcken eed hebben gedaen

Bmrs SS en Raden hebben vercoren dese naarvolgende stadt Officieren tot Overdekens van de Gilden:

Michiel Verhage over Timmermans

Jan Bomme Kleermakers

Dirck Tops Tappers

Daniel vande Schilde Wagenaars

Jacob Broeder Cramers

Pieter Blieck St. Jans

Jan Meertens Rethorica

 

Weesmeesters

Michiel Verhage

Jan Bomme

Jan Cornelisz Knecht

Deselve werden gecommitteert tot Commissarissen van Kleijne Saken Lantrecht etc

 

Broodwegers

Michiel Verhage

Dirck Tops

 

Foriers, Kerckmrs en Gasthuijsmrs

Pieter Blieck

Jan Meertens

 

Erfscheijders

Jacob Broeder

Pietere Blieck

Jan Meertens

 

Thesaurier

Daniel van der Schilde

Jacob Blaesz wordt de opvolger van zijn vader Blaes Jansz, mits hij zich goed gedraagt

Op het versoeck van Jacob Blaesz om in plaets van zijn vader Blaes Jansz die van zijn grofzoudmetersplaets comt te desisteren mochte comen te succederen, wert dit zijn versoeck geconsenteert en hij inde plaatze gesurrogeert, mits dat hij hem behoorlijck comme te gedragen en bij geen goet comportement dat het aan dese regeeringe sal staen t’selve hem af te nemen en hij daer van berooft/

Weth en Raad gehouden den 16e Junij 1695 omnibus presentibus

Onenigheid tussen Robbrecht Walleijs en de arbeiders over tarieven van slepen, takelen enz per vat.

Dewijle dissentie is tussen Robbrecht Walleijs ende arbeijders wegens het wercken vande Citeren ? over arbeijts loon, is na rijpe deliberatie goetgevonden en verstaan dat d’arbeijders voorss sullen genieten per vatt voor slepen op en afsetten mitsgrs takelwerck de somme van drij schellingen eens te betalen bij de Coopman/

Weth en Raad gehouden den 16e Julij 1695: Blieck sieck

Is Jan Sturm bij request geadmitteert tot procureur mits doende den behoorlijcken Eed/ Den Eed gepresteert den 23e Julij

Middelburg pleegt voortdurend inbreuken op de privileges van de stad: verzoek om hulp van Koning Willem III

Dewijle bij Middelb. Geduijrig infractie geschiet inde privilegien deser stad en dat van dag tot dag het hoog gaet gelijck jegenwoordig inden boedel van Robbert Walleijs is voorgevallen waar door in tijt en wijle feijtelijckheden zouden werden gepleegt , is goetgevonden de Koning daar van kennisse te geven en ootmoedelijck Zijne majestteijt te versoecken ons te willen defenderen tegen die van Middelb. Opdat we gerustelijck onze privilegien mochten gebruijcken en vredelijck justitie en politie oeffenen binnen deser stad zonder van Middelb. Geimportuneert te werden en zijn tot dien eijnde daar toe gecommitteert dheeren Bmrs Michiel Verhage Dirck Tops met den secretaris om een remonstrantie daar van op te stellen en bij goetvinden een advt. Ofte twee te assumeren om haar daar in behulpig ? te zijn/

Weth en Raad gehouden den 23e Julij 1695 Blieck sieck Delmerhorst absent

De Remonstrantie gericht aan de Koning

Hebben d’heeren Commiss. Inde bovenstaande acte gemelt bij forme van request een remonstrantie op gestelt om aan Zijn Majesteijt te zenden en is van woorde tot woorde dese vergadering voorgelezen de welcke daar in heeft contentement genomen en geconsenteert en geordonneert op het spoedigste aan Zijn Majesteijt over te senden/

Weth en Raad gehouden den 16e Septembris 1695 absent Delmerhorst

De verpachtingen van “het lant” en de stad op een dag

Dewijle s’lants verpachtinge eerstdaegs aanstaande is, is goetgevonden Stadspachten op den selven tijt te verpachten den maeltijt op de meeste menagie aan te stellen/

Weth en Raad gehouden den 23 Septembris 1695 absent Delmerhorst

De Staten-Generaal roept een “danck en bede dage “ uit wegens de verovering van de sterke stad Namen.

Dewijle bij d’Heeren Staten Generael is een uijtschrijvinge gedaen van een danck en bede dage tegen den 28 septembris en des avonds teeckenen van vreugdevieren zouden werden aangesteken en blijtschap getoont over het veroveren van de stercke stad Namen en Casteel, is goetgevonden op de oude wijze de vreugdevieren te ordonneren/

Weth en Raad gehouden den 13e Decembris 1695 absent d’heeren van Delmerhorst en secretaris

Over de bomen vanaf de Veerse Poort tot de Bolstraat

Is bij t’College goetgevonden de boomen vande Veerse Poort tot aan het Bolstr; te vercoopen over veertien dagen doch sullen zooveel boomen voor de stad werden gehouden als er tot het maken van het hooft van doen zijn/

Er is volgens de onderstaande tekst een boomkwekerij “opt Oosteijnde”

Als noch datmen op de selve dag sal vercoopen zoo veel boomen van de queckerije opt Oosteijnde als na bevint sal geoordeelt worden noodig te wesen/

Er is een langdurige tijd van windstilte geweest: korting van de pacht op de molen

Is Joris Haeck op zijn versoeck uijt consideratie van de langduijrige stilte toegestaen een maend pacht van de mole afslag/

Is oock goetgevonden de kercke te besteden op sulcke conditien als voorheenen is geschiet/

De Rekening van de secretaris

Is oock goetgevonden dat den secretaris reek: sal doen van den Brandewijn Huijsschatt; en van zijn verderen ontfang binnen den tijt van een maand./

Weth en Raad gehouden den 22e Decembris 1695:

Over de bomen van de stad

Is goetgevonden de boomen op het Oosteijnde niet publ te veijlen met den stocque te vercoopen maar de quade te laten uijtdoen en voorde stad te behouden en alzoo te sien dat er een goede ordre in mochte gebracht werden en belangende de boomen op de wal deselve te vercoopen en uijtehouden zoo veele als noodig sullen geoordeelt worden voor de stad en daar toe werden gecommitteert d’heeren Bmrs Verhage Tops van der Schilde en Gerrit van derLeije Raad: om daar in te handelen zoo haar wijzen raad gedragen/

Verder dat den secretaris de dienders haer reglement sal geven en dat de selve haar dan daar na sullen hebben te reguleren

Over “de verbouwing” Het Huis Het Moriaenshooft

Op het versoeck van Silvester Vet Eenoog ? om het huijs Het Moorjaens Hooft achter en van boven een stage af te nemen en te breken om het selve tot een bequame wooning winckel wert het selve geconsenteert mits het blijcke dat hij het besteet heeft niet alleen af te breken maer oock optemaken tot contentement van de regering zonder eenige materialen te mogen vervoeren voor het selve is opgemaeckt op pene van verbeurte der selven en ons blijcke dat het een Timmerman heeft aangenomen en het besteck van twee wooninge ons worde overgelevert/

Weth en Raad gehouden den 31e Januarij 1696

Bomen op de stadswallen en zorgen dat ze intact blijven

Is goet gevonden de stadswallen met boomen over te beplanten en te versorgen dat deselve wel worden bewaert tegen overlast en bederff/

Jan Beaufort krijgt vergoeding van de schade hem berokkend wegens het uitdoen van de bomen

Op het versoeck van Jan Beaufort om vergoedinge te mogen hebben van de schade die hij mochte geleden hebben in het uijtdoen van de boomen geduijrende zijn pacht is goet gevonden hem tgene noch schuldig is aan de stad te weten Pond 1: 10 : 8 quit te schelden en den Thesaurier hem te laten valideren/

Over het “scheeren buijten Chyrurgijns winckel te verbieden

Is op het versoeck van dhr Jan Meertens om het scheeren buijten Chyrurgijns winckel te verbieden, is goet gevonden dat niemant van nu voortaen sal vermogen publ te scheeren als die publ sal beckens sal uijthangen/

Weth en Raad gehouden den 7e Februarij 1696 absent Bmr Bomme.

Heeft den secretaris zijn reek: gedaen van den Brandewijn over de jaren 1688: 1689: 1690: 1691/1692: 1693: 1694 en 1695 bij welcke geblekne is bij hem meer ontfangen als uijtgegeven ter somme van Eenenveertig ponden achtien schellingen: vijff grvls

Pond 42:18:5 gr

Weth en Raad gehouden den 21 Februarij 1696

Er dreigt nog steeds oorlogsgeweld: de burgers moeten paraat zijn.

Is bij dese conjuncture van tijden goetgevonden de Burgers bij omroepinge van den Bode te laten waarschouwen dat ider hem van behoorlijck geweer sal hebbe te voorsien met cruijt en loot om in (beh)(v)oorval ? hem daer mede te behelpen t’welck God verhoede/

En zijn serjant nevens dhr Bomme gecoren d’heeren Jacob Broeder en Gerrit van de Leije/

Weth en Raad gehouden den 2e Martij 1696 absent d’heeren Jan Meertens ende den secretaris

Alsoo d’hr Vande Burgt niet thuijs is soo en can desselfs rekeninge niet opgenomen worden wort derhalven uijtgestelt tot den naesten/

Weth en Raad gehouden den 14e Maart 1696

‘sLantsverpachtinge

Dewijle slants verpachtinge eerstdaegs aanstaende is, is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

Weth en Raad gehouden den 20e Maart 1696 item 23 ditto en 30 ditto:

Zijn bij de costuijme van outs een uijt een dobbel getal to Bmrs voorgestelt d’Heeren Dirck Tops en Jacob Broeder

Weth en Raad gehouden den 29e Junij 1696 uijt der stad Delmerhorst en Jan Cornelisz

Item den 4e Julij 1696:

Delmerhorst uijt der stad: Jan Cornelisz: niet gewaerschout

Weth en Raad gehouden den 11e Julij 1696:

Weth en Raad gehouden den 27e Julij 1696 absent den secretaris Delmerhorst uijtter stad Jan Cornelis Knecht absent

Is bij dheer burgemeester Michiel Verhage overgebracht seker missive van de Koning van Engelant behelsende verkiesinge van de nieuwe Magistraat over den jare 1696 en is tot burgemr vercoren dheer Dirck Tops tot schepenen d’heeren Michiel Verhage Jan Cornelisse mitsgrs Dirck van Delmerhorst en hebben de twee eerste heeren den behoorlijcken Eed gedaen de twee laatste heeren absent hebben den Eed niet gedaen/

Burgemrs Schepenen en Raden hebben vercoren dese navolgende stadts officieren tot dekens over de gilden

Jan Bomme Timmermans

Dirck Tops kleermakers

Daniel vander Schilde Tappers

Michiel Verhage Wagenaars

Jacob Broeder Cramers

 

Weesmeesters ende Commissarissen van kleijne Saken etc.

Pieter Blieck

Jan Meertens

Gerrit vande Leije

 

Broodwegers

Dirck Tops

Michiel Verhage

 

Fouriers Kerckmeesters

Beijde de Burgemrs

 

Gasthuijsmrs en om alle voorvallende saken inde kercke waer te nemen

Dirck Tops

Daniel van der Schilde

Gerrit vander Leije

 

Thesaurier

Michiel Verhage

Is bij ’t Collegie met eenparigheijt van stemmen goet gevonden den secretaris te ordonneren zijn resterende rek: van sijnen ontfang te doen en ten eijnde te brengen uijterlijck binnen den tijt van veerthien dagen op pene van twee pont vls voor de stad/

Weth en Raad gehouden den 20e Aug 1696 Blieck sieck Delmerhorst uijt der stad Item den 24e Aug Delmerhorst uijt der stadt Jan Cornelisz niet gecompareert geen redenen Item den 2.. Aug Maertens absent en Jan Cornelisz Knecht niet gecompareert om redenen.

De secretaris heeft eindelijk alle rekeningen op een na “met de stad vereffent”

Heeft den secretaris met de Stad geliquideert en alle zijne openstaende reek: met de stad vereffent zoo dat wederzijts niet can werden gepretendeert tot dato deses uijtgesondert de Huijsschattinge van de jare 1695 van welck noch niets is verricht/

Weth en Raad gehouden den 28e Augusti 1696 absent den secretaris en Jan Cornelisz Knecht om redenen.

Item den 30e Augustii 1696 absent den secretaris en Jan Knegt

Over het te laat afsluiten van de rekeningen van 1693 t/m 1695

In dese twee vergaderingen zijn door Dirck Tops als thesaurier de rekeninge van de stadt gedaan begonnen prima Martii 1693 tot in Junij 1695 de reden waarom dese rekeningen niet eerder sijn gedaan is om dat de rekeningen van de Huijsschattinge, Kerckenregt ?, Stadtsunie gelt etc over den jare 1693 en 1694 door den ontfanger R: van de Burgt naar sijn hersstente/herstel ??/ den 24 deses en is ‘tslot van de rekeninge bij den Thesaurier op heden gedaen bevonden meer ontfangen als uijtgegeven te wesen de somme van drij pont twee grvls en ist ‘tselve slot aanstonts aan dhr Daniel van der Schilde als Thesaurier voldaan/

Weth en Raad gehouden den 21 Septembris 1696 absent Delmerhorst Jan Cornelisz om redenen

Alzoo slantsverpachtinge Eerstdaags aenstaende is, is goetgevonden stadsdomeijnen op den selven dag verpachten ende maeltijt op de meeste menage aen te stellen/

Sara Goewijn verzoekt “seclusie/uitsluiting van de Weeskamer”

Wert Sara Goewijn haar versouck om de weescamer te secluderen geaccordeert mits betalende het recht daer toe/

staende/

Weth en Raad gehouden den 29 Octobris 1696

Vander Schilde Thesaurier

Heeft dhr vander Schilde zijn reek: als Thesaurier gedaen en t’slot daar vandien ?/ aan dhr Verhage jegenwoordige Thesaurier betaelt/

Weth en Raad

Gehouden den 17e Novembris 1696: Meertens ?? sieck

Het Hoofd buiten de Tolpoort moet gerepareerd worden.

Is goetgevonden het Hooft buijten de Tolpoorte te maken na goetvinden van d’Heeren Commissarissen en daar van het besteck bij haar E: te maken en zijn tot Commissarissen gestelt beijde d’heeren Bmrs Thesaurier / en Gerrit van der Loque / en daar toe de boomen van de wal te emploijeren alles na goetvinden van de voorss Commissarissen./

De Huisschatting

Dat de reek; vande Huisschattinge over den jare 1695 sal ingevordert werden en reek; daar van te doen;

Over het Huis van Silvester Vet Eenooge

Is verder goetgevonden dat de penningen ? van de materialen van het Huijs gecomen van Silvester Vet ? Eenooge sullen zijn en berusten onder den Vendumr ? tot dato dat het huijs volcomen sal werden en wesen opgemaeckt/

Weth en Raad gehouden den 27e Novembris 1696 Meertens sieck.

Over reparatie van het haventje en andere zaken

Is goetgevonden na voorgaende visitatie het haventie te repareren op de gevoegelijckste wijze en te stijven na behooren tot nader dispositie en wat aangaet het vercoopen van de boomen op de wal wert bij dese geschort en ingetrocken/

Arnemuidse schippers zouden o.a geen winkelwaren binnen Arnemuiden uit Middelburg mogen aanvoeren

Dewijle bij het schippersgilde tot Middelb: moeijte gemaeckt wert tegen de schipper ofte schippers deser stad om winckelware ofte ander materialen tot dienste van dien alhier te laden binnen Middelb; pretenderende t’selve zoude door hare schippers hier zoude moeten gebracht werden tot ongerieff en groote costen deser borgerije , is goetgevonden daarop de bmrs tot Middelb: te begroeten over t’selve subject en daar toe gecommitteert beijde Bmrs Verhage en secretaris/

Weth en Raad gehouden den 5e Martii 1697 absent d’heer van der Burcht

Is goetgevonden de wallen te verpagten aan dhr Pieter Blieck voor de somme van acht pont thien schellingn s’jaars waar van het Eerste jaar sal verschijnen Cath. 1697 voor tijt van vijf jaren en sal de stad soo veel boomen mogen uijtdoen als thaar gelieft, den pagter sal de wallen moeten suijveren vande Braamhage Etc

Is goetgevonden de watergang uijtterhand of publijck te verpagten/

Adriaen v.d Guchte wordt belast met het schoonhouden van de markt in plaats van Adriaen Carels

Is op’t versoeck van Adr. Van de Guchte om ’t reinigen? en schoonmaken van den Marct en den plaatse vant stadthuijs te hebben in plaatse van Adriaen Carels tselve vergunt en toegestaen/

Alle leden van W+R spreken hun misnoegen uit over het slechte functioneren van de secretaris R: van de Burcht: er wordt zelfs een ultimatum gesteld dat na 4 maanden afloopt

Is goet gevonden met Eenparigheijt van alle de leden deser vergaderinge dat den secretaris sal werden ter naester vergaderinge aangesegt dat het College groot misnoegen heeft in desselfs Comportement?gedrag als mede rakende sijn ampt dat seer slegt bij hem waargenomen wort dat hij het Een en Tandre sal hebben te verbeteren of dat de vergaderinge soude moeten bedencken op ander Middelen en en geven hem daar toe den tijt van vier maanden/

Er stond een armhuisje in de Jan Leeuwe strate dat rijp is voor afbraak.

Is den Armmeesters deser Stad toegestaen het Huijsje inde Jan Leeuwe strate dat niet langer can staen af te breken mikts aande strate een behoorlijck muijre of thuijn te setten/

Weth en Raad gehouden den 20e Maart 1697 absent Meertens

Dewijle slants verpachtinge Eerstdaegs aanstaende is , is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen./

Weth en Raad gehouden den 20e Aprilis 1697

Het haventje moet zo goedkoop mogelijk uitgediept worden

Is goetgevonden het haventje op nieuws te laten diepen sonder Eenig van belang aan het kadii?/kleine kade van het het haventje te doen ent selve ten eersten te besteden en daar toe tot Commiss; gecommitteert om te besteden d’heeren Bmrs Thesaurier en Gerrit van der Leije/

Joris Haeck krijgt geen “afslag” van zijn achterstallige pacht, omdat hij wat hij beloofd heeft niet nakomt

Is bij dhr Verhage voorgedragen uijt naam van Joris Haeck om Eenig afslag van zijn achterstel te mogen genieten en dat volgens belofte na zijn voorgeven t’welck is afgeslagen als bij hem zijn belofte van betalinge niet volbracht/

De Vrouw van de veerman treedt op namens haar man ? om het veer op Nieuwland te mogen pachten

Is binnen gestaen de vrouwe van de veerman op het veer vant’Nieuwelant om t’veer noch in pacht te mogen hebben op de voorgaende conditie, ist selve gestateert voor als noch/

Blaes Claasz wordt grofzoutmeter in plaats van Jan Cole

Wert Blaes Claasz gegunt de Groffzoutmate in plaatze van Jan Cole mits doene den behoorlijcken Eed;

Klacht van de pachter van de brandewijn, wijn en bier over het feit dat er slechte aangifte gedaan werd

Op de Clachte van den pachter vande Brandewijn/wijn/ bier Etc/ dat de inwerckers seer slordig zijn om t’selve aan te geven, waar door veel confusien conne veroorsaeckt werden, is goetgevonden haar daar op te ontbiedenn om beter acht daar op te geven op sekere penen daar jegens te statueren en van haar bedieninge te werden gecasseert de gene die geen behoorlijcke sorge dragen om de specien zoo stad als slantswege behoorlijck aande pachter ofte Collecteur aan te geven/

Weth en Raad gehouden den 19e Septembris 1697

Legien tot hier toe betaelt ??

Dewijle s’lants pachten eerstdaechs uijt der pacht zijn en Stadspachten werden ten pacht voorgestelt zullen deselve bij biljetten werden uijtgestelt en de menage van de maeltijt werden versorcht/

Is den Brouwer geaccordeert de quaplacque op de conditien vooren genomineert voor dit jaar

Is de veerman opt Nieuwelant voor twee jaren geaccordeert t’voorss veer op den ouden voet sonder iets te corten/

Weth en Raad gehouden den 30e Octobris 1697

Is goetgevonden volgens aanschrijving van Haar Hoog; Mog: over de vrede behoorlijck te vieren en dat na goetvinden van Bmrs en Thesaurier om sulx te verrichten

Weth en Raad gehouden den 10e Decembris 1697

De secretaris van der Burcht wordt benoemd tot ontvanger van het Haardstedegeld

Is bij dhr Bmr Bomme overgebracht sekere Brieff van de Gecommitteerde Raden met versoeck dat een Ontfanger mochte gestelt worden van het Haardstedegelt Etc , is goetgevonden en daartoe gestelt den secretaris vander Burcht om het selve waar te nemen/

Het “soutgelt” en het quohier van de 500e Penning

Op het versoeck van den pachter van het soutgelt om een quohier te hebben vanden 500e Penning is bij Weth en Raad goetgevonden en den secretaris belast hem een te geven en daar op te stellen dhr Jacob Zuerius en dhr van Duren/

Men gaat gedurig door met het afbreken/slopen van huizen en het afvoeren en verkopen van sloopmateriaal

Alzoo geduirig noch voortgegaen wort met huijzen af te breken en derselver materialen te vervoeren niet tegenstaende het menichvuldich verbott, is goetgevonden t’selve andermael te publiceren en int toecomende naeuw regard daer op te nemen op sekere penen daar tegens te statueren/

Weth en Raad gehouden den 30e Decembris 1697 Blieck sieck

Heeft den Secretaris zijn reek; gedaen vande Huijsschattinge over de jaren 1695 en 1696 en is deselve bij haar geteijkent/

Weth en Raad gehouden den 7e Januarij 1698

Heeft den secretaris zijn reek; gedaen van stadsunigelt, borger-recht en Kercke- recht tot dato deses mitsgrs vande vendu en pacht tot den 21e Junij 1697:

Weth en Raad gehouden den 29e Januarij 1698 Meertens weg Blieck absent.

Heeft den Thesaurier zijn reek; vande Stad gedaen en is deselve behoorlijck geteijkent

Weth en Raad gehouden den 11e februarij 1698

Is de molen aan Joris Haeck voor een jaar geprolongeert op de Conditie als vooren den 15e Aprilis 1695:

De Huijsschatting van de gewezen baljuw Kempe

Is goetgevonden de Huijsschatting van den gewesen Balliu Kempe ter somme van acht ponden seven schelling: grvls af te vorderen en t’selve hem aan te schrijven om betalinge/

Weth en Raad gehouden den 19 Maart 1698

Alzoo s’lants verpachtinge aenstaende is, wert goetgevonden de maeltijt op de meeste menagie aen te stellen

Diender

Is tot diender aangestelt Francois Warlouw ?

Weth en Raad gehouden den 28e Maart 1698

Michiel Verhage en Jacob Broeder > burgemeesters

Dewijle d’ordinaire tijt vande voorstellinge der nieuwe Weth gecomen is werden tot Bmrs voorgestelt d’heeren Michiel Verhage en Jacob Broeder/

Weth en Raad gehouden den 11e Aprilis 1698

Laurens Steenbacker wordt als bode opgevolgd door Jacobus Meurs

Bij vertreck van den Bode Laurens Steenbacker is in desselfs plaats vercoren Jacobus Meurs op de Emolumenten als vooren/

Weth en Raad gehouden den 18e Aprilis 1698

Een verzoek van de pachter van het zout “om verbeteringe van het Quohier”

Is goet gevonden op het versoeck van den pagter van het zout om verbeteringe van het quohier vant selve buijten t’gene hem ter hand is gestelt den 10e Decembris 1697 is goetgevonden t’selve te doen en zijn tot Commissarissen daar toe gestelt beijde Bmrs en Secretaris den 21e Junij 1698 gehoort de persoonen beijde Bmrs Tops en Verhage en de Wijckart en met rede gepurgeert/

Over de grofzoutmaat en het bakenen van de kille

Is Adriaen Cautzijn en Marinus Adriaensz haar versoeck bij request gepresenteert namel. Van verwisselinge vande grofzoutmate de bakenen van de kille toegestaen mits doende den behoorlijcken Eed/

Weth en Raad gehouden den 3e Jun ij 1698

De Middelb. Poort en de Veerse Poort zijn er slecht aan toe

Dewijle de Middelb. Poorte slegt is en perijckel te wachten staet om ongemack te comen, is goetgevonden de selve te visiteren waar t’meest schort en dan rapport daar van te doen om te sien hoe hoe best sal connen werden erstelt en gemaeckt en de Veerse Poort zoo te repareren met de gaten toe te maken om te blijven staen zoo lange mogelijck is/

De dijk van de Molenpolder is “slecht

Nadien de Meulepolder Catarina naestcomende uijt der pacht valt en den dijck van de selve seer slecht is en de dient verzwaert te werden eer verpacht zoude werden is goetgevonden een Conditie te maken op welcke den dijck zoude moeten werden gemaeckt en bij den pachter onderhouden zijn tot Commissarissen daar toe gestelt om derselve conditien op te stellen dheeren Bmrs en Gerrit van der Leije met den Thesaurier en secr en sullen de selve oock met den jegenwoordigen pachter spreken doch eer finalijck sullen handelen eerst aant Coll: rapport te doen/

Weth en Raad gehouden den 10e Junij 1698

Cornelis Angillis wordt onder condities pachter van de Molenpolder

Dewijle de Meulepolder Catarina naestcomende uijt der pacht valt, is deselve op nieuws voor seven jaren aan den Brouwer Cornelis Angillis verpacht voor de somme van seven ponden vls jaerlijcx promptelijck te betalen aande Thesaurier en sal den pachter gehouden zijn den dijck 5 ½ voet uijtte setten als nu op zijn breetste is, sal gehouden zijn van onder tot boven aande cruijne lijnrecht op te vullen ende Cruijne drij voet breet te laten en deselve lijnrecht en waterpas te maken en behoorlijck te crammen, sal oock dem dijck behouden moeten op de selve hoogste als nu is wel vermeerderen maar niet verminderen en de Cruijn egaal maken en behoorlijck onderhouden jaarlijcks tot den uijteijnde toe, en soo aande stad weder moeten leveren en sal oock t’overloopen en deur breken tot zijn laste zijn en sullen Bmrs en Thesaurier ofte hare Gecommitteerden alle jaren denselve visiteren en bij aldien deselve niet bevonden wert als behoort, en den pachter weijgerig is deselve te maken sal de regeringe vermogen den selve te laten maken op pachters reek; t’oirconde bij hem geteijkent Cornelis Angillis./

Weth en Raad gehouden den 12e Junij 1698 Delmerhorst uijt der stad.

Is bij de Bmr Bomme overgebracht seker missive van Zijn Majesteijt van Groot Brittanjen behelzende verkiesinge van de nieuwe Weth en is tot bmr vercoren Bmr Michiel Verhage ende tot Schepenen Jan Bomme Pr Blieck en Gerrit van der Leije

Bmrs SS ende Raden hebben vercoren dese naarvolgende Officieren tot Overdekens van Gilden.

Dirck Tops over Timmermans

Michiel Verhage Cleermakers

Jan Bomme Tappers

Pieter Blieck Wagenaers

Dirck van Delmerhorst Cramer

Gerrit van der Leije St Jans

 

Weesmeesters

Dirck Tops

Daniel vander Schilde

Jacob Broeder

Deselve werden oock gecommitteert tot Commissarissen van Cleijne Saken, Lantrecht etc

 

Broodwegers

Dirck Tops

Michiel Verhage

 

Foriers en Kercken meesters beijde de Bmrs

 

Erfscheijders

Beijde Bmrs en Gerrit van der Leije

 

Thesaurier

Jan Bomme

 

Gasthuijsmrs en ……………. ??

Weth en Raad gehouden den 9e Julij 1698 Delmerhorst sieck

Begin van de afbraak van de Middelb.en Veerse Poort ?

Is goetgevonden de deuren van de Middelb. Poort af te nemen en te vercoopen mitsgrs de Veerse Poort

Item de vergulde kelck en silver lepel te vercoopen

Heeft den Thesaurier dhr Verhage zijn reek: gedaen en is deselve gesloten

Weth en Raad gehouden den 17e Septembris 1698: Bomme uijt der stad Delmerhorst sieck

De verpachtingen en de verpachtmaaltijd

Dewijle slantsverpachtinge eerstdaegs aanstaande is en stadsdomeijnen uijt der pacht gaen namelijck Bieren Brandewijn en quaplacque, is goetgevonden de selve op den dag van slantsverpagtinge mede te verpachten ende maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

Quaplacque weer verpacht aan Cornelis Angillis

Is de quaplacque aan den Brouwer Cornelis Angillis weder voor een jaar gecontinueert in pacht voor de somme als nu betaelt/

Weth en Raad gehouden den 22 Octobris 1698 Bomme uijt der stad.

De pachters “colluderen en complotteren” t.a.v. de stadspachten; er worden legale maatregelen daartegen genomen

Dewijl de pachters onder malcanderen weten te colluderen en te comploteren wegens stadspachten en en dan onder malcanderen setten tot merckelijcke prejuditie van de stad is goetgevonden daer tegens te emploijeren zodanige middelen als van slants wege daer tegen wert gestatueert en sal dese tegens daenstaende verpachtinge werden gepubliceert/

Is goetgevonden met Zacharias de Smit te handelen wegens de Zuijt Z(u)ijde van de wallen mits betalende secretaris ? en bode als off publiquelijck quame te pachten/

Op het versoeck van Jacob de Roij bij requeste is goetgevonden indien hij hem selven vint gegraveert bij pr Tijtgatt wegens de bieren hem selven te addresseren aande hr Officier en die hem de hulpende hand sal bieden en helpen daar t’mogelijck is/

Weth en Raad gehouden den 18e Novembris 1698 Bomme uijt der stad.

Over de verpachting van de zuidzijde van de wal, Singel en Galgenberg

Dewijle de Zuijdzijde van de wal, Cingel en Galgenberg uijt der pacht valt , is goetgevonden de selve publiquelijck te verpachten en de Cingel den pachter sal moeten heijnen op zijn costen ende Messieurs Andriesens vrijheijt hebben om na de mole zijde hare uijtgang te hebben/

Over het huis van Jan Cole met de lege Erve annex

Wert aan Cornelis Broeder geconsenteert thuijs van Jan Cole met de lege Erve daar annex op te maken ende Huijsschattinge gestateert zoo lange het op zijn name staet/

Weth en Raad gehouden den …. Novembris 1698

“Opschrijvinge van alle granen” ?

Is bij de Bmr Tops overgebracht seker missive van de Staten van Zeelant bij welcke de regering wert geinjungeert opschrijvinge te doen van alle granen ? onder dese jurisdictie en zijn tot Commissarissen daar toe gestelt beijde Bmrs van der Schilde en secretaris/

Weth en Raad gehouden den 16e Decembris 1698

Br. M: Verhage ontvanger van 2 jaar Stadsbrandewijnen

Heeft de Bmr M: Verhage zijn reek: gedaen van de twee jaren ontfang van de Stadsbrandewijnen en is deselve opgenomen en behoorlijck gesloten/

Weth en Raad gehouden den 20e Februarij 1699

Accoord met Joris Haeck m.b.t. de Korenmolen

Is met Joris Haeck weder nieuw accoord aengegaen wegens de wind Coren molen voor den tijt van een jaar ingaende 1e Aprilis 1699 en Expirerende ultimo maert 1690 ?? 1700 ? en dat voor de sommeee van achten twintig ponden vls en bovendien twee pond vls voor slijten van de steenen en sal hij Joris Haeck betalen den dobbel Hondersten Penning en aal wat het minder is als jegenwoordig sal hij profiteren tot zijn voordeel/

De kade van het geschut “na de Tolpoort” moet gerepareerd worden

Dewijle de Kaeije van het geschutt na de Tolpoorte nootzakelijck moet gemaeckt worden zijn tot Commissarissen daer toe gestelt om tselve ten meesten menagie te verrichten d’heeren Beijde Bmrs Thesaurier en Gerrit van der Leije/

Een collecte voor “zoo veele arme France gerefuseerde uijt Zwitserlant Piemont en den Palts”

Nadien aanstaende donderdag den 26e deser een Collecte sal werden gedaen voor zoo veele arme France gerefuseerde uijt Zwitzerlant Piemont en den Palts door last van Haer Ed: Hoogmog: zijn daer toe gecommitteert Beijde heeren Bmrs om de Penn; daer van sullende provenieren ter bescheijdener plaetze over te brengen/

Weth en Raad gehouden den 19e Maart 1699 absent Delmerhorst

De verpachting

Alzoo s’lantsverpachtinge eerstdaegs aanstaande is, is goetgevonden de maeltijt op de meeste menage aan te stellen/

Wordt het orgel verkocht ?

Dewijle der luijden zijn om den Orgel te coopen sig opdoen is goetgevonden ja de selve te veijlen om te vercoopen maar alvoorens de selve te laten visiteren en de weerdije te ondernemen en dan daer na ons te reguleren/

Weth en Raad den 31e Maart 1699

Zijn tot Bmrs voorgestelt d’heeren Jacob Broeder en Pr.Blieck

Weth enRaad gehouden een 15 Maij 1699 Bomme uijt der stad.

Is goet gevonden de verboden te revideren en als dan te publiceren

De vendu

Dewijle de vendu Eerstdaegs uijt der pacht gaet, is goet gevonden deselve publiquelijck wederom te veijlen

C:Regnault komt als rentenier in de stad wonen met vrijheden

Alzoo dhr C: Regnault met der woon hier inde stad is comen woonen als een rentier wert den selven na ouder gebruijck van steden wege vrij gestelt van stadsImpost bieren mits betalende ’t recht van requeste en sal tselve ingaan met den dag van heden/

Weth en Raad gehouden den 9e Junij 1699 absent Delmerhorst

Pas op de plaats wat de electie van de Magistraat betreft

Is bij d’Bmrs Tops overgebracht sekere missive van Zijn Majesteijt behelzende de Electie van de Magistraat theeft Zijn Majesteijt belieft de regeringe te continueren en sal alles blijven als geweest is.

Weth en Raad gehouden den 9e Septembris 1699 Gerrit vander Leije uijt der stad.

Het veer op de Middelb. Polder

Dewijle t veer op de Middelb. Polder met het laeste vandese maent uijt der pacht gaet , is goet gevonden tselve publ. Met den stocque te verpachten/

De verpachtingen zijn aanstaande en de maaltijd zo goedkoop mogelijk

Er is een bekwaam persoon als diender nodig omdat er nogal een ongeregeldheden voorkomen

Dewijle dat er dicwils moeijelijcccckheden voorvallen daer door dat dan nootzaeckelijck is om de moetwille te stillen is goet gevonden noch eens’heeren dienaer indien een bequaem persoon hem presenteert bij den hr Bmr aan te nemen/

De gewezen baljuw Kempe moet nog huisschatting betalen

Dewijle den gewesen Balliu Kempe noch resteert een merckelijck somme van Huijsschattinge is goetgevonden dat hij deselve sal betalen of dat zijn lijffrente provisioneel sal werden ingehouden/

Ga naar boven