Historische Vereniging Arnemuiden

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de Gemeente Arnemuiden
Toegangsnummer 1200. Inventarisnr. 1630
Ingekomen stukken van 1814 van de gemeente Kleverskerke

Digitalisering van P.J. Feij

Middelburg 10 Junij 1814

De Gouverneur der Provincie Zeeland , eene missive ontvangen hebbende van den Heer Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, bij welke aan hem wordt kennis gegeven dat het Zijner Koninglijke Hoogheid ’s Intentie is, dat in alle de Steden en Plaatsen der Vereenigde Nederlanden, daags nadat zij hiertoe de noodige aanschrijving hebben verkregen de op den 31e Mei jongstleden tusschen de VERBONDENE MOGENDHEDEN EN FRANKRIJK geslotene Vrede , onder anderen door het luiden en spelen der klokken, mitsgaders door het uitsteken van vlaggen van de torens der Publieke Gebouwen en Kerken, als ook van de schepen gevierd worde. Daarbij zou een vastendag bepaald kunnen worden.
Deze dag dient op de meest convenabele wijze gevierd te worden etc.
De Gouverneur voornoemd
J.H.Schorer

Middelburg den 11 Junij 1814
Op aanschrijving van den Gouverneur inviteer ik UE om de Gecommiteerde tot de zaken van den BurgerlijkenStand in uwe gemeenten te gelasten om ten spoedigsten aan den Heere Beusekom alhier Regulateur over de invordering der successie, ter hand te stellen een door hem behoorlijke Lijst van alle de in uwe gemeente plaats gehad hebbende sterfgevallen gerekend van den tijd dat door het publiceren der wet op de belastingen, dit middel moet gecenseerd worden geintroduceerd te zijn, met juiste opgave van de namen der overledenen, de dag van het overlijden, de wijk waarin het sterfgeval is voorgevallen en bij vervolg uiterlijk op den derden dag van iedere week zoodanige lijsten der sterfgevallen in de laatst voorgaande week aan voornoemdem Regulateur te doen toekomen.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Aan de gemeente Besturen in het district Walcheren om een overzicht te verschaffen van remissien en restitutien m. b.t. de indirecte belastingen wat betreft Arm Directien en pieuse Gestichten, fabrieken en Trafieken bij de wet van 1807 toegestaan en gecontinueerd ?

Middelburg den 11 Junij 1814
Stuk waarbij Ingel Baaijens benoemd word tot schout van Kleverskerke in de plaats van de Heer A. Arendse.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Middelburg den 15 Junij 1814
Met betrekking tot de vaststelling van het patentrecht als de introductie der belastingen bekend onder de naam van dienstbode paarden plaisier en passage geld, mitsgaders het veeziekten fonds is bepaald dat de omschrijving der patent plichtingen en de omslag der andere belastingen, zal geschieden door de zetters/repartiteurs van iedere stad of plaats geadsisteerd door de controleur der directe belastingen.
Voorzitter: de President der plaatselijke regering. En nog 1 lid daarvan.
De werkzaamheden zullen na de benoeming van de zetters zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Etc
De District Commissaris van Walcherem
Fokker

Middelburg den 18 Junij 1814
Samenvatting: het betreft o.a ontslag van de Directeur van Politie te Zierikzee.
In deze overgangstijd van bezetting naar bevrijding blijven veel ambtenaren op hun post zitten.
Fokker.

Middelburg den 26 Junij 1814.
De geweren die door de Franse militairen zijn gevorderd , dienen zo spoedig mogelijk te worden teruggegeven. Etc
Fokker

Middelburg den 30 Junij 1814
Opgave nodig van de betalingen welke in dit district voor het jaar 1810 uit plaatselijke kassen aan hervormde Predikanten plegen te geschieden en in dit geval over het eerste kwartaal van gemeld jaar uit ’s lands kas zij gedaan.
Nodig: de standplaats en naam der predikanten die thans op deze betaling aanspraak mogten hebben etc.
De Districts Commissaris
In Walcheren
Fokker

Middelburg den 5 Julij 1814
Een stuk met betrekking tot de Nationale Schuld etc
Fokker

Middelburg Julij 1814
Na de “gezegende “ uitdrijving der Fransen is het momenteel van het hoogste belang dat de gemeentebesturen een zeer accurate lijst van alle de mannelijke Inwooners van Uwe gemeente tusschen de 17 en 50 jaren oud in het aangegeven model in te voeren.
Door de Gouverneur wordt de meest mogelijke nauwkeurigheid geeist in acht te nemen
Fokker

Middelburg den 9 Julij 1814
Opgave van alle geweren en ammunitie dat door de Fransen in beslag is genomen van de Schutterijen, met de bedoeling dat het ontvreemde wordt opgespoord en teruggeven..
Fokker.

Middelburg den 8 Julij 1814

De dankdag van de plechtigheid van de overwinning op de Fransen wordt bepaald op 20 Julij en wordt ervan uigegaan dat daarbij alle neringen stil worden gezet en er alom dankzegging wordt gedaan door alle verschillende godsdienstige gezindheden met afkondiging door den Leeraar.
Fokker

Middelburg den 12 Julij 1814
Schrijven over de verschuldigde sommen op het fonds der gardes champêtres en deze zo spoedig mogelijk aan de Ontvanger te doen toekomen.
De Districts Commissaris
Fokker

Middelburg den 15 Julij 1814
Over het uitgeven van buitenlandse paspoorten aan ingezetenen dezer provincie en het visiteren van paspoorten van vreemdelingen moet met de nodige zorg geschieden en voorzien van “declaratien “van de daartoe bevoegde regeringen.

Hierbij gaat een model van een z.g. signalement

Middelburg den 18 Julij 1814.
Onderdanen van het keurvorstendom van Hannover mogen (niet)? zonder paspoort in de landbouw worden aangenomen, omdat zij zich hierdoor zouden onttrekken aan de oproep voor de landmilitie.
De keurvorst van Hannover was tegelijkertijd koning van Brittannie. Etc
Fokker.

Middelburg den 25 Julij 1814
Er zijn veele valsche muntspecien als ducaten, zeeuwsche Rijksdaalders, guldens, fransche en brabantsche kroonen,agtentwintigen, vijf francs stukken in omloop.
Om de echtheid van de muntspecien aan te kunnen tonen enige waarmerken aangevoerd in de vorm van jaartallen en kleur ! etc
Fokker

Middelburg den 4 Augustus 1814
Over de aanvraag van het verkrijgen van patent. Problemen m.b.t. tot de vreemde kramers en Pakdragers etc.
Fokker

Den Haag den 5 April 1814
7 artikelen uitgaande van de commissaris-generaal tot de zaken der Finantien van de Verenigde Nederlanden.
Het komt er op neer dat ieder neringdoende zich moet aanmelden bij het plaatselijk bestuur ook vreemde kooplieden en marskramers.
!! de ontduiking van de aanmelding wordt bevorderd omdat in combinatie met het licent er belasting wordt geheven.!!
Hierbij gaat een handgeschreven model van het patent licent
Handtekening

Ook Kleverskerke voor een aantal kwartalen f.5- voor de kosten van gezondene Staatsbladen.
Fokker

Middelburg den 10 Augustus 1814
Gaarne opgave van geschikte personen tot samenstelling van het college van Zetters voor den dienst van 1815
Fokker

Middelburg den 13 Augustus 1814
Over de jagt en de visserij.
Loslopende honden moeten voozien worden van een kruisblok/muilkorf.
Iedereen die jaagt moet voorzien zijn van een concent/consent van de hand van de schout
Etc.
Fokker

Middelburg den 25 Augustus 1814
O ver de “gearresteerde” rekening over het jaar 1812
De rekening over het jaar 1813 word ten spoedigste ingewacht.
Fokker

Middelburg den 25 Augustus 1814
Een stuk over de patentering van zulke patentpligtigen welke nalatig zijn etc.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker.

Extract uit het Register der Resolutien van den Secretaris van Staat voor de Finantien der Vereeigde Nederlanden.
Samenvatting
Dat de Gemeente Besturen gehouden zullen zijn wanneer notoire en bekende Patentschuldigen, welke op de primitive Leggers niet hebben kunnen worden gebragt, verzuimen eene aanvrage om Patent om door de Controleurs van Directe Belastingen namens de geregte Patentschuldigen aangebodene tableaux van aanvragen om Patent, alhoewel door de voorschr: Patentschuldigen zeker niet geteekend, maar door den Controleur ingevuld, te onderteekenen en voorts daarnaar te handelen, overeenkomstig de bepalingen vervat in het bovengemeld Besluit va den gewezen Heer Commissaris-generaal der Finantien in dato April 1811?, alles onverminderd de vervolgingen welke tegen de nalatige Patentpligtigen buitendien zouden kunnen worden geentameerd.
Etc.
Fokker.

Middelburg den 31 Augustus 1814
De uitbetaling der Premie van een en twintig Guldens welke bij het artikel van het Besluit van de ZKH van 25 Junij ll voor de Deserteurs der Landmilitie is toegezegd aan een ieder die eenen Deserteur heeft ontdekt met dat gevolg dat hij in handen der Justitie gerake en als zodanig worde gestraft.
!! of dat altijd goed resultaat heeft gehad is de grote vraag, want de z.g. onderduikers waren heel slim.
Fokker

Middelburg den 30 Agustus 1814
Bij de overgangstoestand van de dictatuur van Napoleon naar de nieuwe vrijheid , was het zaak in hetzelfde spoor door te gaan en overheidsinstellingen over te nemen en voortbouwen volgens de richtlijnen van het Frans openbaar bestuur.

Middelburg den 7 ? september 1814
De Districts Commissaris van Walcheren door den Heer Gouverneur dezer Provintie geinformeerd zijnde, dat ZEG in het zeker onderricht is dat ZKH voornemens is om op aanstaande zondag des morgens Gend te verlaten en op den avond van dien zelfden dag in Middelburg aan te komen als mede dat het hoogstdeszelfs verdere intentie schijnt te zijn om des dingsdag daaraanvolgende te Brugge nog verblijf te houden.
Preveniert hiervan de Gemeente besturen in gemeld District ten einde te zorgen dat gedurende het verblijf van ZKH in dat district de vlaggen aan de Torens en publieke gebouwen worden uitgestoken, en de Besturen der Gemeentens alwaar ZKH mogt passeren of goedvinden een bezoek af te leggen zich aan den ingang hunner Gemeente ter ontvangst of complimentering aan hoogstdenzelven bevinden.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Middelburg den 7 September 1814
Besluit ter voorkoming van sluikerijen tegen de wetten op de Indirecte belastingen. Met name ten aanzien van de producten van molenaars, bakkers, grutters, wijnkopers, Tappers e.a.
De nodige persistien? te doen en niet te gedoogen dat er eenige van die beroepen in uwe gemeente te worden geexerceerd zonder dat die verplichtingen worden vervuld.
De bediendens der contributien hadden alle mogelijke faciliteiten nodig om dezelve desnoods tegen alle heimelijke en openbare tegenstand te beschermen, en dat zo deze verplichtingen enigermate mogten worden veronachtzaamd of verzuimt, voorzeker het ongenoegen van ZKH op den hals zoude halen.
Verzoeke een maandelijks rapport ter verzekering dat de wetten op de indirecte middelen ten serieuste worden gehandhaafd etc

De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

In origineel is een resolutie zowel tegen sluikerijen als op de impost en consentbilletten m.b.t. zout, zeep, het gemaal wijn, jenever, buitenlandsche brandewijn en den turf.
Gegeven in ‘sGravenhage , den 28e Julij 1814.
Geteekend
Willem

Middelburg den 8 September 1814
Het betreft de benoeming van zetters in de gemeente van Kleverskerke die aan de vereiste moeten voldoen. Etc
Fokker
De namen van de Zetters van Kleverskerke
Bartel Blok
Pieter Boogert
Willem Midavaine
Jacobus Bliek
Andries Louwerse Wisse.
Samen met andere Zetters tot een Collegie te komen voor den omslag der Directe Belastingen over 1815.
Dat was de bedoeling
Fokker

Middelburg den 17 September 1814
De signalementen van deserteurs zullen ter plaatse waar zij zijn gedomicilieerd aangeplakt worden.
Voorts wordt opgewekt zoveel mogelijk moeite te doen tot opsporing van de deserteurs.
Etc.
Fokker

Middelburg den ? September 1814
Het al of niet patenteren der notarissen is een aandachtspunt
Dat moest zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Daarbij worden straffen bepaald voor diegenen die zich als zodanig niet hebben geregistreerd.

Middelburg den 30 September 1814
Gevraagd opgave van het getal der melkkoeijen in het jaar 1805 en voorts in de jare 1812 in elke gemeente aanwezig.
Ook van de hoeveelheden boter en kaas hetzij voor binnenlands of buitenlands gebruik.
Etc.
Fokker

Middelburg den 14 oktober 1814
Alle visscherijen waarvan het regt te voren verbonden was aan de posten van burgemeester, baljuw en schout voortaan ten voordeele der plaatzen waartoe dezelve behooren, ter pacht en de penningen daarvan op de jaarlijksche rekening verantwoord zullen worden etc
Fokker

Middelburg den 20 October 1814
Grote verschillen in prijs m.b.t het brood . Iedere gemeente wordt aangemaand om de broodprijs in haar gemeente op te geven. En op te geven waarom de prijs van het brood in haar gemeente hoger is of lager is dan elders.

Middelburg den 30 october 18i4.
Alleen collecten organiseren, wanneer er van bijzondere omstandigheden sprake is. Bijvoorbeld bij plaatselijke rampen en bijzonder grote armoede .
Verzoeken daartoe bij de plaatselijke autoriteiten.
Van hogerhand wordt aanbevolen de collecten zo spaarzaam mogelijk te laten plaatsvinden.

 

Middelburg den 31 October 1815
Ik heb de eer UEA hiernevens toe te zenden de mandementen van het contingent uwer gemeente de de grond-personele en mobilaire belastingen nevens het regt op de deuren en vengsters over den jare 1815, vastgesteld bij Besluit van ZKH in datio 21 October no 37
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Hierbij gaat een origineel van het Mandement.
De hoofdsom van de aanslag = f 76-0-0
Geheel beloop van het tegenwoordig Mandement f.93-9-10
Dit voor Personele en Mobilaire belasting van den jare 1815

Wat de grondbelasting op de ongebouwde Eigendommen betreft over den jare 1815:
Het geheel beloop f. 1533-13-11
De grondbelasting op de gebouwde eigendommen f.138-19-5

Regt op de deuren en vengsters f.62-14-0

Middelburg den 1e October 1814

Vervolgens in de Franse taal Cahier des Observations après le Budget de1814 de la Commune de Cleverskerke met handtekeningen van A. Arense, J:Baaijens, P. Boogert, D. Midavaine en C. de Vogel

Middelburg den ?? October 1814
Ik zende UEA hiernevens eene circulaire van den Heere Gouverneur aanmaning om UE stiptelijk na deszelfs belangrijke inhoud te willen gedragen.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Middelburg den 22 October 1814
Samenvatting:
De Procureur Generaal bij het Hooge Geregtshof der Vereenigde Nederlandenis ontevreden over het feit dat de Veldwachters meer voor huishoudelijke en administrieve taken worden aangewend dan waarvoor zij zijn aangesteld.
Zij moeten alles wat de veiligheid van hun controlegebied betreft rapporteren aan de Vrederechter van hun Canton.
Aangezien de delicten op diverse plaatsen hand over hand toenemen is bovengenoemde ontwikkeling te betreuren.
Daarom inviteert de Procureur/ Gouverneur van de diensten in de huishoudelijke sfeer zo weinig mogelijk gebruik te maken en daarvoor de gemeentelijk Boden daarvoor in te zetten.
Waardoor de veldwachters het oog kunnen houden op “vagebonderende Persoonen, welke van buien Lande komend, van geene Paspoorten zullen zijn voorzien, en suspicie van verkeerd gedrag of desertie opleveren.”
Aan de President van het Bestuur of Vrederegter van het Canton moet daarvoor terstond kennis worden gegeven.
Voornoemde bepalingen zijn ook van toepassing op de z.g. Nacht-enKlapwakers , zoverre die ten platten Lande mogten bestaan. Bijzondere waakzaamheid t.a.v.vreemde en “niet geavoueerde Persoonen; voortdurend surveillance m.b.t. van plaatsen waar bedelaars, landloopers en diergelijke geboefte zich ophouden tot voorkoming van misdaden, die bij het ongelimiteerd toelaten van vreemd volk ontstaan moeten !!!
Etc etc
De Gouverneur van Zeeland
J.H.Schorer

Toezending van een modelstaat ten behoeve van de Burgerlijke Stand en gelieve deze ingevuld te retourneren. Etc
De Districts Commissaris
Fokker

Middelburg den 7 November 1814
Een regeling met betrekking tot het feit dat er een plaatselijke/landelijke belasting op het gemaal werd ingevoerd.
Samenvatting:
Er moeten misverstanden worden weggenomen:
“alvorens de Molenaars toe te laten tot het doen van den gevorderden eed, dezelve de vereischte acte van admissie hadden bekomen met Borgstelling “
Bij nalatigheid de desbetreffende Koor-molenaars onmiddellijk de uitoeffening van hun bedrijf te ontzeggen.
Dit wordt echter overgelaten aan de Prudentie/ voorzigtigheid van de autoriteiten .
Een en ander schijnt met de nodige tact en voorzichtigheid te gebeuren. “dewijl het voor den Magisraat aangenamer en weldadiger is, de naarkoming der wetten, met een volhardende zagtheid als wel met eene rigoureuse overijling te volbrengen “
De Commissaris van het District
Fokker

Extra circulaire
De actens van Eedaflegging moeten voorzien van een zegel waardoor er extra kosten worden gerekend.
Fokker

MIDDELBURG den 10 November 1814
Over het vervoer van buskruit.
Hieronder volgen in originale de vervoersbepalingen en veiligheidsmaatregelen etc
Fokker

Middelburg den 15 November 1814
Samenvatting: het is van het grootste belang alle pretensien/ declaratien t.a.v. het Franse Koninkrijk zo minutieus op papier vast te stellen om kans te verkrijgen dat deze in valuta worden uitgekeerd. Met getekende bewijzen etc.

Middelburg den 17 November 1814
Hierbij gaat een origineel document t.a.v. mogelijk inkwartiering.
Bepaling: dat voortaan voor ieder bed hetwelk door een getrouwde bij de garnisoens Compagnie wordt beslapen, zoo voor het vervolg als voor de maanden welke reeds verschenen zijn, veertien penningen zal worden betaald ook een haljarige declaratie wegens logies .
Fokker.

Middelburg 28 november 1814
Het betreft personen die in het Franse leger hebben gediend en wat er van hen geworden is en welke mogelijk verkeren in Russische krijgsgevangenschap.
Daartoe is er communicatie met het hof van Rusland met aanbieding van eene opgave van personen welke nog steeds worden vermist.
Etc.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Middelburg , den 29 November 1814
Missive om zoveel mogelijk alle vooroordelen ten aanzien van de weldadige kunst-bewerking der Koepokvaccine uit te roeien.
Oproep aan de bevolking om daaraan gehoor te geven. Etc.
Fokker

Middelburg den 5 December 1814
De schoolmeesters ten platten lande tevens gaarders(van belastingen) zijnde worden gelast niet te mogen vaceren gedurende de schooltijden. Dat was aantrekkelijk als bijverdienste. Etc.
Fokker

Middelburg den 8 December 1814
Alle pretensien ten aanzien van het Franse Koninkrijk dienen op zorgvuldige wijze te worden opgesteld met alle gedetailleerde gegevens. Ter geslaagde liquidatie van die pretensien
Fokker

Middelburg den 12 December 1814
Over de domicilie van ambtenaren etc bij mutaties.
Zie hierbij het origineel.
Fokker

Extract
Uit de Repartitie der gealloueerde onkosten ter receptie van den voormaligen Koning van Holland etc ; somma f.1703-12-12
Bedrag voor iedere Gemeente f.26-12-6
Handtekening

Middelburg den 19 December 1814
Een stuk over de manier van procederen en daarbij de rol die de Officier van Justitie en de vrederechter van het kanton daarbij moet vervullen.
Een technisch/procedurele kwestie
Samenvatting.
Handtekening
Fokker

Middelburg den 4 December 1814
Over de onregelmatigheid in de vervaardiging der Registers van de Burgerlijken stand door de buitengewone omstandigheden .
Dat heeft “schadelijke uitwerkelsen “teweeggebracht.
Nodig zijn voorgedrukte Acten waarbij mogelijk schadelijke gevolgen zouden kunnen worden voorkomen.
De Gouverneur Schorer stelt de verplichting om de voorgedrukte Acten in gebruik te nemen.

Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur ten aanzien van de Acten van de Burgerlijke Stand.
Besluit:
De Expeditiegelden voor de afschriften der Acten van den Burgerlijken Stand, worden in de Provincie Zeeland, buiten de restitutie van het Zegel met de verhoogng bepaald:
Voor elk afschrift uit de Registers van Geboorten en Afsterven op 5 Stuivers, en voor elk afschrift uit de Registers van Huwelijks-Afkondiging, Huwelijken , Adoptie en Echtscheiding op tien stuivers.
Deze gelden zijn ten behoeve van de Gemeenten.
De ambtenaren van de Burgerlijke Stand zijn onbevoegd eenige belooning te ontvangen
Etc etc
Gedaan te Middelbrg, den 4 December 1814
De Gouverneur voornoemd
J.H. Schorer

Middelburg den 31 December 1814
Stuk over de kosten van de Staats Courant.
Te betalen uit het fonds van onvoorziene uitgaven; en bijaldien hetzelve niet toereikend ware uit het batig slot om als Extraordinaire uitgaaf bij de rekeningen van dit lopende jaar verantwoord te worden.
Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Ongenummerde stukken

Middelburg den 18 Junij 1814
De intentie van ZKH zijnde, dat ingevolge het verzoek van Zijne Groot Brittanische Majesteit als keurvorst van Hannover, geene onderdanen van dat Keurvorstendom, als werklieden voor den landbouw in dienst worden genomen indien dezelve van geene behoorlijke paspoorten zijn voorzien, om voor te komen dat zij zig niet onttrekken aan hunne verplichting omtrend de landmilitie;
Zo heb ik de eer UEA te verzoeken om in uwe gemeente de nodige orders daar te stellen, welke UEA zullen voorkomen geschikt te zijn ter bereiking van het bedoelde oogmerk, en mij mede te deelen de gevallen welke dienaangaande mogen voorkomen.
De Districts Commissaris van Walcheren
Fokker

Den 1e Julij 1814
Arrestatie na geexamineerd te hebben de Rekening van den Ontvanger der Gemeente Cleverskerke over den Jare 1812
Ontvang fr 593: 20
Uitgaaf 401: 44
Slot fr.191: 76
De ontvanger moet zich verantwoorden voor eene somme van 73 centimes oftewel 13 % van het bedrag van het Regt van Patent
De Gouverneur
J.H.Schorer

Staat van Reclame van zoodanige Pretensien als het Gemeente Bestuur van Cleverskerke is hebbende ten last het Fransch Gouvernement sedert Primo Januari 1810 to Ultimo December 1813
Gedane Leverancien: f. 294:12:8
Wagendiensten: f. 1236
Stortkarren: f 4774
Werklieden voor de Fortificatien: f.304
Totaal f.6608:12:8
Aaanmerkingen:
Wordt bewezen met 4 bijlagen: hier in originalia aanwezig

 

Inventarisnummer 1631 Ingekomen stukken Schout 1815

Middelburg den 1 Januarij 1815
De Gouverneur van Zeeland heeft de eer de Heeren Provisionele Burgemeesters en Schouten in het District van Middelburg te informeren, dat ZKH bij besluit van den 26 December j.l. heeft bepaald dat de functien van den Heer Commissaris in dat District heden moeten ophouden, en dat mitsdien UEA alsnu onmiddellijk met hem Gouverneur zullen moeten corresponderen.
Toelichting etc.etc.
!! heeft dit te maken met het feit dat de desbetreffende persoon Fokker zeer nauw met het keizerlijk Frans goevernement heeft samengewerkt en uiteindelijk als “collaborateur” werd geremoveerd ??
Hij was in ieder geval bijzonder impopulair wegens zijn nauwe banden met de Franse autoriteiten.

 

Middelburg 5 Januarij 1815
De Gemeente Cleverskerke is nalatig geweest in het betalen van het verschuldigde voor de Staats Courant.
Ernstige aanmaning om het verschuldigde zo spoedig mogelijk aan te zuiveren. Dit betreft het jaar 1814.
De Gouverneur van Zeeland
J.H.Schorer

Extract uit het Verbaal van HEGA van Zeeland.
Samenvatting:
Het komt er op neer dat op het gebied van Weldadigheid en Liefdadigheid een opgave wordt vertrekt van alle instellingen en eventueel vermogens in de vorm van goederen, effecten; verder inkomsten/uitgaven: salarissen etc
De Commissie van Bienfaisance een Hospices

KB van 10 JANUARIJ 1815
Verpliching om alle Manspersoonen welke zich bij hun Huwelijk aanmelden, voor zoo veel hun derzelver stand en personele betrekking niet volkomen bekend mogten zijn of niet in aanmerking komen door beperkingen en leeftijd, niet klaarblijkelijk als geene dienende Militairen mogten doen kennen etc. daartoe een certificaat van twee bekende geloofwaardige Persoonen ten bewijze dat deze niet in militaire dienst zijn
Etc etc.
De Gouverneur President
J.H.Schorer
Ter Ordonnantie van dezelve
J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 1 Januarij 1815 van de Staatsbladen voor deze Provintie : 18 stuivers kosten 4e kwartaal etc.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Aan de Provinciale Griffie verschuldigd
Voor zegel en Druk-, Bind- en Transportkosten f 25.4.- en f9.11.8
Schorer.

Relatief 27 Januarij 1815
Bevolking twee honderd en twee zielen: Gereformeerd
Veertig mannen beneden 18 jaar
Van 18 tot de 50 jaren : 48
Boven de 50 jaren 10
Vrouwelijk geslacht: 104
Gehuwden : 64
Wedunaars: vier
Weduwen: 4
4 personen/families worden door het Hervormde Kerkgenootschap onderhouden.
Cleverskerke den 13 Februarij 1815
Íngel Baaijens

Middelburg den 9 Februarij 1815
Het is gebleken dat de Acten van de Burgerlijke Stand nader gespecificeerd moeten worden met gegevens als geteekend, ten jare, maand en dage, tijd; de ouderdom der Declaranten en Getuigen met naam, toenaam, doel etc.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Middelburg den 24 Februarij 1815
Wat betreft de nasporingen der vermiste militairen: ieder 3 maanden te beginnen met 5 April rapport etc
J.H.Schorer.

Middelburg den 3 Maart 1815
Een stuk m.b.t. de Belasting op de Dienstboden en op de Paarden: onderworpen aan de Controleurs der Directe belastingen en regelingen m.b.t. tot straffen en boeten in het geval van onwilligheid of verzuim met aanmaning om hun toe te zendene Declaratoren naar waarheid in te vullen en om de Controleurs en Ontvangers der Directe belastingen zoo veel mogelijk behulpzaam te zijn.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins
Lid der Gedeputeerde Staten

Middelburg den 24 Februarij 1815
Toezending van 1 stuks provisionele Patentbladen; 1 stuks de voor openbare vermakelijkheden, ten einde daarvan door hetzelve het noodig gebruik zoude kunnen worden gemaakt.
Ermerins
Lid GS
Model van het Provisioneel Patent voor den jare 1815 met handtekeningen.
Model Povisioneel Patent voor openbare vermakelijkheden voor den jare 1815

Middelburg den 10 Maart 1815
Het betreft een z.g. KB m.b.t. alle Persoonen welke door de Omwenteling van 1795 van hunne Posten of Bedieningen zijn geremoveerd en sedertdien buiten emploi gebleven zijn; daarvoor blijken van verdiende belangstelling met het aanstellen van die persoonen bij open vallende functies of vacatures .
Oproep aan gemeenten om een nominative lijst van dergelijke persoonen op te geven met opgave van de te vervullen vacatures etc.
Het is belangrijk te letten op een zorgvuldige opvolging en naauwkeurige inagtneming van het voorschr. Bevel.
Het betreft vooral geremoveerde personen die sedertdien buiten Emploi zijn gebleven.
Uitzonderingen: zedeloos gedrag, vergevorderde jaren of lichaamsgebreken. Dus onwaardig of onbekwaam. Etc, etc,
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins
Lid GS

Extract uit het Register der Resollutien van den Secretaris van Staat voor de Financien der Vereenigde Nederlanden.
Het komt er op neer dat een aantal functien als Commissarissen in diverse Districten komen te vervallen; ook moeten reclamatien wat de belastingen betreft bv. op dienstboden en paardengeld op de juiste manier executoir worden gesteld. Dat geldt ook voor de grond-, personeele en mobilaire belastingen.
Ook de staten van niet-invorderbare belastingen moeten nauwkeurig ingevuld worden.
De zetters hebben daarbij een belangrijke functie te vervullen.
De Secretaris bij het Departement van Financien
Noël Simons

Middelburg den 17 Maart 1815
Aankondiging van een Proclamatie dat Z.K.H. den Heere Prince van Oranje-Nassau den Titel en de Waardigheid van KONING der NEDERLANDEN heeft aanvaard.
Verzoek om deze proclamatie op alle daartoe bestemde plaatsen bekend te maken .
Dat vlaggen van alle publieke Torens en Gebouwen worden uitgestoken.
Dat de Klokken worden geluid.
Etc.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid,
F. Ermerins
Lid van GS

Middelburg 21. Februarij 1815
Het betreft de invoering van de z.g. Patentbelasting waardoor de overheid of meer inkomsten kon beschikken. Dat was belangrijk omdat er sprake was van een enorme Staatsschuld.
Alle beroepsgroepen moesten een patent aanvragen en dat betekent toestemming van de overheid om hun beroep op een legale wijze uit te oefenen.
Er waren problemen met de ambulante “beroepen “als vreemde Kooplieden en Kramers, ondernemers van Openbare Vermakelijkheden e.a..
Hierbij moet gelet worden op het belang van de Patentschuldigen, als bepaalde “ beroepen “er buiten zouden vallen., als de schakist.
Het komt er op neer dat ieder Patentplichtige zich moet aanmelden bij het Kantoor van den Ontvanger om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Bij absentie van den Ontvanger moet men zich tot “het Gemeentebestuur “richten en op deze wijze aan de verplichting te voldoen.
Alle betalingen moeten geregistreerd worden en van betalingen moet een kwitantie worden verstrekt.
Ook ondernemers van vermakelijkheden moeten zich melden voor een provisioneel af te geven patent/ consent etc
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
Ermerins
Lid van GS

Middelburg den 18 Maart 1815
De Gouverneur van Zeeland roept in een aansporend schrijven aan alle functionarissen de “noodige braafheid “oprechtheid en zorgvuldigheid te betrachten bij de vervulling van hun taken
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Extract uit het Register der Besluiten van de Gouverneur van Zeeland
De HeerI:Keitz Advocaat Fiscaal bij de Convoijen en Licenten wordt provisorisch voorgesteld in de surveillance en Directie over alle de werkzaamheden tot handhaving der Politie in dit Eiland etc
De Gouverneur van Zeeland
J.H.Schorer

Middelburg 28 Maart 1815
Aan het Gemeente Bestuur van Cleverskerke.
Mijne Heeren !!
Ingevolge de advertentie van den Heer Gouverneur heb ik de eer, om namens de Heer Vermande, aan UEA toe te zenden het afgezette wapen van de gemelde Heerlijkheid, met sollicitatie om hetzelve ten spoedigsten aan den Heer Gouverneur te willen opzenden, om hetzelven bij den Hoogen Raad van Adel te willen reclameeren om hetzelve zoo door het gemeente Bestuur als den Ambachtsheer te voeren, en daarbij te willen aanmerken dat de eerste origine of herkomst niet kan gevonden worden, dog dat hetzelve van ouds bij aanhoudendheid is gebruikt en deszelfs bestaan bewezen word door de kaart in Smallegange Cronijk van Zeeland te vinden
UEA dienaar
Van de Velde

Middelburg den 31 Maart 1815
Samenvatting van het Besluit van de Koning:
Over de Schutterij:
In 5 Afdeelingen:
1 de ongehuwde Ingezetenen van 18 to 40 jaren
2 de gehuwde ingezetenen en Weduwnaars van 18 tot 40 jaren
3 de ongehuwde ingezetenen van 40 tot 45 jaren
4 De gehuwde ingezetenen en weduwnaars van van 40 40 to 45 jaren
5 Alle Manspersoonen, Ongehuwdeen, weduwnaars of Gehuwden van 45 tot 50 jaren
Op deze wijze geregistreerd.
Hierbij gaat in origineel een formulier

Middelburg den 1 April 1815
Er moet spoed gemaakt worden met de organisatie van de schutterijen. Vooral de benoeming van Officieren moeten niet alleen uit de meest aanzienelijke leden van de gemeenschap moeten worden voorgedragen, maar ook ook uit Leden van de Regering. Verder kan er beschikt worden over vroegere leden van de schutterij.
Dat mag niet ten koste gaan van de oproep tot het in dienstnemen in de Nat. Militie
Handtekening

Middelburg den 1 April 1815
Er was sprake van het Zegelregt der Patenten welke zegels op een bepaald moment moesten worden geliquideert al vanaf het jaar1814.
Etc. De gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer.

Middelburg den 9 April 1815
Besluit over de vreemdelingen
Zij moeten over een paspoort kunnen beschikken en binnen 12 uur na hun aankomst kunnen aantonen.
Deze worden geacht buiten het Koninkrijk woonachtig te zijn.
Dit betreft een Ordonnantie met nota bene 18 artikelen.
Waarin zeer nauwkeurig wordt aangegeven op welke wijze in verband met de veiligheid toezicht wordt gehouden op andere , zowel niet-lokale, niet-regionale, niet-landelijke, maar internationale personen.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Middelburg den 4 April 1815
Toekenning van Patentbladen.
De Gouverneur voornoemd
J.H. Schorer

Model A
PATENT
VOOR HET JAAR 1815
Over het bedrag van het Patentregt
Met handtekeningen

GRATIS PATENT
Model
VOOR HET JAAR 1815
Gemeente Kleverskerke
Diverse handtekeningen waren benodigd met zegel van het Plaatselijk Bestuur en de gepatenteerden

MODEL C
1815
Patent voor openbare vermakelijkheden
Zegel van het Plaatselijk Bestuur en handtekening van hen en de handtekening van de Gepatenteerden.

Middelburg, den 9 April 1815
Weer een stuk over de problemen met het Patentrecht en de inning van de Patentbelasting.
Het zegelrecht vormde 1 van de problemen
Met 9 artikelen die daarop betrekking hebben.

MODEL
REGISTER DER UITGEGEVENE GEZEGELDE PATENTEN EN AFSCHRIFTEN DERZELVE
IN DE GEMEENTE KLEVERSKERKE
OVER DEN JARE 181 ---
Zie hiervoor het origineel in het Archief

Middelburg den 15 April 1815
Register van Eigendoms,Veranderingen der Onbebouwde Eigendommen in de Gemeente van Kleverskerke
Zie hiervoor de originalia in het Archief te schaffen

Middelburg den 24 April 1815
KB om zodra mogelijk een Pontontrein te formeren bestaande uit de Vrijwilligers der Nationale Militie, wel gewassen en gezonde Mannen, gewoon aan het rijden en behandelen van Paarden van bepaalde maten om dienst te doen als Rijder bij de voorschr. Pontontrein.
De vrijwilliger zal genieten 7 stuivers, goed worden gekleed en naast de andere voorrechten van de militair na afloop van de diensttijd een premie van 1 ducaat.
Aan de gemeenten wordt verzocht middelen van aanmoediging aan te wenden.

Middelburg den 14 April 1815.
De diverse gemeenten zijn verplicht tegen betaling van het abonnement de Staatscourant aan te schaffen; waarschuwing tegen nalatigheid.

Middelburg 29 April 1815
Sommige gemeenten zijn nalatig in het overstorten der Penningen benodigd tot het betalen der jaarwedden van de respective Veldwachters in de Eilanden Walcheren en Zuidbeveland.
Stuurt UEA alvast een vierde van de som als UEA daaraan nog niet voldaan heeft .

Middelburg den 1 Meij 1815
De onkosten voor het Staatsblad over het 1e kwartaal dezes jaars bedraagt f.5:15:
Gaarne betaling binnen 14 dagen.
De gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer.

Middelburg den 1 Meij 1815
Bepalingen ten aanzien van het onderhoud der wegen in het Eiland Walcheren
Stuk over het onderhoud der wegen vanuit de Centrale Directie van Walcheren en het oppertoezicht dat daarvoor nodig is.

Middelburg den 21 Junij 1815
Over de grote Overwinning door de dappere Legers onder den Hertog van Wellington en den Prins Blucher op den algemeenen Vijand bevochten en waarbij ook de Nederlandsche Krijgslieden zich met roem overdekt hebben, vervuld aller harten met vreugde en tevens met levendige dankbaarheid aan den Almagtigen, die de stoute ontwerpen van onzen verbitterden Vijand verijdeld en zoo eene Grooten Zegen geschonken heeft.
ZM de Koning heeft geoordeeld , in afwachting van den bepaalden algemeenen Dank-en Bededag, waarvan de uitschrijving eerstdaags geschieden zal, aan de Nederlanders gelegenheid te moeten geven te voldoen aan de behoeften hunner harten, om die vurige dankbaarheid op eene Godsdienstige wijze opentlijk aan den dag te leggen.
Daartoe worden alle kerkgenootschappen uitgenodigd om op Zondag aanstaande of andersints voor zoo veel het niet doenlijk mogt zijn op de meest gepaste wijze met Lofgezangen en Dankzeggingen den verworven Zegen Godsdienstig te vieren en den Allerhoogsten voor eene zoo groote weldaad gemeenschappelijk te verheerlijken.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Middelburg den 28 Junij 1815
Samenvatting: op Woensdag den 5e Julij a.s. zal eene algemeene Dank-en Bededag worden gehouden in de vorm van een Eredienst
Vervolgens op de eerste Woensdag in elke maand te beginnen met den 2e Augustus aanstaande, des Middags ten twaalf Uuren een Bid-uur ten einde den Goddelijken Zegen bij voortduring voor onze Wapenen en die onzer Hooge Bondgenooten af te smeeken en verder ook pligtmatig in de gebeden indachtig worden gemaakt de belangens van het Vaderland.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Voorbeeld van aanmerkingen op de begroting van het jaar1815.
A met opzicht tot de buitengewone ontvangsten
Dat het goed slot van 1814 niet onder den buitengewonen ontvang is gebragt, aangezien het budget van 1814 nog op de fransche wijze is ingerigt geweest en art 17 van ZM beslut van den 18 februarij 1814 no 5 dus eerst op deze begrooting voor 1815 moet worden toegepast.
B met opzicht tot de gewone uitgaven
1 dat men van den opbrengst der additionelen stuiver op de grondlasten het personeel en Mobilair berekend volgens de repartitie van 1815 geene perceptiekosten heeft afgetrokken, omdat de kosten boven de aanslagen op de Kohieren gebragt zijn en afzonderlijk betaald worden.
3 dat het gemeentebestuur zoo spoedig doenlijk eene verdeelingrol voor de onder dit nummer toegestanen personelen omslag zal behoren op te maken, daarbij in achtnemende de relative vermogens der in- en opgezetenen, tot het dragen van lasten, en dat deze rol daarop door hetzelve aan de goedkeuring van het Provinciaal Bestuur zal worden onderworpen etc
Met opzicht tot de gewone uitgaven
Dat men onder de post van jaarwedde voor het plaatselijk bestuur eene somma van f. 25- heeft toegestaan, over welke som echter niet zal mogen worden gedisponeerd alvorens omtrend derzelver gebruik nadere aanschrijving te hebben bekomen.
Een som van f.25- voor jaarwedde van den plaatselijken secretaris wordt als voldoende geoordeeld
Dat men eveneens de jaarwedde van den ontvanger bepaald heeft en gebragt op 5% van den ontvang, wel te verstaan dat deze allocatie is geschied in de veronderstelling dat de ontvang werkelijk de voorgestelde hoogte zal bereiken etc
Dat men voor huishoudelijke onkosten heeft geaccordeerd eene somma van f. 100 o.a. voor het Staatsblad en registers Burgerlijke Stand.
Voor het fonds van de onkosten voor de veldwachter een post van f.70-
Voor de post on voorziene uitgaven een bedrag vanf.90- etc.
Eindelijk zal het onnodig zijn aan te merken dat men zich geene ander uitgaven mag veroorloven dan die welke op de Begrooting zijn toegestaan, en de toegestane sommen ook niet mag te bovengaan daar hetzelve spreekt dat alle betalingen welke strijdig zijn met deze betalingen mogten plaats hebben, voor rekening zullen blijven van den genen die zich de uitgaaf zal hebben veroorloofd.
Ged. Staten voornoemd
J.H. Schorer
Ter ordonnantie van dezelve
Hurgronje

Middelburg den 23 Augustus 1815\
Hierbij een afschrift van mijn besluit van heden, ten fine daar bij vermeld.
De Gouverneur der Provincie Zeeland
J.H. Schorer

Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van Zeeland
Gezien het request van Huibregt de Smit, Smitsbaas, wonende te Cleeuwerskerke, daarbij om aangevoerde redenen den Gouverneur verzoekende dat het hem behage uit gemelde Gemeente te wezen zekeren smit vande naburige zaagmolens afkomstig, welke tot groot nadeel van hem, mede het handwerk van smit in eene Loots op het Territgoir van voornoemde Gemeente uitoefent.
In aanmerking nemende dat in de tegenswoordige stand van zaken, zoodra een handwerksman behoorlijk is gepatenteerd, en men overigens geen gegronde bezwaren wegens deszelfs gedrag als anderzints tegen hen heeft in te brengen, geen bestuur aan een zodanigen de uitoefening van zijn handwerk in de Gemeente kan of mag belletten.
Geeft diensvolgens aan den Requestrant te kennen, dat zoo den bovenvermelden Smit van de zaagmolens behoorlijk is gepatenteerd, en er verder niets opdeszelfs gedrag te zeggen valt, denzelven uit de Gemeente van Cleeuwerskerke niet kan worden geweerd etc.
Gedaan te Middelburg , den 23 Augustus 1815
De Gouverneur voornoemd
Get. J.H. Schorer
Griffier der Saten
Hurgronje

Middelburg den 3 September 1815
Zetters voor de Belastingen over den Jare 1816 inhet district Walcheren
Gemeente Kleverskerke
De Heeren Willem Midavaine
Pieter Bogaart
Bartel Blok
Jacobus Bliek
Andries Wisse
De Gouverneur voornoemd
J.H. Schorer

Middelburg den 13 September 1815
Onderwerp: Opmaking der Begrooting van 1816
Het betreft aanwijzingen om alle posten zeer gedetailleerd in de formulieren eer te geven en ruim te laten aanvullen met nauwkeurige specificatien. Voorzien van de nodige bewijzen, kwitanties en vooral: handtekeningen.
Samenvatting hiervan
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer.

Middelburg den 20 September 1815
Onderwerp: Vaccine
Zie hiervoor het origineel.
Hierbij een model in de vorm van STAAT der gevaccineerde Persoonen in de Gemeente

Middelburg den 8. November 1815
Onderwerp: Surcheance der Maandelijksche Bid-en Dakstonden.
In verband het de te verwachten definitief Tractaat van Algemeene Vrede, worden de Maandelijksche Bedestonden gestopt.
Schorer

Middelburg den 2 November 1815
Wij zende UEd hier nevens Extract uit ons Verbaal van heden houdende autorisatie op het Gemeente Bestuur om haren Schoolmeester uit de onvoorziene uitgaven een tractement van f.50- toe te leggen
GS van Zeeland
De Gouverneur president
J.H. Schorer
De Griffier der Staten
J. Snouck Hurhronje

Middelburg den 13.November 1815
Gijlieden zult in de Staats-Courant van den 4.November jl. gezien hebben het KB van de 25. Te voren, waarbij de verpligting der Ingezetenen word gemaintineerd, om alle doormarscherende of cantonnerende Troepen te huisvesten en te voeden, doch tevens gezorgd word, dat deze last aan de Ingezetenen zoo dragelijk gemaakt worde als maar eenigzints mogelijkis.
GS van Zeeland
F. Ermerins
Ter Ordonnantie van Dezelve
J. Snouck Hurgronje

Middelburg den 3.December 1815
Onderwerp: Oorlogs-Belasting over 1815
Deze belasting is volgens andere bronnen een mislukking geworden en werd tegen een laag tarief “afgekocht “
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer

Middelburg den 11 December 1815
Onderwerp: Viering van een Dank-Uur op den 20.December 1815
Op Woensdag den 20.December aanstaande ’s middags ten 12 Uren een plegtig DankUur zal worden gehouden wegens de gesloten Vrede etc
De Gouverneur voornoemd.
J.H. Schorer

Middelburg den 17. December 1815
Onderwerp: Nationale Militie voor 1816
Alle Nederlanders die hun 19e jaar zijn ingetreden en hun 23e nog niet hebbe volbragt zich bij het Plaatselijk Bestuur zich tot de Loting zullen doen inschrijven.Dit ter herinnering
De Gouverneur GS van Zeeland
J.H. Schorer

Middelburg den 18.December 1815
Circulaire met aanhaling/ terugblik naar vorige besluiten over de huisvesting en voeding van de marcherende Troepen, de verzorging van Fourage, verstrekking van Transportmiddelen, vergoedingen, in allen deele toepasselijk voor vreemde troepen welke ons grondgebied passeren tegen contante betaling der kosten o.a. in de behoeften der Deensche roepen die dit Rijk binnenkort zullen overtrekken etc.
GS van Zeeland
J.H. Schorer
t.o.v. Dezelve
J. Snouck Hurgronje

Ongenummerde stukken

‘sGravenhage den 17den Maart 1815
Een uitnodiging van koning Willem I om “eenen Algemeenen Dank-en Bedestond op Woensdag den 29e Maart te houden in verband met ZM aanvaarding “van den Nederlandschen Schepter als souverein Vorst “.
Er wordt gezinspeeld op de aloude band met het Oranjehuis en ook standvastigheid wordt gevraagd in deze roerige en onrustige tijden
Handtekening

Koning Willem I wilde verouderde toestanden op het gebied van visserij, landbouw en industrie een impuls geven. Daartoe werden aan de Groenlands-en Straat. Davids Vaarders premien ? subsidies toegekend; dat was ook het geval met de kust-en zeevisserij, soms per schipper f. 250 per jaar.

In die tijd werd ook een Wet uitgevaardigd “houdende bepalingen tot het wegnemen van pecunële bezwaren bij het voltrekken der huwelijken van behoeftige personen : 9 Maart 1815.
O.A. de zegelkosten waren bezwaarlijk en ook regt van registratie of griffiekosten en andere salarissen.
Daar is wel een attest van de burgemeester voor nodig
Handtekening

Middelburg den 9 April 1815
Een stuk met alle problemen welke de uitoefening van het Patentrecht/belasting met zich meebracht.

Verder een stuk “rakende den opheve der belasting op de gouden en zilveren werken” en vooral de handel hierin. Kostbare voorwerpen moeten van een keurmerk worden voorzien. In-en uitvoerrechten dienen te worden gehandhaafd etc.
10 Maart 1815

WET houdende voorschriften tot spoedige en krachtdadige beteugeling van onrust en kwaadwilligheid.
ZM etc gaat er vanuit dat de bestaande wetten niet voldoende voorzien in bovengenoemde zaken.
Voorbeelden:kwade geruchten,tijdingen, berigten etc “ uit te rooijen “met de bedoeling “de goede gemeente in beweging te brengen of te verontrusten “ Verdere “activistische “oproepen en daden en geschriften met die strekking. Verder alle vormen van oneenigheid, twist, tweespalt, verdeeldheid of wantrouwen onder ingezetenen met de bedoeling om volksbewegingen te veroorzaken.
De personen c.s. dienen opgespoord en berecht te worden met boeten of gevangenisstraf
Handtekeningen

Middelburg 1 Meij 1815
Ik heb de eer namens de Directie des Eilands Walcheren te inviteren de goedheid te hebben, mij voor of met den 4e deezer eene schiftelijke opgaaf te doen toekomen van die geene Uwer Geadministreerdens, die verlangen om 1 of twee Koebeesten langs de wegen Uwer gemeente te mogen weiden; zullende men op Maandag den 8e Meij aan het Locaal der Directie vaceeren tot de afgifte der permissie billetten.
Ik heb de eer te zijn
Paraaf
Griffier der Directie

Vere den 2 Meij 1815
Een arrest van het Hof van assises voor de Provincie Holland Noorderkwartier, en de Provincie Utrecht zittende te Amsterdam dd 15 Februarij dezes jaars is Maria Wilhelmina Bogaert weduwe Anthonij Andreas de Loos laatstgewoond hebbende te ‘s Gravenhage; doch tans voortvluchtig verklaard wederspannig aan de Wet en verstoken van alle voogdij, curateele of eenig ander aandeel in familleraad, met ordonnantie dat hare goederen zullen worden gesequestreerd gedurende hare contumacie en dat haar gedurende denzelfden tijd alle aanspraak in rechten is ontzegd.
Gaarne opgave van de goederen van de voortvluchtige onder Uwe Gemeente in eigendom toekomende, of mij in het tegengesteld geval hiervan een certificaat negatif in te zenden.
De Ontvanger der Registratie en het Zegel te Veere
Schutte?

Middelburg den 24 Junij 1815
Hier nevens geworden UEd de kohieren van de belasting op het Paarden,Plaisier en Land-Passage en Dienstbodengeld over dit jaar, voor zooveel Uwe Gemeente aangaat met invitatie om daarvan de gewone Pubicatie te doen, en dezelve daarna onverwijld aan de Gemeente Ontvanger te doen geworden; ik verzoek UEd verder om mij den Ontvangst dier kohieren te willen accorderen en tevens op te geven de datum der gedaane Publicatie om die van verzorging aan voornoemde Ontvanger
De Controleur der Directe Belastingen in het District Middelburg
C.J. Ritter

Middelburg den 7 September 1815
Ter beantwoording van Uw brief met Uw verzoek: dat de brug, welke door den aannemer van de graving van het nieuwe haven canaal van de stad Middelburg over de nieuwe watergang zoude moeten worden gelegd op het punt der doorsnijding van den weg van Cleverskerke naar gemelde stad moge worden geplaatst aan den zogenaamden Bergwseg benoorden gezegd dorp-heb ik de eer UEd te infomeeren dat er bij de Centrale Directie van Walcheren, geenerhande bedenkingen tegen dit verzoek zijn voorgekomen te bestaan, en dezelve dus geene zwarigheid maakt, om in de verlegging van den weg naar Cleverskerke naar Middelburg op de gezegde wijze te consenteren
De President der Centrale Directie van Walcheren.
Handtekening

 

Inventarisnummer 1632
Ingekomen stukken schout 1816

Middelburg den 21 October 1815
Extract uit ons verbaal houdende bepaling ten aanzien van de bijdragen van de verdedigers des Vaderlands
GS van Zeeland
De Gouverneur President
J.H. Schorer
t.o van dezelve
de Griffier der Staten
J. Snouck Hurgronje

Onderwerp: Bijdragen voor de Verdedigers des Vaderlands
Betreft de organisatie van het verzamelen van de bijdragen die kunnen worden gebruikt ten behoeve der verminkte verdedigers des Vaderlands of van de nastbestaanden der gesneuvelden
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 7 Januarij 1816
Afschrift houdende voordragt tot vervulling van den Post van veldwachter over de Gemeenten Arnemuijden, Nieuwland en St.Joosland en Cleverskerke
De Gouverneur der Provincie Zeeland
Schorer
Voorgedragen wordt de persoon van Klaas Flink.
Deze in de plaats van Abraham de Dekker, welke honorabel wordt ontslagen.
Hij zal in handen van denGouverneur den gebruikelijken eed afleggen.
De Provinciale schout van Arnemuiden zal er voor zorgdragen dat de wapening van Equipements van den Ontslagenen aan den nieuw benoemden worde afgegeven.
Extract hiervan etc.
J.H.Schorer
De Griffier
Hurgronje

Middelburg den19 Januarij 1816
Onderwerp: Ligting der Nationale Militie over 1816 : buiten-en binnenvellen der Inschrijvingslijst voor de Nationale Militie.
Schorer

Extract verbaal GS van Zeeland.
Een tekort wordt aangevuld ten bedrage van f. 29.9.8 uit de post van onvoorziene uitgaven.
Daarvan wordt autorisatie verleend.
De Griffier der Staten
Hurgronje.

Middelburg den 18e Januarij 1816
Onderwerp: Een stuk over de oorlogsbelasting

Middelburg den 28.Januarij 1816
Onderwerp: Borgtogten der Plaatselijke Ontvangers uit de Franse tjd. Teruggave onder bepaalde voorwaarden. Geen wangedrag, certificaat van de Gouverneur en bewijs van het Frans Gouvernement.

Middelburg den 30 Januarij 1816
Oproep tot de vorming van het 16, Bataillon N.M.: 142 man.
Niet duidelijk is of dit gelukt is. Ook of er vrijwilligers zijn geweest om zich aan te melden.

Middelburg den 18. Februarij 1816
Onderwerp: Liquidatie met de Franse kroon.
Heer Mr. A. Moens , advocaat te Middelburg heeft het beheer daarvan .Voor of uiterlijk den 1e Augustus zullen deze stukken moeten worden toegezonden met de nodige specificatie
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 15 Februarij 1816
Wij zenden UE hier nevens Extract uit ons Verbaal van heden, houdende dispositie omttrent de augmentatie der bezoldiging van den prov. secretaris uwer Gemeente over den jare 1815
GS van Zeeland
J.H. Schorer
De Griffier der Staten
Snouck Hurgronje

Extract verbaal HEGA
Donderdag den 15 Februarij 1816
In een Rekwest van M.B. Rost van Tonningen klacht van secretarissen over vermindering van hun tractement.
Er komt een lichte verbetering over het jaar 1815, voor zover namelijk het overschot der onvoorziene uitgaven dit zal toelaten.
Kleverskerke: tractement over 1815 f.25—met een surplus van f.8-.

 

Middelburg den 4.Maart 1816
De Gemeenten der noordelijke Provincien van het Rijk : een voorschot van 2% op de begrootingen voor het jaar 1815.
!!Deze oorlogsbelasting heeft heel weinig opgebracht vanwege de grote armoede in de diverse gemeenten.!!
HEGA
Schorer

Middelburg den 20 Maart 1816
Kleverskerke dient f.2.13 te betalen voor de kosten voor Staatsbladen etc.
Schorer.

Middelburg den 29 Maart 1816
Er is een onderzoek naar den Staat der Armen
De nodige inlichtingen worden verzocht. De tabellen dienen zorgvuldig te worden ingevuld.
Schorer.

Middelburg den 21 Maart 1816
Extract Verbaal houdende nadere dispositie betrekkelijk de additioneele verhooging van 5% op het Personeel en Mobilair bij de Begrooting van 1816 toegestaan.
Schorer

Het lijkt verstandig met het oog op de bezwaren dat er voorlopig geen verder verhoging komt.
De Griffier der Staten van Zeeland
Snouck Hurgronje.

Middelburg den 7 April
Een stuk : brieven van voorschrijving tot het bekomen van passen naar de overzeesche bezittingen.
De nodige voorzichtigheid te betrachten en volstrekt aan hen die niet getuigen van een zedelijk en goed gedrag deze passen niet toekennen.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

De Kerkeraad van Cleverskerke aan den Provisionelen Schout
Het aantal zielen van de Hervormde Gemeente bedraagt 200 zielen
Bedeelden: vrouwen boven de 18 jaren :drie. Dezelven zijn allen in staat om te werken.
Het montant der huishuur van het Pastoriehuis Pond 21:8
Het montant uit de collectens Pond 12-5-8 etc

Middelburg den 10.April 1816
Onderwerp: Restitutien op de Oorlogsbelasting over 1815
Van die belasting is weinig terechtgekomen.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 12.April 1816
Onderwerp: Patentregt voor 1816
Op 6 Mei zal een aanvang worden gemaakt met de beschrijving der Patentplichtigen.
Er worden modellen toegevoegd. Een origineel model is in dit inventarisstuk aan te treffen.
De Gouverneur
Schorer

Ook is een Model B 1816 aan te treffen als PATENT voor openbare vermakelijkheden

Middelburg den 29 April 1816
Circulaire van de Militie-Raad
Betreft eventuele verzoeken voor het verkrijgen van een Plaatsvervanger.
De Militie-Raad
G.V. Meijners President.

Voorschriften ten aanzien van het vragen van subsidien.
De Gemeenten mogen niet vroegtijdig subsidie aanvragen voor de Armen. Pas nadat de laatste rekening der Armen gesloten is.
In origineel een blanco staat van Baten en Lasten van de Armen
Schorer.

Middelburg den 30.Mei 1816
Collecten binnen de Gemeente moeten met toestemming van de gemeente plaatshebben.
Daar wordt niet altijd de hand aangehouden. Dat moet ook nog spaarzaam geschieden.
Schorer
Gouverneur van Zeeland.

Middelburg den 21.Junij 1816
Onderwerp: Prolongatie van de leverantie van levensmiddelen voor de Armee
Autorisatie verleend aan G.de Gendt te Delft: transporten te water, ammunitie en andere goederen van oorlog, als van levensmiddeln, kampements-effecten, hospitaal-goederen, troupen en bagage tot eind December van dit jaar.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 12 Junij 1816
Terugzending van een executoir verklaard Kohier van den hoofdelijken omslag.
De Gouverneur
Schorer

Middelburg den 26.Junij 1816
Onderwerp: Nationale Militie.
In diverse gemeenten schijnen de voorschriften niet voldoende te zijn nageleefd.
Dat komt ook door verzuimen van de verlofgangers die terugkeren en ander oorzaken.
De Gouverneur
Schorer

Middelburg den 2.Julij 1816
Voor de Registers van den Burgerlijken Stand: voor Zegels : f.10; voor Druk-Bind-en Transportkosten
4.16.4 of aan den Ontvanger Particulier of aan de Provinciale Griffie te voldoen.
De Griffier der Staten
J.Snouck Hurgronje.

Middelburg den 3.Julij 1816
Onderwerp: Verrekening Patent-Zegels over 1815
Een overzicht van de manier van verrekening
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 1.Julij 1816
De Minister van Binnenlandsche Zaken verlangt een opgave van het getal Krankzinnigen in deze Provincie , de plaatsen waar en de kosten. Verzoek om de daartoe “ingerigte “Tabelle wel te willen invullen.
GS van Zeeland
Schorer
J.Snouck Hurgronje

Middelburg den 15e Julij 1816
Er worden 5 stuks patentbladen toegestuurd voor bedrijven.
De Griffier
Hurgronje

Middelburg den 2 Augustus 1816
Onderwerp: Kadaster
Aan de Heer Jacob Knabiaan, tot Hoofd Inspecteur voor het Kadaster in de Noordelijke Provincien benoemd alle hulp en bijstand te verlenen tot handhaving van billijkheid en evenredigheid in de opbrengst der grondbelasting van gebouwd en ongebouwd. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg,den 4.Augustus 1816
Onderwerp: Pretensien ten laste van de Fransche Kroon.
Daartoe zijn soms nodig een Attestatie de Vita en soms ook een Acte van Overlijden voor levende of overleden gepensioneerden. Stukken daartoe met alle nodige gegevens, zodat er recht verkregen wordt.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 11.Augustus 1816
Onderwerp: Inspectie van verlofgangers
Dat moet met aanwezigheid van alle kleding en kleine equipementsstukken, Livrets of Verlofpassen.
Zij worden daartoe opgeroepen en dienen aanwezig te zijn.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 11. Augustus 1816
Alle sterfgevallen van militairen dienen opgegeven te worden ten einde daardoor de Overledenen van het Register worden afgevoerd. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Circulaire
Middelburg den 19 Augustus 1816
Selectie

Geene geldopnemingen, verkoop van vaste goederen, actien of crediten, verruilingen, uitgiten van goederen op erfpacht, belegging of uitzetting van gelden etc mogen alleen geschieden dan met onze toestemming, welk op de daartoe door de Gemeente Besturen te doene aanvragen, door ons naar bevind van zaken zullen worden verleend. Etc
Aan huurders of pachters geen remissie of moderatie van huur- of pachtpenningen, dan na autorisatie.
GS van Zeeland
Schorer
To Snouck Hurgronje

Middelburg den 25.Augustus 1816
Benoeming van Zetters
Bij de benoeming moet gelet worden op kunde, braafheid, werkzaamheid en naauwkeurigheid.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 22 September 1816 ontvangen
Door den Commissaris van den Heer Gouverneur van Zeeland voor de zaak der liquidatie van den achterstand ontvangen pretensien van UE Gemeente ten bedrage van f.192- wegens gedane volledige justificatie denzelve de volgende transporten der laatste 8 maanden van het jaar 1810 met verzoek om ter justificatie derzelve de volgende stukken nog over te leggen
De orders tot het doen der transporten of het leveren der wagens daartoe
Het bewijs dat aan het gevorderde is voldaan geworden
De justificatie der in rekening gebragte indemniteiten
Dat alles binnen 8 dagen etc
Burgemeester der stad Middelburg
Schorer D.J.?
Ter ordonnantie
De stadssecretaris
Van Visvliet

Middelburg den 5 September 1816
Het Kohier der Patenten wordt toegezonden om de gewone publicatie daarvan te doen en hetzelve daarna aan den Heer Ontvanger J. Boddaert te Veere te doen geworden en mij op te geven den datum der gedane publicatie en de verzending van het Kohier aan voornoemden Heer Ontvanger
De Controleur der Directe Belastingen
District Middelburg
C.J.Ritter

Middelburg den 25.September 1816
Onderwerp: Leverancien van Vivres en Fourages aan de Troepen van den Staat, en vuur en licht in de Militaire Wachten
Wanneer daarin door de Aannemers niet voldoende wordt voorzien dat de bewijzen van leveranties door de Plaatselijke besturen binnen 8 dagen aan de Generale Intendance zullen moeten worden ingezonden. Als dit niet stiptelijk geschiedt heeft dat consequenties en eventuele nadelen.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 3.October 1816
ZM besluit tot het doen van gebeden voor HKH de Princesse van Orange.Het betreft een voorspoedige toekomstige bevalling.
Toezending aan de Leeraars der Godsdienstige Gezindheden except die der Roomsch Katholijke
De Commies Expediteur.

Middelburg den 5.October 1816
Dankzegging wegens den gedenkwaardigen slag van Algiers.
Ook toezending aan de Leeraars der Godsdientige gezindheden behalven aan den R. Catholijken.
De Commies Expediteur
Van der Kreke

Middelburg den 20.October 1816
Onderwerp: Inspectie Verlofgangers met alle mogelijk uitrustingsstukken.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 3 November 1816
Benoeming van Zetters voor de belasting van 1817
Zetters Pieter Bogert
Willem Midavaine
Bartel Blok
Andries Laurense Wisse
Jacobus Bliek
Deze zullen zich gedragen naar de bestaande Reglementen etc.
De Gouverneur vornoemd.
Schorer
De Griffier
Hurgronje

Middelburg den 4.November 1816
De liquidatie van pretensien met de Fransche Kroon heeft een voorspoedig verloop etc

Middelburg den 4.November 1816
Er komt een algemeene Collecte in deze Provincie voor de Noodlijdenden in den Watersnood.
Verzoek tot afkondiging en aanplakking etc
GS van Zeeland
Schorer
To
Snouck Hurgronje

Middelburg den 9 December 1816
ZM gelast een samenkomst met de gemeenten om te spreken over de tegenwoordige duurte der levensmiddelen.
Van Dooren lid van GS

Middelburg den 11 December 1816
De Officier bij de Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Middel burg.
Besluit van den 4e December 1816
Verschillende bepalingen en voorzorgen om het ongerief tegemoet te komen, dat de hooge prijs der levensmiddelen teweeg brengt.
Allerlei soorten middelen toepassen bij de aannaderende winter tot voorzorg ter voorkoming van openbare onrust en onveiligheid.
Handel en vervoer van granen en van allerlei levensmiddelen moet de grootst mogelijke vrijheid genieten.
De Directeuren, Commissarissen en andere Officieren der Policie alsmede de Veldwachters zullen worden aangemaand om hun waakzaamheid te verdubbelen ter voorkoming van aanslagen op personen en goederen te verdubbelen.
Ook nachtronden uit de werkelijke of rustende Schutterijen of uit de vertrouwde burgerij in samenwerking met de Provinciale en Plaatselijke Autoriteiten, Garnizoenen of Marechausee.
Ter beteugeling van de bedelarij en overlast van verdachte vreemdelingen en rondzwervers deze na ondervraging naar werkhuizen te sturen om hen bezigheid en berging te verschaffen.
Het bedelaarshuis te Hoogstraten zal als eerste in aanmerking komen.
Mogelijk ook enige gedeelten der voormalige abdij van St.Bernard aan de Schelde en van de te Hoorn buiten dadelijk gebruik zijnde lands-gebouwen.
De Minister van Buitenlandse zaken verslag van bovengenoemde zaken en een onderzoek naar geschikte lokalen etcetc
De Officier voornoemd
Handtekening

Ongenummerde stukken

Middelburg den 2e Meij 1816
Ten einde de behoeftigen uwer Gemeente in staat te stellen even gelijk bij de vorige jaren om 1 of 2 beesten langs de wegen te mogen weiden, is deze dienende om UEd te verzoeken om voor het einde dezer week ons een lijst dezer personen te willen toezenden.
Dan teneinde het grove misbruik voor te komen, waarvan jaarlijks klagten inkomen, wordt UEd verzogt geene personen voor te dragen dan die wezentlijk behoeftig zijn.
Vermits gene andere permissiebilletten zullen worden uitgereikt.
De directie des Eiland Walcheren
Ter ordonnantie van dezelve
Vis

Kleverskerke verkrijgt op verzoek het verzochte suppletoir Register van Huwelijks voltrekking.
De kosten ten bedrage van f.2.3.-
De Griffier der Staten

Veere den 6 Julij 1816
Bij het bekomen der supplementaire Roles der Patenten van het semester van Julij 1815,die al laat werden ingestuurd zijn niet de benodigde zegels gevoegd.
Daartoe moeten tien stuks zegels aangevraagd worden, welke mij voor Cleverskerke over 1815 nog ontbreken.
Den ontvanger der Directe belastingen
Van het District Veere
Boddaert

Middelburg den 22 Julij 1816
Het betreft de kohieren der gebouwde en ongebouwde Eigendommen, deuren en vensters, Personeel en Mobilair. Deze aan de ontvanger de Heer Boddaert te doen geworden.
Op grond hiervan zullen de betreffende ingezetenen aangeslagen worden.
De Controleur der Directe Belastingen district Middelburg
C.I.Ritter

NOTIFICATIE
Over het schieten van Eenden en Watersnippen: begin op den 20 Augustus a.s.; de groote Jagt mede voor dit jaar op den 15.September daaraanvolgende.
Publicatie daarvan
Middelburg den 9.Augustus 1816
De Gouverneur
Schorer

Een stuk van de commissie ter inzameling van liefdegiften, ten behoeve van noodlydenden door den watersnood in den Provincie Gelderland, aan de ingezetenen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Daarin een overzicht van de vreselijke gevolgen van die Watersnood.

Middelburg den 26 September 1816.
Het is belangrijk te weten of 1 of 2 zetters uit de eigen gemeente afkomstig zijn of elders woonachtig zijn. Dit laten weten aan de Controleur der Directe belastingen district Middelburg.
Ritter

Hierbij gaat een PUBLICATIE OVER over die vreselijke Watersnood.

Inventarisnummer 1633
Ingekomen stukken van 1817

Middelburg den 10.Januarij 1817
Onderwerp: staking vervolging invordering Oorlogsbelasting
Die oorlogsbelasting was eigenlijk een flop,die bracht nauwelijks iets op,omdat het grootste deel van de bevolking insolvabel was.
Handtekening
Schorer

Middelburg den 22.Januarij 1817
Onderwerp: Nationale Militie
Er wordt verwacht “een nieuwe Wet op de ligting der Nationale Militie.
Schorer

Niet de secretarissen mogen extracten uit de Registers van den Burgerlijken Stand afgeven, maar alleen volgens de Wet een Officier van dien (Burgelijken) Stand.
Schorer

Middelburg den 24.Januarij 1817
Onderwerp: Patentregt 1817
Een aantal bepalingen over de organisatie van dit recht en de bijbehorende belasting.
Liefst 25 artikelen. De achterliggende bedoeling: zoveel mogelijk belastinggeld binnen te krijgen ,
Ook door de verplichting belastingzegels te gebruiken.
Een aantal modellen van Register der uitgegevene gezegelde Patenten en Afschriften derzelve gaat hierbij.
De Gouverneur
Schorer

Middelburg den 24 Januarij 1817
Ik heb de eer UE. Hiernevens toe te zenden een afschrift van mijn Besluit van heden houdende maatregelen nopens de overbrenging der geconsigneerde goederen bij de in 1811 gesupprimeerde Regtbanken
De Gouverneur der Provincie Zeeland
Schorer

Hieronder volgt een Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van Zeeland
8 Artikelen over deze geconsigneerde goederen.

Middelburg den 20.Januarij 1817
Wat het gebruik van Cement betreft: alleen de geoctrooide Cement te gebruiken welke in de Fabriek van de Booijs -Asschenberg en de Weduwe Casius en Zonen wordt vervaardigd .
Dat wijst er op dat er op het produceren van Cement er niet altijd een goed product tot stand kwam. Etc.
GS van Zeeland
Schorer
To van dezelve
Snouck Hurgronje

Middelburg den 24 Januarij 1817
Onderwerp: Patent-regt 1817
Een extract uit het Register van den Minister van Financien
Weer over de organisatie ervan. De invoering van het Patentrecht en de bijbehorende belasting was problematisch door ontduiking ervan vooral door ambulante kooplieden en negotie-houdenden.
Zelfs 25 artikelen om alles van gebruiken en misbruiken “dicht te spijkeren
De Gouverneur van Zeeland
Schorer
Er worden door de secretaris weer Modellen toegevoegd

Middelburg den 7 Februarij 1817
Onderwerp: Bewijzen van onvermogen, debiteuren, boeten en justitiekosten.
Hinderpalen bij het innen van boeten bij onvermogen: dit moet bekend worden aan de Verbalisant.
De gemeenten wordt geadviseerd bij de afgifte van bewijzen van onvermogen de nodige omzichtigheid te betrachten.
!! dit blijft een hardnekkig probleem, waar door de beboeten vaak misbruik wordt gemaakt. Etc.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins
Lid der GS.

Middelburg den 26 Februarij 1817
Onderwerp: Stigting Kruidmolen in Wilhelmina Polder.
De Heer I.C. de Bruijn wil middels een rekwest aan ZM met een verzoek oeen Kruidmolen te mogen stichten. De plaatselijke en naburige autoriteiten moeten daartoe wel bewilligen.
Daartoe verzoek om hierover respons te ontvangen in reactie daarop met eventuele bedenkingen.
De slotzin: de existentie van zulk een aangelegde Fabriek als is een Buskruidmolen,voor het Publiek zowel voor UEd. bijzonder belang, niet dan eene voordelige uitwerking hebben kan.etc
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Extract uit de lijst der Gemeenten ingevolge Art: der wet op de Nationale Militie dd
Lijst der Gecombineerde Gemeenten: aantal inwoners
Aagtekerke met Oostkapelle 312 en 660 = 972
Nieuwland en St. Joosland 488
Kleverskerke, st. Laurens en Brigdamme 202, 410 = 690

 

Middelburg den 20.Januarij 1817
ZM Besluit van 16 December ll, Plaatselijke Besturen, wier begrootingen door ons zijn gearresteerd voor die jaren, waarover zulks nog niet is geschied , eene jaarwedde toe te leggen, hebben wij bepaald eene som van f.25- op de begrootingen Uwer Gemeente van 1815 en 1816 ten behoeve van den Schout.
GS van Zeeland
Schorer
To van dezelve
Snouck Hurgronje

Middelburg den 8. Maart 1817
Onderwerp: Nationale Militie 1817
De organisatie hiervan. Zie hiervoor het origineel

Middelburg den 23e April 1817
Onderwerp: Barrière en Tolgelden voor de Militaire Transporten etc
Hierbij gaat een Model: dat niet is ingevuld.

Middelburg den 16 April 1817
Het verschuldigde voor de Staatsbladen 3e kwartaal 1816 = f.12.70.
Betaling ter Griffie.
De Gouverneur van Zeeland
J.H. Schorer.

Middelburg den 14 Mei 1817
Onderwerp: Brandbluschmiddelen
Veel bliksemschade is er geweest in de afgelopen tijd met uitwerking op Torens en Kerken, waarbij de nodige Blusmiddelen niet voldoende waren.
Oproep aan de diverse gemeenten om daarin verbetering te brengen door nieuwe aanschaf, inspecties en oefeningen. Etc
De Gouverneur
Schorer

Middelburg den 23.Mei
Onderwerp: Loting
In de eerste plaats zorgen voor goede registers volgens Model H en Alphabetisch geordend.
Schorer

Middelburg den 25. Mei 1817
Repartitie Directe Belastingen 1817
Grondbelasting: Ongebouwde Eigendommen f.1090; gebouwde Eigendommen : f.94-
Personele en Mobilaire Belasting f.97- Regt op de Deuren en Vensters f.72-
Daarnaast is er sprake van een aantal verhogingen: opcenten voor administratie, kwade posten etc.
Ten hoogste 21 procent ten minste 2 procent etc
De Tabellen dienen met de meest nauwkeurige gegevens nauwgezet te worden ingevuld.
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 13.Juni 1817
Besluit Dank-en Bededagen
Zie hiervoor het origineel of anders de website van www. Arnehistorie
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid
F. Ermerins.

 

Middelburg den 12 Junij 1817
De kooplieden van Middelburg willen de Koning hulde bieden en dankerkentenis uitspreken voor het daarstellen van Middelburgs Nieuwe Haven. Daartoe is een feestcommissie gevormd die ook 4 Ingelanden uit Kleverskerke uitnodigt die te paard den trein zullen openen en sluiten.
Handtekening

Middelburg den 28.Junij 1817
Onderwerp: Zitting van den Militie-Raad.
Vanwege de behoeftige toestand van vele der Lotelingen voor de Nationale Militie en het groote verzuim van tijd en de kosten door het reizen in deze Provincie en de algemeene duurte der levensmiddelen , zal de zitting op Dingsdag den 1e Julij slechts door lotelingen der 1e en 2e klasse van de ligting van 1817 worden opgeroepen. Alleen toestemming van ZM is daartoe vereist.
De President van den Militie-Raad in Zeeland
J.A. Becius

Middelburg den 29. Junij 1817
Onderwerp: vergoedingen van huisvesting en voeding worden door de gemeenten voorgeschoten.
Declaraties gaan dan naar de Gouverneur en er komt restitutie van het Departement van Oorlog. Modellen van de declaratie bevindt zich in het archief
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 9.Julij 1817
Onderwerp: Bepaling nopens het ter invordering stellen der Kohieren.
Daarin bevindt zich een overzicht van de benodigde formaliteiten en handelingen.
Etcetc
De Gouverneur van Zeeland
Schorer

Middelburg den 14.Julij 1817
Er is een Commisssie tot het ontwerpen van een meer geëvenredigde repartitie der Grondbelasting, Personele en Mobilaire Belasting benoemd door ZM.
Het probleem is dat o.a. niet in elke gemeente b.v. de huurwaarde op gelijke wijze wordt getaxeerd.
Afwijkingen van het gemiddelde dienen gemeld te worden om daarin te voorzien.
GS van Zeeland
To Snouck Hurgronje

Middelburg den 20. Julij 1817
Onderwerp: Boeten rustende Schutterij
Het provenu der boeten komt toe aan de gemeenten.
Schorer

Middelburg den 13.Junij 1817
Onderwerp: Dank-en Bededag
Dit volgens ZM: de belangen van het Rijk en die van het Koninklij Huis eerbiedig aan de goedheid van den Almagtigen op zal dragen, onder dankzegging voor de weldaden, door ‘sLands Ingezetenen genoten, die plegtigheid zal doen strekken, tot uitbreiding van het het zedelijk en Godsdienstig gevoel, als de grondslag van allen duurzamen voorspoed.
Gevolg zal zijn stilstand van alle Neringen, Bedrijven, Ambachten en openbare vermaken, op een gepaste wijze worde doorgebragt etc.etc,
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwsezigheid
F. Ermerins
Lid GS

Middelburg den 1e Augustus 1817.
Na uitstel van een eerdere datum, is ZM voornemens op 8 Augustus uit de Maze naar het eiland Walcheren te vertrekken
Handtekening.
Van Doorn
Lid van GS

Middelburg den 7 augustus 1817
Onderwerp: afgifte certificaten.
Het is gebleken dat in 1 gemeente ten onrechte een certificaat is afgeven aan een persoon, waarbij later bleek dat men van onjuiste informatie was uitgegaan.
Verzoek op dit punt zorgvuldig te werk te gaan na onderzoek en niet van verkeerde verklaringen uit te gaan.
Voor den Gouverneur van Zeeland
Van Doorm
Lid GS.

Middelburg den 16e Augustus 1817
Het verschuldigde voor de Staatsbladen bedraagt voor Kleverskerke f.3.70 ½
Handtekening bij afwezigheid van de Gouverneur.
Van Doorn

Middelburg den 12 Augustus 1817
Nodig is een nauwkeurig onderrigt van het bedrag der wezenlijk Dagloonen
Dagloonen, welke de Werklieden bij Fabrieken, Trafieken , Ambachts-en Handwerkslieden van allerlei aard algemeen verdienen.
Dagloonen welke aan eenvoudige Arbeiders voor land-akker en Tuinwerk en wat dies meer is, en alzoo aan Daglooners in den volsten zin van het woord worden betaald
In bijgaande Staat daartoe invullingen te doen, zoveel mogelijk volgens de situatie in UE gemeente.
In een bijlaag eventuele afwijkingen.
GS van Zeeland
Van Doorn
To
Snouck Hurgronje
!!N B Zie voor de beantwoording van dit nauwkeurig onderricht de ingekomen/uitgaande stukken van de gemeente Arnemuiden v an augustus 1817 !!

Middelburg den 28 Augustus 1817
Alle Legaten en Donatien, zonder uitzondering, ten behoeve van Armen, Godshuizen of publieke Gestichten zullen niet mogen worden aanvaard zonder autorisatie van ZIJNE MAJESTEIT.
Dus verzoek daartoe.
GS van Zeeland
Van Doorn
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 28 Augustus 1817
Onderwerp: Houtdieverij
Kennis bekomen hebbende dat de Rijsmaterialen en inzonderheid de staken, langs de binnenzijde van den zuidelijken Havendijk van Middelburg in de nabijheid uwer gemeente opgezet, dagelijks door dieverij verminderen, verzoek ik UEd dezelve materialen door den veldwachter uwer gemeente te doen surveilleren , en in het algemeen zoo veel van UEd afhangt de nodige zorg te dragen dat dit worde tegengegaan.
De Gouverneur
Van Doorn lid GS

Middelburg den 29. Augustus 1817
Onderwerp: Benoeming Zetters 1818
Het gaat om benoeming van bevoegde en geschikte personen die later naast bezoldigde en verantwoordelijke ambenaren als schatters en zetters zonder aanzien des persoon een rechtvaardige schatting zouden kunnen maken.
De Gouverneur van Zeeland
Bij deszelfs afwezigheid,
Van Doorn
Lid GS

Middelburg den 14.Julij 1817
Het betreft het werk van de Commissie tot het ontwerpen eener meer geëvenredigde repartitie van diverse belastingen. Veel onderzoek en vergelijking tussen de diverse gemeenten is vereist. Etc etc.
GS van Zeeland
Schorer
To Snouck Hurgronje

Middelburg den 12 September 1817
Onkosten wegens zegelgelden voor de Registers van den Burgerlijken Stand over 1817 wat Zegel, Druk-Bind-en Transportkosten betreft : f.14,50
De Gouverneur van Zeeland
Schorer (gedrukt)

Middelburg, den 22.September 1817
In tegenstelling tot de wens van ZM wordt door een aantal Besturen gebruik gemaakt van “Duitsche of andere Cement “in plaats der geoctroijeerde Amsterdamsche Kunst-Cement etc.
In het geval dat dit het geval is, daarvan opgave doen , waardoor maatregelen kunnen worden genomen.
GS van Zeeland
Van Doorn
To Snouck Hurgronje

Middelburg, den 2.October 1817
Ik heb de eer bij deze UEd. kennis te geven dat het ZM heeft behaagd, mij, op mijn verzoek, te ontslaan als Gouverneur der Provincie Zeeland.
In deze brief staan de geschreven dankwoorden van Schorer
Handtekening

Middelburg den 5.October 1817
Besluit van 24 September jl: voor de betaling van 50 Cents per Man daags voor huisvesting en voeding van marcherende Troepen, zoo van ZM Armee als van die der Verbondene Mogendheden binnen het Rijk en het Groot Hertogdom Luxemburg slechts nog voor eene maand te verlengen, daarna slechts zal er 35 cents worden betaald.
De Vice President der GS van Zeeland.
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Middelburg den 21. October 1817
Onderwerp: Bespoediging der Instructie van Reclames en Staten oninbare Posten.
Dat deze dadelijk bij den Controleur worden overgelegd , met advies aan GS dezer Provincie worden aangeboden.
De Vice-President der GS van Zeeland
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Middelburg den 25 October 1817
Benoeming van Zetters voor 1818
Vice-President der GS
Gouverneur ad interim
Van Doorn
De zetters: Pieter Boogert; Willem Midavaine; Bartel Blok; Andr. Laurusse Wisse; Cornelis Arendse.
Zich stiptelijk te gedragen naar de bestaande Reglementen en Instructien etc.
Van Doorn
Vice-President GS
Van Doorn
Griffier
Snouck Hurgronje

Middelburg den 14.November 1817
Inspectien der Verlofgangers
Er vinden 5 inspecties plaats vanaf den 5.Januarij eerste 1 september de laatste. Verder ieder kwartaal een door de wet gevorderde rapport. Met een negatief berigt als er na het laatste rapport zich geen verandering heeft voorgedaan.
De Vice-Preident dfer GS van Zeeland
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Serooskerke den 3e November 1817
5e Kompagnie 2e Bataillon Schutterij over 1817 als over het jaar 1818 een bedrag van 105,70 guldens. Daarvan Uw gemeente eene som van 14 guldens ter repartitie
Handtekening

Ongenummerde Stukken

Veere den 5 Maart 1817
Gaarne opgave voor 1 april van het getal runderen boven de twee jaaren en beneden de twee jaaren, van paarden boven de 3 jaren en beneden de drie jaaren oud alsmeede het getal schaapen van iedere eigenaar teneinde in staat te zijn het Kohier van het Veefonds over desen jaare te kunnen opmaken
De Ontvanger der Directe belastingen
Boddaert

PROVINCIE Zeeland
Staat der achterstallige baten over 1814 en vroegere jaren der gemeente Kleverskerke
Zie hiervoor het origineel .

Inventarisnummer 1634
Ingekomen stukken schout 1818

Middelburg den 22.December 1817
Besluit van 3.December 1816 en daaruit vloeiende maatregelen: o.a. te benoemen en aanstellen, zooals geschied bij deze:
Tot Leden van den Gemeente Raad te Kleverskerke
De Heeren
Pieter Bogaart
Willem Midavaine
Corn: de Vogel
Zie verder het origineel van alle bepalingen van bovengenoemd besluit !!

Middelburg den 31.December 1817
Onderwerp: Inspectie der Verlofgangers van de Nationale Militie.
Bij de inspectie zijn zeer velen afwezig en ook de plaatselijke besturen zijn in het oproepen nalatig.
Bij de volgende inspectie zal bij afwezigheid streng opgetreden worden ten koste van de in gebreke gebleven gemeenten.
Gouverneur van Doorn is ook verontwaardigd dat de gemeenten geen bericht doen omtrent de naar hun Gemeenten gedirigeerde verlofgangers.
Vice-President GS
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Middelburg den 13.Januarij 1818’
Onderwerp: Personeel en Ambtsverrigtingen Schouten
Het schoutambt ten platten Lande is overenigbaar met de post van Vrederegter
De inwoning voor de schouten niet door de Staten der Provincie maar door de koning zelve, zal worden verleend.
Hoofden der Plaatselijke besturen is volstrekt verboden om enige Notariele of Regterlijke verrigtingen als het houden van van verkoopingen, houden van verpachtingen passeren van akten van overdragt etc.
Van Doorn

Middelburg. Den 22 Januarij 1818
Daar over het algemeen de Posten van fabricage en het onderhoud van straten en wegen en derg. als mede de voordragten van subsidien voor de armbesturen niet genoegzaam zijn toegelicht, zende ik UE hiernevens een dubbeltal modellen zoo van begrootingen van de Inkomsten en Uitgaven van den armen etc.
Nog nodig is te weten of er door de Gemeente een Huijs en een schoollocaal of een van beiden aan den schoolmeester gratis wordt bezorgd ? en zoo neen ?
Welke indemniteit de Gemeente Raad oordeeld dat voor dat object aan de Schoolmeester zoude kunnen worden toegelegd.
Ik zoude aan uwen ijver en de bevordering der belangen uwer Gemeente moeten twijffelen om niet eene spoedige voldoening aan dit mijn verzoek aan UE te verwagten.
!!Zoo niet op tijd, dan op UE kosten eene Expresse Bode ten uwen koste etc.
De Griffier der Staten van Zeeland
Hurgronje
Daarna volgt een Nota van Aanmerkingen op de Begrooting van Cleverskerke voor 1818

Middel burg den 23e Januarij 1818
Onderwerp: N.M.
In het Cabinet in de Abtdij op de 29e van deze maand tussen 10 en 12 uur dient UE zich te vervoegen.
De Vice President bij GS van Zeeland
Gouverneur ad interim
Namens GS
De Referendaris
Hinlopen.

Middelburg den 18e Januarij 1818
Het gewoonen contingent voor UE gemeente = twee (2) met Nieuw-en St. Joosland gecombineerd.
Handtekening

Middelburg den 5 Februarij 1818
Onderwerp: Vrijstelling van dienende tot de eerste zamenstelling der Militie behoorende
Het betreft lieden die in de Fransche conscriptie gevallen reeds vijf volle jaren hebben gediend, hunne tegenswoordige dienst onder de Nationale Mlitie daaronder begrepen.
Opsporen en aanmanen daarvan gebruik te maken
Hierbij gaat een model voor Nominative Opgave van deze manschappen.
De Vice-President der GS van Zeeland
Gouverneur ad interim
Van Doorn

SPOED
Middelburg den 5 Februarij 1818
Onderwerp: Nat. Militie Militie-Raad 1818 1e Zitting
Al op 9 Februarij zitting van deze Raad om een aantal bijzondere gevallen te laten verschijnen, nl die afwijken van de normale gang van zaken.
Etc.
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Hierna volgt een Extract uit het Register van den Minister van Financien
Van Dingsdag den 13e Januarij 1818
Zie hiervoor het origineel.

Middelburg den 8e Februarij 1818
Verzoek om de handtekeningen in triplo van twee leden van het bestuur benoemd tot het tekenen en afgeven der Certificaten der Nat. Militie en de handtekening van het hoofd van het Bestuur.
Bij afwezendheid van deze etc.
Van Doorn

Middelburg den 9 Februarij 1818
Onderwerp: Reglement Dekhengsten
Niet aanwezig in dit archief.

Middelburg den 21 Januarij 1818
Extract uit ons Verbaal betrekkelijk de vermeerdering van het tractement van den secretaris over 1817.
Kleverskerke: tractement ovr 1817 : f,25. ; surplus van 1/3 f.8-
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 25 Februarij 1818
Onderwerp: Beschrijving der Patentpligtigen en opmaking der Patentleggers over 1818

Middelburg den 28 Februarij 1818
Zitting van de Militie-Raad voor de gecombineerde gemeenten van Nieuwland, St. Joosland en Kleverskerke

Een stuk van de Gouverneur van Zeeland
Methodiqe verzameling van Wetten betrekkelijk het Kadaster
Daar vanuit werkzaamheden voor voortbouwend op het Kadaster onder de Fransche administratie.
In dit stuk worden alle gemeenten benoemd in het Kanton Middelburg, dat van Vere, waartoe ook Arnemuiden en Kleverskerke en Nieuwland behoren, kanton Vlissingen, kanton Brouwershaven.
Van Doorn

Middelburg den 3 Maart 1818
Onderwerp: Maandelijksche opgaven van sterfgevallen voor de Successie verplicht

Middelburg den 3 Maart 1818
Onderwerp: Directe Belastingen 1818
Kleverskerke: Grondbelasting : ongebouwde Eigendommen : f.1087.: Gebouwde Eigendommen F. 94-
Personele en Mobilaire Belasting f.97-
Regt op Deuren en Vensters f.72-
Vice-President
Gouverneur ad interm
Van Doorn

Middelburg den 9 Maart 1818
Autorisatie van f.4-8 ct uit de onvoorzien uitgaven.
GS van Zeeland. Extract gaat hierbij
Van Doorn
Ter ordonnantie van Dezelve
J. Snouck Hurgronje.

Middelburg den 13e Maart 1818
ZM Besluit dat de onderscheidene kerkgenootschappen den gezegenden staat van H.K.H. Mevrouw de Princes van Oranje in hare gebeden indachtig zouden zijn.
Dit ter hand stellen aan den hervormden Leeraar uwer Gemeente .
De Gouverneur der Provincie Zeeland ad interim
Van Doorn

Middelburg den 3 Maart 1818
Onderwerp: Maandelijksche opgaven van sterfgevallen voor de Successie.
Van de successie dient autorisatie van GS.
Etc.
De Vice-President der GS
Gouverneur ad interim
Van Doorn

Middelburg den 20 Maart 1818
Onderwerp: bepalingen nopens strand goederen met opzicht tot de indirecte belastingen en convoijen en Licenten

PUNTEN met onderling overleg der Hoofden van de Departementen van Binnenlandsche Zaken, Convoijen en Licenten, en Indirecte Belastingen vastgesteld ter regelmatige executie van hetgeen in cas van Sranding bij de wetten van 15 September en 3 October 1816, wordt voorgeschreven: 14 artikelen.
Zie hiervoor het origineel in dit inventarisnummer.
De secretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Wenckebach

Middelburg den 21 Maart 1818
Onderwerp: Kadaster
Op 26 maart a.s. zullen de werkzaamheden van het Kadaster tot eene nieuwe grensopneming in UEd gemeente zullen aanvangen. Landmeter Hanseim?
De Vice-President GS
Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 4e April 1818
Richtlijnen en voorschriften t.b.v. de diverse Ontvangers.
De Griffier der Staten van Zeeland
Hurgronje

Middelburg den 30 Maart 1818
Vrijheid toegekend van ZM om het Maalloon in Graan of Geld te betalen en opgave welk Maalloon betaald wordt. En welk gedeelte in geld en in natura wordt betaald gezien de fluctuatie van de graanprijzen.
GS van Zeeland
Van Doorn
To Snouck Hurgronje
PUBLICATIE IN DRUK gaat hierbij.

Middelburg den 9 April 1818
Onderwerp: Policie
Origineel gedrukt stuk gaat hierbij

Middelburg den 20 April 1818
Onderwerp: IJking, maten en Gewigten
De organisatie daarvan en welke retributie daarvoor betaald wordt.
Welke Personen met welke kwaliteiten worden daarmede belast.
Welke Ambtenaren zij het meest geschikt gezien hun kennis van het Metriek stelsel en andere maten en gewigten.
GS van Zeeland
F. Ermerins
To
Snouck Hurgronje

Middelburg den 24.April 1818
Onderwerp: 2e verzameling der manschappen op 1e Meij 1818

Middelburg den 23 April 1818
Onderwerp: Verminkte Militairen
Aanmoediging en ondersteuning van verminkten in dienst geweest van de Armee geldt ook voor verminkten in vroegere oorlogen dan van den jare 1815. Deze profiteren ook van “uitdeelingen “
De Gouverneur van Zeeland ad interim
Bij deszelfs afwezigheid
F.Ermerins
Lid der GS

Middelburg den 25 April 1818
Onderwerp: Kiezers en Stemgeregtigden tot aanvulling der aftredende Leden der Prov. Staten wegens den Landelijken Stand.
F.Ermerins lid GS

Middelburg den 23 April 1818
Vrijheid van Port onderling bij het voeren van correspondentie bij zaken van de Nationale Militie, Burgerlijken Stand en de Acten van Indemniteit. Voor verificatie gebruik maken van z.g. kruisbanden.
F. Ermerins
To
Snuck Hugronje

Middelburg den 2. Meij 1818
Onderwerp: Inspectie Verlofgangers
Het schijnt dat de inspectie van verlofgangers niet altijd op een geschikt moment door de autoriteiten werd vastgesteld en dat niet alle verlofgangers zich na oproepen present hebben gemeld.
Daarom deze missive waarin sprake is van een wijzinging in de datum van oproep.
De Gouverneur van Zeeland ad interim
Bij deszelfs afwezigheid
F.Ermerins
Lid GS

Middelburg den 4 Mei 1818
Van Doorn is met ingang van 19 Maart benoemd tot gouverneur van Zeeland.
Uit deze brief geeft hij blijk van zijn mentaliteit:
“dat die weinige Besturen welke ik, gedurende den tijd dat mijn functien door mij ad interim zijn waargenomen, die besturen eenigszins traag vond. Dit kwam waarschijnlijk door bijzondere omstandigheden en zal zich ten goede keren. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 6 Mei 1818
Onderwerp: Burgerlijke Stand,Leges
Verzoek op te geven of de ambtenaar van de Burgelijke Stand buiten het zegel de meerder Leges eischt en retributie voor het opmaken van de Akten.
Gaarne aangeven het meerdere dat door hem ontvangen wordt.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 11 Meij 1818
Onderwerp:toezending staten van ingelijfde Lotelingen
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 13e Mei 1818
Er dient f.2.40 betaald te worden voor de Staatsbladen over het 3e en 4e kwartaal van het jaar 1817= f.2,40.

Middelburg den 11e Junij 1818
De Directeur Generaal voor de zaken der hervormde Kerk heeft een Dank-en Bededag uitgeschreven bij besluit van ZM .
De Gouverneur
Van Doorn.

Middelburg den 9e Junij 1818
Nominative Staat van Manschappen der Nationale Militie, welk van den Gouverneur hunnen Verlofpassen hebben bekomen, om zich te begeven naar de Gemeente van Nieuwland.
Adriaanse Cornelis 16e Bat. Inf. N.M.
Vinke Daniel idem

Middelburg den 24 Junij 1818
Oproeping der Verlofgangers van 1818

Middelburg den 26 Junij 1818
GS moeten zorgen voor het inzamelen van berichten nopens den staat der Armen in de Provincie.
Nodig is een omstandig verslag van de staat der Armen in Kleverskerke, derzelver behoeften de oorzaken hunner armoede en de middelen welke hun nog overblijven om in hunne behoeften te voorzien en het zal ons aangenaam zijn zodanige onderrigtingen nopens de armen-instellingen binnen Uwe Gemeente aan te treffen etc.
De Gouverneur van Zeeland

Middel burg den 29 Junij 1818
Onderwerp: Bepalingen ten opzigte van het Salpeter trekken.
Het was een feit dat gebouwen en gronden “ vervuild “waren met salpeter.
Afbreken mag niet zonder kennisgeving van het Bestuur .
Fabrieken/werkplaatsen moeten bij stichting zich op behoorlijke afstand van de Gemeenten bevinden.
Om vervuiling van het drinkbaar stromend water te voorkomen mogen geen Salpeter fabrieken of werktuigen waarin salpeter getrokken wordt aan stromend water of kanalen worden gevestigd.
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 10e Augustus 1818
Dankzegging voor de spoedige verlossing van HKH de Prinses van Oranje uitgeschreven
De gouverneur
!! stellig de geboorte van de toekomstige koning Willem III
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 10 Augustus 1818
Onderwerp: Opgave van Trekpaarden en Voertuigen
Van het getal Trekpaarden ( de Paarden van vermaak en gemak uitgezonderd)
Het getal Wagens of Karren(Voertuigen) voor twee Paarden
Het getal Wagens of Karren (voertuigen) voor 1 paard.
IK verwacht uwe gewone naauwkeurigheid.
De Gouverneur
Van Doorn

Middel burg den 13 Augustus 1818
Met ingang van heden is er sprake van “Sluiting der Visscherij in het Eerste District der Provincie.
De Gouverneur
Van Doorn
!! Dit uit aanmerking van de aanhoudende droogte en van de daaruit te vreezen nadeelige gevolgen, welke de beroering van het weinige nog overig zijnde water voor het vee zoude kunnen hebben.
Dit heeft ZE de Opperhoutvester met overleg met GS bepaald.
Met uitzondering van de Vesten der Steden etc.
Middelburg den 15 Augustus 1818
Van Doorn

Middelburg den 13 Augustus 1818
Onderwerp: Om van overledenen Verlofgangers dadelijk kennis te geven.
Ook opgave te doen van de kleeding en equipementstukken door de overledene Verlofgangers nagelaten dienen te bewaard te worden en na opgave van de kommanderende Officier door UE aan het Korps zullen dienen te worden verzonden.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn.

Middelburg den 20e Augustus 1818
Onderwerp: opmeting ingenomen landen voor de haven van Middelburg.
De heer hoofd Ingenieur Schorer door het Departement van den Waterstaat gechargeerd om de finale opmeting te doen geschieden der landen welke door het graven der Middelburgsche haven zijn ingenomen, zal daartoe aanstaanden Maandag den 24e dezer maand door de noodige Landmeters op het locaal doen ondergaan.
Het schijnt mij van belang toe dat de eigenaars der ingenomen landen daarvan kennis erlangen ten einde bijde opmeting tegenwoordig te zijn, of ten minsten voor hunnen belangens daarbij te waken, alsmede dat gem. hoofd Ingenieur tot het doen dezer werkzaamheid alle inlichtingen nopens de part. Eigendommen erlange zonder welke dezelve aan vele moeijlijkheden zal onderhevig zijn, en het is uit dien hoofde dat ik ik UE bij deze uitnodig de belanghebbende daarvan ten fine voorscheven kennis te doen dragen, terwijl het welligt meest doelmatig zoude zijn dat 1 of meer met het locale en de partiele eigendommen meest bekende lieden zich verwilligden tot het bedoelde werk te suppediteren
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Opgave van de Korpsen in welke de Manschappen van het Kontingent in de Nat. Militie der Gemeente tot de Ligting van 1817 en 1818 behoorende zijn ingelijfd.
Loting nr. 3 P. Simons de Lang ligting 1817 3e Bat Art. NM plaatsvervanger
Loting nr.1 Daniel Vinke 1818 16 Bat.Inf. Nm
Loting nr.3 C. Adriaanse 1818 id.
Paraaf

Middelburg den 21 Augustus 1818
Onderwerp: toezending Instructie Commissie van Landbouw.
Koning Willem I wil zowel voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Groot Hertogdom Luxemburg Kommissien van Landbouw oprichten.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn
Hierbij gaat een KB van 24 artikelen. Vooral art.11 is van belang: innovatie: verbeterde technieken, experimenten, verbeterde werktuigen zullen in de aandacht gebracht worden.
Art.13: exploitatie van woeste gronden e.a.; waarschuwing voor ziekten van het vee en ziekte van
de gewassen
etc.etc

KB Willem I

Middelburg den 14.Augustus 1818
Gouverneur van Doorn wil orde op zaken stellen wat de diverse begrotingen etc van de gemeente betreft. Er is op een gegeven moment geen plaats meer voor verzachtende omstandigheden.
Op den duur en zo spoedig mogelijk moet er op professionele wijze een einde komen aan de “verachtering “ etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 25 Augustus 1818
Onderwerp: Oproeping der Verlofgangers van de Nat. Militie tot de exercitien.
Dit zal onder behoorlijke begeleiding dienen te geschieden. Voorzien “alle hunne Kleeding en Equipementstukken.
Bij achterblijven en ontdekking zullen de achterblijvers ter dispositie van het Departement van Oorlog worden gesteld om in den Militairen dienst, hetzij hier te Lande, hetzij in de Kolonien of elders geëmploijeerd te worden. Etc.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 26 Augustus 1818
Onderwerp: Benoeming Zetters 1819

Middelburg den 29 Augustus 1818
Betreft Zegelgelden voor de Registers van de Burgerlijke Stand over 1818. Samen met druk-Bind-en Transportkosten f.20,85
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 27 Augustus 1818
Voortaan zullen alle aanvragen om autorisatie tot betaling uit het Fonds van onvoorziene Uitgaven worden gecolligeerd op een staat, waarop na afloop van elk kwartaal dispositie zal worden genomen.
Met het oog daarop is het belangrijk dat alle aanvragen op tijd binnenkomen.
GS van Zeeland
Van Doorn
To Hurgronje

Middelburg den 9 September 1818
Onderwerp: Oprigting van Fabrieken
Daarbij schijnt aangegeven te zijn het feit dat er Trafieken zijn met “eene ongezonde of onaangename reuk van zich gevende “. Daarbij wordt gewezen op het Decreet van den 15 October 1810.
De Gouverneur
Van Doorn

Middelburg den 11 September 1818
Onderwerp: Vaccine
Er wordt niet gehandeld volgens de circulaire van 20 September 1818 dat er maandelijkse staten van gevaccineerde personen worden ingestuurd. Dat dient te veranderen voor de 5e van April,Julij,October en Januarij a.s.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 25 September 1818
Onderwerp: Nasporing van Russische Deserteurs
Dat betreft Russische Onderofficieren en Militairen van minderen rang die niet beschikken over een behoorlijke pas. Daardoor is er vemoeden van begane desertie. Na aanhouding overgeven aan de Russische Militaire Autoriteit. Etc
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 3.October 1818
Onderwerp: Opgave van Geboorte, Sterfte etc van de jaren 1815,1816 en 1817, Eventueel van huwelijken, echtscheidingen etc.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg 2e October 1818
Betreft de benoeming van Zetters
Namens de gouverneur
De Referendaris
Hinlopen.
Het betreft de Zetters: Bartel Blok, Willem Midavaine, Pieter Bogert, A.L. Wisse en Cornelis Arendse.

PUBLICATIE MET BETREKKING TOT HET WEREN VAN SCHADELIJKE VOGELS
Eksters, Kraaijen, Kaauwen, Vlaamsche Gaaijen, Woud-of Valduiven en Musschen.
Vogelnesten dienen verstoord te worden op alle terreinen waar gebroed wordt in de laatste tien dagen van de maanden April, Mei, Junij en Julij van elk jaar.
Overtreders zullen beboet worden.
GS
Van Doorn
To Snouck Hurgronje

Middel burg den 15 October 1818
De Minister van Binnenlandsche Zaken verlangt een juiste opgave van de tegenwoordige Bevolking van elke Gemeente
Er zijn 198 inwoners
De plaats van schoolmeester is vacant.
de doorsnijding van de Nieuwe Haven heeft gevolgen voor de kerkelijke indeling.
I. Baaijens

Middelburg den 22 Ocpober 1818
Onderwerp: Inspectie van de verlofgangers der Nat. Militie en andere bepalingen

Middelburg den 5 November 1818
Onderwerp: Ter visie legging der Hoofdelijke Omslagen
Er dient gehandeld te worden volgens het 3e lid van het 56 artikel van het Reglement van Bestuur van 21 Julij 1816 en niet daarvan afwijkend
GS van Zeeland
Van Doorn
To Hurgronje

Extract verbaal van HEGA van de Provincie Zeeland
Vrijdag den 30 October 1818
C.D. Baars is te Kleverskerke benoemd tot Secretaris en Ontvanger.
Voorwaarden: meerderjarigheid, in de gemeente wonen, geen familieverbintenis, Geen Leeraars of Schoolonderwijzers, niet in dienst van een vreemde Mogendheid, geen Militairen in actieve dienst, niet bankroet, of verdachte in een of andere zaak; niet onder curatele staan.
Dienen beëedigd te worden officieel geïnstalleerd en verplicht zorg te dragen voor de Archieven , Registers etc na overdracht. Etc.
De Griffier der Staten
Hurgronje

Middelburg den 16 November 1818
De diverse gemeenten waren verplicht bij te dragen in de kosten voor de Staatsbladen afkomstig van de Staats-secretarij. Over het 1e t/m 3e kwartaal diende na repartitie de gemeente f.5,15 te betalen.etc
!! de nodige zorg dragen de som binnen 3 weken na dagteekening ter Provinciale Griffie in Hollandsch Courant worde voldaan.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn

Middelburg den 23 November 1818
De kommissie tot verificatie van den toestand der Pretensien van de onderscheiden Gemeenten in Walcheren en Sint Joosland ten laste van het Engelsch Gouvernement stelt hierbij:
Een staat van de onderscheidene sommen welk door Uwe Ingezetenen ten jare 1810 zijn gereclameerd met aanduiding van de sommen welke daarop ten jare 1813 bijwege van schadeloosstelling zijn betaald, waaruit aan UEd. zal blijken het totaal bedrag der Pretensie etc.
Wij verzoeken UEd. dezen Staat te willen examineren en binnen 8 dagen terugzenden met bedenkingen op speciale Nota.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn
Deze nota is niet in het archief aanwezig.

Middelburg den 11 December 1818
Wij verzoeken UEd. vriendelijk de volgende opgave te doen:
1 of er binnen uwe gemeente ook lieden aanwezig zijn die niet gevaccineerd zijn, en zulks zouden begeeren gedaan te worden
2 dat uw Heer schout van den schoolmeester of schoolmeesters of schoolhouderessen die in uwe gemeente mogten bestaan gelieve te informeren en aan deze commissie op te geven, of er op die school of scholen ook kinderen zijn of schoolgaan die nimmer de kinderziekte gehad hebben, of aan wien de kunstbewerking der vaccine nimmer is bepoefd
En eindelijk of er eenige personen zijn, die uit uwe plaatselijke kas gealimenteerd worden, of daaruit eenigen onderstand ontvangen die nimmer de kinderziekte hebben gehad of aan wien insgelijks de koepokinenting niet is verricht.
De Provinciale Commissie
Van geneeskundig onderzoek en
Toevoorzigt in Zeeland
En uit derzelver naam
I: B: de Vassij fungerend President
J. de Man secretaris

NOTIFICATIE
Zijne Excellentie den Opperhoutvester van ZM, Opperhoutvester voor de Noordelijke Provincien met overleg mer GS: bepaling: de Jagt, met uitzondering van die op Ganzen, Eenden en Watersnippen met den 31 December aanstaande zal gesloten zijn.
Middelburg den 18 December 1818
Van Doorn

Middelburg den 21 December 1818
Onderwerp: Uitvoering van het Reglement op de Springstieren
De Gouverneur verzoekt om informatie of dit reglement behoorlijk wordt nageleefd.
Gaarne vóór 5 Januarij volgens Model invulling en terugsturen.
De Gouverneur van Zeeland
Van Doorn
Dit model is niet in kopie in het archief aanwezig.

Middelburg den 3 December 1818
Onderwerp: Broodzetting
Daartoe worden de nodige aanwijzingen toegestuurd.
Niet alleen voor Bakkers ,maar ook Molenaars etc.
Voor de Hoofdplaatsen van dit district worden de nodige modellen aangeleverd.
Etc
GS van Zeeland
Van Doorn
To Hurgronje

Middelburg 31 December 1818
Voor de laatste veertien dagen der maand Januarij de broodzetting geregeld:
Tarwe f.10,66 per metrieke mudde
Rogge 8,00 “
De opgave van de prijzen der granen zullen voortaan telkens veertien dagen des donderdags namiddags ten 2 uur ten Raadhuize dezer stad kunnen worden afgehaald.
B & W der stad Middelburg
Van Sonsbeeck ??
De secretaris van Visvliet.

Ongenummerd 1818

ALGEMEENE INLICHTENDE MEMORIE omtrent de Begrotingen der Gemeenten ten platten Lande in Zeeland 1818
Dit stuk over ONTVANG EN UITGAAF is te vinden in het bovengenoemde inventarisnummer.
Belangrijk hierin is het TABLEAU van diverse Gemeente Uitgaven volgens een bepaalde classificatie.
Jaarwedde van de schout in Kleverskerke tussen de f.50 en f.25. boven de 900 zielen f.100.
De secretaris f.25- voor Kleverskerke. Maximaal voor boven de 900 zielen f.100.
De bode in Kleverskerke tussen de f.15 en f.20.
Schrijfbehoeften , Vuur en licht Kamerhuur tussen de f.30 en f.40
Jaarwedde schoolmeesters tussen de f.50 en f.75. huis en schoolhuur f.25
Middelburg den 23 Februarij 1818
GS van Zeeland
Van Doorn
To Hurgronje

NOTIFICATIE
DOOR DE AUTORITEITEN is de sluiting der Visscherij ( die der Paling uitgezonderd ) bepaald te beginnen op den 20.MAART EN TE EINDIGEN OP DEN 31.MEI, terwijl de Visschers van Beroep , de door hun voor den verboden tijd gevangene Visch , tot den 5.April aanstaande zullen mogen verkopen etc
Middelburg den 16.Maart 1818
Van Doorn

Veere den 20 Maart 1818
Ingezetenen die meer als f. 30 of 200 guldens in de beschreven middelen betalen komen in aanmerking van stemgeregteden en Kiezers om tot aanvulling te komen van de Lieden der Provinciale Staten die wegens den landelijken Stand in dit jaar moeten aftreden etc.
De Ontvanger der Directe belastingen Arrondissemnet Veere
Boddaart

Middelburg den 16 April 1818
Over vergunningen met betrekking tot het weiden van koebeesten door behoeftige personen op de bermen langs de kleiwegen. Deze vergunningen zo spaarzaam mogelijk met een gering aantal personen. 27 april uitreiking van de permissiebilletten.
De Centrale Directie van Walcheren
Sprenger
To Vis

NOTIFICATIE
Door de Autoriteiten is bepaald dat binnen de Provincie de groote Jagt op den 15 September en die op Ganzen, Eenden en Watersnippen op den 15 Julij zullen zijn geopend en wat de publieke Jagt aanbelangt, op het Water, langs de stranden en Oevers van waterplassen en op lage Moerassige Landen alleen geopend wordt, en bepaaldelijk gsloten blijft in en langs Bosschen, alsmede op Bouw-en Weilanden tot het gewone Jagtveld behoorende.
Etc.
Middel burg den 3 Julij 1818
De Gouverneur
Van Doorn.

In dit inventaris bevind zich een oningevulde Staat van de Administratien der Huiszittende Armen.

Er bevinden zich in dit inventarisnummer AANKONDIGINGEN van aanbestedingen van projecten , te maken met Het Havenkanaal van Middelburg.

 

Middelburg den 15 October 1818
Een stuk ter voldoening van de pretentien welke de ingezetenen dezes Eilands hebben wegens gedane diensten en leverancien en wegens geledene verliezen tijdens de landing der Engelschen in 1809. Vooral de stad Vere heeft daartoe aangedrongen wegens de grote schade etc.
Burgemeesteren der stad Middelburg
D. Schorer
To de stads secretaris
Van Visvliet

Ga naar boven