Historische Vereniging Arnemuiden

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 15 en 16 1601 - 1602

Resoluties van het bestuur van Arnemuiden

Op den VIen Januarij zesthien hondert eene pnt Cl. Zael doude Hartm M. C. brs. Jan de L. Pieter S. Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d. Graft J. van G. Corn. Wielant schepenen Heyndr. A. J.A. v.d. Bije J. Spierinck Wouter N. Claes Zael de Jonghe/

Over 1600 krijgen de ministers ongeveer 50 gulden(omstreeks 5000 gulden.

Op de req. vande ministers hebben die van W+R de Tres. geordonn. enz. mits desen aende voorss ministers vuijt oorzaecke inde voorss req. geroert over de Jaere zesthien hondert te betaelen de somme van acht ponden zes schell. acht grooten vls. die henl. in stadtsrek. valideren zullen/ Mits dese ende quitancie overbringhende als naer behooren/-

Over "de slappicheyt" van de wacht en welke middelen daartegen!

Alzoe omme te voorzien inde slappicheyt der wachte gheen bequamer middel gevonden en can worden dan dat ijeder personnel. sonder eenighe exceptie ter wachte comme/ Ofte dat eenijder tot onderhoudinghe vande wachte contribuere zekere redelijcke somme van penn. Soe worden mits desen bij W+R ghecomm. een van de brs. met de wachtmr. Ende Corn. Wielant schepen mitsgrs. Wouter Nachtegael raet omme de burghers te vermanen ende express. aen te zegghen dat zijl. in persone zelffs zullen moeten op hen beurte waecken / ofte tot onderhoudinghe van de wachte iaerlycx opbringhen ende betaelen zulcken somme van penn. als inde redelicheyt bevonden zal worden te behooren met conditie ende ende expresse voirwaerde dat zyl. gehouden zullen zijn altyt een vierendeel jaers te .....

De Baljuw krijgt 10 schellingen van "vreemden" die nog geen jaar en zes weken in de stad wonen.

op de pretentie van mijn heer de Bailliu sustinerende gerechticht te wesen van yeder persoone tzij burgher poorter ofte inwoonder dess stadt sonder huis ofte kindren binnen der zelver stadt geprocreert te hebben ....... te heesschen ende ontfanghen vyff schell. grooten Vls./ hebben B+S+R vuyt zekere redenen hen daertoe moverende voorss. Bailliu bij provisie ende tot wederzegghen toegeleyt ende vergunt van yeder vremt person gheen burgher ofte poorter wesende ofte gheen jaer ofte(ende) zes weecken binnen dess stadt gewoont hebbende ende binnen dess stadt stervende zal ontfanghen ende genieten de somme van thien schell. grooten Vls/ Daer van exempt ende vrij zullen wesen alle burghers ende Inwoonders dess stadt die een Jaer ende zes weecken binnen dess stadt gewoont zullen hebben/

Aengaende de reparatie die aende put binnen dess stadt op de marct staende behoorde ende wel diende gedaen te worden hebben B+S+R geres, ende mitsdesen de Tres. dess stadt geordonn. de voorss put mette minste coste mogelijck zynde te repareren ende een beter ooghe te gheven/

Ber. het verpachten van de vendue is by W+R geres. tzelve neffens de andre middelen ter naester verpachtinghe mede te verpachten/ doch daernaer goet gevonden tselve noch voor eenighe daghen in state te houden/ Omme te zien ofte het yemant vuyter hant zoude willen aennemen ende huiren/-

Beyde de Brs. mette twee Tres. mitsgrs. de secretaris zyn bij W+R gecomm. enz. mitsdesen omme die van Cleewerskercke te spreecken ende ist doenlyck heure dyck in een verpachtinghe tot proff. van der stadt te huiren/ Omme daermede alle voorder queste geviteert(geeviteerd) te mogen worden/

Regeling over "de proffiten" van de veren tussen schepen en schuiten"

Alzoe tot kennisse van B+S+R dess stadt gecommen is/ zoe vande schippers ende schuytluyden der zelver stadt beroerende de proffyten op de veren vallen naer langhe questie ende geschil tusschen henl. ter dier oorzaecke geweest zynde in vriendlycke geaccordeert zyn/ dat de voorss schuytluyden de voorger. proffyten mette voorn. schippers paerten ende deelen zullen te weten twee schuyten tegen een schip gerekent/ soe hebben B+S+R voorss tot meerder vasticheyt ende authoriteyt vant voorss accort alle tzelve toegelaeten ende geadvoyeert ende mits dese de schippers ende schuytluyden dess stadt geauth. omme voortaen in manieren boven verhaelt te weten twee schuyten tegen een schip te proffyte op de veren vallende te mogen paerten ende deelen/

Op den XXen Januarij 1601 pnt Cl.Z. doude H.M. C. brs Jan de L. Pieter Sym. A. Corn. de Jonghe Merten Adr. ende P.A.v.d. Bije ende Corn. Wielant schepenen/ Heeynd. Adr J. Spierinck Wouter N. ende Claes Zael de Jonghe Raiden/

Een nieuwe Franse schoolmeester moet dezelfde gage hebben als de tegenwoordige en niet meer i.v.m. de slechte financiele teostand van de stad.

Op de Prop. bij de br. Claes Zael doude gedaen ber. de Fransche schoolmr. is geres. datmen andermael met denzelven in comm.zal commen ende ist mogel. te weghe bringhen dat hij hier compt mits genietende zulcke ofte diergelycke proffyten van huishuire ende anders als den tegenwoord. Fransche meester is genietende/ Sonder datmen vooralsnoch eenighe groote gage van stadtsweghe zoude connen toeleggen/ gemerct de tegenwoordighe sobere gelegentheyt vander stadt zulcx nyet toe en laeten/

Over een eventuele verpachting van de Impost op de "zoudtmate"

Aengaende de verpachtinghe van de Impost op de zoudt mate is by W+R geres. enz. mitsdesen de br. Claes Z. doude J.A. v.d. Bije ende Jan Spierinck Raet ofte yemant van henl. / omme tot Middelb. aende Ghecomm. Raeden van de Staten van Zeelt te gaen ende interpretatie op het gene zijl. van tzout zijn heesschende ofte stellen? te verzoucken/ Omme dat gedaen zynde naerder te considereren delib. ende res. ofte het oorboor wesen zoude van stadtsweghe te pachten/ Ghelyck naerderhant te zelven daghe verstaen wesende trechte verstant van dyen by W+R voorn. ofte de meestendeel van dyen goet gevonden ende geres. is van stadtsweghe te doen pachten/

Op den IIIen Febr. 1601 pnt Cl.Zael doude H.M.C. brs.Jan de L P.Sym. A.C. de J. P.A. v.d. Graft M.A. Jan v. Gedre ende Corn. Wielant schepenen? Heyndr. A. J.A. v.d. Bije Jan S. ende Claes Zael de Jonghe Raiden/

Heeft Galleres tafelhouder geld voorgeschoten(geleend) aan de commissie "ten ontfanghe v.d. C en Penn." ?

Op de Req. van Octavio Gailleres tafelhouder dess stadt hebben die van W+R de voorss O.G. mitsdess gerenvoyeert aende Ghecomm. ten ontfanghe v.d. C en Penn. omme mette zelve te liquideren/ ende dat gedaen vorder in de zaeck gedisponeert te worden als de gelegentheyt vander Zaecke toelaeten ende verheysschen zal/

Willem Pietersz weesvader? mag ,hoewel in strijd met een voorgaande resolutie geld lichten dat bestemd is voor de wezen mits dat men is "stellende suffisante borchen"

Opt versouck bij Willem Pietersz. gedaen tenderende omme tot de lichtinghe van zekere desselffs weeses penn. voor de stadt geprefereert te mogen wesen/ hebben B+S+R nijettegenstaende voorgaende contrarie resolutie de zelven Willem P. toegelaeten mits desen de voorss penn. aencommende zyne weesen ende naer zyn zeggen bedraghende ontrent de twee hondert gulden ter weescamer dess stadt te moghen lichten op rente/ Mits naer stijl van weescamer tot contentemente vande weesmeesters daer vooren stellende suffisante borchen/ daermede dat de zelve weesen behoorl. verzekert ende bewaert zouden moghen wesen/

Willem Pietersz. moet door een andere "raet" vervangen worden "ter gelegendertyt"

Verder op de person van de voorn. Willem P. is geres. datmen voortaen nyet meer als raet ontbieden maer gelijck drie ofte vier reysen gedaen is tuys? laeten mitsgrs. ist noot door saecke daer omme naerstel. aenseggen ende verclaeren ende voorts ter gelegendertyt in zyn plaetse een ander raet verkisen zal/

Is Merten Adr. zowel pachter als collecteur/ontvanger van de Impost op de zoudt mate ? Was dat niet ongebruikelijk ?

Alzoe den Impost op de zoudt mate bij Merten Adriaensz. vuyt zyn eyghen naeme gepacht hebbende bijde stadt geaenveert ofte aenden pachter gelaeten mach worden/ Soe is bij W+R geres. enz. dat de zelve pacht nijttegenstaende de voorss. pacht hooger geloopen is ende dierder verpacht is dan de last van stadtsweghe geaenveert ende bij Merten Adr. als pachter van de zelve bedient ende de schade ende de bate daervan commende tot stadtsproffyte ofte schade geemployeert zal worden Comm. ende stellende mits desen de voorn. Merten Adr. tot collecteur ende ontfangher van de voorn. pacht voor ende onder zulcken salaris als mettertyt in de redelicheyt bevonden zal worden te behooren/

De jaarlijkse quote van de Honderdste Penn. is te hoog geworden door een "opslag van weghe de gemeene zaecke". Er zal op vermindering aangedrongen worden.

Op de Prop. bij de br. Cl. zael doude gedaen ber. de bezwaeringhe van de C en Penn. op de huyssen binnen dess stadt naer advenant de belastinghe van een achtste ? ende een vierde paert van weghe de gemeene zaecke op de jaerlicxe quote geset is by W+R geres. tzelve noch in deliberatie te leggen ende zoe haest de stadt daervan gemaent zal worden by Req. te doleren ende alle mogelijcke middelen te adhiberen omme vermindringhe van de quote te vercrijgen ende daermede de bovengemelde bezwaringhe te verhoeden ofte daernaer zulcx te doenen als naer gelegentheyt van de zaecke bevonden zal worden te behooren/

Voortaan 1 of 2 Tresoriers? ....

Beroerende de Prop. bijde br. Cl. Zael doude gedaen van offmen voortaen met een Tres. gedoen ofte met de twee contineren zal/ Ende in cas van maer een oft voortaenen een Jaer maer ofte twee continuel. dienen zal/ is tzelve bij W+R geleijt in deliberatie tot de naeste vergaderinghe/ restat registrando resolutio de faviente obligatione privatte ? coram salinis ? ut inde memoriae van de IIIIen Januarij 1601/

Opden XVIIen Febr. zesthien hondert ende eene pnt Cl.Zael doude H.M.C. brs. Pieter Sym. Merten A. P.A.v.d. Graft Corn. Wielant schepenen/ Hendr. A. J.A. v.d. Bije Niclaes Zael de Jonghe Raiden/

Er dienen een principaal en borgen gestelt te worden voor de geleende bedragen van o.a. de weeskamer.

Op de vraghe van wye hem partic. ter weescamer voor de hondert ponden grooten Vls. die tot affdoeninghe van de hondert ponden van Soeteman tegens de penn. twaelffe loopende zoude gelicht worden verbinden zal als principael ende wie als borchen is goet gevonden ende mits dese geres. dat de br. Hartman hem als principael ende Pieter Symonsz. ende Merten Adriaensz hen als borchen voor de voorss somme verbinden zullen/ Ende zal daernaer ordre gestelt worden wie hem voorde twee hondert gulden alreede gelicht ter voorss weescamer ende de andere penn. die noch gelicht zullen worden verbinden zullen/ Ende is voorts geres. van de voorss penn. gheen rentebrieven naer andere verzekeringhe verleden te worden/ Daer mede de weesen zoe zeer be(z)waert zullen wesen als met rentebrieven in forma gedepescheert/ Ende dit alles omme daermede te diviteren van inde rekencamer voor ander ofte stadtsschult nyet bekent te worden ofte tot groote coste den Xde penn. te betaelen die van nyet schuldich en zal wesen

Een verzoek om schaliedekker te worden.

Op de Req. van die van de Vere omme stadts schaliedecker te wesen is den suppl. bij B+S+R gerenvoyeert aen de Tres. dess Stadt/ Omme mette zelve beroerende zyn versouck te commen in comm.

De Zaecke van Mr. Niclaes Fransche schoolmr. is gehouden in state tot op Dysendaghe naestcommende/Teghen wanneer het collegie op den eedt zal worden vergadert/-

Op den XXIIIIen Febr. 1601 pnt Claes Zael doude H.M.C. brs./ Pieter Sym. Adr. Corn. de Jonghe/ Merten A. P.A. v.d. Graft Jan v. Gelder Corn. Wielant schepenen/ H.A. J.A. v.d. Bije Cl. zael de Jonghe Raeden/

Er komt een nieuwe Franse schoolmeester: school wordt gehouden in het huis de groote Sterre

Op de Prop. by de br. Claes Zael doude ber. de person van Niclaes Reijns Fransche Schoolmr. is by W+R geres. datmen de zelve zal aennemen ende jaerlicx boven de vrije huyshuire toe zeggen twaelff ponden grooten Vls./ Ende voor zijn verhuijssen vyffentwintich gulden eens/ Mitsdat hij hem zekeren tyt van Jaeren verbinde binnen dess stadt vaste woonplaetse ende schole te houden/ Ende zijn woonplaetse houde int huijs de groote Sterre tegenw. voor de Fransche schole gebruyct wordende ende stadt eygentl. toecommende/Ende dat hij gheen kindren aennemen dan om franchois te leeren lesen ende schryven/ Laetende tot proffyte van Mr. Maillaert alle de cleene kindren die A B C leeren ende eerst fondament leggen omme te leeren lesen ende schrijven/ Ende dat hij voorts gehouden zoude zyn zekere van de arme kindren te minsten tot zesse int getaele sonder contradictie ende sonder gelt daervan te nemen neffens andre gelt ghevende te leeren ende wysen naer behooren/ Omme alle welcke poincten ende articulen als voorn. Nicolaes Reyns voor te draghen ende an te zeggen mits dese gecomm. worden Hartm. M. C. br. Pieter Sym. ende Adr. Corn. de Jonghe schepenen mitsgrs. den secretaris/ Omme dat gedaen zynde van gelycken tzelve mr. Jacques van de Beke tegenw. schoolmr. te verwitticghen/ opdat hij hem daer naer tzijnen meesten dienst zoude moghen regulieren/-

Dit jaar slechts 1 Tresorier in plaats van de gebruikelijke 2.

Beroerende offmen voortaen maer een Tres. hebben ende maecken ofte int kiesen ende maecken van de twee continueren zal is by W+R geres. datmen bij provisie voor dit aenstaende Iaer maer eenen Tres. ende oick maer voor een Iaer kiesen ende comm. zal/ omme daer naer teynden vant voorss Iaer wederom eenen nyeuwen Tres. gecoren ofte de voorgaende ende dienende Tres. naer gelegentheyt van de zaecke gecontinueert te moghen worden/

Voortaan een "cort vermaen voor den aenvanck van de besoignen der verkiesinghe" aan het adres van de ministers(predikanten)

Op de Prop.bij de Br. Cl.Zael doude gedaen offmen ter naester verkiesinghe naer gewoonte ende gebruijck van andere omliggende steden een van de ministers zal binnen ofte boven laeten commen/ Omme voorde besoignen een cort vermaen te doene is by W+R goet gevonden ende mits desen geres. datmen een van de ministers ter naester verkiesinghe boven zal laeten commen/ Omme voorden aenvanck van de besoignen der verkiesinghe het vermaen ende gelet boveng. gedaen te moghe worden/ Omme dat gedaen ende de voorss minister vertrocken zijnde met rijpe deliberatie ende goede bedachticheyt tot welvaren ende dienste vander stadt tot de voorn. verkiesinghe effectiv. geprocedeert te moghen worden/

Er schijnen "cleene" bieren uitgetapt te worden door tappers die niet in het gilde zitten.

Op de Req. bij Deken ende beleeders van tappersgilde aen B+W gepres. ten fijne geinterdiceert zoude worden dat gheene burghers eenighe cleene bieren ende mueselaer tappen en zouden sonder int tappersgilde te commen is by W+R geres, dat die van tappersgilde voor alsnoch de patience zullen hebben/

Ende dijen volgens gedooghen dat de burghers mueselaer ende andere cleene zoe Inlantsche als Hollantsche bieren tappen moghen sonder gehouden te wesen int tappersgilde te commen/

Alzoe alle tzelve bij W+R voorn. om redenen hen zulcx bij provisie toegelaeten is/-

Arnemuiden wil over chaloupen (sloepen) kunnen beschikken voor defensiedoeleinden.

Claes Zael doude br. ende Merten A. schepen worden mits desen bij W+R gecomm./ Omme tot Vlissinghen te gaene ende Saloupen (Chaloupen=sloepen) by die van der Admiraliteijt aende Stadt geconsenteert wegens de appostille( ) daer van hier te doen bringhen/-

Op den Xen meerte 1601 pnt Cl. Zael doude Hartm M. C, brs. Jan de L. Pieter Sym. Adr. Corn. de Jonghe Merten A. P.A. v.d. Graft Jan v. Gelder Corn. Wielant schepenen Heyndr. A. J.A. v.d. Bije Jan S. Wouter N. ende Claes Zael de Jonghe Raeden/

Attestatie voor Mr. J. van der Beke fransch schoolmeester

Op de Req. van de Mr. Jacques van der Beke is by W+R mitsdesen geres. datmen hem onder stadtszegel een attestatie van zijn leven ende handelinghe binnen dess stadt in debita forma verleenen zal/ Daermede hij hem in andere plaetsen daer hij zoude moghen woonen mede zal connen behelpen/

Als er slechts 1 Tres. is, moeten de betalingen door burgemeesters c.q. oudste schepenen en secretaris medeondertekend worden.

Alzoe op den XXIIIen Februarij 1601 lestleden bij W+R geres. is dat men voortaen maer eenen Tres. verkiesen en zal/ ende dat daeromme goet waere beter ordre in de betaelinghe van stadts schulden gehouden ende oock met meerder kennisse van zaecke gedaen te worden/ Soe is mitsdesen bij W+R geres. dat naerde verkiesinghe van de nyeuwe Wet de toecomm. nyeuwe Tres. in vuytgheven gheen parthijen geleden en zullen worden tenzij hen bij collegie van Wette geordonn. zal wesen de betaelinghe te doene// Ende opdat parthyen die vande stadt eenich gelt moeten hebben deurde nyeuwe ordre nyet geinteresseert zoude wesen is voorts goet gevonden dat het collegie alle acht ofte veerthien daghen naerde gelegentheyt van der zaecke des Saterdaechs naerde vierschaere indiender tyt is/ in dyen nyet naer de middach vaceren ende zitten zal/ Omme des stadts crediteuren te aenhooren ofte op heurl. schrift. versoucke te letten ende ende de ordonnancie op de Tres. te doen expedieren die nyet voor geexpedieeert gehouden zullen worden/ Tenzij de zelve bij beyde brs. met een vam oudste ende gereets te schepen/ Ende in absentie van een vande burchmrs met een vande oudste ende gereetste schepenen/ Ende beyde de Burchmrs. absent wesende ende den noot zulcx verheysschende ofte de zaecken gheen vuytstel lydende by drie schepenen mitsgrs. boven dyn altijte byden Secretaris vuyte naem vant heele collegie geteeckent zullen wesen/ Ende ingevalle de voorgeroerde Tres. sonder te hebben ordonnancie in manieren hier boven verhaelt eenighe betaelinghe gedaenofte tot betaelinghe van stadts schude eenighe penn. opgelicht zal hebben/ Wort mits desen verstaen ende express. geordonneert dat het hem tot gheen betaelinghe strecken ofte in rekeninghe nyet geleden ofte gepasseert zal worden/

Op de Req. van Maycken Symonsdr.huysvrouwe van Willem Pietersz.inde goude mortier/ is bij W+R geres. dat zij de huwelicxe voorwaerde tusshcen haeren man ende haer gemaect ofte zulcken andren bescheet overleggen zal/ daerdeure de gelegentheijt van de zaecke beter verstaen zynde daerop behoorl. gelet zoude moghen worden/

De nieuwe huizen van R. Aernouts(voormalig stadhuis) worden in behoorlijke staat gebracht, precies zoals in de tijd toen "ze" nog niet als stadhuis dienden.

Opde vraghe byde Br. Claes Zael doude aende burchmr. Jan Spierinck gedaen oft hij begeerde datmen de nyeuwe huijssen van Robbert Aernouts in behoorl state zoude bringhe gelijck die waeren ten tyde de stadt daer eerst inne quamp/ Ende daerop gehoort des voorss Jan Spierincx antwoord hebben B+S+R toegestaen ende geaccordeert dat de voorn. Jan Spierinc de voorss huijssen ist doenlyck ten hoochsten mogelyck zynde verhuiren zal tot proffyte vande ghene dieder in tijden ende wylen bevonden zal worden daer inne gerechticht te zijne/ Ende dit alles sonder preiuditie van ijmants gerechticheyt ende onvermindert de solemnele opsegginghe ende tijdelijke ? waerschouwinghe van stadtsweghe aende voorn. burchmr. Spierinck/ daer aen mits desen gerefereert mitsgrs. daer bij gepersisteert/ Welcken volgens eerstdaechs van stadtsweghe de voorss huijssen worden gerepareert ende in state gebrocht zullen worden gelijck die van te vooren waeren/-

Steven de Ruijter krijgt de helft van de huur van het tegenwoordige stadhuis kwijtgescholden. Had hij daar tot voor kort een herberg of tapperij ?

B+S+R dess stadt Arnemuyden gezien de req. bij Steven de Ruijter als henl. gepresenteert Ten eynde de zelve quijtscheldinghe zoude hebbe van ander halff jaer huire vant tegenwoordighe stadthuijs hebben de zelve om redenen henl. daertoe moverende quijtgescholden ende schelden quijte mits desen de helft vande voorss huire wesende X ponden X schell./ mits dat hij aende Tres. betaele dander helft bedragende gelycke X ponden X schellingen/

Opden XVIen meerte 1601 pnt Nicl. Zael doude Hartm M.C. brs. Jan de L. P.Sym. Adr. Corn de J. M. Adr. ende P.A. v.d. Graft J. van Gelder Corn. Wielant schepenen/ Heyndr. A. J.A. v.d. Bije W. Nachtegael Cl. Zael de Jonghe Raiden/-

Christiaan Boesschot zal naar gewoonte de brief vande verkiesinghe aan prins Maurits overhandigen.

Op de vraghe van wijemen den brief vande verkiesinghe zenden zal aen Zijn Excie is bij W+R geres. datmen Christiaen Boesschot naer oude gewoonte nu ettelijcke Jaere geobserveert zijnde eerstdaechs zal affveerdighen Omme de voorss brieven aen Zijne voorss Excie te behandighen/

De weduwe van Jan Noutsz. "schoelapper" krijgt kwijtschelding van een jaar huur.

Opde req.bij Jan Noutsz schoelapper is bij W+R de zelve de zelve Weduwe om haere soberheyt ende groote last van kinderen quijtscheldinghe gedaen ende wort quijtscheldinghe gedaen mitsdesen van een jaer huire vant heur huijsken bij haeren voorss overleden man in zijn leven gebruijct verschenen bamisse 1600 Daerinne de Tres. dess sta hen zullen hebben te reguleren/-

Vrijstelling van de pacht van de gorssinghe van de wallen

Opde req. bij Claes Adriaensz. Brouwer gepresenteert is bij W+R om redenen by hem in zijne voorss req. verhaelt quijtscheldinghe gedaen enz. mits desen van XX Schell.gr.vls van zynen pacht vande gorssinghe vande wallen/

Visitatie van de vroonen bij het oude schuttershof,vesten bij de Bolstraat en achter "der Ghoes" ?

Mijn heer den Bailliu Jan de Leeu ende Pieter Symonsz. Schepenen worden mitsdesen bij W+R gecomm. Omme de vroonen zoe int oude schuttershoff als aende vesten inde Bolstraete ende voorts achter der Ghoes eerstdaechs te visiteren ende vande gelegentheyt vandijen rapport te doene/ Omme daernaer inne zulcx versien te worden als tot dienste vande stadt ende gerieve vande gemeene burgherie bevonden zal worden van noode te wesen/-

Opden XXIIIen meerte 1601 pnt Cl. Zael doude Hartm. M. C. brs. Jan de Leeu Pieter Sym. Adr. Corn. de Jonghe Merten Adr. P.A. v.d. Graft Jan van Gelder Corn. Wielant schepenen Heyndr. Adr.

J.A. v.d. Bije Wouter Nachtegael Cl. Zael de Jonghe Raeden/

De molenaar moet "naer ouder costume borghe stellen"

Op de prop. bijde br Claes Zael doude gedaen beroerende de muelenaer dess stadt ofte hij conform de oude conditien zal moeten bu(o)rghe stellen ofte dat hij volgens zyn gesustineerde ... daer van zal ontslegen zyn mits volgens het bespreck ? betaelende zijne rantsoen penn. ter somme van vijffentwintich ponden grooten vls/ is bij W+R geres. dat hij zal moeten naer Inhouden vande voorss conditien borghe stellen ofte dat de meule tot zyne laste andermael verpacht zal moeten worden/-

Over de vendumeester

Beroerende Jan Baltens vendumeester Jan de Langhe ende Jan Robosch ? zijne borghe is bij W+R geres. datmen ten aensiene van zijn eyghen suffsantheyt ende cortheijt der tijt als wesende maer een jaer tzelve zal laeten passeren ende hem van gheen naerder borghe moijen/-

Stadresoluties Inventarisnr. 16 1601

Het nieuwe college van B+S+R

Burchmrs

Hartman Michielsz. Coster

Jan Adriaensz. vander Bije

Schepenen

Pieter Sijmonsz.

Corn. Gerritsz. Goede

Adriaen Cornelisz. de Jonghe

Pieter Aelbertsz. van der Graft

Claes Zael de Jonghe

Christoffel de Weijer

Cornelis Wielant

Raeden

Jan de Leeu

Jan Spierinck

Merten Adriaensz.

Pieter Adriaensz. vander Ghoes

Claes Zael doude

Wouter Nachtegael

Mr. Mathijs Sonnius/

Opden vijf april 1601 pnt Hartm M. Coster J.A. v.d. Bije brs./Pieter Sijmonsz. Corn. Gerrits Goede Pieter Aelberts van de Graft Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant Schepenen/ Jan de Leeu Jan Spierinck Merten Adriaensz, Pieter Adriaensz. vander Ghoes Claes Zael doude Wouter Nachtegael Mr. Mathijs Sonnius Raeden/

De molenaar moet "borge stellen"

OPde resumptie van de resolutie beroerende den meulenaer dess stadt daer hij soude moeten borge stellen/ Is bij W+R mits dess geresolveert ende gepersisteert bij de bovengeroerde voorgenomen resolutie ende dijen volgens geordonneert dat de voorss molenaer gehouden zal zijn borghe te stellen ofte datmen de voorss wintmole dess stadt tot laste vanden zelven meulenaer naer luijdt der conditien daerop de mole verpacht is andermael zal doen verpachten/

Is voorts geresolveert de publicatie vande voorboden te doene inde aenstaende vacantie te weten dijsendaecghs voor paessche naestcommende/

De nieuwe excijsenaar blijft zoals zijn voorgangers ontvangen een "gaige" van 200 gulden en niet 25 ponden(150 gulden), wat een "loonsverlaging" zou betekenen.

Alzoe int doen vande laeste stadtsrekeninghe questie ende geschil is geweest beroerende den gaige van Merten Adriaensz. excijsenaer dess stadt die het voorss Officie vergunt is mits jaerlicx genietende vijffentwintich ponden grooten vls/ ende nochtans de gaige soo hooghe in rekeninghe gebrocht was als de voorgaende excijsenaers gehadt hebben te weten twee hondert gulden tsiaers/ Ende daerop gehoort des voorss Merten Adriaensz.belanck/ hebben die van W+R om redene henl. daertoe moverende verstaen ende verclaert enz. mits dess dat het ghenen voor des voorss Merten Adriaensz. gaige in rekeninghe gebrocht is/ all off het gepasseert waere gehouden zal worden/ Ghel. zijl. tzelve voor zoe veel des noot zij passeren mits dess Sonder dat het van noode zal zijn daer inne eenighe veranderinghe te doene/ Ende beroerende den tegenwoordighe lopende tijt/ hebben die van W+R voorn. den voorss. Merten Adriaensz.als Excijsenaer toegeleyt enz. mits dess twee hondert gulden jaerlicx Mits dat de voorss Merten Adriaensz. gehouden zal wesen dordonnancie ende publicatie tot weeringhe vande fraulden opden excijs gemaect ende gepubliceert ofte noch te maecken ende publiceren naer haer formme ende Inhoude voor soe veel die hem aengaen te onderhouden ende naercommen/ ende voorts naer gelegentheyt vande zaecke te doen onderhouden ende naercommen/

Over de schutterij: achterstallige betaling o.a. van "Incommem ende Jaerpenninghen" enz.

Hartman Michielsz. Coster Jan Adriaensz. van de Bije Brs./ Pieter Aelberts van de Graft ende Claes Zael de Jonghe schepenen mitsgrs. den Bailliu Sijmon Romboutsz worden mits dess bij W+R gecomm./ Om die van de Schutterie voor henl. te ontbieden/ ende rekeninghe vande ghenen die de maniantie ? gehadt hebben aff te nemen/ Ende voorts de gemeene gildebroeders voor te draghen datter noch zekere tachterheijt te betaelen staet/ Ende dat daer toe nootel. ordre gestelt ende eenighe middel gevonden zal moeten worden/ Omme de voorgeroerde somme met betaelinghe van tgundt eenijder van Incomme ofte Jaerpenninghen schuldich is/ oft met verschieten van penn. ofte met vercoopen van eenich stuck vande erve vant schuttershoff mette meeste gevouchlicheijt te connen vinden/

Opden XXVIIIen April 1601 pnt theele collegie van W+R

Over de bierboom en de vervanging van de bierwercker.

Aert van Meurs wort mits desen bij B+S+R vergunt den bierboom/ Ende in plaetse van Theune Jan bierwercker als bierwercker geadmitteert/ Onder zulcke ordonnancie als opt bierwerckerschap gemaect zijn ofte noch gemaect zullen worden/

Een verzoek van een zekere P. Costerius om notaris en procureur te worden.

Beijde Burchmrs. worden mitsdess bij W+R gecomm. om met Pauwels Costerius ? beroerende zijn versouck om notaris ende procureur te worden te commen in comm.Ende Inde zelve comm. aen te seggen dat de meeninghe vande heeren is geenderande vrijdom te gheven/ dan wel gel. andere te admitteren/

Benoemingen van het kader van het 1e en 2e vendel van de Wacht

B+S+R hebben gecomm. enz. mitsdese tot nijeuwe Capiteijn vant eerste vendel Corn. Wielant/ Tot Lieutenant Wouter Nachtegael Tot vendrich(vaandrich) Claes Zael de Jonghe ende tot Sergeant Nathaniel van Heussen ende Pieter Corn. Coe/ Ende tot nijeuwe Capiteijn vant tweede vendel Adriaen Adriaensz. Coster/ Tot Lieutenant Pieter Vermeere Tot vendrich Albert Claesz. ende tot sergeant Stoffel Govertsz ende Matheeus Jansz.

Correctie t.a.v. de benoeming van Albert Claes tot vaandrich

B+S+R hebben op den Ven Meije 1601 gecoren enz. mits dese in plaetse van Albert Claessz. vendrich vant tweede vendel daer Capiteijn aff is Adriaen Adriaensz. Coster tot nijeuwe vendrich Jacob van Gelder/

De grofzoutmaten zijn niet in orde en moeten "gemaect" (gerepareerd) worden

Opde prop. gedaen beroerende de groffsoutmaten is bij W+R geres. datmen de zelve eertsdaechs zal boven doen bringhen ende naer voorgaende behoorl. visitatie datse gemaect ende in zulcke state gebrocht zullen worden als tot gerechticheijt van eenijegel. zoo coopman als leveraer bevonden zal worden te behooren/

Over het verzetten van de "galge" van Middelburg.

Beijde Burchmrs. worden mits dess bij B+S+R gecomm./ Omme tot Middelb. te gaene ende die van Middelb. beroerende het versetten van haere galge aen te spreecken

Opden VIII Meije 1601 pnt theele collegie van W+R except Jan Spierinck

Die van Middelburg stellen "hun gerechte inde Iurisdictie van Arnemuyden". Een reis naar de Gecommitteerde Raden !

De br. Hartman Michielsz. coster ende den secretaris worden mits dess gecomm. Om tot Middelb. aende Ghecommiteerde Raeden te gaene/ ende te verthonen hoe dat die van Middelb. van meeninghe zijn hun gerechte te stellen Inde Iurisdictie van Arnemuyden mitsgrs. de versoucke haer Ed: gelieven tot verhoedinghe van meerder Inconvenienten daer Inne te versien/ Alzoe bij dije van Middelb. geseijt wort tzelve bij ende van weghe de Ghecommiteerde gedaen te worden/

Mattheus Jansz. heeft de wachtmeester en de magistraat "uitgevloekt en belasterd".

Alzoo tot kennisse van B+S+R int seker gecommen is dat Matheeus Jansz. Zeijlmaecker hem grootelicx te buijte gegaen heeft int onbehoorl. spreken teghen Pieter Aelberts van der Graft wachtmr. ende iniureren vande magistraet teghen den eedt daermede dat alle burghers verplicht zijn/ hebben B+S+R tot amende vande onbehoorl. maniere van doen de voorn. Matheus Jansz. ex gratia gepriveert ende priveren mits dess vant sergeantschap dat hij tegenwoordel. is bedienende ende voorts gecondemneert enz. mits dese inde boete van vijfftich Carolus gulden tot proffijte vande armen/ Te betaelen in handen vande tegenwoordighe Armmeesters dess stadt binnen tweemaels XXIIII vuiren(uren) op pene vande voorss tweemaels XXIIII vren overstreken zijnde tzijne coste daer vooren feijtel. geexecuteert te worden/ Interdicerende voots wel expressel. mits dess den voorn. Matheeus Jansz. eenighe vordere ongeregeltheijt met woorden ofte met wercken tegens ijmant int generael ofte pariculier/ magistraet burgher Inwoonder ofte andrer te bedrijven/ Op penen van naer gelegentheijt vander zaecke naerder ende breder sonder eenighe communicatie ofte dissimulatie gecorrigeert te worden/ daernaer den voorn. Matheeus Jansz. mits des gelast wort hem te moeten reguleren/

Opden Xen Meije 1601 pnt het heele collegie van W+R

Bespreking met de heeren van Middelb. over de "duerdelvinghe van de plate"

Hartman Michielsz. Coster Jan Adriaensz. van der Bije Brs./ Jan Spierinck/ Claes Zael doude Raeden/ mitsgrs. den secretaris worden mits dess bij W+R gecomm./ Omme de heeren van Middelb. beroerende de deurdelvinghe vande plate te hooren spreecken ende onderstaen wat zijl. van meeninghe zyn te doene/

Opden XVen Meije 1601 des voernoens pnt het heele collegie excepto Jan Spierinck op de prop. bij de burchmr. Hartman M. gedaen vant hoeveelste paert dat de stadt Arnemuyden inde deurdelvinghe vande voorss plate soude connen ofte willen draghen/ is bij B+S+R geresolveert dat men soe cleenen paert daerinne draghen zal/ als eenichsits doenlijck wezen zal/ maer datmen tzelve nijet achter en zal laeten soet om het achtste paert te doene soude wesen/

Opden XXIIen Meije 1601 pnt het geheele collegie naerden middach

Opt schrijven vande heeren de Ghecomm. Raden aende stadt gedaen Tenderende ten fine eenighe vant collegie dess stadt op van daghe voor haere Ed: souden verschijnen ter cause vant geschil datter geresenwas opt verzetten van de galge der stdt Middelb. met behoorl. Instructie van de gelegentheyt van dyen/ syn bij W+R mits dess gecomm. Hartman Michielsz. Coster burchmr./ Claes Zael doude raet/ mitsgrs. den Secretaris dess stadt/ om tot Middelb. aen de voorn. Ghecomm. Raeden te gaene/ haere Ed. te hooren/ ende daerop van stadtsweghe te seggen ende allegeren tgundt de gelegentheyt van der zaecke mede bringhen ende verheysschen zal/

Opden XXVI Meije 1601 pnt H.M. C. J.A. v.d. Bije/ Pieter Sijmonsz. Corn. Gerritsz Goede/ Adr. Corn. de Jonghe/ Christoffel de Weijer/ Corn. Wielant schepenen/ Jan de Leeu Merten A. Pieter Adr. van der Ghoes/ Wouter Nachtegael ende Mathijs Sonnius Raeden/

Is geres. bij W+R datmen van stadtsweghe voorde Analogie ? van Zijn Excie aen de stadt geschoncken aende Schenckers tot een vereeringhe gheven zal drije vuytersche ? nobels in specie/ maeckende ter somme van vier ponden twee schell. zes grooten Vls./

De schutterij heeft schulden. Er zal een stuk "erffs" van het Schuttershof verkocht moeten worden.

Op de Prop. bij de br. Hartman Michielsz. gedaen van dat tot ontlastinghe ende zuveringhe van de schulden/ daermede de schutterie dess stadt bezwaert is/ namel. de hondert ponden gr. Vls. die Berent ? Adriaensz. van der Ghoes zijn competerende nootel. zal moeten authorisatie verleent om een stuck erffs commende aent tegenwoordighe schuttershoff te vercoopen/ Ofte tzelve hoff voorde voorss. schult tot de proffyte vande ghenen die begeeren soude daerop gelt te verstrecken/ spec. te verbinden Is bij W+R goetgevonden ende mits dese geresolveert tzelve stuck erffs te veijlen ende beprouven hoe veel het ten vuyterste soude moghen gelden/ Om daer van rapport gedaen zynde gedelibereert ende wort totte voorgeroerde effectueele vercoopinghe ofte verbintenisse naer den beste oirboir geres. te worden/ Tot welcke veylinghe ende premie mitsgr. rapport eerstdaechs ende ten vuyterste voorde naeste vergaderinghe te doene mits dess gecomm. worden beyde Brs./ mitsgrs. den Secretaris dess stadt/

Over de visitatie van de scholen

Tot visitatie van de scholen dess stadt voorden tijt van eenen geheelen Jaere worden bij dess door W+R gecomm. H.C.M. J.A. v.d. Bije brs. Adr. Corn. de Jonghe Schepen/ mr. Joos van Laren Mr. Johannes Rijclen?(Rijckelem) ministers ende den secretaris dess stadt/ om dat eerstdaechs ende ter gelegender tyt als henl. goet duncken ende gelieven zal te doene/ ende dat zoe dickmaels binnen de voorss Jaere/ als zijl. tot houdinghe van goede ordre inde voorss scholen bevinden zullen te behooren/

De goede groffsoutmaten moeten opnieuw geijkt worden en de slechte "in stucken"

Is geres. dat men de groffzoutmaten andermael boven doen bringhen zal/omme de goede te doen ijcken/ ende de onbequame in stucken te helpen ende te verhoeden dat doore nijmant noch coopman noch leveraer vercorten worde/

De dispositie op de req. van Jan van Gelder Tenderende om remboursement te hebben van tgundt hij inde jaeren 1592 ende 1593 aende trommelslagers verschoten heeft/ mitsgrs. om betaelinghe te hebben van ..... bij hem ende zijne Officieren gehadt/ is gehouden in state/

Opden XXIX en Meije 1601 pnt theele colegie excepto Jan Spierinck.

Middelburg trekt zich niets aan van de oppositie tegen het oprichten van een galg enz. "in den Mortier" dat tot het rechtsgebied van Arnemuiden behoort.

Alzoo gesien wort dat nijettegenstaende alle voorgaende oppositien ende Interdictien het gerechte der stadt Middelb. bij der hant genomen ende voorts ? gemaect wort in den Mortier tot groote preiudicie van deses stadts gerechticheijt/ Soe worden mits dess bij W+R gecomm. H.M.C. br. Claes Zael doude Raet/ Ende de secretaris dess stadt/ omme de heeren van den rade den voortganck vant voorss werck te verthonen/ ende met eenen aenseggen ende versoucken/ dat het soude moghen door haer authoriteijt gescherpt worden/ Ofte dat daer inne van stadtsweghe zulcken ordre soude moeten gestelt worden als bevonden soude worden tot conservatie van stadtsgerechticheijt van noode te wesen/

Op den XXXen Meije 1601 pnt theele collegie excepto Jan Spierinck/

Arnemuiden verzoekt opschorting van het werk totdat de "questie" beslist zal zijn. Anders zal ertegen geprocedeert worden.

Alzoe de heeren van den Rade opt leste vertooch voor antwoorde gegeven hebben de zaecke henl. nijet te raecken ende de

Rentmr. belast hebben hem daermede nijet te moijen/ Ende het voorss werck te wesen het werck van die van Middelb./ Daer teghen die van Arnemuyden als geinteresseerde hen souden moeten behelpen met alsulcke middele van Iusticie als zijl. te rade werden zullen/ Soe hebben die van W+R gecomm. enz. mits dess Hartm. Michielsz. Coster J.A. v.d. Bije brs. Claes Zael doude raet ende den secretaris dess stadt/ Omme tgunt voorss. contrarie het segghen van die van Middelb. de zelve van Middelb. aen te dienen ende express. te verwittigen dat se souden moeten supersederen vorder te wercken ter tijt toe de geresen questie soude gedecideert wesen/ ofte dat andress feijtel. daer tegen van stadtweghe tot conservatie van haere gerechticheijt geprocedeert soude worden/

Opden Ien Junij 1601 pnt theele collegie voor den middach

Er wordt middels een notaris door het college een protest gericht aan het college van Middelburg enz.

Ghehoort vuyt het rapport van de Ghecomm. tgundt die van Middelb. voor antwoorde gegeven hebben/ Is bij W+R goetgevonden ende geres. eenen notaris van der Vere te ontbieden/ Ende doorden zelven het protest bij W+R dess stadt teghen die van Middelb. te doen insinueren/

's achtermiddachs ten vijff v(u)uren pnt theele collegie

Is bij W+R goetgevonden ende geres. te doene/ Ghel. oock terstonts gedaen is bijt heele collegie het protest van woorde te woorde hier naer volgende: Op huijden den Ien Junij zesthien hondert eene compareerde voor mij ter exerticie(exercitie) van dye geadmitteert bij den hove provinciaal in Hollt/ Residerende binnen de stadt Vere in Zeelt Inde presentie van de getuijghen naer genoempt dheer Bailliu Burchmrs. Schepenen ende Raden der Stadt Arnemuyden/ Verclaerende ende te kennen gevende mits dess hoewel nijmant en vermochte noch geoorloft was henl. comparante (n) in haere Iurisdictie gerechticheden ende andere appendentien van dijen te vercorten ofte verhinderen/ dat nochtans die van Middelb. nijettegenstaende alle vriendel. ende oock rechtel. voorgaende verthoninghe ende Interpellatien ende oock voorboden/ als oock mits het aengheven van den zelven aende heeren de ghecomm. Raeden van de heeren Staten van Zeellt gedaen/ hen gevordert hebben feijtel. ende metterdaet tot groot preiuditie van de voorss. syadt Arnemuyden haerl. gerechte te stellen/ ende dagelijcx voort te maecken Inden Mortier wesende het resort ende Iurisdictie der voorss comparanten bij Zijn Excie Z. M gegeven/ Sulcx dat zyl. comparanten om in haer voorss gerechticheijt ende Iurisdictie nijet vercort ofte verhindert te worden raetsaem gevonden ende collegialiter geres. hebben tegen de voorss feijtel. middelen feijtel. te procederen/ ofte middelen van Iudicie te gebruijcken als zijl. tot voorstant van heurl. gerechticheijt bevinden zullen van noode te wesen/ Omme twelck ende andere Inconvenienten vuyt tgene voorss comparanten exsuperabundantie(exuberantie ?) tot naerder continuatie van de naebuirschap tot noch toe bij dije van Middelb. onderhouden van s ..... ende eedtsweghe genootzaeckt zijn geweest/ ende noch tegenw. zijn om die van Middelb, van tgene voorss is bij mij bovengenoemden notaris te doen insinueren ende express. aenseggen/ Ende bij faulte van affstant ende desisteringhe(er van afzien) te protesteren/ Ghel. zijl. protesteren mits dess van alle costen schaden ende Interesten/ daer deure alreede geleden ofte te lijden mitgrs. alle vordere swaricheden ende Inconvenienetn die dar deure tusschen deene ofte andere burgers ofte Inwoonders soude moghen rijsen/ Ende voren van heurl. antwoorde goede noticie te houden/ Omme de voorss, Comparanten van alles gelevert te worden behoorl. acte in forma ende die te gebruycken daer ende soe hij te raide werde (?)

Aldus gedaen bij mij notaris voorss binnen de stadt Arnemuyden opt stadthuys aldaer ter presentie van Jan Bastiaensz. van Rosendale/ ende Corn. Heyndricxz van Ouwateringhe? gelegen ontrent Hollt als getuigen hier over gecomp. ende gebeden Toorconde bijde voorss heeren Bailliu Brs. Schepenen ende Raiden secretaris de originele minute onder mij notaris berustende Inde naeme van henl. onderteeckent bij naeme P. Cannoye/ Actum ten daghe maende ende Jaere als boven/ Onder stadt geschreven mij Toorconde/ Ende was onderteeckent C. Blanckaert geauth. ende gelast is om sonder vuytstel op staende voet naer Middelb. te trecken ende het voorss protest die van Middelb. collegialiter yst doenl./ Soe nijet eenighe vant collegie int partic. te insinueren/

Idem savonts te negen v(u)ren pnt theele collegie excepto Jan de Leeu

Alzoe de bovengen. notaris het bovengaende protest den burchmr. Steven Corn. Denijs ende eenighe schepenen voorgelesen ende tzelve bij henl. nyet ontfanghen maer versocht is aant collegie dat op mergen vergaeren zoude gedaen te worden/ Is bij W+R goetgevonden geres. ende mits dess den voorss notaris andermael geauth. om naer Middelb. te trecken ende te versoucken int collegie geadmittert te worden/ Ende in cas van admissie het geheele collegie het voorgeroerde protest voor te lesen ende insinueren/

Opden IIIen Junij 1601 pnt het heele collegie excepto Jan de Leeu

Arnemuiden waagt het het " metselwerk aent voorss. gerechte (galg) te demolieren"(stuk te maken)

Naerdijen verscheijden reysen geprop. ende in delib. geleyt is/ hoe ende met wat middelen de Raidts gerechticheijt geconserveert ende het setten vanden gerechte der stadt Middelb. inder Mortiere wesende het resort dess stadt geweert soude moghen worden/ is eijntelinghe ende final. bij W+R geres. ende besloten enz. mitsdess datmen volgende het advijs van de rechtsgeleerden namel. de Advocate Spaen ? ende Mensenbrant van stadtsweghe het begonste metselwerck aent voorss gerechte merghe vrouch metten daghe feijtel. zal doen demolieren/ Ende daernaer zulcke vordere middelen van Iusticie gebruycken/ Als bij de rechtsgeleerden bevonden zal worden tot conservatie van Stadtsgerechticheijt van noode te wesen/ Tot welcke eynde mits dess gecomm. worden de br, Hartm. Michielsz/ den secretaris Pieter Cannoye/ Omme terstonts naer de effectueringh vant voorss demoliement te vertrecken naer Hollt ende aldaer mette stadtsadvocaten te spreecken deliberen ende adviseren wat tot vorder voorstant van stadtsgerechticheijt zal dienen ende moeten gedaen worden/ Ende voorts dat het goet gevonden wort Zijn Excie te salueren ende de Stadt mette ingesetenen van dye van te recommanderen ende voorts de gelegentheyt van der zaecke ende oock tgundt daer inne gedaen is te verwittigen ende bekent te maecken/

Vorde alzoe vuyt het voorss feijtel. procederen eenighe inconvenienten ofte ongemacken van apprehenderen(gevangen nemen) ofte anders aen ijemant vant collegie burghers ofte Inwoonders dess stadt soude mogen bij die van Middelb. aengedaen worden/ is bij W+R goetgevonden ende geres. dat alle de ghenen tzij vant voorss collegie ofte daer buyten tot coste van de stadt bevrydt ende gelost zullen worden/ Ende dat daer toe oock terstonts de prompste gereetste ende bequaempste middelen gebruyct zullen worden diet mogelyck wesen zal/

Is mede opt vraghen ende proponeren vande br. Hartman M. Coster bij W+R goetgevonden en geres. dat de voorss burchmr. H.M. ende secretaris reysen ende wederkeeren zullen/ onder zulcke behoorl. versekeringhe als alle voorg. Commissarissen voor datmen van dess gewoone zijn geweest te reysen ende keeren/

Opde IIIIen Junij pnt theele collegie excepto Claes Zael doude

Is bij W+R goetgevonden ende geres. in plaetse van de Commissarissen op gisteren gecomm. Christiaen Boesschot stadtbode dess stadt aff te verdighen ende met volcommen Instructie aende Advocaeten dess stadt inder Haghe te senden/ Omme daerde zelve te verstaen wat vorder van noode zal wesen inde voorss zaecke te doene/

Opden XIen Junij 1601 pnt theele collegie

De stadsadvocaat van Alphen ende de Procureur Corn. Lucas moeten de stadsbelangen verdedigen tegenover die van Middelburg.

Alzoe doorde compste van de voorn. Christiaen Boesschot int zekere verstaen is dat die van Middelb. gelicht had( ) ene ? mandement van Complaincte (klacht/bezwaar) is bij W+R goetgevonden ende mits dess geres. de voorn. bode wederom terstont aff te veerdighen met brieven aenden advocaet mr. Corn. van Alphen ende den procureur Corn Lucas ? daer bij versocht zal worden dezelve gelieve neffens den Commissaris ende den Advocaet ende Procureur van die van Middelb. henl. hier tegen den daghe dienende te laeten vinden/

Opden XVen Juny 1601 pnt theele collegie excepto Wouter Nachtegael./

Ook een commissie uit de Raad zal zo nodig "besoigneren" t.g.v. de stadsbelangen.

Hartm. M. Coster J.A. v.d. Bije brs. Jan Spierinck Claes Zael doude mr. Matth. Sonnius Raiden mitsgrs. den Secretaris dess stadt bij W+R mitsdess gecomm. om met den Advocaet ende procureur mitsgrs. den Commissaris/ als tvan noode wesen zal te besoigneren/ ende zulcken Instructie te gheven als naer gelegentheyt van der zaecke van noode wesen zal/ met zulcken verstande dat de ghene die thuys ende ledich wesen zullen henl. ter gelegender tijt als zijl. daer toe zullen mogen vaceren zullen laeten emploijeren/ sonder te derven wachten naerde ghene die inledichose van huys souden moghen wesen/

Een commissie gaat zowel naar Vlissingen, dat ook een keur van Willem van Oranje had gekregen, als naar Veere om "van de questie te verwittichen."

J.A. v.d. Bije br. mitsgrs. den secretaris dess stadt worden bij W+R mits dess gecomm. omme terstonts naer Vlissinghen te gaene en die van Vlissinghen van de questie tusschen de steden Middelb. ende Arn. te verwittichen ende met eenen te versoucken ist dat het van nodde soude moghen connen faveur ende hulpe tot conservatie van stadtsprivilegien/ Alzoe zijl. van zyne princelycke Excie van Orangien de keure gel. wy de onze vercreghen hebben te doene ende de hand te helpen aenhouden omme int gebruycken van de zelve privilegie gemaintineert te worden/

H.M.C br. ende den Bailliu Sym. Romboutsz. worden mits dess gecomm. om ten fijne voorss aen die vander Vere te gaene/

Een man heeft een "questie" met zijn huisvrouw.

Is voorts by W+R goetgevonden ende geres. dat Heyndr. Adr. voor de Burchmrs. ofte ene van henl. ontboden ende van de zelve onderstaen ende gevraecht zal worden wat questie hij teghen zijn huysvrouwe is hebbende ende waer die geventileert wort/ ende oock de oorsaecke waerom/ Om dat gehoort zynde gelet te worden oft de stadt daermede vercort is oft nijet/

Opden XVIIIen Junij 1601 pnt theele collegie

De stad gedagvaard door de deurwaarder van het Hof van Holland om "te compareren ter plaetse contentieux"(betwist)

Alzoe den deurwaerder vant hoff van hollt ten versoucke van die van Middelb. door last ende speciale commissie van de heer Commissaris Mr. Nicolaes Cromgelt Bailliu Brs. Scepenen ende Raeden dess gedachvaert zyn/ om op merge wesende de XIXen Junij 1601 te compareren ter plaetse content(i)eux (betwist) Omme welcke comparitie te doene mits dess gecomm. worden den Bailliu Sijmon Romboutsz. Hartm. M.C. J.A. v.d. Bije Brs./ Claes Zael doude raet mitsgrs. den secretaris dess stadt ende zulck andere daer(t) gelieven ende gelegen wesen zal/ Op welcke comparanten boven de speciale Ghecomm. zulcke alsse wesen zullen desnoot zynde acte van commissie geexpedieert zal worden/

Leden van de "gedagvaarde" commissie

Naerderhant is verstaen datter ter voorss plaetse gecompareert zyn als Bailliu Sym. Romboutsz. Hartm. M.C. J.A. v.d. Bije brs. Adriaen Corn. de Jonghe P.A. van der Graft Corn. Wielant schepenen Merten Adr. Claes Zael doude Claes Zael de Jonghe Raeden/ mitsgrs. den secretaris dess stadt/

Opden XIXen Junij 1601 pnt H.M.C J.A. v.d. Bijebrs P. Sym. Corn. Gerritsz Goede P.A. v.d. Graft Claes Zael de Jonghe Christiaen de Weijer Corn. Wielant schepenen /Merten Adr. P.A. v.d. Goes/ Wouter Nachtegael Mr. Matth. Sonnius Raeden/

W+R komt met een voorstel als oplossing m.b.t het plaatsen van een "houtte galge"

Is bij W+R geres./ soot eenichsints daertoe soude connen gebrocht worden dat men toelaeten ende accorderen zal/dat die van Middelb. aen dander zyde van de haven bij provisie sonder vercortinghe van ijmants goet recht ten principale zullen moghe stellen een houtte galge/

Opde XXIen Junij 1601 pnt theele collegie

Is bij W+R geres. in geenderande manieren toe te staen ofte gedooghen dat bij die van Middelb. ter plecke daer zijl.begonst hebben een gerechte te maecken/ een steene ofte houtte galge gemaect soude worden/ ende dye volgende gepersisteert by de Res. op eergisteren genomen/

Opden XXVIen Junij 1601 pnt theele collegie eccepto Corn. Wielant schepen/

Den Br. H.M.C. ende den Bailliu Sym. Romboutsz. mitsgrs. den secrtaris worden mitsdess bij W+R andermael gecomm. Omme aen die van der Vere te kennen te geven ende verthonen tgundt die van Middelb. in vercorthinghe van onse privilegien in heurl. replycque derven poseren/ Op dat zyl. neffens die van Vlissinghe des noot zynde mede da hant souden moghen aenhouden ende ons in onse gerechticheyt helpen maintineren/

Opden IIIIen Jullij 1601 pnt beyde Burchmrs. Pieter Symonsz Corn. Gerritsz Goede Adr. Corn. de Jonghe Pieter A. v.d. Graft Claes Zael de Jonghe Schepenen ende alle de Raeden/

Arnemuiden haalt op een of andere wijze bakzeil en laat "de provisionele stellinghe van een houtte gerechte toe om beters wille " enz.

Is bij W+R geresolveert datmen bij de advocaet Mr. Corn. van Alphen eenighe articulen bij geschrifte zal doen stellen waerop mette minste quetse van stadtsgerechticheijt de provisionele stellinghe van een houtte gerechte soude moghen om beters wille om vorder moijte ende questie te schouwen toegelaeten ende geaccordeert worden/ Ende om daer van den advocaet behoorl. Informatie te gheven worden mits dess bij W+R gecomm. de Burchmrs. Jan Spierinck ende Claes Zael doude/

Idem naermiddach pnt beijde Burchmrs. Pieter Symonsz. Corn. Gerritsz Goede Adriaen Corn. de Jonghe P.A. vande Graft schepenen Ende alle de Raeden/

Is bij W+R geresolveert datmen van wege het collegie den Raetheer ende Commissaris Cromgelt zal aendienen/ Soe hij die van Middelb. can persuaderen om met malcanderen in Comm. te commen datmen van weghe het collegie voorn. zekere zal senden daer toe alreede gecomm./ Omme met die van Middelb. in presentie vande Commissaris te spreken handelen ende ist doenlijck accorderen mits dat het geschiede sonder preiuditie yders zijn gerechticheijt ten principalen/ Ende zullen de voorss voorgaende ghecomm. bij die van Middelb. commende insisteren soe veel mogelijck zij om die van Middelb. te contenteren mette toelaetinghe vant setten van een houtte galge aen dandre zijde vande haven/ ende soot nijet vallen en mach zullen moghen voorwenden ende toestaen opt rapport vant collegie een houtte galge aen dese zyde vande haven geset te moghen worden/ mits dat ten ten eeuwighe daghe gheen executie daer aen geschieden en zal/

Opden IXen Jullij 1601 pnt beijde Burchmrs. alle de Schepenen excepto Wielant Jan Spierinck Merten Adr. Pieter vander Ghoes Claes Zael doude Mr. Mathijs Sonnius Raeden/

Een voorstel van burgemeester Hartman Michielsz. Coster

Is bij W+R geres. eerst te persisteren bijde voorgaende schriftelijcke resolutie Ende soe die met gevouclicheijt nijet en soude willen vallen alsdan te handelen ende met elckandren voor te slaen ende accorderen opde middelen bij br. Hartman geproponeert tzij van een houtte gerechte sonder eenighe executie daer staen te moghen doen/ ofte tot wederopmaecken vant begonnen ende bij ons affgeworpen werck/ ter hoochte ende soedanighe gesteltenisse als de zelve voor date vande demolitie was tot coste wel verstaende van die van Middelb./ Ende om dat te effectueren is goet gevonden dat de gecommiteerde totte voorgaende besoignen metten advocaet tgene voorss is zullen voleijnden ende van alles naert sluijten vant accord ofte anderss rapport aent collegie te doene/

Opden XVen Jullij 1601 pnt beijde de Burchmrs. Pieter Sym. Corn. Goede Adr. Corn. de Jonghe Pieter v.d. Graft Christoffel de Weijer schepenen Jan de Leeu Jan Spierinck Merten A. Pieter vander Ghoes Mr. Mathijs Sonnius/

Provisionele sententie (voorlopig vonnis): herstel van het verwoeste "gerechte" enz.

Naerdien B+S+R bij provisionele sententie vande Commissaris Mr. Nicolaes Cromgelt gecondemneert sijn int restablissement vant affgebroecken ende bij henl. gedemolieerde gerechte is bij W+R goet gevonden enz. datmen het opmaecken vant voorss werck zal laeten besteden bij den voorss Commissaris/ Ende hem laeten precederen volgende zijne commissie tot executie ofte opmaeckinghe vant voorss gebroecken werck/ Mits datmen van stadts mette metselaers dess stadt spreken zal ende tvoorss werck aenbesteden op zulcke redelijcke ende tot onse voordeele gespeciffiseerde conditien als dat bevonden zal worden te behooren ende van noode te wesen ende gevouchl. te commen vallen/ Opdat de zelve daer naer mede voorde Commissaris verschijnen ende het werck op zulcke conditien als zijl zullen connen bedinghen aennemen moghen/ Ende datse meer souden connen vercrijghen aende stadt vergoeden ende responderen souden moghen/

Opden XXVIIIen Jullij 1601 pnt beijde Burchmrs. alle de schepenen excepto Corn. Wielant mitsgrs. alle de Raeden excepto Pieter vande Ghoes/

Er zijn grote kosten verbonden aan het indienen van een aanklacht. Waar moet het geld vandaan komen ?

Hoe ende in wat manieren datmen zal vinden ende furneren de penn. die van noode zijn zoe tot betalinghe vande oncosten vande complaincte (aanklacht) als van eenighe andere noodighe stadtsschulden/ is gehouden in state totte naeste vergaderinghe/

De zoutmeters eisen van de schippers en kooplieden op een onredelijke manier meer "loon" dan officieel is vastgesteld ; dat geldt ook voor het "ontbijt"

Alzoe tot kennisse van B+S+R int sekere gecommen is dat de meters onder de keete groote disordre zijn gebruijckende soe int gerieven van de schippers ende coopluijden als in het onbehoorl. affheesschen van heurl. loon/ Soe hebben B+S+R voorn om daer inne te voorsien ende remedieren soe veel des voor dese reijse doenlijck is/ hebben geordonn. enz. mits dess dat voortaen alle meters onder de keeten alst heurl. beurte wesen zal om te meten genieten ende proffijteren zullen als zij maer een quartier halff hondert drie quartier ofte meer tot een een hondert incluys meten/ soe veel als zij voor een hondert hebben/ Ende als het over thondert is zullen genieten navenant tgundt zijl. genieten zullen hebben als te weten teijnde mate teijnde gelde/ Verclaerende voorts B+S+R voorn. dat de voorss nijet en zullen vermoghen vande voorss schippers ofte cooplieden affheeschen ofte proffijteren den ontbijt/ Die zijl. nu indifferentel.vande groote ende cleene mate hebben beginnen te pretenderen/dan als zij een geheel hondert ofte daerover gemeten zullen hebben/Wesende de voorn. schippers ende coopluyden ongehouden van minder mate dan een hondert den ontbijte te gheven/ Ghel. mits dess de voorn. meters expressel. verboden ende geinterdiceert wort den voorss ontbijt vande schippers ofte coopluyden minder dan een hondert innenemende aff te heesschen/ ofte aff te heesschen/ Ende opdat de voorn. schippers ende coopluyden des gevouchlijcker mogen gerieft worden/ hebben B+S+R voorn. goetgevonden ende mits dess geordonneert/ dat alle schippers ende coopluyden commende om een hondert souts twee ofte drie ofte oock minder ende zijl. van een man ofte vuijt een keete hun gerieff nyet crijgen conden/ maer genootsaect soude wesen tot haere volle ladinghe ende volcommen gerieff vuyt verscheiden keeten haere ladinghe inne te nemen/ de zelve schippers ende coopluyden bijde zelve meters die henl. eerst begonst hebben te laden voorts tot heurl. volle ladinghe ofte volcommen gerieff voorts geladen zullen moeten worden sonder datter een ander beurte voor dat zelve schip gemaect ofte andre meters genommen zullen moeten werden/ Onder pretext dat inhun ladinghe ende gerieff vuyt diversche keeten ende van diversche vercoopers ofte eijgenaers zullen moeten haelen/ Maer alle twelcke voorss de meters hen zullen hebben te reguleren/

Opden IIIIen augusti 1601 pnt beijde Burchmrs. Pieter Sijmonsz. Corn. Goede Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d. Graft Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Schepen/ Jan de Leeu Jan Spierinck Merten A. P. vander Ghoes Claes Zael doude mr. Mathijs Sonnius Raeden.

Er is nog steeds sprake van fraude ten aanzien van de accijns op wijn en bieren.

Hieronder volgen een aantal artikelen om dit "te verhoeden"

Alzoe nijettegenstaende alle voorgaende goede ordonnancien tot verhoedinghe van alle fraulden opden excijs van wyn ende bier in voorgaende Jaeren bij forme van edict gemaect ende verscheydel. soe voor datum dess als op huijden gepubliceert al(s)noch bevonden ende int sekere verstaen wort dat de stadt grootelicx in haere excijsen gefrauldeert ende ontstolen wort bij verscheijden middelen ende ongebruijckte practijcken/ ende merckel. deurde geveijnsde wijnstekerie die sommighe seggen tot gerieff vande burgers ende Inwoonders te willen doen/ mitsgrs. deur het branden van wijnen vercoopen van brandewijn ende voornemel. int opdoen vande moer(wijn met veel bezinksel ?) ofte verlegen (oud/belegen) wyn ofte bier daer van den brande wijn gebranden wort/ Onder dexel van welcke dickwils goet wijn ofte bier sonder excijs opgedaen ende wederom onder de burgerie ondersaten ende andre vremde luijden dese stadt frequenterende vuytgetapt wort/

Soe hebben Ba+Bu+S+R omme daer inne te remedieren soe veel mogelyck zij boven alle tgundt hier vooren gepubliceert is ende onvermindert dijen geordonn. ende gestatueert enz. mits dess de naervolgende poincten ende artyckelen/ Omme boven ende beneffens dandere voorgaende ordonnantie tot beweringhe ?(weren?) van de fraulden inden excijs gemaect ende gepubliceert strictel. onderhouden ende sonder eenighe convinentie achtervolcht te worden/

I

Inden eersten dat voortaen nijemant van wat qualiteyt ofte conditie hij sij hem met affstekinghe van eenigerande wijnen tzij spaensch rensch ofte frans zal mogen generen/ Tenzij hij hem alvooren daer vooren bekent gemaect zal hebben in al der voughe Ghelijck de bierstekers gewoone ende gehouden zyn te doene/

II

Item daer alle de ghene die hem voor wijnstekers bekent gemaect zullen hebben ende hen daermede zullen willen generen gehouden zullen zijn hen tot gerieff vande tappers burgers ende Inwoonders dess stadt wel te voorsien van wijn ende nijet minder als ee van seffens op te doene/

III

Item dat alle wijnstekers gehouden zullen zijn alle tzij een vat twee drie ofte meer/ om affsteken opgedaen wordende inden excijs dess stadt aen te bringhen/ ende byden Excijsenaer ende contreleurder te laeten aenteeckenen ende opschrijven/ Op pene van telcken van elck stuck tzij cleen ofte groot sonder voorgaende aengeven ende opschriven opgedaen wesende bij wije het soude moghen wesen/ boven de betaelinghe vande excijs vant zelve stuck te vervallen inde boete van twee ponden thien schellingen ende de verbeurte vande zelve wijnen/

IV

Item dat de voorss wijncoopers ofte wijnstekers gehouden zullen zyn alle de voorss wijnen bij henl. in manieren voorss opgedaen ende aengegeven zijnde aende excijsenaer vandije ten volle te betaelen ende responderen als tappers/ Vuytgesondert alleene tgundt bij des Excijsenaers bouck blijcken zal daer van aende tappers ofte burghers dess stadt vercocht ende gelevert ende den excijs ten volle daeraff ontfanghen te zijne/

V

Wel verstaende dat de voorss wijncoopers ofte wijnstekers soe veel wyns des Jaers op burgers excijs zal volgen ende

affgeschreven worden/ als naerde qualiteyt ende gelegentheijt vande persone inde redelicheijt bevonden zal worden te behooren

Item dat de voorss wijncoopers ofte wijnstekers nijet en zullen vermoghen eenighe fransche wijnen aen eenighe burghers ofte tappers dess stadt ..... (verkopen) ??

Wel verstaende dat spaensche ende Rijnsche wijn zullen moghen worden vercocht ende affgesteken met zulcke tonnekens ende cleene vaetkens als ijeder believen zal/

Ende ten regarde die hen met brande wijn te branden ende vercoopen mitsgrs daer onder wyn ende bier te tappen generen/ hebben Ba+Bu+S+R voorn. geordonn. ende ordonneren mits dess dat gheene brandewijn vercoopers ofte branders vermoghen zullen eenighe moer (bezinksel) verlegen(belegen/oud) ofte bier op te doen/ Sonder tzelve opde boete ende verbeurte hier boven gespecifficeert den excijsenaer ende contreleurder aen te gheven/ Dewelcke coniunctelyck ende oock elck een van henl. besonder mits dess geauthoriseert worden omme de voorss moer verlege wijn ofte bier mette vuijlicheijt vande brandewyn daer toe bequaem te vervalschen ende offse noch bequaem waere om te drincken onbequaem te maecken /

Om alle twelcke te gevouchlycker te connen effectueren/ hebben Ba+Bu+ S+R voorn. geordonneert ende gestatueert/ ordonneren ende statueren mits dess dat de voorss brandewijn vercoopers ofte branders die eenighe moer verlege wyn ofte bier omme te branden begeeren op te doen gehouden zullen zijn den voorss excijsenaer te versien van soe veel vande voorss vuilicheijt/ daermede de voorss moer verleghen wijn ofte bier die zij opdoen willen bequaemelyck vervalscht zal connen worden Op penen de ghene die daer van nyet versien zal wesen ofte de excijsenaer ofte contreleur daer nijet aen zullen helpen geenderande moer verlege wyn ofte bier om te verbranden zal moghen opdoen/ maer zal de voorss moer verlege wijn ofte bier die hij meent sonder vervalschinghe op te doene in bewaerder hant genomen ende gehouden worden/ Ter tijt toe de zelve opdoenders van soedanighe vuijlicheijt versien ende de voorss vervalschinghe effectuelijcke byden excijsenaer ofte contreleur gedaen zal wesen/

Alle welcke voorgeroerde boeten ende penen geappliceert ende geconverteert zullen worden/ Te weten den Officier den aenbringer ende de stadt ijeder een derdepaert/

Er wordt een bedrag van 300 ponden gelicht om de kosten van "de complaincte" te kunnen betalen + andere schulden en onkosten te kunnen bekostigen.

Opde prop. bijde br. Hartm. Michielsz. Coster gedaen/ beroerende datter tot betaelinghe vande oncosten inde leste complaincte gevallen mitsgrs. van zekere stadts schulden veel vuytverloopen interesten gesproten eenge somme van penn. van noode is hebben B+S+R. goet gevonden ende geresolveert datmen van stadtswege zal lichten de somme van drie hondert ponden vls /de helft daer van te converteren tot betaelinghe endeoprekeninghe vande voorss oncosten vande complaincte ende dandre helft tot voldoeninghe ende betaelinghe van stadts noodichste ende haestichste schulden/ Daervan de burchmr. Hartman den helft op zynen naem ende de ghecomm. ten ontfange vande C en Penn. dander helft teeckenen zullen/ omme ter eerster gelegentheijt int geheele ofte in deele wederom affgeleyt te worden vuytte penn. die ontfanghen zullen worden vande voorss verachterde C. en Penn.mitsgrs. vanden C en Penn. de anno 1600 Tot welcke eijnde gheen ordonn. van stadtsweghe meer op de C en penninck gesonden ofte geaccepteert zullen worden/

Ende opdat de voorgeroerde penn. des te beter vuyt den voorss C en penninck gevonden soude moghen worden/ hebben B+S+R voorn. goet gevonden ende mits dess geordonn. eerstdaechs den C en penninck de anno 1600 te doen collecteren ende het cohier te verhooghen met het achtste ende vierdepaert/ Daermede den honderstenpenninck int generael bij placcate verhoocht ende vermeerdert is/

Tot collecte ende Inninghe van welck mits dess gecomm. worden Pieter Sijmonsz. Pieter Aelberts v.d. Graft ende Claes zael de Jonghe tegenwoordighe Collecteurs vande voorss verachterde C en Penn./

De stad probeert op gages, pensioenen en andere lasten te bezuinigen.

Alzoe de stadt belast is met eenighe gaigen ende pensionen mitsgrs. sommighe andere lasten die sommighe meenen dat tot verlichtinghe vande stadt wel souden moghen een weijnich vermindert worden/ Soe hebben die van W+R gecomm. enz. mits dess Hartman Michielsz. Coster Claes Zael doude Tresorier/ Omme ten dijen fijne de stadts rekeninghe te overlopen ende soeder ijet gevonden wort dat met gevouchlicheijt verminderinghe soude connen byden par memorie te stellen ende tcollegie van W+R voor te draghen / Omme daer inne zulcx gedisponeert te worden als naer gelegentheijt vander zaecke ende in redelicheijt bevonde zal worden te behooren/

Op den XXVen Augusti 1601 pnt beijde Brs. Pieter Sijm. Corn. Gerritsz. Goede Adriaen Corn. de Jonghe Pieter v.d. Graft Christoffel de Weijer schepenen Ende alle de raeden excepto Claes Zael doude/

Willem Pietersz. heeft onbehoorlijk gesproken en gevloekt.

Hij wordt ontboden en gelast God "ende Iusticie om vergiffenisse te bidden" , wat hij weigert enz.

Op het onbehoorl. spreecken ende iniureren van Willem Pietersz. is bij W+R goet gevonden ende mits dess geordonneert de voorn. Willem Pietersz stante pede te ontbieden/ ende int volle collegie gecompareert zijnde aen te seggen tgundt van hem int sekere verstaen is ende hem voor amende(boete/straf) te iniungeren(gelasten) in besloten camere Godt ende Justicie om vergiffenisse te bidden Met interdictie van gelycke nijet meer te doen op pene van arbitralyck naer merite vander zaecke gecorrigeert te worden /Twelck inder manieren boven vergadert gedaen ende hem aengeseijt mitsgrs. van hem gehoort zynde tzelve in geenderande manieren naer te willen commen/ Is bij W+R goet gevonden ende geordonneert de naervolgende acte hem thuis te senden/

B+S+R gesien ende gelet hebbende opt refuis ende de weijgeringhe bij Willem Pietersz. int collegie ontboden zijnde ende de meyninghe vandije verstaen hebbende gedaen hebben geordonneert enz. mits dess dat den zelven Willem Pietersz. gehouden zal zijn ter eerster aenstaende vergaderinghe des ontboden ende verwitticht zijnde te compareren int collegie van W+R ende aldaer datel. te volcommen ende volbringen tgundt hem op huyden datum dess bij de br. Hartman Nichielsz. Coster vuytte naem ende van weghe B+S+R voorss aengeseijt ende geinjungeert(gelast)is / Op pene dat by faulte vandije tegens hem bij alzulcke andre middelen van iusticie geprocedeert zal worden/ als bij B+S+R naer gelegentheijt ende meriten vander zaecke bevonden zal worden te behooren/ ende tot verhoedinghe van alle quade consequentie van noode te wesen/

Beroerende den wijn bij den voorn. Willem Pietersz. tegen de ordonnancie opgedaen/ is bij W+R in conformite(conformiteit) van de zelve ordonn. verclaert ende wort mits dess verclaert voor verbeurt/

Opden XXIXen augusti 1601 pnt beijde brs. Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d. Graft Chr. de Weijer Corn. Wielant schepenen Jan de Leeu Merten A. P. vander Ghoes Mr. Mathijs Sonnius Raeden/

Verzoek van Willem Pietersz. tot "ontslaeckinghe (opheffing ervan) van de verbeurdverklaarde pijpe(een groot langwerpig vat) wijn enz.

Opt versouck van Willem Pietersz. tenderende tot ontslaeckinghe(loslaten/vrijlaten) vande pijpe wijns bij hem tegen de ordonnancie opgedaen ende dijen volgens voor verbeurt verclaert/ is bij W+R geres. ende mits dess geordonn. dat de voorss. pijpe wijns zal blijven liggende ter plaetse daer de zelve tegenwoordel. gelegen is/ Ter tijt toe de voorn. Willem Pietersz. volcommen zal hebben de acte hem bij de Burchmrs. vuyte naem vant collegie thuys gesonden/ Om daer naer op zijn versouck gelet ende gedisponeert te mogen worden zulcx als naer redene bevonden zal worden te behooren/

Nieuwe deken en beleders van het schippersgilde.

Opde req. van deken ende beleeders vant schippersgilde tenderende om vuyt de personen bij henl. voorgestelt eenen nijeuwe deken gecoren ende gecomm. te worden/ hebben B.+S.+R. in plaetse van Jan Corn.Voerhans ? affgaende deken tot nijeuwen over de lopende jaere 1601 gecoren ende gecomm. kiesen enz. mitsdess Claes Jansz. Bruynooghe/ om byde zelven tvoorss dekenschap als naer behooren bedient te worden/ Ende beroerende de beleeders is verstaen ende wort verstaen mits dess dat den ouden affgaende ende nyeuwe aencommemnde deken elck eenen beleeder kiesen ende nemen zullen/

Er zijn nog oude servitien (diensten die geleverd zijn) van de vier leste compagnieen niet afgerekend.

Op de Prop. bij de br. Hartm. Michielsz. Coster gedaen van datter noch eenighe oude servitien vande vier leste compaignien noch nijet affgerekent ende vereffent en zijn/ sijn bij W+R gecomm.enz. mitsdess H.M.C. ende J.A. v.d. B brs die mits dess geauthoriseert worden/ Om daer toe noch een vande schepenen ende een van de Raeden te nemen/ die daer best ende bequaemst toe zullen moghen vaceren/ Om alle de voorgeroerde openstaende ende ongedanen rekeninghe van servitien te aenhooren opnemen ende sluyten/

Een nieuw cohier voor de honderdste Penn. met "verhooginghe" dient gemaakt en de collecte moet snel "in treyn" gebracht worden.

Alzoe opden IIIIen Augusti 1601 geres. is den C en penninck de anno zesthien hondert mette verhooginghe van dijen eerst daechs te doen collecteren deurde ghenen die tenzelver daghe daer toe gecomm. zyn/ Ende dat daer toe een nijeuw cohier mette verhooginghe behoorl. gefurneert ende gecalculeert gemaeckt moet worden/ Soe is bij W+R gecomm. enz. mits dess den secretaris dess stadt om het voorss cohier van Jaere zesthien hondert naer een van de oude cohieren te maecken ende conform de placcaten van de C en penninck de anno zesthien hondert voorss gemaneert met de gestatueerde ende geordonneerde verhooginghe te vermeerderen/ Ende gemaect zynde de voorss terstont ende metterdaet in treyn te bringhen/

Over het ijken van de zoutmaat enz.

Alzoe door Corn. Wielant verthoont is hoe dat de Advocaet-fiscaal geerne de soutmate geijckt gelyckse hier gebruijct worden soude hebben / Is bij W+R geres. goetgevonden enz/ ende datter een voor hem gemaect ende daernaer toegesonden zal mogen worden/

Opden VIIen Septembris 1601 pnt beyde brs. P.Sijm. Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d. Graft Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen ende alle de Raeden excepto Claes Zael doude.

I.v.m. de bevordering van "de Complaincte" is het wenselijk naar den Haag te gaan.

Alzoe bij den Advocaet Mr. Corn. van Alphen ende den Procureur Corn. Lucas ? volgende heurl. schriven raetsaem ende noodich gevonden is tot Avancement ende vorderinghe van de zaecke van de complaincte teghen die van Middelb. eenighe vuijte magistraet alhier te commiteren/ Om naer den Haghe te reysen ende zaecke aldaer waer te nemen/ soe zijn bij W+R gecomm. enz. de burchmr. Haerman Michielsz. Coster ende den secrtaris Pieter Cannoije/ Omme eerstdaechs te vertrecken naer den Haghe nede aldaer van weghe B+S+R tot vorderinghe van voorss zaecke alles te doene vorderen ende procureren dat van noode was en zal ende dit gevouchl. te wege gebrocht zal connen worden/

De zaecke van Willem Pietersz/ is gehouden acht daghen in state.

Opden XXVen Septembris 1601 pnt beyde brs. Pieter Sijm. Gerritsz. Goede P.A. v.d. Graft Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen Jan de Leeu Pieter v.d. Ghoes ende Mr. Mathijs Sonnius Raeden.

De zaecke van het schougelt wort bij W+R gehouden in state ende geleyt in deliberatie totte naeste vergaderinghe/

Er wordt rapport uitgebracht over de reis naar den Haag.

De Burchmr. Hartman M. C. mitsgrs. den secretaris Pieter Cannoije volghende de Comm.op henl. gestrect op den VII Septembris 1601 lestleden in den Haghe geweest ende wederom thuys gecommen zynde / hebben rapport gedaen van tgene in de zaecke henl. belast gedaen ende gevordert was/

Over de verpachting te Middelburg van de ronde maat

P.A. v.d Graft is bij W+R gecomm. enz. mits dess om op merghen wesende de XXVI dess te gaen naer Middelb. ende hem te laeten vinden inde verpachtinghe die ten zelven aldaer opt stadthuys geschieden zal/ Omme te hooren ende daernaer rapport te doene van tgundt daer gedaen ende geseyt ofte gehandelt zal worden inde verpachtinghe van de ronde mate aldaer/

N.B. rondemaat: Inhoudsmaat voor droge waren granen zaadvruchten enz. ook volgens Gr. Placc, boek voor hop, zout, tras kalk kolen en run ? sedert den Jare 1600.

Pachten van de ronde maat mits dit goedkoop kan enz.

Op de vraghe bij de br. H.M.C. gedaen van offmen de Impost op de ronde mate wederom voor de stadt doen pachten zal off nijet/ is bij W+R goetgevonden ende geres. enz. dat men de voorss pacht soese goede coop verpacht wort andermael voor de stadt pachten zal/ Omme te sien off de schade ende verlies vande voorger. pacht mette winste van de tegenw. pacht soude connengeboet worden/ Tot welcke pachtinghe voor de stadt te doene mits dess geauth. wort Jan de Leeu met expresse last ende authorisatie om van weghen de stadt voor de voorss pacht te moghen bieden tot vyff ofte zesendertich ponden toe/ sonder daer over te moghen gaen/ Op pene van tot zijne baten ende schade zelffs pachter te zullen wesen/

Opden IIIen Octobris 1601 pnt beyde Brs. alle de schepenen excepto Claes Zael de Jonghe Jan de Leeu/ Merten A. Pieter v.d. Ghoes Mr. Math. Sonnius Raeden/

Willem Pietersz.koopt en tapt spaanse wijn uit zonder dat hij als wijnsteker bekend staat. enz.

Alzoe W. Pietersz. hem vervordert heeft tegen de ordonn. nu onlancx gepubliceert twee pijpen spaansche Wijn te coopen ende hier binnen zijnen huysse op te doen/ Om wederom vuyt te slijten/ sonder nochtans als wijnsteker volgende de voorger. ordonnancie bekent te zyne/ Ende Jan Mertsz. bierwercker tegen zijne medemaets geseyt hebbende vanden exijsenaer last ende consent gehadt te hebben/ Om den zelven wijn in des voorn. Willem Pietersz. huys te moghen doen/ Daer nochtans ter contrarie daer toe gheen last noch consent om den zelven wijn in des voorn, Willem Pietersz. huijs te moghen doen/ Daer nochtans ter contrarie daertoe gheen last noch consent gegeven en was/ Soe is by W+R goetgevonden mits dess geres. de voorss Jan Mertsz. van zyn Officie te suspenderen ter tyt toe raetsaem gevonden zal worden de zelve suspensie aff te doene/ Ende de andere zijne hulpe/ Deur dye zijl. door hem geabuseert zyn voor dese reyse te convineren/ Van welcke suspensie de voorn. Jan Mertsz. terstont door den Stadtbode verwitticht zal worden/

De bierwerkers moeten de illegaal gestoken wijn terugbrengen naar de plaats waar ze vandaan is gekomen.

Beroerende het Indoen van de voorss wyn is by W+R goetgevonden ende mits dess geordonneert tot onderhoudinghe van de voorgeroerde ordonn. dat de bierwerckers de voorss wijn sonder consent ingedaen hebbende de zelve wijn wederom zullen bringhen ter plaetse daerse lach aleer se ingedaen werde/

Willem Pietersz.wordt dringend verzocht te handelen volgens de laatste Publicatie m.b.t. tot de wijnstekerie anders komen er sancties.

Ende belangende de person van voorn. Willem Pietersz. is goet gevonden dezelve stante pede te ontbieden ende aff te vraghen wat hem moveert tegen de leste publicatie in zulcker vouge wyn op te doen/ Sonder hem bekent te maecken als wynsteker ende dat noch voorde volcomminghe van tgundt hem soe solemnel. diversche reysen by W+R geininugeert ? is/ Twelck gedaen wesende ende vuyt zynen mont verstaen zynde dat hij nijet was te doene tgundt hem belast was/ Is bij W+R hem andermael doorde burchmr. Hartm. Michielsz. aengeseijt dat hij de ordonnancie soude moeten volcommen off dat men denwyn bij hem opgedaen feytel. vuyte huysse soude doen haelen ende hem Interdictie doen van gheen porters neringhe meer te moghen doen/ Voor ende aleer de voorss acte ende ordonnancie volcommen zoude wesen/ Ende de voorn. Willem Pietersz. bij zijn voorgaende weijgeringhe blijvende is van wege het voorss collegie van W+R aende bierwerckers belast den voorss wijn vuyt de huysse te haelen ende int Werckhuys te bringhen ende voorts geres. aen de voorn. Willem P. ende zyn huysvrouwe de voorss Interdictie te doen doene/

Opden IIIen Octobris 1601 savonts te zeven uiren pnt beyde Brs. alle de schepenen excepto Claes Zael de Jonghe Jan de Leeu Merten Adr. Pieter v.d Ghoes Mr. Mathijs Sonnius Raeden/

Alzoo Willem Pietersz. op van daghe nijet alleene weijgerich is gebleven van te doene tgundt hem bevolen ende belast werde/ maer oock volgende het rapport van de bierwerckers de zelve bierwerckers geresisteert ende met gewelt belet heeft de wyn vuyt desselfs Willem Pietersz. huysse te haelen/ ende bringhen daert hem van weghe W+R belast was / Is bij W+R goetgevonden ende mits dess geres. den Bailliu terstonts te ontbieden ende collegialiter te belasten de voorn. Willem Pietersz. in apprehentie te nemen ende versekeren/ Ende de voorn. Bailliu ontboden zynde ende hem door Zijne sieckelicheyt excuserende te commen als slape(rich) wesende is geres. ende zyn mits dess de Brs. gecomm. omme op mergh vrouch den voorn. Bailliu de boverger. resolutie aen te seggen/ Ende in cas van weijgeringhe zal den voorn. Willem Pietersz. bij de burgheriemet assistentie ende voorgaen van de magistraet gapprehendeert ende behoorl. versekert worden/

Op den XVIIIen Octobris 1601 pnt beijde Brs. alle de schepenen excepto Claes Zael de Jonghe en alle de Raeden excepto Wouter Nachtegael.

Weer missive " beroerende de gesteltenisse vant proces tegen die van Middelb."

Naer voorgaende voorlesinghe van zekere missive bij den Procureur Lucq aen B+S+R dess stadt gesonden beroerende de gesteltenisse vant proces teghen die van Middelb. is by W+R goetgevonden niemand te comm. om naerden Haghe te reysen dan evenwel metten eersten mogelyck zijnde te recouvreren(verkrijgen ?) alzulcke recommandatie tot Vlissinghe te recouvreren mits dess gecomm. worde de brs. H.M.C. ende P.A. v.d. Graft schepenen/ Ende omme het bescheet ter Vere te recouvreren worden mits dess gecomm. Sijmon Romboutsz. Bailliu J.A. v.d Bije Br./ Claes Zael doude raet/ mitsgrs. den secretaris dess stadt die voorts met eenen gelast worden Zijn Excie Adieu te seggen ende de Req. op gisteren gepresenteert andermael te recommanderen/

Burgers van "dess stadt (zijn) nijet arrestabel" in Holland Zeeland en Vlaanderen.

Beroerende het schrijven van die van Amsterdam daerbij blijckt dat de exceptie declinatoir by Claes Jansz. inde drie Haringhen burger dess stadt geallegeert gerejecteert is/ Strijdende directel. tegen het privilegie dess stadt houdende dat de burghers der zelver in Hollt Zeelt noch te Vlaenderen nijet arrestabel en zijn/ Is bij W+R goetgevonden ende mits dess geordonn. datmen de stadtsprivilegien mainteneren ende vooraten zal/ met zulcken middel van appel ende anderss als tot meesten dienst ende minsten coste doenl. wesen zal/

Tot huiringhe vanden dijck aencommende den armen van Cleeuwerskercke zyn andermael gecomm. ende wordem bij W+R gecomm. mits dess H.M.C. J.A. v.d. Bije brs. Jan Spierinck Claes Zael

doude Raeden/ mitsgrs. den Secretaris dess Stadt/

Opden Xen Novembris 1601 pnt beijde Burchmrs. alle de schepenen excepto Claes Zael de Jonghe / Ende alle de Raeden excepto Claes Zael doude/

Weer over "den dijck aencommende den Armen van Cleeuwerskercke"

Opt Rapport byde burchmrs. H.M.C. gedaen vande dijck aencommende den armen van Cleeuwerskercke volgens commissie van W+R voor de stadt gehuirt is bij W + R goetghevonden enz. den voorss dijck te doen meten ende tnegentich roeden buyten de vrydom van Arnemuijden een teecken ofte gemerck te nemen Ome te sien ende vernemen oddse bijde voorgaende huirders ofte pachters nijet zoe verre gebruyct is geweest/

Over het z.g. Schoorsteengeld.

De dispositie opde opscrivinghe vande schoorsteenen ende dopheve ende ontfanck vant schoorsteengelt is andermael gehouden in state/Ende voorts bij W+R geordonn. daerinne nijet te doene ofte vorder besoigneren voor naerder schriven/naer het commen van welck schriven in deliberatie geleijt ende gres. worden zal/ Watmen best ender gevouchlicxst zal connen doen/

De Armmeesters moeten op hun post blijven en tevreden zijn met hun gage.

Opt vertooch van de Armmrs. dess Stadt Arnemuyden is by W+R geres. enz. dat de voorss Armmrs. volgens den eedt by henl. gedaen gehouden zullen wesen heur aengenomen Officie waer te nemen/ ende inde bedieninghe van dye geduirende heurl. tijt te continueren/ Ende voorts henl. te behelpen voor deze tyt mette twee hondert gulden die de nu over eenighe daghen opgeseyt zyn/ Teghen dewelcke zyl. zullen vermoghen ende mitsdess geauthoriseert worden gelijcke twee hondrt gulden op te moghen lichten/ Omme ten verschijndaghe mette voorss. twee hondert gulden wederom affgeleijt te moghen worden/ Ende omme de groote lasten vande armen te bter te moghen vervallen is voorts bij W+R goetgevonden ende mitsdesen geordonnert datmen voortaen alle maende ten behouff van armen ommeganck bij de Armmeesters zal laeten doen/

Weer over de pijpe (het grote vat wijn) van Willem Pietersz.

Op de Req. van Gerrit Herpertsz. Wijncooper tot Middelb. is den Suppl. vergundt enz. mits dese de pijpe wijns liggende in de stadts Kelder ende bij hem aen Willem Pietersz. vercocht ende noch onbetaelt zynde te moghen aenveerden/ mits ghevende aenden Armen dess stadt Arnemuyden vyff schell. grooten ende betaelende de oncosten die der int indoen vanden zelven wijn gevallen zyn/ mitsgrs. die der noch int vuyt doen ende vervoeren souden moghen vallen/

"Varende luyden" moeten in de tijd dat zij niet varen maar thuis zijn "neffens andere Burghers heure Wacht waernemen"

Alzoe tot kennisse van B+S+R int zekere gecommen is hoe dat diversche varende luyden ende in dienste wesende binnen dess stadt hun woonplaetse hebbende ende als burghers ende Inwoonders bekent zynde henl. op heurl. dienst ende vaert excuserende in weygeringhe zyn thuys wesende neffens andre burghers ende Inwoonders heure wacht waer te nemen ende beneffens andre te waecken / daer zyl. nochtans als burghers ende Inwoonders thuys zynde zijn arbeijdende den Steen(dobbelsteen) ? gebruycken ende eenighe burchersneringhe doende/ Ghel. als andere dagelicx op heur beurte tocht ende wacht doen/ Ende hebben B+S+R omme daer inne te voorsien ende ordre te stellen dat de ghene die tproffyt van porterschap willen genieten oick porterslasten helpen dragen geordonn. ende gestat, enz. mits dess dat alle de voorss. vaerende luyden ende in dienst wesende thuys zynde gehouden zullen wesen neffens andre andere burghers ende inwoonders op heurl. beurte te waecken / ofte het genieten(genot) van porterschap te missen/ Tot welcken eynde P.A. v.d. Graft als wachtmr. mits dess geauthoriseert wort om alle de vaerende luyden ende in dienst wesende thuys zynde ende in weygeringhe blyvende van op heur beurte neffens andere burghers ende poorters te waecken den Steen te verbieden/ ende express. te interdiceren neffens andere nyet te moghen dobbelen ofte eenighe burghers neringhe doen/

Op de Req. van Mr. Anthonij Biese ? Latijnsche Schoolmr. tenderende om tweelast turffs Jaerl. te hebben/ boven zyne gaige/ is by W+R goetgevondenende mits dess geres. dat de suppl. de patientie zal hebben (Even geduld moet hebben:dat is eufemistisch gesproken: een weigering)

Opde Req. bij Olivier de Keure ? aen W+R gepres. is verstaen ende geordonn. mits dese dat hy de patientie zal hebben tot meye 1602 commende / Als wanneer men den zelven suppl. vuyte rolle vande wachte laeten ende vrije houden zal van vorder te waecken/

De herbergiers tappen Engelse bieren en pharo een oortken opde kan te duur uit. Slecht voor de concurrentiepositie van de stad,

Alzoe B+S+R int zekere geinformeert zyn dat de herbergiers dess stadt heurl. Ingelsche bieren ende pharo een oortken dierder opde canne zyn vuyttappende ende aende burghers ende Inwoondres dess stadt frequenterende vercoopen/ Ende dat daer deur de neringhe in dese coniuncture van tyde zeer slap (God betert) noch slapper is wordende ende hoe langher soe meer vermindert ende deur sulcke ende gelycke oorsaecke gediverteert wort/ Daer by de stadt in haere excysen vercort wort/ Soe hebben B+S+R voorn. geordonn. enz. dat alle tappers ende herbergiers voortaen gehouden zullen wesen de canne vant Ingels bier aende Burchers ende Inwoonders mitsgrs, andere dese stadt frequenterende te tappen ende vercoopen voor drye stuyvers ende de pharao tzy hollantsche ofte binnelantsche voor vijff grooten de canne sonder meer daervan te moghen heesche(n) opde boete daer staende ende in voorgaende ordonn. gespecifficeert/ Daertoe ijeder tapper ende herbergier opde boeten als boven belast ende geordonn. terstontd ende vuyterl. binnen drie daghen naer de publicatie van dess heurl. blicken die zyl. gehouden zyn voor heurl. deuren te hanghen te doen veranderen ende naer tgundt voorss. is te doen redresseren ende vernyeuwen / Ende opdat alle tgundt voorss te gevouchlycker ende sonder schade van de tappers ende herbergiers soude connen geschieden hebben B+S+R voorn. geordonn, enz. mits dess dat gheen herbergier oft tapper voortaen vermoghen zal eenighe swaere Hollantsche ende Inlantsche ofte binnegebrouwen bieren op te doene tot hoogher pryse als van twintich schell. gr. Vls.gelts de tonne/ Ende hebben voorts boven dye geconsenteert ende geaccordeert enz. mits dess dat de voorn. tappers ende herbergiers voortaen opde tonne tzij Ingels bier ofte pharao van excijs minder gheven zullen de tonne van eene schell.zes groten Vls/ ofte negen stuyvers/ Daernaer eenyeder hem met den tap generende zal hebben te reguleren//

Opden XIIIen Novembris 1601 pnt beyde brs, Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d Graft Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer schepenen/ Jan de Leeu Pieter van der Ghoes Wouter Nachtegael Mr. Math, Sonnius Raeden/

De Armmeesters klagen over de grote lasten van de armen. Er moet extra geld gelicht worden.

Op de swaricheijt bij de Armmrs. geremonstreert ende andermael verthoont/ is by W+R goetgevonden ende geres. enz. datmen de lasten vande armen zal examineren ende dezelve soe veel doenl. wesen zal soe int affdancken van sommighe kinderen als inde vuytdeelinghe verminderen zal/ daertoe mits dess gecomm. worden den br. Hartman M.C. Merten A. ende Willem Pietersz.Cuyper mitsgrs. P.A. v.d. Graft/ Ende tot betaelinghe vande schulden tot laste van de Armen alreede gemaect/ is geconsenteert enz. mitsdess dat tot laste van de stadt gelicht zal worden vyfftich ponden Vls./ Om aenden Armen gegeven ende betaelt te worden op rekeninghe van de penn. die de stadt van de zelven Armen op rente ofte meerder croos is gebruyckende/

Opden XXIXden Decembris 1601 pnt beyde Brs. P.Sijm. Adr. Corn. de Jonghe Christ. de Weijer schepenen ende alle de Raeden excepto Jan de Leeu

Opt schriven van de procureur Lucq van datter een bequaem person soude zyn/ die versoucke hier als procureur voor des gerechte te postuleren is by W+R goetgevonden enz. mits dess datmen aende Proc. Lucq van stadtswege zal schriven dat hem gelieve metten eersten te adviseren anniseren (melden) hoe den zelve die hij is recommanderende genaempt is / ende off de stadt volgende zyn goetduncken daer oock mede gedient soude zyn/Ghel. dat behoort/

Onduidelijk wat hier allemaal bedoeld wordt. Wij hebben te weinig inzicht in wat in het Req. zou kunnen staan.

Opde Req. bij Jan Baltenz gepres. is geordonn. geappostilleert te worden tnaervolgende/ B+S+R verstaen ende ordonn. mitsdess dat de suppl. zal moghen onts(t)aen? mits tot verzekertheyt van de penn. bij hem aen zyne weese belooft special. verbindende ende stellende ten onderpande voor schepenen der stadt Middelb. al zulcke huijssen als hij binnen de voorss stadt Middelb. is hebbende / Ende voorts daernaer voor schepenen dess stadt doende onvermindert tgundt voorss behoorl generael verbant als naer costuyme/ sonder gehouden te zyne vordere versekeringhe van borche te stellen te doene/ Daervan den zelve mits doene tgundt voorss ende oock de weesmrs. dess stadt voor zoe veel des noot zy ontlast worden mits dess/

Een Req. van de weesmeesters. W+R willen de ordonnantie van de Weeskamer "erbij halen".

Op de Req. van de weesmrs. dess is bij W+R geordonn. geapostilleert te worden tnaervolgende/ B+S+R committeren mits dess Hartm. Mich. Coster ofte J.A. v.d. Bije Brs. ende Mr. Matrhijs Sonnius Raet/ mitsgrs. den Secretaris Cannoye omme de suppl. te hooren spreecken de ordonnancie vande Weescamer te resumerem ende ist oirboor eenighe bequaeme articulen daer vuyt te nemen ende het college van W+R voor te draghen/ om daernaer daerinne zulcx geordonneert te worden/ als naer gelegentheyt van zaecke bevonden zal worden te behooren/

Tot opscrivinghe van de schouwen dess stadt ende tot het maecken vant cohier van de zelve schouwen conform de Instructie daervan zynde worden mitsdess by W+R gecomm. Pieter Symonsz. ende Adriaen Corn. de Jonghe schepenen/

Er zijn veel klachten over de hoogte van het "havengelt"

Er komen aantrekkelijke aanpassingen om "de neringhe" aan te trekken.

Op de Prop. bijde Br. H.M.C. gedaen beroerende datter veel clachten vallen op het havengelt datter tegenw. geg(h)even wort/ Ende dat volgende verscheijden opinien door affsetten ofte verminderen vant voorss havengelt meer schepen souden poghen herwaerts te commen/Is bij W+R goetgevonden ende geresolveert omme de neringhe te vermeerderen soe veel mogelyck zy/ Dat de schepen voortaen telcke reyse in de have commende par last zullen gheven twee blanden(blancken ??= duiten) eens sonder meer/ Alwaere oock zulcx datser een twee drie vier vyff zes maende ofte langer ofte oock minder dan een maent vervolgens in de voorss haven sonder nyeuwe reysen te doene bleef liggen/ Blijvende de oncosten vant breeuwen ofte overhaelen inder voughe gel. dat voir datum van dess geweest is/

1602

Op de XIIen Januarij 1602 pnt H.M.C. J.A. v.d. Bije brs.Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe P.A. v.d. Graft Claes Zael de Jonghe Christ. de Weijer Corn. Wielant schepenen/ Jan de L. J. Spierinck M.A. P.A. vander Ghoes Claes Zael doude Wouter Nachtegael/

Op de XIIen Januyarij 1602 pnt beyde de brs. alle de schepenen excepto Corn. Gerritsz. Goede ende alle de Raeden/

Mogelijk wordt Hans van Goethem de opvolger van Mr. Maillaert de Hont.

Beyde brs. worden bij W+R gecomm. mits dess omme met hans van Goethem versouckende in de plaetse van Maillaert de Hont geadmitteert den zelven te hooren spreecken/ Ende hem oock aen te dienen op wat weddens salaris conditien ende vervallen zelve bij Mr. Maillaert voorss in voorleden jaeren bedient is geweest/ Daerop tselve oock bij hem in cas van admissie bedient soude moeten worden/ Om van alles rapport gedaen vorder gedisponeert te worden/ als naer gelegentheyt vander zaecke/

Het nieuwe cohier "totte opschrivinghe van de schouwen" moet aangepast worden aan het oude cohier van 1598

Opt Rapport bij P.S. ende Adr. C. de Jonghe als bij W+R gecomm. geweest zynde totte opschrivinghe vande schouwen/ ende merckel. dat zyl. door den secretaris verstaen hebben dat in den jaere achtentnegentich het cohier veel minder overgegeven is als dat was ende oock by de stadt ontfanghen is/ Soe is bij W+R goetgevonden ende mits dess geres. datmen het cohier datmen overgeven zal/ naert oude voorgaende cohier dat tanderen tyde overgegeven is furnieren zal/ om daer naer terstont overgelevert te worden/ Tot redressement ende hermaeckinghe van welcken cohiere mits dess gecomm. worden neffens de opschrijvers Hartman M. Coster br. M.A. raet ende den secretaris dess stadt/

De stad denkt er over een korting toe te passen op de salarissen.

H.M.C. ende J.A. v.d. Bije brs./ mitsgrs. Claes Zael doude raet worden mits dess bij W+R geauth. ende gecomm./ omme met assistentie vande ghenen diet henl. goetduncken ende believen zal daer toe te nemen/ te ontbieden alle deghene die pension ofte gage jaerlicx van de stadt trecken/ ende de zelve zulcke verminderinghe van gage voortaen te geschieden voor te houden als henl. naer gelegentheijt van personen ende zaecken goetduncken ende gelieven zal/ Ende daerop te hooren tgene de personen zulcx aengaende daer teghe zullen hebben te seggen/ Om van alles rapport gedaen ende gehoort zynde vorder inder zaecke gedisponeert te worden als naer behooren/

Ook op grond van vroegere resoluties zijn magistraten en raden verplicht de obligaties van gelichte geldbedragen te ondertekenen en er persoonlijk garant (borg) voor te staan.

Op de Prop. by de burchmr. H.M.C. gedaen beroerende de derthien hondert gulden bij P.A. v.d. Bije mitgrs. de hondert vyfttich ponden bij Tobias Huijsman de stadt opgeseyt/ Daervan de obligatien bij den overleden secretaris Barthelmeeus Cannoije geteeckent zijn/ Ende dat in plaetse vande voorss Barthelmeeus Cannoije ende andere overledens andere nyeuwe aencommelinghen hen zullen moeten in haer particulier laeten gebruycken/ ende employeren voor de Stadt onder zulcken bewaeringhe ende verzekertheyt van particuliere neffens hen sittende/ ofte oock voor henl. de plaetse bewaert hebbende / als oock van stadtsweghe ende Ghelycke volgende verscheyden voorgaende resolutien ende merckel. opden Ven April XV vijffentnegentich genomen geres. ende gewillekeurt is/ hebben Ba+Bu+Sch+Raeden boveng.geordonn. enz. enz. mitsdess dat alle nyeuwe aencommende magistraaten ende Raeden inde voorger. resolutien nyet begrepen in conformite van veel voorgaende diversche resolutien gehouden zullen zyn henl. in hunne particulier ende prive in oplichtinghe van penn. tot stadtsbehouve van noode ende het teeckenen van de obligatien van dije te laeten gebruycken ende emploijeren/ Ghel. alle andere voorgaende magistraeten ende Raeden ende oock zelffs meestendeel van de tegenw. geaden hebben/ ende dat gelijcx de noot zulcx verheijsschende zyn doene/

Openbare verpachting van wintmolen,vendumeesterschap,omroeper,gorssinge enz.

Is bij W+R geres. datmen de wintmolen dess stadt het vendumeesterschap het crigierderschap de vischbanke de gorssinghe van de wallen ende andere stadtsdomeynen opden XXVI dess maent Januarij 1602 verpachten zal int openbaere mette stocke de meest daer vooren biedende/ Welcke volgende de secretaris mits dess geordonneert wort omme de caerten daervan eerstdaechs te schrijven ende vuyt te doen setten/

Een schipper weigert mee te doen aan het dobbelen t.g.v. vervoer van soldaten naar Bergen op Zoom.

 

Beroerende onwillicheijt ende ongehoorsaemheyt van Jan Mattijsse boven gethoont int weijgeren om neffens andre te dobbelen/ om zekere soldaten naer Bergen (op Zomm) te vervoeren/ is bij W+R goetgevonden ende bij dess geres. dat men bij provisie hem het gilde eerst tot Middelb. ende daernaer hier zal doen opseggen ende verbieden/

Weigering om "den ladder naert gerechte te voeren"

Ende aengaende dat Jan Crol ? geweijgert heeft den ladder met zijnen wagen te voeren ofte doen voeren naert gerechte (galg?) is goetgevonden ende geres. datmen den zelven aende stadt nyet meer zal laeten verdienen/

Opden XXIIen Januarij 1602 pnt J.A.v.d Bije burchmr./ Alle de schepenen except Corn. Gerritsz. Goede ende alle de Raeden.

Mogelijk kan de molenaer de molen weer pachten voor een volgende termijn ....

Opde Req. vande meulenaer is mitdess bij W+R geres. datmen met de zelven meulenaer zal commen in comm./ Ende is doenlyck den zelven wederom de voorss molen verpachten voor den ouden pacht/ oft soe veel meer ofte minder als met gevouchlicheijt zal connen te weghe gebrocht worden/ Daertoe mits dess gecomm. worden H.M.C. ende J.A. v.d. B. brs. mitsgrs. Claes Zael doude Tresorier/

De Baljuw als pachter "vant crigierderschap" (omroeper).Wil kwijtschelding van die pacht.

De dispositie op de Req. bij mijn heer den Bailliu Sijm. Romboutsz. als pachter vant crigierderschap aen W+R gepres. Tenderende van quytscheldinghe van zijnen voorss pacht te hebben/ Is bij W+R voorn. gehouden in state/tot naerde verpachtinghe vant voorss crigierderschap./

Incidenten(gevechten enz) tijdens de wacht.

Beroerende de moetwillicheijt ende oproer op de wachte bij eenighe burghers dess stadt op gesteravont bedreven ende gemaeckt/ mitgrs. de ongebonden oproerighe woorden bij dezelve gebruyckt /is voor eerst bij W+R goetgevonden/ Antheunis Stevens ende Balten twee vande principaelste te ontbieden/ Ghel. het dyen volgende gedaen is/ Ende de voorn. Balten nijet te vinden ende de voorss Antheunis Stevens ontboden ende gecommen zynde / is hem van wghe W+R voorn. door de br. J.A. v.d. Bije affgevraecht wat hem gemoveert heeft om gisteren opde wachte alzulcken getier ende oproer/mitsgrs. gevech(t) gesmijt ende gedreych te maecken/ Ende daerop desselfs antwoorde ende defentie gehoort zynde Is by W+R naer voorgaende delib. geres. ende den voorn. Antheunis Stevens aengeseyt dat hij zijn groffsoutmate boven bringhen soude/ ende voorts gehouden wesen den Bailliu te rechte te staene/ ende tzynder instantie gedachvaert zynde zelver ende in persone in Iuditie te compareren/

Hans Goethem wordt de nieuwe schoolmeester "dess stadt"

Ghehoort bij B+S+R het rapport bij P.Sijm. gedaen ber. de comm. bij de brs. H.M.C. naer hem met Hans Goethem opt aennemen vant schoolmeesterschap gedaen/ hebben B+S+R door dn voorn. Hans Goethem voor schoolmr. dess stadt in plaetse van Maillaert de Hont overleden aengenomen ende nemen aem mits dess hem daer vooren mits dess toeleggende vrije huyshuire van de huysse daer Mr. Maillaert in plach te wonen een last turffs mitsgrs. 2 ponden grooten Vls. tsjaers/

Opden XXVen Januarij 1602 pnt beyde Brs./ Alle de schepenen excepto Corn. Goede ende alle de Raeden/

De baljuw Sijmon Romboutsz.is overleden, voorgesteld wordt aan prins Maurits als opvolger Pieter Aelbertsz. vander Graft

Alzoo den Bailliu Sijmon Romboutsz. den voorleden nacht gestorven ende overleeft is/ Soe hebben die van W+R goetgevonden ende mits dess geresolveert de verwittinghe daer van aen Zijn Excie van stadtsweghe te doene/ Ende voorts goetgevonden Pieter Aelbertsz vander Graft totte Bailluage dess stadt aen Zijn Excie van stadtsweghe voor te draghen ende recommanderen/ daer toe den Secretaris dess stadt last ende authorisatie gegeven wort mits dess/

De nieuwe baljuw zal "van stadtsweghe niets trecken ofte proffijten". De stad zal ook "aen haer trecken alle de maten met het recht vandijen", die de vorige baljuw "geschoncken is geweest"

Is voorts bij W+R geresolveert dat de ghene die totte Bailluage gepromoveert zal worden hem zal moeten behelpen mette proffijten vandijen/ sonder van stadtsweghe ijet te zullen trecken ofte proffijteren/ Tot welcken eynde de stadt aen haer trecken ende aenveerden zal alle de maten met het recht vandijen dat den overleden Bailliu Sijm. Romboutsz. om reden voor zyn leven by de stadt geschoncken is geweest/ Op welcke vervallen van Bailluage deen voorss toecommenden Bailliu gehouden zal zijn te houden ende gaigeren zyne dienaers/sonder dat daer van de stadt eenighe laste meer zal behouven te draghen/ Ende zal voorts den voorss toecommenden Bailliu nyet meer geadmitteert worden inde vergaderinghe van W+R ofte inde verkiesinghe vande nijeuwe Wet dan alleenl. om den eedt aff te nemen/

De resolutie opde vraghe van off den toecommenden nijeuwen Bailliu van zijne comparitien inde vierscharen lootkens zal trecken ofte nijet is bij W+R gehouden in state/

Over de Bailluage enz.

Hartman Michielsz. Coster ende Jan Adriaensz. vander Bije Brs. mitsgrs den Secretaris worden mits dess gecommiteert omme het cantoir vande overleden Bailliu Sijmon Romboutsz. van

stadtswege toe te segelen/ ende vande weduwe ende erffgen. te versoucken visie vande stucken aldaer berustende ter gelegender tyt te mogen hebben/ Omme de stucken de stadt kercke ofte Schutterie raeckende ende de erffgen. nijet nut ofte dienstich wesende van stadtswege ingetrocken ende geaenveert te mogen worden/

Een gemetseld graf voor de overleden baljuw, maar geen klokgelui.

Opt versouck van wege de weduwe ende erffgen. van Bailliu Sijmon Romboutsz. gedaen Tenderende om desselffs Baillius graft te mogen metselen van binnen ende voorts omme volghende de costuymen van Hollt drijemael over den voorss Bailliu te moghen luyden/ Is bij W+R goetgevonden ende syn mits dess de voorn. weduwe ende erffgen. geauthoriseert om de voorn. Baillius graft te moghen metselen/ Affslaende het tweede versouck om soe dickmaels te mogen luijden/ Om de groote nyeuwicheyt te schuwen/

Voor het luiden bij het begraven van doden moet 5 schell. betaald worden.

B+S+R hebben geordonneert enz. mits dess dat voortaen over gheen dooden geluyt zal worden dan sy versoucke vande ghene daer gelegen wesen ende gelieven zal te versoucken ende voort luyden te betaelen vijff schell./ daervan de drie schell. zes grooten vls tot proffijte vande kercke afte stadt ontfanghen ende verantwoort/ Ende de resterende eene schell. zes grooten vls bij mr. Jacob Hermans geproffijteert ende genoten zullen worden daer naer de voorn. Mr. Jacob Hermans hem voortaen zal hebben te reguleren/

De br. Hartman Michielsz. Coster is bij provisie bij W+R gecoren ende gecomm. tot Bailliu dess stadt/ Omde Bailluage der zelver stadt te bedienen/ Tertyt toe van wege de Z.E. ? daer inne dedisponeert ende versien zal wesen/

Opden IIen feb. 1602 pnt beyde Brs. Pieter Symonsz. Adriea. Corn. de Jonghe Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen/ Ende alle de Raiden excepto Merten Adriaensz.

De dispositie opde req. bij ende van weghen Adriaen Corn. licxe aen W+R gepresenteert Tenderende om wachtvrij te moghen wesen is bij W+R gehouden is state totte compste van Pieter Aelbertsz van der Graft wachtmr/

De kist met stadspapieren van de overleden Baljuw wordt overgebracht naar de Raetcamer in het stadhuis.

 

Beroerende de kiste staende ten huysse vande weduwe vande overleden Bailliu Sijmon Romboutsz./ Daer inne de Ghecomiteerde ter visitatie verclaert hebben innegesloten hebben alle de pampieren de stadt raeckende/ Is bij W+R goet gevonden ende mits dess geordonneert dat de voorss kiste alhier opde raetcamer int stadthuys gebrocht zal worden/ Tot welcken eynde mits dess de Brs. dess stadt geauthoriseert worden/ om tzelve mette bequaemste ende gevouchlicxste middelen mogelyck zynde eerstdaechs te doen naercommen/

Er worden leningen opgezegd en nieuwe "gelicht" waarbij door diverse raden en magistraten "particulier" de obligaties getekend worden.

Alzoo tot betaelinghe vande derthien hondert gulden bij Pieter vander Ghoes de stadt opgeseyt mitsgrs. de hondert vyfftich ponden bij Tobias Huisman geheyscht wordende gelijcke sommen opt credit van van particuliere gelicht zullen moeten worden/ Soe is bij W+R geres. enz. mits dess dat Christoffel de Weijer Pieter Adriaensz. vander ende Pieter Cannoije zullen teeckenen de obligatie vande voorss derthien hondert gulden/ Ende dat Wouter Nachtegael ende mr. Mathijs Sonnius zullen teeckenen de obligatie vande hondert vyfftich ponden/ Ende dat alles onder zulcken versekerheyt ende bewaeringhe als alle andere voorgaende ende oock tegenwoordighe Raeden ende magistraten op heur particuliere credit tot behouff vande stadt eenighe penn. opgenomen ende gelicht hebben/ conform diversche voorgaende resolutien daervan zynde/

De molenaar krijgt vermindering van de pacht op bepaalde condities.

Opt versouck van Jacob Corn. Pans ? molenaer tenderende vande belooffde borchtochte ontsleghen/ mitgrs. inde verminderinghe vande pacht gerieft te mogen worden/ hebben die van W+R goet gevonden ende geordonneert dat de voorn. molenaer gehouden zal zijn int regard vande borchtochte de conditien te volcommen/ Ende int regardt vande versochte verminderinghe is toegestaenende geaccordeert datmen de somme van de pacht verminderen zal/ mits dat den zelven molenaer avancere ? soe veel penn. als de zelve pacht gemindert zal worden/ Op dat deur die middel de stadt aen gelt geholpen ende de voorss molenaer vande Honderste penn. een weynich verlicht ende ontlast mach worden/

Over het verpachten/bedienen van de vendue en het afwijkende tarief van 4 stuivers te ponde dat de "tafelhouder"betaalt bij verkopingen

Beroerende het verpachten ofte bedienen vande vendue is gehouden in state om middelertyt gesien ende geprouft te moghen worden offmen den tafelhouder dess stadt soude connen bringhen tot betaelinghe vande zes stuijvers te ponde Ghel. andre burghers ende Inwoonders zijn doende in plaetse van de vier stuijvers die hij gecontinueert is maer te gheven/

Over de houten nieuwe galg aan de andere zijde van de nieuwe Middelb. haven.

Belangende het stellen vande houtte nijeuwe galge aen dander zijde vande nijeuwe haven van Middelb. is bij W+R geres. ende mits dess geordonn. terstonts ende mette eerste gelegentheijt gesien te worden offer ijmant aen gerecht ende daer naer bij wijen de zelve gestelt is/ Omme dat gesien ende geweten zynde vorder inder zaecke gedisponeert te worden als naer behooren/

Opt schrijven vande procureur Corn. Lucq. belangende de person die hij presenteert te connen staen als procureur is bij W+R goetgevonden ende mits dess geordonn. tzelve te laeten berusten ende daerom nyet te schrijven/

Er is een schuit met stenen gezonken in de mond van de haven.De eigenaar zal er voor moeten opdraaien.

Opt te kennen gheven vande schuyte met steen inde mont vande haven gesoncken zynde is mits dess bij W+R geordonn. enz. dat de zelve ten aldereersten tot laste ende coste vande voorss schuijte ofte den eijgenaer vandijen daer vuyt geholpen zal moeten worden/ Daer toe absoluytel. mits dess last ende commissie gegeven wort aen den Tresorier Claes Zael doude/ Ende den secretaris Pieter Cannoije/

Opden XIXen feb. 1602 pnt beyde brs. Pieter S. Adr. Corn. de Jonghe Claes Zael de Jonghe Christ, de Weijer Corn. Wielant schepenen/ Alle de raden excepto Merten Adriaensz.

Die van Middelburg weigeren de scherprechter toe te staan in de stad Arnemuiden te "executeren". Req. t.a.v. de Ghecomm. Raeden van Zeeland.

Alzoe die van Middelb. in weijgeringhe zijn teghen het oude gebruijck hunnen scherprechter te consenteren/ Omme alhier binnen de stadt te conne executeren alzulcken sententie als tot laste van eenen Pieter Valckier den lesten rechtdach in advys gehouden zynde/ op van daghe gepromimheert ? soude hebben geworden/ Soe hebben die van W+R goetgevonden ende mits dess geres. tot dijen fijne ende omden voorss scherprechter te moghen gebruijcken aende heeren de Ghecommiteerde Raeden req. te presentern Ende voorts tegen die van Middelb. vande onbehoorl. weijgeringhe ende oock de Inconvenienten ende oock andere costen ende moyten daer vuyt te rijsen te protesteren/ Tot welcken eynde den notaris Blancquaert vander ? terstont door een van de stadtboden ontboden is/

Idem sachtermiddaechs pnt beyde de Brs. Pieter S. Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen Ende alle de raeden except Merten Adriaensz.

Het protest voorde middach geres. is bij B+S+R voorn. voorden notaris Gillis Blancqaert ende twee getuyghen gedaen/ volgende de notariale acte daer van zynde/

De notaris B. is bevreesd dat hij in Middelburg misschien wel "geapprehendeert" zou kunnen worden enz.

Opde swaricheyt by den notaris Gillis Blancquaert gemoveert van dat hem bij die van Middelb. eenige moyte ofte cost van apprehentie ofte anders aengedaen soude moghen worden/ is bij W+R geresolveert den voorn. Gillis Blancquaert toe geseyt/ Ghel. hem toegeseyt ende belooft wort mits dess/ dat ingevalle hem eenighe moyte schade ofte oncosten ende outrage(smaad) aengedaen werde/ datmen hem terstonts dat wetende van stadtswege assisteren zal/ ende van alle tgundt voorss indemniseren ende costeloos ende schadeloos bevryden/ nu ende ten eeuwighe daghe/

Opden XXI feb. 1602 pnt beyde brs. Pieter S. Adr. Corn. de Jonghe Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen Ende alle de raeden excepto Merten Adriaensz./

Weer over de eventuele weigering van Middelburg t.a.v. de scherprechter.

Ghesien bij B+S+R de antwoorde bij die van Middelb. op heurl. gedaen protest gegeven hebben goet gevonden ende mits dess geres. dat men deurden voorn. notaris Blancquaert aen die van Middelb. zal doen seggen ende aendienen de redenen waerom de gevangen byden Bailliu der stadt Middelb. versocht zynde geweijgert ende nyet overgelevert en is/ Ende daer naer andermael den geweijgerden scherprechter te versoucken / Ende in cas van weijgeringhe teghen die van Middelb. andermael te protesteren/

Verbod voor Steven de Ruyter om "neringhe te mogen doen".

Op de req. by Steven de Ruyter aen W+R gepresenteert nopende de interdictie hem gedaen van gheen neringhe te moghen doen is goetgevonden de zelven te renvoyeren(verwijzen) aenden Bailliu dess stadt/

Opden XXIIIen feb, 1602 pnt beyde de brs. Pieter S. Adr. Corn de Jonghe Claes Zael de Jonghe/ Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen en de alle de Raiden/

Aan "die vande Rade verzocht de scherprechter van Middelb. te bevelen binnen Arnemuiden een vonnis te executeren.

Ghehoort bij B+S+R de antwoorde bij die van Middelb. op heurl. twedde versouck/ vertooch ende protest gedaen/ hebben goetgevonden ende mits dess geres. heurl. antwoorde aen die van Rade over te geven ende voorts iterativel. te versoucken authorisatie Om dat den scherprechter der stadt Middelb. gelast soude worden de versochte executie binnen dess stadt te moeten doen/

De zoon van Copmijne Cornelisdr. zit gevangen in Brugge en er is losgeld gevraagd om hen los te krijgen. Ommeganck in de gemeente en opwekking vanaf de "stoel" om ofervaardig te zijn.

Alzoe Copmijne Cornelisdr. verthoont heeft hoe dat Corn.Corn. haeren sone tot Brugge tegenwoordel. gevanghen sittende nyet en nyet en can gelost worden sonder opbringinge van sekere somme van penn. daer van zij een deel hebbende totte gheen middel ofte raet ter weerelt en weet/ Soe hebben B+S+R opt ootmoedich versouck vande voorn. Copmijne des voorn. Corn. Corn. moeder toegestaen ende vergundt staen toe ende vergunnen mits dess dat tot opbringhinghe van tgundt de voorn. Copmijne Corn.dr. soude moghen resten tot volle betaelinghe vant ransoen aenden voorss sone eenen ommeganck binnen dess stadt gedaen zal worden op merghen wesende de XXIIIIfebr, 1602/ Daertoe mits dess gecomm.worden Claes Zael de Jonghe ende Christoffel de Weijer schepenen dess stadt om tot behouff als boven den voorss ommeganck te doene ende collecteren tgundt eenyder goetduncken ende gelieven zal tot tgundt voorss is te gheven/ Ten welcken eynde mits dess oock versocht worden de ministers dess stadt om alle tgundt voorss op merghen de gemeente van de stoel aff te gheven/ Ende eenyeder tot liberale aelmoesse streckende tot verlossinghe van eenen armen gevanghe te vermanen ende ist mogelyck te verwercken/

Opden IXen meerte 1602 pnt beyde brs./ Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe Christoffel de Weijer schepenen/ Pieter vander Ghoes Claes zael doude/ Merten Nachtegael/ Mr. Mathijs Sonnius Raeden/

Christoffel de Weijer zal voor het komende jaar vendumeester zijn.

Christoffel de Weijer is bij W+R gecomm. enz. omme het vendumeesterschap dess stadt voorden loopende jaere 1602 (welck expireren zal den lesten Januarij 1603 tot zijne bate ende schade te bedienen/ ende administreren als naer behooren/ Ende daerop den voet gel. tselve gecostuymeert is verpacht te worden/ Vuygesondert alleene dat hij gheen pacht geven ende exempt wesen zal van borche te stellen/ Twelck bij den voorn. Christoffel de Weijer ten dess present zynde aengenomen is/

Mr. Anthonij Biese (Latijns schoolmeester) kan in Vere meer verdienen en mag vertrekken.

Opt vertooch bij ende van weghen mr. Anthonij Biese ? gedaen/ van dat hem van weghe die van der Vere ongelyck beter conditie geoffreert ende oock veel meerder jaerlicxe gaige gepresenteert wort/ als hij hier van de stadt is hebbende/ Ende dyen volgende oft het mijn heeren gelieven soude desselfs mr. Anthoni Bieses ? gaige te vermeerderen/ ende verbeteren op zulcen somme als hem by die van der Vere gepresenteert wort/ In welcken gevalle hij soude begeeren de voorn. heeren van Arnemuyden voor andere te dienen ende gerieven/ ofte in gevalle zulcx nijet en soude moghen geschieden/ oft het den voorn. mr. Anthonij vrij staen ende mijn heeren believen soude hem toe te laeten zyn meeste proffijt met verhuyssen te moghe soucken/ Is bij W+R geres. ende vuyte gelegentheijt van stadt bevonden van stadtswege gheen meerder gaige toegeleyt te moghen worden/ ende den voorn. Mr. Anthonij in cas hij soude willen blijven met zyn oude gaige hem te moeten contenteren/ Ten waere particuliere daertoe yet vorders wilden contribueren/ Twelck henl. altijt vrij staen zal ende bij faulte van dijen wort het den voorn. Mr. Anth. toegelaeten te moghen verhuyssen ende zyn meeste proffyt te soucken/

Beroerende Mr. Niclaes Rooclaes, Fransche schoolmr. is by W+R geres. dat hij hem moet reguleren naer tgundt hem byde Commissarissen aengeseyt zal worden. N.B. Waarschijnlijk: dat hij alleen maar de Franse taal mag onderwijzen/

Opden XIIen meerte 1602 pnt beyde brs. Pieter S. Adr. C. de Jonghe Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen/ ende alle de Raeden excepto Jan de Leeu

Adr.Corn. de Jonghe had niet voor de brs. van Middelburg gedaagd mogen worden en te antwoorden als poorter burger en schepen van de stad A. enz.

Is byde br. Hartman Mich. Coster Adr. Corn. de Jonghe aengeseyt dat hij teghen zijnen eedt ende tot vercortinghe vande stadtsprivilegien hem vervordert heeft tot Middelb. ter Instantie van Geijert Lambertsz. gedaecht zynde voor Brs. ende schepenen aldaer ten principale te antwoorden/ Daer hij ter contrarie exceptie declinatoir behoort hadde te allegeren/ Ende dyen volgende dat hij nijet en behoorde langer zijn plaetse te bezitten/ Den zelven daeromme ex officio belastende te vertrecken/ Om op tgundt voorss gelet ende gedisponeert te moghen worden als naer behooren/ Daerop de voorn. Adr. Corn. de Jonghe geantwoirt heeft wel te willen vertrecken/ mits dat de br. H.M.C. mitsgrs. Mr. Mathijs Sonnius die hy als parthye was houdende in dese zaecke van gelycke souden vertrecken/ Twelck gedaen zynde bij W+R geres. ende geordonn. is dat den voorn. Hartman ende Sonnius souden boven commen om op de swaricheijt van de burchmr. Claes Zael doude geres. ende gedisponeert te worden als naer de gelegentheyt van de zaecke bevonden soude worden te behooren/ houdende de dispositie van zaecke van Adr. Corn. de Jonghe in state/

Deze zaken (zie ook boven) zijn voor mij volstrekt onbegrijpelijk.

Alzoe de exceptie declinatoir van wege de br. Claes zael doude gearresteert ter Instantie van Volckert Jansz. binnen de stadt Middelburg voorde gerechte der zelver stadt bij Brs. ende schepenen affgesleghen ende den gearresteerde gecondemneert is ten principale te antwoorden/Soe hebben die van W+R goetgevonden ende houden mitsdess voor goet de geinterjecteerde appelatie/ Ende in cas die nyet gedaen en waere hebben geordonn. enz. mitsdese dezelve ilico ende terstonts behoorl. wyse gedaen ende oock by den appellant verheven ende vervolcht te worden als naer behooren/ Ghelyckmen oock van stadtsweghe hem vouchen ende vorder raetslaghe ende adviseren zal/ offter eenighe andre provisie tzy mandement van attentaten met claese(u)le penael. ofte anderss zal mogen ofte connen van de hove van hollt gelicht geimpetreert worden tot conservatie van stadtsgerechticheden/

Hebben voorts B+S+R van stadtswege belooft enz. mits dess den voorn. br. Claes Zael ende alle andre burchers ende Inwoonders dess stadt die om gelycke oirsaecken soude commen te vervallen in eenighe moyte schade ofte costen van alle costen ter cause van de voorss geallegeerde exceptie ende geinterjecteerde die hij alreede gedaen heeft/ ofte noch soude moghe commen te doen ende lyden te indemniseren ende costeloos ende schadeloos te bevrijden/ Selffs vant namptissement datter apparentel. soude moghen tot zyne laste gedecerneert worden/ met zulcken reserve soe den br. Claes Zael ten principale gefundeert ende dye volgende nyet schuldich is/

Op den XIIIen meerte 1602 pnt beyde brs. Pieter Sijm. Claes Zael de Jonghe Christoffel de Weijer Corn. Wielant schepenen/ Ende alle de Raeden excepto Jan de Leeu/

Adr.Corn. de Jonghe had als poorter en burger van de stad Arnemuiden niet voor het gerecht in Middelburg mogen antwoorden/procederen

Naerdije op de zaecke van Adr. Corn. de Jonghe gelib. ende behoorl. gelet is geweest hebben die van W+R goetgevonden ende geres. den voorss A. Corn terstonts int Collegie te ontbieden/ ende tgundt op gisteren tusschen ende de br. H.M.C int Collegie van W+R gepasseert ende gesproocken is voor te houden ende te hooren wat zij daerop ofte teghen zal hebben te segghen/ daerinne gedisponeert te worden/ als naer gelegentheyt bevonden zal worden te behooren/ Twelck geaden zynde heeft den voorn. Adr. Corn. de Jonghe comparerende voor brs, schepenen ende Raeden dess stadt ende gehoort hebbende tgundt by de br. J.A. v.d. Bije vuyte naem vant voorn. Collegie hem aengeseyt is/ verclaert ende verclaerde mitsdess tgundt hij in de zaecke van Geijert Lambertsz. voor den gerechte van Middelb. gedaen ende verantwoort heeft ter goeder trowe gedaen ende verantwoort heeft ende nyet gewten te hebben ofte noch tegenwoordel nyet te weten. dan deur aenzeggen vant voorss collegie(die hij comparant daer inne volcommen geloove is ghevende mit dess) dat met tgundt voorss de stadt in haer privilegien ende gerechticheden int general./ oft yemant int partic. int minste te cort gedaen ofte geledeert(geschaad) soude wezen/ Ende dat overmits de schult daer vuyt de voorss questie geresen is/ binnen de stadt Middelb. gemaect was/ Daer by voorghevende ?? bereyt te zyn ende altijt te zullen wesen/ Omme te repareren ende boeten alle de schade ende achterdeel die de stadt daer deure/ in haer Privilegien soude moghen geleden hebben/ ofte noch in tyden ende wijlen soude moghen commen te lijden/ Met belofte behoorl. ten dess gedaen van voortaen in gelycke zaecken hem te zullen wachten ende vermyden van zulcx te doene/ Te vreden zynde ende mits dess belovende te compareren voir brs. ende schepenen der stadt Middelb// Ende aldaer te verclaeren dat zij door onwetenheyt ende onbedachtheyt /sonder gedacht te hebben opde gerechticheijt/ die de stadt A. daer hij porter ende burger is/ heeft/ in de zaecke van Geijers(t) Lambrechtsz.ten principale geantwoort/ ende d exceptie declinatoir die hij behoort hadde te allegeren nyet geproponeert en heeft/ Ende daeromme reminsheert ?(remitteert=afstand doet) ende affstant doet van alle alzulcke proceduren als hij voor Brs. ende schepenen der stadt Middelb. voorn. gedaen heeft/ met intentie ende expresse verclaeringhe soet vorder soude commen te dienen/ te zullen allegeren zulcken exceptie als hij te raide werden zal/ Alle twelcke in der vouche boven verhaelt verclaert zynde is de zaecke voor zoe veel de stadt aengaet daer nedergelecht ende geslist/

Opden XVen meerte 1602 pnt beyde brs. Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe Chrt. de Weijer Corn. Wielant schepenen ende alle de Raeden excepto Jan de Leeu/

Christiaen de Weijer wil van het vendumeesterschap af

Opde ontslaeckinghe bij Christ. de Weijer versocht van het vendumeesterscap/ is bij W+R geres. enz. dat Christoffel de Weijer het vendumeesterschap versocht ende naer voorgaende toelathinghe aengenomen hebbende/ gehouden zal wesende vendue vande meubelen van Symon Crols die op van daghe wesen zal waer te nemen ende zal voorts vuytgesien ende getracht worden om ijemant anders tot het bedienen van de vendue te verwillichen/ op zulcken voet als men bevinden zal oirboirlixst te wesen/

Hier wordt gesproken over den Waterbaljuw.

Beroerende dat den Bailliu de zeijlen tzynen huijsse deurden Commys van de Waterbailliu gebrocht aen den Waterbailliu nijet en heeft willen laeten volgen ende tegen desselfs Waterbaillius danck binnen de stadt behouden heeft/ is by W+R gehouden voor wel gedaen/ ende voorts geordonn. de voorss nijet te laeten volghen/

Opden XIXen meerte 1602 pnt beyde brs. Pieter Sijm. Adr. Corn. de Jonghe Christ. de Weijer Corn. Wielant schepnen/ Ende alle de Raeden excepto Jan de Leeu ende Claes Zael doude/

Opde vraghe van wiemen mette missive aen Zijn Excie affveerdighen zal/ Omme de vernijeuwinghw vande Wet byde voorn. Zijne Excie naer ouder gewoonte gedaen te worden/ is by W+R geres./ datmen Christiaen Boesschot terstonts ende noch met dit getyde met de voorss missive aen Zyn Excie senden zal/

H.M.C. br. P. Sijm. schepen ende Claes zael tres. worden mits dess bij W+R gecomm. omme het gevangenhuys te visiteren/ ende te raemen wat de voorss versochte opmaeckine van de nijeuwe woonplaetse voor den Ce(i)pier soude commen te costen/ omme daervan rapport gedaen zynde vorder in de zaecke gedisponeert te worden/ als naer gelegentheyt van de zaecke bevonden zal worden van noode te wesen/

Nathaniel van Heussen gaat "de vendue" bedienen onder zeer bijzondere voorwaarden.

Beroerende het verpachten ofte bedienen van de vendue is bij W+R goetgevonden ende mits dess geres. ende dyen volgende toegelaeten ende geconsenteert dat Nathaniel van Heussen tot zyne schade ende bate van voorss vendue zal aenveerden ende bedienen/ op zulcke conditien als de zelve tot noch toe verpacht is geweest/ Wel verstaende sonder pacht te zullen geven/ Mits dat Corn. Wielant ende Wouter Nachtegael pro specie en forma desselffs Nathaniel van Heussens borghe zullen wesen/ met expresse verclaeringhe dat de zelve re vera gheen borge wezen ende consequentel. gheen schade daervan zullen connenlyden/ maer zal alle de schade die daer door soude moghen commen van stadtsweghe voldaen betaelt ende de zelve borghen nomine tenus daer vooren bekent gemaect wordende daervan geindemniseert ende bevrydt zullen worden ende blyven nu ende ten eeuwighen daghen/ met zulcken verstande dat alle tgundt voorss secreet gehouden ende aen nijemant buyten de camer te kennen gegven ofte geopenbaert zal moghen worden/

Op den XXVIIen meerte 1602 pnt beyde brs. Pieter Sijm./ Adr. Corn. de Jonghe Claes Zael de Jonghe Christ. de Weijer Corn. Wielant schepenen Ende alle de Raeden excepto Jan Spierinck/

De cipiers krijgen nieuwe woonruimte.

De opmaeckinghe van de nijeuwe woonplaetse voorden Ce(i)piers/ naerdijen de Commissarissen hunl. rapport gedaen hebben is gehouden in state/ om midelertyt gesien vernomen ende geinquireerd te worden/ offer gheen andre timmerluyden ofte metselaers tzelve beter coop souden willen aennemen ende opmaecken ald deghene die daer van alreede gesproecken sijn/

Ghehoort waervoor de opmaeckinghe van de put op de marct soe bij den timmerman als metsler aengenomen is/ hebben die van W+R tzelve geapprobeert ende geordonneert voorts gemaeckt te moeten worden/

De ministers Verbi Divini krijgen de jaarlijkse 50 gulden toegekend.

Op de Req. van de ministers dess stadt is geordonn. geappostillert te worden het naervolgende/

B+S+R vergunnen de suppl. vuyt oorsaecke in heurl.req. verhaelt de somme van vijftich gulden over den jaere 1601 Ordonnerende overzulcx mits dess den Tres. dess stadt de voorss somme aende voorn. ministers te betaelen/ Ende tzal dezelve goede betaelinghe strecken/ mits dese overbringhende daer ende zoe behoorenzal/

Opde Req. van Jan de Lange is geordonn. de volgende appostille/ B+S+R vergunnen den suppl. bij provisie ende tot wederseggens toe continuatie vande gaige bij hem van wege ende vuyte naem van zijn overleden huysvrouwe tot noch toe ontfanghen/

De dispositie op de Req. bij P.A. v.d. Graft Bailliu dess stadt gepres. is gehouden in state/

Wouter Nachtegael heeft een soort burenruzie.

Opt versouck van Wouter Nachtegael zyn mits dess bij W+R gecomm. Pieter Sijm. ende Corn. Wielant/ Omme te visiteren tgundt Nachtegael secht tusschen hem ende zyne geburen in zijnen hoff questieux ofte ongerieffel. ende ongefundeeert te wesen/

Er geschiedt visitatie van de ordonnantie "opde Weescamer"

Ghehoort het Rapport bij H.M.C. br. Mr. Math. Sonnius Raet ende den secretaris dess stadt gedaen/ ber. de visitatie van de ordonnancie opde weescamer ende daerop gesien de poincten by de voorss Commissarissen voorgedraghen/ hebben B+S+R etc. de zelve poincten ende artijckelen gehoort gesien gelesen vermeerdert vermindert verbetert ende geapprobeert in der vouche gel. zijl. begeeren dezelve voortaen bij provisie ende tot naerder ordonnancie geobserveert ende achtervolcht te worden/ daervan de secretaris mit dess belast wort aende Weesmrs. dess stadt dezelve ordonn. in debita forma geexpedieert ende gelevert te worden/

HET NIEUWE STADSBESTUUR van april 1602 tot april 1603

Burchmrs.

Jan Adriaensz. van der Bije

Jan Spierinck

Schepenen

Govert Heyndricx

Pieter Vermeere

Merten Adriaensz.

Wouter Nachtegael

Claes Zael de Jonghe

Christoffel de Weijer

Mr. Mathijs Sonnius

Raiden

Jan de Leeu

Pieter Sijmonsz.

Hartman Michielsz. Coster

Willem Pietersz. Cuijper

Pieter Adriaensz. vander Ghoes

Claes Zael doude

Corn. Wielant.

Opden XXIIIen Aprilis 1602 present theele collegie.

Een req. van Mr. Niclaes Rooclaes, Fransche schoolmr.

Opde Req. van Mr. Niclaes Rooclaes is geres. geapp. te worden het naervolgende / B=S=R etc. verstaen ende ordonn. mits dess dat den suppl. hem zal hebben te reguleren conform het accoort bij de Ghecomm. dess stadt met hem aengegaen/ ende dijen volgende hem contenteren mette huyssinghe de stadt aencommende ende hem bij de voorn. Commissarissen aengewesen ? te weten mette groote Sterre die hij zal moeten bewoonen ofte tot zyne proffyte verhuiren/ ofte tot zyne laste leegh laeten staen/

Totwelcken eynde van stadtsweghe aenden voorss. huyse de grooteSterre zulcken reparatie gedaen zal worden als van noode wesen zal/ Sonder voor alsnoch tot eenighe nijeuwe wercken om redenen te connen verstaen/ hebben voorts B+S+R voorn. verclaert enz. mits dess dat de Suppl. de vrijdom van stadts excijs hem bijden voorn. Ghecomm. toegeleyt zal genieten ende proffijteren in zulcker voughe als alle andere vrij excijs wesende ende overlanghe jaeren geweest hebbende genietende ende proffyternde zijn/

Is voorts geres. de publicatie vande voorboden gedaen te worden opden XXVII April wesende Saterdach naestcommende /

Hieronder volgen een aantal wensen die de nieuwe baljuw gerealiseerd zou zien.

Opde Prop. bij mijn heer Bailliu gedaen beroerende de person van Willem Pietersz. inden gouden mortier mitsgrs. van Adriaen Corn. de Jonghe is voor dese reijse bij W+R daerop nijet geresolveert/ maer de dispositie van dijen gehouden in state/

Idem

Opde req. bij mijn heer den Bailliu aen W+R gepresenteert hebben B+S+R den voorn. Bailliu vergunt mits dess de turfftonne mitsgrs. de andere stadts maten die den overleden Bailliu Sijmon Romboutsz. gehadt heeft/ Sonder daer inne te begrypenhout bier potten pannen croten peeen Juijn ende diergelijcke die den voorss overleden Bailliu plach te usurperen(zich wederrechtelijk toeeigenen)/ Ende oock met zulcken verstande dat opt genieten ende gebruijcken vant recht vande voorss mate zulcken ordonnancie bij B+S+R voorn. gemaect zal worden als henl. naer gelegentheijt vande zaecke goet duncken ende gelieven zal/ Daer naer de voorn. heer Bailliu gehouden zal zijn te reguleren/

Idem

Beroerende dat de voorn. heer Bailliu is versouckende voortaen int collegie van W+R te compareren hebben B+S+R voorn. dijen aengaende gepersisteert enz. mits dess bijde resolutie daer van opden XXVen Januarij 1602 genomen/

Idem.

Belangende voorts dat den zelven Bailliu is versouckende zijne dienaers van stadts volgende voorgaende gebruijck gegaigeert ende onderhouden te worden hebben B+S+R voorn. gecomm. enz. mits dess beyde Brs. mitsgrs. beijde Tresoriers/ Om dijen aengaende met den voorn. Bailliu te commen in communicatie Omme te onderstaen waermede hij hem inde redelicheijt zal laeten contenteren/

Idem

Hebben voorts B+S+R voorn. den Bailliu voor dese reijse sonder te trecken in consequentie toegeleyt ende vergunt remboursement vande oncosten bij hem int executeren van Pieter Valckier extraordinarie verschoten/ Bedraghende volgende de specificatie daer van zijnde zeve ponden zesthien schell. grooten / Welcke voorss VII ponden XVI schell. de Tresoriers dess stadt mits dess geordonn. wordenaenden voorn . Pieter (doorgestreept ) heer Bailliu te betaelen / Sonder naerder ordonnancie te derven versoucken/

Ingewikkeld proces van br. Claes Zael tegen Volckert Jansz.

Opde propositie bijde burchmr. Vander Bije gedaen beroerende het proces geresen tusschen de burchmr. Claes Zael doude ende Volckert Jansz./ Daer inne de stadt tot conservatie van haere privilegien ende gerechticheden haer gevoucht heeft/ is bij W+R goetgevonden ende geresolveert tzelve proces zoe verre te doen opvolghen als tot voorstant van des voorss stadts gerechticheijt bevonden zal worden van noode te wesen/

De resolutie opde poincten diemen van stadts wege Zijn Excie soude behooren aen te dienen is gehouden in state totte naeste vergaderinghe/ Ghel oock in state gehouden wort de raminghe opde middelen die tot betaelinghe van stadts noodighe schulden van doene zijn/

Is geres. voortaen twee Tres. in conformite vande voorgaende oude gewoonte gecoren ende gecommitteert te worden/

Opden lesten april 1602 pnt Theele Collegie

Comm. met die van Middelburg over "de delvinghe vant nijeuwe diep"

Opde prop. byde br. vander Bije gedaen beroerende dat die van Middelb. geresolveert zijn de delvinghe vant nijeuwe diep byder hant te nemen/ ende dat die van Middelb. ontboden hebben door henl. stadtbode datter eenige vant collegie aldaer compareren souden met eenighe piloten(loodsen) vande onsen/ Sijn bij W+R gecomm. enz. mits dess Jan vander Bije Jan Spierinck brs. Hartman Michielsz. raet mitsgrs. den secretaris dess stadt omme te gaen naer Middelb. ende aldaer opde maeckinghe vant diep naert seggen vande zeevaerende luyden te adviseren. ende voorts te hooren wat die van Middelb. gelieft te seggen/ Om dat gehoort van alles rapport ende voorts gedaen te worden als naer gelegentheijt vander zaecke/

Over de gaige van Mr. Anthonij Biese

Opde vraghe offmen Mr. Anthonij Biese zijn resterende twee maenden gaige betaelen off nijet is bij W+R geres. datmen hem naer advenant zyn jaerlicxe gaige van hondert gulden zal betaelen/ Ende datmen tot dijen eynde de meubelen van van bancquen tafels soetse ende anders bij hem versocht zal taxeren/ Ende dat hijse volgende die taxatie zal moeten aennemen tzij datse meer ofte min commen te bedraghen/

Over het aantal dienaren van de Baljuw

B+S+R gehoort het rapport vande Commissarissen mette heer Bailliu in comm. geweest hebbende beroerende het houden vande dienaers/ hebben den Bailliu Pieter Aelberts vander Graft voort houden van zijnen dienaers tzij het hem belieft een twee ofte meer dienaers te houden toegeleyt ende leggen toe mits dess achtien ponden grooten vls tsiaers/

Opden IIIen Meije 1602 pnt Vander Bije burchmr alle de Schepenen excepto Claes Zael de Jonghe/ Jan de Leeu Pieter Sijmonsz/ Willem Pietersz. Cuijper/ Hartman Michielsz. Pieter vander Ghoes Raeden/

In tegenstelling tot "toude gebruijck" zal er tijdens de jaarmarkt geen "monsteringhe" gehouden worden om kosten te sparen.

Opde vraghe bijde burchmr. Vander Bije gedaen offmen inde aenstaende Jaermarct monsteren zal offt nijet/ Is bij W+R geresolveert om de costen te sparen gheen monsteringhe gedaen te worden ende voorts publicatie te doene/ Daer bij geordonneert zal worden dat ijeder gehouden zal zijn geduirende dese Jaermarct in persone te wacht te commen/ Ende voorts datmen dachwacht zal houden aen twee poorten aen elcke met een corpoaelschap/ Die oock gehouden zullen zyn geduirende heurl. wachte met zijdtgeweer te gaene/ Daervan de andere Officiers Wethouders ende magistraten om reden voor dese reyse nijettegenstaende contrarie gebruijck mits dess ontlast worden

Tot visitatie vant Diep worden mits dess gecomm. die vant collegie gelegen wesen naer gelieven zal daer te gaen/

Opden XXVen Meije 1602 pnt Theele collegie excepto beyde de Saelen ende Corn. Wielant.

De baljuw wil Willem Pietersz. in de Mortier gevangen laten zetten.

Opt versouck van mijn heer Bailliu om Willem Pietersz. inde Mortier te moghen apprehenderen ende tot volcomminghe vande ordonnancie tot zyne laste gestrect te constringeren is noch geresolveert ende gehouden in state/

Over de "stadtsmaten" waaronder de "mate" van de turftonnen.

Tot opsouckinghe vande oude conditien ende ordonnancien opt ontfanghen vant recht vande turfftonne ende andere stadts maten worden bij W+R mits dess gecomm. een vande Burchmrs Pieter Sijmonsz. Hartman Michielsz. ende Pieter Adriaensz. vander Goes Raeden/

Opt proces van Claes Zael doude is bij W+R geordonneert geschreven te worden aende advocaet/ omme te onderstean offmen ander mandement van doene zal hebben ofte nijet/

De raminghe opde middelen tot betaelinghe van stadts verloope schulden/ is andermael bij W+R gehouden in state ende vuyt gestelt tot volder?(volgend?) Collegie/

Waarschijnlijk heeft Andries Claesz. lelijke woorden gesproken tegen de Tres. Pieter vander Ghoes.

Opt tgund dat den Tresorier Pieter vander Ghoes gerapporteert heeft beroerende tgene ende Andries Claesz. stadts arbeijder op gisteren gepasseert is/ hebben B+S+R goetgevonden ende mits dess geresolveert/ Dat de Burchmrs. mette Tres. hem zullen ontbieden ende hem aff te vraghen met hem moveert zulcx tegen den Tresorier te seggen/ ende voorts hem interdiceren van gelijcke meer te doene op pene dat daer naerder in voorsien zal worden/

Over een "weijken" bij het "lasarushuijsken"

Opde vraghe offmen van stadts wege het weijken liggende aent Lasarus huijsken zal voorde oncosten aenveerden ofte nijet/ is bij W+R geres. dat den armen tzelve tot proffijte van de armen sal aenveerden ende de oncosten zuiveren/

Het rapport te doene opde verminderinghe vande gaige is vuytgestelt totte naeste vergaderinghe ende voorts geordonn. sooder ijet resteert/ dat het mede teghen de naesten gedaen zal worden/

Er worden "vrouwen ende dochters" toegelaten in het Kramersgilde.

Opde vraghe offmen de dochters ende vrouwen zal laeten vrij worden int cramersgilde is goet gevonden ende geres. dat de gildebroeders gehouden zullen zyn de voorss vrouwen ende dochters neffens andere int gilde te laeten commen/ mits betaelende trecht datter toe staet/

De "hooffden" zijn er slecht aan toe. De Tres. moeten 1 of 2 schepen rijs kopen.

Is voorts bij W+R geres. ende mits dess geordonn. aende Tresoriers dat zij met de eerste gelegentheijt zullen coopen een schip rijs ofte twee/ om de hooffden soe haest mogelijck wesen zal in behoor. reparatie ende state te bringhen/

Tot opschrijvinghe vande wachte worden mits dess gecomm./Pieter vander Meere/ Claes Zael de Jonghe ende Christoffel de Weijer Schepenen/

Opden XXIIen Junij 1602 pnt Theele collegie excepto Pieter vander Meere.

Weer over Willem Pietersz.

Opde Req. van Willem Pietersz. is geres. de naervolgende appostille : Den Suppl. zal hem hebben te addresseren aende heeren Staten van Zeellt ofte haere Ghecommitteerde Raeden ofte elders daer hij sal meenen tzijne te vercrijghen/

Over het maken vande ordonnantie op de turftonne en andere maten.

Tot raminghe ofte maeckinghe vande ordonnancie opde turfftonne ende andere maten vander stadt worden mits dess gecomm. een vande Brs. Pieter Sijmonsz. Hartman Michielsz. ende Pieter vander Ghoes Raeden/

Een onregelmatigheid bij "t overleveren van een obligatie"

Opt overleveren vande obligatie bij Adr. Corn. de Jonge aen Guillaume Bonte geteeckent de voorss obligatie voorde stadt bij Jan Adriaensz. vander Bije ende Jan de Leeu tot proffijte van Davidt Taedts/ Te voren toebehoort hebbende den voorn. Adr. Corn. Is bij W+R geres. datmen hem zal ontbieden ende aendienen dat hij qualijck gedaen heeft int overleveren vande voorss obligatie sonder de personen diese geteeckent te kennen te gheven/ daer toe mits dess gecomm. wort Jan Spierinck burchmr. Claes Zael doude Pieter vander Ghoes Tresoriers Ende Hartman Michielsz. Coster/

Alzoe tot verminderinghe vande grote swaere Interesten daermede de stadt belast is/ mitsgrs. tot betaelinghe van diversche vervallen interesten ende andere schulden een merckelijcke somme van penn. van noode is/ die deur het sobere dagelycx incommen vander stadt in casse nyet en zyn/ ende nochtans tot conservatie vander stadtseere noodich moeten gefurneert worden/ Soe hebben B+S+R om de minste quetse vande stadt ende de meeste gevouchlicheijt goet gevonden ende mits dess geresolveert/ dat yeder vant collegie van Burchmrs Schepenen ende Raiden daeronder gerekent den Secretaris dess stadt gehouden zullen zijn aende stadt te furneren ende by forme van leeninghe te versurghen tegen de penninck zesthiene de somme van hondert ponden grooten vls elck/ Ende die tzelve nijet gelegen soude zijn te furneren zal vermoghen tzelve op zijn particilier credit lichten ende dat tegen zulcken redelycken Intersest als hij zal connen bedinghen mits dat het nyet en excederen negen ten honderste tsiaers/ Daerinne nijet hebben in willen consenteren Wouter Nachtegael Christoffel de Weijer Mr. Math. Sonius schepenen/ Jan de Leeu Pieter Sijmonsz Willlem Pietersz. Cuyper Raden/

Een enorme korting op de "gaigen" van diverse personen/functionarissen.

B+S+R raetsaem ende geheel noodich vindende de stadt van alle lasten gaige ende personen te ontlasten soe veel eenichsints doenlyck wezen zal/ hebben voor eerst affgedanckt ende dancken aff mits dess Mr. Ingel Chirurgijn/ hem dijen wegende opzeggende zijn jaerlicx pension geweest hebbende dertich schellingen vls. /Twelck nu voortaen naerden lesten verschijndach geweest hebbende in meerte 1602 lestleden nyet meer van stadtswege betaelt zal worden/

Item is in conformite(conformiteijt) van diversche voorgaende res. andermael goetgevonden enz. gheen dienders meer te houden dan eene/ ende daer vooren des maents te betaelen par den Tresorier dess stadt aenden ghene die het dienderschap bedienen zal dertich schellingen met zulcken verstande alsser gheene diender wesen zal/ datter oock geen betaelinghe gedaen zal worden/ Waermede de dertich schell. smaents die aenden tweeden diender mitsgrs. de thien schell, smaents die aeden provoost plegen vuytgerect ende betaelt te worden/ verspaert ende de stadt daervan ontlast zal worden/

B+S+R hebben goetgevonden ende mits dess geordonn. dat Mae Jans voortaen gehouden zal wesen de wachte te dienen/ voor vrijdom van vier ende licht / sonder eenighe gage ofte pension jaerlicx te proffijteren/ Daermede de stadt vande jaerlicxe drie ponden grooten Vls die zij tot noch toe genoten heeft ontlast ende bevrydt zal worden/

B+S+R hebben affgedanckt enz. mits dess Hans van Zwol tot noch toe metten portier gegaen hebbende omme de poorten te helpen sluyten/ Daermede de stadt ontlast wort van dedrie ponden grooten vls tsiaers die hij plach te trecken/

Beroerende het wachtmeesterschap tegenw. bijde Heer Bailliu bedient wordende/ alzoe der aengedient wort datter eenighe zyn die tzelve bequamel. souden willen bedienen/ voor vyff zes zeven ofte vuyterl. acht pont tsiaers soe hebben B+S+R dijen aengaende goetgevonden ende mits dess geres. datmen dheer Bailliu vander Graft tzelve aendienen zal/ ende in cas hij tselve soe goeden coop soude willen bedienen/ hem voor een andre prefereren zal/ Dan in gevalle het hem daervooren nyet aen soude staen/ zal de beste coop ende de minste cost voorde stadt gesocht ende tvoorss wachtmeesterschap aen een andere gegeven worden/

B+S+R hebben goetgevonden ende mits dess geordonn. dat Joris Baston clockspeelder in plaetse vande dertich ponden Vls / des jaerlicx daerinne gerekent zijne huyshuire/ voortaen nijet meer des jaers voor een ende vooral/ sonder yet van huyshuire jaerlicx te proffyteren bovendyen genyeten ende ontfanghen en zal als hondert gulden/ Twelck mits dess verstaen wort ingegaen te zyn metten Ien febr. 1602 lestleden/

B+S+R hebben de hondert gulden van Mr. Jacob Hermans gemindert ende gestelt op twaelff ponden thien schell. Ordonn. dyen volgende jaerlicx aenden voorn. Mr Jacob Hermans inde plaetse van de voorss hondert gulden jaerl. voldaen ende betaelt te worden twaelff ponden thein schell./ die beginnen te loopen hebben sedert den eersten febr. 1602 lestleden/ Ordonn. voorts den voorn. Mr. Jacob Hermans mits dess belastende met den aldereersten in treyn te bringhen van het ontfanghen ende verantwoorden vande vyff schell. vant luyden over yeder person begraven wordende/ In conformiteijt van de resolutie daerop tanderen tyde genomen/

Alsnoch is goetgevonden ende geres. dat de weesmrs. voortaen in plaetse vande twee ponden vls. tsiaers/ maer jaerlicx proffijteren ende genieten zullen twintich schell. grooten Vls/

Item is goetgevonden enz. dat de brootwegers voortaen nyet meer genieten zullen als van elcken ommeganck drije stuyvers ende de stadtboden met hun twee drie stuyvers te weten elck twee blancken/ Inden vouche dat voortaen nijet meer in rekeninghe van der stadt tot behouff vande brootwegers geleden ende gepasseert zal worden als drije ponden/ In plaetse van de zes ponden grooten Vls/ die tot noch toe jaerlicx gepassert zyn/

Item is goetgevonden enz. dat Lenaert Arentsz. voor zijne jaerl. peijlinghe in de plaetse van de zesendertich schell. gr. Vls. nijet meer proffijteren ende ontfanghen zal als vierentwintich schell./

Item dat Mr. Heyndrick Sonnius als stadtsadvocaat in plaetse van zes ponden bij hem jaerl. geproffijteert nyet meer ontfanghen en zal als vier ponden gr. Vls.

Alsnoch is goetgevonden enz. voortaen te verspaeren tgundt jaerl. gegeven is aen Govert Heyndricxz. voort schoone maecken ende onderhouden van des stadts musketten ende ander geweer in bevestinghe van welcke andermael toegestaen ende geaccordeert is in confomit. vande res. opt doen van syadts laeste rekeninghe genomen/ dat de musketten bij de stadt wesende vuytgedeelt zullen worden aen die vant collegie van W+R omme by de zelve tot behouff ende dienste vande stadt bewaert ende sonder laste ofte cost vande stadt onderhouden te moghen worden/

Item is goetgevonden enz. de gaige van Jan de Lange wesende thien ponden Vls. te continueren tot bamisse commende sonder langer/ Als wanneer de zelve gaige zal commen te cesseren wordende tot dyen fijne van nu alsdan ende dan alsnu affgedaen mit dess/ Daervan den voorn. Jan de Lange (schoolmeester) om hem des te beter daernaer te mogen reguleren gewaerschout ende verwitticht zal worden/

Item is goetgevonden ende geres. dat Christiaen Boesschot nijet meer jaerl. proffijteren zal de twee ponden grooten Vls. hem ende zijn confrere inden jaere 1599 toegeleyt/ Blijvende gecontinueert int ontfanghen vande vier ponden gr. Vls. de tsiaers vant poortsluyten/ Item de twee ponden vls. van den trommel te slaen/ Ende oock vande twintich schell. tsiaers vant bedienen der weescamer/

Item is goetgevonden enz. dat Maycke Leijns voortaen in plaetse van de zeven ponden thien schell. bij haer jaerl. genoten vant muergeschap (matres/oppas/een soort kleuterjuf?) nyet meer ontfanghen zal als vyff ponden tsiaers/

Alzoe B+S+R dess stadt A. nijet en vermochten in conformit. van het schrijfftelyck contract met Mr. Pieter Cannoije heurl. tegenwoordighe secretaris opden XXIen decembris 1599 aengegaen te disponeren over des voorn. secretaris gaige veel min de zelve te verminderen/ maer ter contrarien van stadts ende de gemeente wege voor heurl. ende heurl. naercommelinghen in Officie gehouden waeren den voorn/ Mr. Pieter Cannoije in zijn Officie van secretarisschap mette dependentien ende emolumenten van dijen te mainteneren ende zijn leven lanck te conserveren ende nochtans noodich gevonden hadden de stadt van alle gaigen personen ende andere lasten soe veel te verlichten als mogelyck wezen soude/ Soe hebben B+S+R voorn. dijen aengaende (naerdijen zyl. meest op alle de andere stadtsgaigen ende pensionen naer gelegentheijt vander zaecke ordre gestelt ende zulcken verminderinghe gedaen hadden als henl. goet gedocht ende in billicheyt belieft hadde gehadt metten voorn. Mr. Pieter Cannoije collegialiter gesproecken/ ende versocht dat den voorn. Cannoije soude believen/ nijttegenstaende het accort met hem opden voorss XXIen dec. 1599 aengegaen/ ende onvermindert mitsgrs. sonder preiuditie vandijen/

Ende alleenl. in consideratie van den tegenw. staet van der stadt vrijwillich bij provisie voor eenen tijt te consenteren in zulcken verminderinghe vande gaige/ als hem Cannoije voorgehouden werde/ Waerop de voorn. Mr. Pieter Cannoije geantwoort ende zekere redelycke presentatie gedaen/ mitsgrs. alle tgundt voorss in discretie vant collegie van W+R gestelt hebbende / hebben B+S+R voorn. naer voorg. rijpe delib. confirmerende het bovengeroerde accort aengenommen enz. mits dess de presentatie bij den voorn. Cannoije gedaen/ Verclaerende dyen volgende dat den voorn. Cannoije bij provisie voor eenen tijt in plaetse van de vier hondert gulden bij hem tot noch toe jaerl. genoten/ maer jaerl. voor gaige oroffijteren ende ontfanghen en zal de somme van vyfftich ponden (= 300 gulden) gr. Vls./ ter tijt toe de voorss stadt gecommen zal wezen tot meerder prosperiteijt verbeteringhe van neringhe ofte verminderinghe van lasten/ In welcken gevalle B+S+R voorn. soe voor hem zelven als voor heurl. naercommelinghen in Officie van des stadt ende gemeente weghe belooft hebben enz. mitsdess den voorn. Pieter Cannoije wederom zyne oude gaige van vier hondert gulden tsiaers te laeten voilgen doen genieten ende proffijteren/ ende boven dyen naer gelegentheyt van zaecke ende constitutie van de stadts gelegentheijt eerlijck te recognosceren de verminderinghe van gaige die de voorn. Cannoije ten respecte van de sobere staet van de stadt geleden zal hebben/

Beroerende de gaige van Merten Adriaensz. excijsenaer dess stadt hebben B+S+R de zelve gage wesende twee hondert gulden tsiaers voor alsnoch gecontinueert enz. mitsdess onder zulcken reserve ende conditie dat den zelven excijsenaer gehouden zal zyn van stadtswege te bedienen zulcke andere cleene ontfanghen alsser souden moghen vallen ende daermede hij belast soude mogen worden/ in conformit. van welcken hij gehouden zal zijn voortaen het havengelt te ontfanghen volgende de resolutie daerop genomen/

Belangende het havenmeesterschap ende het opwinnen(opwinden) van de sluijs bij Pieter Sijmonsz. tot nu toe bedient/

Alzoe den zelven presenteerttzelve te verlaeten liever/ dan te bedienen voor zulcken prys alsser geseyt wort/ dat andere dat bedienen willen/ mits genietende zyn gaige pro rato ? van tyde/ hebben B+S+R voorn. goetgevonden ende geres. zelve bij een andere te doen bedienen/ ende den minsten cost voor de stadt te soucken/

Opden XXIIIen Juny 1602 pnt beyde brs./ pnt alle de schepenen excepto Pieter van der Meere ende alle de Raeden/

Uitnodiging van Middelb. om te spreken "beroerende het diepmaecken ofte delven".

Op de Prop. byden br. Jan Spierinck gedaen/ van dat die van Middelb. met hunnen stadtsbode ontboden hebben datmen eenighe ghecomm. soude willen senden/ om op van daghe tegen de twee viren beroerende het diepmaecken ofte delven met den anderen te spreecken/ syn by W+R gecomm. enz. mits dess gecomm. beyde de brs. H.M.C/ M.A./ Claes Zael doude mitsgrs. den secretaris dess stadt / Omme te hooren wat die van Middelb. voorhouden zullen ende daeraff rapport te doene/

Opden XXVIen Juny 1602 pnt theele Collegie excepto mr. Math. Sonnius

Arnemuiden is bereid stenen/bricken en een aantal mannen te leveren als bijdrage tot "tdiepmaecken ende delven"

Ghehoort het Rapp. bij de Comm. gecomm. geweest zynde / omme de heeren van Middelb. te hooren spreecken gedaen ende daer vuyt de intentie ende meeninghe vande voorn. van Middelb. verstaen zijnde /hebben B+S+R goetgevonden ende mitsdee geres, dat de zelve Comm. ofte eenighe van henl. die daer toe moghen vaceren de voorn. heeren van Middelb. tot het aengrijpen vant werck zullen presenteren de steen ende brijcken (brikken/tichelstenen) dieder tegenw. noch bijde stadt zyn op het werck daer se van doene zijn te doen bringhen ende personel. tallen tijde den oorboir zulcx verheyssende bijt werck te wesen ende daerop zulcken regardt te nemen dat alle tzelve met alderwijst beneersticht ende behoorl. gemaect ende gewrocht mach worden/ ende ten lesten soet anders nyet vallen soude willen noch vyff zes mannen dagelyccx int werck te houden geduirende het voorss werck/

Opden XXVIIIen Junij 1602 pnt beyde brs. Govert Heyndrick Pieter vander Meere Wouter Nachtegael Christoffel de Weijer schepenen ende alle de Raeden.

Er wordt een "loterie" onder voorwaarden toegestaan.

Naerdyen Heyndrick Pietersz. Winter versocht heeft binnen dess stadt Arnemuyden een loterie ende treckerie op te moghen stellen tot zijne schade ende bate op zulcke ordre ende reserve als B+S+R tot weeringhe ende verhoedinghe van alle fraulden ende bedroch goetvinden ende believen souden te ordonneren/ soe hebben B+S+R voorn. aende voorn. Heyndrick Pietersz. toegestaen ende geacc. enz. mitsdess binnen de voorss stadt A. een loterie ende treckerie geduirende den tijt van drie weecken naer de opstellinghe van zyn craem op te moghen rechten/

Mits dat hij gehouden zal zijn volgende het rapport van de Commissarissen met hem in Comm. geweest hebbende aende stadt voor een recognitie gehouden zal wesen vuyt te reijcken ende betaelen twee hondert ponden gr. Vls.

Opden IIen Jullij 1602 pnt theele collegie excepto Wouter Nachtegael schepenen Claes Zael doude ende Corn. ielant Raeden/

Weer over "tdiepmaecken" leveren van steen +6 mannen enz. dat volgens die van Middelburg niet genoeg is.

Ghehoort het Rapport bijde Commissarissen gecomm. geweest zijnde om de heeren van Middelb. aen te dienen/ ende tot het werck vant verhoogen vant hooft ende het stoppen van de gaten te presenteren de steen zes mannen ende den opsicht/ hebben B+S+R goetgevonden enz. te persisteren gel. Zijl. persisteren mits dess bijde voorgaende res. ende presentatie aende voorn. heeren van Middelb. gedaen/ Sonder vooralsnoch tot eenighe contributie van penn. ofte leveringhe van materialen te commen verstaen/

Opden XVIen Jullij 1602 pnt het heele Collegie excepto Corn. Wielant.

Alzoe de heeren van Middelb. zeer insisteren om tot het Nijeuw te beginnen werck noch eenige vorder contributie te hebben/ Ofte ten minsten datmen van stadtswege ende tot desselffs laste seker quantiteijt steen doen bringhen vande Kaije van Middelb. tot op het werck/Soe hebben B+S+R goetgevonden ende mits dess geres. met die van Middelb. andermael in comm. te commen ende mette zelve bereoerende het voeren van de steen final. overeen te commen/ ende de zelve dyen volgende te beloven zoe veel schepen te zullen doen voeren alst geaccordeert zal worden/ doch nyet over hetgetal van twintich maer wel min ist doenlijck/ Tot welcke voorss finale handelinghe ende comm. mits dess gecomm. wort J.A.v.d. Bije Jan Spierinck brs./ mitsgrs. Claes zael doude ende Pieter vander Goes Tres./

De "meulenberm ende de Kaye aende Veersche Poorte" moet resp. gekramd en gerepareerd worden.

B+S+R hebben goetgevonden ende mits dess gres. datmen eerstdaechs de meulenberm zal crammen ende bringen in behoorl. reparatie ende voorts de Kaye aende Veersche poorte te doen maecken naer gelegentheijt ende heysch vander zaecke/ ende dat by den hoope ofte in dachgede(n) Soet de tres. oorboirlicxst vinden zullen/

Voorwaarden m.b.t. de loterij

Beroerende de besproecken twee duysent loten is by W+R goetgevonden ende mits dess geres./ dat den Armen daervan zal genieten ende proffijteren een duysent/ Te weten hondert gulden daervan/ Ende van de resterende duysent loten sal de stadt hondert hebben/ ende yeder vant collegie daeronder gerekent den Bailliu ende secretaris vyfftich/

Opden Xen Augusti 1602 pnt theele collegie

Beroer. het weijke gelegen buijten dess stadt in Nijeuwerkercke aent oude Lazarus huijsken/ is andermael bij W+R goetgevonden ende mits dess geordonn. in conformiteijt van de Res. daerop den XXVen Meije 1602 genomen) dat het bijde Armmrs. tot behouff van den Armen geaenveert van oncosten gezuyvert ende voorts tot der Armen proffijte verhuirt ofte anderss gebruyct zal worden/

Er is hier sprake van "nijeuwe wercken op St. Juslant (Joosland)

Belangende de coopinghe vant Rijs tot reparatie van de hooffden van noode is bij W+R goetgevonden vuytgestelt te worden/ ter tyt toe datde nijeuwe wercken hier over op St. Juslant(Joosland) volmaeckt zullen/

Req. van "clockspeelder Joris Baston"

Op de Req. van Joris Baston tenderende totte meerdergaige vanhet spelen op de clocken te hebben als hem bijde leste resolutie opt stuck vande gaige genomen toegeleyt is/ is bij W+R goetgevonden enz. vooralsnoch by de voorgeroerde resolutien te persisteren om diversche redenen ende merckel. om de consequentie wille/

Over de "huyshuire" die Rhethorica moet betalen.

Opt versouck van die van Rethorica is by W+R goetgevonden ende de zelve mitsdess vergundt ende toegestaen de betaelinghe vande huyshuire dieder verschenen is ende voorts jaerlicx voor huijshuire twintich schell. sonder meer/

Over het "lichten" van penningen van de weeskamer

Opde Req. van Jan Crol ende Matheus Boynicx ? omme ter weescamer eenighe penn. te moghen lichten/ is bij W+R goetgevonden geordonn. dat de weesmrs. sonder eenighe exceptie zullen wegen de resolutie henl. opt lichten van penn. toegesonden/

Een zoon mag in de plaats van zijn vader "waecken" onder bepaalde voorwaarden.

Opde req. van Adriaen van Dort versouckende vrydom vande wachte/ is bij W+R toegestaen ende geaccordeert datde de sone voorden vader op des vaders beurte zal mogen waecken/ mits dat den vader ende de sone om gheen volck te verliesen in den diversche rolle gestelt zullen worden ende alzoe op verscheyden nachten zullen moeten waecken/

Is voorts goet gevonden ende geresolveert aen Pieter Schoutens gheen attestatie vande verpachtinge vanden dijck van keeten tot aent oude gat toe te gheven/

Opden XXen Augusti 1602 pnt theele collegie excepto Claes Zael doude ende Corn. Wielant Raiden/

Marinus Beerents is bij "Isendijcke" gevangengenomen en zijn huisvrouw wil hem lossen. Er zal een "extraordinaris collecte" mogen worden gehouden voor de Armen, daar de Armmeesters de benodigde 7 pond voor dat doel hebben voorgeschoten.

Opt versouck vande huijsvrouwe van Marinus Beerents tegenw. tot Isendijcke gevangen/ is bij W+R gevonden ende geres. dat de br. Jan Spierinck volgende zyne gedaen presentatie aende zelve gheven ende verschieten zal de zeve ponden vls bij haer versocht / van welcke zeve ponden vls den voorn. Jan Spierinck bij ende van wege den Armmrs. dess stadt restitutie ende remboursement geschieden zal/ Daer vooren den Armen toe toegestaen ende mits dess vergundt wort een Extraordinarisse collecte ende ommeganck/ Die ter eerster gelegenheijt der tyt gedaen ende geeffectueert zal worden/

B+S+R gehoort tgundt de weduwe vande overleden Bailliu is versouckende / is goet gevonden ende mits dess geres. de voorn. weduwe vande Bailliu Sijmon Romboutsz. toe te staen haere Immeubele goederen rechtel. te mogen doen vercoopen tot betaelinghe ende contentemente van haere gemeene crediteuren ende dat voor ende aleer den gewoonlijcken tijt van proclamatien geexpireert zal wesen/ Mits conditie dat dezelve weduwe gehouden zal zynte compareren voor Schepenen ofte in vierschaere dess stadt ende tzelve onvermindert de bonste proceduiren tot voordeel van haere crediteuren ende haer zelffs gerusticheijt te versoucken/ met belofte van haer in alles te zullen draghen naaer de gevouchde Schepenen Te weten die daer inne opde eerste proclamatie gevoucht zullen worden te obedieren/ ende henl. ex Officio te laeten geworden in alder voughe oft alle de proclamatien geexpireert/ mitsgrs. alle andere behoorl. rechtvorderinghe ende solemniteijten geobserveert waeren/ Ende voorts met expresse verclaeringe van nu noch te eeuwighe daghe daertegen nijet e zullen opposren ofte eenige exceptie nemen/

Opden XXIen Septembris 1602 pnt theele Collegie excepto Claes zael de jonghe/

Cop Mertensz. mag het huisje bij de Veerse Poort bewonen.

Op het huysken aende Veersche poorte bij Cop Mertensz. versocht is bij W+R dess stadt bij provisie geconsenteert ende aen den voorn. Cop Mertssz. toegelaeten mits dess om tvoorss huysken bij provisie te mogen gebruijcken ende bewoonen/

Een Request van Maycken Leyns over "Incommen vande rente"

Opde requeste van Maycken Leyns / daer bij de zelve versouckt het Jaerlicxe Incommen vande renten/Daer vooren sekere erven gelegen buijten dess stadt tusschen de keeten ende de meule vercocht zijn/ te moghen ontfangen ende proffijteren/ is bij W+R goet gevonden ende mits dess geres. dat Adr. Corn. de Jonge ende Davidt Taedts als coopers vande voorss erven eerst ende alvooren by provisie aende Tres. dess stadt zullen voldoen ende betaelen tgundt zijl. vande verloopen vandijen schuldich ende ten achteren zijn/ Ende voorts dat het bescheet vande voorss rente zal opgesocht worden omme dat gesien vorder inde zaecke gedisponeert te worden als naer behooren/

Het z.g Lazarus huijsje-buiten de stad gelegen- zal op voorstel van de Armmeesters verkocht worden.

Opde propositie bij ende van weghe de armmrs. dess stadt gedaen beroerende het vercoopen vant Lasarus huijsken gestaen buyten dess stadt in Nijeuwerkercke/ hebben B+S+R goetgevonden ende mits dess voorn. Armmeesters geauthoriseert om tvoorss huysken te mogen vuyte hant ofte openbaerl. mette stocke vercoopen/ Tot effectueringhe ende volbringinge van welcke de stadtbode dess stadt geauthoriseert wort mits dess / Omme de tegenwoodighe bewaerder vant voorss huijsken te insinueren ende aen te seggen dat hij hem vaneen andre woonplaetse versie ende terstonts ruijminghe doe/

Het "Goessche hooft" wordt "met de minste cost" hersteld.

Alzoe voor alsnoch het rijs can gecocht worden tot reparatie vande tegenwoordighe ontramponeeerde hooffden/ ende namel. het Goessche ende Bergsche hooft/ hebben die van W+R goet gevonden ende mits dess de Tres. dess stadt geordonn. ende geauthoriseert om bij provisie het Goessche hooft met de minste cost mogel. zynde in zulcken reparatie ende staet? te bringen dat het bruickbaer zij/

Over het"gepretendeerde loon vande steen ..... opt nijeuwe werck te bringen"

Tot affrekeninge ende vereeninghe vande schippers beroerende beroerende heurl. gepretendeerde loon vande steen tot Middelb. te haelen ende opt nijeuwe werck te bringen/ Sijn bij W+R mis dess gecomm.beyde Brs. mette Tres. dess stadt/

De stad moet voor de zoveelste maal weer 300 ponden lenen.

Tot betaelinghe ende voldoeninghe vande verloope ende onbetaelde Interesten ende eenige haestighe noodiche schult is bij W+R goet gevonden ende geres. drie hondert ponden vls gelicht te worden Daer vooren teeckenen zullen ....

Opden XXXen Novembris 1602 pnt J.A. vander Bije br. alle de schepenen Jan de Leeu Pieter Sijmonsz. Hartman Michielsz. Pieter vander Ghoes Raeden/

Een cohier van de schouwen te Nieuwerkerke

Tot opschrijvinghe vande Schouwen in Nijeuwerkercke ende Mortier sijn bij W+R gecomm. ende worden gecomm. mits dess de Bailliu Pieter Aelbertsz vande Graft ende de br. Jan Adr. van der Bije/

Over "den dijck tusschen de stadt ende de keeten tot het oude Gat"enz.

Beroerende de attestatie bij Pieter Schoutens versocht van dat den dijck tusschen de stadt ende de keeten tot het oude gat toe noijt verhuirt oft verpacht en is geweest hebben B+S+R goet gevonden ende mits dess geres. den voorn. Pieter Schoutens aengeseyt te worden/ dat de heeren nijet en verstaen dat den Secretaris daermede moijen ofte attestatie geven zal/

Opde req. van tappersgilde tenderende tot meerder verminderinghe ofte affdoeninghe vande nijeuwe Impositie / is bij W+R gepersisteert Ghel. zijl. persisteren mits dess bijde voorgaende daerop genomnen resolutie voor alsnoch ongeraden ende onnodich vindende beroerende hey tappen vant Ingels bier ofte pharo eenighe veranderinghe te doene/

Over de "achtergelaeten kinderen " van de zoon van "de Speelman Heijndrick Joosz.

Opde req. van Heijndrick Joosz. speelman tenderende ten fyne desselffs Heijndricx sones achtergelaeten kinderen tot laste vande armen dess stadt souden opgevoet worden/ sijn bij W+R gecomm. enz. mits dess de Armmrs. dess stadt om met hem te commen in comm. ende met hem ten meesten proffijte vande Armen mogelijck zijnde te handelen/ De zelve Armmeesters mits dess authoriserende soeder anders geene raet en is de zelve kinderen te mogen besteden/

Op de Req. van Adriaen van Dort is bij W+R geordonn. vuyte cohieren gesien ende onderstaen te worden wanneer de huijsse in zijne req. gespecifficeert te worden/ als naer gelegentheyt vander zaecke bevonden zal worden te behooren/

2 poorten dienen bewaakt te worden met daarbij ook een "dachwacht"

Is bij W+R goet gevonden ende geres. datmen beyde de poorten zal doen bewaecken ende oock dachwacht houden/

Met behulp vande "wagenaers" zal de "vuijlicheyt binnen en als van buijten de stadt" opgeruimd moeten worden.

Alsnoch is geresolveert datmen de vuilicheijt zal doen wech doen mette beurten ende diensten vande wagenaers soe van binnen als van buijten aende stadt noch schuldich ende ten achteren zijnde/ Daertoe de Tresoriers geauthoriseert worden mits dess omme eerstdaechs in treijn te bringen ende mette vuijlicheijt de wallen op te maecken/ 

Ga naar boven