Historische Vereniging Arnemuiden

Langstraat - noordzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
84     DEN ROODEN LEEUW
28-05-1516 Kesteloo Bij een akte voor de schepenen van Middelburg verleden, kregen deken en beleders van de voetboog schutters een stuk grond, liggend achter het huis de Leeuw
28-06-1575 RAZE 125 Adriaan Block x Matte Adriaens huis genaamd den Rooden Leeu contra Sijmon Sijmons Cost.
19-03-1577 RAZE 126 De baillui contra contra de weert in de Roode Leeu.
22-02-1578 RAZE 126 Steven Dirricx Ruijter contra Cornelis in de Roode Leeu.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Cornelis
20-06-1579 RAZE 127 Pieter Jans van de Hooge namens huisvrouw contra erfgenamen van Jan Jans apothecaris betreft huis de Rode Leeu eertijds de erfgenamen toebehoord hebbende.
16-05-1579 RAZE 127 Maryken Hermans x Cornelis in de Roode Leeuw contra Hans Stout.
11-04-1579 RAZE 127 Cornelis Cornelisse in de Roode Leeu namens Herman Sterre (zijn schoonvader) contra…..
25-07-1583 RAZE 132 Cornelis Cornelis in de Rode Leeu burger te Arnemuiden borg.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Cornelis schiptimmerman / bewoner: Cornelis Houtman. Cornelis was Doopsgezind.
29-12-1584 RAZE 133 Adriaen Cornelis schiptimmerman is ten huize van broer in de Rode Leeu geweest heeft Adriaenken Adr. ten huwelijk gevraagd; aangenomen maar moeder van Adriaenken weigert; verzocht ontslag.
21-09-1587 RAZE 134 Pieter Gerbrants contra Cornelis in de Rode Leeu.
30-04-1591 RAZE 136 Cornelis Cornelis in de Rode Leeu….
08-02-1594 RAZE 138 Cornelis Cornelis van der Gouwe in de Roode Leeu en Philipus Verbeke bezitters respective van huis de Coorenblomme en huis daarneffens in de Noortstrate.
21-06-1594 RAZE 139 Claes Pieters Heer koper van huis den rooden Leeu op de vischmarkt ………………
10-12-1596 RAZE 141 Ruiming van huis de Rode Leeu waar Barthel Adriaens in woont. (kan ook nummer 41 zijn)
13-04-1597 Kesteloo De gemeenschappelijke schutterij koopt het huis, palend aan de schuttershoven, voor f. 2650  van Claes Pieters Heer, die dit ten hare behoeve overdroeg aan Jan Adriaensen van der Bije.
25-02-1597 RAZE 141 Claes Pieters Heer contra Cornelis van Huessen namens Aelken Heijndricks brouwster tot Delft; betreft paij voor koop van huis de Rode Leeu op de Vischmarckt.
10-02-1597 RAZE 141 Jan Adriaens van der Bije coper van huis de Rode Leeu contra Claes Pieter Heer.
03-10-1598 Notulen Raad Het stadsbestuur geeft vergunning aan de schutterij om het handbooghof en het huis de Roode  Leeuw te verkopen, om de schutterij daardoor te ontlasten
1600 Kesteloo Begin dit jaar wordt het huis verkocht voor 250 pond.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Rinenke Mees
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1641 Notulen Raad Jan de Bruijne verzoekt het huis te mogen afbreken en de materialen af te voeren
Maart 1643 Notulen Raad Jan de Bruijne de eigenaar van het erf waar eertijds de Rode Leeuw op gestaan heeft, wordt gelast de puinhopen op te ruimen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe Adriaen van Dorth
1677 1680 Cohier Eigenaar: Weduwe Adriaen van Dorth
85      ROO HARDT
11-05-1574 RAZE 124 Sterfhuis Jan Cornelis in 't Roo Hart.
15-03-1576 RAZE 126 Cornelis Claijs namens Neele Danckerts alias Mosselman contra Pieter Jobs namens sterfhuis Jan Cornelis
11-04-1579 RAZE 126 Cornelis Dirricks Gorcum cooper van huis 't Roo Hart contra Pieter Jobs nms. sterfhuis Jochem Hage.
10-01-1579 RAZE 126 Neelle Danckers alias Mosselman te goed van huis 't Roo Hart…..
1580 Cohier 1580 Eigenaar: Jan van Huessen
21-04-1580 RAZE 128 Jan van Huessen contra Hugo Stevens; betreft koop van huis 't Rode Hart.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Dirrick Sael
10-03-1585 Lidmaten Bewoners: Trijn Jacobs (x Diercq Sael) en Neel Jacobs (zuster) afkomstig uit Amsterdam. Dierick neemt voor het eerst deel aan het avondmaal op 22-06-1586
1586 1636 Cohieren Eigenaar: Claes Sael
04-01-1587 Lidmaten Bewoner: Lysebeth Cornelis J.D.
17-01-1589 RAZE 135 Dirrick Sael en Claes Sael zijn zone contra Jan Persijn.
05-07-1592 Lidmaten Bewoner: Nicolais Sael de Oude
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: Tryntgen Hermans x Nicolais Sael de Oude
11-06-1605 RAZE 187f Burgemeester Claes Sael d'oude x Catelijnken Hermans Vos. Testament 23-03-1603. 3 wezen.
08-01-1611 Notulen Raad Van stadswege wordt het huis gehuurd t.b.v. Jacques Huart, koopman te Middelburg. Deze wil  in Arnemuiden een Borst-weverij vestigen. Huart wordt echter pas op 6-12-1611 als poorter ingeschreven.
01-11-1611 Stadsrek. Volgens de stadsrekening van 1613/1614 was voor Jan de Lange, schoolmeester, sinds  1-11-1611 het huis het Roode Hart gehuurd voor 10 pond per jaar.
01-07-1612 Lidmaten Bewoner: Herman Nicolaes Sael. j.g.
06-07-1614 Lidmaten Bewoner: Digneken Niesten j.d. Afkomstig uit Middelburgh
04-09-1617 Lidmaten Bewoner: Dirc Zael de jonge j.m. Afkomstig uit Middelburgh
30-06-1619 Lidmaten Bewoners: Abraham Maljerse x Deylene. Afkomstig uit Middelburgh.
03-07-1621 Lidmaten Bewoners: Leunis Loddaerts x Judith. Afkomstig uit Middelburg (wonen bij 't Roo Hart)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Leunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Weduwe Adriaen van Dorth
1680 GA 719 Eigenaar: wed. Adriaan van Dortg. 't Roode Hart op het oosteijnde deser stad. + eigenaar erve van 't Rood Hart, Pieter Foppe
1702 Burgemeester van de Schilde; In 1704: sterfhuis van de heer van de Schilde
1705 Jan Caron of Karon
1712 Wouter Beaufort
1724 Abraham Beaufort
15-01-1737 RAZE 169 Cornelis de Hooge van Jacomijntie Wolse weduwe Abram Beaufort; schuldig aan Sinj. Marinus Verhulst won. Middelburg; huis 't Roode Schilt. In 1749: de weduwe van Cornelis d'Ooge
23-09-1755 RAZE 170 Matie Merison weduwe Cornelis de Hooge aan Hendrik Brouwer huis het Rode Schilt; o: Schuttershof n-w: de gen. hr H. Brouwer z: straat
1766 Juffr. de weduwe van Hendrik Brouwer
1775 De erfgenamen van juffrouw de weduwe Brouwer
1776 Bastiaan Bomme
1777 Anthonetta Brouwer, huisvrouw van Bastiaan Bomme. In 1790: als weduwe van Bastiaan Bomme. In 1806: huis, hof en koetshuis van Anthonetta Brouwer.
06-10-1810 RAZE 172 Dhr. Servaas Bomme koopman te Middelburg aan Jan Bernard Joosse, huis, koetshuis en daarachter leggende erve of thuijn.
86     IN DEN WILDEMAN
20-11-1574 RAZE 124 Sterfhuis Anna van Zwol contra Pieter Jans van der Hoogen als ontvangen van 't weeskind Frans Hillebrants rente op huis de Wildeman.
16-05-1574 RAZE 124 Anna Backers jonkwijf in de Wildeman heeft loon van Anna van Zwol te goed.
19-03-1577 RAZE 126 De baillui contra de weert in de Wildeman.
16-07-1577 RAZE 126 …. als erfgenamen van Anna van Swol contra Claijs Jans in de Wildeman; betreft huur van huis.
18-02-1578 RAZE 126 Bailliu Sijmon Rombouts contra Claijs Jans in de Wildeman; betreft huishuur de Wildeman.
1579 Cohier 1579 Bewoner: Clays Jansen
05-03-1580 RAZE 127 …contra Claas Jans in de Wildeman als cooper van huis de Wildeman.
09-09-1581 RAZE 130 Claes Jans in de Wildeman; eigenaar, contra erfg. van Anna van Zwol; paijbrief van huis.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Claes Janssen
26-03-1585 RAZE 133 Jan Dirricks (Heerenhuysen NH) e.a. borg voor Adriaen Dirricks gevangen in herberg de Wildeman.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Claes Janssen / bewoner: Laureijs Decker
04-03-1586 RAZE 133 Claes Jans in de Wildeman en huisvrouw contra Sijmon W. Tacx.
09-06-1587 RAZE 134 Laureijs Decker (bewoner)  contra Claes Jans Wildeman; betreft huishuur van de Wildeman.
01-03-1590 RAZE 135 Claes Jans in de Wildeman borg voor Pieter Aelbrechts Graft.
25-02-1595 RAZE 139 Claes Jans in de Wildeman contra Heijndrick Dirricks smid; obligatie.
1607 1636 Cohieren Eigenaar: Claes Janssen
07-07-1613 Lidmaten Bewoners: Elisabeth x Jan Baudry. Afkomstig uit Middelburgh
03-01-1620 Lidmaten Bewoners: Christina Verstege / Marta Laureys j.d.
27-06-1621 Lidmaten Bewoner: Nieske Claes j.d.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joos Grootjans
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joos Grootjans
1702 Boudewijn Grootjans
1727 De weduwe Jacob Katte
1729 De schout bij Nacht Hermanis Wiltschut. In 1745: de heer admiraal Wiltschut.
1736 Notulen Raad Vice-admiraal Wiltschut krijgt toestemming om een "kiekuyt" in zijn huis "De Wildeman" te maken.   Hij had hiervoor de toestemming nodig van zijn buurman Abram Beaufort in het huis "t Roode Schilt
1747 De heer Basgeury
Nov. 1749 Notulen Raad Mr. Hendrik Brouwer, een Middelburgse notaris en procureur, koopt het huis van Isaac Balgeury.
1750 RAZE 170 Huis en hof de Wildeman en Bane, paardestal. o-n de Walle z: straat w: Ar. Joosse.
1766 Juffr. de weduwe van Hendrik Brouwer
1775 De erfgenamen van juffrouw de weduwe Brouwer
1776 Bastiaan Bomme
1777 Anthonetta Brouwer, huisvrouw van Bastiaan Bomme
1790 Anthonetta Brouwer, weduwe van Bastiaan Bomme
1806 Juffrouw Anthonetta Brouwer / Jan Bernard Joosse
87     HUIS ZONDER NAAM
25-11-1578 RAZE 126 Aelbrecht de Graft bezitter van de oostlijnbaane
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Aelbrecht de Graft / bewoner: Crijn Aelbrechts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Aelbrecht de Grafts weesen
25-09-1587 RAZE 134 Pieter Aelbrechts Graft en  Crijn Aelbr. Graft,  broeders zijn voldaan door vader Aelbrecht Pieters Graft; erfenis van moeder Marie Jacobs.
16-07-1591 RAZE 136 Leenken Bouwens weduwe Aelbrecht de Graft………….
15-09-1593 RAZE 187e Claes Sael de Jonghe wedn. van Lijsbet Aelbrechts van der Graft. Wees Dirrick Sael oud omstr.  1/2 jaar. Leenken Bouwens grootmoeder.
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Nicolais Sael de Jonge
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Claes Sael de Jonge
11-08-1600 RAZE 187f Wijlen Leenken Bouwens woonde in huis naast de Wildeman.
1601 1606 Cohier Eigenaar: weesen Claes Sael de Jonge
02-04-1606 Lidmaten Bewoner: Sara Claes Sael
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Albert de Graft
03-01-1629 Lidmaten Bewoners: Catelyntke vander Gracht en Janneke vander Gracht.
03-04-1630 Lidmaten Bewoner: Jacomintke Pieters vander Gracht
88     HUIS ZONDER NAAM
25-11-1578 RAZE 126 Aelbrecht de Graft bezitter van de oostlijnbaane
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Aelbrecht de Graft (x Leenken Bouwens)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Aelbrecht de Grafts weesen / bewoner: Cornelis Matheyssen
25-09-1587 RAZE 134 Pieter Aelbrechts Graft en  Crijn Aelbr. Graft,  broeders zijn voldaan door vader Aelbrecht Pieters Graft; erfenis van moeder Marie Jacobs.
16-07-1591 RAZE 136 Leenken Bouwens weduwe Aelbrecht de Graft…………
15-09-1593 RAZE 187e Claes Sael de Jonghe wedn. van Lijsbet Aelbrechts van der Graft. Wees Dirrick Sael oud omstr.  1/2 jaar. Leenken Bouwens grootmoeder.
1600 Cohier Eigenaar: Claes Sael de Jonge
1601 1606 Cohier Eigenaar: weesen Claes Sael de Jonge
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Albert de Graft
89     DE KEIJSER
15-11-1578 RAZE 126 Aelbrecht de Graft bezitter van de oostlijnbane (zie 11-08-1600)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Aelbrecht Graeff
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Aelbrecht de Graft
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Pieter Aelberts vander Graft
25-09-1587 RAZE 134 Pieter Aelbrechts Graft en Crijn Aelbr. Graft, broeders zijn voldaan door vader Aelbrecht Pieters Graft; erfenis van moeder Marie Jacobs.
16-07-1591 RAZE 136 Leenken Bouwens weduwe Aelbrecht de Graft…………
01-04-1595 Lidmaten Bewoner: Pieter Aelbrechtssen Graft
11-08-1600 RAZE 187f Pieter Alberts van der Graft heeft huis de Keijser gehuurd met de lijnbane
1636 GA 447 De Baene (tussen de Wildeman en de Sleutel = dus de lijnbaan); eigenaar: Albert vande Graft
Oktober 1637 Notulen Raad Van der Gracht met zijn adherenten. breken de lijnbaan af. Er dient op gelet te worden dat aangrenzenden huizen geen gevaar lopen.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Van Delen / bewoner: Jan Sabbinge
1677 1680 Cohier Eigenaar: Thomas vande Wijnperse
1698 Kroniek Francois Warloo, 's Heeren Dienaar (stadsdiender)
1702 Francois van Warlo of Waarloo
1717 de heer captein Hermanus Wiltschut
1730 de schout bij nacht Hermanus Wiltschut
1732 Notulen Raad De grenslijn tussen het door Wiltschut gepachtte weitje aan het schuttershof en het erf van zijn  huis De Bane is door het dempen van dulven en graven van vijivers niet meer goed te bepalen.
1745 de heer admiraal Wiltschut
1747 de heer Basgeury
Nov. 1749 Notulen Raad Mr. Hendrik Brouwer, een Middelburgse notaris en procureur, koopt het huis van Isaac Balgeury.
1749 de heer Hendrik Brouwer
1750 RAZE 170 De Bane; huis, paardestal en wagenhuis
1766 juffrouw de weduwe van Hendrik Brouwer
1775 de erfgenamen van juffrouw de weduwe Brouwer
1776 Bastiaan bomme
1777 Anthonetta Brouwer, huisvrouw van Bastiaan Bomme
1790 Anthonetta Brouwer, weduwe van Bastiaan Bomme
1803 Anthonetta Brouwer, weduwe van Bastiaan Bomme
1806 juffrouw Anthonetta Brouwer / Jan Bernard Joosse
90     DE SLEUTEL
28-06-1553 Kesteloo Transportbrief, gepasseerd voor schepenen van Middelburg waarin o.a. wordt genoemd: Gilis Jacobs in de Sleutel.
14-04-1567 Hof v Holland Jacop Willemss. Benninck tot Amsterdam, impetrant van cessie contra o.a. Gabriel in de Sloetel  op Armuyden. (inv. nr. 3765)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: mr. Hendrick
21-02-1581 RAZE 128 Gabriel Aernouts bakker te Vlissingen contra Floris Cornelis van Grijpskerke namens z'n wezen; betreft rente in huis de Sleutel in de Langestraat.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Cornelis Huijgens
13-09-1592 Lidmaten Bewoner: Adriaen Cornelissen
04-04-1593 Lidmaten Bewoner: Tanneken Ariaens de Boeve j.d. , afkomstig uit Thielt.
02-01-1594 Lidmaten Bewoners: Neelken x Adriaen Cornelis Huyge
04-01-1598 Lidmaten Bewoners: Dingegen Jacobs x Ariaen (Rochus) de cleermacker
April 1599 Lidmaten Bewoner: Adriaen Rochus, cleermacker. Afkomstig uit Santvoort (Vl.)
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Neelken Janssen
18-07-1603 RAZE 187f Neelken Jans, weduwe van Adriaen Cornelis de jonge in de Sleutel; testament 19-12-1596.
02-07-1617 Lidmaten Bewoner: Wijntken Boumans, wed. Afkomstig uit Middelburgh
28-06-1620 Lidmaten Bewoners: Ricks de Luyck's vrouw en moeder. Beiden afkomstig uit Leyden.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan van Tienen
1674 GA 727 Onvangen van dhr. Goewijn i.v.m. huis de Sleutel
1677 1680 Cohier Eigenaar: Thomas vande Wijnperse
27-10-1681 Notulen Raad Eigenaar Jan Goewijn is op 25-01-1680 verdronken in Middelburg; Huis valt toe aan de stad wegens schulden. De huisschatting wordt gesteld op 4 schellingen per jaar ingaande 1682
28-05-1683 Notulen Raad Besluit om de huizen De Sleutel en 't Schaeckbord af te laten breken en met de bruikbare materialen het huis De Wolsack te repareren; Aan de straatkant wordt een lemen muur gebouwd.
29-03-1689 Notulen Raad Het erf van de Sleutel en het Schaeckbort en het huis de Wolsack wordt onder conditie door Daniel Nachtegael verkocht aan Pieter Schoonacker
VANAF NU WORDEN DE SLEUTEL EN DE WOLZAK SAMEN GENOEMD; ZIE VERDER DE WOLSACK
91     T SCHAECK
15-03-1578 RAZE 126 Heijndrick Heijndricks v/d Moortele contra Jochem Luijtkens als bezitter van huis 't Schaeck.
08-03-1578 RAZE 126  Legierken Lenaerts wed. Bastiaen Matthijs Pool en Hans Nanninck zelf en als voogd over de wezen van Bastiaen contra Heijndrick Barents van der Moortele; betreft paijbrief huis het Schaeck.
26-04-1578 RAZE 126 Hans Nanninck contra Jochem Luijtkens; betreft huis het Schaeck.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pieter Cappoen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Capoen
13-06-1595 RAZE 140 ………Pieter Cappoen als eigenaar van 't huis 't Schaeck.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Mayken Cappoens
1609 1636 Cohieren Eigenaar: Mayken Cappoens
02-10-1611 Lidmaten Bewoners: Lysbeth Crock x Gille Forian. Afkomstig uit Strainte (Fr.)
03-10-1612 Lidmaten Bewoners: Pierre du Jardijn en zijn huysvrouwe. Afkomstig uit Middelburg.
02-07-1617 Lidmaten Bewoner: Magdaleenke du Jardyn j.d.
1636 GA 547 huis 't Schaeckbort
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen van Dorth
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen van Dorth
28-05-1683 Notulen Raad Besluit om de huizen De Sleutel en 't Schaeckbord af te laten breken en met de bruikbare materialen het huis De Wolsack te repareren; Aan de straatkant wordt een lemen muur gebouwd.
29-03-1689 Notulen Raad Het erf van de Sleutel en het Schaeckbort en het huis de Wolsack wordt onder conditie door Daniel Nachtegael verkocht aan Pieter Schoonacker
92     DE WOLSACK
21-02-1575 RAZE 124 Pierken Waerentsdr. contra Adriaen Cornelis cuijper in de Wolsack
09-06-1576 RAZE 126 Adriaen Cornelis in de Wolzack ………..
20-12-1578 RAZE 126 Adriaen Cornelis in de Wolzack borg voor Merte Jans van de Velde.
1579 1584 Cohieren Eigenaar: Adriaen Cornelis Cuiper
18-07-1579 RAZE 127 …contra Adriaen Cornelis in de Wolzack.
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Adriaen Cornelissen Cuijper / Adriaencken Ariaens (vertrekt later naar Vere)
1585 1586 Lidmaten 25-12-1585 Avondmaal: Mayken Ariaens, dochter van Adriaen Cornelis  /  30-03-1586 Avondmaal: Grietgen Aerjaens J.D. /  Idem Jan Adriaenssen Bogaert. Vertrekt later naar Middelburg
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Adriaens van der Bije (burgemeester)
14-03-1587 RAZE 134 Adriaen Cornelis in de Wolzack…………..
08-10-1592 RAZE 137 Bartel Adriaens als weert of onderwinder van 't huis genaaamd de wolsack…..
23-04-1594 RAZE 139 Barthel Adriaens en Grietken Adriaens, beiden in de Wolzack.
30-03-1596 RAZE 141 Laureijs Jacobs wonend in de Wolzack…….
16-01-1596 RAZE 140 Jan Jans van Landsmeer contra Majken Adriaens in de Wolzack.
10-02-1597 RAZE 141 Laureijs Jacobs in de Wolsack contra Pieter Vroone.
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Capitein Cabelliau
06-07-1614 Lidmaten Bewoner: Caeteryne wed. van Jacob Nierevits. Afkomstig uit Noorwits (Norwich G.B.)
25-12-1621 Lidmaten Bewoners Catelynke Pauwels x Adriaen vande Pauwe
1636 Cohier Eigenaar: Adriaen vande Pauwe
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter Broeder
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter Broeder
28-05-1683 Notulen Raad Besluit om de huizen De Sleutel en 't Schaeckbord af te laten breken en met de bruikbare materialen het huis De Wolsack te repareren
27-02-1685 Notulen Raad Eigenaar Andries Burt moet van het huis bij de eerste gelegenheid weer een goede woning maken.(verbouwing)
21-03-1687 Notulen Raad Worden d’heeren de participanten van de bouwvallige huijsen nochmael geordonneert om tHuis De Wolsack op te bouwen volgens voorgaande resolutie en accoord met de Heeren van de regeeringe gemaakt
29-03-1689 Notulen Raad Het erf van de Sleutel en het Schaeckbort en het huis de Wolsack wordt onder conditie door Daniel Nachtegael verkocht aan Pieter Schoonacker
16-11-1689 Notulen Raad Charles Regnault wil de schade verhalen die hij lijdt door het niet opbouwen van het huis de Wolsack
03-02-1690 Notulen Raad Daniel Nachtegael en zijn participanten verklaren het huis de Wolsack a.s. seizoen op te zullen bouwen
VANAF NU WORDEN DE SLEUTEL EN DE WOLZAK SAMEN GENOEMD
1702 Daniel Nagtegaal
1705 Hans Kok
11-06-1708 RAZE 171 Maarten Adriaanse (overl.) aan Jan Bostelaar de Sleutel en de Wolsak n: wed. Adr. Joosse w: armen
1713 Hans Meijer
15-06-1714 RAZE 180d Hans Kock overleden; Jan Jacobus Kock als voogd van de minderjarige wezen Claes en Anna  Margariete ontvangt wezepenn. uit huis de Wolsak op het Oosteijnde. Weduwe accoord.
1715 Gillis Doorwaarde
1721 Jan Goeree
1724 Pieter den Beer
1729 Bastiaan Liefbroer
1734 De weduwe van dhr Bastiaan Liefbroer
1738 Hermanus Wiltschut
1745 De heer Admiraal Wiltschut
1747 Jacob Wittewrongel
1753 Maarten Adriaanse
11-06-1798 RAZE 171 Maarten Adriaanse (overl.) aan Jan Bostelaar de Sleutel en de Wolsak n: wed. Adr. Joosse w: armen
1806 Huis en erve eigenaar Jan Bosselaar
93     DE DRIJE CONINGEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Christoffel Spierynck x Luene Jans
27-01-1579 RAZE 126 Christoffel Spierinck x Luene Jans contra Jan Heijndricks backer; betreft schutting tussen de Drie Coningen en den Eijckelenboom.
26-07-1580 RAZE 128 Luene Jans contra de baillui; op biddag is handwerk in haar huis gedaan.
08-10-1580 RAZE 128 Christoffel Spierinck eigenaar van huis de Drie Coningen.
04-05-1581 RAZE 130 Jan Heijdricks contra Stoffel Spierinck als eigenaar van 't huis den Drie Coningen.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Lone Janssen en Jan Adriaen van Bije
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Burgemeester vander Bije
10-01-1593 Lidmaten Bewoners: Neelken x Jan Adriaenssen vander Bye
1601 Cohieren Eigenaar: Jan Adriaenssen vander Bije. UIt het lidmatenboek (04-07-1604) blijkt Jan Adriaenssen ook de bewoner te zijn.
02-10-1611 Lidmaten Bewoners: Glandyna Potteyts x Johan Fortse en Apolonia Leins (dienstmeid)
07-01-1615 Lidmaten Bewoner: Capiteyn Balthasar van Gostelle
1673 GA 726 Ontvangen van Sinj. Pieter Semaij + huijs de Drij Comiges (=Drij Coningen???) gekocht van Machielse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Burgemeester Goewijn
1677 1680 Cohier Eigenaar: Balliu Koninge
15-06-1691 Notulen Raad Jan de Nou? cooper van het huis de Drij Coningen; wil van het huis een verdieping afnemen
1702 Gillis van Eggeren of van Egger
1715 de weduwe van Gillis van Egeren
1718 de capteijn Hermanus Wiltschut
1730 de schout bij nacht Hermanus Wiltschut
1736 Catharina Mestag
1754 Catharina Mestach
1757 Jacob Hof
1761 Valentijn van de Kreke
1765 Jan van Hoeve
14-04-1768 Jan van Hoeve aan Casper Visser. w: stal van Johan Schets
1775 Cornelis Koole
19-09-1777 RAZE 170 De kerk aan Adriaan Merizon veerman op het Sloe in 't land van Goes en St. Joosland w: Joos Adriaanse n: Adriaan Joosse o: Maarten Adriaanse
1789 Mattheus Verbeke
1792 RAZE 170 o: Maarten Adriaanse n: wed. Adriaan Joosse w: Joos Adriaanse
28-04-1804 RAZE 171 Mattheewis Verbeek aan Adriaan Janse won. Poppekerke huis de Drie Koningen in de langstraat. o: Jan Bostelaar n: wed. Adriaan Joosse w: Joos Adriaanse z: straat.
01-02-1806 RAZE 171 Adriaan Janse won. Poppendamme aan Jacobus Blommert o: schepen Jan Bosselaar n: wed. Adriaan Joosse w: Joos Adriaanse z: straat
08-09-1810 RAZE 172 Jacobus Blommert won. Middelburg aan Johannis Crucq timmermansbaas huis de Drie Koningen.
94     DE EYCKENBOOM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Hendricksen
27-01-1579 RAZE 126 Christoffel Spierinck x Luene Jans contra Jan Heijndricks backer; betreft schutting tussen de Drie Coningen en den Eijckelenboom.
06-05-1581 RAZE 130 Jan Heijndricks backer als eigenaar van huis de Eijkelenboom contra Christoffel Spierinck.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Heijndricksen Backer x Grietken. Uit lidmatenboek (29-04-1584) blijkt dat zij beiden hier ook woonden.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Grietken Heyndricksen Backer
30-03-1586 Lidmaten Bewoner: Wullumm Cornelissen Claver, smijt. Vertrekt later naar Serooskerke
01-04-1587 Lidmaten Bewoner: Goelken, huisvrouw van Willem Claver
06-09-1591 RAZE 187e Jan Heijndricks backer huis den Eeckelenboom
04-01-1598 Lidmaten Bewoners: Judith Jansdr. / Maritgen Claes (afkomstig uit Schoonhoven) x Cornelis Gheertssen  de Leeuw
1600 Cohier 1600 Eigenaar: (Grietken) Heyndricks wed.
02-04-1600 Lidmaten Bewoners: Sitgen Thuenis??????, weduwe van Heijndrick de Backer / Lowys Woutermans j.g.  afkomstig uit Middelburch.
06-12-1600 Trouwboek Jan Heyndricks Backer, weduwn. sedert twee jaren huwt Grietgen Heyndricks (OT 11-11-1600)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Grietken Heyndricx
1609 1617 Cohieren Eigenaar: Grietken Heyndricx
06-09-1613 Lidmaten Bewoner: Janne Lyevens Olysleger j.d.
1636 Cohier Eigenaar: Grietken Heyndricx
16-09-1639 Notulen Raad ….alsoo Sr Boomgaert versouckt  het huijs den Eeckelen Boom  niet reparabel en is ofte  Boogaert tselve huijs ofte gevel aende strate mochte affbreken ende eenen nieuwen muer maken met een poorte soo hoogh als van heckens muer is. Toegestaan
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ariaentje Lantschhot / bewoner: Lowyse van Duijn
95     MUNNICKENDAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Heijndrick Sonnius / bewoner: Hendrik Baertscheerder
08-03-1580 RAZE 127 Jacob Claaijs en Nicolaas Boullijn voogd v/d wezen van Jan Jacobs backer x Grietken Hubrechts mogen huis Monnickendam in de Lange Strate verkopen als beter gedaan dan gelaten.
08-10-1580 RAZE 127 Jacob Jans voogd v/d wezen van Jacob Jacobs bakker contra Heijndrick Sonnius als coper van huis.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Sonnius
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Janneken Schauts (x Heijndrick Sonnius)
1586 1597 Cohier Eigenaar: mr.  Heyndrick Sonnius. Sonnius kreeg op zijn verzoek op 31 december 1593 ontslag  als pensionaris en werd stadsadvocaat in Middelburg
1601 1606 Cohier Bewoner: Andries Kaerelssen
06-01-1602 Lidmaten Bewoners: Jackemyne Heyndricx x Andries Kaerelssen, varentsman. Vertrekken later naar Vlissingen
1607 1608 Cohier Eigenaar: wed. Heijndrick Sonnius
1609 1617 Cohieren Eigenaar: wed. Heijndrick Sonnius
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adam van Mandere
1677 1680 Cohier Eigenaar: Erven Adam van Mandere
1702 Hubert de Bruijn
1705 de heer capteijn Steven Wiltschut
1715 de capteijn Hermanis Wiltschut
1745 de heer admiraal Wiltschut
1747 de heer Basgeury
1748 de heer Heindrijk Brouwer
1750 den Rendant
1750 RAZE 170 Huis en erf de Wildeman en Bane, paardestal en wagenhuis; Munkendam, galleij w: Marinus Spoor n: Ar. Joosse z: straat o: domene Mesdag.
1766 Adriaan Joosse en den Rendant
1768 Adriaan Joosse en weduwe J. Schets
1771 de weduwe van Adriaan Joosse
15-06-1775 RAZE 170 Francina Geene wed. Adriaan Joosse aan Joost Joossen huis Munnekendam en Galleij in de Langstraat. o: hr. Cornelis van Malland z: straat w: juffr. wed. Schaper n: hof v/d comparant.
1806 Joost Adriaanse Joosse
1823 Adriaan Adriaanse ( x Maria Joosse)
96     DE GOUDE VALCKE
22-02-1586 RAZE 133 Balten Quirijns weert in de Goude Valcke op 't oosteijnde contra Pieter Graft.
12-04-1592 Lidmaten Bewoner: (?) Tanneken van Lyre, wed. van Ariaens Baltens
1601 1606 Cohier Huis komt niet meer voor
97     DE GALIJE
28-06-1553 Kesteloo Transportbrief, gepasseerd voor schepenen van Middelburg, waarin o.a. wordt genoemd:  Bernard Jansz. in de Galije.
26-02-1557 Hof v Holland Barnaert (Jans) in de Galeye, won. Arn. (inv. nr. 3726)
11-10-1578 RAZE 126 Bartel Barents in de Gallije borg voor Ellert Claijs Graaf…..
1579 1584 Cohieren Eigenaar: Cornelis van Huessen x Elisabeth (= Elisabeth Bernaerts, de dochter van Berendt Jans in de Gallije)
07-07-1579 RAZE 127 Cornelis van Huessen contra Jan Claes brouwer in Monnickendam; Cornelis is bezitter huis.
30-05-1581 RAZE 130 Joos Forts contra Cornelis van Huessen als bezitter van huis de Galleije.
10-12-1583 RAZE 131 Cornelis van Huessen en anderen als erfgenamen van Bernaert Jans in de Galleije.
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Cornelis van Huessen x Elisabeth
29-06-1585 RAZE 133 Joos Forts burger te Mdb. Verklaart dat Bernaert Jans in de Gallije in zijn leven op 20-03-1565 een keet heeft gekocht over de brugge naast de keet van mr. Jacob en Lauwerijs Rijser.
1586 1617 Cohieren Eigenaar: Hartman Michielsen Coster
13-09-1586 RAZE 134 Cornelis van Huessen met mede erfgenamen van Berent Jans in de Gallije contra Joos Forts.
03-03-1587 RAZE 134 Baillui contra Cornelis van Huessen als eigenaar van huis de Galeije.
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Diericken Alberts, dienstmaecht tot Cornelis van Huessen.
10-09-1591 RAZE 136 Cornelis van Huessen eigenaar van de Gallije; rente t.b.v. de wees van Jan Cornelis cuiper.
13-09-1594 RAZE 139 Cornelis van Huessen eigenaar van huis de Gallije contra Hartman Michiels Coster tegenwoordig eigenaar van huis Antwerpen (buurman)
02-07-1596 RAZE 141 Cornelis van Huessen is getrouwd met de dochter van Berendt Jans in de Gallije.
1604 1605 Lidmaten Bewoners: 04-07-1604 Jackemyntgen Hartmans j.d. en op 02-01-1605: Burgemeester Hartman Michielssen x Cathelincken
01-01-1612 Lidmaten Bewoners: Maeyken Hartmans j.d. en Tanneken Hartmans j.d.
06-09-1613 Lidmaten Bewoner: Anneken Heijndryx weduwe van Jan Cornelissen. Afkomstig uit Delft
27-06-1615 Lidmaten Bewoners: Roelant Janssen de Pauw x Adriana vande Hage
Februari 1642 Notulen Raad Er wordt gesproken met Sr. Carpentier over het "uitwinnen ende vercoopen van de Galeije en de vijftich ponden die daer op staen met den intrest van dien ten proffijte vant Gasthuijs"
Mei 1642 Notulen Raad Besluit tot het vercoopen vande wtgewonnen huijssen ende noch wtgewonnen werden als daer sijn de huijsse van (Mr. Hendrick) Sonnius: Olifant Waepen van Poortugael ende Galeij
1673 GA 726 Ontvangen dhr. Burgemr. Goewijn van Job Adriaans, huis de Galije
1674 1676 Cohier Eigenaar: Burgemeester Goewijn / bewoner: Thijs Quars
1677 1680 Cohier Eigenaar: Erven Jan Goewijn / bewoner: Thijs Quars
1680 GA 719 Eigenaar: Hubrecht de Bruijne; de Galije huijs naes de Korenmole 1678 en op de Marckt.
25-09-1683 Notulen Raad Op het afbreken vande Camer vant huijs de Galije door dhr de Bruijne, is goetgevonden met meerderheijt van Stemmen dat den voorss Hr de Bruijne met het afbreken niet sal voortgaen; moet weer worden hersteld.
27-02-1685 Notulen Raad Tweede aanmaning aan dhr. De Bruijne om de achterkamer weer in de oorspronkelijke staat te herstellen; Wanneer herstel niet binnen 6 maanden is uitgevoerd boete van 400 Carolusgulden.
1702 Hubert de Bruijn
1705 de heer capteijn Steven Wiltschut
1715 de capteijn Hermanis Wiltschut
1745 de admiraal Wiltschut
1747 de heer Basgeury
1748 de heer Heindrijk Brouwer
1750 den Rendant
1766 Adriaan Joosse en den Rendant
1768 Adriaen Joosse en weduwe J. Schets
1771 de weduwe van Adriaan Joosse
15-06-1774 RAZE 170 Francina Geene wed. Adriaan Joosse aan Joost Joossen huizen Munnekendam en Galleij in de langstraat. o: hr Cornleis van Malland z: straat w: juffr. wed. Scheper n: hof van comp
1806 Joost Adriaanse Joosse
98     T BALTSE SCHILT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Capitain Mennynck
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Govert van Nederhoven (tollenaer) / bewoner: Jan Jacobse backer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Hartman Michiels Coster / bewoner: Jan Jacobs (weert) x lijnken
30-03-1586 Lidmaten Bewoner: Janneken Adriaens J.D.
31-05-1588 RAZE 125 Laureijs Decker contra Govert van Nederhoven.
11-09-1591 RAZE 136 Matthijs van Nederhoven erfgenaam van Govert van Nederhoven (broer).
10-11-1592 RAZE 137 Jan Jacobs backer in Antwerpen; huurschuld.
16-10-1593 RAZE 138 Dyngeken Cents dienstmaagd contra Lijnken huisvr. van Jan Jacobs in Antwerpen; 1/2 jaar huur/loon.
13-09-1594 RAZE 139 Cornelis van Huessen eigenaar van huis de Gallije contra Harman Michiels Coster tegenwoordig eigenaar van huis Antwerpen (buurman)
18-06-1594 RAZE 139 Jan Rombouts van Helaere verzocht aamboording van huis Antwerpen contra Hartman Michiels als cooper van 't huis.
1600 1613 Cohieren Eigenaar: Hartman Michielsen Coster
1614 1617 Cohieren Eigenaar: Wouter Paijs
1658 Cohier Eigenaar: Lowijs Couterman
1674 1676 Cohier Eigenaar: erfgenamen Wyers / bewoner: juffrouw Verstrate
1677 1680 Cohier Eigenaar: Erven Wyers / bewoner: juffrouw Verstrate
1702 Hubert de Bruijn
1705 de heer burgemeester / baljuw Pieter Wiltschut
1724 juffrouw de weduwe Marijnis Spoors
1727 Notulen Raad Marijnis Spoors verzoekt het stadsbestuur om de bouwvallige muur van het kerkhof rond de  kruiskerk grenzend aan zijn achtertuin te herstellen.
1745 de heer Marijnis Spoors
1749 juffrouw Spoors
1772 juffrouw de weduwe Schaapers
1773 RAZE 171 Aan juffr. Maria Anna Recours wed. dhr. Jan Barentse. o: wed. Schets en hr. Adriaan Joose z: straat w: Abraham Francooijs n: kerkhof
17-03-1789 RAZE 171 Maria Anna Rekours wed. hr. Jan Barentse Schaeper won. alhier aan haar geh. soon Joost Adriaanse (raad deser stad) huis, stalling en erve Libertas.
1806 Huis en erve eigenaar Joos Adriaanse
99     DE GULDEN LELIJE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Steven (Heijndricks) Deutecum x Margriete Pieters
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan Jacobsen
20-06-1586 RAZE 134 ….huis de Gulde Lelie aankomende Margriete Pieters, tegenw. gehuwd met Steven Heijndr. Arents
07-10-1586 RAZE 134 Op verzoek van Herman Heijndrick Arents (broer van Steven) huis de Gulde Lelie verkocht; wed. Cornelis van Benthem protesteert.
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Merten vanden Damme, soldaet onder de Admirael. Afkomstig uit Sluijs.
12-09-1589 RAZE 135 Steven Heijndrick Arents x Margriete Pieters contra mr. Heijndrick Zonnius namens Pieter Cornelis Bonte; betreft rente huis de Gulde Lelie.
04-12-1590 RAZE 136 Michiel Solario tafelhouder in deze stad heeft huis de Gulde Lelie in de langstraete gekocht van Steven Heijndrick Arents van Deutecom x Margriete Pieters eerder weduwe van Cornelis Jacobs van Benten.
18-05-1591 RAZE 136 Pieter Aelbrechts Graft bezitter huis de Goude Lelie.
13-01-1599 RAZE 187f Jan Jacobs weert in de Gulde Lelie
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter de Wachter
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Jan Jacobssen
30-06-1619 Lidmaten Bewoners: Jan van de Broek x Janneken Jacobs. Beiden afkomstig van Leije.
1658 Cohier Eigenaar: Lowijs Couterman
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Vercruijsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: de heer Roozebeke
1702 Hubert de Bruijn
1705 de heer burgemeester / baljuw Pieter Wiltschut
1724 juffrouw de weduwe Marijnis Spoors
1745 de heer Marijnis Spoors
1749 juffrouw Spoors
1772 juffrouw de weduwe Schaapers
1773 RAZE 171 Aan juffr. Maria Anna Recours wed. dhr. Jan Barentse. o: wed. Schets en hr. Adriaan Joose z: straat w: Abraham Francooijs n: kerkhof
17-03-1789 RAZE 171 Maria Anna Rekours wed. hr. Jan Barentse Schaeper won. alhier aan haar geh. soon Joost Adriaanse (raad deser stad) huis, stalling en erve Libertas.
1806 Huis en erve eigenaar Joos Adriaanse
100     DE (G)OUDE CROONE
21-10-1578 RAZE 126 Cornelis Pieters backer woont in de Oude Croone
12-07-1578 RAZE 126 Franchois van Soeijbrouck cooper van huis de Oude Croone
09-12-1578 RAZE 126 Jan Roel weert in de Oude Croone contra Jan Claijs.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Roelen x Beerken
03-10-1579 RAZE 127 Jan Roel heeft  de Oude Croone gekocht; paijschulde aan Maijken Dane.
07-01-1581 RAZE 128 Maijken Dane erfg. van Bastiaen Matthijs Pool contra Jan Roel en huisvrouw; paij Oude Croone.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Gerijts weesen / bewoner: Johanna Aertse Schoolvrouwe
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Pieter de Wachter
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter de Wachter
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter de Wachter
1609 1617 Cohieren Eigenaar: Pieter de Wachter
1636 GA 547 Huijs de Goude Croone
1658 Cohier Eigenaar: Lowijs Couterman
1674 1676 Cohier Eigenaar: Sara Jacobs
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jacob vander Leije / bewoner: Sara Jacobs
1680 GA 719 't huijs van Zaal; de Goude Croone
1702 Hubert de Bruijn
1705 1724 Huis wordt bewoond door Pieter Wiltschut; in 1715 veranderd deze de naam van het huis in Lybertas; Hij raakte in grote opspraak door zijn sympatie voor de Libertijnen. Hij verkoopt het huis in 1724.
1724 juffrouw de weduwe Marijnis Spoors
1745 de heer Marijnis Spoors
1749 juffrouw Spoors
1756 Notulen Raad Het "einde van de kerkemuur" tegen de erve van juffrouw Spoors, wonend in het huis Lybertas,  dat door storm is omgewaaid, wordt weer gerepareerd.
1772 juffrouw de weduwe Schaapers
1773 RAZE 171 Aan juffr. Maria Anna Recours wed. dhr. Jan Barentse. o: wed. Schets en hr. Adriaan Joose z: straat w: Abraham Francooijs n: kerkhof
17-03-1789 RAZE 171 Maria Anna Rekours wed. hr. Jan Barentse Schaeper won. alhier aan haar geh. soon Joost Adriaanse (raad deser stad) huis, stalling en erve Libertas.
1806 Huis en erve eigenaar Joos Adriaanse
101     DEN GOUDEN INGEL
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Steven Ruijter
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Steven de Ruijter x Magdalena Arents
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Madalena Arents x Steven de Ruijter
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jacquemijne  wed. van Corn. Janssen
02-01-1600 Lidmaten Bewoners: Plante x Capiteijn Jan de Hane
20-07-1601 RAZE 187n Jacomijnken Plantes weduwe van Capt. Jan de Hane. Voogden van de wezen worden  benoemd.
05-03-1603 RAZE 187f Wed. Capt. Johan de Haan; huis de Goude Ingel naast de oude Croone en de Gloijende Hoven in de langstraat.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jacobus Mighelse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Frederick Robbertsen
1680 GA 719 Eigenaar: Frederick Robbrechts
1702 juffrouw Brievius of Brievens
1718 de heer burgemeester Wilschut
1724 de weduwe Maljert Wiljemet (= Maria Caljoots)
1747 de weduwe Wisse
1748 de weduwe Wiljemet
1749 Pieter Steenpoorte
1750 de weduwe Steenpoorte
1752 Pieter Steenpoorte
1753 Neeltje Steenpoorte
1754 Abram Fransoo
1771 Abram Francooys
1784 de weduwe van Abram Francooys
1788 Pieter Gelok
28-06-1797 RAZE 171 Jacoba Jacobse Bouman wed. Pieter Gelok aan Salomon van Eenenaam. o: Joost Adriaanse n: kerk w: Maarten Adriaanse
1806 Huis en erve eigenaar Maatje van 't Noordende
102     DEN GLOIJENDE HOVEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Pietersen
09-07-1580 RAZE 128 Wouter Jans contra Adriaen de backer in den Gloijende Hoven.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Pieterse de Backer
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Adriaen de Backer en zijn vrouw
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Pieterse (de Backer)
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Frans Franssen Backer
03-10-1616 Lidmaten Bewoner: Lijsken Blaes
1674 1676 Cohier Eigenaar: Mr. Andries Burt
1677 1680 Cohier Eigenaar: Mr. Andries Burt
20-11-1691 RAZE 180d Mr. Daniel Nachtegael verkoopt zijn huis de Gloeijende oven in de Langestraat aan Jan Meertens.
1702 Burgemeester Pieter Aubry
1712 Abraham Jacobs
1715 Monseigneur Hubertus Berk
1726 Resia Leenders
1730 Adriaan van Roozendaal
03-03-1737 RAZE 169 Geertie Cornelis huis de Gloeiende Oven gekocht uit de boedel van Adriaen van Roosendaal.
1744 Marynis Oudendijk
1756 Notulen Raad Geertje Cornelisse, won. te Vlissingen en eigenares is aangezegd het huis te herstellen. Zij blijft  in gebreke. Verwacht wordt dat huis eerstdaags zal instorten.
mei 1758 Notulen Raad Maarten Adriaanse meldt het stadsbestuur dat hij het huis van Geertje Cornelisse heeft  afgebroken en een ander in de plaats daarvan heeft gebouwd.
17-07-1758 RAZE 170 Johan Schets en Marijnis Haaij raden dese stad aan Maarten Adriaanse won. op het oosteijnde. w: stevelijne Cornelis n: kerk o: Abraham Fransois z: straat.
26-12-1798 RAZE 171 Adriaan Janse won. Poppendamme en Maarten Janse won. Domburg aan Abraham Meulemeester.  w: Joh. Crucq n: kerk o: Sal. van Eenenaam z: straat.
11-06-1798 RAZE 171 Adriaan Janse en Maarten Jans kopen van erven Maarten Adriaanse. w: Joh. Crucq n: kerk o: Sal. van Eenenaam z: straat.
14-05-1803 RAZE 171 Abraham Meulmeester aan Arij van Egem huis den Gloeijnde Oven. w: Johannis Crucq n: de kerke o: Salomon van Eenenaam z: straat
1806 Huis en erve eigenaar Arij van Egem
104     DE FONTEIJNE
24-06-1576 RAZE 126 Jacob Gerbrants Hoij contra Ghijsbert in de Fonteijne.
30-10-1576 RAZE 126 Ghijsbert Joos in de Fonteijne contra Cornelis Jacobs in de Herpe.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gijsbert Joos metselaar
14-11-1579 RAZE 127 Gijsbrecht Joos metselaar contra Cornelis Jacobs in de Herpe….; rente op huis.
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: mr. Jan Bogaert
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Jan Boogaerdt
1585 1597 Cohier Eigenaar: Josyne Boogaert
12-07-1588 RAZE 135 Mr. Jan Bogaert bezitter van huis de Fonteijn contra Jan Pieters Beaumont namens Volckert Jans.
01-01-1595 Lidmaten Bewoner: (?) Cathelyntgen Bogaerts j.d. Afkomstig uit Nieupoort. Vertrekt later naar Vere (dr.  van Mr. Jan Bogaert en Josyntgen; huwt 18-08-1596 met Chrisothonius van de Muelen)
04-04-1595 RAZE 139 Adriaen Sorghe huurt huis de Fonteijne contra  mr. Jan Boogaart.
05-10-1597 Lidmaten Bewoner: Grietgen Bogaerts j.d. Afkomstig uit Duyncercke (dr. van Mr. Jan Bogaert en Josyntgen; huwt 30-07-1600 met Joseph Meerman)
1601 1606 Cohier Bewoner: Davidt Joritssen
1607 1617 Cohieren Eigenaar: erfgenamen mr. Jan Boogaert
febr. 1612 RAZE 17 huis is geheel vervallen
juni 1617 Notulen Raad Eigenaar: Adraen Bakelant. Moet huis repareren of er een loods van maken. Moet hier door de raad diverse malen op aangesproken worden
1658 Cohier Eigenaar: Weduwe Maerschalck
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe Pieter Burt / bewoner: Philibertus Corentas
105     DE BLAUWE SCHUIJTTE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hendrick Adriaensen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gilles Hendricks Vleeschouwer
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Gillis (Hendrickx) Vleeschouwer x Susanne Jans
14-04-1591 Lidmaten Bewoners: Susanna x Gillis Hyndricx.
04-01-1598 Lidmaten Bewoners: (?) Christyntgen Jans x Adriaen Adriaenssen vleeschauwer
05-04-1598 Lidmaten Bewoner: Neelken Jans j.d. (behuwde dochter van Heyndric de Vleeschauwer)
1602 1617 Cohieren Eigenaar: Gilles Heijndrixen
1612 RAZE 17 Huis is geheel vervallen
juni 1617 Notulen Raad Eigenaar: Adriaen Bakelant. Moet huis laten repareren voor mei 1618. Moet hier diverse malen op aangesproken worden.
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Maerschalck
1670 GA 724-728 Eigenaar: dhr. Jacob de Keijzer en Pieter Biet over huis de Blauwe Schuijt
05-05-1671 RAZE 180d Louijs Kaestooch verkoopt zijn huis de Granaetappel en de Blauschuijt daar hij in woont aan Geleijn Jansen.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe Pieter Burt / bewoner: Jacomintje van Savel
1677 1680 Cohier Eigenaar: Wed. Pieter Lijts / bewoner: Jacomintje van Savel
1680 GA719 Eigenaar: Joris Pinte
29-04-1681 RAZE 180d Jan Pietersen woont nu in de Blauwe Schuijtte ..acc. over de koop van 2 huizen naast elkaar,  de Blauwe Schuijtte en de Granaetappel Paij moet betaald worden aan de wed. Joris Couwe.
28-05-1683 Notulen Raad Het huis wordt gerepareerd met materialen afkomstig van de afgebroken huizen De Sleutel en Schaakbord
1702 Hendrik Beaufort
1702 Jan Beaufort
1707 DE STAL IN DE BLAUWE SCHUYT
1708 Notulen Raad Landman Hendrik Beaufort krijgt de aanzegging "dat hij sijne schuure 'in de Blauwe Schuyt'  staande tegenover het stadhuis zal hebben op te maken zo het behoort voor den 1e juni 1708,
1709 Michiel Jacobs
1713 Adriaan van der Gugt
1715 Notulen Raad Adriaan van der Gught krijgt op zijn verzoek het armenhuis naast het huis "In de Blauwe Schuyt"  om er een woonhuis van te maken, mits hij ontheffing van huisschatting krijgt.
1715 Willem Goijers
1733 Notulen Raad Pieter Wijns
1735 de Stat
1750 Willem Goijers
1754 de Stat
30-12-1763 RAZE 170 Pieternella van Liere wed. Hermanus Harthoorn aan Jan Harthoorn, seker schapenstal in de langstraat de Blauwe Schuijt
1766 Cornelis Cornelisse
1803 Cornelis Cornelisse, zijn erfgenamen
1806 Jan Harthoorn
106     ROMMERSWALE
07-02-1576 RAZE 125 Pieter Jans van Emenise weert in den huijse van Rommerswale contra Gerrit Pieters Minne.
15-02-1578 RAZE 126 Hubrecht Geleijns weerd in Rommerswale
1579 Cohier 1579 Bewoner: Gillis Anthuenisen
03-11-1579 RAZE 127 Gillis Antheunis in Rommerswale contra………
09-07-1580 RAZE 128 Lijsken Jans weerdinne in Rommerswale contra Hubrecht de backer.
31-07-1582 RAZE 131 Lijsken Jans weerdinne in Rommerswale contra sergeant uit Bergen op Zoom; tegoed voor verteerde gelagen.
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Janneke van Dussen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maete Claessen ter Veere / bewoners: Jaecques Verdussen / Janneke van Dussen
09-06-1585 Lidmaten Bewoners: Mr. Godefridus Surbach (gestorven 20-06-1592), Marth zijn Huysvrouw en Mayken van Thienen zijn dienstmaeght. Afkomstig uit Bruessel. Wonen kort daarna in 106. De Grote Moriaan.
1586 1597 Cohier Bewoner: wed. mr. Godefridus
01-03-1586 RAZE 133 Jacques Verdussen weert in Rommerswale contra wed. Jacob Willems de Bije.
31-01-1590 RAZE 135 Jacques Verdussen zal betalen 't gelach van verkoop van 't huis Rommerswale en een stuk te zijnen huize en herberge gedaen aan Pieter Aelbrecht de Graft.
16-07-1591 RAZE 136 Anna Scheijnck wed. Jacques Lanchaert moet wed. Merten de Coninck te Vere paij betalen over koop van huis Rommerswale in de langestraete.
16-06-1592 RAZE 137 Michiel Solario contra Matte Claes te Vere; schuldbrief op huis Rommerswale door Solario tot behoef van Matte verleden.
06-11-1593 RAZE 138 Matthijs van Nederhoven contra Jacques du Four van Vere; betreft penningen van huis Rommverswale door Jacob Vechters ten kantore geconsigneert.
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Neelken Jans. j.d. , dienstbode
1600 1617 Cohieren Eigenaar: Marta van Loen. Na 1607 met vermelding "weduwe"
1630 GA 178 Geld betaald aan Lenaert Teerlinck voor het schoonmaken vant huijs Rommerswale van zijn moeder na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt in 1625
05-11-1647 Notulen Raad Verzoek van Baljuw Poelenburch om vervuilde kerkgang naast de schutkooi bij het erf van Rommerswale te mogen trekken.
1658 Cohier Eigenaar: Sijmen Meijnders
1658 Marinus Andriessen Duijvecot bezitter van Rommerswale overlijdt. Hij was landman, zoutzieder,  burgemeester en raad van Arnemuiden.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Mr. Andries Duijvecot
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Andries Duijvecot
1680 GA 719 Eigenaar: wed Andries Duijvecot
28-05-1683 Notulen Raad Het huis wordt gerepareerd met materialen afkomstig van de afgebroken huizen De Sleutel en Schaakbord
09-06-1689 Notulen Raad Tegen de afspraak in is door de participanten van de bouwvallige huizen het achterhuis van Rommerswale afgebroken
1702 Vanaf dit jaar als gedeelte van In de Blauwe Schuyt, het huis ernaast. Jan Beaufort
1733 Notulen Raad Het huis Rommerswale, staande naast het pand de Blauwe Schuyt, waar tegenwoordig een zekere Pieter Wijns woont is aan de Stad toegevallen. Opdracht tot herstel van achterstallig
Dec. 1760 Notulen Raad Oude huis staat op instorten, wordt gedeeltelijk gesloopt en veel kleiner weer opnieuw opgetrokken. Eigenaar Cornelis Cornelisse betaald de stad een som van 10 pond Vlaams.
08-10-1760 RAZE 170 Cornelis van Ginhoven aan Cornelis Cornelisse huis Rommerswale in de langstraat. o: Herman Harthoorn z: straat w: de mart n: kerk
1794 Cornelis Cornelisse, zijn erfgenamen
10-11-1806 Huis en erve eigenaar Maatje, Grietje, Gillis, Adriana, Kaatje, Geertje, Jacoba en Job Cornelisse.
107     SCHAEP
1579 Cohier 1579 Eigenaar: mr. Ambrosius
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wed. Ambrosius van Boogaert (= Lijnken Cornelis) / bewoner: Heijndrick Adriaens
1586 1597 Cohier Eigenaar: Heyndrick Adriaens / bewoner: Pieter Cornelissen (van Huessen?)
14-12-1588 RAZE 135 Lijnken Cornelis wed. Ambrosius van de Boogaert contra Pieter van Huessen en vader Cornelis van Huessen. Betreft alimentatie van kind (14-01-1589)
24-10-1589 RAZE 135  Leijnken Cornelis wed. Ambrosius van de Boogaert moet onder ede verklaren dat de vader van haar kind Pieter van Huessen is, zoon van Cornelis.
1600 1617 Cohieren Eigenaar: Pieter Cornelissen Coe.
1636 Cohier Eigenaar: Pieter Cornelissen Coe.
1658 Cohier Eigenaar: Weduwe Corin Huijgens
1674 1676 Cohier Eigenaar: Lowijs Keestock
1677 1680 Cohier Eigenaar: erven Jan Goewijn
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Goewijn (samen met de Granaatappel)
1680 ==> Na 1680 hebben het Schaep en de Granaetappel altijd de zelfde eigenaar en worden ze samen genoemd
1702 Pieter Tijtgadt
1717 De heer burgemeester Wiltschut
1724 Jacob Lauwa
1728 Christiaan Marocce
1749 Christiaan Marocce
1750 Christiaan Marocx
1759 Afgebroken
108     DE (DRIE) GRANAETAPPEL(EN)
05-03-1575 RAZE 124 Cornelis Joos contra Trijn Joos Joos boxmakers weduwe betreft haar huis de Drie Granaet Appelen.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: …….de Stercke
28-04-1582 RAZE 131 Trijn Jans in de Granaatappelen contra Maijken Coijs.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Trijn Janssen
25-06-1585 RAZE 133 Neelle Jans wed. Adriaen Jans cleermaker contra Trijn Jans in de Granaetappelen.
18-10-1588 RAZE 135 Trijn Jans weerdinne in de drie Granaetappelen.
16-01-1590 RAZE 135 Trijn Jans in de Granaetappelen contra Steven Heijndrick Arents van Deutecum en huisvrouw.
07-05-1591 RAZE 136 Jan Dirricks bieselinge moet Pieter Anthoni metser betalen voor metselen huis de Granaet…..
12-05-1592 RAZE 137 Jacques du Four als erfgenaam van Trijn Jans in de Granaetappelen……….
18-07-1592 RAZE 137 Jan Dirricks bieselinge huur huis de 3 Granaetappelen schuldig aan Marten Bom.
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
GA 178 Geld betaald aan Adriaen Cornelis Blaes voor het schoonmaken vant huijs de Granaetappel na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt
1636 Cohier Eigenaar: Pieter Cornelissen Coe
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Corin Huijgens
05-05-1671 RAZE 180d Louijs Kaestooch verkoopt zijn huis de Granaetappel en de Blauschuijt daar hij in woont aan  Geleijn Jansen.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Lowijs Keestock / bewoner: Jan Cornelissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: erven Jan Goewijn / bewoner: Jan Cornelissen
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Goewijn (samen met het Schaep)
29-04-1681 RAZE 180d ..contra Johan Goewijn stadbode over koop 2 huizen naast elkaar gen. Blauwe Schuijtte en Granaetappel nu den Gouden Leeu, gestaen op de hoek v.d. markt. Paij moet betaald worden
29-04-1687 Notulen Raad Is bij dhr Bmr Tops rapport gedaen wegens de visitatie van het huijs van Jan Goewijn op den hoeck van de  Marct: is goetgevonden en verstaen t’selve in wesen te laten blijven en hem te ordonneren sorg te dragen voor de gevel van het huijs aan de Marct.
1702 Pieter Tijdgadt
1716 Bastiaan Liefbroer
08-02-1726 RAZE 180d Huis de Goude Leeuw op de hoek van de mart verkocht door Jacobus Lauwater aan Christiaan Marock
1734 Juffrouw Liefbroer
17-03-1736 RAZE 169 Pieter Matteuse x Winanda Berk laatst wed. Liefhoek aan Louris van Eenenaam. o: hr. Jan Hes z:  straat w: erve Jan Macgie.
27-02-1743 RAZE 170 Louris van Eenenaam schuldig aan zijn onmondige kinderen; hyp. op huis de Goude Leeu
15-01-1745 RAZE 170 De onmondige weese van Louris van Eenenaam (voogd: Pieter Cornelisse van Eenenaam) aan  Cornelis van Ginhoven en Pieter Beaufort huis de Goude Leeuw; o: Jan Schets z: straat w: Jan
1749 Jasper Pauwelse
04-05-1765 RAZE 170 Jacob de Nooijer; huis en schuur de Goude Leeuw.
26-07-1771 RAZE 171 Jacob de Nooijer won. aan de stadsingel aan Jan Basseveld en Riek Riekse huis, schuijre in de  S. Jan Leeuwestr. de Goude Leuw
04-02-1783 RAZE 170 Jan Bassevelde koopt van Rijk Rijkse de Goude Leeuw.
1790 De Stad Arnemuyden
1806 De Stad Arnemuyden
109     DE (VERGULDE) HARPE
23-11-1574 RAZE 187d Cornelis Jacob in de Herpe zal 2 wezen van Jacob Cornelis x Tanneken Willem Gambouts onderhouden. Jacob Jans in de Spiegel gesworen voogd. (ook 19-06-1574 RAZE 187n)
14-05-1575 RAZE 125 Lijsbeth huisvrouw van Cornelis Jacobs in de Herpe contra Trijn Joos de boxmakers wed.
30-04-1575 RAZE 125 … de wezen van Jacob Cornelis in de Herpe.
05-05-1576 RAZE 126 Cornelis Jacobs in de Herpe borg voor Jacob Hoij die schip den Ingel Gabriel gekocht heeft.
21-01-1578 RAZE 126 Jan Jacobs backer in de Dolphijn contra Cornelis Jacobs in de Herpe.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Jacobsen
14-11-1579 RAZE 127 …. contra Cornelis Jacobs in de Herpe voogd van de wezen van Jacob Cornelis in de Herpe.
12-08-1584 Lidmaten Bewoner: Dingneken Gobbaert afkomstig uit Bergen op Zoom
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Jacobs (burgemeester) / bewoner: Willem Pieters =(schoonzoon Cornelis Jacobs)
29-04-1584 Lidmaten Willem Pieters in de Herpe namens huisvrouw contra weesmeesters. (huisvrouw van Willem Pieters is Bewoner: Cornelis Jacobssen
27-04-1584 RAZE 133 Willem Pieters in de Herpe namens huisvrouw contra weesmeesters. (huisvrouw van Willem Pieters is Neelken Cornelis (31 juli)
18-10-1586 RAZE 134 Cornelis Jacobs in de Herpe eigenaar…  /  Willem Pieters in de Herpe deken cramersgilde.
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Cryspin Bonakillon, soldaet onder Capiteyn Ghistele. Afkomstig uit Goes.
08-03-1588 RAZE 135 Willem Pieters in de Herpe impostmeester van gebrandewijn contra Tanneken van Liere en dochter.
19-03-1591 RAZE 136 Job Jans contra erfgenamen van Cornelis Jacobs in de Herpe; aanspraak op land. Op verzoek van de erfgenamen mogen huis en land verkocht worden. Pieter Claijs x Lijnken Cornelis zijn erfgenamen ten dele.
03-07-1594 Lidmaten Bewoner: Tanneken vande Abeele. Afkomstig uit Leijden, vertrekt later naar Breda.
1596 1636 Cohieren Eigenaar: Vincent van Onderdonck
27-09-1620 Lidmaten Bewoner: Johannes van Onderdonck j.g.
29-09-1621 Lidmaten Bewoner: Maike van Onderdonck j.g.
1658 Cohier Eigenaar: Martinus Thomassen
1671 GA 724 Eigenaar: Maes in 't Goude Trompet over coop van haer huijs het Goude Trompet.
1672 GA 725 Ontvangen van Adriaen Janske J.M. huis het Goude Trompet gekocht met de stocke van Maria Floridens
1673 GA 726 Ontvangen van dhr. Burgemr. Goenijs huis het Goude Trompet gecogt van Pieter Carpentier
1674 1676 Cohier Eigenaar: Martinus Tomassen
1676 GA 727 Ontvangen van dhr Goenijs huis het Goude Trompet gekomen van Adriaen Jansen J.M.
1677 1680 Cohier Eigenaar: erven Jan Goewijn
1702 Valentijn Jacobs
1720 De weduwe Valantijn Jacobse
1729 Isaik Creek of Isaak van de Kreke
1766 De weduwe van Isak van de Kreke
Juli 1769 Notulen Raad Huis verkocht aan timmermansbaas Maarten Adriaanse
1769 Notulen Raad Besloten wordt dat bij het afsterven van de houders van Coebeesten op het hoekhuis van de  markt, daar geen koeien meer mogen worden gehouden. Het gaat hier om het huis "Trompet en  Gouden  Harp.
11-06-1798 RAZE 171 Maarten Adriaanse (overl.) aan Job Cornelissen huis en erve de Gouden Arp en de Trompet op de hoek van de Markt.G.H.: o: de markt zwn: Gillis Cornelisse. T.: o: de markt z: straat w: secr. Baars n: Job Cornelisse
1806 Huis en erve eigenaar Job Cornelisse
110     T GOUDEN HOOFT
24-04-1574 RAZE 124 Jan Jacobs Backer contra Gerrit Gerrits Schoenmacker (eigenaar); betreft ruiming van het huis.
07-06-1575 RAZE 125 Cornelis Pieters Croone x wed. Sijbert de Metselaar contra Gerrit Gerrits als eigenaar.
05-05-1576 RAZE 126 Damis Adriaens contra Gerrit Gerrits als koper van het huis het Goude Hooft. Verkoping 05-03-1577.
23-11-1577 RAZE 126  Wed. Sybert de metselaer te goed van Gerrit Gerrits schoenmaker van huis de Gouden Hooft.
07-12-1577 RAZE 126 Bartelmeus Cannoij als eigenaar van IJperen contra Brant Jans als eigenaar van "t Gouden Hooft.
20-09-1578 RAZE 126 Merten de Gast contra Damis Adriaens; betreft tuin tussen IJperen en het Gouden Hooft.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Brant Jansen
19-06-1582 RAZE 131 Cornelis Dirricx wever bezitter huis 't Gouden Hooft.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Dircks wever
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Frans Pietersen
21-10-1586 RAZE 134 Willem Pieters in de Herpe (buurman) en Cornelis Jacobs zijn schoonvader contra Cornelis Dirricks in 't Gouden Hooft die rente van huis schuldig is aan Damis Adriaens te Middelburg.
17-06-1587 RAZE134 … contra Cornelis Dirricks als bezitter van huis 't Gouden Hooft.
15-12-1590 RAZE 136 Hans de wever in 't Gouden Hooft contra wachtmeester.
28-04-1593 RAZE 187e Wed. Cornelis Dirricks huis 't Gouden Hooft
07-04-1596 Lidmaten Bewoners: Anthony Herbrechtsen x Prientgen + 30-06-1596 Avondmaal: Leyncken Verhaghe,  wed. en Sara haar dochter. Afkomstig uit Middelburg
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Frans Pietersen
1607 1608 Cohier Eigenaar: weduwe van Frans Pieterssen
1609 1617 Cohieren Eigenaar: weduwe van Frans Pieterssen
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Jacob de Brouwer
1672 GA 726 Ontvangen van Joris Coster de huijse IJperen en het Goude Hooft van de erfgen. van Tijbrege gekomen.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser / bewoner: Adriaen Leunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris de Coster / bewoner Adriaen Leunissen
1702 Johannis Bijllaard
1708 Paulus Goossen
1709 Jacobus van der Meyr
1710 monseigneur Pieter Boudens of Bouwens
1723 Jacob Lauwa
1724 de weduwe Lauwer
1730 Monseigneur Willeboord de Bon of Dubon
1736 Notulen Raad Herbergier Willeboord de Bon geeft problemen wanneer stadsbode Willem Gooyers ambtshalve  de aanwezig hoeveelheid brandwijn komt peilen.
1736 de commys Pieter van der Nol
1789 Simon de Vroe
16-09-1797 RAZE 171 Maria van der Horst wed. Siemon de Vroe aan Cornelis Baars huis en erve het Goude Hooft. o: Maarten Adriaanse w: Janis de Maree
1806 Eigenaar: Cornelis D. Baars
111     IJPEREN
12-03-1557 Hof v.Holland Cornelis Jacobsz. won. in Yperen up Arn. x Anthonis Leynssen van Soutelande. (inv. nr. 3726)
31-05-1577 RAZE 126 Lenaert Teerlinck die in huis IJperen woont koopt het huis van Maertende Gast.
07-12-1577 RAZE 126 Bartelmeus Cannoij als eigenaar van IJperen contra Brant Jans als eigenaar van "t Gouden Hooft.
13-08-1577 RAZE 126 Merten de Gast proc. voor Lenaert Teerlinck bezitter IJperen; rentebrief t.b.v. Sijmon Brouckhoven.
28-04-1578 RAZE 126 Bartelmeus Cannoij zal Lenaert Willinck voll. betalen (koop IJperen); ook paijbrief t.b.v. Merten de Gast
20-09-1578 RAZE 126 Merten de Gast contra Damis Adriaens; betreft tuin tussen IJperen en het Gouden Hooft.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Bartolomeus Cannoy
03-10-1579 RAZE 127 Damis Adriaens contra BC en MdG; rentebrief van 06-07-1545 hypotheek gesteld bij Gerrit Heijndricks schoenmaker en bij Margriete Thielmans achtergelaten wed. van Gerrit.
26-09-1579 RAZE 127 …contra Merten de Gast en Barth. Cannoij  als bezitter van huis IJperen; renteschuld. Volgens brief van 09-11-1558 verle den aan Cornelis Jacobs te St. Maartensdijk en tot profijt van Jan Jans apothekerswezen een rentebrief van 07-02-1555.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Bartholomeeus Cannoije
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Barholomeus Cannoye / bewoner: Grietken Cannoye
Juli 1587 Lidmaten Bewoner: Meeusken Hendricxdr, afkomstig uit Vere
04-10-1588 RAZE 135 Mr. Jan Houck secr. Middelburg contra Barthelmeus Cannoij als bezitter van huis IJperen.
05-07-1592 Lidmaten Bewoner: Cathelynken Mahieus j.d.
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Jacob de Brouwer
1673 GA 725/726 Ontvangen van Joris Coster; gek. de huijse IJperen en het Gouden Hooft van de erfgenamen van Tijbrege.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser / bewoner: Adriaen Janssen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris de Coster / bewoner Adriaen Janssen
1702 Johannis Bijllaard
1708 Paulus Goossen
1709 Jacobus van der Meyr
1710 monseigneur Pieter Boudens of Bouwens
1723 Jacob Lauwa
1724 de weduwe Lauwer
01-02-1726 RAZE 180d Huis vanouds IJperen en het Goude Hart in de langestraat verkocht door Cornelis Strooband aan Jacobus Lauwater.
1730 Monseigneur Willeboord du Bon of Dubon
1736 de commys PIeter van der Nol
1789 Simon de Vroe
1797 Cornelis Daniel Baars
1806 Huis en erve eigenaar Cornelis Daniel Baars
112     MIDDELBURCH
16-02-1576 RAZE 126 Arter van Gent x Maijken de wed. van  Dirrick Jacobs stierman; bezitten hyp. op huis Middelburg
1579 Cohier 1579 Bewoner: Adriaen Zoeteman
13-02-1580 RAZE 127 Adriaen Soeteman cooper van huis Middelburg contra Nicolaes Culenburch.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Soeteman van Hamerstee
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Soeteman
03-01-1589 Lidmaten Bewoner: Abraham Janssen, soldaet onder Capteyn Ghystelle
08-10-1596 RAZE 141 Hubrecht Lauwereijs cleermacker contra Adriaen Soeteman van Hamerstee
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Zoeteman
1609 1636 Cohieren Eigenaar: Adriaen Zoeteman
1658 Cohier Eigenaar: Jacob Marinussen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Marinussen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris de Coster
1680 GA 719 Eigenaar: Joris de Coster, met Abrahams Schoot en 't Wapen van Portugael.
1702 Francooys Davids
1716 de heer burgemeester Wiltschut
Juli 1716 Huis van weduwe Francoys Davi, die nu en dan door de diakonie onderhouden wordt, is zeer  bouwvallig. De kerkeraad wordt gevraagd of men dit huis aan zich wil houden en reparen
1723 juffrouw Dassevaal
1724 Arnoud Bun
1741 Monseigneur Janis Nitsenberg
02-05-1764 RAZE 170 Daniel Kervijnck  (schuldig aan Jacob Quinten)
26-10-1770 RAZE 171 Daniel Kervijnck stroodekkersbaas aan Jan Stroosnijder o: Pieter v/d Nol z: straat w: Jacob Pieter Quinten n: Jan Basseveld.
14-09-1782 RAZE 171 Jan Stroosnijder te Middelburg aan Marinus de Nooijer; huis van ouds Middelburg, nu de Hoop in de langstraat. z: straat n: Jan Basseveld.
28-04-1784 RAZE 171 Marinus de Nooijer aan Jan Harthoorn
10-03-1789 RAZE 171 Jan Harthoorn aan Isaak Bal schoenmakersbaas. o: Pieter oude Nol z: straat w: wed. Jacob Quinte n: Jan Basseveld.
05-04-1793 RAZE 171 Isaak Bal schoenmakersbaas geweest aan Jannis de Maree, raad. o: kr. Siermonde z: straat w: wed. Jacob Quinte n: Jan Crucq.
23-02-1803 RAZE 171 Janis de Maree winkelier aan Cornelis Daniel Baars secretaris Arnemuiden en Cleverskercke.; huis de Hoop in de langstraat. o: acceptant w: Daniel Leendertse Grootjans z: straat n: agterste gedeelte van voorzeide huis en erve de Hoop
103     DEN GESPLETEN ARENT
1579 1584 Cohieren Eigenaar: Sijmon Rombouts (baljuw)
1630 Notulen raad Het huis de gespleten Arent is "seer perricullel" en dreigt om te vallen. Dhr Luijtenandt van  Jannes (James ) ? Morraij en vanden Helm acteren als ontfanger  vande wesen van wijlen dhr Bailliu
1674 1676 Cohier Eigenaar: Capitain Pieter Willemsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Monsieur Pieter Willemsen
1682 RAZE 180d Pieter Willemsen verkoopt huis in de Langestraat genaamd de gespleten Arent aan Andries Burt.
1702 den Armen
1739 Cornelis Cornelisse
1748 de weduwe Cornelisse
1750 Cornelis Cornelisse
1753 Stevelintje Cornelisse
1754 Cornelis Cornelisse
1757 de weduwe van Cornelis Cornelisse
13-03-1775 RAZE 170 Marinus Cornelisse ouderling kerk aan Stev.  Cornelisse wed. Corn. Corn.  o: Maarten Adriaanse z: straat w: Jan Harthoorn n: kerk
1782 Maarten Adriaanse
11-06-1798 RAZE 171 Maarten Adriaanse (overl.) aan Johannis Crucq. o: Adriaan Janse z: straat w: Jan Harthoorn n: de kerk
1806 Huis en erve eigenaar Johannis Crucq.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Cornelissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Erven Jan Goewijn
113     T WAPEN VAN POORTUGAEL
1579 Cohier 1579 Bewoner: Huijbrecht Geleijnsen
05-05-1579 RAZE 127 Ingel de Hueman contra Hubrecht in Portugael.
03-11-1579 RAZE 127 Jan Matthijs Biersteker contra Hubrecht Geleijns in Portugael.
05-08-1580 RAZE 128 Cornelis Jans in Portugael machtigt zijn huisvrouw Grietken Bastiaens………….
24-07-1582 RAZE 131 Cornelis Jans in Portugael contra Pieter van Leeuwaerden.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maijken Coijs / bewoner: Adriaen de Schoenmaker = Andries Segers
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Gillissen Coije
10-07-1590 RAZE 136 Andries Segers schoenmaker contra Maijken Coijs; huurschuld van huis Poortugael.
24-02-1590 RAZE 135 Jan Gillis Coije zelf en namens broer Joris aanboording contra Andries Segers schoenmaker betreft 't huis 't Wapen van Portugal.
Mei 1642 Notulen Raad Besluit tot het vercoopen vande wtgewonnen huijssen ende noch wtgewonnen werden als daer sijn de huijsse van (Mr. Hendrick) Sonnius: Olifant Waepen van Poortugael ende Galeij
24-03-1643 Notulen Raad Eigenaar Jacob Marinisse verzoek het hout van het afgebroken huis \t Wapen van Poortugael te mogen vervoeren; toegestaan. Moet wel een ander huis ervoorin de plaats bouwen
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Teerlincks
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joris de Coster
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris de Coster
1680 GA 719 Eigenaar: Joris de Coster met Abrahams Schoot en Middelburg
1702 Gerrit Pieters
1705 De weduwe Gerrit Pieters (wellicht ander huis)
1715 De heer burgemeester Wiltschut
1724 De stadhouder Wiltschut 't Geloove
1736 Monseigneur Boudewijn Boudewijnse
1752 Claas Cornelisse
1759 Jacob Quinten
1761 Jacob Quinten, afkomstig uit 's Heerenhoek. Schepen en raadslid vanaf 1766. Hij overleed in  1779
1783 De weduwe van Jacob Quinten
26-09-1797 RAZE 171 Cornelis van Egem x Maatje Quinte aan Willem Vogel. o: Corn. Dan. Baars w: Jac. Marteijn n: erve Corn. Dan. Baars
1799 Kerkeraad aan Daniel Leendertse Grootjans. o: Janis de Maree w: Jacob Basseveld n: erve Cornelis Daniel Baars
04-10-1805 RAZE 171 Daniel Leendertse Grootjans aan dhr. Janis de Maree schepen en raad huis Portugaal. w: Jacob Basseveld n-o: secr. Baars
114     DE BLAU HANT
03-11-1582 RAZE 131 Aert de ketelaer alias "Gisteren" contra Jan Claijs de Witte.
07-07-1582 RAZE 131 Jan van Wijngen contra Pieter de Haen; paijbrief van huis naast Portugael.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Aert Albrechtsen ketelaer
16-08-1584 RAZE 133 Aert Aelbrechts ketelaer borg voor Mr. Blasius (Matthijs) hier wonend.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Aert Aelbertsen ketelaer
06-10-1587 RAZE 134 Aert Aelbrechts ketelaer contra Nele Jans alias moer van de Calisen; huishuur.
11-11-1595 RAZE 139 Aert Aelbrechts ketelaer contra Marinus Cornelis Lichorst; betreft koop van huis.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Aert Alberts cetelaers weese
1601 1606 Cohier Eigenaar: Ketelaer's weese
1607 1608 Cohier Eigenaar: Aert Aelbrechts Ketelaer's weduwe
1609 1617 Cohier Eigenaar: Aert Aelbrechts Ketelaer's weduwe
1636 GA 547 't huis van Aert Deketels
1702 Jacomijntje Groeninks
1706 Paulus Dane
1708 Joris Verstrate en Jan Lammens
28-02-1713 RAZE 180d Joris Verstrate verkoopt huis in de langstrate aan Jan Lammers
1728 Notulen Raad Het aan de diaconie toebehorende huis "de Rosemarijnboom" , waarin de stadsreiniger Jan Lammens woont is zo bouwvallig geworden dat het hoognodig moet worden gerenoveerd
1751 Den Armen
1754 Jan Lammers
1755 Den Armen of de Diakonie
23-03-1768 RAZE 170 Ds. Cornelius Vos koopt van de Kerk huis en erve de Rosemarijnboom. o: Jacob Quinten w: Alida Huibregtse n: hof hr. Hendrick Francke
1775 De weduwe van ds. Cornelius Vos
28-11-1780 RAZE 171 Juffrouw Johanna Broodman de wed. dhr. Cornelis Vos in leven predikant te Arnemuiden aan Monsj. Jacob Marteijn 2 huizen de Rozemarijnboom
03-02-1792 RAZE 171 Maatie de Munck wed. en erfgen. Jacob Marteijn (burgmr.) aan Jacob Adriaan Basseveld (A97)
16-04-1794 RAZE 171 De erven Jacob Marteijn aan Janis de Maree huijs en erve de Rosemarijnboom. (A96) o: wed. Quinte w: Jacob Adr. Basseveld
1806 Huis en erve eigenaar Jacob Basseveld
115     ROZEMARIJNBOOM 2 (1715)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: weduwe mr. Hubrecht Franssen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Hans van der Haghe
Jan. 1588 Lidmaten Bewoner: Bewoner: Hans vander Haghe x wed. van Mr. Hubrecht.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jeroen van Driessche, gecommen van Hans Verhaghe
1601 1606 Cohier Eigenaar: (Pieter Janssen) Beddecooper
01-01-1606 Lidmaten Bewoner: (?) Soetgen Jans, moeder van Boechinne. Afkomstig uit Veere
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Pieter Jans Beddecoper
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jan Augustijnssen Teerlinck
1636 GA 547 't huis van J. Teerlinck wed.
1702 Jacomijntje Groeninks
1706 Paulus Dane
1708 Joris Verstrate en Jan Lammens
1713 Jan Lammens
1728 Notulen Raad Het aan de diaconie toebehorende huis "de Rosemarijnboom" , waarin de stadsreiniger Jan Lammens woont is zo bouwvallig geworden dat het hoognodig moet worden gerenoveerd.
1751 Den Armen
1754 Jan Lammers
1755 Den Armen of de Diakonie
23-03-1768 RAZE 170 Ds. Cornelius Vos koopt van de Kerk huis en erve de Rosemarijnboom. o: Jacob Quinten w: Alida Huibregtse n: hof hr. Hendrick Francke
1775 De weduwe van ds. Cornelius Vos
28-11-1780 RAZE 171 Juffrouw Johanna Broodman de wed. dhr. Cornelis Vos in leven predikant te Arnemuiden aan Monsj. Jacob Marteijn 2 huizen de Rozemarijnboom
03-02-1792 RAZE 171 Maatie de Munck wed. en erfgen. Jacob Marteijn (burgmr.) aan Jacob Adriaan Basseveld (A97)
16-04-1794 RAZE 171 De erven Jacob Marteijn aan Janis de Maree huijs en erve de Rosemarijnboom. (A96) o: wed. Quinte w: Jacob Adr. Basseveld
12-10-1799 RAZE 171 Janis de Maree mr. timmerman aan Blaas Blaasse. n: erven Joh. Crucq
1806 Huis en erve eigenaar Blaas Blaasse
116     DEN ORANGNEN BOOM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerit Logiersen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gerit Logiersen
25-12-1585 Lidmaten Bewoner: Augustyn Teerlinck, backer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jeroen vanden Driessen
23-06-1586 Lidmaten Bewoners: Hester x Augustin Teerlinck
18-09-1594 Trouwboek Jeroen van den Driessche uit Ghistele in Vlaanderen huwt met Hester Jans (OT 27-08-1594)
26-07-1594 RAZE 187e Esther Jans wed. Augustijn Teerlinck, testament van 21-03-1594; 3 wezen. Huis gen. den  Oraignenboom daar zijn op woont onderpand
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jeroen van Driessche / bewoner: Mayken Cornelis
1607 1608 Cohier Eigenaar: Wouter Nachtegael
1609 1617 Cohier Eigenaar: Wouter Nachtegael
03-10-1612 Lidmaten Bewoners: Jan Augustinus Backer x Jaquelijnken Wilms.
1636 GA 547 Huis de Oraenge Boom genoemd
1658 Cohier Eigenaar: Willem Nachtegael
1674 1676 Cohier Eigenaar: Willem Nachtegael
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cent Marinussen
116A     SCHUTTERSHOFF
1601 1606 Cohier Eigenaar: Wouter Nachtegael; schutterije
1607 1608 Cohier Eigenaar: Wouter Nachtegael
1609 1617 Cohier Eigenaar: Wouter Nachtegael
1636 GA 547 naam: 't wapen van Dort
1658 Cohier Eigenaar: Willem Nachtegael
1674 1676 Cohier Eigenaar: Willem Nachtegael
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cent Marinussen
1702 Jacob Jacobz.
1706 Pieter van Belsen
1710 Jacob Huijbregtse
1757 Pieter Wijns
1760 Jacob Hubregts
1763 Alida Ubrechts
1782 Alida Huijbrechtse
1806 Huis en erve eigenaar Alida Hubregtse
117     DE GOUDEN WEERELT
1579 Cohier 1579 Bewoner: Mr. Hubert Minister
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Bouwen Janssen / bewoners: Mr. Hubrecht Predicant x Ghierken / Lenaert Arents
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Mr. Hubrecht (Fransz) Predicant x Ghierken en Jacquemijne (dienstmeid) / Jan de Backer Schoenmaker x Margriete
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan de Backer schoenmaker x Margariete
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Jan de Waghemaker. Afkomstig uit Middelburgh
14-04-1591 Lidmaten Bewoners: Jan van Ende x Hilleken, beiden afkomstig uit Aerschot (Br.)
1600 1617 Cohieren Eigenaar: Jan de Backer schoenmaker
1670 GA 725 Ontvangen van Sinj. Gilles Nolet wegens huijs de Goude Werelt
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet / bewoner: Arij Franssen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gerrebrant vander Leije / bewoner: Arij Franssen
1680 GA 719 Eigenaar: Gerrit van der Leije; huijse de Dubbele Busse en de Goude Werelt.
1702 De weduwe van Gerrit van der Leije
1705 Jacob de Rooy
1711 de heer Israel van der Leije
1714 de weduwe van Israel van der Leije
1716 Gerrit van der Leije
1738 RAZE 171 Pieter Adriaanse koper Wapen van Brugge en Goude Wereld.  Jan Karel Crucq timmerman woonde alhier.
1741 Jan Goeree
1747 Gerrit van der Leije
1761 Baas Jan Bassevelt
04-01-1764 RAZE 172 Blaas Pinte schuldig aan Jan Bassevelt; huis de Dubbele Busse met alle winkelgereedschap en pakhuijs de Goude Warelt.
21-02-1764 RAZE 180d Johan Ladenberger mr.chirurgijn en Jan Basseveld mr.timmermansbaas acc. betr. een goot  tussen het pakhuis en achtergevel gen. de Goude Werrelt naast het huis van dhr. Ladenberger
1790 Jan Kruijk
1806 Pakhuis en erve eigenaar Johannis Crucq
118     DE FORTUNE
04-06-1575 RAZE 125 Pieter Jobs namens Joos Forts contra erfg. van Robrecht Frans; betreft huis de Fortune in de langestrate.
16-07-1576 RAZE 126 Betreft penningen huis de Fortune aankomende de wed. van Jan J…….
24-06-1578 RAZE 126 …Joos Forts te Mdb. contra Lijsbeth Pieters wed. Robrecht Frans als laatste bezitter van het huis.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Geritsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Gerrits timmerman
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Gerrits van Dort
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Robijntgen Diericx, afkomstig van Middelburg. Vertrekt later naar Middelburg
1600 1617 Cohieren Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Willemsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Job Willemsen
1680 GA 719 Eigenaar: Job Willemsen huijse de Fortuijne.
1702 Cornelis de Vos
1715 weduwe Cornelis de Vos
1724 monseigneur van Court
1726 de heer Alexander Synclair
1734 Jan Maurits Beekman, chirurgijn
1750 RAZE 180d Johannis Ladenbergen uit Frankenthal vestigt zich in de stad als Chirurgijn. Vermoedelijk vanwege vervolging in de Paltz naar Nederland uitgeweken.
21-12-1764 RAZE 180d Johan Ladenberger huis de Fortuijne en Neptunes in de langstraat. Zie tekst bij de Goude Wereld  (117) Verdrinkt augustus 1769 in de oude Arne ter plaatse van het voetpad.
1769 Notulen Raad Christiaan Godlop Sacket, geboortig van "Swijduits in Silesien". Voorheen chirurgijn te Meliskerke
1773 Blaas Pinten
1782 de weduwe van Blaas Pinten
18-01-1783 RAZE 171 Maatie Jobs wed. Blaas Pinte aan Blaas Lievense de Ridder huis de Fortuijn. o: Jan Basseveld z: straat w: comp. n: Casper Visser.
1786 Jan Maartense
1806 Het Fortuin 2 (A91) Eigenaar: Jan Maartense
1806 Het Fortuin 1 (A90) Eigenaar: Johannis Crucq
119     DEVENTER
1579 Cohier 1579 Bewoner: Adriaen Schoemaeker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan van Gelder
1586 1617 Cohieren Eigenaar: Jan van Gelder
07-09-1591 RAZE 136 Aernout de Wolf x wed van den ouden Jan van Gelder contra Jan van Gelder als erfg.vader.
03-04-1615 Lidmaten Bewoner: Josincken Jans, stiefdochter van Michiel de Geldere
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jasper Janssen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Bomme
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Bomme
1702 den Armen
1715 weduwe Cornelis de vos
1724 monseigneur van Court
1726 de heer Alexander Synclair
1734 Jan Maurits Beekman
1750 Johannis Ladenbergen uit Frankenthal vestigt zich in de stad als Chirurgijn. Vermoedelijk vanwege vervolging in de Paltz naar Nederland uitgeweken.
21-12-1764 1769 RAZE 180d Johan Ladenberger huis de Fortuijne en Neptunes in de langstraat. Zie tekst bij de Goude Wereld (117). Verdrinkt augustus 1769 in de oude Arne ter plaatse van het voetpad.
1769 Notulen Raad Christiaan Godlop Sacket, geboortig van "Swijduits in Silesien". Voorheen chirurgijn te Meliskerke
1773 Blaas Pinten
1782 de weduwe van Blaas Pinten
04-02-1783 RAZE 170 Maatje Jobs wed. Blaas Pinte aan Cornelis Marinus de Nooijer. o: Blaas Liev. de Ridder z: straat wn: Casper Visser.
1786 Jan Maartense
1806 Johannis Crucq / Jan Maartense
120     DE SPIEGEL
30-10-1574 RAZE 124 Jacob Jans, achtergelaten zoon van Jan Jans in de Spiegel contra Frans Robrechts timmerman.
1574 RAZE 125-4 Jacob Jans, sone van Jan Jans boxmaker in de Spiegel hyp. op huis de Grote Spiegel t.b.v. de wezen van Jacob Cornelis in de Herpe
30-04-1575 RAZE 125 Jacob Jans sone van Jan Jans boxmaker voogd van de andere wezen van Jan Jans.
29-09-1576 RAZE 126 Jacob Jans in de Spiegel contra Merten de Gast; huishuur.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Jansen
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Jacob Janssen Lakensnyder x Magdalena. In 1590 vertrokken Naar Middelburg
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Janssen Lakensnyder x Magdalena
Juli 1587 Lidmaten Bewoner: Pauelle Jacobs, huisvrouw van Jacob Janssen, bierwercker
13-10-1587 RAZE 134 Legier Pieters te Vlissingen contra Jacob Jans (lakenkoper) in de Spiegel.
03-04-1588 Lidmaten Bewoner: Jacob PIjnappel J.G., afkomstig van Rotterdam. Vertrekt later naar Middelburg.
Jan. 1588 Lidmaten Bewoner: Comercken Pieters J.D., dienstmaecht van Jacob Jansen. Afkomstig uit Gouwe
01-07-1590 Lidmaten Bewoner: Tanneken Jacobs Janssen
1601 1617 Cohier Eigenaar: Aelbrecht Claessen; vanaf 1607 de weduwe van Claes Aelbertssen
04-01-1604 Lidmaten Bewoner: Aelbrecht Claessen, weduwnaar.
03-04-1615 Lidmaten Bewoners: Duyveken Boudewyns x Pieter Sanderssen. Afkomstig uit Middelburgh
17-11-1630 Notulen raad Eigenaar: Cornelis Baekeland; hij verzoekt de stadsvroone tussen de Grote Spiegel en het hof de Nagtegael te mogen bekaaine.. Toegestaan
1658 Cohier Eigenaar: Court Ingelberts
1674 1676 Cohier Eigenaar: Hermannus van der Putte / bewoner: Evert Teul
1677 1680 Cohier Eigenaar: Danise Pieters vande Schilde / bewoner: Evert Teul
1680 GA 719 Eigenaar: Janisse Pieterssen van de Gilde; huijs Groote en Cleijne Spieghel.
1702 Burgemeester van de Schilde
1705 Capteijn den Exter
1706 Monseigeneur Paulus Goossen
1708 Catelijntje Godin
1709 Juffrouw Catharina de Haze
1715 Juffrouw de weduwe de Bouwiere
1723 De heer Bril
1724 Juffrouw Bril
1726 De heer Slabber
1729 De weduwe Slabber
1730 Anthony Huijskens
11-07-1732 RAZE 169 Juffr. Fransina de Gruson, laatst wed. Jacob Slabbert (schepen en raad) aan schoonzoon PIeter de Floo (school meester); huijs de Groote en Kleine Spijgel en Witte Swane in de langstaat. w: Corn. Hubregtse z: straat n: Jan Leeuwestr.
23-10-1798 RAZE 171 De boedel van Casper Visser (overl.) aan Jacobus Blommert; huis en erf de Groote en Kleijne Spiegel en Witte Swaen aan de langstrate. o: Corn. Mar. de Nooijer w: Jacob de Nooijer n: Jan van Leeuwestr.
20-03-1805 RAZE 171 Jacobus Blommert aan Marinus Jansze; huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan. O: Cornelis Mar. de Nooijer z: straat w: Jacob de Ridder n: Jan Leve.
01-10-1810 RAZE 171 Marinus Janse aan Cornelis Kramer huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan.
121     DE CLEIJNE SPIEGEL
1579 Cohier 1579 Bewoner: Bouwen Cramer
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Laureijs Bastiaens / bewoner: Adriaen …
28-06-1586 RAZE 134 Laureijs Bastiaens eig. v/d Cleijne Spiegel contra Willem Jans eigenaar van huis de Zwaan. (buren)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacob Pieterssen Besemaecker
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacob Pieterssen Besemaecker
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jacob Pieterssen Besemaecker
1658 Cohier Eigenaar: Court Ingelberts
1674 1676 Cohier Eigenaar: Hermannus van der Putte / bewoner: Jan Jacobsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Danise Pieters vande Schilde / bewoner: Jan Jacobsen
1680 GA 719 Eigenaar: Janisse Pietersen van de Gilde; huijs Groote en Kleijne Spiegel
1702 Burgemeester van de Schilde
1705 Capteijn den Exter
1706 Monseigeneur Paulus Goossen
1708 Catelijntje Godin
1709 Juffrouw Catharina de Haze
1715 Juffrouw de weduwe de Bouwiere
1723 De heer Bril
1724 Juffrouw Bril
1726 De heer Slabber
1729 De weduwe Slabber
1730 Anthony Huijskens of Sluijskens, rentenier; krijgt in 1733 vrijheid van betaling van accijns op  bieren.
11-07-1732 RAZE 169 Juffr. Fransina de Gruson, laatst wed. Jacob Slabbert (schepen en raad) aan schoonzoon PIeter de Floo (school meester); huijs de Groote en Kleine Spijgel en Witte Swane in de langstaat. w: Corn. Hubregtse z: straat n: Jan Leeuwestr.
23-10-1798 RAZE 171 De boedel van Casper Visser (overl.) aan Jacobus Blommert; huis en erf de Groote en Kleijne Spiegel en Witte Swaen aan de langstrate. o: Corn. Mar. de Nooijer w: Jacob de Nooijer n: Jan van Leeuwestr.
20-03-1805 RAZE 171 Jacobus Blommert aan Marinus Jansze; huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan. O: Cornelis Mar. de Nooijer z: straat w: Jacob de Ridder n: Jan Leve.
01-10-1810 RAZE 171 Marinus Janse aan Cornelis Kramer huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan.
122     DE SWANE
20-07-1577 RAZE 126 Herman Sterre contra Willem in de Zwaen.
28-10-1578 RAZE 126 Jasper Rengers contra Willem in de Zwaen.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Janne Pauwels
29-12-1580 RAZE 128 Willem Jans in de Zwaan contra Gerrit Jacobs.
28-06-1583 RAZE 132 Willem Jans in de Zwaan contra Aechtken Adriaens wed. Heijndrick Pieters Blockmacker.
16-07-1583 RAZE 132 Huisvr. Willem in de Zwaan verklaart dat Aechken Adriaens bij haar gewoond heeft; kamerhuur.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem Jans / bewoner: Aechken Adriaens
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem Janssen's weduwe (= Anneken Barents)
28-06-1586 RAZE 134  Laureijs Bastiaens eig. v/d Cleijne Spiegel contra Willem Jans eigenaar van huis de Zwaan. (buren)
17-02-1587 RAZE 134 Willem Jans in de Zwaan huishuur schuldig aan Donaes Jans  en wezen Corn. Jac. Hardinxvelt.
17-05-1588 RAZE 135 Catholeijn Gillis en Grietken Gillis van Lueven wonend Rotterdam als seggende erfgen. van Willem Jans in de Zwaan contra Anneken Barents weduwe Willem Jans
23-07-1588 RAZE 135 Anneke Barents wed. Willem in de Zwaan huurschuld aan Cornelis Jans.
02-07-1589 Lidmaten Bewoners: Loijs van Camere x Martijnken Louis. Afkomstig uit Vlissingen.
26-06-1590 RAZE 136 Anne Barents wed. Willem in de Zwaan contra Rochus Rochus vleeshouwer te Delft.
03-04-1593 RAZE 138 Baillui contra Anne Barents; onbehoorlijk ….. tegen Maijken Lachers op de Westdijk
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Maerten Adriaenssen
01-04-1612 Lidmaten Bewoners: Lysken Gerrits x Maerten Adriaensen / Gerrit Maertensen j.g./ Barber Maertensen j.d.
1702 Burgemeester van de Schilde
1705 Capteijn den Exter
1706 Monseigeneur Paulus Goossen
1708 Catelijntje Godin
1709 Juffrouw Catharina de Haze
1715 Juffrouw de weduwe de Bouwiere
1723 De heer Bril
1724 Juffrouw Bril
1726 De heer Slabber
1729 De weduwe Slabber
1730 Anthony Huijskens of Sluijskens, rentenier; krijgt in 1733 vrijheid van betaling van accijns op bieren.
11-07-1732 RAZE 169 Juffr. Fransina de Gruson, laatst wed. Jacob Slabbert (schepen en raad) aan schoonzoon PIeter de Floo (school meester); huijs de Groote en Kleine Spijgel en Witte Swane in de langstaat. w: Corn. Hubregtse z: straat n: Jan Leeuwestr.
23-10-1798 RAZE 171 De boedel van Casper Visser (overl.) aan Jacobus Blommert; huis en erf de Groote en Kleijne Spiegel en Witte Swaen aan de langstrate. o: Corn. Mar. de Nooijer w: Jacob de Nooijer n: Jan van Leeuwestr.
20-03-1805 RAZE 171 Jacobus Blommert aan Marinus Jansze; huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan. O: Cornelis Mar. de Nooijer z: straat w: Jacob de Ridder n: Jan Leve.
01-10-1810 RAZE 171 Marinus Janse aan Cornelis Kramer huis de Groote en Kleine Spiegel en Witte Zwaan.
123     DE WOLSACK
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Wouter de Smidt
01-12-1579 RAZE 127 Wouter Gerrits Smid contra…; betreft coop van huis omtrent den Tol eertijds van Jan Salighant.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Merten Adriaens
1586 1597 Cohier Eigenaar: Maerten Adriaens
17-04-1594 Lidmaten Bewoner: Marten Adriaenssen Smit
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Maerten Adriaens
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Maerten Adriaens(sen)
1658 Cohier Eigenaar: Court Ingelberts
1674 1676 Cohier Eigenaar: Hermannus van der Putte / bewoner: Maria Jorissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Harmanus vander Putte
1702 Huybrecht Jacobs
1718 De weduwe van Huybrecht Jacobs
1720 Cornelis Huybregtsen of Hubregs
1766 Huybrecht Cornelisse
1778 Jacob de Ridder
1806 Huis en erve eigenaar Jacob de Ridder
124     DE BEZAENBERCKE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Louwrijs Mathijsen
25-06-1580 RAZE 128 Maijken Antheunis wed. Pieter Jobs contra Jacob Joos timmerman koper huis de Bezaenbercke.
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Mattheus Janssen x Neelken. Beiden afkomstig van Bergen op Zoom
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Mateeus Janssen zeilmacker x Neelken
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Mateeus Janssen zeilmacker
05-09-1599 Lidmaten Bewoners: Ariaentgen Mels x Theus de zeilmaeckere
1600 1613 Cohieren Eigenaar: Mateeus Janssen zeilmacker
08-04-1601 Lidmaten Bewoner: Agniesken Diricx, stiefdochter van Mateus de Zeylmacker.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Rinenke Mees
1670 GA 724/725 Ontvangen van Cornelis Frederikse huijs de Besaenbercke.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Burgemeester Jan Goewijn / bewoner: Hendrik van Os
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris Pinte
1680 GA 719 Eigenaar: Joris Pinte
1702 Daniel en Nathanael van der Leije
1705 Jan Jacobsen
1735 de weduwe van Jan Jacobsen
1740 Blaas Jansen
1757 RAZE 170 Blaes Janse  aan de zoutkeete schuldig aen sijn 2 wesen Jan en Cornelis Blase (x Neeltie Cornelis de Nooijer) huijs de Besaen
24-12-1768 RAZE 171 Blaas Janse won. aan de zoutkete aan Jacob LIevense huis de Basaneberk.
16-01-1776 RAZE 171 Jacob LIevense won. in de stad Veere, aan Boudewijn Grootjans Adriaanse huis de Besaan Berke
1780 de weduwe Boudewijn Grootjans
1788 de weduwe Boudewijn Joosse Grootjans
1790 Jan Joosse Grootjans
1803 Jan Joosse Grootjans
20-07-1805 RAZE 171 Neeltje de Vetter wed. Jan Joosse Grootjans aan Blaas de Ridder huis Basaan Berk
31-12-1810 RAZE 172 Blaas LIevense de Ridder aan Jacobus de Rijke. huis de Besaan Berk.
125     DE BEURS / WAAG EN BUSSE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pieter Jobsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Hans Goetjaer barbier
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Mr. Christoffel Coster
19-12-1589 RAZE 135 Mr. Hans Goetjaer barbier bezitter huis de Beursse voor den Thol van Jacob Cornelis x Maijken Antheunis.
29-09-1591 Lidmaten Bewoners: Philips Martens x Claudina. Beiden afkomstig uit Stailo (Dl.)
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: (?) Jackemijntgen, docher van wijlen Mr. Christoffel. Vertrekt later naar Middelburg.
28-01-1604 Cohier 1600 Eigenaar: Mr. Christoffel Coster
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Mr. Christoffel Coster
07-01-1615 Lidmaten Bewoner: Caterijne Stoffels j.d.
30-06-1624 Lidmaten Bewoners: Gillis Marinussen en zijn huisvrouw. Afkomstig uit Koukercke
Nov. 1642 Notulen Raad Jan Ritsen krijgt het erf naast zijn huis "de Groene Burse" in vrij eigendom van de Raad. Het erf ligt achter de balans
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Jacob de Keijser
1680 GA 719 Eigenaar: Claas Verhagen, huijs Busse
1702 Jan Carelsen of Karelse
1711 Pieter Minnaar
30-12-1713 RAZE 180d Pieter Minnar verkoopt huis de Buise met smidse annex vanouds de stadsbalance van Adriaan Bliek. >>>>>>>>>>>> zie De Balans
17-10-1734 RAZE 169 Catie Vergouwe wed. Adriaan Bliek aan Joris Pinte mr. timmerman en metselaarsbaas.
09-05-1736 RAZE 169 Joris Pinte schepen en raad aan Josep Gil. Strobant
08-07-1763 RAZE 170 Blaas Cornelisse won. aan de Zoutkeeten aan Maatie Blaas huis de Bus en Wagen.
13-04-1768 RAZE 170 Verkoop Maatje Blaas won. aan de Zoutketen aan haar broer Cornelis Blaas; oude smitse met erve de Wage(n) en Busse. = De balans (A84/85)
1806 Huis en erve eigenaar Job Cornelisse
125A     DE BALANS (2)
1806 Huis en erve eigenaar Blaas Cornelisse
125B DE BALANCE
19-06-1584 RAZE 133 Cornelis Jans in de Balance
April 1643 Notulen Raad De Calcisteen van de Caije moet worden opgeborgen in de Balance anders wordt er door de jongens gebruik van gemaakt
1710 Notulen Raad Het door Pieter de Vroe van de Stad gekochte pand "De Balans" en het ernaast gelegen pakhuis van Jacob Broeder storten in vanwege grote bouwvalligheid. Naastwonenden Cornelis Broeder
13-04-1768 RAZE 170 Verkoop Maatje Blaas won. aan de Zoutketen aan haar broer Cornelis Blaas; oude smitse met erve de Wage(n) en Busse. = De balans (A84/85)
09-01-1784 RAZE 170 Cornelisse Blaasse in de Zoutkeet bij Middelburgse Hooft aan zoon Blaas Cornelisse huis de Balans nieuw opgebouwd daar van ouds de Balans heeft geweest in de langstraat
07-09-1805 RAZE 171 Erfgenamen van Grietje Boudewijn Grootjans wed. Blaas Cornelisse  aan Boudewijn Klaasse huis de Balans
126     DE DUVE
14-02-1579 RAZE 126 Gerrit Iemants x Neelken Jans in de Duive.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pieter Lambertsen  zeijlmaker
30-03-1582 RAZE 131 Pieter Lambrechts zeijlmaker moet Jan Matthijs biersteker paij van huijs de Duve door hem gekocht en bewoond betalen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Roel Gerritsen zeijlmaker
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Roel Gerritsen zeijlmaker
12-07-1594 RAZE 139 Roel Gerrits zeijlmaker eigenaar van huis de Duve contra Merten de Gast eigenaar van huis den Ouden Thol;  erfafscheiding enz.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Ymans
06-07-1603 Trouwboek Juli 1603 - september 1605: Roel (in) de Seilmakers(huis); inwoners: Aernout Gerrits geb.  Borchem x Truijtgen Jacobs (1) x Maijken Matthijs (2)
06-07-1614 Lidmaten Bewoner: Roelant Gerritsen Seilmaecker
1614 1617 Cohier Eigenaar: Roel Gerritsen
08-08-1641 Notulen Raad Op t’versoeck van Coert Ingelenberts is hem geconsenteert thuijs de duijve staende nevens de balance af te nemen ende afdecken met het dack vande balance  gemeen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Christiaen Valens
127     DE OUDE THOL
16-07-1575 RAZE 125 Maerten de Kock namens Joos Fort en Pieter Jobs namens Pieter Jans van de Hooge; verkoop huis.
03-05-1575 RAZE 125 Pieter Jans van de Hooge ontvangen Jasper Joos wesen contra erfg. van Adam Jans betreffende huis in den Ouden Thol.  Joos Forts een van de erfg. van Adam.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Marten de Gast
16-01-1580 RAZE 127 Merten de Gast cooper van huis den Ouden Thol contra Andries van Groenvelde.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Marten de Gast tollenaer / bewoner: Jan Spierinck
31-07-1584 RAZE 131 Guilaume Clauwaert weert in den Ouden Thol contra Janneken Jans zijn gewezen dienstmaagd.
10-11-1584 RAZE 131 Guilaume Clauwaert contra Jan Spierinck won. huis den Ouden Thol.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Marten de Gast / bewoner: Jacob Vechters zeijlmaker
17-10-1589 RAZE 135 Joos Forts contra Marten de Gast eertijds koper van huis genaamd den Ouden Thol.
12-07-1594 RAZE 139 Roel Gerrits zeijlmaker eigenaar van huis de Duve contra Merten de Gast eigenaar van huis den Ouden Thol;  erfafscheiding enz.
20-09-1594 RAZE 139 Jacob Vechters zeijlmaker heeft een 1/2 jaar huurschuld aan Court Thomas namens Merten de Gast.
29-09-1596 Lidmaten Bewoners: Cornelis Artssen x Judtih. Beiden afkomstig uit Londen. Later vertrokken naar Schotland
14-01-1596 Lidmaten Bewoner: Catheleyne Laparire, afkomstig uit Lillo
05-10-1597 Lidmaten Bewoner: Janneken Jacobs. Afkomstig uit Middelburgh. Vertrekt 27-09-1602 naar Leyden.
05-04-1598 Lidmaten Bewoners: Tanneken Jans x Jan Janssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Lieven de Clerq
30-06-1601 Lidmaten Bewoner: Neelken Bastiaens, afkomstig uit Nieupoort.
1601 1606 Cohier Bewoner: Neelken Bastiaens
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerritsen) van Dort / bewoner: Neelken Bastiaens
07-01-1607 Lidmaten Bewoners: Leuncken Seus x Jan vande Ende
1609 1613 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerritsen) van Dort / bewoner: Neelken Bastiaens
20-01-1609 Notulen Raad Adries Crasco wordt bij provisie toegelaten als Frans Schoolmeester, onder bepaling dat hij in den Ouden Tol school zou houden.
01-01-1613 Lidmaten Bewoners: Digneken Jobs x Jacob Andriessen alias Boerhave.
1614 1617 Cohier Eigenaar: De armen der stad.
06-04-1614 Lidmaten Bewoner: Jan Janssen, schipper alias Boerhave. / Catalyna Verplaete, wed. afkomstig uit Middelburgh.
03-04-1615 Lidmaten Bewoner: Leynerie van der Plaete j.d.
28-03-1618 Lidmaten Bewoner: Adriaen Jacobssen Boerhave
30-09-1619 Lidmaten Bewoner: Sally Looze
29-09-1621 Lidmaten Bewoner: Maike Jans
1636 Cohier De armen der stad
1658 Cohier De armen der stad
1674 1676 Cohier Eigenaar: Christiaen Valens / bewoner: Maijtjen Lowijs
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter Broeder / bewoner: Maijtjen Lowijs
1680 GA 719 Eigenaar: dhr. Pieter Broeder; huijse de Meilaat, de Swarte Ruijter, de Wolsack, de Oude Thol
127A     DEN HOUTTUYN
19-11-1585 RAZE 133 Adriaen van Dort zal zijn erf den Houttuijn betimmeren en zijn 2 huizen op de Westdijk.
24-05-1585 RAZE 133 Adriaen Gerrits timmerman zal zijn huis den Houttuijn betimmeren.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen van Dort
128     DE ROOS SWANE
1579 Cohier 1579 Bewoner: Martkens weduwe
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Claes Walincs / bewoner: Hugo Spierinck
18-06-1591 RAZE 136 Maijcken Leijns wed. Hugo Spierinck contra Claes Wijaert bakker te Vere; 2 jaar verlopen rente.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Corstiaen de Wint
1607 1608 Cohier Eigenaar: (Corstiaen de Wint)
1609 1617 Cohier Eigenaar: (Corstiaen de Wint)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Christiaen Valens
129     BOSSCHAEIJEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Wilmsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Adriaens van Bije
08-12-1587 RAZE 134 Willem Maerts Bom contra o.a Lijne in Bosschaijen eertijds wonend te Arnemuiden.
30-06-1596 Lidmaten Bewoner: (?) Vynchent Matthyssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Griet Smets
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
130     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerit IJemans
22-05-1579 RAZE 127 Gerrit Jans Gorcum contra Gerrit Iemants betreft scheiding tussen de huizen binnen de stad voorbij de Thol.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gerit IJemants / bewoner: Nele IJemants
1586 1597 Cohier Eigenaar: Gerit IJemants
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Gerit IJemants
1601 1606 Cohier Eigenaar: Gerit IJemants
1607 1608 Cohier Eigenaar: de erfgenamen van Gerrit IJemants
1609 1617 Cohier Eigenaar: de erfgenamen van Gerrit IJemants
131     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerrit Jans Gorcum
22-05-1579 RAZE 127 Gerrit Jans Gorcum contra Gerrit Iemants betreft scheiding tussen de huizen binnen de stad voorbij de Thol.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Erfgenamen Gerrit Gorcum  (= Stijntgen Arents)
1586 1597 Cohier Eigenaar: weesen Gerrit Gorcum
14-06-1592 RAZE 137 Voogden van de wezen van Gerrit Jans Gorcum x Stijntgen Arents  mogen 't huis dat Stijntgen achtergelaten heeft verkopen t.b.v. de wezen.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: weesen (Gerrit) Gorcum
1601 1606 Cohier Eigenaar: weesen (Gerrit) Gorcum
1607 1608 Cohier Eigenaar: weesen (Gerrit) Gorcum
1609 1617 Cohier Eigenaar: weesen (Gerrit) Gorcum
Ga naar boven