Historische Vereniging Arnemuiden

Langstraat - zuidzijde
datum van datum tot bron info eigenaar / bewoner
19     T GRAUWE PEERT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hubrecht de Backer
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hubrecht de Backer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Grietken Luijcas backers
02-07-1591 RAZE 136 De wed. van Hubrecht Willems backer borg voor Aert Jans in de Ziespecx
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen
07-11-1601 Cohier 1600 Eigenaar: Grietken Luijcas (backers)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen de Backer
1609 1613 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen de Backer
1614 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen de Backer
02-04-1617 Lidmaten Bewoners: Aeffken Hubrechts x Pieter Adriaenssen, backer.
07-05-1636 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636 Cohier Aen't College
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
19A HUIS ZONDER NAAM
1601 1606 Cohier Eigenaar: Griete (Luijcas) Backers
1607 1608 Cohier Eigenaar: Griete (Luijcas) Backers
1609 1613 Cohier Eigenaar: Griete (Luijcas) Backers
1614 1617 Cohier Eigenaar: Griete (Luijcas) Backers
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
20     SINT SEBASTIAEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jobken 't Vischwijff
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Claessen
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Jan de Clerck timmerman x Jacquelijne. beiden afkomstig uit Dixmuyden
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan de Clercq timmerman
11-04-1587 RAZE 134 Bouwen Adriaens Hueman schuldig aan mr. Heijndrick Sonnius; huis St. Sebastiaen onderpand.
25-12-1591 Lidmaten Bewoner: Tanneken de Bruijne, wed. van Reneijer Smidt. Is afkomstig uit Amsterdam. Vertrekt later naar Middelburg.
27-11-1601 Cohier 1600 Eigenaar: Hans de Clerck (cleermacker, weduwnaar van Maycken van den Schriecke; zie RAZE 
 187n 25-04-1601) ot. 29-05-1600 Amsterdam met Emerentie Diercks (trouwboek)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Hans de Clerck
1609 1613 Cohier Eigenaar: Hans de Clerck
1614 1617 Cohier Eigenaar: Hans de Clerck
03-04-1615 Lidmaten Bewoner: Anthony de Clerck j.g.
27-12-1620 Lidmaten Bewoners: Maike de Clerck x Jan de Clerck
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636 Cohier Aen't College
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
21     DE SIJDE SPECKX
18-12-1574 RAZE 124 Pauwel Meertens de metselaar contra Aert Jans in de Ziespecx.
maart 1575 RAZE 124 Aert Jans in de Ziespeck debiteur contra Claes Aelbrechts.
20-06-1576 RAZE 126 Questie crimineel bij baillui Sijmon Rombouts contra Aert Jans in de Ziespecx; gevangen.
10-12-1577 RAZE 126 Aert Jans, poorter van Arn., weert in de Ziespecx borg voor Hubregt Willems backer.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Aert Jansen
okt. 1579 RAZE 187n Ideken Elberts weduwe van Aert Jans. Voogden van de wezen worden aangesteld.
14-11-1579 RAZE 127 De weduwe van Aert Jans in de Ziespecx contra ………..
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Sijmon Cors (x wed. Aert Jans = Aechtken Adriaens) / bewoner: Willem Clauwaert
21-12-1584 RAZE 133 Sijmon Cors contra Mr. Blasius Matthijs.
13-10-1584 RAZE 133 Willem Clauwaert in de Ziespecx contra Jacob Willems te Schoonenboom.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Sijmon Cors
16-09-1586 RAZE 134 Dirrick Zout voogd van Aert in de Ziespecx wezen contra Sijmon Cors.
22-09-1587 RAZE 134 Sijmon Cors als eigenaar van huis de Zijde specx contra Jan Ingels.
22-05-1590 RAZE 136 Wed. Jan Ingels te Mdb. contra Sijmon Cors als bezitter van huis de Zijde Specx.
02-07-1591 RAZE 136 Sijmon Cors getrouwd gehad hebbend de wed. van Aert Jans in de Ziespecx……
08-10-1594 RAZE 139 Sijmon Cors x Aechtken Adriaens moeten leven zoals man en vrouw betaamt en vrede…enz.
19-07-1594 RAZE 139 Sijmon Cors eigenaar en bezitter van de Zijdespecx.
25-05-1596 RAZE 141 Hans Verhaghen namens Frans Meeus contra Neelken Jacobs moeder van Sijmon Cors namens 't sterfhuis van Sijmon Cors; betreft huis de Zijde Speckx.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Mr. Johannes Rijcken
1609 1613 Cohier Eigenaar: Mr. Johannes Rijcken
1614 1617 Cohier Eigenaar: Mr. Johannes Rijcken
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636 Cohier Aen't College
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Juli 1641 Notulen Raad Gheleijn vande Invijlle verzoekt het huis te mogen afbreken en de materialen af te voeren
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
22     DE ROODE THOORN
18-07-1552 Hof v Holland Elbert Gerrytsz. coster van Suyerwoude x o.a. Cornelis Jansz. in den Rooden Thoeren, won.   Arn. (inv. nr. 3719)
23-10-1576 RAZE 126 Pieter Heijndricks en ….. contra Cornelis van Benten; rente in de Rooden Thooren.
22-09-1576 RAZE 126 ….. contra Cornelis van Benten eigenaar van huis den Rooden Thooren.
27-04-1577 RAZE 126 Cornelis van Benten contra Pieter Heijndricks brouwer; paijbrief in huis den Roden Thoorn.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hans van Bruynswijck (x Judith Pieters)
13-10-1579 RAZE 127 Judith in den Rooden Thooren contra baillui.
05-07-1580 RAZE 128 Baillui contra Judit wed. van Hans van Bruijswijck. Zij verklaart op 16-07 dat hij nog broeders heeft.
15-09-1582 RAZE 131 Judith in de roden Thoeren wed. van Hans Van Bruijnswijck contra Grietken Pieters wed. wijlen Cornelis van Benten; paij van 't huis schuldig.
26-07-1583 RAZE 132 Jorien …(niet ingevuld) en Judit in den Roden Thoren zijn huisvrouw contra…..
22-10-1583 RAZE 132 Wed. Cornelis van Benten moet paij  de Rooden Thooren betalen aan Marij Jaep Hoij x Pieter Heijndr.
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Vincent van Onderdock
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Dirricx Bieselinge (vettewarier) / bewoner: Vincent van Onderdock
08-09-1584 WK Veere Pieter Cornelis Bonte eigenaar huis de Rooden Tooren; Gerrit Pieters Minne een rente.
15-09-1584 RAZE 133 Griete Pieters wed. Cornelis van Benten contra Marinus Cornelis x dochter van Marie Jaep Hoij paij voor huis de Roden Thoren en Jorien Kersten x Judit eertijds wed. van Heijndrick van Bruijnswijk; ook paij.
1586 1597 Cohier Bewoner: Vincent van Ouderdonck
18-07-1587 RAZE 134 Jan Dirricks vettewarier als 't voorzijde huis gekocht hebbende van Jorien Kerstens.
18-07-1587 RAZE 134 Margirete (Pieters) wed. van Cornelis Jacobs van Benten contra Marinus Cornelis x dochter van Marie Jaep Hoij; paij van huis in de Langestrate genaamd de Roden Thoren. Idem: Jorien Kerstens wed. van Judtih Pieters wed. van Hans van Bruijnswijk contra Marg
12-07-1588 RAZE 135 Marinus Cornelis schipper te Middelburg contra Jan Dirricx Bieselinge als bezitter huis.
09-12-1589 RAZE 135 Pieter Conrelis in 't Witte Cruijce doet arresteren penn. onder Jacob Jans in de Spiegel gekomen van verkoop huis gen den Rooden Thooren aankomende Marinus Cornelis Schipper te Mdb.
01-04-1595 Lidmaten Bewoner: Hans Goorissen, afkomstig uit Axele.
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Jan Gooris
1601 1606 Cohier Eigenaar: Vinchent van Onderdonck
04-07-1604 Lidmaten Bewoners: Perinken Ketels x Vinchent van Onderdonck
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Colonel Pieron
1609 1613 Cohier Eigenaar: erfgenamen Colonel Pieron
1614 1617 Cohier Eigenaar: erfgenamen Colonel Pieron
1630 GA 178 Geld betaald aan  voor het schoonmaken vant huijs de Roode Thooren na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt in 1625
1636 GA 547 Roode Toorn is 1e huis vanaf oosteijnde
Maart 1643 Notulen Raad Jan de Bruijne, de eigenaar van het erf waar eertijds de Roode Toorn op gestaan heeft, wordt gelast de puinhopen op te ruimen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser
1677 1680 Cohier Eigenaar: Wed. Jacob de Keijser
23     T WITTE CRUIJSE
08-05-1574 RAZE 124 Rembrecht Maertens wed. van Claes Jans contra Petronella Wernaerts in 't witte Cruijce.
20-12-1578 RAZE 126 Sijbert Jans Goethart bezitter van huis het Witte Cruijse contra Laureijs Bastiaens.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Sijbert Jans Goethart
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Gerbrants (waert)
24-05-1585 RAZE 133 Gerrit de backer (=Gerrit Legiers) zal de erf naast 't Witte Cruijse betimmeren.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Gerbrants x Pierken Warnaerts
03-05-1586 RAZE 134 Pieter Gerbrants x Pierken Warnaerts (eertijds wed. Cornelis Jans); betreft koop van 't huis.
08-03-1586 RAZE 133 Pieter Geerbrants waert in 't Witte Cruijse; betreft briefjes van logerende personen die bij de burgemeester gebracht zijn (Jan Adriaens van der Bije).
05-07-1588 RAZE 135 Pieter Gerbrants contra Crijn Geleijns x jouffrouwe Magdalena Willems; betreft koop van huis in de langestrate genaamd 't Witte Cruijce door Pieter.
07-02-1589 RAZE 135 Pieter Gerbrants schiptimmerman contra Laureijs Bastiaens te Mdb. als voogd van de wezen van Claes Sebastiaens; 4 jaar rente van huis 't Witte Cruijce in de langestrate voor de wezen
18-09-1590 RAZE 136  Pieter Gerbrants schiptimmerman contra Crijn Geleijns als ontvanger van de wezen van mr. Bernaert Geerts en Crijn Geleijns voorz. daar moeder af was Madelena Willems; Pieter moet paij betalen over koop huis.
14-07-1592 RAZE 137 Pieter Gerbrants in 't Witte Cruijce contra mr. Jan Bogaert namens Lijsbeth Jaep huir.
12-07-1594 RAZE 139 Pieter Gerbrants en huisvrouw; verlopen rente van 't Wite Cruijce.
23-01-1596 RAZE 140 Pieterken Waernaerts in 't Witte Cruijce contra Cornelis de schrijnwerker.
10-05-1596 RAZE 187e Pieterken Waernaerts, wed Pieter Gerbrants. Vijf wezen.
12-04-1602 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Winclant
1607 1608 Cohier Eigenaar: (Cornelis) Winclant
1609 1613 Cohier Eigenaar: (Cornelis) Winclant
1614 1617 Cohier Eigenaar: (Cornelis) Winclant
07-03-1637 Notulen Raad Mr. Pieter Lodewijcks heeft het huis de Witte Cruijsse gekocht
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser; bewoner: Cornelis Duijveland
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter Foppe
1680 GA 719 Eigenaar Pieter Foppe; "erven van 'r Rood Hart en 't Witte Cruijse"
13-04-1693 RAZE 180d Pieter Schoonacker acc. met de stad voor 't huis van Pieter Foppe staande op het Oosteijnde
24     BERGEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Bastiaen Janssen van Bergen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Bastiaen Janssen van Bergen
19-12-1592 RAZE 137 Laureijs Decker als bewoner van 't huis van Bastiaen Jans van Bergen (op Zoom); verschil van mening over deling huis 't Wiitte Cruijce.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Bastiaen Janssen van Bergen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Doe Jacobssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis de Blockmaecker
1609 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis de Blockmaecker
1614 1617 Cohier Eigenaar: Doen Jacobssen
1636 GA 547 Huis Buijsse op 't Oosteijnde tussen Witte Cruijs en Schrijvende Hant.
1658 Cohier Witte Willemijns erfgenamen
1674 1676 Cohieren Eigenaar: Claes Verhagen; bewoner: Geraert Janssen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Claes Verhagen; bewoner Geraert Janssen
25     ONS HUYSKEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Janssen Coster
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Claes Janssen in de Wildeman
24-02-1596 RAZE 140 Jan Adriaens van der Bije contra Dirrick de Vriese en Adriaen Jacobs landman betreft huis de Schrijvende Hant; oppositie van Hartman Michiels Coster namens Guillaume Claijs minister te Goes; betreft vroning? door Dirck de Vriese en Adriaen Jacobs op 't hu
04-05-1596 RAZE 141 Dirrick de Vriese en Adriaen Jacobs landman contra Christijntien van de Stege wed. van Laureijs Decker; vroning door de Vriese op 't huis de Schrijvende Hant.
1658 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Janssen van der Stijl
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Janssen van der Stijl
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Jansen van der Lije; huijs de Schrijvende Handt
1702 Sentijna van der leije
1705 Den armen
1716 De heer burgemeester Wiltschut
1726 Jan Peer of Peere
1728 Notulen Raad Jan Peere uit Ter Gapinge krijgt toestemming om een smederij te beginnen "in de Schrijvende  Hant". Hij krijgt toestemming om de travaille voor het beslaan van paarden op stadsgrond te plaatsen
1749 Jacob de Vette
1750 Notulen Raad Jacob de Vetter, smidsbaas, krijgt toestemming zich hier te vestigen. Afkomstig uit Serooskerke  op Schouwen.
12-06-1750 RAZE 170 Jacob de Vetter aan hr. Jan Peere. o: schuttershof z: wal w: hr. Cornelis de Mol n: straat met 1/2 schuur in de langstraat naast bov huijs de Vier Heemskinderen
1751 Notulen Raad Cornelis Mondeel uit 's Heer Arendskerke krijgt toestemming zich als smidsbaas te vestigen als  opvolger van Jacob de Vetter. Hij zal 32 jaar lang smidsbaas zijn.
29-11-1751 RAZE 170 Jacob de Vetter aan hr. Jan Peere. (hyp.) + 1/2 schuur de Vier Heemskinderen
1782 Jacobus Travo (in 1782 gekomen van Axel)
07-01-1792 RAZE 171 Jacob Favos smidsbaas aan Johan Hendrick Sonke (in 1791 gekomen van Sluis) de Schrijvende Hand en de 4 Heemskinderen. o: schuttershof z: wal w: Maarten Adriaanse
22-02-1805 RAZE 171 Johan Hendrick Sonck (won. en gest. Arn.) aan Jan van der Weele won. Meliskerke huis en Smidse de Schrijvende Hand met een halve schuur de Vier Heemskinderen aan het oosteinde van de Langstraat. o: schuttershof z: stadwalle w: Jannis de Maree en comp. n: 
1806 Huis en smidswinkel eigenaar Jan van de Weele
26     DE VIER HEEMSKINDEREN
09-05-1565 Hof v Holland Jan Cornelisz. tinnegieter ter Goes op 't Hooft, impetrant van cessie x Adriaen (Jans Coster) in  de Vier Heemskinderen op Arn. (inv. nr. 3757)
05-06-1574 RAZE 124 Aelbrecht Pieters Graft contra Jobken Jans x Adriaen Jans Coster (alias Waechals)  in de Vier Heemskinderen.
02-11-1574 RAZE 124 Jobke Jans in de Vier Heemskinderen contra Aelbrecht de Graft.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Jans Coster (x Jobken Jans)
10-02-1579 RAZE 126 Matthijs Jacobs Taelbout namens broer Jan J.T. contra Jobken Jans in de Vier Heemskinderen.
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Jobken Jans / Lysken Ariaens
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Jans Coster (x Jobken Jans) / bewoner: Lysken Ariaens
25-12-1585 Lidmaten Bewoner: Mayken Joris J.D. afkomstig uit Antwerpen. Vertrekt later naar Middelburg
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Janssen Calckman / bewoner: Jobken Jans
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Mayken Adriaens j.d
24-02-1590 RAZE 135 Jobken Jans in de Vier Heemskinderen contra Adriaen Soeteman van Hamerstee.
07-10-1595 RAZE 140 Crediteuren van Adriaen Jans Coster en huisvrouw; de Vier Heemskinderen onlangs verkocht….
25-07-1595 RAZE 140 Adriaen Jans Coster x  Jobken Jans contra Cornelis Jochems; betreft koop van huis.
14-01-1595 RAZE 139 Willem Jans arbeijder contra Jobken Jans weerdinne in de Vier Heemskinderen.
02-04-1600 Lidmaten Bewoners: Grietgen Aries x Corn. Jacobssen
1602 1613 Cohieren Eigenaar: Cornelis Jacobsen Melcknap
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Melcknap
07-01-1615 Lidmaten Bewoner: Elizaebeth de Lange j.d.
1658 Cohier Eigenaar: Steven Huijgens
1670 GA 724/725 Gillis Nollet ontvangen van huijs de Vier Heemskinderen. Nolet kwam februari 1662 in  Arnemuiden wonen. Hij was zijdereeder en kwam uit Amsterdam.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
16-11-1688 Notulen Raad J. Noleth wil het huis verkopen; De achterkamer wordt afgebroken om het voorhuis daarmede op te bouwen en in wezen te behouden
1702 Jan de la Haye (nevens den predikant). Franse schoolmeester
1723 Notulen Raad Capteijn Wiltschut koopt het huis van Jan de La Hay, breekt dit af en laat op deze plaats een  schuur bouwen
1728 De schout bij nacht Hermanis Wiltschut
1734 Den rendant
1749 Juffrouw Sinclair
1750 Cornelis Mondeel
1782 Jacobus Travo
07-01-1792 RAZE 170 Jacob Favos smidsbaas aan Johan Hendrick Sonck de Schrijvende Hand en de Vier Heemskinderen. o: schuttershof z: wal w: Maarten Adriaanse
22-02-1805 RAZE 171 Johan Hendrick Sonck (won. en gest. Arn.) aan Jan van der Weele won. Meliskerke huis en Smidse de Schrijvende Hand met een halve schuur de Vier Heemskinderen aan het oosteinde van de Langstraat. o: schuttershof z: stadwalle w: Jannis de Maree en comp. n: 
1806 Schuur eigenaar 1/2 Jan van der Weele / 1/2 Jannis de Maree
27     DEN HELM
1579 Cohier 1579 DELFT
1584 Cohier 1584 DE CORENMATE (1607)
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Hartman Michiels Coster / bewoner: Adriaen Roelants
03-07-1588 Lidmaten Bewoners: Margriete Pasquil x Bertrand Backer. Afkomstig uit Goes
1674 1676 Cohier Eigenaar: Leendert Sanders
1705 H. de Bruijne
28     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Stoffeleyncken Pieters
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hartman Michiels Coster
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Aertsen Tinnegieter / bewoner: Cornelis Claessen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Aerts Tinnegieter, nu Corn. Claes Zeijlmaker
02-04-1600 Lidmaten Bewoners: Janneke Dirricx x Cornelis Claessen Zeylmacker
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Cornelis Claessen Zijlmaecker
1609 1613 Cohier Eigenaar: Hans Portier
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Claessen Zeijlmaecker
1636 GA 547 Huijse van Jan van Zwol
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Cornelissen
29     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Mathijs Cleyshout
1584 Cohier 1584 Eigenaar: (Anthoni Beckcam) = Anthoni Bertram cuijper. (volgens trouwboek afkomstig uit  Brugge; weduwn. van Agniete Ariaenssen; ot. op 25-07-1592 met Digne Joris)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Touchain de Cuijper (=  Toussaint de Belier)
02-10-1594 RAZE 139 Arrest op de penningen onder Toussaint de Belier cuijper aankomende Anthoni Bertram als koper van een huis gekocht van Toussaint.
25-06-1596 RAZE 141 Toussaint Bailleur cuijper contra Jan Cornelis Coe en huisvrouw.
03-01-1599 Lidmaten Bewoners: Mayken Mattheussen x Toussain de Vailleur, cuijper.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Touchain de Cuijper
1601 1606 Cohier Eigenaar: Touchain de Cuijper
1607 1608 Cohier Eigenaar: Toucheyn de Cuijper
1609 1613 Cohier Eigenaar: Toucheyn de Cuijper
1614 1617 Cohier Eigenaar: Touchaijn de Cuijper
1636 GA 547 Huijse van Jan van Zwol
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Cornelissen
30     DELFT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Cornelissen
18-07-1579 RAZE 127 Adriaen Cornelis Cuijper en Adriaen Cornelis in Delft contra Joos Pieters Pleijtman.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Laureijs Decker
05-07-1592 Lidmaten Bewoner: Heylken Symons j.d.
02-01-1594 Lidmaten Bewoner: Pieter zoon van wijlen Sijmon Janssen
20-07-1596 RAZE 141 Dirrick Gerrits tot Middelburg weert in Delft.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Janssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Janssen
1636 GA 547 Delft en Corenmate
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
1702 ds. Jacobus Zuerius
1713 de heer captein Steven Wiltschut
1714 mevrouw van der Heijden
1734 den Rendant
1749 juffrouw Sinclair
1750 Cornelis de Mol
1756 juffrouw de Mol
1760 Adriaan Jansen
1774 Maarten Adriaanse
11-06-1798 RAZE 171 Maarten Adriaanse (overl.) aan Janis de Maree huis en erve Delft en Korenmaat en een halve schuur
1806 Huis en erve eigenaar Jannis de Maree samen met Korenmaat.
31     DE CORENMATE (1607)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob de Vriese
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob de Vriese / bewoner: Maijcken Claijsen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan de Leeuw
22-11-1586 RAZE 134 Maijken Claijs moet huishuur betalen aan Jacob de Vriese.
27-10-1587 RAZE 134 Maijken Claes huishuur schuldig aan Jaep de Vriese.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan de Leeu
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan de Leeu
1607 1608 Cohier Eigenaar Daniel Govertssen
1609 1617 Cohier Eigenaar Daniel Govertssen
01-01-1612 Lidmaten Bewoner: Jacob Jorissen
1636 GA 547 Huis heet nu Corenmate
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gillis Nolet
1702 ds. Jacobus Zuerius
1713 de heer captein Steven Wiltschut
1714 mevrouw van der Heijden
1734 den Rendant
1749 juffrouw Sinclair
1750 Cornelis de Mol
1756 juffrouw de Mol
1760 Adriaan Jansen
1774 Maarten Adriaanse
1798 RAZE 171 Erven Maarten Adriaanse aan Jannis de Maree
1806 Huis en erve eigenaar Jannis de Maree samen met Delft
32     DEN ROODEN HOORN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Lysken Pieters
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Corn. Bontecoe
13-11-1584 RAZE 133 Pieter Cornelis Bontecoe contra Jan Stoffels (Spierinck)  die een achterhuis wil bouwen. (buurman)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck / bewoner: wed. Bontecoe
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Spierinck
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Jan Spierinck
03-01-1616 Lidmaten Bewoner: Stoffel Spierinck
02-07-1617 Lidmaten Bewoner: Mayken Terlincs j.d.
1630 Notulen Raad Ophet vertooch van Dircq van Delen als het huijs genaemt Bontkens Huijs seer vervallen is en dat daer veel onnoodige costen souden moeten aengedaen. Verzoek om af te breken.  Geweigerd
26-06-1635 Notulen Raad Noch versocht bij Capp Beverij alsoo het huijs aen Bont(i)ens strate  onder de voet is gevallen ende seer perijckeleus staet van eenge schade aff te mogen commen.
1636 GA 547 Dirk van Bontens huijs; bewoner: Mayken Terlincs
1674 1676 Cohier Eigenaar: Philibertus Corensas
1677 1680 Cohier Eigenaar: Hubert de Bruijne
Dec. 1749 Notulen Raad Ds. La Motthe (Vergulde Gans) wil in het Bontestraatje een secreet inrichten. Buurman  burgemeester Alexander Sinclair vreest voor overlast. De predikant wordt gelast het  Bontjestraatje in te ruimen en in orde te brengen
1772 Notulen Raad Ds. Vos dient als bewoner van de pastorie (Vergulde Gans) mede uit naam van Adriaan Janse  (Delft en Coorenmate) een verzoek in om het Bontestraatje tussen hun twee huizen af te sluiten.
1780 Notulen Raad Ds. Molentien vraagt het stadsbestuur toestemming om het Bontestraatje af te sluiten voor zijn  gebruik. Met eenparigheid van stemmen weigert het stadsbestuur dit.
33     DE (ROODE) GANS
14-05-1575 RAZE 125 Jochem Steutelinck contra Lambrecht Willems, schipper; betreft huis de Gans.
24-11-1576 RAZE 126 Franchois Valerius en …. contra Joris Pieters, leste bezitter van 't huis den Gans.
10-07-1576 RAZE 126 Simon van Grijpskerke te goed van Claes de Wale van huis de Gansch.
08-03-1578 RAZE 126 Jochem Steutelinck contra Joris Pieters als laatste bezitter vervallen huis de Roode Gans.
15-04-1578 RAZE 126 Jochem Steutelinck is huur achter op vervallen huis genaamd de Gans aan Lambrecht Willems bezitter van de brief; Joris Pieters is laatste bezitter van het huis.
13-05-1581 RAZE 130 Floris Corn. van Grijpskerke te Mbg. namens wezen van Cornelis Huijgens rente in 2 huizen naast elkaar, 1 genaamd de Roode Gans; lange jaren voor de troublen in 1569 de rentebrief aan Corn. Huijgens gegeven die toen met Floris dochter getrouwd was en moe
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan (Stoffels) Spierinck
24-05-1585 RAZE 133 Pieter Bonte zal erf de Ghans betimmeren.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan (Stoffels) Spierinck
1600 1606 Cohier Eigenaar: Jan (Stoffels) Spierinck
1606 NIEUW HUIS
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacques Damman (nieuw huis)
1609 1613 Cohier Eigenaar: Jacques Damman (nieuw huis)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck
30-12-1618 Lidmaten Bewoner: Marcus Neefjans
1636 GA 547 Huis de Goude Gans
1674 1676 Cohier Eigenaar: Abraham Teerlinck
20-05-1677 Notulen Raad Versoeck van d’Hr Josias Ketelaer om het straetje nevens sijn huijs in de Langestrate  naer het Bontens poortje streckende te mogen met een muijr van voren en aghteren toesluijten en tot sijn eijgen gebruijcke behouden.
1677 1680 Cohier Eigenaar: Josias Ketelaer
1680 GA 719 Eigenaar: hr. J. Kervaert
ca. 1702 Huis gekocht door Willem Jacobus Wiltschut, oudste zoon van Steven Wiltschut. Na zijn overlijden in 1703 blijft zijn wed. Anna van der Heijden  er tot 1715 wonen.
1715 Huis wordt betrokken door capitein Hermanus Wiltschut de jongste zoon van Steven Wiltschut
1730 De schout bij nacht Hermanis Wiltschut
15-12-1734 Notulen Raad Hermanus Wiltschut verkoopt het huis aan de Hervormde Kerk van Arnemuiden. Daarna diende dit pand ca. 160 jaar als pastorie voor de predikanten van de Hervormde Gemeente.
1734 Notulen Kerk Ds. Petrus Tiquet. Op 22 maart 1737 neemt ds. Tiquet afscheid van de gemeente wegens het  aannemen van een beroep naar Maastricht.
01-12-1737 15-11-1744 Notulen Kerk Intrede ds. Leonardus a Brakel. Op 15 november 1744 vertrekt hij naar Brouwershaven.
07-03-1745 Notulen Kerk Intrede ds. A. La Motthe Willemsz, geboren te Nisse. Overleden op 13 november 1763, een  vrouw en 5 kinderen nalatend.
06-05-1764 Notulen Kerk Intrede ds. Cornelis Vos
April 1766 Notulen Raad Er is bij het predikantshuis een zomerhuis getimmerd zonder toestemming van het stadsbestuur.  Ook blijft ds. Vos weigeren om huishuur te betalen.
1768 Den armen (pastorie is eigendom van de diakonie)
25-01-1776 Notulen Kerk Ds. Cornelis Vos overleden. Zijn weduwe Johanna Broodman is te Arnemuiden overleden op  26-12-1788.
17-11-1776 Notulen Kerk Intrede ds. Johannes Molentiel. Hij is overleden op 02-05-1793.
1777 Notulen Raad Ds. Molentiel weigert huisschatting te betalen. Dit zou niet in beroepingsbrief staan. Ds. Molentiel  klaagt dat er steeds water in de kelder van de Vergulde Gans staat. De kerkeraad besluit 2 looje pompen te maken.
29-12-1793 1795 Notulen Kerk Intrede ds. Andreas Hoffman, geboren te Nassau, Dillenburg. Op 11 februari 1795 wegens  wangedrag ontslagen. Vermoedelijk wegens aanhoudende dronkenschap.
26-01-1796 Notulen Kerk Intrede ds. Jacobus Hoek Izaaks, geboren te Wissekerke. Hij vertrekt op 20-11-1803 naar De Lier.
1894 1931 Huis wordt middels een openbare veiling verkocht aan de Gereformeerde Kerk en dient daarna  tot 1931 als pastorie voor de Gereformeerde predikanten.
34     DE GOUDE
23-10-1576 RAZE 126 Huisvrouw van Pieter de Naijer contra Cornelis Cornelisse in der Goude.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Spierinck
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan Spierinck
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Spierinck
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck
1606 NIEUW HUIS
1607 1613 Cohier Eigenaar: Jacques Damman (nieuw huis)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacobus de Chiever
1677 1680 Cohier Eigenaar: de heer Rozebeke
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Westerhuijse
1702 Vanaf dit jaar genoemd als 1 huis de Goude Swaan en Rogge (=Roche) het huis ernaast
1702 De heer capteijn Steven Wiltschut
1715 De captein Hermanis Wiltschut
1730 De schout bij nacht Hermanis Wiltschut
1745 Den heer admiraal Wiltschut
1747 De heer Aarnout du Mont
1762 De heer Beekman
1767 1773 Notulen Raad Hendrick Francke, de voormalige secretaris van Oostkapelle, vestigd zich metterwoon in de stad.  Hij legt zijn kerkelijke attestatie over. Hij overlijdt in 1773
1773 Juffrouw de weduwe van Hendrick Francke
1773 Hendrik Godlob Sacket
1799 Abraham van Eenenaam
1806 Huis en erve (met zomerhuis) eigenaar Abraham van Eenenaam
35     TER GOUWE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Aechte Reyns
14-01-1582 RAZE 130 Jan Claijs de Witte contra Jan Hans; betreft 2 huizen gekocht van wijlen Jan Floren huis ter Gouwe en huis Amsterdam; Jan de Witte huurschuld.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Claijssen de Witte x Barbele
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan (Clays) de Witte's weesen
15-02-1594 RAZE 138 Jan Claijs de Witte zeijlmaker contra Marij Jaep Boon.
07-04-1596 Lidmaten Bewoners: Barbel Cornelis, wed. van Jan Claessen de Witte en Heyken Cornelis j.d. afkomstig  uit Dort.
21-01-1597 RAZE 141 Barbele wed. Jan Claes de Witte en Pieter Sijmons voogd van de wezen contra PIeter Crijns voor sterfhuis Joos Forts; huis in de langestrate genaamd de Roche.
1600 1606 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck / bewoner: Lijsbeth Simons, wed.
02-07-1606 Lidmaten Bewoner: Lysbeth Simons, weduwe van Willem Pieterssen. Afkomstig uit Middelburch.
1607 1613 Cohier Eigenaar: Jacques Damman / bewoner: Lijsbeth Simons, wed.
06-04-1614 Lidmaten Bewoner: Jonckvrouwe Christiana Schoors wed. van Adriaen van Duysebeke. Afkomstig uit Oostburgh.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan Spierinck / bewoner: Lijsbeth Simons, wed.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacobus de Chiever; bewoner: Ds. Frans Vossebeque
1702 De heer capteijn Steven Wiltschut
1702 Vanaf dit jaar genoemd als 1 huis  Rogge (=Roche) en de Goude Swaen het huis ernaast
1715 De captein Hermanis Wiltschut
1730 De schout bij nacht Hermanis Wiltschut
1745 Den heer admiraal Wiltschut
1747 De heer Aarnout du Mont
1762 De heer Beekman
1766 Hendrick Francke
1771 Juffrouw de weduwe van Hendrick Francke
1773 Hendrik Godlob Sacket
1799 Abraham van Eenenaam
1806 Huis en erve (met zomerhuis) eigenaar Abraham van Eenenaam
36     DE VOETBOGHE
14-12-1577 RAZE 126 Jan Jacobs backer houder van huis de Dolphijn contra Jans Sijmons eigenaar van het Voetboechken.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Diricxen
20-10-1582 RAZE 131 Adriaen Adriaens vleeshouwer bezitter van 't huis 't Boochken contra tresoriers.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Adriaens de vleeshouwer
22-09-1584 RAZE 131 Wed. van Jan Carremans de jonge contra Adriaens Adr. vleeshouwer  als bezitter van 't Boochken.
03-12-1585 RAZE 133 Adriaen Adriaens vleeshouwer; betreft huis 't Boochken waar hij woont; rentebrief.
23-02-1588 RAZE 135 Adriaen Adr. vleeshouwer contra Merten de Gast ontv. van de wees van Jan Sijmons boxmaker betreft koop van huis 't vergulde Boochken in de langestrate; paijbrief van okober 1583.
24-10-1589 RAZE 135 Adriaen Adriaens vleeshouwer contra Pieter Jans van de Hooge als ontvanger van Pieter Jan Maerts kinderen; rente van huis 't Voetboochken in de lange straete.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Meeussen van Belsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Abraham Cochet
1680 GA 719 Eigenaar: Abraham Cochen.
1702 Jan Janse
37     DE DOLPHIJN
27-11-1574 RAZE 124 Willem van Domburg contra Jacob Barents die het huis gekocht heeft.
21-02-1576 RAZE 125 Cornelis Jacobs voogd van Tanneke Willems; betreft lossing van rente in huis den Dolphijn.
14-12-1577 RAZE 126 Jan Jacobs backer houder van huis de Dolphijn contra Jans Sijmons eigenaar v/h Voetboechken.
1579 Cohier 1579 Bewoner: Jan Jacobsen
12-09-1579 RAZE 127  Heijndrick Willems huedeman contra Jan Jacobs Backer in de Dolphijn.
01-12-1582 RAZE 131 Halve huis de Dolphijn mag verkocht worden; geabandonneerde boedel van Neele Jans eerder wed. Paes Adriaens en laatst getr. geweest met Jan Jacobs bakker.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Jacobs de Backer (alias hopman Poot)
19-06-1584 RAZE 133 Jan Jacobs backker alias hopman Poot en (21-07-1584) alias Roobaert. Er zijn dus waarschijnlijk 2 jan Jacobsen backer
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Tomas Janssen Backer
17-11-1592 RAZE 137 Cornelis Houtman heeft huis de Dolphijn in de langesrate gekocht; moet paij betalen.
13-01-1599 RAZE 187f Wezen van Cornelis Lenaerts Houtman tollenaer te Arnemuiden; huis den Dolphijn in de Langestrate verkocht aan Thomas Court bakker
05-05-1600 RAZE 187f Thomas Court bakker woont in de Dolphijn
1607 1608 Cohier Eigenaar: Thomas Cornelissen Backer
1609 1617 Cohier Eigenaar: Thomas Cornelissen Backer
1674 1676 Cohier Eigenaar: Dirck Backer
1702 Jan Janse
1715 den Armen
1720 de captein Hermanis Wiltschut
1730 de schout bij nacht Hermanis Wiltschut
1745 den heer Admiraal Hermanis Wiltschut
1747 de her Aarnout du Mont
1762 de heer Beekman
1766 Hendrik Francke
1771 juffrouw de weduwe van Hendrik Francke
1773 Christiaan Godlob Sacket
31-10-1800 Erven C.G. Sacket aan Äbr. van Eenenaam timmermansbaas, met de Rogge, Dophijn en de Zwaan.
1806 Huis en erve eigenaar Abraham van Eenenaam
38     DE GOUDEN NAGEL
03-02-1563 Hof v Holland Jan Heyndricxz. Moy won. in den Gulden Nagel tot Arn. impetrant, wil decl. van kosten x scipper  Taems Janss. won. Wydenisse. (inv. nr. 3764)
16-03-1563 Hof v Holland Agniete Fransd. weduwe en boelhouster van Jan Heyndricxz. Moy won. Arn. wil decl. van  kosten x scipper Taems Jansz. van Wydenes.
19-03-1575 RAZE 124 Aelbrecht van derGraft contra Adriaen Claijs Pars, eigenaar van huis de Goude Nagel.
28-11-1576 RAZE 126 Jan Olbrants contra Barthelmeus Cannoij namens Adriaen Claijs; betreft verkoop van zijn huis.
11-06-1577 RAZE 126 Gerrit Jans in de Goude Nagel contra de baillui.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Olibrants alias Jan Maet x Yefken Cornelis
26-09-1581 RAZE 130 IJefken Cornelis contra Albrecht de Graft; zij is schuldig van koop huis de Gouden Nagel.
24-05-1583 RAZE 131 Heijndrick Baerscheerder contra Claijs Heijndricks x Yefken Cornelis wed. Jan Olibrants alias Jan Maet; betreft koop van huis de Gouden Nagel.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Baerscheerder
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Aechtken Voechts
1607 1608 Cohier Eigenaar: weesen Houtman
1609 1617 Cohier Eigenaar: weesen Houtman
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ariaentje Molkman
1677 1680 Cohier Eigenaar: Ariaentje Molckmans; bewoner: Susanna Tiberch
1680 GA 719 Eigenaar: Susanne Tibergch, Arjaantje Moedermans; huijs de Goude Nagel.
1702 de heer Besemer
1708 Michiel Maartens
1713 den Armen
1720 de captein Hermanis Wiltschut
1730 de schout bij nacht Hermanis Wiltschut
1745 den heer Admiraal Wiltschut
1747 de heer de Mont
1762 de heer Beekman
1766 Hendrik Francke
1771 juffrouw de weduwe van hendrik Francke
1773 Christiaan Godlob Sacket
31-10-1800 Erven C.G. Sacket aan Äbr. van Eenenaam timmermansbaas, met de Rogge, Dophijn en de Zwaan.
1806 Huis en erve met zomerhuis(?) eigenaar Abraham van Eenenaam.
39     TER GOES
04-09-1565 Hof v Holland Pieter Jobsz. de jonge, coopman van Groeven en Witte Zoute, won. Arn. Impetrant van cessie x  o.a. Adriaen in der Goes up Arn. (inv. nr. 3758)
14-04-1567 Hof v Holland Jacop Willemss. Beninck tot Amsterdam, impetrant van cessie x o.a. Adriaen Adriaenss. in der Goes op Armuyden. (inv. nr. 3765)
22-05-1574 RAZE 124 Wed. van Adriaen Adriaens in der Goes contra Claes Adriaens van Monnickendam. (RA 124)
22-06-1577 RAZE 126 Hans van Jurgen van Emden … contra Jacomijne Bernaerts wed. Adriaen in der Goes
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Claysen
16-05-1579 RAZE 127 Jacomijne Barents wed. Adriaen Adriaens in der Goes contra Cornelis Adams Versup.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacobmijne Bernaerts
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Mayken Adriaens
15-11-1586 RAZE 134 Jacomijne Bernaerts wed. Adr. Adr. in der Goes contra Jan Moens eertijds Grootschipper  en eertijds alhier uit Spanje gekomen met zout. (in 1572 geld geleend van Adr. Adr. vlak voor de inval v/d Spanjaarden)
10-01-1589 RAZE 135 Adriaen Jacobs Hose contra Marinus Crijns in der Goes.
20-12-1602 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Adriaenssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Adriaenssen
Juli 1641 Notulen Raad Lowijs Couterman zal het huis inspecteren en bekijken of het staande gehouden kan worden.
April 1642 Notulen Raad Mr Dominicus Faveriau?  is  binnen gestaen ende versocht  eenige voetsteenen (plavuizen) gecomen wt het huijs genaemt Der Goes  te mogen nae Middelburch vervoeren/ is hem het selve om verscheiden reden toegestaen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter van Pantegem
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter van Pantegem
1680 GA 719 Eigenaar: Pieter van Pantegem; huijs der Goes
1702 Hendrik Beaufort
1708 De heer burgemeester Willem van Hees
1712 Cornelis Wijk
1713 Capteijn Abraham Pol. Afkomstig uit Vlissingen. In 1715 is hij burgemeester
1716 In december dient captein Abraham Pol een verzoek in om een waterput te mogen maken aan de  straat op de zijde van z'n huis.
1726 De wed. Cornelis Broeder
1728 Monseigneur Smit
1730 Monseigneur Schuit
1734 De weduwe van Ongeren
1740 Monseigneur Christiaan Schuijl of Schuijt uit Steenbergen. In 1742 krijgt hij toestemming om 6  voeten aan de Zuidwal te mogen uitspringen met een zomerhuis dat hij van plan is te bouwen
1752 De heer Jacob Elias.  In 1756 vraagt hij  als eigenaar van Ter Goes aan de oostzijde van de erve van het stadhuis, om  een gedeelte van de stadhuiserve. Hij zou het erf achter z'n huis graag willen verbreden
12-10-1762 RAZE 170 Jacob Elias won. 's Hage aan David van de Kreke.
1787 Jacob Casteleijn
22-01-1794 RAZE 171 Jasper Franse Geldof won. onder Arnemuiden, weduwnaar en boedelhouder van Cornelia Casteleijn, mede nagelaten dochter van Jacob Casteleijn aan Christiaan Crucq bakkersbaas
19-12-1797 RAZE 171 Mons. Christiaan Crucq broodbakker aan Joh. Fouw o: mons. Chr. Gotleb Sachet  z: wal w: stadhuis.
27-12-1800 Johannis Fouw aan Johan Chr. Coroij. w: raadhuis o: Abraham van Eenenaam.
11-07-1801 RAZE 171 Christian Crucq Baillui aan Blaas Blaassen, schuldbrief/hyp. op huis Goes o: Abraham van Eenenaam w: raadhuis z: stadswallen n:straat.
1806 Huis en erve eigenaar Blaas Blaasse
1811 Dhr. Johan Christiian Coraij aan Blaas Blaassen huis Goes o: Abraham van Eenenaam w: het raadhuis n: stadswal z: straat???
40     DE WITTE HONT
Lauwijs Cauterman sal Den Witten Hondt afnemen ende aende straete eenen goede hoogen muer in calck moortel leggen ende jegens de selve een afdack maecken tot gebruijck vant  huijs daer nevens genaemt  Der Goes tot inspectie te nemen of voorseide huijs s
09-01-1566 Hof v Holland …Reymer in de Witten Hont crediteur van Michiel de Thorailles Spangaert... (inv. nr. 3760)
04-12-1574 RAZE 124  Neelken in den Witten Hont contra baillu.
19-03-1577 RAZE 126 Baillui contra Nelle in den Witten Hondt
22-02-1578 RAZE 126 Andries Segers schoenmaker contra Neele in den Witten Hont.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Nele Yemans
17-05-1580 RAZE 128 Gerrit IJemants contra Hans Wijgans als cooper van 't huis den Witten Hond.
10-06-1581 RAZE 130 Cornelie Baltens contra Hans Wijgans; betreft koop van huis den Witten Hond.
14-07-1582 RAZE 131 Cornelis Matthijs contra erfg. van Cornelie in den Witten Hond.
09-05-1583 RAZE 132 Cornelie Iemants namens broer Gerrit Iemants erfenis van moeder Cornelia Baltens in de Witte Hond.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Neele Baltens /  bewoner: mr. Joos de Predikant
01-09-1589 Lidmaten Bewoners: Tanneken Bauw x Nicolaes Roije. Later vertrokken naar Middelburg
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Barbelken Hendricx, wed. Afkomstig uit Antwerpen.
14-07-1591 Lidmaten Bewoner: Christina Wilfoets, dienstbode van mr. Joos van Laren.
02-10-1594 Lidmaten Bewoner: Hubrecht Samuels j.g.
1630 GA 178 Geld betaald aan zes vrouwen uit Middelburg  voor het schoonmaken vant huijs de Witte Hont  na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt
Mei 1634 |Notulen Raad Adriaen Cannoije wil zijn huis de Witte Hond afbreken omdat het niet te repareren is. Hij beloofd een muur met een hoge loods op de plaats te bouwen. De raad wil eerst een inspectie uitvoeren.
Juli 1641 Notulen Raad Lauwijs Cauterman sal Den Witten Hondt afnemen ende aende straete eenen goede hoogen muer in calck moortel leggen
1655 Trouwboek Johannes van Essen lakenkoopman te Midelburg eigenaar van de Witten Hond in de langstraat
41     HAMBORCH
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen Cornelis Cuiper / bewoner: Hendrick van Bruynswijck
30-05-1579 RAZE 127 Adriaen Cornelis Cuijper als eigenaar van huis eertijds geheten den Rooden Leeu en nu Hamborch …
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Cornelis Cuiper / bewoner: Sijmon Janssen
03-01-1599 Lidmaten Bewoners: (?) Duifken Cornelis x Pieter Janssen
1655 Trouwboek Johannes van Essen lakenkoopman te Middelburg eigenaar van de Rode Leeuw
1704 Notulen Raad De kerkeraad krijgt toestemming het torentje op "De Roode Leeuw" staande tegenover het stadhuis af te breken, op voorwaarde dat het huis behoorlijk zal worden gerapporteerd
42     ROCHELLE
Kesteloo Volgens Kesteloo bestond er een overlevering dat de huizen weleer door 2 zusters bewoond zijn geweest. Dit zou de gelijkvormigheid van huis 42 en 43 verklaren.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Robrecht Aernouts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Johan Spierinck
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Janneken Mattheus, dienstmaegt van Jan Spierinck. Afkomstig van Amsterdam
1588 Vanaf dit jaar deel van het raadhuis samen met 't Zevensterre
23-12-1592 RAZE 137 Jeronimus Bruijneels machtigt Laureijs Decker.contra Robrecht Aernouts en zijn 2 huizen wesende staet huijsen oft Jan Spierinck als onderwinder van de huijzen; rentebrief.
19-01-1593 RAZE 137 Jan Spierinck als facteur van Robert Aernouts contra Laureijs Deckers namens Jeronimus Bruijnzeel.
02-10-1594 Lidmaten Bewoner: Cathelyne Loppens j.d. afkomstig uit Loo
05-04-1598 Lidmaten Bewoner: (?) Isabelle vanden Kerckhoven. Afkomstig uit Amsterdam
08-07-1600 Notulen Raad De welvaart verdwijnt. Het stadsbestuur vindt dat het nieuwe stadhuis te veel aan huur kost. Het oude stadhuis word weer in gebruik genomen.
29-11-1606 Notulen Raad Robrecht Aernouts verkoopt het Nieuwe Stadhuis aan burgemeester Johan Spierinck voor 191 pond. Het gaat om "twee schoone welbetimmerde huizen, staande nevens elkander".
1618 1620 Stadsrek. Het stadhuis staat wellicht leeg. Jan Leinsz. krijgt 4 pond voor het toemetselen van de deuren in  de nieuwe witte huizen van Robert Aernoutsz. t'anderen tijde voor stadhuis gebruikt.
20-09-1655 Notulen Raad De stadsregering koopt het Nieuwe Stadhuis voor 200 pond van Johannes van Essen,  lakenkooper te Middelburg. Het Nieuwe Stadhuis wordt weer in gebruik genomen.
23-05-1681 Notulen Raad Het stadsbestuur besluit de reparatie van de gevel van het stadhuis uit te besteden.
29-03-1865 Notulen Raad Het gemeentebestuur besluit het stadhuis af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten. Op 15 december 1865 hield het gemeentebestuur zijn eerste vergadering in dit nieuwe gebouw.
43     T ZEVENSTERRE
Kesteloo Volgens Kesteloo bestond er een overlevering dat de huizen weleer door 2 zusters bewoond zijn geweest. Dit zou de gelijkvormigheid van huis 42 en 43 verklaren.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Robrecht Aernouts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Johan Spierinck
1588 Vanaf dit jaar deel van het raadhuis samen met Rochelle
23-12-1592 RAZE 137 Jeronimus Bruijneels machtigt Laureijs Decker.contra Robrecht Aernouts en zijn 2 huizen wesende staet huijsen oft Jan Spierinck als onderwinder van de huijzen; rentebrief.
19-01-1593 RAZE 137 Jan Spierinck als facteur van Robert Aernouts contra Laureijs Deckers namens Jeronimus Bruijnzeel.
02-10-1594 Lidmaten Bewoner: Cathelyne Loppens j.d. afkomstig uit Loo
08-07-1600 Notulen Raad De welvaart verdwijnt. Het stadsbestuur vindt dat het nieuwe stadhuis te veel aan huur kost. Het oude stadhuis word weer in gebruik genomen.
29-11-1606 Notulen Raad Robrecht Aernouts verkoopt het Nieuwe Stadhuis aan burgemeester Johan Spierinck voor 191 pond. Het gaat om "twee schoone welbetimmerde huizen, staande nevens elkander".
1618 1620 Stadsrek. Het stadhuis staat wellicht leeg. Jan Leinsz. krijgt 4 pond voor het toemetselen van de deuren in  de nieuwe witte huizen van Robert Aernoutsz. t'anderen tijde voor stadhuis gebruikt.
20-09-1655 Notulen Raad De stadsregering koopt het Nieuwe Stadhuis voor 200 pond van Johannes van Essen,  lakenkooper te Middelburg. Het Nieuwe Stadhuis wordt weer in gebruik genomen.
23-05-1681 Notulen Raad Het stadsbestuur besluit de reparatie van de gevel van het stadhuis uit te besteden.
29-03-1865 Notulen Raad Het gemeentebestuur besluit het stadhuis af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten. Op 15 december 1865 hield het gemeentebestuur zijn eerste vergadering in dit nieuwe gebouw.
44     T WAPEN VAN BRUGGE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: mr. Frans Barbier
16-05-1579 RAZE 127 ….contra  Mr. Frans eigenaar van 't huis 't Wapen van Brugge.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Frans Philips chirurgijn
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: mr. Franchois Philips Barbier en zijn huisvrouw. Vertrekken in 1590 naar Middelburg
08-09-1584 WK Veere mr. Frans moet rente van huis Brugge betalen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Christoffel de Weijer
01-09-1589 Lidmaten Bewoner: Pieter van Luerckboorne, glasm. x Mayken Willems. Afkomstig van Middelborch.
12-04-1592 Lidmaten Bewoner (?) Judith Pieters J.D.
April 1599 Lidmaten Bewoners: (?) Grietgen Bastiaens x Cornelis Janssen
1607 1617 Cohier Eigenaar: Govert Heijndrickssen
1636 Cohier Eigenaar: Govert Heijndrickssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ferdinandus Sockel
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Ferdinandus Fockel
1680 GA 719 Eigenaar: weduwe Fernandus Fockerse; het Wapen van Brugge
1702 Joris van der Gugt
1705 Adriaan van der Gugt
1715 De weduwe van der Gugt
1726 Notulen Raad Adriaan Gosen, stadsdiender ("s Heeren Dienaar) verzoekt aan het stadbestuur om hem de  twee armenhuizen van Adriaen van der Gught (de vroegere diender) in volle eigendom te geven
20-03-1734 RAZE 169 Adriaan Goose 2 huijsen aan Sijmon Jans van der Meij het Wapen van Brugge en Goude Mortiere in de langstraat. Deze zal het behoorlijk moeten repareren en in bewoonbare staat brengen. o: stadhuis w: huisgen de goude kop z: stadswallen n: straat
1736 Notulen Raad Sijmon van der Meij wordt gelast "by het afbreken van het oude huys naast het Stadhuys aan de straat op te halen een muur tot op de hoogte van de muur staande aan d' andere zyde beoosten van het stadhuis.
1738 RAZE 170 Pieter Adriaanse koper Wapen van Brugge en Goude Wereld. o: stadhuis w: Willem Gooijen z: walle
1740 Blasijna de Wolleph
1742 Anna Matthijssen
1744 Marijnis Velieus of Velius of Vilius, afkomstig uit Heinkenszand. Tot 1763 zal hij zijn wagenmakerij  uitoefenen vanuit de huis.
1763 Willem van Omme
14-11-1793 RAZE 170 Maarten Adriaanse burgemeester aan Leijn Moens. o: stadhuis z: wal w: Jan Harthoorn n: weg
16-06-1798 RAZE 171 Eigenaar: Christiaan Crucq
28-11-1799 RAZE 171 Leijn Moens aan Christiaan Crucq; o: raadhuis w: Jan Harthoorn z: stadswal n: straat
24-02-1801 RAZE 171 Christiaan Crucq aan Klaas Rijkse won. o.h. langhoofd huis de Postiljon   o: raadhuis w: Jan Harthoorn z: stadswallen n: straat.
1806 Huis en erve eigenaar Klaas Rijkse
1882 Maarten Adriaanse
45     DEN GOUDEN MORTIER
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan de Witte
03-04-1582 RAZE 131 ….contra Willem Pieters als eigenaar en bezitter van huis de Goude Mortier.
20-05-1582 RAZE 131 Willem Pieters x Neelken Jac. Hacx eigenaar van huis de Goude Mortier contra Pieter Sijmons.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem Pieters in de Harpe / bewoner: Hansken den Hoeijmaker
31-07-1584 RAZE 131  Willem Pieters in de Herpe x Neelken Cornelis bezitters van huis in de lange straat genaamd de Gulde Mortier en daar nu de zoutpanne uithangt.
09-02-1601 RAZE 187n Willem PIeters in de Goude Mortier is weduwnaar van Neelken Cornelis. Voogden over de  wezen worden benoemd
23-09-1605 RAZE 187n …voogden van de wezen van Willem Pieters in de Mortier x Mayken Sijmons.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Lenaert Arentssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Lenaert Arentssen
03-10-1612 Lidmaten Bewoner: Arent Lenaerts j.g.
1636 Cohier Eigenaar: Lenaert Arentsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Machiel van Damme
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Michiel van Damme
1726 Notulen Raad Adriaan Gosen, stadsdiender ("s Heeren Dienaar) verzoekt aan het stadbestuur om hem de  twee armenhuizen van Adriaen van der Gught (de vroegere diender) in volle eigendom te geven.
20-03-1734 RAZE 169 Adriaan Joosse aan Sijmon Jansz van der Meij huis de Goude Mortiere in de langstraat. o: stadhuijs w: huisgen de Goude Kop z: stadswalle n: straat
45A     HET OUDE STADHUIS
12-03-1574 Notulen raad Het eerste stedelijke bestuur wordt verkozen en 2 dagen later beedigd in het stadhuis, achter de kerk, aan de zuidzijde van de markt. Vanaf januari 1588 huurt het bestuur de panden Rochelle en 't Zevensterre.
26-01-1588 Notulen raad Het oude stadhuis wordt verhuurd aan Hartman Michiels z. Coster voor 20 : 8 pond per jaar.
1594 Bewoner Cathelijne Loppen; huis (in) het Oude Stadhuis
06-03-1597 Notulen raad Het Oude Stadhuis wordt verkocht voor 600 pond. Blijkbaar is de verkoop echter later weer ongedaan gemaakt.
08-07-1600 Notulen raad Het stadbestuur besluit dat het nieuwe stadhuis te veel aan huur kost; het oude stadhuis wordt weer in gebruik genomen
22-10-1655 Notulen raad Vanwege de buitengewoon grote reparatiekosten aan de gevel besluit men het oude stadhuis weer te verkopen. Op 22-09-1655 heeft men namelijk voor een schappelijke prijs het nieuw
23-09-1659 Notulen raad Verkoop van het oude stadhuis aan de timmerman Johannes Comblet voor 100 pond.
1680 GA 719 Eigenaar: Aart van de Broode; 't Oude Stadhuis
1717 Notulen Raad De stadsbode Willem Gooijens krijgt toestemming om van het oude huis staande naast herberg de Pool (het Oude Stadhuis) een slachthuis te maken.
13-08-1734 RAZE 169 Erfgenamen Matie Jobs x  Pieter Bastiaanse aan Neeltie van der Walk huis de Groene Draak in de langstraat ==> Oost Herberg de Oude Pool
1743 Notulen Raad Hermanus Harthoorn, herbergier en beenhouwer. Afkomstig uit Cleverskerke. Legt in 1744 de poorterseed af.
mei 1752 Notulen Raad Hermanis Harthoorn, herbergier in de Pool heeft op het pinksterfeest, tegen het verbod van de magistraat in, een speelman in zijn herberg toegelaten.
1760 De weduwe Harthoorn. (Hermanis Harthoorn overlijdt in oktober)
20-06-1763 RAZE 173 Jan Harthoorn bode dezer stad eigenaar van huis de Pool en Goude Hoop in de langstraat; van moeder.
1774 Notulen Raad De stadsbode, herbergier en vleeshouwer Jan Harthoorn krijgt een reprimande. Hij moet er voor zorgen dat alle "passagiers" in zijn herberg behoorlijk worden bediend, gelogeerd en te slapen
1806 Huis en erve en slagterswinkel eigenaar Jan Harthoorn
46     DE GULDE COP
23-09-1578 RAZE 126 De erve Eerland Cornelis gekocht door Cornelis Jobs
15-04-1578 RAZE 126 Geerlandt Cornelis laatste bezitter van vervallen huis achter de kerk genaamd de Goude Cop………
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pieter Symons
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Pieter Sijmonssen (afkomstig uit Breda) x Mayken / Grietgen Pieter Sijmons
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Sijmonsen timmerman / bewoner: Cent de Cleermaecker
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Pieter Sijmonsen ( timmerman)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Francijntje Isacx
1677 1680 Cohier Eigenaar: Francijntje Isaacx
1680 GA 719 Eigenaar: Francijntje Isaak; huijs de Goude Cop
1702 Joos Donkers
1705 Boudewijn Grootjans
1726 Willem Gooyers (kwam in 1717 vanuit 's Gravenhage in Arnemuiden wonen)
1742 Hermanus Harthoorn
1758 De weduwe Harthoorn
20-06-1763 RAZE 170 Jan Harthoorn bode dezer stad eigenaar van huis de Pool en Goude Hoop in de langstraat; van moeder.
1806 Stal; eigenaar: Jan Harthoorn.
47     DEN GOUDE DRAECK
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Govaert de Smidt
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Jacob van Bombreker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Govert Heijndricks Smit x Tanneken Jans / bewoner: Jacob van Bombreker
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Goyaert Hendricxen x Tanneken Jans
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Govert Heyndricks (Smit)
14-04-1591 Lidmaten Bewoner: Mayken Marys J.D.
04-07-1599 Lidmaten Bewoners: Deborah Berthels x David Guyvaerts. David Govarts wordt overigens pas op  02-01-1600 lidmaat.
01-01-1606 Lidmaten Bewoner: Mayken Govert Hendrickx Smit
1607 1617 Cohier Eigenaar: Govert Heijndrickssen
01-07-1612 Lidmaten Bewoners: Hans Marcelis x Catelyne Frans. Beiden afkomstig uit Middelburgh
1636 GA 547 Huis de Goude Draeck
1636 Cohier Eigenaar: Govert Heijndrickssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter de Pla
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter de Pla
1680 GA 719 Eigenaar: Pieter de Pla; huis de Goude Draak
1702 Cornelis Angillis
1708 Gerrit van der Velde (den Armen)
19-11-1714 RAZE 180d Gerrit van de Velde verhuurt huis de Gouden Draack aan Leendert Brouwer.
1715 Paulus Stapel
1718 De weduwe Paulus van Stapel
1729 Willem Gooijers
13-08-1734 RAZE 169 Daniel, Crina, Job en Marinus van Belsen, allen erfgenamen en meerderjarige kinderen van Matie Jobs (moeder) x PIeter Bastiaanse; huis de Groene Draak in de langstraat over de mart. o: herberg de Oude Pool w: het huis o:  boekenijgen Jobken Claas z: walle
1742 Herman Hoorthoorn
1758 De weduwe Harthoorn
20-02-1758 RAZE 170 Sinj. Jacobus Tijdgat won. Middelburg aan Marinus Marinusse den Ooijer
03-04-1759 RAZE 170 Grietje Marinus de Noijer aan broer Cornelis Marinisse de Noijer de helft van huis de Goude Draak. w: de Pool o: stal van de Pool n: straat. (enige erfgenamen van Marinus Mar. den Oijer.
1762 Jan Harthoorn
1766 Cornelis den Noyer (huurt van Jan Harthoorn)
1782 Jan Harthoorn
03-09-1801 RAZE 171 (Anthonij Sierveld x) Petronella de Nooijer aan Jan Harthoorn huis de Gouden Draak in de langstraat over de markt.
1806 Huis en erve eigenaar Jan Harthoorn.
48A     DE WITTE ROOS
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Kitsen / Bewoner:Dirck Geertsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Aart vander Broode
48     DE MAANE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Pietersen Blut
06-02-1582 RAZE 130 Dygne Stoffels huisvrouw van Claes Bruijnooghe contra Jan Jac. Bakker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Claes Janssen Bruynooghe (x Dygne Stoffels)
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Claes Janssen Bruynooge x Dygne (Stoffels)
1586 1600 Cohieren Eigenaar: Claes Janssen Bruynooghe
1601 1606 Cohier Eigenaar: (Claes Janssen) Bruynooghe
1607 1617 Cohier Eigenaar: erfgenamen Claes Janssen Bruynooghe
31-10-1617 Lidmaten Bewoner: Heylken Adriaens Bruynooge j.d.
1636 GA 547 Jopke Claes huijs
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jaquemijntje Hooghcamer
1702 Tanneken Duijvecot (den Armen)
1709 Lambrecht Paulusse
1715 De weduwe Lambrecht Paulus (den Armen)
1718 Hubrecht Paulus (den Armen)
1720 Pieter Bastiaanse
1734 Pieter de Haas
1743 De weduwe van de heer Pieter de Haas
1749 De heer Jacobus de Niet
1750 De weduwe van de heer de Niet
1758 Baas Leendert Casteleijn
17-10-1769 RAZE 171 Leendert Castelijn aan Lieven Klaasse
1783 De weduwe Lieven Klaasse
15-03-1785 RAZE 171 Jannetje Swartmeijer wed. Lieven Blaase aan mons. Christiaan Crucq. 0: Jan Harthoorn z: wal w: accept.
1806 Huis en erve eigenaar Christiaan Crucq
49     DE SONNE
1579 Cohier 1579 Bewoner: Lysbeth Spierijnck
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Jan Janssen Saligant bakker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Sijmonsen / bewoner: Jan Jansen Salighant bakker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Symonssen
1600 1617 Cohier Eigenaar: Laurens Claessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Kooman
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Cornelissen Knecht
1697 Kroniek Pieter Tijtgat, bakkersbaas. Afkomstig uit Wacken in Vlaanderen. Vermoedelijk een hugenoot.
1702 Pieter Tijdgadt
1718 Burgemeester Wiltschut
1721 Adriaan Camerling of Kamerlinc, bakkersbaas. Afkomstig uit Philippine. Is opvolger van bakker Tijdgat. Oefent tot 1736 in dit pand het bakkersbedrijf uit.
1736 De wezen van Adriaan Camerling
1737 De weduwe van Bentem
1740 De heer Jacobus de Niet vestigt zich als bakkersbaas.
1750 De weduwe van de heer de Niet
1755 Notulen Raad Bewoners van Markt en Langstraat klagen over de weduwe De Niet vanwege "het stoken van haar bakovens met zaagsel , waarvan de buren klagen groote en ondraaglijke overlast te hebben
1758 Baas Leendert Casteleijn (uit Middelburg)
01-09-1762 RAZE 170 Carel Kruijk bakkersbaas 50 pond schuldig en gekocht van Leendert Casteleijn huis de Son, sijnde een bakkerij. z: wal w-n: straat Hij is afkomstig uit Meenen
28-04-1784 RAZE 171 Mr. Karel Crucq bakkersbaas binnen Arnemuiden aan zoon Christiaan Crucq huis broodbakkerij de Son boven de Markt. o: wed. Lieven Klaasse z: wal w: straat.
1806 Huis en erve en broodbakkerswinkel eigenaar Christiaan Crucq
50     DE HELLE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan PIetersen
05-12-1580 RAZE 130 Jan Barents backer bezitter van huis de Helle; huis mag verkocht worden.
03-02-1582 RAZE 130 Jan Barends bakker koopt 1/4 part van de Helle. De wees van mr. Jan Barbier bezit ook een 1/4 part.
24-05-1583 RAZE 132 Jan Barents bakker en Corn. Adams te Mdb. betreft verkoop van huis.
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Jan Teerlinck x Grietgen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Teelinck x Grietgen
17-07-1584 RAZE 131 Jan Barends gevlucht, zijn vrouw woont te Vlissingen.
03-07-1584 RAZE 131 Cornelis Adams zelf en Jan Barends namens huisvrouw betreft huis de Helle; verkocht.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan Teerlinck's weduwe Grietje
13-05-1588 RAZE 135 Jan Teerlinck is eigenaar van huis de Helle.
07-01-1590 Lidmaten Bewoners: Josyntgen Jans (afkomstig uit Goes) x vendrich van Dach
29-09-1596 Lidmaten Bewoner: Theophilus Teerlinck j.g.
07-07-1602 Lidmaten Bewoners: Wullum Teerlinck j.g. / 05-01-1603 Avondmaal: Sara Teerlincks j.d. / 05-04-1604
 Avondmaal: Lea Teerlinck j.d
1607 1608 Cohier Eigenaar: Grietken Teerlinck
1609 1617 Cohier Eigenaar: Grietken Teerlinck
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adriaen Leunissen / bewoner: Cornelis Ariaens
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaen vander Leije; bewoner: Cornelis Ariaens
1680 GA 719 Eigenaar: Adriaan van der Leije huis de Elle; tevens de Hollandsche Thuijn.
1701 Urias Besemer vestigt zich als timmermansbaas in de timmermanswinkel "Het Welvaren". Hij is
 afkomstig uit Dordrecht en wordt poorter op 17 oktober
30-08-1708 RAZE 180d Urias Besemer, raad te Arn., verkoopt zijn huis de Hollantse Tuijn en de Helle in de Langestraat  aan Bastiaan Liefbroer. Deze is later ook burgemeester
07-11-1733 RAZE 169 Joris Pinte schuldig (i.v.m. koop) aan juffr. Wijnanda Berk wed. Bastiaen Liefbroer, in leven burgem. van Arnemuiden; huis de Helle en Hollandse Thuijn in de langstraat.
23-06-1739 RAZE 170 Joris Pinte baas timmerman schuldig aan PIeter Butijn coopman tot Middelburg; huis de Helle en Hollandsche Thuijn
12-04-1743 RAZE 170 Joris PInte aan Elias Brik huis de Hel en Hollandsen Thuijn w: hr. Abrahamse z: wal  on: straat
1751 Notulen Raad Pieter Geene volgt Elias Bricx op als timmermansbaas in de timmerwinkel "Het Welvaren en de  Hollandsche Tuijn".
18-12-1751 RAZE 170 Pieter Geene aan Cornelis de Mol burgemr.; huis met stalleke of schuurke in de langstraat de Hel en Hollandsen Thuijn. Borg Claas Geene, vader) w: Blaas Jans n:…… o: Cornelis Hubrechtse z: straat.
1780 Jacob Stroosnijder volgt Pieter Geene op als timmermansbaas. Stroosnijder heeft in 1783 zijn   inmiddels overleden vrouw en vier kinderen verlaten. Hij is soldaat geworden.
1783 Francooijs Haaij, afkomstig uit 's Heer Hendrikskinderen neemt de timmerwinkel "Het Welvaren en  de Hollandsche Tuijn" over van Jacob Stroosnijder
02-01-1784 RAZE 170 Huis zijnde een timmeren winkel het Welvaren en Hollandsche Tuijn aan dhr. Maarten Adriaanse, later overgegaan op Janna Janse Maartense
01-02-1799 RAZE 171 Janna Janse Maartense wed. Fransoijs Haaij aan Abraham van Eenenaam timmermansbaas; huis annex pakhuis en erve zijnde een timmermans en metselaarswinkel het Welvaren en Hollanschen Tuijn. z: stadswalle w: adriaan Keur
1806 Huis en erve eigenaar Abraham van Eenenaam
51     DEN HOLLANTSCHEN TUIJN
28-11-1576 RAZE 126 Pieter Geleijns te Middelburg contra Jan Rombout als laatste bezitter van het huis de Hollandse Thuijn.
20-12-1577 RAZE 126 Herman Dirrick Sterre borg voor Eeuwout Cornelis; huis de Hollandse Thuijn als onderpand.
15-02-1578 RAZE 126 Eeuwout Cornelis in de Hollandsen Thuijn contra Cornelis Claijs Jager.
01-12-1578 RAZE 126 Bouwen Jans contra Herman Sterre bezitter van het huis de Hollandse Thuijn.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Herman Starre
03-09-1579 RAZE 127 Schepenen namens Herman Sterre contra Hans Cornelis Cottroen te Arn. in huis de Hollandse Thuijn; schuld van koop van huis; zegt paijbrief niet te kunnen betalen; wil koop ongedaan maken.
12-07-1579 RAZE 127 Herman Dirricks Sterre heeft huur de Hollandse Thuijn overgenomen van Eeuwout Cornelis.
12-07-1579 RAZE 126 Willem Maertens Bom contra Herman Sterre eigenaar geweest van de Hollandse Thuijn.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Cornelissen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Luyde Willems
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Mayken Pieters j.d., dienstm. van Jan Cornelis Candron
19-03-1593 RAZE 187e Ludewijn Willems, wed. van Jan Corn. Cotron. Zij zal zoon Cornelis Jans Cottron onderhouden.  Huis de Hollandse Thuijn onderpand. (Corn. Jans Cottron afk. uit Brugge huwt op 19-06-1605 met
05-01-1601 Lidmaten Bewoner: Ludewyn Wullems, wed. van Jan Cornelissen
25-01-1602 Cohier 1600 Eigenaar: Luyde Willems
1607 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Janssen Cottron
19-04-1638 Notulen Raad Lowijs Couterman heeft de Hollantsche Tuijn gekocht. De "camer" achter is ingevallen. Hij verzoekt de raad om inspectie.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adriaen Leunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaen vander Leije
1680 GA 719 Eigenaar: Adriaan van der Leije huis de Elle; tevens de Hollandsche Thuijn.
30-08-1708 RAZE 180d Urias Besemer, raad te Arn., verkoopt zijn huis de Hollantse Tuijn en de Helle in de Langestraat  aan Bastiaan Liefbroer
07-11-1733 RAZE 169 Joris Pinte schuldig (i.v.m. koop) aan juffr. Wijnanda Berk wed. Bastiaen Liefbroer, in leven burgem. van Arnemuiden; huis de Helle en Hollandse Thuijn in de langstraat.
23-06-1739 RAXE 170 Joris Pinte baas timmerman schuldig aan PIeter Butijn coopman tot Middelburg; huis de Helle en Hollandsche Thuijn
12-04-1743 RAZE 170 Joris PInte aan Elias Brik huis de Hel en Hollandsen Thuijn w: hr. Abrahamse z: wal  on: straat
1751 Notulen Raad Pieter Geene volgt Elias Bricx op als timmermansbaas in de timmerwinkel "Het Welvaren en de  Hollandsche Tuijn".
18-12-1751 RAZE 170 Pieter Geene aan Cornelis de Mol burgemr.; huis met stalleke of schuurke in de langstraat de Hel en Hollasen Thuijn. Borg Claas Geene, vader) w: Blaas Jans n:…… o: Cornelis Hubrechtse z: straat.
1780 Jacob Stroosnijder volgt Pieter Geene op als timmermansbaas. Stroosnijder heeft in 1783 zijn   inmiddels overleden vrouw en vier kinderen verlaten. Hij is soldaat geworden.
1783 Francooijs Haaij, afkomstig uit 's Heer Hendrikskinderen neemt de timmerwinkel "Het Welvaren en  de Hollandsche Tuijn" over van Jacob Stroosnijder
02-01-1784 RAZE 170 Huis zijnde een timmeren winkel het Welvaren en Hollandsche Tuijn aan dhr. Maarten Adriaanse, later overgegaan op Janna Janse Maartense
01-02-1799 RAZE 171 Janna Janse Maartense wed. Fransoijs Haaij aan Abraham van Eenenaam timmermansbaas; huis annex pakhuis en erve zijnde een timmermans en metselaarswinkel het Welvaren en Hollanschen Tuijn. z: stadswalle w: adriaan Keur
1806 Timmermanswinkel behorende bij A18; eigenaar Abraham van Eenenaam.
52     T FRANSCHE SCHILT
19-03-1575 RAZE 124 Onderwinders van goederen Trijn Bartelmeus wed. Frans Courts schepen stede moeten Cornelis Willems Croone betalen huis van Trijn genaamd de Franse Schilt.
26-05-1575 RAZE 187d Antheunis Jans zoon van Jan Antheunis in den Horen erft huis 't Franse Schil
18-07-1578 RAZE 126 Jacob Cornelis x  Maijken Adriaens wed. Marens Saligant wonen in hui 't Franse Waepen.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Willem Bom
12-07-1579 RAZE 127 Willem Maertens Bom eigenaar van huis de Fransche Schilt contra Herman Dirrick Sterre…..
09-07-1580 RAZE 128 Jan Willems te Mdb. contra Willem Bom als eigenaar van huis de Franse Schilt.
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Janneken (x Jan Misseu)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem Bom / bewoner: Jan Misseu x Janneken
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Elsbet Bom
01-01-1595 Lidmaten Bewoner: Janneke Paewe j.d. afkomstig uit Vlissingen
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Wullem Martssen Bom
05-07-1598 Lidmaten Bewoners: Lysbeth Frans x Wullem Bom
02-07-1617 Lidmaten Bewoners: Sara Verhule x Maerten Wilmssen. Afkomstig uit Middelburgh.
1658 Cohier Eigenaar: Marinus Duijvecodt
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe van Pieter Burt / bewoner: Andries Duijvecot
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaen vander Leije; bewoner Andries Duijvecot
1702 Urias Besemer
1705 Joris Verstrate
1710 Christiaan Goewijn
1711 Nathanael van der Leije
1713 De weduwe van Nathanael van der Leije
1715 Gerrit Luster
1716 Monseigneur Leliaar
1720 Marinus Baart
1722 De heer burgemeester Liefbroer
1734 Juffrouw Liefbroer
1735 Pieter Abramse
30-06-1762 RAZE 170 De wezen Pieter Abrahamse aan Maarten Adriaanse. o: Pieter Geene z: zuidwal w: Marinus Haaij n: straat.
16-02-1797 RAZE 171 Maarten Adriaanse oud burgemeester aan Adriaan Keur schoolmeester huis Frans Schild. o: wed. Frans Haaij z: stadwalle w: Jan Waling.
1806 Huis en erve eigenaar Adriaan Keur
26-09-1807 RAZE 172 Adriaan Keur weduwnaar Jannetje Schroevers; huis Het Fransche Schild aan Dingenis Kallemijn
11-08-1810 RAZE 172 Cornelia Catsman wed. Dingenis Kallemijn won. Wolphaartsdijk aan Marinus Janse Schroevers won. Middelburg.
53     DEN OLIPHANT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Aert Jansen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: weduwe  Arent Janssen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Lenert Arents
01-07-1590 Lidmaten Bewoner: Geraert Marckhove, afkomstig uit Middelburgh.
12-04-1592 Lidmaten Bewoner: Lenaert Arentssen
03-04-1615 Lidmaten Bewoners: Eghbert Ghereitssen Timmerman x Jaquemyncken Huybrecht
31-03-1619 Lidmaten Bewoner: Zeger Dircxen j.m.
18-03-1642 Notulen Raad Belangende t’huijs den Olijphant alsoo dat bouvallich staet ende van honderste penningen veel ten achteren is wert geordonneert dat wttewinnen ende vercoopen
Mei 1642 Notulen Raad Besluit tot het vercoopen vande wtgewonnen huijssen ende noch wtgewonnen werden als daer sijn de huijsse van (Mr. Hendrick) Sonnius: Olifant Waepen van Poortugael ende Galeij
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Leunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jacob vander Leije
1680 GA 719 Eigenaar: hr. Jacob van der Leije; huijs Oliphant, 't Ceijsers Croone
16-01-1695 RAZE 180d Robbrecht Walleijs 't huis den Oliphant en de Keijserskroon gekocht van dhr. Bomme
1702 De heer burgemeester Huijbertus de Bruijn
1715 Jannetie Jansen
18-11-1728 RAZE 180a …..arrest op huis den Olyphant en Keijsers Kroone aankomende Janneke Jans laatst wed. Gerrit van de Velde (ook vermelding 06-01-1730)
1729 Bastiaan Liefbroer
1730 Meester Isaac Clarisse. Overleden op 21 november 1750
1750 De weduwe Clarisse
27-12-1752 RAZE 170 Marijnis Haaij schoolmeester schuldig i.v.m. coop huis de Olijphant en Keijzerskroon aan Tanneke Mallifas wed.  Isaack Clarisse schoolmeester. o: Pieter Abrahamse z: wal w: wed. Willem cornelisse n: straat
1772 Notulen Kerk De kerkeraad besluit het tot de kerk behorende pakhuis "Den Olyphant" aan de langstraat te laten  herstellen door baas Pieter Geene
30-11-1793 RAZE 171 Mons. Francois Haaij timmermansbaas etc. de nalatenschap van Marinus Haaij schepen en raad aan Jan Waling, schoolmeester; huis de Olijphant en Keijzerskroon. o: Maarten Adriaanse z: wal w: Jac Jac. de Nooijer.
11-09-1799 RAZE 171 Jan Waling won. Middelburg aan Pieter Meerman den Olijphant en Keijzerscroone
02-05-1805 RAZE 171 Pieter Meerman aan vader Jacobus Meerman een zomerhuis; zie onder
31-12-1805 RAZE 171 Jacob Jobsen aan Abraham van Eenenaam schepen en raad zomerhuis en erve op de zuidwalle agter het huis en erve genaamd den Oliphant en Keizerskroon uitkomend in de langstraat
1806 Huis en erve eigenaar Pieter Meerman
54     DE OUDE CROONE
14-05-1575 RAZE 125 … Jacob Frans als eigenaar van het  huis de Keijsers Kroone.
27-04-1577 RAZE 126 … Jacob Frans als laatste bezitter van het huis de Keijsers Crone.
18-10-1578 RAZE 126 Franchois van Speenbrouck verklaart voorhuis beneden verhuurt te hebben aan Corn.Pieters Backer
21-10-1578 RAZE 126 Gillis Maerts Stelleman contra Cornelis Pieters backer in 't huis de Oude Croone.
12-07-1578 RAZE 126 Franchois van Speijbrouck cooper van huis de Oude Croone…….
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Rycken Herder
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maijken Coije
21-07-1584 RAZE 133 Heijndrick Warnaerts contra Jan Dirricks in de Croone.
1586 1617 Cohieren Eigenaar: Jan Gillessen Coy
03-09-1618 Lidmaten Bewoner: Guiljam de Coster
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Leunissen / bewoner: Christyntje Denijs
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jacob vander Leije; bewonere Christyntje Denijs
1680 GA 719 Eigenaar: Hr. Jacob vander Leije; huijse Oliphant, 't Ceijsers Croone
16-01-1695 RAZE 180d Robbrecht Walleijs 't huis den Oliphant en de Keijserskroon gekocht van dhr. Bomme
1702 De heer burgemeester Huijbertus de Bruijn
1715 Jannetie Jansen
18-11-1728 RAZE 180a …..arrest op huis den Olyphant en Keijsers Kroone aankomende Janneke Jans laatst wed. Gerrit van de Velde (ook vermelding 06-01-1730)
1729 Bastiaan Liefbroer
1730 Meester Isaac Clarisse. Overleden op 21 november 1750
27-12-1752 RAZE 170 Marijnis Haaij schoolmeester schuldig i.v.m. coop huis de Olijphant en Keijzerskroon aan Tanneke Mallifas wed. Meerten Isaack Clarisse schoolmeester. o: Pieter Abrahamse z: wal w: wed. Willem cornelisse n: straat
30-11-1793 RAZE 171 Mons. Francois Haaij timmermansbaas etc. de nalatenschap van Marinus Haaij schepen en raad aan Jan Waling, schoolmeester; huis de Olijphant en Keijzerskroon. o: Maarten Adriaanse z: wal w: Jac Jac. de Nooijer.
11-09-1799 RAZE 171 Jan Waling won. Middelburg aan Pieter Meerman den Olijphant en Keijzerscroone
31-12-1805 RAZE 171 Jacob Jobsen aan Abraham van Eenenaam schepen en raad zomerhuis en erve op de zuidwalle agter het huis en erve genaamd den Oliphant en Keizerskroon uitkomend in de langstraat
02-05-1805 RAZE 171 Pieter Meerman aan vader Jacobus Meerman een zomerhuis; zie onder
1806 Huis en erve eigenaar Pieter Meerman
55     SINT NICOLAAS
09-02-1577 RAZE 126 Wed. van Gerrit Jans, schoenmaker; verlopen rente van huis Sinte Niclaes van Gerrit Jans.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Lambert
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Merten de Gast
1586 1597 Cohier Eigenaar: weduwe Marten de Gast
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Adriaentgen Marinus x Adriaens Janssen Gastgen
1607 1636 Cohieren Eigenaar: Mayken Theune
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter Broeder
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter Broeder
1702 Cornelis Willemse
1721 Willem Willems
1728 Willem Cornelisse
1753 Caatje Lievens
1754 Willem Cornelisse (gewezen man van Caatje LIevens)
02-04-1782 RAZE 170 Jan Lodewijk Kraamer diaken kerk aan Jan Jac. de Nooijer. o: Marinus Haaij z: wal w: Jan Basseveld n: straat
18-08-1798 RAZE 170 Aan Neeltje de Vetter
1806 Huis en erve Neeltje de Vetter
56     DE BUSSCHE
1579 1584 Cohieren Eigenaar: Cornelis Pietersen vleeshouwer
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Corn. Pietersen's  weduwe  Maijken Tuenen / bewoner: Gerrit Janssen cleermaecker
25-07-1592 RAZE 137 Voogden van de wezen van Cornelis Pieter vleeshouwer x Janneken Dingmans mogen huis de Dobbel Busse met andere eigenaren verkopen tot profijt van de wezen.
1607 1636 Cohieren Eigenaar: Mayken Theune
25-06-1619 Notulen Raad Zacharius Janssen in de Dobbele Bussche en zijn zwager Izak de Haan worden beschuldigd van valsemunterij. Het ging om het slaan van Spaansche quarten.
23-03-1621 Lidmaten Bewoners: Janneken van de Walle, Olivier Staiaarts, Cateryntie Staiaarts, Tanneke Staiaarts, Susanneke Staiaarts en Guiljaem Staiaarts. Allen afkomstig uit Aardenburg.
nov. 1629 Notulen Raad Marinus Duijvecodt heeft de glazen uit de woning weggenomen. De raad gelast hem de glazen binnen 14 dagen terug te plaatsen.
04-06-1633 Notulen Raad Mr Duijvecodt wil onder condities de Dubbele Busse  “doen opmaken” Tevens wil hij het huis ernaast afbreken (nr. 57?) en er een loods bouwen.
1658 Kroniek Marinus Andriessen Duijvecot bezitter van de Dubbele Bussche overlijdt. Hij was landman, zoutzieder, burgemeester en raad van Arnemuiden.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gerrit Leunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gerrebrant vander Leije
1680 GA 719 Eigenaar: Gerrebrant van der Leije; de Dubbele Busse & de Goude Werelt
1702 De weduwe van de heer Gerrit van der Leije
1708 Israel van der Leije
1714 De weduwe van de heer van der Leije
1716 Gerrit van der Leije
1741 Jan Goeree
1747 Gerrit van der Leije
08-10-1751 RAZE 170 Eigenaar: hr. Gerrit van der Leije huis de Dubbele Busse met pakhuijs en erve; schuldig aan Cornelis de Mol (hr. burgemeester)
29-12-1763 RAZE 170 Gerrit van der Leije aan Jan Basseveld. (in 1791/1806 is er veel overgegaan naar Jan Crucq de schoonzoon van Jan Basseveld)
04-01-1764 RAZE 170 Blaas Pinte schuldig aan Jan Basseveld timmermansbaas; huis de Dubbele Busse met pakhuijs de Goude Werelt en alle winkelgereedschap.
1790 Jan Kruijk
1791 Jan Crucq
1803 Johannis Crucq
1806 Huis en erve eigenaar Johannis Crucq.
57A
1609 1613 Cohier Eigenaar: Adraen vande Woestijn
1614 1617 Cohier Eigenaar: de erfgenamen van Adriaen vande Woestijne
ZIE DE DRIELINGEN (521)
57     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Bertoen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Loy Michiels Barthoen / bewoner: Jan de Backer schoenmaker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Leune Barthoens / bewpmer: Willem de Camper
06-01-1594 RAZE 138 Adriaen van de Woestijne cleermaker contra Luene Barthoens.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Leune Barthoens
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pauwe Woestijn
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen vande Woestijne
1609 1613 Cohier Eigenaar: Adriaen vande Woestijne
1614 1617 Cohier Eigenaar: de erfgenamen van Adriaen vande Woestijne
04-06-1633 Notulen Raad Mr. Duijvecodtwil waarschijnlijk een loods bouwen op deze plaats. Daneel Loota zou hier wonen. Zie huis 56
25-04-1635 Notulen Raad Mr. Duvecod vraagt om vermindering van de 100e penning voor zijn huis naast de Dubbele Busse
1636 GA 547 Wed. Jan Sonnius huijse
ZIE DE DRIELINGEN (521)
58     DE HALFF MAANE
30-09-1534 Hof v Holland Cornelis Janz. in de Halve Maen tot Arnemuyden. (inv. nr. 3708)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Job Florissen
29-10-1580 RAZE 128  Dane de timmerman contra Job Floris in de Half Maene.
28-07-1582 RAZE 131 Magdalena in de Half Mane e.a. contra tresorien van Arnemuiden.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Lauwreys c.s. / bewoners: Magdalena Beyjaerts / Abraham Beyjaert
29-04-1584 Lidmaten Bewoners:Lauwreyns Strijmes / Magdalena Beyjaerts / Abraham Beyjaert
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Lauwreyns Strijmes (smit). (Lauwreys is slootmaker en weduwnaar van Catelijne Baijaerts; 
 RAZE 187e 27-11-1584)
03-01-1589 Lidmaten Bewoner: Marijntgen vander Ameele, wed. Afkomstig uit Middelburg. Vertrekt later weer naar Middelburg.
27-03-1590 RAZE 135 Jacob Cornelis x Pauwelijnken Mooijckens Marcelis contra Laureijs Striemes als bezitter van huis.
05-07-1592 Lidmaten Bewoners: Barbel Bollens x Hercles du Flour
21-08-1593 WK Veere Rente in huis de Halve Maen gekocht? van Magdalena Jemets te Brugge, nu Magdalena Wijts wed. Robbert Fijff
febr. 1612 RAZE 17 Adriaen van Dort is genegen het geheel vervallen huis te laten repareren mits hij 7 jaar lang vrijstelling krijgt van de 100e penning.
April 1643 Notulen Raad Eigenaar: Mr. Heijndrick Sonnius
01-03-1644 Notulen Raad Jan Leijns zal een muur opmaken tussen het huis De Pool (nr. 61)  en het huis de Half Maene. Jan Leijns heeft het huis (en nog 3 andere huizen) van Mr. Heijndrick Sonnius gekocht
1674 1676 Cohier Eigenaar: Anna van Dorth
1677 1680 Cohier Eigenaar: Anna van Dorth
ZIE DE DRIELINGEN (521)
59     DE DIAMANT
1579 Cohier 1579 Bewoner: Gerrit Nassen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Laureijs Bastiaens tot Middelburg / bewoner: Baudewijn de Cramer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Andries Bogers
11-05-1593 RAZE 138 Andries Seghers schoemaker namens Abraham Dirricks als eigenaar van 't huis genaamd den Diamant contra Merten Adriaens smid als voogd van de wezen van Barbele Gerrits comende ten beschudde van 't huis de Drie Haringen; de deur die uitgang geeft over 't hu
1601 1606 Cohier Eigenaar: Elisabeth Gruijters (Zierikzee)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Lenaert Arentssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Lenaert Arentssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ferdinandus Sockel
60     DE DRIJE HARINGEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Geerts
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jurien Kerstens
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Cornelissen Keerssnyder
25-01-1586 RAZE 133 Sijmon Willems Tack te Mdb. machtigt Cornelis Matthijs contra Antheunis Jans weerd in de 3 Haringen.
30-11-1591 RAZE 136  Pauweline in de 3 Haringen (weerdinne) contra baillui.
11-05-1593 RAZE 138 De voogd van Barbel Gerrits x Antheunis Jans wezen contra de eigenaar van de Diamant (buurman)
10-09-1594 RAZE 139 Jemon Jacobs van Zierikzee contra Claes Jans in de Drie Haringen.
30-04-1596 RAZE 141 Jonkvrouwe Martha van Looren wed. van mr. Godefridus contra Pauline in de Drie Haringen.
05-03-1596 RAZE 141 Claes Jans in de Drie Haringen contra Auken Gilleken grootschipper.
10-02-1597 RAZE 141 IJemant Jacobs contra Claes Jans in de Drie Haringen.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Leijn Leunissen
1601 1606 Cohier Bewoner: Joris Claessen
02-01-1605 Lidmaten Bewoner: Joris Claessen, cleermacker, afkomstig uit Houteghem.
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Heijndrick Janssen van Campen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ferdinandus Sockel / bewoner: Machiel van Damme
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jacob vander Leije
1680 GA 719 Eigenaar: Daniel Wouterman, huijs de Drij Haringen en 't Paradijs.
1763 De werkplaats van timmerman Jan Karel Crucq; aan de overzijde stond zijn woonhuis de Goude Werelt.
1806 Pakhuis zijnde een timmermanswinkel; eigenaar Johannis Crucq.
61     DE POOL
30-06-1576 RAZE 126 Egbert de Pool borg voor mr. Pieter van Emisse.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Egbert Cornelis Pool (de Zeylmaeker)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Bouwen Janssen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Bouwen Janssen's weesen
10-01-1593 Lidmaten Bewoners: Fyke Ariaens x Bauwen Janssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Doen Jacobsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Doen Jacobsen
28-03-1618 Lidmaten Bewoners: Jacob Doenssen x Mayken Huybrechts
01-03-1644 Notulen Raad Jan Leijns zal een muur opmaken tussen het huis De Pool en het huis de Half Maene (nr 58)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe Cornelis Albrechtsen
17-10-1676 GA 727 Eigenaar Maria Joris
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Claase
1702 Jacob de Rooij
1711 De heer Michiel Verhage
13-08-1711 RAZE 180d Monsr. Jacobus de Roij verhuurt z'n huis de Pool voor twee jaar aan Goedfriet Stols
1714 Notulen raad Michiel Verhage laat een grote reparatie verichten aan zijn bouwvallig geworden huis "De Pool". Hij krijgt vrijstelling van betaling van huisschatting zolang dit huis op zijn naam staat.
1734 Capteijn Marijnis Commens
1743 Jacobus van de Creeke of Kreke
1758 De weduwe van Jacobus van de Kreke
1762 Notulen raad Hendrik van der Salm, chirurgijn. Afkomstig uit 's Gravenhage. Hij verlaat begin 1766 de stad en vertrekt naar Oost-Indie
1766 Notulen raad Frederik Knoote, chirurgijn. Afkomstig uit Domburg. Krijgt tevens toestemming om een winkel te  houden van 'tabak en pijpen en andere waren'.
1766 RAZE 170 Eigenaar Jan Schets, borg is zijn vrouw Catharina de Wijse (zie de Oude School)
1767 Notulen raad Monseigneurs Adriaan Huijssen, Abram Karijn of Caron en Abram de Klerk, allen uit Middelburg.  Zij vragen toestemming voor het rooien van twee bomen, zodat zij bij hun zomerhuis achter De  Pool.
1775 Pieter Geene
1778 Claas Geene
1786 Jacob Beaufort
1787 De weduwe van Jacob Beaufort
1790 Jacob Beaufort
1803 Jacob Beaufort
1806 Huis en erve Janna Marteijn
62     DE GOUDE MOLEN
19-01-1534 Hof v Holland Cornelis Dammasz. won. Leyden impetrant van purge en injurien x Jan die Backere won. Arn. in  den Gulden Molen. (inv. nr. 3707)
23-10-1576 RAZE 126 Pieter Goverts contra Jan Rombout uitlandig; paijbrief op huis de Goude Molen.
18-02-1578 RAZE 126 Mr. Sijmon Draeck te Middelburg contra Pieter Goverts eigenaar van huis de Gouden Molen.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Arent de Schoenmaeker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Rijcker
1607 1608 Cohier Eigenaar: Weesen Rijckert
1609 1617 Cohier Eigenaar: Weesen Rijckert
03-04-1615 Lidmaten Bewoners: Adriaenken Maertens x Jan Stevens
1674 1676 Cohier Eigenaar: Weduwe Paulus Maertensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaen vander Leije
1680 GA 719 Eigenaar: Janna Beijs
1702 Boudewijn Schreuder
1730 De weduwe Boudwijn Schruijders
1746 Gerrit van der Leije
1749 De weduwe Ary Somer
1750 Blaas Jobsen
31-05-1752 RAZE 170 Geertruijt Aresier wed. Leendert Hertog aan Job Cornelisse huis t onset van Leijden.o: Jacob vd Kreke w: erfg. Pieter der Kinderen z: walle n: straat
17-09-1774 RAZE 170 Job Cornelisse won a/d zoutketen aan jakob Blaas won alhier. o: Marinus Huijse z: wal n: straat w: Jan Blaakman
1806 Huis en erve eigenaar Jacob Blaasse
24-05-1810 RAZE 172 Nalatenschap Jacob Blaasse aan Blaas Lievense de Ridder.
63     AMSTERDAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Sijmonsen
14-01-1582 RAZE 131 Jan Claijs de Witte contra Jan Hans; betreft 2 huizen gekocht van wijlen Jan Floren huis ter Gouwe en huis Amsterdam; Jan de Witte huurschuld.
05-03-1583 RAZE 131 Sijmon Jans schoenmaker bezitter van Amsterdam contra voogd van Jan Sijmons wees
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Sijmon Janssen schoenmaker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Aelken Rijks wed. Sijmon Jans
19-07-1588 RAZE 135 Sijmon Jans schoenmaker contra Jan Calijs de Wiite; Sijmon moet paij van huis betalen.
14-06-1589 RAZE 135 Jan Claijs de Witte zeijlmaker en burger te Arn. betaalt Joos Forts coopman fl. 288,- als rest van schuldbrief van Sijmon Jans schoenmaker betreft huis Amsterdam in de langestrate van 28-04-1582.
17-09-1591 RAZE 136 Sijmon Jans schoemaecker eigenaar van huis Amsterdam……………
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neelken Claes wed. Van Cornelis Gerritsen Goede
1609 1617 Cohier Eigenaar: Neelken Claes wed. Van Cornelis Gerritsen Goede
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser / bewoner: Ignatius Verstraete
1677 1680 Cohier Eigenaar: Wed. Jacob de Keijser / bewoner: Ignatius Verstraete
1702 Marijnis Kervink
1709 Matthijs Pompe
1711 Gerrit de Jager en Pieter Bosselaar
1713 Jacob Bottelier
1714 De weduwe Verstraate
1716 Maliaar Wilgijmet
1718 Pieter der Kinderen koopt 3 pakhuizen in de Langstraat om steenkool uit Engelse kolenschepen  hierin te lossen. Het gaat om de pakhuizen "Amsterdam", "De Samaritaan" en "De Dry Haringen"
1742 De weese van de heer Pieter der Kinderen
1749 De heer de Kinderen
1762 Pieter Boers koopt de kolenpakhuizen van de heer der Kinderen. Hij is afkomstig uit Sliedrecht en  heeft het voornemen om achter de pakhuizen een scheepstimmerwerf op te richten.
1763 De heer Cliever
1765 Pieter Geene
1769 Jacob Quinten
1771 Jan Blaakman (in 1771 komend van Vlissingen)
1776 Jacob Quinten
28-07-1779 RAZE 170 Wesen van burgemeester Jacob Quinten aan Christiaen en Jan Crucq, huis met 2 woningen in gebouwd. o: Jacob Blaasse z: wal w: burgemr. Maarten Adriaanse
24-01-1782 RAZE 170 Jan Cruijk geassisteerd met vader en voogd Carel Kruijk aan broer Christiaan Kruijk de helft van zeker pakhuijs, waarin 2 woningen zijn. o: Jacob Blaase z: wal w: Maarten Adriaanse w: straat
15-03-1785 RAZE 170 Jannetje Swartmeijer wed. Lieven Blaasse aan Mons. Christiaan Crucq bakkersbaas, dakhuijs Amsterdam waarin een vooragter woning is gebouwd. o: Jacob Blaasse z: wal w: Maarten Adriaanse
1806 Huis en pakhuis eigenaar Janis de Maree
64     DE SAMARITAEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Bernaerts
22-04-1581 RAZE 130 Pieter Jans contra  Wouter Gerrit Smits als tegenwoordig bezitter van huis den Samaritaen.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Govert de Backer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Janus Houck
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Jacques Sonie
06-04-1614 Lidmaten Bewoner: Maeijken Doens j.d.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob de Keijser / bewoner: Pieter Barthoen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Wed. Jacob de Keijser / bewoner: Pieter Barthoen
1680 GA 719 Eigenaar: hr. J. de Keijser, huijs de Blauwe Swaen en Samaritaen
1702 Marijnis Kervink
1709 Matthijs Pompe
1711 Gerrit de Jager en Pieter Bosselaar
1713 Jacob Bottelier
1714 De weduwe Verstraate
1716 Maliaar Wilgijmet
1718 Pieter der Kinderen koopt 3 pakhuizen in de Langstraat om steenkool uit Engelse kolenschepen  hierin te lossen. Het gaat om de pakhuizen "Amsterdam", "De Samaritaan" en "De Dry Haringen"
1742 De weese van de her Pieter der Kinderen
1749 De heer de Kinderen
1755 Maarten Adriaanse
1778 Notulen Raad Timmermansbaas en schepen Maarten Adriaense krijgt toestemming 'om op de stadswalle achter zijn pakhuis een regenbak te maken voor zijn nieuwe woning in pakhuis de Samaritaan
16-08-1793 RAZE 171 Maarten Adriaanse, oud burgemeester aan Monsj. Francoijs Haaij, timmermansbaas. o: Lieven Klaasse z: zuidwal w: Jan Kruijk
1797 Abraham van Eenenaam
1806 Pakhuis; eigenaar Abraham van Eenenaam
1586 1597 Cohier Eigenaar: Claes Janssen inde 3 Haringen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Claes Janssen inde 3 Haringen
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Claes Janssen
27-06-1621 Lidmaten Bewoners: Michiel Vesdijk en sijn vrou, Gilis Michiels, Hendric Michiels en Janneke Heyndricx. Allen afkomstig van Rommerswael.
1636 Cohier Eigenaar: Michiel Vesdijk
1658 Cohier Eigenaar: Samuel de Butter
1702 Guiljaam Lacke
1707 Pieter Mijnaar
1709 Mattheus Francois
1713 Pieter Tijtgadt
1715 Klaas Sindel of Sindaal
1718 Pieter der Kinderen koopt 3 pakhuizen in de Langstraat om steenkool uit Engelse kolenschepen  hierin te lossen. Het gaat om de pakhuizen "Amsterdam", "De Samaritaan" en "De Dry Haringen"
1742 De weese van de heer Pieter der Kinderen
1749 De heer de Kinderen
1762 Pieter Boers koopt de kolenpakhuizen van de heer der Kinderen. Hij is afkomstig uit Sliedrecht en heeft het voornemen om achter de pakhuizen een scheepstimmerwerf op te richten.
15-12-1765 Notulen Raad Gillis Fafa verzoekt om als scheepsmakersbaas te worden toegelaten. Hij is afkomstig uit Schiedam en neemt het bedrijf van Pieter Boers over.
1774 Jan Basseveld
1790 Jan Kruijk
1793 Jan Crucq
1803 Johannis crucq
1806 Johannis Crucq
64B     SINT JACOB
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Tanneken
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Jan Janssen Pauw
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Jan Janssen Pauw
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Jan Janssen Pauw
1636 GA 547 huijs van Teuntje Joris
1658 Cohier Teuntje Joris
1738 Cornelis Cornelis
1753 De weduwe van Cornelis Cornelisse
04-02-1777 RAZE 170 De kerk aan Frans Haaij en Casper Mulder. o: pakhuis van Jan Basseveld z: wal w: Tolpoort n: straat
14-02-1778 RAZE 170 Fransoijs Haaij en Casper Mulder aan Blaas Jansen bier- en wijnwerker huis Sint Jacob in de langstraat aan de Tolpoort. o: Jan Basseveld z: wal w-n: straat
07-02-1793 RAZE 170 Jan Blaasse als enige erfgenaam van vader Blaas Jansz aan Francooijs Haaij timmermansbaas, huis en erve St. Jacob in de langstraat aan de Tolpoort. o: Jac. z: wal w-n: straat w: huijs
04-06-1804 RAZE 171 Andries Louwerse Wisse x Janna Jans Maartense won. Middelburg aan Geerard Meerman huis St. Jacob in de langstraat aan de Tholpoort. o: Johannis Crucq z: walle w-n: straat
1806 Huis en erve Geerard Meerman
64C
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen van Dort
1658 Cohier Eigenaar: Teuntje Joris
Ga naar boven